32004D0427Dziennik Urzędowy L 154 , 30/04/2004 P. 0008 - 0013


Decyzja Komisji

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniająca decyzję Komisji 97/221/WE w odniesieniu do warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych dla produktów mięsnych przewożonych lub czasowo składowanych we Wspólnocie

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1589)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/427/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi [1], w szczególności jej art. 8 ust. 5 tiret trzecie i art. 9 ust. 2 lit. b) i ust. 4 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 97/221//WE ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i wzór świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do przywozu produktów mięsnych z państw trzecich [2].

(2) Decyzja Komisji 97/222//WE ustanawia wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz produktów mięsnych [3].

(3) Dyrektywa Rady 97/78/WE ustanawia zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich [4], a niektóre przepisy dotyczące tranzytu, takie jak powiadamiane za pomocą systemu ANIMO oraz stosowanie wspólnego weterynaryjnego dokumentu wejścia, są przewidziane w art. 11.

(4) Jednakże w związku z koniecznością ochrony przed epidemiami we Wspólnocie, niezbędne jest dalsze zapewnienie, że przesyłki produktów mięsnych przewożone przez Wspólnotę spełniają warunki dotyczące zdrowia zwierząt w przywozie, mające zastosowanie do krajów zatwierdzonych w odniesieniu do danego gatunku zwierząt.

(5) Decyzja Rady 79/542/EWG ustalająca wykaz państw trzecich lub części państw trzecich i ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne stosowane w przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i świeżego mięsa z tych zwierząt [5], została ostatnio zmieniona w celu uwzględnienia warunków tranzytu oraz odstępstwa odnośnie do przewozu między Rosją w odniesieniu do specjalnych punktów kontroli granicznej wyznaczonych w celu wymienionym w drugiej kolejności.

(6) Z doświadczenia wynika, że przedstawienie w punkcie kontroli granicznej, zgodnie z art. 7 dyrektywy 97/78/WE, oryginałów dokumentów weterynaryjnych ustanowionych w państwie trzecim wywozu, w celu spełnienia wymogu regulacyjnego państwa trzeciego przeznaczenia, nie jest wystarczające do zapewnienia, że warunki zdrowotne zwierząt wymagane do bezpiecznego wprowadzenia na terytorium Wspólnoty danych produktów są skutecznie spełnione. Dlatego należy ustanowić specjalny wzór świadectwa zdrowia zwierząt, do wykorzystywania w tranzycie danych produktów.

(7) Ponadto właściwe jest również wyjaśnienie wdrożenia warunku ustanowionego w art. 11 dyrektywy 97/78/WE, przewidującego, że tranzyt jest dozwolony jedynie z państw trzecich, z których nie zostało zakazane wprowadzanie produktów na terytorium Wspólnoty, poprzez odpowiednie odniesienie do wykazu państw trzecich, załączonego do decyzji 97/222/WE.

(8) Jednakże należy przewidzieć specjalne warunki dla przewozu przesyłek przez Wspólnotę do i z Rosji, z uwagi na usytuowanie geograficzne Kaliningradu i biorąc pod uwagę warunki klimatyczne uniemożliwiające wykorzystanie niektórych portów w pewnych porach roku.

(9) Decyzja Komisji 2001/881/WE [6] ustala wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich, i właściwym jest określenie punktów kontroli granicznej wyznaczonych do kontroli takiego tranzytu, biorąc pod uwagę niniejszą decyzję.

(10) Decyzja Komisji 2000/584/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji Komisji 97/221/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się art. 3a w następującym brzmieniu:

"Artykuł 3a

Państwa Członkowskie zapewniają, aby przesyłki produktów mięsnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wprowadzane na terytorium Wspólnoty i przeznaczone dla państwa trzeciego, albo bezpośrednio po tranzycie, albo po składowaniu zgodnie z art. 12 ust. 4 lub art. 13 dyrektywy 97/78/WE, a nieprzeznaczone do przywozu do Wspólnoty, spełniały następujące wymagania:

a) pochodzą z terytorium państwa trzeciego lub jego części wymienionych w Załączniku do decyzji 97/222/WE i zostały poddane minimalnej obróbce wymaganej dla przywozu produktów mięsnych danych gatunków zwierząt, przewidzianej w tej decyzji,

b) spełniają specjalne warunkami zdrowotne zwierząt dla danych gatunków określone we wzorze świadectwa zdrowia zwierząt sporządzonym zgodnie z załącznikiem I do decyzji 97/221/WE,

c) towarzyszy im świadectwo zdrowia zwierząt ustanowione zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III, podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii właściwych służb weterynaryjnych danego państwa trzeciego;

d) zostały dopuszczone do tranzytu lub składowania (stosownie do przypadku) na wspólnym dokumencie weterynaryjnym wprowadzenia poświadczonym przez urzędowego lekarza weterynarii z punktu kontroli granicznej wprowadzenia.";

2) dodaje się art. 3b w następującym brzmieniu:

"Artykuł 3b

1. W drodze odstępstwa od art. 3a, Państwa Członkowskie zezwalają na tranzyt drogowy lub kolejowy przez Wspólnotę pomiędzy wyznaczonymi wspólnotowymi punktami kontroli granicznej wymienionymi w załączniku IV do decyzji 2001/881/WE, przesyłek pochodzących z Rosji lub przeznaczonych do Rosji bezpośrednio lub przez inne państwo trzecie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) przesyłka jest zaplombowana plombą oznaczoną numerem seryjnym w punkcie kontroli granicznej wejścia do Wspólnoty Europejskiej przez służby weterynaryjne właściwych władz;

b) na każdej stronie dokumentów towarzyszących przesyłce określonych w art. 7 dyrektywy 97/78/WE znajduje się odcisk stempla z adnotacją: "JEDYNIE DLA TRANZYTU DO ROSJI PRZEZ WE";;

c) spełnione są wymogi proceduralne przewidziane w art. 11 dyrektywy 97/78/WE;

d) przesyłka posiada poświadczenie o dopuszczeniu do tranzytu przez urzędowego lekarza weterynarii z punktu kontroli granicznej wprowadzenia, na wspólnym weterynaryjnym dokumencie wprowadzenia.

2. Jak określono w art. 12 ust. 4 lub w art. 13 dyrektywy 97/78/WE, rozładunek lub składowanie takich przesyłek na terytorium Wspólnoty nie jest dozwolony.

3. Regularne kontrole są dokonywane przez właściwe władze w celu zapewnienia, aby liczba przesyłek oraz ilość produktów opuszczających terytorium Wspólnoty zgadzały się z liczbą i ilościami wprowadzanymi.";

3) Załącznik zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Artykuł 1 pkt 1 i Załącznik stosują się natomiast od 1 stycznia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 18 z 23.1.2002, str. 11.

[2] Dz.U. L 89 z 4.4.1997, str. 26. Decyzja zmieniona ostatnio decyzją 2004/212/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 11.

[3] Dz.U. L 98 z 4.4.1997, str. 39. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/245/WE (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 62).

[4] Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem dotyczącym warunków przystąpienia (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 381).

[5] Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/212/WE (Dz.U. L 73 z 11.3.2004, str. 11).

[6] Dz.U. L 326 z 11.12.2001, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/831/WE (Dz.U. L 313, z 28.11.2003, str. 61).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 97/221/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik otrzymuje oznaczenie załącznik I;

"

2) ZAŁĄCZNIK II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------