32004L0004Dziennik Urzędowy L 015 , 22/01/2004 P. 0025 - 0030


Dyrektywa Komisji 2004/4/WE

z dnia 15 stycznia 2004 r.

zmieniająca dyrektywę 96/3/WE przyznającą odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych [1], w szczególności jej art. 3 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niezbędna jest zmiana dyrektywy Komisji 96/3/WE z 26 stycznia 1996 przyznającej odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 93/43/EWG w sprawie higieny środków spożywczych w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów luzem [2], w celu uwzględnienia postępu naukowego.

(2) Na podstawie oceny przeprowadzonej przez Komitet Naukowy ds. Żywności, a w szczególności jego opinii z 20 września 1996, zmienionej 12 czerwca 1997 (107 spotkanie plenarne) oraz uaktualnionej opinii z 4 kwietnia 2003 w sprawie potencjalnego ryzyka dla zdrowia ludzi wynikającego z transportu w tankowcach olejów i tłuszczów z substancji proponowanych jako dopuszczalne ładunki poprzedzające, konieczna jest zmiana wykazu dopuszczalnych ładunków poprzedzających ustanowionego w Załączniku do dyrektywy 96/3/WE.

(3) W przypadku cykloheksanolu, 2,3 – butanodiolu, izobutanolu i nonanu, dostępne informacje były niewystarczające lub wymagały dodatkowych wyjaśnień w celu umożliwienia właściwej oceny naukowej właściwości toksykologicznych, a zatem Naukowy Komitet ds. Żywności nie miał możliwości przeprowadzenia wymaganej oceny. Te substancje zostały uznane przez Naukowy Komitet ds. Żywności za niedopuszczone jako ładunek poprzedzający i dlatego powinny być usunięte z wykazu dopuszczonych ładunków poprzedzających.

(4) W przypadku estrów metylowych kwasów tłuszczowych (laurynianu, palmitynianu, stearynianu, oleinianu), bezwodnika octowego,polifosfatu amonowego, tetrameru polipropylenu, alkoholu propylowego, krzemianu sodu, uwzględniając dostępne dane, ocena Komitetu Naukowego ds. Żywności dała w efekcie dopuszczenie tych substancji jako ładunków poprzedzających.

(5) W przypadku izodekanolu, izononanolu, izooktanolu, wosku montanowego, wosku parafinowego i białych olejów mineralnych dostępne informacje były niewystarczające do pełnej oceny. Jednakże zdaniem Komitetu Naukowego ds. Żywności, te substancje mogą być uważane za tymczasowo dopuszczone jako ładunki poprzedzające, biorąc pod uwagę małe prawdopodobieństwo ich genotoksyczności, ich łatwe usunięcie przez procedury czyszczenia tankowców i przewidywany niski poziom pozostałości jako efektu obecności tych czynników oraz ich prawdopodobne rozcieńczenie.

(6) Te tymczasowo dopuszczone substancje powinny zostać ponownie ocenione na podstawie nowych danych naukowych, a Załącznik we właściwym terminie ponownie sprawdzony pod względem jego odpowiedniości. Dane potrzebne do powyższej oceny powinny być dostarczone w szczególności przez odpowiednie podmioty w branży żywnościowej.

(7) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik do dyrektywy 96/3/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Następujące substancje: izodekanol, izonananol, izooktanol, wosk montanowy i białe oleje mineralne zostaną ponownie ocenione na podstawie nowych danych naukowych, a Załącznik ponownie odpowiednio sprawdzony do 31 grudnia 2006.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż do 1 czerwca 2004 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 stycznia 2004.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 175 z 19.7.1993, str. 1.

[2] Dz.U. L 21 z 27.1.1996, str. 42.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ŁADUNKÓW POPRZEDZAJĄCYCH

Substancja/synonimy/ | nr CAS |

Kwas octowy | 64–19–7 |

Bezwodnik octowy (bezwodnik etanowy) | 108–24–7 |

Aceton (keton dimetylowy; 2-propanon) | 67–64–1 |

Oleje kwaśne i destylaty kwasów tłuszczowych - z olejów i tłuszczów roślinnych i/lub z ich mieszanin oraz z olejów i tłuszczów zwierzęcych i morskich |

Wodorotlenek amonowy - (wodorotlenek amonu, woda amoniakalna) | 1336- 21–6 |

Polifosforan amonowy | 68333–79–9 10124–31–9 |

Oleje i tłuszcze zwierzęce, morskie i roślinne (inne niż olej z łupiny nerkowca i surowy olej talowy) |

Wosk pszczeli (biały i żółty) | 8006–40–4 8012–89–3 |

Alkohol benzylowy (tylko jako NF i odczynnik czysty do analizy) | 100–51–6 |

Octany butylu (n-; drugo-; trzeciorzędowy) | 123–86–4 105–46–4 540–88–5 |

Roztwór chlorku wapnia jest dopuszczalny jako ładunek poprzedzający jedynie jeżeli ładunek bezpośrednio ją poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem | 10043–52–4 |

Lignosulfonian wapnia | 8061–52–7 |

Wosk kandelila | 8006–44–8 |

Wosk karnauba (wosk brazylijski) | 8015–86–9 |

Cykloheksan (heksametylen, hexanaphthene, hexalhydrobenzene) | 110–82–7 |

Epoksydowany olej sojowy (z co najmniej 7 % - maksymalnie 8 % zawartością tlenku etylenu) | 8013–07–8 |

Etanol (alkohol etylowy) | 64–17–5 |

Octan etylu (eter octowy, ester octowy, nafta octowa) | 141–78–6 |

2-etyloheksanol (alkohol (izo)oktylowy) | 104–76–7 |

Kwasy tłuszczowe: |

Kwas arachidynowy (kwas eikosanowy) | 506–30–9 |

Kwas behenowy (kwas dokozanowy) | 112–85–6 |

Kwas masłowy (kwas n-masłowy; kwas butanowy; kwas octanu etylu; kwas mrówkowy propylu)) | 107–92–6 |

Kwas dekanowy (kwas n-dekanowy) | 334–48–5 |

Kwas kapronowy (kwas n-heksanowy) | 142–62–1 |

Kwas oktanowy (kwas n-oktanowy) | 124–07–2 |

Kwas erukowy (kwas cis 13-dokozenowy) | 112–86–7 |

Kwas heptanowy (kwas n-enantowy) | 111–14–8 |

Kwas laurynowy (kwas n-dodekanowy) | 143–07–7 |

Kwas laurynolowy (kwas dodekanowy) | 4998–71–4 |

Kwas linolowy (kwas 9,12-oktadekadienowy) | 60–33–3 |

Kwas linolenowy (kwas 9,12,15-oktadekatrienowy) | 463–40–1 |

Kwas mirystynowy (kwas n-tetradekanowy) | 544–63–8 |

Kwas miristynolowy (kwas n-tetradekanowy) | 544–64–9 |

Kwas oleinowy (kwas n-oktadecenowy) | 112–80–1 |

Kwas palmitynowy (kwas n-heksadekanowy) | 57–10–3 |

Kwas palmitolejowy (kwas cis-9-heksadecenowy) | 373–49–9 |

Kwas pelargonowy (n-nonanowy) | 112–05–0 |

Kwas rycynolowy (kwas oleju rycynowego) | 141–22–0 |

Kwas stearynowy (kwas n-oktadekanowy) | 57–11–4 |

Kwas walerianowy (n-pentanowy; kwas walerianowy) | 109–52–4 |

Alkohole tłuszczowe: |

Alkohol butylowy (1-butanol, alkohol masłowy) | 71–36–3 |

Alkohol heksylowy (1-heksanol; alkohol heksylowy) | 111–27–3 |

Alkohol oktylowy (1-n-oktanol) | 111–87–5 |

Alkohol cetylowy (alkohol C-16; 1-heksadekanol; alkohol heksadekanowy; alkohol palmitynowy) | 36653–82–4 |

Alkohol decylowy (1-dekanol) | 112–30–1 |

Alkohol heptylowy (1-heptanol) | 111–70–6 |

Alkohol laurylowy (n-dodekanol, alkohol dodecylowy) | 112–53–8 |

Alkohol mirystylowy (-tetradekanol; tetradekanol) | 112–72–1 |

Alkohol nonylowy (1-nonanol, alkohol pelargonowy) | 143–08–8 |

Alkohol oleilowy (oktadekanol) | 143–28–2 |

Alkohol stearylowy (1-oktadekanol)decylowy (1-dekanol) | 112–92–5 |

Alkohol tridecylowy (1-tridekanol) | 27458–92–0 112–70–9 |

Mieszanki alkoholi tłuszczowych: |

Alkohol laurylowo-mirystylowy (mieszanka C12-C14) | |

Alkohol cetylowo-stearylowy (mieszanka C16-C18) | |

Estry kwasów tłuszczowych - wszelkie estry wytworzone poprzez połączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych kwasów tłuszczowych z którykolwiek z wyżej wymienionych alkoholi tłuszczowych. Na przykład: mirystynian butylu, palmitynian oleinowy i stearynian cetylu. |

Kwasy tłuszczowe - estry metylowe |

Laurynian metylu - (dodecylan metylu) | 111–82–0 |

Palmitynian metylu - (heksadecylan metylu) | 112–39–0 |

Stearynian metylu - (oktadecylan metylu) | 112–61–8 |

Oleinian metylu - (oktadecylan metylu) | 112–62–9 |

Glikole |

Butanodiol |

1–3 butanodiol; (glikol 1,3-butylenowy) | 107–88–0 |

1,4-butanodiol (glikol 1,4-butylenowy) | 110–63–4 |

Glikol polipropylenowy (masa cząsteczkowa większa niż 400) | 25322–69–4 |

Glikol propylenowy - (glikol 1,2- propylenowy; 1,2-propanodiol; 1,2-dihydroksypropan; glikol monopropylenowy (MPG); glikol metylowy) | 57–55–6 |

glikol 1,3-propylenowy (glikol trimetylenowy; 1,3-propanodiol) | 504–63–2 |

n-heptan | 142–82–5 |

n-heksan (techniczny) | 110–54–3 64742–49–0 |

Octan izobutylu | 110–19–0 |

Izodekanol (alkohol izodecylowy) | 25339–17–7 |

Izononal (alkohol izononylowy) | 27458–94–2 |

Izooktanol (alkohol izooktylowy) | 26952–21–6 |

Roztwór chlorku magnezowego | 7786–30–3 |

Metanol (alkohol metylowy) | 67–56–1 |

Keton metylowo-etylowy (2-butanon) | 78–93–3 |

Keton metylowo-izobutylowy - (4-metylo-2-pentanon | 108–10–1 |

Eter metylowo-ter-butylowy - (MTBE) | 1634–04–4 |

Melasa | 57–50–1 |

Wosk montanowy | 8002-53-7 |

Parafina (jadalna) | 8002-74-2 63231-60-7 |

Pentan | 109–66–0 |

Kwas fosforowy - (kwas ortofosforowy) | 7664–38–2 |

Woda pitna jest dopuszczalna jako ładunek poprzedzający jedynie, jeżeli ładunek bezpośrednio ją poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem |

Wodorotlenek potasu (potas żrący) jest dopuszczalny jako ładunek poprzedzający jedynie jeżeli ładunek bezpośrednio ją poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem | 1310–58–3 |

Octan n-propylu | 109–60–4 |

Tetramer propylenu | 6842–15–5 |

Alkohol propylenowy (propan 1 –ol; propanol) | 71–23–8 |

Wodorotlenek sodu (soda żrąca, ług sodowy) jest dopuszczalny jako ładunek poprzedzający jedynie jeżeli ładunek bezpośrednio ją poprzedzający figuruje w tym wykazie i nie jest objęty tym ograniczeniem | 1310–73–2 |

Ditlenek krzemu (mikrokrzemionka) | 7631–86–9 |

Krzemian sodu (szkło wodne) | 1344–09–8 |

Sorbit (D-sorbit; alkohol heksawodorotlenowy; heksanoheksaol) | 50–70–4 |

Kwas siarkowy | 7664–93–9 |

Roztwór azotanu mocznika w wodzie amoniakalnej - (UAN) |

Kamień winny - (wywary melasowe, surowy wodorowinian potasu) | 868–14–4 |

Białe oleje mineralne | 8042–47–5 |

"

--------------------------------------------------