16.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 369/65


DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 grudnia 2004 r.

zmieniająca decyzję 97/222/WE ustanawiającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/857/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec, kóz, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1 i art. 16 w powiązaniu z art. 21a ust. 1 tiret pierwsze,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 10 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3 lit. a,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 97/222/WE (4) ustala wykaz państw trzecich lub ich regionów, z których dopuszcza się przywóz produktów mięsnych.

(2)

W celu zapewnienia przejrzystości i harmonizacji kodów niektórych procesów obróbki zgodnie z tabelami w części II i III Załącznika do decyzji 97/222/WE konieczna jest zmiana i wyjaśnienie niektórych przypisów dotyczących pochodzenia świeżego mięsa.

(3)

W opisie regionalizowanych terytoriów w części I Załącznika do decyzji 97/222/WE znajdują się nieaktualne odniesienia do aktów prawnych, które zostały uchylone i zastąpione przez nowe akty. Konieczne jest więc uaktualnienie wspomnianych odniesień. W związku z tym należy również zmienić odpowiednie kody terytoriów i procesów obróbki w części II Załącznika do decyzji 97/222/WE.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić część I, II i IV Załącznika do decyzji 97/222/WE.

(5)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodnie z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Komisji 97/222/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

część I Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika I do niniejszej decyzji;

2)

część II Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika II do niniejszej decyzji;

3)

część IV Załącznika zastępuje się tekstem z załącznika III do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 23 grudnia 2004 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

(2)  Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60).

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11.

(4)  Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/245/WE (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 62).


ZAŁĄCZNIK I

„Opis regionalizowanych terytoriów ustanowionych dla państw wymienionych w części II oraz III

Państwo

Terytorium

Opis terytorium

Kod

Wersja

Argentyna

AR

 

Terytorium całego kraju

AR-1

1/2004

Terytorium całego kraju oprócz prowincji Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Prowincje Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

Bułgaria

BG

 

Terytorium całego kraju

BG-1

Zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami)

BG-2

Zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami)

Brazylia

BR

 

Terytorium całego kraju

BR-1

Zgodnie z opisem w załączniku I do decyzji Komisji 94/984/WE (2) (z późniejszymi zmianami)

Serbia i Czarnogóra

CS

 

Terytorium całego kraju zgodnie z opisem w załączniku II część I do decyzji Rady 79/542/EWG (1) (z późniejszymi zmianami)

Malezja

MY

 

Terytorium całego kraju

MY-1

95/1

Tylko Malezja Zachodnia (część kraju na Półwyspie Malajskim)”


(1)  Dz.U. L 146 z 14.6.1976, str. 15.

(2)  Dz.U. L 378 z 31.12.1994, str. 11.


ZAŁĄCZNIK II

„CZĘŚĆ II

Państwa trzecie lub ich części, z których dopuszczony jest przywóz produktów mięsnych do Wspólnoty Europejskiej

Kod ISO

Państwo pochodzenia lub jego część

1.

Bydło domowe

2.

Parzystokopytne zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka (z wyłączeniem świń)

Domowe owce/kozy

1.

Świnie domowe

2.

Parzystokopytne zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka (świnie)

Domowe zwierzęta nieparzystokopytne

1.

Drób domowy

2.

Dzikie ptactwo hodowlane

Króliki domowe i hodowlane zwierzęta zającowate

Dzikie zwierzęta parzystokopytne (z wyłączeniem świń)

Dziki

Dzikie zwierzęta nieparzystokopytne

Dzikie zwierzęta zającowate (króliki i zające)

Dzikie ptactwo

Dzikie ssaki lądowe (z wyłączeniem zwierząt kopytnych, nieparzystokopytnych i zającowatych)

AR

Argentyna AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentyna AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentyna AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bułgaria BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bułgaria BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bułgaria BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazylia

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brazylia BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Białoruś

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Szwajcaria

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Chińska Republika Ludowa

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbia i Czarnogóra

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Chorwacja

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

Indie

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islandia

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Korea Pdn

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Meksyk

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malezja MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malezja MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nowa Zelandia

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragwaj

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumunia

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Rosja

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Suazi

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tajlandia

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunezja

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turcja

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stany Zjednoczone Ameryki

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugwaj

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Republika Południowej Afryki (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX”.

XXX: Przywóz produktów mięsnych zawierających mięso tych gatunków nie jest dozwolony.


(1)  Patrz: część III niniejszego załącznika, określająca minimalne wymagania dotyczące obróbki pasteryzowanych produktów mięsnych i mięsa suszonego w paskach.

(2)  Dotyczy produktów mięsnych przygotowywanych ze świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt ubitych po dniu 1 marca 2002 r..

(3)  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: kod tymczasowy, który pozostaje bez wpływu na ostateczną nazwę kraju ustaloną po zakończeniu negocjacji toczących się obecnie w ONZ.

XXX: Przywóz produktów mięsnych zawierających mięso tych gatunków nie jest dozwolony.


ZAŁĄCZNIK III

„CZĘŚĆ IV

Interpretacja kodów użytych w tabelach w części II oraz III

Niespecyficzny proces obróbki:

A

=

Dla produktu mięsnego nie ustala się żadnej minimalnej temperatury ani innej obróbki dla celów związanych ze zdrowiem zwierząt. Jednak aby kwalifikować się jako »produkt mięsny«, mięso takie musi zostać poddane obróbce, po której powierzchnia przekroju wykazuje, że nie ma ono cech mięsa świeżego, a świeże mięso użyte do jego produkcji również musi spełniać przepisy dotyczące zdrowia zwierząt stosowane przy wywozie świeżego mięsa do Wspólnoty Europejskiej.

Specyficzne procesy obróbki – wymienione w porządku malejącym ostrości reżimu:

B =

Obróbka w hermetycznie zamkniętym pojemniku do wartości Fo wynoszącej trzy lub więcej.

C = A

Minimalna temperatura 80 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa w czasie przetwarzania produktów mięsnych.

D = A

Minimalna temperatura 70 °C, która musi być osiągnięta w całej objętości mięsa w czasie przetwarzania produktów mięsnych, lub, dla surowej szynki, obróbka składająca się z procesów naturalnej fermentacji i dojrzewania nie krótszych niż dziewięć miesięcy, na skutek których produkt posiada następujące cechy:

wartość Aw poniżej 0,93,

wartość pH poniżej 6,0.

E =

W przypadku mięsa suszonego w paskach skutkiem procesu obróbki muszą być następujące cechy produktu:

wartość Aw poniżej 0,93,

wartość pH poniżej 6,0.

F = A

Obróbka termiczna, która zapewnia osiągnięcie w środku produktu temperatury wynoszącej co najmniej 65 °C w czasie niezbędnym dla osiągnięcia wartości pasteryzacji (pv) równej lub większej niż 40.”