32004D0217Dziennik Urzędowy L 067 , 05/03/2004 P. 0031 - 0033


Decyzja Komisji

z dnia 1 marca 2004 r.

przyjmująca wykaz materiałów, którymi obrót i których stosowanie w żywieniu zwierząt jest zakazane

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 583)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/217/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi, zmieniającą dyrektywy: 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylająca dyrektywę 77/101/EWG [1], w szczególności jej art. 11 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 91/516/EWG [2] ustalono wykaz składników, których stosowanie w mieszankach paszowych jest zabronione zgodnie z dyrektywą Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi [3]. Zakaz ustanowiony w tej decyzji nie obejmuje obrotu takimi składnikami jak produkty paszowe lub bezpośredniego ich zastosowania jako produkty paszowe. Wykaz składników zmieniano kilkakrotnie.

(2) Dyrektywa 2000/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [4] określa, że wykaz materiałów, którymi obrót lub stosowanie jako materiałów paszowych jest zakazane należy sporządzić na podstawie dyrektywy 96/25/WE mającej zastąpić dyrektywę 91/516/EWG, tak by zakres zakazów był ogólny i odnosił się zarówno do stosowania materiałów paszowych jako takich jak i ich zastosowania w mieszankach paszowych.

(3) Dlatego też, w celu zapewnienia zgodności materiałów paszowych z wymogami bezpieczeństwa określonymi w art. 3 dyrektywy 96/25/WE, wykaz taki został opracowany w celu zastąpienia wykazu ustanowionego decyzją 91/516/EWG.

(4) Niektóre ograniczenia i zakazy zostały już określone w prawodawstwie wspólnotowym, w szczególności w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczanianiektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych [5] oraz rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi [6]. Dlatego też te ograniczenia i zakazy nie powinny być powtarzane w wykazie materiałów, którymi obrót i stosowanie w żywieniu zwierząt są zakazane.

(5) W interesie przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego, decyzja 91/516/EWG powinna stracić moc i zostać zastąpiona niniejszą decyzją.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszą decyzję stosuje się bez uszczerbku dla rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 999/2001 i (WE) nr 1774/2002.

Artykuł 2

Obrót materiałami wyszczególnionymi w załączniku i ich stosowanie w żywieniu zwierząt są zakazane.

Artykuł 3

Decyzja 91/516/EWG traci moc.

Odniesienia do decyzji, która utraciła moc są traktowane jak odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od 25 marca 2004 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2004 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

[2] Dz.U. L 281 z 9.10.1991, str. 23. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2000/285/WE (Dz.U. L 94 z 14.4.2000, str. 43).

[3] Dz.U. L 86 z 6.4.1979, str. 30. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

[4] Dz.U. L 105 z 3.5 2000, str. 36.

[5] Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2245/2003 (Dz.U. L 333 z 20.12.2002, str. 28).

[6] Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 (Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Wykaz materiałów, którymi obrót i których stosowanie w żywieniu zwierząt jest zakazane

Następujące materiały są zakazane w obrocie i stosowaniu w żywieniu zwierząt:

1) Kał, mocz jak również oddzielona treść trawienna otrzymana z opróżnienia lub usuwania układu pokarmowego, niezależnie od formy, przetwarzania lub domieszki.

2) Skóra wyprawiona oraz odpady skórzane.

3) Ziarna i materiał rozmnożeniowy roślin, które po zebraniu zostały poddane szczególnemu przetworzeniu przy użyciu środków ochrony roślin ze względu na swoje przeznaczenie (rozmnażanie) oraz wszelkie otrzymane z nich produkty uboczne.

4) Drewno, trociny oraz inne materiały otrzymane z drewna poddawanemu działaniu środków konserwujących, określonych w załączniku V do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [1].

5) Wszystkie odpady pochodzące z różnych faz oczyszczania ścieków komunalnych, bytowych czy przemysłowych określone w art. 2 dyrektywy Rady 91/271/EWG [2], bez względu na jakiekolwiek dalsze przetwarzanie tych odpadów i ich pochodzenie [3].

6) Stałe odpady komunalne [4], takie jak odpady bytowe.

7) Opakowania lub części opakowań po zużytych produktach pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego.

[1] Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 24.4.1998, str. 1).

[2] Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40).

[3] Termin "ścieki" nie odnosi się do "wód przemysłowych" tj. do wód z niezależnych przewodów powiązanych z przemysłem spożywczym lub paszowym; jeżeli przewody te są zasilane przez wodę, wody tej nie można używać w żywieniu zwierząt, chyba że jest ona zdatna do użycia i czysta, tak jak to zostało opisane w art. 4 dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przypadku przemysłu rybnego, przewody takie mogą być także zaopatrywane w czystą wodę morską określoną w art. 2 dyrektywy Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa. Woda przemysłowa nie może być stosowana do pojenia i karmienia zwierząt, chyba że zawiera materiał paszowy lub żywieniowy i jest technicznie wolna od środków czyszczących, dezynfekcyjnych lub innych substancji niezatwierdzonych przez prawo dotyczące żywienia zwierząt.

[4] Termin "stałe odpady komunalne" nie odnosi się do ścieków pochodzących z gastronomii określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002.

--------------------------------------------------