19.8.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 271/38


DECYZJA KOMISJI

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym, które dotyczy przywozu tereftalatu polietylenowego pochodzącego między innymi z Australii

(2004/600/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie”), w szczególności jego art. 8 i 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

(1)

Dnia 19 lutego 2004 r., na mocy rozporządzenia (WE) nr 306/2004 (2), Komisja nałożyła tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty tereftalatu polietylenowego (odtąd określanego jako „PET” lub „dany produkt”) pochodzącego z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu („tymczasowe rozporządzenie”).

(2)

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków antydumpingowych Komisja kontynuowała badanie dumpingu, strat i interesów Wspólnoty. Końcowe wnioski i ustalenia z badania zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/2004 (3) nakładającym ostateczne cła antydumpingowe na przywóz PET z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu („ostateczne rozporządzenie”).

(3)

Badanie potwierdziło tymczasowe ustalenia dotyczące szkodliwego dumpingu związanego z przywozem danego produktu pochodzącego z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu.

B.   ZOBOWIĄZANIE

(4)

W następstwie przyjęcia tymczasowych środków antydumpingowych, jeden z uczestniczących producentów-eksporterów z Australii (Leading Synthetics Pty Ltd) zaproponował przyjęcie zobowiązania stosowania się do ceny zgodnie z art. 8 ust. 1 podstawowego rozporządzenia. Zgodnie z tym zobowiązaniem odnośny producent zaproponował dokonywanie sprzedaży po cenach równych lub wyższych od cen eliminujących szkodliwe skutki dumpingu.

(5)

Ponadto spółka będzie przekazywać Komisji regularnie szczegółowe informacje dotyczące jej eksportu do Wspólnoty, tak aby powyższe zobowiązanie mogło być skutecznie monitorowane przez Komisję. Ponadto struktura sprzedaży firmy jest tego rodzaju, że Komisja uważa ryzyko naruszenia zobowiązania za ograniczone.

(6)

W świetle powyższego zobowiązanie jest możliwe do przyjęcia.

(7)

Aby nadal umożliwiać Komisji skuteczne monitorowanie wywiązywania się spółki z zobowiązania, w przypadku gdy wniosek o dopuszczenie do wolnego obrotu zgodnie ze zobowiązaniem jest zgłaszany odpowiednim władzom celnym, zwolnienie z cła uzależnia się od przedstawienia faktury handlowej zawierającej przynajmniej te informacje, które zostały określone w załączniku 2 do rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004. Taki poziom szczegółowości informacji jest także niezbędny, aby umożliwić władzom celnym stwierdzenie z wystarczającą dokładnością, że dana przesyłka odpowiada dokumentom handlowym. Jeżeli taka faktura nie zostanie przedstawiona, lub gdy nie odpowiada danemu produktowi przedstawionemu organowi celnemu, płacona jest zamiast tego odpowiednia stawka cła antydumpingowego.

(8)

W przypadku naruszenia lub wycofania zobowiązania może być nałożone cło antydumpingowe na podstawie art. 8 ust. 9 i 10 podstawowego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zobowiązanie zaproponowane przez niżej wspomnianego producenta-eksportera w związku z obecną procedurą antydumpingową dotyczącą przywozu określonego tereftalatu polietylenowego pochodzącego z Australii, Chińskiej Republiki Ludowej i Pakistanu, zostaje niniejszym przyjęte.

Kraj

Producent

Dodatkowy kod TARIC

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Pascal LAMY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(2)  Dz.U. L 52 z 21.2.2004, str. 5.

(3)  Patrz strona 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.