32004D0020Dziennik Urzędowy L 005 , 09/01/2004 P. 0001 - 0007


Decyzja nr 20/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 8 grudnia 2003 r.

ustanawiająca ogólne warunki ramowe finansowania działań Wspólnoty wspomagających politykę ochrony konsumentów w latach 2004–2007

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 153,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [1],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Polityka ochrony konsumentów ma zasadnicze znaczenie dla dwóch celów strategicznych Komisji ustanowionych w komunikacie Komisji w sprawie celów strategicznych na lata 2000–2005 "Nadając kształt nowej Europie" [3], mianowicie dla wspierania nowej agendy gospodarczej i społecznej w kontekście modernizacji gospodarki europejskiej i zapewnienia obywatelom Europy lepszej jakości życia.

(2) Obecna strategia polityki ochrony konsumentów na lata 2002–2006 wyznaczyła trzy zasadnicze cele. Zostaną one wykonane za pomocą działań zawartych w stale aktualizowanym programie regularnie poddawanym przeglądowi przez Komisję.

(3) Przyznawania funduszy na działania wdrażane według celów zawartych w niniejszych warunkach ramowych powinno się dokonywać zgodnie z celami i działaniami zawartymi w strategii polityki ochrony konsumentów. Ponadto należy przyznać większy priorytet działalności zmierzającej do zintegrowania interesów konsumentów z innymi obszarami działalności zgodnie z art. 153 Traktatu, łącznie z trzema zasadniczymi celami strategii polityki ochrony konsumentów.

(4) Zgodnie ze strategią polityki ochrony konsumentów, polityka ochrony konsumentów w zakresie niniejszych warunków ramowych powinna obejmować bezpieczeństwo usług i produkty nieprzeznaczone do spożycia, a także interesy gospodarcze konsumentów UE. Działania odnoszące się do bezpieczeństwa żywności nie są objęte niniejszymi warunkami ramowymi.

(5) Zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej ogólne cele Unii Europejskiej obejmują osiągnięcie zrównoważonego i stałego rozwoju. Zgodnie z Deklaracją z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju, Światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju i procesu z Cardiff, należy podjąć działania w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

(6) Niniejsze warunki ramowe powinny przewidywać działania Wspólnoty, zgodnie z ustanowioną w art. 5 Traktatu zasadą pomocniczości, wspomagające i tworzące kompetencje organizacji i organów promujących interesy konsumentów na poziomie Wspólnoty, krajowym lub regionalnym.

(7) Poza działaniami zawartymi w niniejszych warunkach ramowych Komisja powinna także zapewnić, aby organizacje konsumenckie oraz inne znaczące organizacje pozarządowe mogły przyczyniać się do wdrażania strategii polityki ochrony konsumentów poprzez zaangażowanie w pracę Europejskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Konsumentów ustanowionej decyzją Komisji 2003/709/WE [4].

(8) Niniejsze warunki ramowe powinny przewidywać działania wspólnie podejmowane przez Komisję i jedno lub więcej Państw Członkowskich, aby wdrażać cele polityki ochrony konsumentów.

(9) W ogólnym interesie europejskim, zgodnie z art. 108 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE, Euratomu) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [5] zwanym dalej "rozporządzeniem finansowym", jest reprezentowanie na poziomie Wspólnoty interesów konsumentów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, interesów gospodarczych, jak również interesów konsumentów w zakresie rozwijania norm dla produktów i usług.

(10) Niniejsza decyzja ustanawia na cały okres obowiązywania niniejszych warunków ramowych, ramy finansowe stanowiące nadrzędny punkt odniesienia w rozumieniu pkt 33 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją ds. Dyscypliny Budżetowej i poprawy procedury budżetowej [6], dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej.

(11) W celu poprawy efektywności i wpływu działalności europejskich organizacji konsumenckich oraz organizacji konsumenckich reprezentujących interesy konsumentów w zakresie rozwijania norm dla produktów i usług na poziomie wspólnotowym wkłady finansowe na rzecz kwalifikujących się organizacji mogą być przedmiotem umów ramowych o partnerstwie na okres obowiązywania niniejszych warunków ramowych.

(12) W celu poprawy wydajności administracji, skuteczności i oddziaływania szczególnych projektów przynajmniej co dwa lata należy publikować zaproszenia do składania szczególnych projektów oraz należy zapewnić wsparcie dla maksymalnie 75 % kosztów kwalifikujących się wydatków na wdrażane projekty.

(13) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej zwane "Porozumieniem EOG") przewiduje, że państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uczestniczące w Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej zwane "krajami EOG/EFTA") powinny, między innymi, wzmocnić i poszerzyć współpracę w ramach działalności Wspólnoty w obszarze ochrony konsumentów.

(14) Niniejsze ogólne warunki ramowe powinny otworzyć krajom stowarzyszonym możliwość udziału zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednich umowach dwustronnych ustanawiających ogólne zasady ich udziału w programach wspólnotowych.

(15) W celu zwiększenia znaczenia i oddziaływania niniejszych warunków ramowych należy podejmowane działania stale monitorować i regularnie oceniać, aby, w odpowiednim przypadku, wprowadzić konieczne zmiany.

(16) Środki konieczne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [7],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres

1. Decyzja ustanawia ogólne warunki ramowe dla działań Wspólnoty wspomagające politykę ochrony konsumenta, dalej zwane "warunkami ramowymi", na okres określony w art. 5 ust. 1.

2. Działania, które mają zostać podjęte na podstawie niniejszych warunków ramowych, uzupełniają działania podjęte przez Państwa Członkowskie i w Państwach Członkowskich w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów, a także w celu promowania ich prawa do informacji i wykształcenia oraz organizowania się, aby zabezpieczać własne interesy.

Artykuł 2

Dziedziny działania

Działania, które należy podjąć w związku z niniejszymi warunkami ramowymi, dotyczą następujących szczególnych dziedzin:

a) ochrony zdrowia konsumentów i bezpieczeństwa w odniesieniu do usług i produktów nieprzeznaczonych do spożycia;

b) ochrony interesów gospodarczych i prawnych konsumentów;

c) promocji informacji i edukacji konsumentów;

d) zachęcania organizacji konsumenckich do udzielania się na poziomie europejskim.

Artykuł 3

Cele działania

Działania, które należy podjąć w ramach niniejszych warunków ramowych, pomagają osiągnąć następujące ogólne cele:

a) zapewnienie równomiernie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, w szczególności poprzez ustanowienie wspólnych zasad i praktyk ochrony konsumentów i integrowania interesów konsumentów z innymi politykami wspólnotowymi;

b) efektywne egzekwowanie zasad ochrony konsumentów, w szczególności poprzez badania rynkowe, współpracę w zakresie administracji i egzekwowania prawa, dostęp konsumentów do informacji o usługach i produktach nieprzeznaczonych do spożycia i dostęp konsumentów do mechanizmów rozwiązywania skarg i sporów; oraz

c) właściwe zaangażowanie organizacji konsumenckich w rozwój polityki ochrony konsumentów i innych polityk wspólnotowych dotyczących interesów konsumentów.

Artykuł 4

Rodzaje działań

1. Działania, które należy podjąć w związku z niniejszymi warunkami ramowymi, są wymienione w załączniku według celów.

2. Działania od 1 do 8, od 11 do 15 oraz 19 przeprowadzane są wykonywane przez Komisję.

3. Działania 9 i 10 finansowane są razem przez Wspólnotę i jedno lub więcej Państw Członkowskich lub przez Wspólnotę i właściwe władze uczestniczących państw trzecich zgodnie z art. 9.

4. Działania 16, 17 i 18 korzystają z wkładów finansowych Wspólnoty.

Artykuł 5

Finansowanie

1. Ramy finansowe do wykonania niniejszej decyzji w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. ustanawia się na 72 mln EUR, z których 54 mln EUR przypadają na okres do 31 grudnia 2006 r.

2. Kwotę zaproponowaną na okres po dniu 31 grudnia 2006 r. uważa się za zatwierdzoną, jeżeli jest ona zgodna z perspektywą finansową na okres rozpoczynający się w 2007 r.

3. Organ budżetowy zatwierdza roczne środki w granicach perspektywy finansowej.

Artykuł 6

Wkład finansowy

1. Wkład Wspólnoty we wspólne działania 9 i 10 wyniesie co do zasady 50 % i nie przekracza w żadnym przypadku 70 % całkowitych kosztów działania. Komisja jasno wyznacza wspólne działania, które będą się kwalifikowały do wniesienia wkładu finansowego powyżej 50 %.

2. Wkłady finansowe na działanie 16 nie przekraczają 50 % wydatków związanych z wykonaniem kwalifikujących się działań.

3. Wkłady finansowe na działanie 17 nie przekraczają 95 % wydatków związanych z wykonaniem kwalifikujących się działań.

4. Ponowne przyznanie wkładów finansowych na działania 16 i 17 dla kwalifikujących się organizacji, które w poprzednim roku aktywnie i skutecznie reprezentowały interesy konsumentów, nie podlegają zasadzie stopniowego zmniejszania.

5. Wkłady finansowe na działanie 18 wyniosą co do zasady 50 % i w żadnym przypadku nie przekroczą 75 % kwalifikujących się wydatków na wykonanie projektu. Komisja jasno określa szczegółowe projekty, które będą kwalifikowały się do wniesienia wkładu finansowego powyżej 50 %.

Artykuł 7

Beneficjenci

1. Wkłady finansowe na wspólne działania 9 i 10 mogą zostać przyznane podmiotowi publicznemu lub podmiotowi o celu niezarobkowym wyznaczonemu przez Państwo Członkowskie lub odnośne właściwe władze za zgodą Komisji.

2. Wkłady finansowe na działanie 16 mogą zostać przyznane europejskim organizacjom konsumenckim, które:

a) są pozarządowe, nie mają celu zarobkowego, niezależne od interesów przemysłowych, handlowych i biznesowych lub innych sprzecznych interesów, a ich najważniejszymi celami i działalnością są promocja oraz ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów Wspólnoty;

b) są upoważnione do reprezentowania interesów konsumentów na poziomie wspólnotowym przez krajowe organizacje konsumenckie w przynajmniej połowie Państw Członkowskich które, zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką, reprezentują konsumentów, a także działają na poziomie regionalnym lub krajowym; oraz

c) przedłożyły Komisji dostateczne wyjaśnienia dotyczące swoich członków, przepisów wewnętrznych i źródeł finansowania.

3. Wkłady finansowe dla działania 17 mogą być przyznane europejskim organizacjom konsumenckim, które:

a) są pozarządowe, nie mają celu zarobkowego, niezależne od interesów przemysłowych, handlowych i biznesowych lub innych konfliktogennych interesów, a ich najważniejszymi celami i działalnością jest reprezentowanie interesów konsumentów w procesie standardyzacji na poziomie wspólnotowym; oraz

b) są upoważnione w co najmniej dwóch trzecich Państw Członkowskich do reprezentowania interesów konsumentów na poziomie wspólnotowym:

- przez podmioty reprezentujące zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką krajowe organizacje konsumenckie w Państwach Członkowskich, lub

- o ile podmioty takie nie istnieją, przez krajowe organizacje konsumenckie w Państwach Członkowskich, które zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką reprezentują konsumentów i działają na poziomie krajowym.

4. Wkłady finansowe na działanie 18 mogą być przyznane osobie prawnej lub stowarzyszeniu osób prawnych, włączając odpowiednie niezależne podmioty publiczne i regionalne organizacje konsumenckie, które działają niezależnie od przemysłu i handlu i są odpowiedzialne za wykonanie projektów.

Artykuł 8

Wykluczenie

Wnioskodawców lub oferentów i wykonawców uznanych winnymi składania fałszywych oświadczeń lub rażącego niedopełnienia wynikających z umowy zobowiązań wyłącza się z przyznawania dalszych zleceń zgodnie z art. 96 rozporządzenia finansowego.

Artykuł 9

Udział państw trzecich

Udział w niniejszych warunkach ramowych jest otwarty dla:

a) państw EFTA/EOG zgodnie z warunkami ustanowionymi w Porozumieniu EOG;

b) krajów stowarzyszonych zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednich umowach dwustronnych ustanawiających ogólne zasady dotyczące ich udziału w programach wspólnotowych.

Artykuł 10

Spójność i komplementarność

1. Komisja zapewnia spójność działań wykonanych w ramach niniejszych warunków ramowych ze strategią polityki ochrony konsumentów.

2. Komisja zapewnia spójność i komplementarność między działaniami wykonanymi w ramach niniejszych warunków ramowych a innymi programami wspólnotowymi i inicjatywami.

Artykuł 11

Program pracy

Komisja przyjmuje roczny program pracy zawierający:

a) priorytety dla działań w ramach poszczególnych celów;

b) podział budżetu rocznego według rodzajów działań wymienionych w art. 4;

c) planowany harmonogram zaproszeń do składania ofert, wspólnych działań i konkursów;

d) w przypadku konkursów, wybór i kryteria udzielania zamówień dla działań 16, 17 i 18, kryteria dla wkładów finansowych powyżej 50 % dla działania 18 i dostępną indykatywną kwotę przeznaczoną na każdy z konkursów, zgodnie z odnośnymi przepisami rozporządzenia finansowego, a także przy uwzględnieniu w najszerszym możliwym zakresie potrzeby ustalenia prostych wymogów administracyjnych, w szczególności w przypadku niewielkich kwot nakładów finansowych na szczególne projekty.

Artykuł 12

Publikacja i procedury

1. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Komisji:

a) konkurs dla działań 16 i 17; oraz

b) przynajmniej co 2 lata konkurs dla działania 18, przedstawiający priorytety działania, które ma być podjęte.

2. Na wczesnym etapie procedury oceny wniosków o przyznanie wkładów finansowych Komisja informuje wnioskodawców, w przypadku gdy się oni nie kwalifikują lub gdy ich wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do zweryfikowania zgodności wniosku z kryteriami wyboru.

3. W okresie 3 miesięcy od nieprzekraczalnego terminu na złożenie wniosków Komisja decyduje o przyznaniu wkładów finansowych dla działań 16, 17 i 18.

4. Lista odbiorców wkładów finansowych oraz lista działań finansowanych w ramach niniejszych warunków ramowych jest corocznie publikowana na stronie internetowej Komisji z podaniem kwot.

Artykuł 13

Monitorowanie i ocena

1. Komisja zapewnia efektywne i regularne monitorowanie działań podejmowanych w ramach niniejszych warunków ramowych oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w połowie okresu w sprawie wykonywania niniejszych warunków ramowych do dnia 31 grudnia 2005 r. Komisja corocznie informuje Parlament Europejski w przypadku, gdy proces decyzyjny dotyczący wniosków dla działań 16, 17 i 18 przekroczy trzymiesięczny okres określony w art. 12 ust. 3.

2. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające działania przeprowadzone na podstawie niniejszych warunków ramowych, zanim przedłoży propozycję przedłużenia ich obowiązywania, w każdym razie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r.

Artykuł 14

Wykonanie działań

1. Komisja odpowiada za zarządzanie i wykonanie niniejszej decyzji zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

2. Działania przewidziane w art. 4 ust. 3 i 4 oraz art. 11 są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

Artykuł 15

Procedura komitetu

1. Komisję wspomaga Komitet.

2. W przypadku odniesienia do tego ustępu stosuje się art. 3 ust. 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając jej art. 8.

3. Komitet przyjmuje regulamin wewnętrzny.

Artykuł 16

Wejście w życie

Decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

F. Frattini

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 234 z 30.9.2003, str. 86.

[2] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2003 r.

[3] Dz.U. C 81 z 21.3.2000, str. 1.

[4] Dz.U. L 258 z 10.10.2003, str. 35.

[5] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

[6] Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 25).

[7] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4, WYMIENIONE WEDŁUG CELÓW

Cel a): Wysoki wspólny poziom ochrony konsumentów

Działanie 1: Doradztwo naukowe, analiza ryzyka zawierająca ocenę porównawczą i ocenę środków redukcji ryzyka istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do produktów i usług nieprzeznaczonych do spożycia.

Działanie 2: Wypracowanie inicjatyw prawnych oraz innych inicjatyw regulacyjnych oraz promocja samodzielnych inicjatyw regulacyjnych, w tym m.in.:

2.1. Analizy porównawczej rynków i systemów regulacyjnych

2.2 Ekspertyzy prawnej i technicznej dla rozwoju polityki w zakresie bezpieczeństwa usług

2.3. Ekspertyzy technicznej dla rozwoju mandatów na opracowanie norm dla produktów i usług

2.4. Ekspertyzy prawnej i technicznej dla rozwoju polityki w zakresie interesów gospodarczych konsumentów

2.5. Warsztatów z udziałem grup interesów i fachowców.

Działanie 3: Monitorowanie i ocena rozwoju rynku mającego wpływ na interesy gospodarcze oraz inne konsumentów, włączając w to m.in. badania cen, inwentaryzacje i analizy skarg konsumentów oraz badania zmian struktur rynków.

Działanie 4: Zbieranie oraz wymiana danych i informacji stanowiących bazę dla rozwoju polityki ochrony konsumentów, a także dla integracji interesów konsumentów w obrębie innych polityk UE, włączając m.in. badania zachowań konsumentów i przedsiębiorstw, zbieranie i analizy danych statystycznych i innych ważnych danych.

Cel b): Skuteczne egzekwowanie zasad ochrony konsumentów

Działanie 5: Koordynacja działań nadzoru i egzekwowania, włączając m.in.:

5.1. Rozwój narzędzi IT (np. bazy danych, systemów informacji i komunikacji) przeznaczonych do współpracy przy egzekwowaniu prawa

5.2. Szkolenie, seminaria i programy wymiany dla urzędników uczestniczących we wspólnych działaniach na rzecz egzekwowania

5.3. Planowanie i rozwój wspólnych działań na rzecz egzekwowania

5.4. Wspólne działania pilotażowe na rzecz egzekwowania.

Działanie 6: Rozwój łatwo i publicznie dostępnych baz danych zawierających informacje na temat stosowania praw konsumenckich i orzecznictwa z tego zakresu, wynikających ze wspólnotowych przepisów prawnych w odniesieniu do ochrony konsumentów, włączając w to uzupełnienie i poprawę bazy danych dotyczącej nieuczciwych warunków umów.

Działanie 7: Monitorowanie i ocena bezpieczeństwa produktów i usług nieprzeznaczonych do spożycia, włączając m.in.:

7.1. Rozbudowę i poszerzanie zakresu systemu ostrzegania RAPEX, z uwzględnieniem rozwoju wymiany informacji z zakresu badania rynku

7.2. Techniczną analizę powiadomień alarmowych

7.3. Zbieranie i ocenę danych dotyczących ryzyka związanego z konsumentami powodowanego przez pewne produkty i usługi

7.4. Rozwój sieci bezpieczeństwa produktów konsumenckich zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE [1].

Działanie 8: Monitorowanie funkcjonowania i ocena wpływu alternatywnych systemów rozstrzygania sporów, w szczególności systemów on-line oraz ich efektywności w rozstrzyganiu skarg i sporów transgranicznych, jak również pomoc techniczna w celu dalszego rozwoju europejskiego pozasądowego systemu sieci rozwiązywania sporów transgranicznych konsumentów.

Działanie 9: (Wspólne działanie) Wkłady finansowe na rzecz podmiotów publicznych lub podmiotów o celach niezarobkowych należących do sieci wspólnotowych służących konsumentom informacją i pomocą celem wykonywania ich praw i uzyskania dostępu do właściwych procedur rozstrzygania sporów (sieć europejskich central konsumenckich i agencji informacyjnych pozasądowego rozstrzygania sporów transgranicznych konsumentów, zgodnie z art. 7 ust. 1).

Działanie 10 (Wspólne działanie):Wkłady finansowe na rzecz szczególnych wspólnych działań nadzoru i egzekwowania w celu poprawy współpracy w zakresie administracji oraz egzekwowania wspólnego prawa ochrony konsumentów, łącznie z Dyrektywą w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, oraz innych działań w kontekście współpracy administracyjnej, na warunkach określonych w art. 7 ust. 1.

Cel c): Odpowiednie zaangażowanie organizacji konsumenckich w tworzenie polityk UE

Działanie 11: Przekazanie organizacjom konsumenckim szczegółowej wiedzy technicznej i prawniczej w celu wsparcia ich udziału oraz wkładu w proces konsultacyjny dotyczący politycznych inicjatyw prawodawczych i nieprawodawczych, w odnośnych dziedzinach politycznych, jak polityka rynku wewnętrznego, usługi użyteczności publicznej i 10-letni program ramowy w sprawie trwałej produkcji i konsumpcji, jak i wsparcia nadzoru rynku.

Działanie 12: Reprezentowanie interesów konsumentów europejskich na forum międzynarodowym, łącznie z międzynarodowymi organami ds. standaryzacji i międzynarodowymi organizacjami ds. handlu.

Działanie 13: Szkolenia pracowników regionalnych, krajowych i europejskich organizacji konsumenckich oraz inne działania służące poszerzaniu kompetencji, włączając kursy z dziedziny rozwoju projektów i procedur realizowania projektów, forum internetowe dotyczące szczególnych projektów, seminaria i posiedzenia wspierające projekty partnerskie.

Działanie 14: Akcje informacyjne dotyczące praw konsumenckich wynikające z przepisów prawnych w dziedzinie ochrony konsumentów oraz innych działań Wspólnoty mających na celu ochronę konsumentów, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich, we współpracy z ich organizacjami konsumenckimi.

Działanie 15: Edukacja konsumentów, włączając w to działania ukierunkowane na młodych konsumentów i rozwój interaktywnych instrumentów on-line służących wyjaśnianiu konsumentom ich praw na rynku wewnętrznym i przy transakcjach transgranicznych.

Działanie 16: Wkłady finansowe na rzecz działalności europejskich organizacji konsumenckich, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ust. 2.

Działanie 17: Wkłady finansowe na rzecz funkcjonowania europejskich organizacji konsumenckich reprezentujących interesy konsumentów w odniesieniu do rozwoju norm dla produktów i usług na poziomie wspólnotowym, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ust. 3.

Cele a), b) i c):

Działanie 18: Wkłady finansowe na rzecz szczególnych projektów na poziomie wspólnotowym lub krajowym wspomagających cele polityki ochrony konsumentów określone w art. 3, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 ust. 4, łącznie z wkładami finansowymi m.in. na rzecz:

- szczególnych projektów podejmowanych przez organizacje konsumenckie i dążących do efektywnego wdrożenia dorobku wspólnotowego w zakresie ochrony konsumentów w nowych Państwach Członkowskich,

- szczególnych projektów promujących transgraniczną wymianę informacji i najlepsze praktyki dotyczące integracji praw konsumentów z innymi politykami.

Działanie 19: Ocena działań podjętych na podstawie niniejszych warunków ramowych.

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4).

--------------------------------------------------