32003R2326Dziennik Urzędowy L 345 , 31/12/2003 P. 0027 - 0029


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2326/2003

z dnia 19 grudnia 2003 r.

ustalające ceny orientacyjne i ceny producentów Wspólnoty na rok połowowy 2004 na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 104/2000

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury [1], w szczególności jego art. 18 ust. 3 i art. 26 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 18 ust. 1 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 stanowią, że na każdy rok połowowy powinna zostać ustalona cena orientacyjna i cena producenta Wspólnoty, w celu określenia poziomów cen dla interwencji na rynku niektórych produktów rybołówstwa.

(2) Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wymaga ustalenia cen orientacyjnych dla każdego produktu i grup produktów wymienionych w załącznikach I oraz II do tego rozporządzenia.

(3) Na podstawie aktualnie dostępnych danych dotyczących cen przedmiotowych produktów oraz kryteriów, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, ceny orientacyjne na rok połowowy 2004 powinny zostać zwiększone, utrzymane lub zmniejszone, w zależności od gatunku.

(4) Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 wymaga ustalenia ceny producenta Wspólnoty dla każdego z produktów wymienionego w Załączniku III do tego rozporządzenia. Jednak wystarczy ustanowić cenę producenta Wspólnoty tylko dla jednego z produktów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) Nr 104/2000, ponieważ ceny innych produktów mogą zostać obliczane za pomocą przeliczników określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3510/82 [2].

(5) Na podstawie kryteriów określonych w pierwszym i ostatnim akapicie art. 18 ust. 2 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 ceny producenta Wspólnoty na rok połowowy 2004 powinny zostać zwiększone.

(6) Biorąc pod uwagę pilność sprawy, ważne jest, aby zrobić wyjątek dla okresu sześciotygodniowego wymienionego w ust. 1 tiret trzecie Protokołu w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej dołączonego do Traktatu z Amsterdamu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ustala się ceny orientacyjne, przewidziane w art. 18 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 na rok połowowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Ustala się ceny producenta Wspólnoty, przewidziane w art. 26 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 na rok połowowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r., zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2003 r.

W imieniu Rady

G. Alemanno

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

[2] Dz.U. L 368 z 28.12.1982, str. 27. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3899/92 (Dz.U. L 392 z 31.12.1992, str. 24).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Załącznik | Gatunki Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 | Forma handlowa | Cena orientacyjna (EUR/tonę) |

I | 1.Śledź z gatunku Clupea harengus | Ryby całe | 267 |

2.Sardynki z gatunku Sardina pilchardus | Ryby całe | 581 |

3.Koleń (Squalus acanthias) | Ryby całe lub patroszone z głową | 1112 |

4.Koleń cętkowany (Scyliorhinus spp.) | Ryby całe lub patroszone z głową | 759 |

5.Karmazyn (Sebastes spp.) | Ryby całe | 1177 |

6.Dorsz z gatunku Gadus morhua | Ryby całe lub patroszone z głową | 1631 |

7.Czarniak (Pollachius virens) | Ryby całe lub patroszone z głową | 766 |

8.Plamiak (Melanogrammus aeglefinus) | Ryby całe lub patroszone z głową | 998 |

9.Witlinek (Merlangius merlangus) | Ryby całe lub patroszone z głową | 923 |

10.Molwa (Molva spp.) | Ryby całe lub patroszone z głową | 1214 |

11.Makrela z gatunku Scomber scombrus | Ryby całe | 308 |

12.Makrela kolias, z gatunku Scomber japonicus | Ryby całe | 311 |

13.Sardele (Engraulis spp.) | Ryby całe | 1245 |

14.Gładzica (Pleuronectes platessa) | Ryby całe lub patroszone z głową od 1.1.2004 do 30.4.2004 | 1079 |

Ryby całe lub patroszone z głową od 1.5.2004 do 31.12.2004 | 1499 |

15.Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius | Ryby całe lub patroszone z głową | 3731 |

16.Smuklica (Lepidorhombus spp.) | Ryby całe lub patroszone z głową | 2442 |

17.Zimnica (Limanda limanda) | Ryby całe lub patroszone z głową | 877 |

18.Stornia (Platichthys flesus) | Ryby całe lub patroszone z głową | 530 |

19.Tuńczyk biały lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga) | Ryba cała | 2265 |

Patroszona, z głową | 2515 |

20.Mątwa (Sepia officinalis i Rossia macrosoma) | Całe | 1637 |

21.Żabnica (Lophius spp.) | Ryby całe lub patroszone z głową | 2926 |

Bez głowy | 5898 |

22.Krewetki z gatunku Crangon crangon | Gotowane w wodzie | 2391 |

23.Krewetki północne (Pandalus borealis) | Gotowane w wodzie | 6411 |

Mrożone lub schłodzone | 1639 |

24.Kieszeniec jadalny (Cancer pagurus) | Cały | 1766 |

25.Homarzec (Nephrops norvegicus) | Cały | 5337 |

Ogony | 4279 |

26.Sola (Solas spp.) | Ryby całe lub patroszone z głową | 6748 |

II | 1.Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) | Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 1956 |

2.Morszczuk z gatunku Merluccius spp. | Mrożony, cały, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 1258 |

Mrożony, filety, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 1499 |

3.Kielec właściwy, morlesz (Dentex dentex i Pagellus spp.) | Mrożony, w partiach lub w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 1536 |

4.Włócznik (Xiphias gladius) | Mrożony, cały, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 4019 |

5.Mątwa (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti) | Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 2006 |

6.Ośmiornica (Octopus spp.) | Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 2119 |

7.Kalmar (Loligo spp.) | Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 1168 |

8.Kalmar (Ommastrephes sagittatus) | Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 961 |

9.Kalmar (Illex argentinus) | Mrożony, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 848 |

10.Krewetka z rodziny Penaeidae | | |

-Krewetka czerwona z gatunku Parapenaeus longirostris | Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 4035 |

-inne gatunki z rodziny Penaeidae | Mrożona, w oryginalnych opakowaniach zawierających taki sam produkt | 8142 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Gatunki Produkty wymienione w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 | Forma handlowa | Cena Producenta Wspólnoty Euro/tonę |

Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacores) | Całe, ważące ponad 10 kg każdy | 1219 |

Ceny producenta Wspólnoty dla pozostałych produktów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 określa się za pomocą przeliczników, o których mowa w rozporządzeniu (EWG) nr 3510/82.

--------------------------------------------------