32003R2309Dziennik Urzędowy L 342 , 30/12/2003 P. 0021 - 0023


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2309/2003

z dnia 29 grudnia 2003 r.

zmieniające załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94

w odniesieniu do kontyngentów wyrobów włókienniczych na rok 2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu [1], w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 517/94 ustanawia roczne limity ilościowe dla niektórych wyrobów włókienniczych pochodzących z Serbii i Czarnogóry oraz Korei Północnej.

(2) Od dnia 1 maja 2004 r. Unia Europejska obejmie 10 nowych Państw Członkowskich. art. 6 ust. 7 Aktu Przystąpienia stanowi, że nowe Państwa Członkowskie stosować będą wspólną politykę handlową w odniesieniu do wyrobów włókienniczych oraz, że ograniczenia ilościowe stosowane przez Wspólnotę przy przywozie wyrobów włókienniczych i odzieży muszą zostać odpowiednio dostosowane, ze względu na przystąpienie do Wspólnoty nowych Państw Członkowskich. Ograniczenia ilościowe stosowane przy przywozie niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich na obszar rozszerzonej Wspólnoty muszą zostać tak dostosowane, aby objęły przywóz do 10 nowych Państw Członkowskich. Wymaga to zmiany niektórych załączników do rozporządzenia (WE) nr 517/94.

(3) Należy zastosować taką metodologię dokonywania zmian ilościowych, która uwzględnia tradycyjny przywóz do nowych Państw Członkowskich przy określaniu nowych poziomów kontyngentów. Formuła oparta na średniej wielkości przywozu z państw trzecich do 10 nowych Państw Członkowskich, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich trzech lat, dostosowana pro rata temporis, zapewniłaby właściwe określenie przepływów w przeszłości. Lata 2000–2002 uznano za najbardziej znaczące, ponieważ dostarczają one najnowszych danych w zakresie przywozu wyrobów włókienniczych i odzieży do 10 nowych Państw Członkowskich.

(4) Załączniki III B, IV i VI do rozporządzenia (EWG) nr 517/94 należy zatem zmienić w taki sposób, aby zawierały wykaz poziomów kontyngentów stosowanych w roku 2004. Szczegółowe zasady przydziału kontyngentów w roku 2004 określone są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2308/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. dotyczącym zarządzania kontyngentami wyrobów włókienniczych ustanowionymi na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 517/94 na rok 2004 [2].

(5) Rozporządzenie (WE) nr 517/94 należy zatem odpowiednio zmienić.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Tekstylnego ustanowionego na mocy art. 25 rozporządzenia (WE) nr 517/94,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach III B, IV i VI rozporządzenia (WE) nr 517/94 wprowadza się zmiany określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

Pascal Lamy

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1484/2003 (Dz.U L 212, z 22.8.2003, str. 46).

[2] Patrzi. str. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III B, IV i VI do rozporządzenia (WE) nr 517/94 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik III B otrzymuje brzmienie:

"

ZAŁĄCZNIK III B

Roczne wspólnotowe limity ilościowe określone w art. 2 ust. 1 tiret czwarte

Serbia i Czarnogóra [1]

Kategoria | Jednostka | Ilość |

1 | tony | 2350 |

2 | tony | 2853 |

2a | tony | 645 |

3 | tony | 312 |

5 | 1000 sztuk | 1326 |

6 | 1000 sztuk | 594 |

7 | 1000 sztuk | 311 |

8 | 1000 sztuk | 1109 |

9 | tony | 292 |

15 | 1000 sztuk | 460 |

16 | 1000 sztuk | 232 |

67 | tony | 244 |

""

Kategoria | Jednostka | Ilość |

1 | tony | 128 |

2 | tony | 150 |

3 | tony | 81 |

4 | 1000 sztuk | 289 |

5 | 1000 sztuk | 188 |

6 | 1000 sztuk | 218 |

7 | 1000 sztuk | 97 |

8 | 1000 sztuk | 302 |

9 | tony | 71 |

12 | 1000 par | 1308 |

13 | 1000 sztuk | 1509 |

14 | 1000 sztuk | 154 |

15 | 1000 sztuk | 175 |

16 | 1000 sztuk | 88 |

17 | 1000 sztuk | 61 |

18 | tony | 61 |

19 | 1000 sztuk | 411 |

20 | tony | 142 |

21 | 1000 sztuk | 3416 |

24 | 1000 sztuk | 263 |

26 | 1000 sztuk | 175 |

27 | 1000 sztuk | 288 |

28 | 1000 sztuk | 286 |

29 | 1000 sztuk | 120 |

31 | 1000 sztuk | 293 |

36 | tony | 95 |

37 | tony | 378 |

39 | tony | 51 |

59 | tony | 466 |

61 | tony | 40 |

68 | tony | 120 |

69 | 1000 sztuk | 184 |

70 | 1000 sztuk | 270 |

73 | 1000 sztuk | 149 |

74 | 1000 sztuk | 133 |

75 | 1000 sztuk | 39 |

76 | tony | 120 |

77 | tony | 14 |

78 | tony | 184 |

83 | tony | 54 |

87 | tony | 8 |

109 | tony | 11 |

117 | tony | 51 |

118 | tony | 23 |

142 | tony | 10 |

151A | tony | 10 |

151B | tony | 10 |

161 | tony | 152 |

"

3. Załącznik VI otrzymuje brzmienie:

"

ZAŁĄCZNIK VI

OBRÓT W ZAKRESIE USZLACHETNIANIA BIERNEGO

Roczne wspólnotowe limity ilościowe określone w art. 4

Serbia i Czarnogóra [1]

Kategoria | Jednostka | Ilość |

5 | 1000 sztuk | 1501 |

6 | 1000 sztuk | 4457 |

7 | 1000 sztuk | 2190 |

8 | 1000 sztuk | 4936 |

15 | 1000 sztuk | 2576 |

16 | 1000 sztuk | 1374 |

"

--------------------------------------------------