30.6.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/56


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków Zatrudnienia Pracowników Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2004/11)

(2004/525/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

mając na uwadze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady (WE) nr 1073/1999 z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1), a w szczególności art. 4, ust. 1 oraz art. 4, ust. 6,

mając na uwadze postanowienia Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności art. 12, ust. 3 oraz art. 36, ust. 1,

mając na uwadze stanowisko Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC), wyrażone zgodnie z piątym tiret art. 47, ust. 2 Statutu,

mając na uwadze opinię Komitetu Pracowniczego EBC,

zważywszy, że

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 (dalej „Rozporządzenie OLAF”) stanowi, że Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (dalej „Urząd”) ma za zadanie wszczynanie i prowadzenie odnoszących się do nadużyć finansowych dochodzeń administracyjnych (dalej „dochodzenia wewnętrzne”) w instytucjach, organach, urzędach lub agencjach powołanych na mocy lub na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i innych bezprawnych działań przynoszących szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich. Zgodnie z Rozporządzeniem OLAF, dochodzenia wewnętrzne mogą dotyczyć: istotnych spraw związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, obejmujących uchybienia w wykonywaniu obowiązków przez członków personelu takich instytucji, organów, urzędów lub agencji, mogące skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub, w zależności od przypadku, postępowania karnego, bądź też mających podobną wagę zaniedbań dokonywanych przez członków instytucji lub organów albo osoby kierujące urzędami lub agencjami względnie przez takich członków personelu instytucji, organów, urzędów lub agencji, którzy nie podlegają Regulaminowi pracy obowiązującemu urzędników albo Warunkom zatrudnienia obowiązującym pozostałe osoby zatrudnione przez Wspólnoty Europejskie (dalej „Regulamin pracy”).

(2)

W odniesieniu do EBC, zakres tego typu obowiązków służbowych, w szczególności związanych z obowiązkiem profesjonalnego działania oraz zachowywania tajemnicy służbowej, został określony w: a) Warunkach zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego; b) Regulaminie pracy Europejskiego Banku Centralnego; c) załączniku I do Warunków zatrudnienia dotyczącym warunków zatrudnienia krótkoterminowego oraz d) Regulaminie Europejskiego Banku Centralnego dotyczącym zatrudnienia krótkoterminowego, natomiast dalsze wskazówki są określone w: e) Kodeksie postępowania Europejskiego Banku Centralnego (2) oraz f) Kodeksie postępowania Członków Rady Prezesów (3) (dalej łącznie „warunki zatrudnienia EBC”).

(3)

Rozporządzenie OLAF przewiduje w art. 4, ust. 1, że w związku z ochroną interesów finansowych Wspólnot Europejskich oraz zwalczaniem nadużyć finansowych i innych bezprawnych działań przynoszących szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich, Urząd „prowadzi dochodzenia administracyjne w instytucjach, organach, urzędach i agencjach”, natomiast w art. 4, ust. 6 stanowi, że każda instytucja, organ, urząd lub agencja wyda decyzję, która „określa w szczególności zasady dotyczące: a) obowiązku zapewniania współpracy z pracownikami Urzędu i dostarczania im informacji ciążącego na członkach, urzędnikach względnie innych pracownikach instytucji i organów, jak również osobach kierujących, urzędnikach i pracownikach urzędów i agencji; b) procedur, których muszą przestrzegać pracownicy Urzędu w trakcie prowadzenia dochodzeń wewnętrznych, jak również zagwarantowania praw osób, których dotyczy dochodzenie wewnętrzne”. Zgodnie z orzecznictwem Wspólnoty, Urząd może wszcząć dochodzenie jedynie na podstawie wystarczająco poważnych podejrzeń (4).

(4)

Rozporządzenie OLAF stanowi (akapit drugi art. 4, ust. 1), że dochodzenia wewnętrzne powinny być prowadzone zgodnie z zasadami wyrażonymi w Traktatach, w szczególności w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, oraz z należytym uwzględnieniem Regulaminu pracy. Do dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Urząd mają zastosowanie także postanowienia art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz inne zasady i prawa podstawowe wspólne dla Państw Członkowskich oraz uznawane przez Trybunał Sprawiedliwości, takie jak na przykład poufność porad prawnych („tajemnica adwokacka”).

(5)

Dochodzenia wewnętrzne są prowadzone zgodnie z procedurami określonymi w Rozporządzeniu OLAF oraz w decyzjach wydanych celem jego wykonania przez właściwe instytucje, organy, urzędy lub agencje. Przy wydawaniu tego typu decyzji wykonawczej obowiązkiem EBC jest uzasadnienie wszelkich ograniczeń wprowadzanych w odniesieniu do takich dochodzeń wewnętrznych, w przypadku gdy wpływają one na wykonywanie szczególnych zadań i obowiązków powie- rzonych EBC na mocy art. 105 i 106 Traktatu. Wskazane ograniczenia powinny zapewnić z jednej strony niezbędną poufność określonych danych EBC, a z drugiej strony realizację intencji prawodawcy, aby silniej przeciwdziałać nadużyciom finansowym. Z wyłączeniem wskazanych szczególnych zadań i obowiązków, EBC powinien być traktowany, również dla celów niniejszej decyzji, jako jednostka administracji publicznej podobna do pozostałych instytucji i organów Wspólnoty.

(6)

W wyjątkowych przypadkach, rozpowszechnianie poza EBC niektórych poufnych informacji, jakimi EBC dysponuje w celu wykonywania swoich zadań, mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie EBC. W tego typu przypadkach, do Zarządu EBC należy podjęcie decyzji o przyznaniu Urzędowi dostępu do takich informacji lub o ich przekazaniu na rzecz Urzędu. W obszarach takich jak decyzje w zakresie polityki monetarnej lub operacje dotyczące zarządzania rezerwami walutowymi i interwencji na rynkach walutowych – przyznawany będzie dostęp do informacji pochodzących nie wcześniej niż sprzed roku. Dalsze ograniczenia wprowadzane są w odniesieniu do takich obszarów jak dane otrzymywane od organów nadzorczych właściwych w zakresie stabilności systemu finansowego lub poszczególnych instytucji kredytowych, a także informacje dotyczące zabezpieczeń banknotów euro oraz ich parametrów technicznych – przy czym wskazane ograniczenia nie mają charakteru czasowego. Jakkolwiek zakres informacji, których rozpowszechnianie poza EBC mogłoby poważnie zakłócić jego funkcjonowanie został w niniejszej decyzji ograniczony do określonych szczególnych obszarów działania, należy zastrzec możliwość dostosowania niniejszej decyzji do wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń przyszłych – w celu zapewnienia, że EBC nieprzerwanie wykonuje zadania wyznaczone mu w Traktacie.

(7)

Niniejsza decyzja uwzględnia okoliczność, że członkowie Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC niebędący jednocześnie członkami Zarządu EBC wykonują poza funkcjami w ramach ESBC także funkcje krajowe. Wykonywanie takich funkcji krajowych jest regulowane prawem krajowym i pozostaje poza zakresem dochodzeń wewnętrznych Urzędu. W związku z tym niniejsza decyzja ma zastosowanie jedynie do działalności zawodowej prowadzonej przez takie osoby w ramach wykonywania obowiązków członka organów EBC. W zakresie, w jakim członkowie Rady Ogólnej mogą być potencjalnie objęci dochodzeniem wewnętrznym prowadzonym przez Urząd, niniejsza decyzja została sporządzona z uwzględnieniem przedstawionych przez nich stanowisk.

(8)

Artykuł 38 ust. 1 Statutu stanowi, że członkowie organów oraz pracownicy EBC zobowiązani są, także po zakończeniu pełnienia obowiązków, do nieujawniania informacji objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej. Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia OLAF, Urząd i jego pracownicy podlegają tym samym warunkom dotyczącym poufności i tajemnicy służbowej, które mają zastosowanie do pracowników EBC na podstawie Statutu i warunków zatrudnienia EBC.

(9)

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Rozporządzenia OLAF, właściwe organy krajowe wspierają Urząd w jego dochodzeniach w stosunku do EBC zgodnie z postanowieniami prawa krajowego. Rząd Republiki Federalnej Niemiec oraz EBC są stronami Porozumienia w sprawie siedziby Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 września 1998 r. (5), które stanowi akt wykonawczy wprowadzający w odniesieniu do EBC postanowienia Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, obejmując przy tym postanowienia dotyczące nietykalności pomieszczeń, archiwów i środków komunikacji EBC oraz przywilejów i immunitetów dyplomatycznych członków Zarządu EBC.

(10)

Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia OLAF, każdy urzędnik lub inna osoba zatrudniona przez Wspólnoty Europejskie może złożyć Dyrektorowi Urzędu skargę na niekorzystne dla siebie działanie podjęte przez Urząd w ramach dochodzenia wewnętrznego, zgodnie z procedurą określoną w art. 90 ust. 2 Regulaminu pracy. Wskazana procedura powinna być też analogicznie stosowana w odniesieniu do skarg składanych Dyrektorowi Urzędu przez pracowników EBC lub członków organów EBC, przy czym art. 91 Regulaminu pracy powinien mieć zastosowanie do decyzji podejmowanych w zakresie takich skarg,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zakres zastosowania

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do:

członków Rady Prezesów oraz Rady Ogólnej EBC, w sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji członków takich organów EBC,

członków Zarządu EBC,

członków organów lub jakichkolwiek innych członków personelu krajowych banków centralnych, uczestniczących w posiedzeniach Rady Prezesów oraz Rady Ogólnej EBC w charakterze osób zastępujących lub towarzyszących – w sprawach związanych z pełnieniem takich funkcji,

(dalej łącznie określanych jako „osoby uczestniczące w pracy organu”), oraz

osób zatrudnionych na stałe lub czasowo w EBC, podlegających warunkom zatrudnienia EBC,

osób pracujących na rzecz EBC na podstawie innej niż umowa o pracę – w sprawach związanych z ich pracą dla EBC,

(dalej łącznie określanych jako „pracownicy EBC”).

Artykuł 2

Obowiązek współpracy z Urzędem

Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Traktatu, Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich oraz Statutu, a także zgodnie z procedurami określonymi w Rozporządzeniu OLAF oraz zasadami określonymi w niniejszej decyzji, osoby uczestniczące w pracy organu oraz pracownicy EBC mają obowiązek w pełni współpracować z przedstawicielami Urzędu prowadzącymi dochodzenie wewnętrzne oraz udzielać wszelkiego wsparcia wymaganego dla prowadzenia dochodzenia.

Artykuł 3

Obowiązek przekazywania informacji o bezprawnych działaniach

1.   Pracownicy EBC, którzy powezmą wiadomość o okolicznościach, pozwalających przypuszczać, że ma miejsce możliwy przypadek nadużycia finansowego, korupcji lub innych bezprawnych działań mających wpływ na interesy finansowe Wspólnot Europejskich bądź też, że występują istotne fakty mające wpływ na takie interesy finansowe, związane z wykonywaniem obowiązków służbowych i obejmujące uchybienia w wykonywaniu obowiązków przez pracownika EBC lub osobę uczestniczącą w pracy organu, które mogą skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego lub, w zależności od przypadku, postępowania karnego – powinni niezwłocznie poinformować o takich okolicznościach Dyrektora Audytu Wewnętrznego, członka wyższej kadry zarządzającej właściwego dla ich obszaru działania bądź też członka Zarządu nadzorującego ich obszar działania. W żadnym wypadku pracownicy EBC nie mogą być poddawani niesprawiedliwemu lub dyskryminującemu traktowaniu na skutek przekazania informacji, o których mowa w niniejszym artykule.

2.   Osoby uczestniczące w pracy organu, które powezmą wiadomość o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 poinformują o nich Dyrektora Generalnego Sekretariatu i Służb Językowych lub Prezesa EBC.

3.   Jeżeli Dyrektor Generalny Sekretariatu i Służb Językowych lub, gdy ma to zastosowanie, Prezes EBC otrzymają informacje o okolicznościach określonych w ust. 1 lub 2, wówczas, z zastrzeżeniem art. 4 niniejszej decyzji, przekażą je niezwłocznie Urzędowi oraz poinformują odpowiednio Dyrekcję Audytu Wewnętrznego oraz, gdy ma to zastosowanie, Prezesa EBC.

4.   Pracownik EBC lub osoba uczestnicząca w pracy organu może zawiadomić Urząd bezpośrednio, bez obowiązku stosowania się do postanowień art. 4, w przypadku gdy dysponuje informacjami o konkretnych okolicznościach potwierdzających przypuszczenie wystąpienia przypadku nadużycia finansowego, korupcji lub innych bezprawnych działań w rozumieniu ust. 1, a przy tym ma uzasadnione powody zakładać, iż postępowanie przewidziane w ustępach poprzedzających nie doprowadzi w tym konkretnym przypadku do przekazania Urzędowi informacji o takich okolicznościach.

Artykuł 4

Współpraca z Urzędem w odniesieniu do informacji szczególnego znaczenia

1.   W wyjątkowych przypadkach, gdy rozpowszechnianie pewnych informacji poza EBC mogłoby poważnie zakłócić funkcjonowanie EBC, Zarząd podejmuje decyzję o tym, czy przyznać Urzędowi dostęp do takich informacji względnie przekazać takie informacje na rzecz Urzędu. Postanowienie powyższe odnosi się do informacji dotyczących: decyzji w zakresie polityki pieniężnej bądź też operacji dotyczących zarządzania rezerwami walutowymi i interwencji na rynkach walutowych – z zastrzeżeniem, iż informacje takie pochodzą nie wcześniej niż sprzed roku, danych otrzymywanych przez EBC od organów nadzorczych właściwych w zakresie stabilności systemu finansowego lub poszczególnych instytucji kredytowych, a także informacji dotyczących zabezpieczeń banknotów euro oraz ich parametrów technicznych.

2.   Każda taka decyzja Zarządu podejmowana jest z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników, takich jak poziom szczególnego znaczenia informacji wymaganej przez Urząd w ramach dochodzenia, jej znaczenie dla dochodzenia oraz waga podejrzeń, o jakich Prezes EBC został poinformowany przez Urząd, pracownika EBC lub osobę uczestniczącą w pracy organu, jak również stopień zagrożenia dla funkcjonowania EBC w przyszłości. W przypadku odmowy dostępu decyzja powinna zawierać uzasadnienie. Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu Urzędowi dostępu do danych otrzymanych przez EBC od organów nadzorczych właściwych w zakresie stabilności systemu finansowego lub poszczególnych instytucji kredytowych, o ile odpowiedni organ nadzorczy nie uzna, że ujawnienie określonych informacji mogłoby zagrozić stabilności systemu finansowego lub określonej instytucji kredytowej.

3.   W szczególnie wyjątkowych przypadkach dotyczących informacji związanych z określonym obszarem działalności EBC, cechujących się szczególnym znaczeniem równoważnym kategoriom informacji określonych w ust. 1, Zarząd może podjąć decyzję o tymczasowym nieudzielaniu Urzędowi dostępu do takich informacji. Do decyzji takich ma zastosowanie ust. 2, przy czym będą one obowiązywać przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Po upływie tego okresu, Urząd uzyska dostęp do takich informacji, o ile Rada Prezesów nie zmieni do tego czasu niniejszej decyzji, dodając do kategorii zawartych w ust. 1 dalszą kategorię, obejmującą wskazane informacje. Rada Prezesów dokona uzasadnienia takiej zmiany niniejszej Decyzji.

Artykuł 5

Współpraca zapewniana przez EBC w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych

1.   W przypadku, gdy dochodzi do wszczęcia dochodzenia wewnętrznego, członek kadry zarządzającej EBC odpowiedzialny za bezpieczeństwo przyznaje dostęp do pomieszczeń EBC funkcjonariuszom Urzędu okazującym pisemne upoważnienie stwierdzające ich tożsamość i umocowanie do działania w imieniu Urzędu, jak również pisemne upoważnienie udzielone przez Dyrektora Urzędu określające sprawę będącą przedmiotem dochodzenia. Niezwłocznie powiadomieni zostają Prezes, Wiceprezes i Dyrektor Audytu Wewnętrznego.

2.   Dyrekcja Audytu Wewnętrznego wspiera Urząd w zakresie praktycznej organizacji dochodzenia.

3.   Pracownicy EBC oraz osoby uczestniczące w pracy organu są obowiązani przekazywać wszelkie żądane informacje funkcjonariuszom Urzędu prowadzącym postępowanie, chyba że informacje takie mogą być uznane za informacje szczególnego znaczenia w rozumieniu art. 4, w którym to przypadku Zarząd podejmuje odpowiednią decyzję. Dyrekcja Audytu Wewnętrznego prowadzi ewidencję wszelkich przekazanych informacji.

Artykuł 6

Powiadamianie osób zainteresowanych

1.   W przypadkach, w których może dojść do indywidualnego wskazania pracownika EBC lub osoby uczestniczącej w pracy organu, zainteresowana osoba powinna zostać o tym szybko powiadomiona, o ile nie przyniesie to szkody dla prowadzonego dochodzenia. W żadnym przypadku po zakończeniu dochodzenia nie można przedstawiać wniosków dotyczących określonego z nazwiska pracownika EBC lub osoby uczestniczącej w pracy organu bez umożliwienia zainteresowanej osobie zajęcia stanowiska w stosunku do wszystkich faktów z nią związanych, w tym wszelkich dowodów świadczących przeciwko niej. Zainteresowanej osobie przysługuje prawo zachowania milczenia, powstrzymywania się od składania obciążających ją wyjaśnień oraz do samodzielnego uzyskiwania pomocy prawnej.

2.   W sprawach, w których konieczne jest zachowanie całkowitej poufności dla celów prowadzonego postępowania oraz wymagane jest zastosowania procedur dochodzeniowych należących do właściwości krajowych organów sądowych, wykonanie obowiązku umożliwienia zajęcia stanowiska przez pracownika EBC lub osobę uczestniczącą w pracy organu może w porozumieniu z Prezydentem lub Wiceprezydentem zostać zawieszone na czas określony.

Artykuł 7

Zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia

Jeżeli po przeprowadzeniu dochodzenia wewnętrznego, żaden z zarzutów postawionych pracownikowi EBC lub osobie uczestniczącej w pracy organu nie może być podtrzymany, dochodzenie wewnętrzne zostaje umorzone decyzją Dyrektora Urzędu, który zawiadamia o tym w formie pisemnej zainteresowanego pracownika EBC lub osobę uczestniczącą w pracy organu.

Artykuł 8

Uchylenie immunitetu

Każde żądanie krajowego organu policyjnego lub sądowego dotyczące uchylenia immunitetu sądowego obejmującego pracownika EBC lub osobę uczestniczącą w pracy organu w związku z możliwymi przypadkami nadużyć finansowych, korupcji lub innych bezprawnych działań przynoszących szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich jest przekazywane do zaopiniowania Dyrektorowi Urzędu. Decyzje w sprawie immunitetu pracowników EBC podejmuje Prezes lub Wiceprezes EBC, a decyzje w sprawie immunitetu osób uczestniczących w pracy organu podejmuje Rada Prezesów.

Artykuł 9

Zmiana Warunków zatrudnienia pracowników EBC

Warunki zatrudnienia pracowników EBC zostają zmienione w następujący sposób:

1)

Po zdaniu drugim art. 4 lit. a) dodaje się następujące zdanie:

„Będą oni związani postanowieniami zawartymi w decyzji EBC/2004/11 w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego”

2)

Wstępna część art. 5 lit. b) zostaje zastąpiona w następujący sposób:

„b)

O ile odmienne postanowienia nie wynikają z decyzji EBC/2004/11 w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, pracownicy bez uprzedniego zezwolenia Zarządu nie będą:”

Artykuł 10

Zmiana załącznika I do Warunków ztrudnienia pracowników EBC

Załącznik I do Warunków zatrudnienia EBC dotyczący warunków zatrudnienia krótkoterminowego zostaje zmieniony w następujący sposób:

1)

Po zdaniu drugim art. 4 dodaje się następujące zdanie:

„Będą oni związani postanowieniami zawartymi w decyzji EBC/2004/11 w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego”

2)

Wstępna część art. 10 lit. b) zostaje zastąpiona w następujący sposób:

„b)

O ile odmienne postanowienia nie wynikają z decyzji EBC/2004/11 w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, pracownicy zatrudnieni na podstawie umów krótkoterminowych bez uprzedniego zezwolenia Zarządu nie będą:”

Artykuł 11

Postanowienia końcowe

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 3 czerwca 2004 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

(2)  Dz.U. C 76 z 8.3.2001, str. 12.

(3)  Dz.U. C 123 z 24.5.2002, str. 9.

(4)  Sprawa C-11/00: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu [2003] ECR I-7147.

(5)  Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) nr 45, 1998 z 27.10.1998 oraz nr 12, 1999 z 6.5.1999.