32004D0019Dziennik Urzędowy L 005 , 09/01/2004 P. 0084 - 0084


Decyzja Komisji

z dnia 23 grudnia 2003 r.

zmieniająca decyzję Komisji 2003/812/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz niektórych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi objętych dyrektywą Rady 92/118/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 5046)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/19/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG [1], ostatnio zmienioną decyzją Komisji 2003/721/WE [2], w szczególności jej art. 10, ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2003/812/WE [3] ustala wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz niektórych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, objętych dyrektywą Rady 92/118/EWG.

(2) W celu wprowadzenia w życie niniejszego prawa w tym samym czasie co innych praw ustanawiających wykaz państw i świadectw produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, konieczne jest przesunięcie terminu stosowania decyzji 2003/812/We z dnia 1 stycznia 2004 r. na dzień 1 maja 2004 r.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 3 decyzji 2003/812/WE datę "1 stycznia 2004 r." zastępuje się datą "1 maja 2004 r.".

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49.

[2] Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 21.

[3] Dz.U. L 305 z 22.11.2003, str. 17.

--------------------------------------------------