4.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 359/62


DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 grudnia 2004 r.

zatwierdzająca plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach we Francji

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4538)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/832/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 akapit drugi i art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2002 r. potwierdzono wystąpienie klasycznego pomoru świń u dzikich świń w departamentach Moselle i Meurthe-et-Moselle we Francji. W tym czasie tylko obszar Thionville w północnej części departamentu Moselle dotknięty był tą chorobą. Obecnie wydaje się, że na obszarze, o którym mowa, władze mają kontrolę nad tą chorobą.

(2)

Decyzją Komisji 2002/656/WE (2) zatwierdzono przedstawiony przez Francję plan zwalczania klasycznego pomoru świń u świń dzikich w departamentach Moselle i Meurthe-et-Moselle.

(3)

Ponadto Francja wdrożyła intensywny program badania klasycznego pomoru świń u świń dzikich w departamentach Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle i Bas-Rhin, graniczących z Belgią, Niemcami i Luksemburgiem. Program ten jest nadal realizowany.

(4)

Wystąpienie klasycznego pomoru świń potwierdzono później również u dzikich świń w rejonie Bas-Rhin, a następnie choroba ta rozprzestrzeniła się w północno-wschodniej części departamentu Moselle i w Północnych Wogezach. Ustalono, że drugą epidemię wywołał inny szczep wirusa, a choroba rozwijała się w inny sposób niż jej odmiana występująca na obszarze Thionville.

(5)

W związku z tym Francja przedstawiła do zatwierdzenia plan zwalczania klasycznego pomoru świń u świń dzikich w Północnych Wogezach. Ponadto, ponieważ to Państwo Członkowskie zamierza wprowadzić szczepienie dzikich świń na wspomnianym obszarze, przedstawiło ono również do zatwierdzenia plan szczepień interwencyjnych.

(6)

Władze Francji zezwoliły na stosowanie szczepionek atenuowanych złożonych z żywych bakterii przeciwko klasycznemu pomorowi świń (szczep C), w celu uodpornienia dzikich świń; szczepionkę podaje się w postaci doustnej przynęty.

(7)

Przedstawione przez Francję plany zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych tych świń w Północnych Wogezach zbadano i stwierdzono, że są zgodne z dyrektywą 2001/89/WE.

(8)

Dla celów przejrzystości w niniejszej decyzji należy określić obszary geograficzne, na których plany zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych mają zostać zrealizowane.

(9)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedstawiony przez Francję plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt 1 Załącznika, zostaje zatwierdzony.

Artykuł 2

Przedstawiony przez Francję plan szczepień interwencyjnych dzikich świń na obszarze, o którym mowa w pkt 2 Załącznika, zostaje zatwierdzony.

Artykuł 3

Francja podejmuje natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podaje je do wiadomości publicznej. Bezzwłocznie informuje o tym Komisję.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 316 z 1.12.2001, str. 5. Dyrektywa zmieniona Traktatem o Przystąpieniu z 2003 r.

(2)  Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 37.


ZAŁĄCZNIK

1.   Obszary na których realizowany ma być plan zwalczania klasycznego pomoru świń

A.   Obszar skażony

Teren departamentów Bas-Rhin i Moselle położony: na zachód od drogi D 264 prowadzącej od granicy z Niemcami przy Wissemburgu do Soultz-sous-forêts; na północ od drogi D 28 prowadzącej z Soultz-sous-forêts do Reichshoffen (obszar ten obejmuje cały teren gminy Reichshoffen); na wschód od drogi D 62 prowadzącej z Reichshoffen do Bitche i dalej na wschód od drogi D 35 prowadzącej z Bitche do granicy z Niemcami (w Ohrenthal); na południe od granicy z Niemcami od Ohrenthal do Wissemburga i pas o szerokości od 5 do 10 km wokół obszaru, na którym stosuje się szczepionkę.

B.   Obszar zagrożony

Obszar departamentów Bas-Rhin i Moselle położony na północ od autostrady A4 ze Strasburga do Herbitzheim i na wschód od kanału Houillères i rzeki Sarry od Herbitzheim do Sarreguimemines.

2.   Obszary na których realizowany ma być plan szczepień interwencyjnych

Teren departamentów Bas-Rhin i Moselle położony: na zachód od drogi D 264 prowadzącej od granicy z Niemcami przy Wissemburgu do Soultz-sous-forêts; na północ od drogi D 28 prowadzącej z Soultz-sous-forêts do Reichshoffen (obszar ten obejmuje cały teren gminy Reichshoffen); na wschód od drogi D 62 prowadzącej z Reichshoffen do Bitche i dalej na wschód od drogi D 35 prowadzącej z Bitche do granicy z Niemcami (w Ohrenthal); na południe od granicy z Niemcami od Ohrenthal do Wissemburga i pas o szerokości od 5 do 10 km wokół tego obszaru.