20.5.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/83


DECYZJA RADY

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

(2004/496/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, w powiązaniu z pierwszym zdaniem pierwszego akapitu art. 300 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Dnia 23 lutego 2004 r., Rada upoważniła Komisję do negocjowania, w imieniu Wspólnoty Porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych Ameryki, Biura Ceł i Ochrony Granic.

(2)

Parlament Europejski nie przedstawił swojej opinii w terminie wyznaczonym zgodnie z pierwszym akapitem art. 300 ust. 3 Traktatu przez Radę, w związku z pilną potrzebą zapobieżenia sytuacji niepewności, w której znajdują się linie lotnicze i pasażerowie, i ochrony interesów finansowych zainteresowanych podmiotów;

(3)

Niniejsze Porozumienie powinno zostać zatwierdzone.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic niniejszym jest zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

Treść Porozumienia jest załączona do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby (osób) uprawnionej do podpisania Porozumienia w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2004 r.

W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący


POROZUMIENIE

pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie przetwarzania i przekazywania danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przez przewoźników lotniczych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, Biura Ceł i Ochrony Granic

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI,

UZNAJĄC znaczenie poszanowania podstawowych praw i wolności, w szczególności prywatności oraz znaczenie poszanowania tych wartości podczas zapobiegania i zwalczania terroryzmu i związanych z nim przestępstw oraz innych poważnych przestępstw, o ponadnarodowym charakterze, włącznie z przestępczością zorganizowaną;

UWZGLĘDNIAJĄ Custawy i rozporządzenia Stanów Zjednoczonych, które wymagają od każdego przewoźnika lotniczego obsługującego loty pasażerskie w zagranicznym transporcie lotniczym do lub ze Stanów Zjednoczonych elektronicznego udostępnienia Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (zwanego dalej „DHS”), Biura Ceł i Ochrony Granic (zwanego dalej „CBP”) danych dotyczących nazwy rekordu pasażera (zwanej dalej „PNR”) w zakresie, w jakim są one gromadzone i przechowywane w automatycznych systemach kontroli rezerwacji/odlotów przewoźników lotniczych;

UWZGLĘDNIAJĄC dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, a w szczególności jej art. 7 lit. c);

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązania Biura Ceł i Ochrony Granic (CBP) wydane dnia 11 maja 2004, które zostaną opublikowane w Federalnym Rejestrze (zwane dalej „zobowiązaniami”);

UWZGLĘDNIAJĄC decyzję Komisji C(2004) 1799 przyjętą dnia 17 maja 2004 roku, zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z którym Biuro Ceł i Ochrony Granic (CBP) uznawane jest za podmiot zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) przekazywanych ze Wspólnoty Europejskiej (zwanej dalej „Wspólnotą”) a dotyczących lotów do i ze Stanów Zjednoczonych zgodnie z zobowiązaniami, które zostały do niej załączone (zwaną dalej „decyzją”);

ZWRACAJĄC UWAGĘ, że przewoźnicy lotniczy z systemami kontroli rezerwacji/odlotów znajdującymi się na terytorium Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej powinni zająć się transmisją danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) do Biura Ceł i Ochrony Granic (CBP) kiedy tylko będzie to możliwe pod względem technicznym, jednak do tego czasu władze Stanów Zjednoczonych powinny mieć prawo bezpośredniego dostępu do tych danych, zgodnie z przepisami tego Porozumienia;

POTWIERDZAJĄC, że niniejsze Porozumienie nie stanowi precedensu dla żadnych przyszłych dyskusji ani negocjacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wspólnotą Europejską lub jedną ze stron i jakimkolwiek państwem w sprawie przekazywania danych w jakiejkolwiek formie;

UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązanie obu stron do wspólnej pracy w celu osiągnięcia odpowiedniego i satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania, bezzwłocznie, w sprawie przetwarzania danych dotyczących Zaawansowanych Informacji n.t. Pasażerów (API) ze Wspólnoty do Stanów Zjednoczonych;

UZGODNILI CO NASTĘPUJE:

1.

Biuro Ceł i Ochrony Granic (CBP) posiada elektroniczny dostęp do danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) pochodzących z systemów kontroli rezerwacji/odlotów przewoźników lotniczych („systemy rezerwacji”) znajdujących się na terytoriach Państw Członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ścisłej zgodności z decyzją i tak długo dopóki decyzja ma zastosowanie i jedynie do momentu kiedy wprowadzenia zadowalającego systemu pozwalającego na przekazywanie takich danych przez przewoźników lotniczych.

2.

Przewoźnicy lotniczy obsługujący loty pasażerskie w zagranicznym transporcie powietrznym do i ze Stanów Zjednoczonych przetwarzają dane dotyczące nazwy rekordu pasażera (PNR) zawarte w ich automatycznych systemach rezerwacji, zgodnie z wymaganiami Biura Ceł i Ochrony Granic (CBP) odpowiednio do prawa Stanów Zjednoczonych i w ścisłej zgodności z decyzją oraz tak długo dopóki decyzja ma zastosowanie.

3.

Biuro Ceł i Ochrony Granic (CBP) przyjmuje do wiadomości decyzję i stwierdza, że wprowadza w życie zobowiązania załączone do niej.

4.

Biuro Ceł i Ochrony Granic (CBP) przetwarza otrzymane dane i traktuje przedmiot danych objętych takim przetwarzaniem zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych oraz wymaganiami konstytucyjnymi, bez bezprawnej dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na przynależność państwowąi kraj zamieszkania.

5.

Biuro Ceł i Ochrony Granic (CBP) i Komisja Europejska wspólnie i regularnie dokonują przeglądów wprowadzania w życie niniejszego Porozumienia.

6.

W przypadku kiedy w Unii Europejskiej zostanie wprowadzony system identyfikacji pasażerów linii lotniczej wymagający od przewoźników lotniczych udostepnienia władzom danych dot. nazwy rekordu pasażera (PNR) osób, których trasy przelotów obejmują obecnie przelot do lub z Unii Europejskiej, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), jeśli tylko ma to zastosowanie i ściśle w oparciu o zasadę wzajemności, aktywnie promuje współpracę linii lotniczych w ramach swojej właściwości.

7.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po jego podpisaniu. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie w dowolnym czasie poprzez notyfikację przez kanały dyplomatyczne. Wypowiedzenie staje się skuteczne w dziewięćdziesiąttm (90) dniu od dnia notyfikacji wypowiedzenia drugiej stronnie. Niniejsze Porozumienie może być zmienione w dowolnym czasie za wspólna zgodą stron wyrażoną na piśmie.

8.

Celem tego Porozumienia nie jest ani uchylenie ani zmiana ustawodawstwa stron; ani również stworzenie lub przyznanie jakiegokolwiek prawa czy korzyści jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, prywatnemu albo publicznemu.

Podpisano w …, dnia …

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch kopiach w języku angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim,polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tekstów jest na równi autentyczny. W przypadku rozbieżności, wersja angielska ma pierszeństwo

W imieniu wspólnoty europejskiej

W imieniu stanów zjednoczonych ameryki

Tom RIDGE

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych