30.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/61


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 czerwca 2004 r.

przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2004/12)

(2004/526/WE)

RADA OGÓLNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności artykuł 46 ustęp 4,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Pojedynczy artykuł

Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 września 1998 r. zostaje zastąpiony niniejszymi postanowieniami, wchodzącymi w życie dnia 1 lipca 2004 r.:

„REGULAMIN RADY OGÓLNEJ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Artykuł 1

Definicje

Niniejszy Regulamin uzupełnia Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie mają takie samo znaczenie jak w Traktacie i w Statucie.

ROZDZIAŁ I

RADA OGÓLNA

Artykuł 2

Termin i miejsce posiedzeń Rady Ogólnej

1.   Terminy posiedzeń ustalane są przez Radę Ogólną na wniosek Prezesa EBC.

2.   Prezes EBC zwołuje posiedzenie Rady Ogólnej, jeżeli żądanie zwołania posiedzenia zostanie złożone przez co najmniej trzech członków Rady Ogólnej.

3.   Prezes EBC może również zwołać posiedzenie Rady Ogólnej za każdym razem, kiedy uzna to za konieczne.

4.   Posiedzenia Rady Ogólnej zwykle odbywają się na terenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

5.   Posiedzenia mogą odbywać się również w formie telekonferencji, chyba że co najmniej trzech Prezesów wyrazi sprzeciw.

Artykuł 3

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ogólnej

1.   Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ogólnej zastrzeżone jest dla jej członków, innych członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej oraz członka Komisji Wspólnot Europejskich.

2.   Każdemu Prezesowi może w zwykłych przypadkach towarzyszyć jedna osoba.

3.   Jeżeli członek Rady Ogólnej nie może uczestniczyć w posiedzeniu, ma on prawo wyznaczyć, w formie pisemnego zawiadomienia, swojego zastępcę uprawnionego do uczestnictwa w posiedzeniu oraz do głosowania w imieniu takiego członka. Wskazane pisemne zawiadomienie powinno zostać przekazane Prezesowi EBC w odpowiednim czasie przed posiedzeniem. Wyznaczonemu zastępcy może w zwykłych przypadkach towarzyszyć jedna osoba.

4.   Prezes EBC wyznacza pracownika EBC na Sekretarza. Sekretarz wspomaga Prezesa EBC w przygotowaniu posiedzeń Rady Ogólnej oraz sporządza projekty protokołów z tych posiedzeń.

5.   Rada Ogólna może również zaprosić inne osoby do uczestnictwa w swoich posiedzeniach, jeżeli uzna to za stosowne.

Artykuł 4

Głosowanie

1.   Kworum wymagane do przeprowadzania głosowania przez Radę Ogólną spełnione jest w przypadku, gdy dwie trzecie jej członków lub ich zastępców uczestniczy w posiedzeniu. W przypadku braku wymaganego kworum, Prezes EBC może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, na którym decyzje mogą być podejmowane bez względu na kworum.

2.   Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.

3.   Rada Ogólna przystępuje do głosowania na wniosek Prezesa EBC. Prezes EBC rozpoczyna również procedurę głosowania na żądanie któregokolwiek z członków Rady Ogólnej.

4.   Decyzje mogą być podejmowane również w drodze procedury pisemnej, chyba że co najmniej trzech członków Rady Ogólnej wyraża sprzeciw. Procedura pisemna wymaga:

i)

w normalnych przypadkach nie mniej niż dziesięciu dni roboczych na rozpatrzenie propozycji przez każdego z członków Rady Ogólnej. W sprawach pilnych, zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku, okres ten może ulec skróceniu do pięciu dni roboczych;

ii)

własnoręcznego podpisu każdego z członków Rady Ogólnej; oraz

iii)

odnotowania każdej takiej decyzji w protokole z kolejnego posiedzenia Rady Ogólnej.

Artykuł 5

Organizacja posiedzeń Rady Ogólnej

1.   Rada Ogólna przyjmuje porządek każdego posiedzenia. Tymczasowy porządek posiedzenia opracowywany jest przez Prezesa EBC i przekazywany, wraz z odpowiednimi dokumentami, członkom Rady Ogólnej i innym upoważnionym uczestnikom posiedzenia przynajmniej na osiem dni przed jego terminem, za wyjątkiem przypadków nadzwyczajnych, w których Prezes EBC postępuje stosownie do okoliczności. Rada Ogólna może podjąć decyzję o usunięciu lub dodaniu punktów do tymczasowego porządku posiedzenia na wniosek Prezesa EBC lub innego członka Rady Ogólnej. Punkt usuwany jest z porządku posiedzenia na wniosek przynajmniej trzech członków Rady Ogólnej, jeżeli odpowiednie dokumenty nie zostały przekazane członkom Rady Ogólnej we właściwym czasie.

2.   Protokół z posiedzenia Rady Ogólnej przedkładany jest jej członkom do zatwierdzenia w czasie kolejnego posiedzenia (bądź też, jeżeli to konieczne, w drodze procedury pisemnej przed posiedzeniem) oraz podpisywany przez Prezesa EBC.

ROZDZIAŁ II

UDZIAŁ RADY OGÓLNEJ W ZADANIACH EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

Artykuł 6

Stosunki pomiędzy Radą Ogólną i Radą Prezesów

1.   Bez wpływu na inne obowiązki Rady Ogólnej, w tym wymienione w artykule 44 Statutu, Rada Ogólna współdziała, w szczególności, przy wykonywaniu zadań wymienionych w artykule 6 ustępie 2 oraz artykule 6 ustępie 8.

2.   Rada Ogólna współdziała przy wykonywaniu zadań doradczych EBC określonych w artykule 4 oraz artykule 25 ustępie 1 Statutu.

3.   Współdziałanie Rady Ogólnej w wykonywaniu zadań statystycznych EBC polega na:

wzmacnianiu współpracy pomiędzy wszystkimi krajowymi bankami centralnymi Unii Europejskiej, celem ułatwienia EBC wykonywania jego zadań w dziedzinie statystyki,

przyczynianiu się do harmonizacji, w niezbędnych przypadkach, reguł i praktyk w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz rozpowszechniania danych statystycznych przez wszystkie krajowe banki centralne Unii Europejskiej, oraz

przedstawianiu Radzie Prezesów swoich uwag dotyczących planowanych zaleceń EBC w dziedzinie statystyki, przed ich przyjęciem, zgodnie z artykułem 42 Statutu.

4.   Rada Ogólna współdziała przy wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych EBC wynikających z artykułu 15 Statutu, poprzez dostarczanie Radzie Prezesów uwag dotyczących sprawozdania rocznego, przed jego przyjęciem.

5.   Rada Ogólna współdziała przy normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych zgodnie z artykułem 26 ustępem 4 Statutu, poprzez dostarczanie Radzie Prezesów uwag dotyczących projektowanych procedur, przed ich przyjęciem.

6.   Rada Ogólna współdziała przy podejmowaniu innych środków na podstawie artykułu 29 ustępu 4 Statutu, poprzez dostarczanie Radzie Prezesów uwag dotyczących takich projektowanych środków, przed ich podjęciem.

7.   Rada Ogólna współdziała w zakresie warunków zatrudnienia dotyczących pracowników Europejskiego Banku Centralnego, poprzez dostarczanie Radzie Prezesów uwag dotyczących projektów w tym zakresie, przed ich przyjęciem.

8.   Rada Ogólna współdziała w zakresie przygotowań do nieodwołalnego ustalenia kursów walutowych zgodnie z artykułem 47 ustępem 3 Statutu, poprzez dostarczanie Radzie Prezesów uwag w zakresie:

projektowanych opinii EBC przyjmowanych zgodnie z artykułem 123 ustępem 5 Traktatu,

innych projektowanych opinii EBC dotyczących aktów prawa wspólnotowego przyjmowanych w przypadku uchylenia derogacji, oraz

decyzji przyjmowanych zgodnie z ustępem 10 Protokołu w sprawie niektórych przepisów odnoszących się do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

9.   W każdym przypadku gdy Rada Ogólna zostanie wezwana do przedstawienia uwag na podstawie przepisów powyższych ustępów, zostanie jej przyznany odpowiedni okres na ich przygotowanie, nie krótszy niż dziesięć dni roboczych. W sprawach pilnych, zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku, okres ten może ulec skróceniu do pięciu dni roboczych. Prezes EBC może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury pisemnej.

10.   Prezes EBC informuje Radę Ogólną, zgodnie z artykułem 47 ustępem 4 Statutu, o decyzjach przyjętych przez Radę Prezesów.

Artykuł 7

Stosunki pomiędzy Radą Ogólną i Zarządem

1.   Rada Ogólna EBC ma możliwość przedstawiania uwag zanim Zarząd:

wykona akty prawne Rady Prezesów, dla których, zgodnie z artykułem 12 ustępem 1 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, wymagany jest udział Rady Ogólnej,

przyjmie, w zakresie kompetencji przekazanych przez Radę Prezesów zgodnie z artykułem 12 ustępem 1 Statutu, akty prawne, dla których, zgodnie z artykułem 12 ustępem 1 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, wymagany jest udział Rady Ogólnej.

2.   W każdym przypadku gdy Rada Ogólna zostanie wezwana do przedstawienia uwag na podstawie pierwszego ustępu niniejszego artykułu, zostanie jej przyznany odpowiedni okres na ich przygotowanie, nie krótszy niż dziesięć dni roboczych. W sprawach pilnych, zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku, okres ten może ulec skróceniu do pięciu dni roboczych. Prezes EBC może podjąć decyzję o zastosowaniu procedury pisemnej.

Artykuł 8

Komitety Europejskiego Systemu Banków Centralnych

1.   W zakresie swoich obszarów działania, Rada Ogólna może zamawiać przygotowanie analiz na określone tematy przez komitety ustanawiane przez Radę Prezesów na podstawie artykułu 9 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

2.   Krajowy bank centralny każdego z nieuczestniczących Państw Członkowskich może powołać nie więcej niż dwóch swoich pracowników do uczestniczenia w posiedzeniach komitetu w każdym przypadku gdy komitet zajmuje się sprawami podlegającymi kompetencji Rady Ogólnej, bądź też gdy przewodniczący komitetu oraz Zarząd uważają to za stosowne.

ROZDZIAŁ III

SZEGÓLNE PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł 9

Akty prawne

1.   Decyzje EBC, przyjmowane zgodnie z artykułem 46 ustępem 4 oraz artykułem 48 Statutu, jak również zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także Zalecenia EBC, oraz Opinie EBC przyjmowane przez Radę Ogólną, zgodnie z artykułem 44 Statutu, są podpisywane przez Prezesa EBC.

2.   Wszystkie dokumenty prawne EBC są kolejno numerowane, przekazywane do wiadomości adresatów oraz publikowane zgodnie z artykułem 17 ustępem 7 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Artykuł 10

Poufność i dostęp do dokumentów EBC

1.   Obrady Rady Ogólnej oraz wszelkich komitetów bądź grup zajmujących się sprawami w jej zakresie działania mają charakter poufny, chyba że Rada Prezesów upoważni Prezesa EBC do podania wyników obrad do publicznej wiadomości.

2.   Publiczny dostęp do dokumentów sporządzonych przez Radę Ogólną bądź też przez komitety lub grupy zajmujące się sprawami w jej zakresie działania regulowany jest w drodze decyzji Rady Prezesów, przyjmowanej zgodnie z artykułem 23 ustępem 2 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

3.   Dokumenty sporządzone przez Radę Ogólną bądź też przez komitety lub grupy zajmujące się sprawami w jej zakresie działania są klasyfikowane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Administracyjnym przyjmowanym zgodnie z artykułem 23 ustępem 3 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego. W braku odmiennej decyzji odpowiednich organów, stają się one ogólnie dostępne po upływie 30 lat.

Artykuł 11

Utrata zastosowania

W przypadku gdy, zgodnie z artykułem 122 ustępem 2 Traktatu, wszystkie derogacje zostaną uchylone przez Radę Unii Europejskiej oraz gdy przyjęte zostaną decyzje przewidziane w Protokole w sprawie niektórych przepisów odnoszących się do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Rada Ogólna zostanie rozwiązana, a niniejszy Regulamin utraci zastosowanie.”

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 17 czerwca 2004 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC