32003R2151Dziennik Urzędowy L 329 , 17/12/2003 P. 0001 - 0270


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003

z dnia 16 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) [1], w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 ustanowiło jednolity system klasyfikacji, mający zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia.

(2) Struktura i kody CPV mogą wymagać dostosowań lub zmian w świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników.

(3) Struktura i kody CPV powinny zostać zaktualizowane, aby uwzględnić szczególne potrzeby wyrażone przez Państwa Członkowskie oraz przez użytkowników CPV, a także w celu poprawy błędów merytorycznych, które zostały wykryte w różnych wersjach językowych.

(4) Dostosowania i usprawnienia techniczne, które zostały ustalone podczas procesu legislacyjnego, prowadzącego do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, których jednak nie można było uwzględnić w tym rozporządzeniu, powinny zostać wprowadzone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(5) W swojej opinii [2] dotyczącej propozycji rozporządzenia w sprawie CPV Komitet Regionów zwrócił uwagę, że klasyfikacja produktów leczniczych wymaga poprawy i zalecił wykorzystanie systemu klasyfikacji anatomicznej, terapeutycznej i chemicznej (ATC), opracowanego przez Światową Organizację Zdrowia, w celu uzupełnienia struktury oraz kodów CPV w dziedzinie produktów leczniczych.

(6) Zainteresowane podmioty oraz użytkownicy CPV przedstawili konkretne propozycje w celu poprawy CPV.

(7) Aktualizacja kodów i struktury CPV powinna zostać odzwierciedlona w tabelach ilustracyjnych ukazujących zbieżność pomiędzy CPV a centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN).

(8) W interesie jasności CPV powinien zostać zastąpiony w całości, podobnie jak tabela zbieżności pomiędzy CPV a CPC Prov. Wszystkie zmiany kodów CPV lub ich opisów powinny zostać wymienione w odrębnym, nowym załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002.

(9) Wejście w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia 2001 r. [3] zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej spowodowało, że informacje zawarte w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002, przedstawiającym zbieżność pomiędzy CPV a CPA 96 stały się nieaktualne.

(10) We wspólnym stanowisku (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi [4], a także we wspólnym stanowisku (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003 r. przyjętym przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych [5], grupy produktów nie zostały ustanowione w drodze odniesienia do statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA).

(11) Z tych powodów nie jest właściwe, aby aktualizować tabelę zbieżności między CPV a CPA 96, określonej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. Toteż załącznik ten powinien zostać skreślony.

(12) W związku z pwyższym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 wprowadza się następujące zmiany:

załącznik I zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;

załącznik II zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

załącznik III zastępuje się tekstem załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1.

[2] Dz.U. C 192 z 12.8.2002, str. 50.

[3] Dz.U. L 36 z 6.2.2002, str. 1.

[4] Dz.U. C 147 E z 24.6.2003, str. 1.

[5] DZ.U. C 147 E z 24.6.2003, str. 137.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Struktura systemu klasyfikacji

1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.

2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia.

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:

- pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y);

- pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y);

- pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y);

- pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii.

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającymi mu sformułowaniami umożliwiającymi dodanie dalszych szczegółów odnoszących się do szczególnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarów.

Kod alfanumeryczny składa się z:

- pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji;

- drugiego poziomu zawierającego cztery cyfry, z których pierwsze trzy wskazują na poddział, a ostatnia służy do celów weryfikacji.

SŁOWNIK GŁÓWNY

Kod CPV | Opis |

01000000-7 | Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych |

01100000-8 | Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa |

01110000-1 | Zboża i pozostałe rośliny uprawne |

01111000-8 | Zboża |

01111100-9 | Pszenica |

01111110-2 | Pszenica durum |

01111120-5 | Pszenica zwykła |

01111200-0 | Kukurydza |

01111300-1 | Ryż |

01111400-2 | Jęczmień |

01111500-3 | Żyto |

01111600-4 | Owies |

01111700-5 | Słód |

01111900-7 | Produkty z ziaren |

01112000-5 | Ziemniaki i warzywa suszone |

01112100-6 | Ziemniaki |

01112200-7 | Warzywa strączkowe suszone, łuskane |

01112210-0 | Warzywa strączkowe suszone |

01112211-7 | Soczewica |

01112212-4 | Ciecierzyca |

01112213-1 | Groch suszony |

01112220-3 | Jadalne nasiona roślin strączkowych |

01113000-2 | Nasiona i owoce oleiste |

01113100-3 | Nasiona soi |

01113200-4 | Orzeszki ziemne |

01113300-5 | Nasiona słonecznika |

01113400-6 | Nasiona bawełny |

01113500-7 | Nasiona sezamu |

01113600-8 | Nasiona gorczycy |

01114000-9 | Tytoń nieprzetworzony |

01115000-6 | Rośliny używane do produkcji cukru |

01115100-7 | Buraki cukrowe |

01115200-8 | Trzcina cukrowa |

01116000-3 | Słoma i siano |

01116100-4 | Słoma |

01116200-5 | Siano |

01117000-0 | Surowce roślinne |

01117100-1 | Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych |

01117110-4 | Bawełna |

01117120-7 | Juta |

01117130-0 | Len |

01118000-7 | Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane |

01118100-8 | Kauczuk naturalny |

01118200-9 | Lateks naturalny |

01118210-2 | Produkty z lateksu |

01119000-4 | Rośliny używane w branżach specjalnych |

01119100-5 | Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków owadobójczych, lub do podobnych celów |

01119110-8 | Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym |

01119120-1 | Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym |

01119130-4 | Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych |

01119140-7 | Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów |

01119200-6 | Nasiona roślin używane w branżach specjalnych |

01120000-4 | Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze, produkty szkółkarskie |

01121000-1 | Warzywa |

01121100-2 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste |

01121110-5 | Warzywa korzeniowe |

01121111-2 | Burak ćwikłowy |

01121112-9 | Marchew |

01121113-6 | Cebula |

01121114-3 | Rzepa |

01121120-8 | Warzywa bulwiaste |

01121200-3 | Warzywa owocowe |

01121210-6 | Fasola |

01121211-3 | Bób |

01121212-0 | Fasola szparagowa |

01121213-7 | Fasola |

01121220-9 | Groch |

01121221-6 | Groch ozdobny |

01121222-3 | Burak pastewny |

01121230-2 | Papryka |

01121240-5 | Pomidory |

01121250-8 | Cukinia |

01121260-1 | Grzyby |

01121270-4 | Ogórki |

01121300-4 | Warzywa liściaste |

01121310-7 | Sałata |

01121320-0 | Sałata liściasta |

01121330-3 | Karczochy |

01121340-6 | Szpinak |

01121400-5 | Warzywa kapustne |

01121410-8 | Kapusta |

01121420-1 | Kalafior |

01121430-4 | Brokuły |

01121440-7 | Kapusta brukselska |

01121500-6 | Nasiona warzyw |

01122000-8 | Produkty ogrodnicze |

01122100-9 | Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady |

01122200-0 | Kwiaty cięte |

01122210-3 | Kompozycje kwiatowe |

01122300-1 | Nasiona kwiatów |

01130000-7 | Owoce, orzechy, rośliny wykorzystywane do produkcji napojów, rośliny przyprawowe |

01131000-4 | Owoce i orzechy |

01131100-5 | Owoce i orzechy tropikalne |

01131110-8 | Owoce tropikalne |

01131111-5 | Banany |

01131112-2 | Ananasy |

01131113-9 | Mango |

01131114-6 | Daktyle |

01131115-3 | Rodzynki |

01131116-0 | Figi |

01131117-7 | Awokado |

01131118-4 | Owoce kiwi |

01131120-1 | Orzechy kokosowe |

01131200-6 | Owoce cytrusowe |

01131210-9 | Cytryny |

01131220-2 | Pomarańcze |

01131230-5 | Grejpfruty |

01131240-8 | Mandarynki |

01131250-1 | Limonki |

01131300-7 | Owoce inne niż tropikalne |

01131310-0 | Owoc jagody |

01131311-7 | Porzeczki |

01131312-4 | Agrest |

01131313-1 | Truskawki |

01131314-8 | Maliny |

01131315-5 | Żurawina błotna |

01131320-3 | Jabłka, gruszki i pigwy |

01131321-0 | Jabłka |

01131322-7 | Gruszki |

01131323-4 | Pigwy |

01131330-6 | Owoce pestkowe |

01131331-3 | Morele |

01131332-0 | Brzoskwinie |

01131333-7 | Wiśnie |

01131334-4 | Śliwki |

01131340-9 | Winogrona |

01131341-6 | Winogrona deserowe |

01131342-3 | Winogrona do produkcji win |

01131400-8 | Oliwki |

01131500-9 | Nasiona owoców |

01132000-1 | Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów |

01132100-2 | Ziarna kawy |

01132200-3 | Krzewy herbaciane |

01132300-4 | Herbata paragwajska (Mate) |

01132400-5 | Ziarna kakao |

01133000-8 | Przyprawy nieprzetworzone |

01200000-9 | Żywe zwierzęta i produkty zwierzęce |

01210000-2 | Bydło i produkty pochodzące od tych zwierząt |

01211000-9 | Bydło |

01211100-0 | Bydło żywe |

01211200-1 | Cielęta |

01212000-6 | Świeże mleko krowie |

01213000-3 | Nasienie byków |

01220000-5 | Zwierzęta gospodarskie i produkty pochodzące od tych zwierząt |

01221000-2 | Zwierzęta gospodarskie |

01221100-3 | Owce |

01221200-4 | Kozy |

01221300-5 | Konie |

01222000-9 | Świeże mleko owiec i kóz |

01222100-0 | Kostrzewa owcza |

01222200-1 | Mleko kozie |

01223000-6 | Wełna i sierść zwierzęca |

01223100-7 | Wełna zgrzebna |

01223200-8 | Sierść zwierzęca |

01230000-8 | Świnie |

01240000-1 | Drób żywy oraz jaja |

01241000-8 | Drób żywy |

01242000-5 | Jaja |

01250000-4 | Drobne żywe zwierzęta i produkty z nich |

01251000-1 | Króliki i zające |

01251100-2 | Króliki |

01251200-3 | Zające |

01252000-8 | Produkty zwierzęce |

01252100-9 | Miód naturalny |

01252200-0 | Ślimaki |

01252300-1 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego |

01252400-2 | Woski |

01300000-0 | Produkty mieszanej gospodarki rolnej |

01900000-6 | Produkty rolne |

02000000-4 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna |

02100000-5 | Drewno |

02110000-8 | Drewno drzew iglastych |

02120000-1 | Drewno z drzew tropikalnych |

02130000-4 | Drewno opałowe |

02140000-7 | Drewno twarde |

02150000-0 | Drewno miękkie |

02160000-3 | Odpady drzewne |

02170000-6 | Wióry drzewne |

02180000-9 | Dłużyce |

02181000-6 | Drewniane pale |

02182000-3 | Szczapy |

02190000-2 | Drewno cięte |

02191000-9 | Produkty z drewna ciętego |

02200000-6 | Kauczuk |

02210000-9 | Żywice |

02220000-2 | Laka |

02300000-7 | Korek |

02400000-8 | Produkty leśnictwa |

02410000-1 | Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty |

02500000-9 | Produkty szkółek leśnych |

02510000-2 | Rośliny |

02511000-9 | Rośliny na ściółkę |

02512000-6 | Cebulki kwiatowe |

02513000-3 | Krzewy |

02520000-5 | Drzewa |

05000000-5 | Ryby i inne produkty rybołówstwa, usługi związane z rybołówstwem |

05100000-6 | Ryby |

05110000-9 | Ryby żywe |

05120000-2 | Ryby, świeże lub chłodzone |

05121000-9 | Ryba cała, świeża lub schłodzona |

05121100-0 | Sola, świeża lub chłodzona |

05121200-1 | Gładzica, świeża lub chłodzona |

05122000-6 | Ryby dorszowate, świeże lub chłodzone |

05122100-7 | Dorsze, świeże lub chłodzone |

05122200-8 | Czarniak, świeży lub chłodzony |

05122300-9 | Morszczuk, świeży lub chłodzony |

05122400-0 | Plamiak, świeży lub chłodzony |

05123000-3 | Śledź, świeży lub chłodzony |

05124000-0 | Tuńczyk, świeży lub chłodzony |

05125000-7 | Witlinek, świeży lub chłodzony |

05126000-4 | Pielęgnicowate, świeże lub chłodzone |

05127000-1 | Łosoś, świeży lub chłodzony |

05130000-5 | Mięso z ryb |

05200000-7 | Skorupiaki |

05210000-0 | Świeże skorupiaki |

05220000-3 | Ostrygi |

05230000-6 | Skorupiaki |

05240000-9 | Wodne bezkręgowce |

05300000-8 | Produkty wodne |

05310000-1 | Korale lub produkty podobne |

05320000-4 | Gąbki naturalne |

05330000-7 | Wodorosty |

05331000-4 | Algi |

05400000-9 | Produkty uboczne z branży połowowej |

05410000-2 | Mączka rybna |

10000000-3 | Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne |

10100000-4 | Węgiel i paliwa na bazie węgla |

10110000-7 | Węgiel |

10120000-0 | Paliwa na bazie węgla |

10121000-7 | Węgiel kamienny |

10122000-4 | Brykiety |

10123000-1 | Paliwa stałe |

10124000-8 | Paliwa kopalne |

10125000-5 | Paliwa drzewne |

10200000-5 | Węgiel brunatny i torf |

10210000-8 | Węgiel brunatny |

10220000-1 | Torf |

10300000-6 | Produkty pochodne węgla |

10310000-9 | Olej węglowy |

10320000-2 | Produkty koksownicze |

10321000-9 | Koks |

11000000-0 | Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty |

11100000-1 | Ropa naftowa (surowa) |

11200000-2 | Gaz ziemny |

11300000-3 | Olej i podobne produkty |

11310000-6 | Łupki olejowe lub bitumiczne |

12000000-7 | Rudy uranu i toru |

12100000-8 | Rudy uranu |

12200000-9 | Rudy toru |

13000000-4 | Rudy metali |

13100000-5 | Rudy żelaza |

13200000-6 | Rudy metali nieżelaznych |

13210000-9 | Rudy miedzi |

13220000-2 | Rudy niklu |

13230000-5 | Rudy glinu |

13240000-8 | Rudy metali szlachetnych |

13250000-1 | Rudy ołowiu |

13260000-4 | Rudy cynku |

13270000-7 | Rudy cyny |

13300000-7 | Różne rudy |

14000000-1 | Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty |

14100000-2 | Materiały budowlane z kamienia |

14110000-5 | Kamień budowlany |

14111000-2 | Marmur i wapienny kamień budowlany |

14111100-3 | Marmur |

14111200-4 | Trawertyn |

14112000-9 | Różne kamienie budowlane |

14112100-0 | Granit |

14112200-1 | Piaskowiec |

14112300-2 | Bazalt |

14112400-3 | Kamienie krawężnikowe |

14120000-8 | Wapień, kamień gipsowy i kreda |

14121000-5 | Wapień i gips |

14121100-6 | Gips |

14121200-7 | Wapno |

14121210-0 | Wapno sproszkowane |

14121300-8 | Wapień |

14122000-2 | Kreda i dolomit |

14122100-3 | Kreda |

14122200-4 | Dolomit |

14130000-1 | Łupek |

14200000-3 | Piasek i glina |

14210000-6 | Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa |

14211000-3 | Piasek |

14211100-4 | Piasek naturalny |

14212000-0 | Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo |

14212100-1 | Otoczaki i żwir |

14212110-4 | Otoczaki |

14212120-7 | Żwir |

14212200-2 | Kruszywo |

14212210-5 | Mieszanka piasku i żwiru |

14212300-3 | Kamień pokruszony lub rozłupany |

14212310-6 | Podsypka |

14212320-9 | Granit kruszony |

14212330-2 | Bazalt kruszony |

14212400-4 | Gleby |

14212410-7 | Warstwa uprawna gleby |

14212420-0 | Podglebie |

14212430-3 | Odłamki kamienia |

14213000-7 | Makadam, smoła makadamowa i piaski smołowe |

14213100-8 | Makadam |

14213200-9 | Smoła makadamowa |

14213300-0 | Piaski smołowe |

14220000-9 | Glinki i kaolin |

14221000-6 | Glinki |

14222000-3 | Kaolin |

14300000-4 | Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów |

14310000-7 | Minerały do produkcji nawozów |

14311000-4 | Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe |

14311100-5 | Wapń naturalny |

14311200-6 | Fosforany wapniowo-glinowe |

14311300-7 | Surowe sole potasowe |

14312000-1 | Piryty żelazowe |

14312100-2 | Piryty żelazowe niewyprażone |

14320000-0 | Minerały chemiczne |

14400000-5 | Sole i czysty chlorek sodu |

14410000-8 | Sól kamienna |

14420000-1 | Sól morska |

14430000-4 | Sól warzona i czysty chlorek sodu |

14440000-7 | Sól drogowa |

14450000-0 | Sól w solance |

14500000-6 | Podobne produkty wydobywcze i kopalne |

14510000-9 | Bitum i asfalt |

14511000-6 | Bitum |

14512000-3 | Asfalt |

14520000-2 | Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne |

14521000-9 | Kamienie szlachetne i półszlachetne |

14521100-0 | Kamienie szlachetne |

14521110-3 | Diamenty |

14521120-6 | Rubiny |

14521130-9 | Szmaragdy |

14521140-2 | Pył lub proszek z kamieni szlachetnych |

14521200-1 | Kamienie półszlachetne |

14521210-4 | Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych |

14522000-6 | Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne |

14522100-7 | Pumeks |

14522200-8 | Diamenty przemysłowe |

14522300-9 | Szmergiel |

14522400-0 | Materiały ścierne naturalne |

14523000-3 | Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne |

14523100-4 | Minerały |

14523200-5 | Złoto |

14523300-6 | Srebro |

14523400-7 | Platyna |

15000000-8 | Produkty spożywcze i napoje |

15100000-9 | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne |

15110000-2 | Mięso |

15111000-9 | Mięso wołowe |

15111100-0 | Wołowina |

15111110-3 | Wołowina peklowana |

15111140-2 | Półtusze wołowe |

15111190-7 | Kawałki wołowe |

15111191-4 | Steki wołowe |

15111200-1 | Cielęcina |

15111210-4 | Kawałki cielęciny |

15112000-6 | Drób |

15112100-7 | Świeży drób, całe zwierzęta |

15112110-0 | Gęsi |

15112120-3 | Indyki |

15112130-6 | Kurczęta |

15112140-9 | Kaczki |

15112200-8 | Kawałki drobiu |

15112210-1 | Kawałki kurczaków |

15112220-4 | Kawałki indyków |

15112230-7 | Kawałki kaczek, gęsi i perliczek |

15112300-9 | Wątróbki drobiowe |

15112310-2 | Foie gras |

15113000-3 | Wieprzowina |

15113100-4 | Kotlety wieprzowe |

15113300-6 | Tusze wieprzowe |

15114000-0 | Podroby |

15115000-7 | Jagnięcina i mięso owiec mięsnych |

15115100-8 | Jagnięcina |

15115200-9 | Owce mięsne |

15117000-1 | Mięso kozie |

15118000-8 | Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów |

15118100-9 | Mięso końskie |

15118900-7 | Mięso z osłów, mułów lub osłomułów |

15119000-5 | Mięsa różne |

15119100-6 | Mięso królicze |

15119200-7 | Mięso z zajęcy |

15119300-8 | Dziczyzna |

15119400-9 | Żabie udka |

15119500-0 | Gołębie |

15120000-5 | Wełna zwierzęca, skóry i skórki |

15121000-2 | Wełna |

15122000-9 | Skóry zwierzęce |

15123000-6 | Skórki zwierzęce |

15124000-3 | Skóry i pióra ptasie |

15130000-8 | Produkty mięsne |

15131000-5 | Konserwy i przetwory z mięsa |

15131100-6 | Produkty mięsno-wędliniarskie |

15131110-9 | Mięso na wędliny |

15131120-2 | Produkty wędliniarskie |

15131130-5 | Wędliny |

15131131-2 | Wątrobianki |

15131132-9 | Wędliny wołowe |

15131133-6 | Wędliny wieprzowe |

15131134-3 | Kaszanka i inne wędliny krwiste |

15131135-0 | Wędliny drobiowe |

15131200-7 | Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane |

15131210-0 | Szynka wędzona |

15131220-3 | Bekon |

15131230-6 | Salami |

15131300-8 | Konserwy wątrobiane |

15131310-1 | Pasztety |

15131320-4 | Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych |

15131400-9 | Produkty wieprzowe |

15131410-2 | Szynka |

15131420-5 | Pulpety mięsne |

15131490-6 | Gotowe dania wieprzowe |

15131500-0 | Produkty drobiowe |

15131600-1 | Produkty wołowe i cielęce |

15131610-4 | Pulpety wołowe |

15131620-7 | Wołowina mielona |

15131640-3 | Siekane mięso wołowe |

15131700-2 | Przetwory mięsne |

15200000-0 | Ryby przetworzone i konserwowane |

15210000-3 | Filety rybne, wątróbki rybne i ikra |

15211000-0 | Filety rybne |

15211100-1 | Świeże filety rybne |

15212000-7 | Ikra ryb |

15213000-4 | Wątróbki rybne |

15220000-6 | Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb |

15221000-3 | Ryby mrożone |

15222000-0 | Mrożone filety rybne |

15223000-7 | Mrożone steki rybne |

15229000-9 | Mrożone produkty rybne |

15230000-9 | Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone |

15231000-6 | Ryby suszone |

15232000-3 | Ryby solone |

15233000-0 | Ryby w solance |

15234000-7 | Ryby wędzone |

15234100-8 | Łosoś wędzony |

15234200-9 | Śledź wędzony |

15234300-0 | Pstrąg wędzony |

15235000-4 | Ryby konserwowane |

15240000-2 | Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone |

15241000-9 | Ryby w folii lub puszkowane |

15241100-0 | Łosoś puszkowany |

15241200-1 | Śledź przetworzony lub konserwowany |

15241300-2 | Sardynki |

15241400-3 | Tuńczyk puszkowany |

15241500-4 | Makrela |

15241600-5 | Sardele |

15241700-6 | Paluszki rybne |

15241800-7 | Przetwory rybne w folii |

15242000-6 | Gotowe dania rybne |

15243000-3 | Przetwory z ryb |

15244000-0 | Kawior i substytuty kawioru |

15244100-1 | Kawior |

15244200-2 | Substytuty kawioru |

15250000-5 | Owoce morza |

15251000-2 | Mrożone skorupiaki |

15252000-9 | Skorupiaki przetworzone lub konserwowane |

15253000-6 | Produkty ze skorupiaków |

15300000-1 | Owoce, warzywa i podobne produkty |

15310000-4 | Ziemniaki i produkty z ziemniaków |

15311000-1 | Ziemniaki mrożone |

15311100-2 | Chipsy i frytki |

15311200-3 | Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone |

15312000-8 | Produkty ziemniaczane |

15312100-9 | Ziemniaki tłuczone preparowane |

15312200-0 | Częściowo smażone chipsy ziemniaczane |

15312300-1 | Chipsy ziemniaczane |

15312310-4 | Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych |

15312400-2 | Przekąski ziemniaczane |

15312500-3 | Krokiety ziemniaczane |

15313000-5 | Ziemniaki przetworzone |

15320000-7 | Soki owocowe i warzywne |

15321000-4 | Soki owocowe |

15321100-5 | Sok pomarańczowy |

15321110-8 | Skoncentrowany sok pomarańczowy |

15321200-6 | Sok grejpfrutowy |

15321300-7 | Sok z cytryny |

15321400-8 | Sok ananasowy |

15321500-9 | Sok winogronowy |

15321600-0 | Sok jabłkowy |

15321700-1 | Mieszanki soków nieskoncentrowanych |

15321800-2 | Soki skoncentrowane |

15322000-1 | Soki warzywne |

15322100-2 | Sok pomidorowy |

15330000-0 | Owoce i warzywa |

15331000-7 | Warzywa przetworzone |

15331100-8 | Warzywa świeże lub mrożone |

15331110-1 | Przetworzone warzywa korzeniowe |

15331120-4 | Przetworzone warzywa bulwiaste |

15331130-7 | Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa |

15331131-4 | Fasola przetworzona |

15331132-1 | Groch przetworzony |

15331133-8 | Groch dzielony |

15331134-5 | Pomidory przetworzone |

15331135-2 | Grzyby przetworzone |

15331136-9 | Papryki przetworzone |

15331137-6 | Kiełki sojowe |

15331138-3 | Trufle |

15331140-0 | Warzywa liściaste i kapustne |

15331142-4 | Kapusta przetworzona |

15331150-3 | Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych |

15331170-9 | Warzywa mrożone |

15331400-1 | Warzywa konserwowane i/ lub puszkowane |

15331410-4 | Fasola w sosie pomidorowym |

15331411-1 | Fasola pieczona |

15331420-7 | Pomidory konserwowane |

15331423-8 | Pomidory puszkowane |

15331425-2 | Przecier pomidorowy |

15331427-6 | Skoncentrowany przecier pomidorowy |

15331428-3 | Sos pomidorowy |

15331430-0 | Grzyby puszkowane |

15331450-6 | Oliwki przetworzone |

15331460-9 | Warzywa puszkowane |

15331461-6 | Kapusta kiszona puszkowana |

15331462-3 | Groch puszkowany |

15331463-0 | Puszkowana fasola nieobrana |

15331464-7 | Puszkowana cała fasola |

15331465-4 | Puszkowany szparag lekarski |

15331466-1 | Oliwki puszkowane |

15331470-2 | Kukurydza słodka |

15331480-5 | Warzywa tymczasowo zakonserwowane |

15331500-2 | Warzywa konserwowane w occie |

15332000-4 | Przetworzone owoce i orzechy |

15332100-5 | Przetworzone owoce |

15332140-7 | Przetworzone jabłka |

15332150-0 | Przetworzone gruszki |

15332160-3 | Przetworzone banany |

15332170-6 | Szczaw alpejski |

15332180-9 | Melony |

15332200-6 | Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania |

15332230-5 | Marmolady |

15332231-2 | Marmolada pomarańczowa |

15332232-9 | Marmolada cytrynowa |

15332240-8 | Galaretki owocowe |

15332250-1 | Pasty owocowe do smarowania |

15332260-4 | Pasty orzechowe do smarowania |

15332261-1 | Masło orzechowe |

15332270-7 | Przeciery owocowe |

15332290-3 | Dżemy |

15332291-0 | Dżem morelowy |

15332292-7 | Dżem jeżynowy |

15332293-4 | Dżem z czarnej porzeczki |

15332294-1 | Dżem wiśniowy |

15332295-8 | Dżem malinowy |

15332296-5 | Dżem truskawkowy |

15332300-7 | Przetworzone orzechy |

15332310-0 | Orzechy palone lub solone |

15332400-8 | Owoce konserwowane |

15332410-1 | Owoce suszone |

15332411-8 | Przetworzone porzeczki |

15332412-5 | Przetworzone rodzynki |

15332419-4 | Sułtanki |

15333000-1 | Warzywne produkty uboczne |

15400000-2 | Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne |

15410000-5 | Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne |

15411000-2 | Oleje zwierzęce lub roślinne |

15411100-3 | Olej roślinny |

15411110-6 | Oliwa z oliwek |

15411120-9 | Olej sezamowy |

15411130-2 | Olej z orzechów ziemnych |

15411140-5 | Olej kokosowy |

15411200-4 | Olej spożywczy |

15411210-7 | Olej do smażenia |

15412000-9 | Tłuszcze |

15412100-0 | Tłuszcze zwierzęce |

15412200-1 | Tłuszcze roślinne |

15413000-6 | Pozostałości stałe z tłuszczy lub olejów roślinnych |

15413100-7 | Makuchy |

15420000-8 | Rafinowane oleje i tłuszcze |

15421000-5 | Oleje rafinowane |

15422000-2 | Tłuszcze rafinowane |

15423000-9 | Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane |

15424000-6 | Woski roślinne |

15430000-1 | Tłuszcze jadalne |

15431000-8 | Margaryna i podobne produkty |

15431100-9 | Margaryna |

15431110-2 | Płynna margaryna |

15431200-0 | Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania |

15500000-3 | Produkty mleczarskie |

15510000-6 | Mleko i śmietana |

15511000-3 | Mleko |

15511100-4 | Mleko pasteryzowane |

15511200-5 | Mleko sterylizowane |

15511210-8 | Mleko UHT |

15511300-6 | Mleko odtłuszczone |

15511400-7 | Mleko półtłuste |

15511500-8 | Mleko pełnotłuste |

15511600-9 | Mleko skondensowane |

15511700-0 | Mleko w proszku |

15512000-0 | Śmietana |

15512100-1 | Śmietana chuda |

15512200-2 | Śmietana tłusta |

15512300-3 | Śmietana pełnotłusta |

15512900-9 | Bita śmietana |

15530000-2 | Masło |

15540000-5 | Produkty serowarskie |

15541000-2 | Ser stołowy |

15542000-9 | Ser świeży |

15542100-0 | Ser twarogowy |

15542200-1 | Ser miękki |

15542300-2 | Ser feta |

15543000-6 | Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery |

15543100-7 | Ser z przerostami pleśni |

15543200-8 | Ser cheddar |

15543300-9 | Ser scalony |

15543400-0 | Ser parmezan |

15544000-3 | Ser twardy |

15545000-0 | Pasty serowe do smarowania |

15550000-8 | Klasyfikowane produkty mleczarskie |

15551000-5 | Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne |

15551300-8 | Jogurt |

15551310-1 | Jogurt bez dodatków substancji smakowych |

15551320-4 | Jogurt z dodatkiem substancji smakowych |

15551500-0 | Maślanka |

15552000-2 | Kazeina |

15553000-9 | Laktoza lub syrop laktozowy |

15554000-6 | Serwatka |

15555000-3 | Lody i produkty podobne |

15555100-4 | Lody |

15555200-5 | Sorbety |

15600000-4 | Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych |

15610000-7 | Produkty przemiału ziarna |

15611000-4 | Ryż łuskany |

15612000-1 | Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty |

15612100-2 | Mąka pszenna |

15612110-5 | Mąka z pełnego przemiału |

15612120-8 | Mąka do wyrobu chleba |

15612130-1 | Mąka czysta |

15612150-7 | Mąka piekarska |

15612190-9 | Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży |

15612200-3 | Mąki zbożowe |

15612210-6 | Mąka kukurydziana |

15612220-9 | Mąka ryżowa |

15612300-4 | Mąka i mączka warzywna |

15612400-5 | Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich |

15612410-8 | Mieszanki do wyrobu ciasta |

15612420-1 | Mieszanki do pieczenia |

15612500-6 | Produkty piekarskie |

15613000-8 | Produkty z ziaren zbóż |

15613100-9 | Kasze |

15613300-1 | Produkty zbożowe |

15613310-4 | Gotowe zboża śniadaniowe |

15613311-1 | Płatki kukurydziane |

15613312-8 | Mieszanki owsiane |

15613313-5 | Muesli |

15613319-7 | Pszenica dmuchana |

15613380-5 | Płatki owsiane |

15614000-5 | Ryż przetworzony |

15614100-6 | Ryż długoziarnisty |

15614200-7 | Ryż bielony |

15614300-8 | Ryż łamany |

15615000-2 | Otręby |

15620000-0 | Skrobia i produkty skrobiowe |

15621000-7 | Olej kukurydziany |

15622000-4 | Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy |

15622100-5 | Glukoza i produkty z glukozy |

15622110-8 | Glukoza |

15622120-1 | Syrop glukozowy |

15622300-7 | Fruktoza i produkty z fruktozy |

15622310-0 | Fruktoza |

15622320-3 | Przetwory z fruktozy |

15622321-0 | Roztwory z fruktozy |

15622322-7 | Syrop fruktozowy |

15623000-1 | Skrobie |

15624000-8 | Tapioka |

15625000-5 | Semolina |

15626000-2 | Kruszonka sproszkowana |

15700000-5 | Pasza dla zwierząt |

15710000-8 | Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych |

15711000-5 | Karma dla ryb |

15712000-2 | Susz paszowy |

15713000-9 | Karma dla zwierząt domowych |

15800000-6 | Różne produkty spożywcze |

15810000-9 | Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie |

15811000-6 | Pieczywo |

15811100-7 | Chleb |

15811200-8 | Rogaliki |

15811300-9 | Pieczywo francuskie |

15811400-0 | Bułeczki |

15811500-1 | Pieczywo gotowe |

15811510-4 | Kanapki |

15811511-1 | Kanapki gotowe |

15812000-3 | Wyroby ciastkarskie i ciasta |

15812100-4 | Wyroby ciastkarskie |

15812120-0 | Placki |

15812121-7 | Placki pikantne |

15812122-4 | Placki słodkie |

15812200-5 | Ciasta |

15813000-0 | Wyroby śniadaniowe |

15820000-2 | Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości |

15821000-9 | Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie |

15821100-0 | Pieczywo tostowe |

15821110-3 | Chleb tostowy |

15821130-9 | Chleb chrupki |

15821150-5 | Sucharki |

15821200-1 | Herbatniki słodkie |

15830000-5 | Cukier i produkty pokrewne |

15831000-2 | Cukier |

15831200-4 | Cukier biały |

15831300-5 | Cukier klonowy i syrop klonowy |

15831400-6 | Melasy |

15831500-7 | Syropy cukrowe |

15831600-8 | Miód |

15832000-9 | Odpady z produkcji cukru |

15833000-6 | Produkty cukrownicze |

15833100-7 | Desery |

15833110-0 | Przekąski |

15840000-8 | Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze |

15841000-5 | Kakao |

15841100-6 | Pasta kakaowa |

15841200-7 | Masło kakaowe, tłuszcz lub olej |

15841300-8 | Niesłodzony proszek kakaowy |

15841400-9 | Słodzony proszek kakaowy |

15842000-2 | Czekolada i wyroby cukiernicze |

15842100-3 | Czekolada |

15842200-4 | Produkty z czekolady |

15842210-7 | Czekolada pitna |

15842220-0 | Batony czekoladowe |

15842300-5 | Wyroby cukiernicze |

15842310-8 | Słodycze gotowane |

15842320-1 | Nugat |

15842400-6 | Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze |

15850000-1 | Produkty z ciasto makaronowego |

15851000-8 | Produkty mączne |

15851100-9 | Makaron niegotowany |

15851110-2 | Makaron |

15851120-5 | Kluski |

15851190-6 | Spaghetti |

15851200-0 | Ciasto makaronowe gotowane i kuskus |

15851210-3 | Ciasto makaronowe gotowane |

15851220-6 | Ciasto makaronowe nadziewane |

15851230-9 | Lasagne |

15851250-5 | Kuskus |

15851290-7 | Puszkowane ciasto makaronowe |

15860000-4 | Kawa, herbata i podobne produkty |

15861000-1 | Kawa |

15861100-2 | Kawa palona |

15861200-3 | Kawa bezkofeinowa |

15861300-4 | Kawa zawierająca kofeinę |

15862000-8 | Substytuty kawy |

15863000-5 | Herbata |

15863100-6 | Herbata zielona |

15863200-7 | Herbata czarna |

15864000-2 | Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) |

15864100-3 | Herbata w torebkach |

15865000-9 | Napary ziołowe |

15870000-7 | Przyprawy i przyprawy korzenne |

15871000-4 | Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda |

15871100-5 | Ocet i substytuty octu |

15871110-8 | Ocet |

15871120-1 | Substytuty octu |

15871200-6 | Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych |

15871210-9 | Sos sojowy |

15871230-5 | Ketchup |

15871250-1 | Musztarda |

15871260-4 | Sosy |

15871270-7 | Mieszanki przypraw |

15871273-8 | Majonez |

15871274-5 | Pasty kanapkowe |

15871279-0 | Ostry sos z mango |

15872000-1 | Zioła i przyprawy korzenne |

15872100-2 | Pieprz |

15872200-3 | Przyprawy korzenne |

15872300-4 | Zioła |

15872400-5 | Sól |

15872500-6 | Imbir |

15880000-0 | Specjalne produkty odżywcze |

15881000-7 | Przetwory spożywcze homogenizowane |

15882000-4 | Produkty dietetyczne |

15884000-8 | Produkty dla niemowląt |

15890000-3 | Różne produkty spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane, nawet suszone |

15891000-0 | Zupy i buliony |

15891100-1 | Zupy mięsne |

15891200-2 | Zupy rybne |

15891300-3 | Zupy miksowane |

15891400-4 | Zupy |

15891410-7 | Mieszanki zup |

15891500-5 | Buliony |

15891600-6 | Sopstoki |

15891610-9 | Mieszanki sopstoków |

15891900-9 | Zupy warzywne |

15892000-7 | Wywary warzywne, ekstrakty, substancje peptydowe i zagęszczacze |

15892100-8 | Wywary warzywne |

15892200-9 | Ekstrakty warzywne |

15892400-1 | Zagęszczacze |

15893000-4 | Produkty suszone |

15893100-5 | Mieszanki spożywcze |

15893200-6 | Mieszanki deserowe |

15893300-7 | Mieszanki wywarów mięsnych |

15894000-1 | Przetworzone produkty spożywcze |

15894100-2 | Dania wegetariańskie |

15894200-3 | Posiłki gotowe |

15894210-6 | Posiłki szkolne |

15894220-9 | Posiłki szpitalne |

15894300-4 | Dania gotowe |

15894400-5 | Przekąski |

15894500-6 | Produkty znajdujące się w maszynach do sprzedaży produktów żywnościowych |

15894600-7 | Nadzienia kanapkowe |

15894700-8 | Przysmaki |

15895000-8 | Szybkie przekąski |

15895100-9 | Hamburgery |

15896000-5 | Produkty głęboko mrożone |

15897000-2 | Produkty puszkowane |

15897100-3 | Polowe racje żywnościowe |

15898000-9 | Drożdże |

15899000-6 | Proszek do pieczenia |

15900000-7 | Napoje |

15910000-0 | Destylowane napoje alkoholowe |

15911000-7 | Napoje spirytusowe |

15911100-8 | Wódki |

15911200-9 | Likiery |

15930000-6 | Wina |

15931000-3 | Wina bez dodatku substancji smakowych |

15931100-4 | Wino musujące |

15931200-5 | Wina stołowe |

15931300-6 | Porto |

15931400-7 | Madera |

15931500-8 | Moszcz winogronowy |

15931600-9 | Sherry |

15932000-0 | Drożdżowy osad winiarski |

15940000-9 | Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe |

15941000-6 | Wino z jabłek |

15942000-3 | Wina owocowe |

15950000-2 | Niedestylowane przefermentowane napoje |

15951000-9 | Wermut |

15960000-5 | Piwo słodowe |

15961000-2 | Piwo |

15961100-3 | Piwo leżakowe |

15962000-9 | Pozostałości i odpady browarne lub gorzelniane |

15980000-1 | Napoje bezalkoholowe |

15981000-8 | Wody mineralne |

15981100-9 | Zmrożone wody mineralne |

15981200-0 | Gazowane wody mineralne |

15981300-1 | Woda zmrożona |

15981310-4 | Lód |

15981320-7 | Śnieg |

15981400-2 | Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych |

15982000-5 | Napoje bezalkoholowe |

15982100-6 | Soki ze świeżych owoców |

15982200-7 | Mleko czekoladowe |

16000000-5 | Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły |

16100000-6 | Wyroby tytoniowe |

16110000-9 | Cygara |

16120000-2 | Cygaretki |

16130000-5 | Papierosy |

16200000-7 | Tytoń |

16210000-0 | Tytoń przetworzony |

16300000-8 | Dodatki tytoniowe |

17000000-2 | Tekstylia i wyroby włókiennicze |

17100000-3 | Tkaniny włókiennicze i podobne |

17110000-6 | Tkaniny tkane |

17111000-3 | Syntetyczne tkaniny tkane |

17111100-4 | Tkaniny z włókien mieszanych |

17112000-0 | Tkaniny bawełniane |

17112100-1 | Tkaniny materacowe |

17112200-2 | Drelich |

17112300-3 | Płótna |

17112310-6 | Tkaniny płócienne |

17112400-4 | Popelina |

17112500-5 | Tkaniny siatkowe |

17112510-8 | Taśmy z tkaniny siatkowej |

17120000-9 | Tkaniny wełniane |

17130000-2 | Tkaniny bieliźniane |

17131000-9 | Prześcieradła |

17140000-5 | Tkaniny specjalne |

17141000-2 | Tkaniny z okrywą włókienną |

17142000-9 | Tkaniny strzyżone |

17143000-6 | Tkaniny tapicerskie |

17144000-3 | Tkaniny zasłonowe |

17145000-0 | Tkaniny bieliźniane |

17150000-8 | Tkaniny dziane lub szydełkowane |

17151000-5 | Tkaniny dziane |

17151100-6 | Tkaniny z okrywą włókienną |

17152000-2 | Tkaniny szydełkowane |

17160000-1 | Tkaniny |

17170000-4 | Tkaniny inne niż tkane |

17200000-4 | Wyroby włókiennicze |

17210000-7 | Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym |

17211000-4 | Koce i pledy |

17211100-5 | Koce |

17211200-6 | Pledy |

17212000-1 | Bielizna pościelowa |

17212100-2 | Prześcieradła |

17212200-3 | Pokrycia |

17212300-4 | Pokrowce na materace |

17212400-5 | Pierzyny |

17212500-6 | Poszewki na poduszki |

17212600-7 | Pokrowce na siedziska |

17213000-8 | Bielizna stołowa |

17213100-9 | Obrusy |

17213200-0 | Serwety stołowe |

17214000-5 | Bielizna toaletowa i kuchenna |

17214100-6 | Ręczniki |

17214200-7 | Ścierki do naczyń |

17214300-8 | Ręczniki kuchenne |

17214500-0 | Chusteczki do twarzy |

17215000-2 | Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne |

17215100-3 | Zasłony |

17215110-6 | Zasłony przeciwdymne |

17215200-4 | Draperie |

17215300-5 | Lambrekiny |

17215400-6 | Rolety |

17215410-9 | Rolety wewnętrzne |

17215420-2 | Rolety włókiennicze |

17215430-5 | Żaluzje weneckie |

17215440-8 | Żaluzje pionowe |

17216000-9 | Wyroby meblarskie |

17216100-0 | Meble tapicerowane |

17216110-3 | Poduchy |

17216120-6 | Poduszki |

17218000-3 | Bielizna szpitalna |

17218100-4 | Rolety szpitalne |

17218200-5 | Prześcieradła używane na salach operacyjnych |

17220000-0 | Gotowe wyroby włókiennicze |

17221000-7 | Worki i torby |

17221100-8 | Torby podróżne |

17221110-1 | Plecaki |

17221200-9 | Torby sportowe |

17221300-0 | Torby pocztowe lub na paczki |

17221310-3 | Poduszeczki nawilżane używane w urzędach pocztowych |

17221400-1 | Zestawy toreb |

17221500-2 | Torby na pranie |

17221600-3 | Torby włókiennicze |

17221700-4 | Torebki do pakowania towarów |

17221710-7 | Torby do pakowania towarów |

17222000-4 | Brezenty, żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; markizy, zasłony przeciwsłoneczne, namioty i sprzęt kempingowy |

17222100-5 | Brezenty impregnowane, markizy i zasłony przeciwsłoneczne |

17222110-8 | Brezenty impregnowane |

17222120-1 | Markizy |

17222130-4 | Zasłony przeciwsłoneczne |

17222200-6 | Maskownice |

17222400-8 | Żagle |

17222500-9 | Włókiennicze wyroby kempingowe |

17222510-2 | Materace nadmuchiwane |

17222520-5 | Łóżka polowe |

17222530-8 | Namioty |

17222540-1 | Śpiwory |

17222541-8 | Śpiwory wypełnione pierzem lub puchem |

17223000-1 | Spadochrony |

17223100-2 | Spadochrony kierowane |

17223200-3 | Spadochrony wirnikowe |

17225000-5 | Różne wyroby włókiennicze z tworzyw sztucznych |

17225100-6 | Ściereczki do kurzu |

17225200-7 | Wkłady filtra z tkaniny |

17225300-8 | Kamizelki ratunkowe |

17225400-9 | Koce gaśnicze |

17225500-0 | Moskitiery |

17225600-1 | Ścierki do naczyń |

17225700-2 | Pasy bezpieczeństwa |

17225800-3 | Ściereczki do czyszczenia |

17225810-6 | Ściereczki do polerowania |

17230000-3 | Dywany, maty i dywaniki |

17231000-0 | Dywany |

17231100-1 | Pokrycia podłogowe dziane |

17231200-2 | Pokrycia podłogowe tkane |

17231300-3 | Pokrycia podłogowe pikowane |

17231310-6 | Płyty w rodzaju używanych jako pokrycia podłogowe |

17231400-4 | Pokrycia podłogowe |

17232000-7 | Maty |

17233000-4 | Pledy |

17234000-1 | Przemysłowe pokrycia podłogowe |

17240000-6 | Różne wyroby powroźnicze, linowe, szpagatowe i sieciowe |

17241000-3 | Powróz, lina, szpagat i siatka |

17241100-4 | Powróz, szpagat i lina |

17241110-7 | Lina |

17241120-0 | Szpagat |

17241130-3 | Sznurek |

17241140-6 | Powróz |

17241200-5 | Siatki włókiennicze |

17241210-8 | Siatki wiązane |

17241220-1 | Zawiesia |

17242000-0 | Szmaty |

17250000-9 | Wyroby inne niż tkane |

17260000-2 | Różne wyroby włókiennicze |

17261000-9 | Tiul, koronka, skrawki tkanin tkanych, wykończenia i hafty |

17261100-0 | Taśmy tkanin tkanych, wykończenia |

17261110-3 | Wstążka |

17261120-6 | Taśma włókiennicza |

17261130-9 | Odznaki i etykiety z tworzyw włókienniczych |

17261131-6 | Etykiety z tworzyw włókienniczych |

17261132-3 | Odznaki z tworzyw włókienniczych |

17261133-0 | Odznaczenia |

17261140-2 | Aplikacje ozdobne |

17261141-9 | Plecionki |

17261142-6 | Epolety |

17261200-1 | Tkaniny siatkowe |

17262000-6 | Filc |

17263000-3 | Wyroby z waty włókienniczej, przędze, tkaniny i wyroby do użytku przemysłowego |

17263100-4 | Wata włókiennicza |

17263200-5 | Przędza metalizowana |

17263300-6 | Tkaniny z włókna metalowego |

17263400-7 | Tkaniny włókiennicze impregnowane, powlekane lub pokrywane |

17263500-8 | Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych do użytku przemysłowego |

17263510-1 | Włókiennicze przewody do pomp |

17263520-4 | Włókiennicze taśmy transportowe |

17263530-7 | Kabel włókienniczy |

17263600-9 | Pikowane wyroby włókiennicze |

17280000-8 | Dzianiny, wyroby pończosznicze i podobne |

17281000-5 | Wyroby pończosznicze |

17281100-6 | Rajstopy, pończochy, i skarpety |

17281110-9 | Pończochy |

17281120-2 | Rajstopy |

17281130-5 | Skarpety |

17282000-2 | Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby |

17282100-3 | Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z dzianin |

17282110-6 | Pulowery |

17282120-9 | Swetry rozpinane |

17282130-2 | Swetry |

17282140-5 | Kamizelki |

17300000-5 | Przędza i nić włókiennicza |

17310000-8 | Włókna naturalne |

17320000-1 | Włókna sztuczne |

17330000-4 | Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych |

17331000-1 | Przędza jedwabna |

17332000-8 | Włókno przędne wełniane |

17333000-5 | Przędza bawełniana |

17334000-2 | Przędza lniana |

17335000-9 | Nici do szycia i przędza z włókien naturalnych |

17335100-0 | Nici do szycia |

17335200-1 | Przędza dziewiarska |

17336000-6 | Przędza z włókien roślinnych |

17340000-7 | Nić lub przędza syntetyczna |

17341000-4 | Przędza syntetyczna |

17342000-1 | Nić syntetyczna |

17342100-2 | Syntetyczna nić do szycia |

17342200-3 | Syntetyczna przędza dziewiarska |

17400000-6 | Odpady włókiennicze |

18000000-9 | Ubrania i dodatki |

18100000-0 | Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki |

18110000-3 | Odzież branżowa |

18111000-0 | Odzież medyczna |

18112000-7 | Odzież wojskowa |

18113000-4 | Odzież przemysłowa |

18114000-1 | Kombinezony |

18115000-8 | Mundury |

18115100-9 | Mundury strażackie |

18115200-0 | Mundury policyjne |

18115300-1 | Mundury wojskowe |

18130000-9 | Specjalna odzież robocza |

18131000-6 | Odzież ochronna i zabezpieczająca |

18131100-7 | Kamizelki kuloodporne |

18131200-8 | Odzież ochrony biologicznej i chemicznej |

18131300-9 | Odzież chroniąca przed promieniowaniem radiologicznym |

18131400-0 | Odzież kuloodporna |

18131500-1 | Kamizelki bezpieczeństwa |

18131600-2 | Kamizelki odblaskowe |

18132000-3 | Kamizelki spadochronowe |

18132100-4 | Kurtki lotnicze |

18132200-5 | Kombinezony lotnicze |

18133000-0 | Odzież i nakrycia głowy specjalne |

18133100-1 | Kamizelki maskujące |

18133200-2 | Kombinezony bojowe |

18133300-3 | Bojowe nakrycia głowy |

18133400-4 | Mundury bojowe |

18133500-5 | Hełmy wojskowe |

18133600-6 | Osłony przeciwsłoneczne |

18133700-7 | Ubiory narciarskie |

18133800-8 | Ubiory polarnicze oraz sprzęt |

18133900-9 | Skafandry nurkowe |

18134000-7 | Skafandry zanurzeniowe |

18134100-8 | Stroje ratunkowe |

18140000-2 | Dodatki do odzieży roboczej |

18141000-9 | Rękawice robocze |

18142000-6 | Okulary ochronne |

18143000-3 | Ochronne nakrycia głowy |

18200000-1 | Odzież wierzchnia |

18210000-4 | Palta |

18211000-1 | Peleryny |

18212000-8 | Płaszcze |

18213000-5 | Wiatrówki |

18220000-7 | Odzież przeciwdeszczowa |

18221000-4 | Odzież nieprzemakalna |

18221100-5 | Peleryny nieprzeprzemakalne |

18221200-6 | Skafandry |

18221300-7 | Płaszcze przeciwdeszczowe |

18222000-1 | Ubiory jednoczęściowe |

18222100-2 | Zestawy ubraniowe |

18222200-3 | Komplety odzieżowe |

18223000-8 | Kurtki i blezery |

18223100-9 | Blezery |

18223200-0 | Kurtki |

18224000-5 | Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych |

18230000-0 | Odzież różna |

18231000-7 | Suknie |

18232000-4 | Spódnice |

18233000-1 | Szorty |

18234000-8 | Spodnie |

18300000-2 | Części garderoby |

18310000-5 | Bielizna |

18311000-2 | Slipy |

18312000-9 | Kalesony |

18313000-6 | Majtki |

18314000-3 | Płaszcze kąpielowe |

18320000-8 | Koszule i odzież nocna |

18321000-5 | Koszule |

18322000-2 | Odzież nocna |

18322100-3 | Koszule nocne |

18322200-4 | Szlafroki |

18322300-5 | Pidżamy |

18322400-6 | Podkoszulki |

18322500-7 | Koszule nocne |

18323000-9 | Biustonosze, gorsety, pasy do pończoch i podobne wyroby |

18323100-0 | Biustonosze |

18323200-1 | Gorsety |

18323300-2 | Szelki |

18330000-1 | Koszulki |

18400000-3 | Odzież specjalna i dodatki |

18410000-6 | Odzież specjalna |

18411000-3 | Odzież niemowlęca |

18412000-0 | Odzież sportowa |

18412100-1 | Odzież treningowa |

18412200-2 | Koszulki sportowe |

18412300-3 | Odzież narciarska |

18412800-8 | Stroje kąpielowe |

18420000-9 | Dodatki odzieżowe |

18421000-6 | Chustki do nosa |

18422000-3 | Szale |

18423000-0 | Krawaty |

18424000-7 | Rękawice |

18425000-4 | Paski inne niż skórzane |

18440000-5 | Kapelusze i nakrycia głowy |

18441000-2 | Kapelusze |

18443000-6 | Nakrycia głowy i dodatki |

18443100-7 | Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy |

18443200-8 | Metalowe nakrycia głowy |

18443300-9 | Włókiennicze nakrycia głowy |

18443310-2 | Berety |

18443320-5 | Czapki |

18443330-8 | Kaptury |

18443340-1 | Czapeczki |

18443400-0 | Wiązania do nakryć głowy |

18443500-1 | Osłony przeciwsłoneczne |

18444000-3 | Ochronne nakrycia głowy |

18444100-4 | Zabezpieczające nakrycia głowy |

18444110-7 | Hełmy |

18444200-5 | Kapelusze twarde |

18450000-8 | Suwaki |

18451000-5 | Guziki |

18451100-6 | Części guzików |

18452000-2 | Zapinki |

18453000-9 | Zamki błyskawiczne |

18500000-4 | Ubrania ze skóry |

18510000-7 | Skórzane dodatki odzieżowe |

18511000-4 | Rękawice lub mitenki skórzane |

18511100-5 | Ochraniacze na nadgarstki |

18512000-1 | Paski i bandoliery skórzane |

18512100-2 | Paski |

18512200-3 | Bandoliery |

18600000-5 | Futra i wyroby z futra |

18610000-8 | Wyroby futrzane |

18611000-5 | Skóry futrzane |

18612000-2 | Ubiory futrzane |

18613000-9 | Wyroby ze sztucznego futra |

18620000-1 | Futra |

18700000-6 | Odzież używana |

19000000-6 | Skóra wyprawiona, wyroby ze skóry oraz obuwie |

19100000-7 | Skóra wyprawiona |

19110000-0 | Skóra zamszowa |

19120000-3 | Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych |

19130000-6 | Skóra owiec, kóz lub świń |

19131000-3 | Skóra owiec lub jagniąt |

19132000-0 | Skóra kóz lub koźląt |

19133000-7 | Skóra świńska |

19140000-9 | Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra |

19141000-6 | Skóra z innych zwierząt |

19142000-3 | Skóra wtórna |

19143000-0 | Imitacja skóry |

19144000-7 | Skóra lakierowana |

19150000-2 | Odpady skórzane |

19200000-8 | Wyroby skórzane, torby bagażowe oraz wyroby rymarskie |

19210000-1 | Wyroby rymarskie |

19211000-8 | Siodła |

19212000-5 | Szpicruty |

19213000-2 | Bicze |

19220000-4 | Torby podróżne |

19221000-1 | Walizki |

19222000-8 | Torby podręczne |

19223000-5 | Portmonetki i portfele |

19223100-6 | Portmonetki |

19223200-7 | Portfele |

19224000-2 | Kufry |

19225000-9 | Uchwyty na butelki z wodą i pojemniki na wodę |

19225100-0 | Uchwyty na butelki z wodą |

19225200-1 | Pojemniki na wodę |

19229000-7 | Kosmetyczki |

19230000-7 | Paski do zegarków |

19240000-0 | Wyroby skórzane używane w maszynach lub urządzeniach mechanicznych |

19300000-9 | Obuwie |

19310000-2 | Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne |

19311000-9 | Obuwie nieprzemakalne |

19312000-6 | Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych |

19312100-7 | Sandały z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych |

19312200-8 | Buty gumowe |

19312300-9 | Obuwie lekkie z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych |

19312400-0 | Klapki |

19313000-3 | Obuwie z cholewkami ze skóry |

19313100-4 | Sandały |

19313200-5 | Pantofle |

19313300-6 | Obuwie lekkie |

19314000-0 | Obuwie z cholewkami z tworzyw włókienniczych |

19315000-7 | Buty |

19315100-8 | Buty za kostkę |

19315200-9 | Buty z cholewami |

19315300-0 | Buty do kolan |

19315400-1 | Gumiaki |

19316000-4 | Kalosze |

19320000-5 | Obuwie sportowe |

19321000-2 | Buty narciarskie |

19321100-3 | Buty do biegów narciarskich |

19322000-9 | Buty treningowe |

19323000-6 | Buty do wspinaczki |

19324000-3 | Buty do gry w piłkę nożną |

19330000-8 | Obuwie ochronne |

19331000-5 | Obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce |

19332000-2 | Obuwie specjalne |

19332100-3 | Obuwie lotnicze |

19340000-1 | Części obuwia |

19341000-8 | Cholewki do butów |

19342000-5 | Podeszwy |

19343000-2 | Obcasy |

20000000-6 | Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie |

20100000-7 | Drewno piłowane |

20110000-0 | Podkłady kolejowe |

20111000-7 | Podkłady drewniane |

20112000-4 | Części podkładów |

20120000-3 | Drewno laminatowe |

20130000-6 | Drewno miękkie przetworzone |

20131000-3 | Elementy ogrodzeń |

20140000-9 | Drewno twarde |

20150000-2 | Parkiet |

20160000-5 | Gotowe lub obrobione produkty drewniane |

20161000-2 | Drewno obrobione |

20161100-3 | Pale obrobione |

20170000-8 | Trociny |

20200000-8 | Płyty drewniane i fornirowe |

20210000-1 | Płyty i panele drewniane |

20211000-8 | Sklejka |

20212000-5 | Drewno laminatowe |

20213000-2 | Płyta wiórowa |

20214000-9 | Płyta pilśniowa |

20215000-6 | Panele drewniane |

20216000-3 | Płyty fornirowe |

20220000-4 | Drewno zagęszczone |

20300000-9 | Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa |

20310000-2 | Drewniane wyroby stolarskie dla budownictwa |

20311000-9 | Okna drewniane |

20311100-0 | Okna francuskie |

20312000-6 | Drzwi drewniane |

20313000-3 | Drewniane parkiety |

20320000-5 | Drewniane wyroby ciesielskie dla budownictwa |

20321000-2 | Gotowe panele ogrodzeniowe |

20322000-9 | Drewniane konstrukcje dachowe |

20323000-6 | Klatki schodowe |

20330000-8 | Budynki drewniane z gotowych elementów |

20400000-0 | Drewniane pojemniki, palety, pudełka i inne pojemniki |

20410000-3 | Drewniane pojemniki |

20411000-0 | Drewniane beczki |

20411100-1 | Drewniane skrzynki |

20411200-2 | Bębny do nawijania kabli |

20412000-7 | Skrzynki drewniane |

20412100-8 | Beczki |

20412200-9 | Drewniane kadzie |

20413000-4 | Drewniane pudła |

20420000-6 | Palety drewniane |

20421000-3 | Pudła na palety |

20500000-1 | Wyroby z drewna i korka |

20510000-4 | Wyroby z drewna i podobne |

20511000-1 | Drewniane rękojeści narzędzi |

20512000-8 | Drewniane uchwyty do narzędzi |

20513000-5 | Części narzędzi z drewna |

20514000-2 | Ramy drewniane |

20515000-9 | Trumny |

20520000-7 | Wyroby z korka, koszykarskie i wikliniarskie |

20521000-4 | Wyroby koszykarskie |

20521100-5 | Wyroby wikliniarskie |

20522000-1 | Korek naturalny |

20522100-2 | Płyty z korka |

21000000-3 | Różnego rodzaju masa papiernicza, papier i wyroby z papieru |

21100000-4 | Masa papiernicza, papier i tektura flokowane |

21110000-7 | Masa papiernicza |

21111000-4 | Ścier drzewny |

21111100-5 | Chemiczny ścier drzewny |

21120000-0 | Papier i tektura |

21121000-7 | Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych |

21121100-8 | Papier gazetowy |

21121200-9 | Papier czerpany lub tektura |

21121300-0 | Papier światłoczuły, termoczuły lub papier termograficzny i tektura |

21121310-3 | Papier światłoczuły lub tektura |

21121320-6 | Papier termoczuły lub tektura |

21121330-9 | Papier termograficzny lub tektura |

21122000-4 | Papier toaletowy, papier kreślarski i podobny papier lub tektura |

21122100-5 | Papier wielowarstwowy i tektura |

21122200-6 | Papier siarczanowy |

21124000-8 | Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe |

21124100-9 | Papier tłuszczoodporny |

21124200-0 | Kalki techniczne |

21124300-1 | Papier pergaminowy |

21124400-2 | Papier przezroczysty lub przeświecający |

21124500-3 | Papier rysunkowy i kreślarski |

21124600-4 | Papier kreślarski |

21124700-5 | Papier do kreślenia map |

21125000-5 | Papier i tektura gotowe |

21125100-6 | Papier i tektura złożone |

21125300-8 | Papier do pisania |

21125400-9 | Papier do drukowania |

21125600-1 | Papier samokopiujący lub inny papier powielający |

21125610-4 | Papier termograficzny |

21125690-8 | Papier fotokopiujący i kserograficzny |

21125691-5 | Papier fotokopiujący |

21125692-2 | Papier kserograficzny |

21126000-2 | Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) |

21200000-5 | Wyroby z papieru lub tektury |

21210000-8 | Papier lub tektura faliste |

21211000-5 | Pojemniki z papieru i tektury |

21211100-6 | Kartony, pudełka lub pudła |

21211110-9 | Pudła z papieru lub tektury |

21211120-2 | Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby |

21211200-7 | Torby i torebki papierowe |

21211210-0 | Torby papierowe |

21211220-3 | Torebki papierowe |

21211230-6 | Torby używane w chorobie lokomocyjnej |

21220000-1 | Artykuły gospodarstwa domowego i szpitalne z papieru |

21221000-8 | Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety |

21221100-9 | Papier toaletowy |

21221200-0 | Chusteczki higieniczne papierowe |

21221300-1 | Ręczniki papierowe do rąk |

21221400-2 | Serwetki papierowe |

21222000-5 | Papierowe artykuły sanitarne i szpitalne |

21222100-6 | Toaletowe produkty z papieru |

21222110-9 | Podpaski lub tampony |

21222120-2 | Chusteczki jednorazowe |

21222121-9 | Pieluszki dla niemowląt |

21222200-7 | Szpitalne wyroby papierowe |

21222210-0 | Okłady papierowe |

21222220-3 | Papierowe waciki lub kompresy odkażające |

21222300-8 | Jednorazowe wyroby papierowe |

21230000-4 | Papeteria i inne wyroby |

21231000-1 | Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki |

21231100-2 | Kalka maszynowa |

21231200-3 | Papier samokopiujący |

21231300-4 | Kalka inna niż maszynowa |

21231400-5 | Zestawy papieru z kalką |

21232000-8 | Koperty, karty pocztowe oraz czyste karty pocztowe |

21232100-9 | Karty pocztowe |

21232200-0 | Czyste karty pocztowe |

21232300-1 | Koperty |

21233000-5 | Papier wytłaczany lub perforowany |

21233100-6 | Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania |

21233200-7 | Wytłaczany lub perforowany papier do pisania |

21233600-1 | Papier ciągły do drukarek komputerowych |

21233610-4 | Formularze ciągłe |

21234000-2 | Papier gumowany lub przyczepny |

21234100-3 | Papier samoprzylepny |

21240000-7 | Tapety papierowe i inne okładziny ścienne |

21241000-4 | Okładziny ścienne na bazie papieru lub tektury |

21241100-5 | Tapety |

21242000-1 | Włókiennicze okładziny ścienne |

21243000-8 | Wykładziny podłogowe na bazie papieru lub tektury |

21250000-0 | Bibułka papierosowa i bibuła filtracyjna |

21251000-7 | Bibułka papierosowa |

21252000-4 | Bibuła filtracyjna |

22000000-0 | Różne rodzaje druków i wyroby do drukowania |

22100000-1 | Drukowane książki, broszury i ulotki |

22110000-4 | Drukowane książki |

22111000-1 | Podręczniki szkolne |

22112000-8 | Czytanki |

22113000-5 | Książki biblioteczne |

22114000-2 | Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki |

22114100-3 | Słowniki |

22114200-4 | Atlasy |

22114300-5 | Mapy |

22114310-8 | Mapy kadastralne |

22114311-5 | Światłokopie |

22114400-6 | Zeszyty nutowe |

22114500-7 | Encyklopedie |

22120000-7 | Wydawnictwa |

22121000-4 | Wydawnictwa techniczne |

22130000-0 | Przewodniki |

22140000-3 | Ulotki |

22150000-6 | Broszury |

22160000-9 | Informatory |

22200000-2 | Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny |

22210000-5 | Gazety |

22211000-2 | Dzienniki |

22212000-9 | Czasopisma |

22212100-0 | Wydawnictwa seryjne |

22213000-6 | Magazyny |

22300000-3 | Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki |

22310000-6 | Karty pocztowe |

22312000-0 | Obrazki |

22313000-7 | Przedruki |

22314000-4 | Wzory |

22315000-1 | Fotografie |

22320000-9 | Karty okolicznościowe |

22321000-6 | Karty świąteczne |

22400000-4 | Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki |

22410000-7 | Znaczki |

22411000-4 | Znaczki świąteczne |

22412000-1 | Nowe znaczki |

22413000-8 | Znaczki skarbowe |

22420000-0 | Papier ze znakiem wodnym |

22430000-3 | Banknoty |

22440000-6 | Formularze czeków |

22450000-9 | Papiery wartościowe |

22451000-6 | Paszporty |

22452000-3 | Blankiety pocztowe |

22460000-2 | Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki |

22461000-9 | Katalogi |

22462000-6 | Materiały reklamowe |

22470000-5 | Instrukcje |

22471000-2 | Instrukcje komputerowe |

22472000-9 | Podręczniki instrukcyjne |

22473000-6 | Instrukcje techniczne |

22500000-5 | Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie |

22510000-8 | Płyty offsetowe |

22520000-1 | Sprzęt do wytrawiania |

22521000-8 | Sprzęt wytłaczający |

22800000-8 | Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury |

22810000-1 | Rejestry papierowe lub tekturowe |

22813000-2 | Księgi rachunkowe |

22814000-9 | Kwitariusze |

22815000-6 | Zeszyty |

22816000-3 | Notesy |

22817000-0 | Pamiętniki lub organizery osobiste |

22819000-4 | Książki adresowe |

22820000-4 | Formularze |

22821000-1 | Karty wyborcze |

22822000-8 | Formularze urzędowe |

22822100-9 | Ciągłe formularze urzędowe |

22822200-0 | Formularze urzędowe inne niż ciągłe |

22830000-7 | Zeszyty ćwiczeń |

22832000-1 | Bloki brudnopisowe |

22840000-0 | Albumy do przechowywania eksponatów |

22841000-7 | Albumy na kolekcje |

22841100-8 | Klasery na znaczki |

22841200-9 | Skoroszyty filatelistyczne |

22850000-3 | Skoroszyty i podobne wyroby |

22851000-0 | Skoroszyty |

22852000-7 | Foldery |

22852100-8 | Okładki na akta |

22860000-6 | Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy |

22861000-3 | Zadrukowane koperty |

22861100-4 | Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym |

22861200-5 | Inne zadrukowane koperty |

22861300-6 | Zadrukowane koperty na zdjęcia rentgenowskie |

22862000-0 | Bloki brudnopisowe |

22863000-7 | Wizytówki |

22864000-4 | Druki okazjonalne |

22865000-1 | Talony |

22866000-8 | Etykiety |

22866100-9 | Etykiety z kodem kreskowym |

22866200-0 | Zawieszki bagażowe |

22867000-5 | Talony na posiłki |

22868000-2 | Bibuły |

22869000-9 | Terminarze |

22869100-0 | Terminarze ścienne |

22869200-1 | Kalendarze |

22900000-9 | Różne druki |

22910000-2 | Formularze podatku drogowego |

22920000-5 | Prawa jazdy |

22930000-8 | Dowody tożsamości |

22940000-1 | Pozwolenia |

22950000-4 | Wejściówki |

22960000-7 | Pozostałe druki |

22980000-3 | Bilety |

22981000-0 | Bilety przewozowe |

23000000-7 | Produkty i paliwa z ropy naftowej |

23100000-8 | Rafinowane produkty z ropy naftowej |

23110000-1 | Oleje lekkie i średnie oraz produkty pochodne |

23111000-8 | Benzyna i paliwa lotnicze |

23111100-9 | Nafta lotnicza |

23111110-2 | Naftowe paliwa lotnicze |

23111200-0 | Benzyna bezołowiowa |

23111300-1 | Benzyna ołowiowa |

23112000-5 | Spirytus absolutny |

23112100-6 | Benzyna lakiernicza |

23120000-4 | Oleje ciężkie i produkty pochodne |

23121000-1 | Oleje napędowe |

23121100-2 | Olej napędowy |

23121200-3 | Paliwo diesla |

23122000-8 | Oleje opałowe |

23122100-9 | Olej opałowy |

23123000-5 | Oleje smarowe i środki smarowe |

23123100-6 | Oleje silnikowe |

23123200-7 | Oleje smarowe do sprężarek |

23123300-8 | Oleje smarowe do turbin |

23123400-9 | Oleje do kół zębatych |

23123500-0 | Reduktor ropy |

23123600-1 | Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów |

23123610-4 | Płyny do celów hydraulicznych |

23123620-7 | Oleje smarowe wewnętrzne |

23123630-0 | Oleje przeciwkorozyjne |

23123640-3 | Oleje elektroizolacyjne |

23123650-6 | Płyny hamulcowe |

23123700-8 | Oleje wazelinowe i parafiny ciekłe |

23123710-1 | Oleje wazelinowe |

23123720-4 | Parafiny ciekłe |

23130000-7 | Oleje i preparaty z ropy naftowej |

23132000-1 | Oleje lekkie |

23133000-8 | Oleje z ropy naftowej |

23200000-9 | Gazy ropopochodne i inne węglowodory gazowe, z wyjątkiem gazu ziemnego |

23210000-2 | Propan i butan |

23211000-9 | Propan |

23211100-0 | Propan skroplony |

23212000-6 | Butan |

23212100-7 | Butan skroplony |

23300000-0 | Różne produkty ropopochodne |

23310000-3 | Wazelina i woski |

23311000-0 | Wazelina |

23312000-7 | Parafina |

23313000-4 | Wosk |

23320000-6 | Pozostałości ropy naftowej |

24000000-4 | Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe |

24100000-5 | Chemikalia |

24110000-8 | Gazy |

24111000-5 | Gazy przemysłowe |

24111100-6 | Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen |

24111120-2 | Argon |

24111130-5 | Gazy szlachetne |

24111131-2 | Hel |

24111139-8 | Neon |

24111140-8 | Gazy medyczne |

24111150-1 | Wodór |

24111160-4 | Azot |

24111161-1 | Azot ciekły |

24111170-7 | Tlen |

24111200-7 | Nieorganiczne związki tlenu |

24111210-0 | Ditlenek węgla |

24111220-3 | Tlenki azotu |

24111230-6 | Gazowe nieorganiczne związki tlenu |

24111300-8 | Ciekłe powietrze i sprężone powietrze |

24111310-1 | Ciekłe powietrze |

24111320-4 | Sprężone powietrze |

24120000-1 | Barwniki i pigmenty |

24121000-8 | Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki |

24121100-9 | Tlenek cynku i nadtlenek cynku, tlenek tytanu, barwniki i pigmenty |

24121110-2 | Tlenek cynku |

24121120-5 | Nadtlenek cynku |

24121130-8 | Tlenek tytanu |

24121200-0 | Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, magnezu, ołowiu i miedzi |

24121210-3 | Tlenek chromu |

24121220-6 | Tlenek manganu |

24121230-9 | Tlenek ołowiu |

24121240-2 | Tlenek miedzi |

24121250-5 | Tlenek magnezu |

24121260-8 | Wodorotlenki do barwników i pigmentów |

24121261-5 | Wodorotlenek chromu |

24121262-2 | Wodorotlenek manganu |

24121263-9 | Wodorotlenek ołowiu |

24121264-6 | Wodorotlenek miedzi |

24121265-3 | Wodorotlenek magnezu |

24121300-1 | Wapno uwodnione |

24122000-5 | Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące |

24122100-6 | Ekstrakty barwników |

24122200-7 | Ekstrakty garbników |

24122300-8 | Garbniki |

24122400-9 | Środki barwiące |

24122500-0 | Preparaty garbników |

24130000-4 | Zasadowe chemikalia nieorganiczne |

24131000-1 | Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne |

24131100-2 | Niemetale |

24131110-5 | Fosforki |

24131120-8 | Węgliki |

24131130-1 | Wodorki |

24131140-4 | Azotki |

24131150-7 | Azydki |

24131160-0 | Krzemki |

24131170-3 | Borki |

24131180-6 | Siarka oczyszczona |

24131200-3 | Halogen |

24131300-4 | Metale alkaliczne |

24131310-7 | Rtęć |

24131400-5 | Chlorowodór (kwas chlorowodorowy), kwasy nieorganiczne, ditlenek krzemu i ditlenek siarki |

24131410-8 | Kwasy nieorganiczne |

24131411-5 | Kwas siarkowy |

24131420-1 | Kwas fosforowy |

24131430-4 | Kwasy polifosforowe |

24131440-7 | Kwas heksafluorokrzemowy |

24131450-0 | Ditlenek siarki |

24131460-3 | Ditlenek krzemu |

24131470-6 | Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) |

24131500-6 | Wodorotlenki, jako zasadowe chemikalia nieorganiczne |

24131510-9 | Tlenki metali |

24131511-6 | Piryty żelaza i tlenki żelaza |

24131520-2 | Wodorotlenek sodu |

24131521-9 | Soda kaustyczna |

24131522-6 | Soda ciekła |

24131600-7 | Związki siarki |

24131700-8 | Siarka |

24131800-9 | Węgiel |

24131900-0 | Chlor |

24132000-8 | Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany |

24132100-9 | Halogenki metaliczne |

24132110-2 | Heksafluorokrzemian sodowy |

24132120-5 | Chlorki |

24132121-2 | Chlorek glinu |

24132122-9 | Chlorek żelazowy |

24132123-6 | Chlorek poliglinowy |

24132130-8 | Uwodniony chlorek glinu |

24132200-0 | Podchloryny i chlorany |

24132210-3 | Chloryt sodowy |

24132220-6 | Podchloryn sodowy |

24133000-5 | Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany |

24133100-6 | Siarczki, siarczyny i siarczany |

24133110-9 | Różne siarczki |

24133111-6 | Siarkowodór |

24133112-3 | Polisiarczki |

24133120-2 | Siarczany |

24133121-9 | Tiosiarczan sodu |

24133122-6 | Siarczan żelazawy |

24133123-3 | Siarczan glinu |

24133124-0 | Siarczan sodowy |

24133125-7 | Siarczan żelazowy |

24133126-4 | Siarczan miedzi |

24133200-7 | Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany |

24133210-0 | Heksametafosforan sodowy |

24133220-3 | Fosfaty |

24133300-8 | Węglany |

24133310-1 | Węglan sodu |

24133320-4 | Wodorowęglan sodu |

24133400-9 | Azotany |

24134000-2 | Różne sole kwasów metalicznych |

24134100-3 | Nadmanganian potasu |

24134200-4 | Sole tlenowych kwasów metalicznych |

24135000-9 | Różne chemikalia nieorganiczne |

24135100-0 | Ciężka woda, inne izotopy i ich związki |

24135200-1 | Cyjanek, tlenek cyjanku, pioruniany, cyjaniany, krzemiany, borany, nadborany, sole kwasów nieorganicznych |

24135210-4 | Cyjanki |

24135220-7 | Tlenek cyjanku |

24135230-0 | Pioruniany |

24135240-3 | Cyjaniany |

24135300-2 | Nadtlenek wodoru |

24135400-3 | Kwarc piezoelektryczny |

24135500-4 | Związki metali ziem rzadkich |

24135600-5 | Krzemiany |

24135610-8 | Krzemian sodowy |

24135700-6 | Borany i nadborany |

24136000-6 | Woda destylowana |

24137000-3 | Kamienie syntetyczne |

24137100-4 | Syntetyczne kamienie szlachetne |

24137200-5 | Syntetyczne kamienie półszlachetne |

24140000-7 | Zasadowe organiczne substancje chemiczne |

24141000-4 | Węglowodory |

24141100-5 | Węglowodory nasycone |

24141110-8 | Nasycone węglowodory acykliczne |

24141111-5 | Metan |

24141112-2 | Etylen |

24141113-9 | Propen |

24141114-6 | Buten |

24141115-3 | Acetylen |

24141120-1 | Nasycone węglowodory cykliczne |

24141200-6 | Węglowodory nienasycone |

24141210-9 | Nienasycone węglowodory acykliczne |

24141220-2 | Nienasycone węglowodory cykliczne |

24141221-9 | Benzen |

24141222-6 | Toluen |

24141223-3 | O-ksyleny |

24141224-0 | M-ksyleny |

24141225-7 | Styren |

24141226-4 | Etylobenzen |

24141300-7 | Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów |

24141310-0 | Tetrachloroetylen |

24141320-3 | Tetrachlorek węgla |

24142000-1 | Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe |

24142100-2 | Przemysłowe alkohole tłuszczowe |

24142200-3 | Alkohole monowodorotlenowe |

24142210-6 | Metanol |

24142220-9 | Etanol |

24142300-4 | Diole, polialkohole i pochodne |

24142310-7 | Glikol etylenu |

24142320-0 | Pochodne alkoholi |

24142400-5 | Fenole i pochodne |

24142500-6 | Alkohol |

24142510-9 | Alkohol etylowy |

24143000-8 | Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe |

24143100-9 | Kwaśne oleje z rafinacji |

24143200-0 | Kwasy karboksylowe |

24143210-3 | Kwas octowy |

24143220-6 | Kwas nadoctowy |

24143300-1 | Nienasycone monokarboksylowe kwasy i związki |

24143310-4 | Estry kwasu metakrylowego |

24143320-7 | Estry kwasu akrylowego |

24143400-2 | Aromatyczne kwasy polikarboksylowe i karboksylowe |

24144000-5 | Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną |

24144100-6 | Związki z aminową grupą funkcyjną |

24144200-7 | Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną |

24144300-8 | Ureiny |

24144400-9 | Związki z azotową grupą funkcyjną |

24145000-2 | Organiczne związki siarki |

24146000-9 | Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery |

24146100-0 | Związki z aldehydową grupą funkcyjną |

24146200-1 | Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną |

24146300-2 | Nadtlenki organiczne |

24146310-5 | Tlenek etylenu |

24146320-8 | Etery |

24147000-6 | Różne organiczne substancje chemiczne |

24147100-7 | Roślinne pochodne do barwienia |

24147200-8 | Węgiel drzewny |

24147300-9 | Oleje i produkty z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, palu i smoły pakowej |

24147310-2 | Smoła węglowa |

24147311-9 | Kreozot |

24147320-5 | Smoła |

24147330-8 | Smoła pakowa |

24147400-0 | Produkty żywiczne |

24147500-1 | Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego |

24150000-0 | Nawozy azotowe i związki azotu |

24151000-7 | Nawozy azotowe |

24151100-8 | Kwas azotowy i sole |

24151110-1 | Azotan sodowy |

24151200-9 | Kwasy siarkowo-azotowe |

24151300-0 | Amoniak |

24151310-3 | Ciekły amoniak |

24151320-6 | Chlorek amonu |

24151330-9 | Siarczan amonu |

24152000-4 | Nawozy fosforowe |

24152100-5 | Nawozy fosforowe mineralne |

24152200-6 | Nawozy fosforowe chemiczne |

24154000-8 | Nawozy zwierzęce lub roślinne |

24158000-6 | Różne nawozy |

24160000-3 | Tworzywa sztuczne w formach podstawowych |

24161000-0 | Polimery etylenu w formach podstawowych |

24162000-7 | Polimery propylenu w formach podstawowych |

24163000-4 | Polimery styrenu w formach podstawowych |

24164000-1 | Polimery winylu w formach podstawowych |

24164100-2 | Polimery octanu winylowego w formach podstawowych |

24164200-3 | Polimery akrylowe w formach podstawowych |

24165000-8 | Poliestry w formach podstawowych |

24166000-5 | Poliamidy w formach podstawowych |

24167000-2 | Żywice mocznikowe w formach podstawowych |

24168000-9 | Żywice aminowe w formach podstawowych |

24169000-6 | Krzemiany w formach podstawowych |

24170000-6 | Kauczuk syntetyczny |

24180000-9 | Enzymy |

24200000-6 | Wyroby rolno-chemiczne |

24210000-9 | Pestycydy |

24220000-2 | Środki owadobójcze |

24230000-5 | Środki chwastobójcze |

24240000-8 | Regulatory wzrostu roślin |

24250000-1 | Środki odkażające |

24260000-4 | Środki przeciwko gryzoniom |

24270000-7 | Środki grzybobójcze |

24300000-7 | Farby, lakiery, farba drukarska i masy uszczelniające |

24310000-0 | Farby |

24311000-7 | Farba drogowa |

24312000-4 | Farby do celów artystycznych |

24312100-5 | Emalie i glazury |

24312200-6 | Farby olejne i wodne |

24312210-9 | Farby olejne |

24312220-2 | Farby wodne |

24312300-7 | Farby do celów szkolnych |

24312310-0 | Farby w kompletach |

24312320-3 | Farby do celów reklamowych |

24312400-8 | Wyroby dekoracyjne |

24320000-3 | Lakiery |

24330000-6 | Tusz |

24331000-3 | Farba drukarska |

24331100-4 | Farby reliefowe |

24331200-5 | Tusz kreślarski |

24340000-9 | Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze |

24341000-6 | Mastyksy |

24342000-3 | Kity szpachlowe |

24343000-0 | Kity |

24344000-7 | Zaczyn cementowy |

24350000-2 | Rozpuszczalniki |

24351000-9 | Roztwory do usuwania powłok malarskich |

24352000-6 | Rozcieńczalniki |

24400000-8 | Produkty lecznicze |

24410000-1 | Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu |

24411000-8 | Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą |

24412000-5 | Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego |

24413000-2 | Środki przeczyszczające |

24414000-9 | Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne |

24415000-6 | Produkty lecznicze używane przy cukrzycy |

24415100-7 | Insulina |

24416000-3 | Witaminy |

24416100-4 | Prowitaminy |

24417000-0 | Dodatki mineralne |

24420000-4 | Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia |

24421000-1 | Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych |

24421100-2 | Środki obniżające krzepliwość krwi |

24421200-3 | Środki przeciwkrwotoczne |

24421300-4 | Preparaty przeciw anemii |

24421400-5 | Substytuty krwi i roztwory do perfuzji |

24422000-8 | Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego |

24422100-9 | Produkty lecznicze do terapii serca |

24422200-0 | Środki przeciw nadciśnieniu |

24422300-1 | Środki moczopędne |

24422400-2 | Środki chroniące naczynia krwionośne |

24422500-3 | Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego |

24422600-4 | Betablokery |

24422700-5 | Blokery kanałów wapniowych |

24422800-6 | Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny |

24430000-7 | Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego |

24431000-4 | Produkty lecznicze dla dermatologii |

24431100-5 | Środki przeciwgrzybiczne do użytku dermatologicznego |

24431110-8 | Kwasy salicylowe |

24431200-6 | Środki zmiękczające i ochronne |

24431300-7 | Środki przeciw łuszczycy |

24431400-8 | Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego |

24431500-9 | Kortykosterydy do użytku dermatologicznego oraz do preparatów dermatologicznych |

24431600-0 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |

24431700-1 | Preparaty przeciwtrądzikowe |

24432000-1 | Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego |

24432100-2 | Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |

24432200-3 | Środki rozluźniające mięśnie |

24432300-4 | Preparaty przeciwartretyczne |

24440000-0 | Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów |

24441000-7 | Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów płciowych |

24441100-8 | Ginekologiczne środki przeciwinfekcyjne i antyseptyczne |

24441200-9 | Pozostałe środki ginekologiczne |

24441300-0 | Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego |

24441400-1 | Środki antykoncepcyjne |

24441410-4 | Doustne środki antykoncepcyjne |

24441420-7 | Chemiczne środki antykoncepcyjne |

24442000-4 | Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych |

24442100-5 | Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne |

24442200-6 | Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego |

24442300-7 | Produkty lecznicze do terapii tarczycy |

24450000-3 | Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne |

24451000-0 | Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki |

24451100-1 | Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego |

24451200-2 | Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego |

24451300-3 | Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne |

24451400-4 | Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego |

24451500-5 | Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny |

24451510-8 | Surowice odpornościowe |

24451520-1 | Immunoglobuliny |

24451600-6 | Szczepionki |

24451610-9 | Szczepionki przeciw dyfterytowi–kokluszowi–tężcowi |

24451620-2 | Szczepionki przeciw dyfterytowi–tężcowi |

24451630-5 | Szczepionki BCG (suche) |

24451640-8 | Szczepionki przeciwko odrze–śwince–różyczce |

24451650-1 | Szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu |

24451660-4 | Sczepionki przeciw grypie |

24451670-7 | Szczepionki przeciw polio |

24451680-0 | Szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B |

24451690-3 | Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej |

24452000-7 | Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne |

24452100-8 | Środki przeciwnowotworowe |

24452200-9 | Produkty lekarskie do terapii układu dokrewnego |

24452300-0 | Środki immunosupresyjne |

24460000-6 | Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów |

24461000-3 | Produkty lecznicze dla układu nerwowego |

24461100-4 | Środki znieczulające |

24461200-5 | Środki przeciwbólowe |

24461300-6 | Środki przeciwepileptyczne |

24461400-7 | Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona |

24461500-8 | Neuroleptyki |

24461600-9 | Neuroanaleptyki |

24461700-0 | Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego |

24462000-0 | Produkty lecznicze dla organów zmysłów |

24462100-1 | Środki oftalmologiczne |

24470000-9 | Środki lecznicze dla układu oddechowego |

24473000-6 | Produkty lecznicze przeciwko przewlekłym chorobom przenoszonym drogą kropelkową |

24474000-3 | Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom |

24475000-0 | Preparaty antyhistaminowe do uzytku ogólnoustrojowego |

24490000-5 | Różne produkty lecznicze |

24491000-2 | Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady |

24491100-3 | Środki przeciwko pierwotniakom |

24491200-4 | Środki przeciwko robakom |

24491300-5 | Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady |

24492000-9 | Roztwory lecznicze |

24492100-0 | Roztwory do wstrzykiwania |

24492200-1 | Produkty do żywienia pozajelitowego |

24492210-4 | Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego |

24492300-2 | Roztwory do perfuzji |

24492400-3 | Roztwory do wstrzykiwania |

24492500-4 | Płyny dożylne |

24492510-7 | Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego |

24492600-5 | Roztwory galenowe |

24492700-6 | Roztwory glukozy |

24492800-7 | Roztwory do dializy |

24493000-6 | Pozostałe produkty terapeutyczne |

24493100-7 | Toksyny |

24493200-8 | Namiastki nikotyny |

24494000-3 | Czynniki diagnostyczne |

24495000-0 | Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne |

24496000-7 | Odczynniki i środki kontrastowe |

24496100-8 | Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi |

24496200-9 | Odczynniki do badania krwi |

24496300-0 | Odczynniki chemiczne |

24496400-1 | Odczynniki izotopowe |

24496500-2 | Odczynniki laboratoryjne |

24496600-3 | Odczynniki do elektroforezy |

24496700-4 | Odczynniki urologiczne |

24496800-5 | Nośniki kontrastu rentgenowskiego |

24497000-4 | Preparaty lecznicze, z wyłączeniem produktów stomatologicznych |

24497100-5 | Preparaty do lewatywy |

24497110-8 | Cementy do rekonstrukcji kości |

24498000-1 | Produkty lekarskie |

24498100-2 | Kultury mikrobiologiczne |

24498200-3 | Gruczoły i ich ekstrakty |

24498300-4 | Substancje peptydowe |

24500000-9 | Gliceryna, mydła, detergenty, preparaty myjące i do pastowania, perfumy i preparaty toaletowe |

24510000-2 | Gliceryna |

24511000-9 | Preparaty i woski wonne |

24511100-0 | Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach |

24511300-2 | Pasty i kremy |

24511310-5 | Pasty do podłóg |

24511320-8 | Pasty do butów |

24511330-1 | Woski polerskie |

24511340-4 | Zmiotki |

24511350-7 | Substancje uszczelniające |

24511400-3 | Pasty i proszki czyszczące |

24512000-6 | Środki organiczne powierzchniowo czynne |

24513000-3 | Środki czyszczące |

24513100-4 | Mydło |

24513200-5 | Preparaty piorące |

24513210-8 | Środki rozpuszczające oleje |

24513290-2 | Detergenty |

24513291-9 | Detergenty do zmywarek |

24513292-6 | Środki odtłuszczające |

24513293-3 | Środki rozpuszczające tłuszcze |

24513294-0 | Środki czyszczące |

24513295-7 | Roztwory myjące |

24520000-5 | Perfumy i produkty toaletowe |

24521000-2 | Produkty toaletowe |

24521100-3 | Wody toaletowe |

24521110-6 | Dezodoranty |

24521120-9 | Środki przeciwpotne |

24521200-4 | Preparaty do makijażu |

24521300-5 | Preparaty do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp |

24521400-6 | Produkty upiększające |

24521500-7 | Produkty do pielęgnacji skóry |

24521600-8 | Szampony |

24521700-9 | Preparaty do pielęgnacji włosów |

24521800-0 | Preparaty do higieny jamy ustnej lub stomatologicznej |

24521900-1 | Preparaty do golenia |

24600000-0 | Wybuchowe i wysokowartościowe produkty chemiczne |

24610000-3 | Gotowe materiały wybuchowe |

24611000-0 | Proszki pędne |

24611100-1 | Paliwa napędowe |

24612000-7 | Różne materiały wybuchowe |

24612100-8 | Dynamit |

24612200-9 | TNT |

24612300-0 | Nitrogliceryna |

24613000-4 | Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne |

24613100-5 | Naboje do odstraszania ptactwa |

24613200-6 | Sztuczne ognie |

24615000-8 | Lonty, spłonki i detonatory elektryczne |

24620000-6 | Kleje |

24621000-3 | Żelatyny |

24621200-5 | Spoiwa |

24630000-9 | Olejki eteryczne |

24640000-2 | Chemikalia fotograficzne |

24641000-9 | Płyty i klisze fotograficzne |

24641200-1 | Emulsje do użytku fotograficznego |

24641210-4 | Wywoływacze fotograficzne |

24641220-7 | Utrwalacze fotograficzne |

24641230-0 | Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich |

24641240-3 | Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich |

24641250-6 | Nośniki kultur |

24641260-9 | Wzmacniacze obrazu |

24650000-5 | Niezapisane nośniki informacji |

24660000-8 | Specjalistyczne produkty chemiczne |

24661000-5 | Tłuszcze i smary |

24661100-6 | Smary |

24661110-9 | Iłowa płuczka wiertnicza |

24661120-2 | Smar silikonowy |

24661130-5 | Płyny wiertnicze |

24661200-7 | Dodatki do olejów |

24661210-0 | Proszek gaśniczy |

24661220-3 | Środki gaśnicze |

24661230-6 | Ładunki gaśnicze |

24661300-8 | Płyny hydrauliczne |

24661310-1 | Środki usuwające oblodzenia |

24661311-8 | Środki zapobiegające zamarzaniu |

24661400-9 | Chemicznie modyfikowane tłuszcze i oleje |

24662000-2 | Pasty modelarskie |

24662100-3 | Wosk stomatologiczny |

24663000-9 | Środki wykańczalnicze |

24664000-6 | Węgiel aktywny |

24664100-7 | Nowy węgiel aktywny |

24664200-8 | Regenerowany węgiel aktywny |

24665000-3 | Chemiczne preparaty toaletowe |

24666000-0 | Peptony i substancje białkowe |

24667000-7 | Dodatki chemiczne |

24667100-8 | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni |

24667200-9 | Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń |

24668000-4 | Produkty chemiczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego |

24668100-5 | Chemikalia wiertnicze |

24668200-6 | Środki kłaczkujące |

24668300-7 | Chemikalia odwiertowe |

24668400-8 | Ampułki żelatynowe do przybitkowych materiałów wybuchowych |

24669000-1 | Aerozole i chemikalia w postaci krążków |

24669100-2 | Aerozole |

24669200-3 | Związki chemiczne w postaci krążków |

24700000-1 | Syntetyczne włókna cięte |

24710000-4 | Włókna syntetyczne |

24711000-1 | Kabel z włókna ciągłego syntetycznego |

24712000-8 | Przędza wysokowytrzymała |

24713000-5 | Przędza pojedyncza |

24714000-2 | Syntetyczne włókno pojedyncze |

24720000-7 | Włókna sztuczne |

24721000-4 | Sztuczne włókna odcinkowe |

24722000-1 | Polipropylen |

24723000-8 | Sztuczna przędza teksturowana |

24800000-2 | Różne produkty chemiczne |

24810000-5 | Płyny chłodnicze |

24820000-8 | Chemikalia do uzdatniania wody |

24830000-1 | Produkty antykorozyjne |

25000000-1 | Produkty z gumy, tworzyw sztucznych oraz taśmy |

25100000-2 | Produkty z gumy |

25110000-5 | Opony i podobne produkty |

25111000-2 | Opony |

25111100-3 | Opony do pojazdów silnikowych |

25111200-4 | Opony do motocykli |

25111300-5 | Opony do pojazdów wysokowydajnych |

25111310-8 | Opony do pojazdów ciężarowych |

25111320-1 | Opony do autobusów |

25111330-4 | Opony do statków powietrznych |

25111400-6 | Opony do maszyn rolniczych |

25111500-7 | Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek |

25111510-0 | Ochraniacze opon |

25111520-3 | Dętki |

25111530-6 | Bieżniki |

25111600-8 | Opony do wózków inwalidzkich |

25111700-9 | Zużyte opony |

25111710-2 | Odbijacze |

25111800-0 | Opony regenerowane |

25111900-1 | Opony do rowerów |

25120000-8 | Wyroby z gumy wulkanizowanej i niewulkanizowanej |

25121000-5 | Wyroby z gumy niewulkanizowanej |

25122000-2 | Wyroby z gumy wulkanizowanej |

25122100-3 | Rury, przewody rurowe i węże z gumy wulkanizowanej |

25122110-6 | Węże wiertnicze |

25122120-9 | Wciągniki giętkie |

25122130-2 | Dętki gumowe |

25122200-4 | Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej |

25122210-7 | Gumowe pasy wirnikowe |

25122220-0 | Uszczelki |

25122230-3 | Gumowe przenośniki pasowe |

25122240-6 | Gumowe pasy napędowe |

25122300-5 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne z gumy wulkanizowanej |

25122310-8 | Wyroby higieniczne |

25122320-1 | Wyroby farmaceutyczne |

25122340-7 | Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt |

25122400-6 | Wykładziny podłogowe i maty z gumy wulkanizowanej |

25122410-9 | Wykładziny podłogowe z gumy wulkanizowanej |

25122420-2 | Maty z gumy wulkanizowanej |

25122421-9 | Maty gimnastyczne |

25122500-7 | Formy z gumy wulkanizowanej |

25122510-0 | Pierścienie elastyczne |

25122520-3 | Uszczelnienia gumowe |

25122530-6 | Opaski gumowe |

25122540-9 | Stemple gumowe |

25122550-2 | Podawarki do zaczynu cementowego |

25130000-1 | Gumowane tkaniny włókiennicze |

25131000-8 | Tkaniny z kordu oponowego |

25132000-5 | Taśma przylepna z gumowanych materiałów włókienniczych |

25140000-4 | Guma wtórna |

25150000-7 | Produkty z odpadów gumowych |

25160000-0 | Wyroby medyczne z gumy |

25161000-7 | Gumowe dodatki odzieżowe |

25161100-8 | Rękawice gumowe |

25161200-9 | Rękawice jednorazowe |

25162000-4 | Odzież gumowa |

25170000-3 | Wyroby z gumy utwardzanej |

25171000-0 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne |

25172000-7 | Płyty gumowe |

25174000-1 | Poduszki gumowe |

25200000-3 | Produkty z tworzyw sztucznych |

25210000-6 | Płyty, arkusze, rury i profile z tworzyw sztucznych |

25211000-3 | Włókno pojedyncze z tworzyw sztucznych |

25211100-4 | Elektryczne kanały kablowe z tworzyw sztucznych |

25211200-5 | Łaty z tworzyw sztucznych |

25211300-6 | Sztyfty z tworzyw sztucznych |

25212000-0 | Rury, przewody rurowe i węże |

25212100-1 | Przewody z tworzyw sztucznych |

25212110-4 | Rury giętkie z tworzyw sztucznych |

25212120-7 | Giętkie rury z PCV |

25212200-2 | Przewody rurowe z tworzyw sztucznych |

25212210-5 | Giętkie przewody rurowe z tworzyw sztucznych |

25212220-8 | Giętkie przewody rurowe z PCV |

25212300-3 | Węże z tworzyw sztucznych |

25212310-6 | Giętkie węże z tworzyw sztucznych |

25212320-9 | Giętkie węże z PCV |

25212400-4 | Rękawy z tworzyw sztucznych |

25212500-5 | Osprzęt do rur, przewodów lub węży z PCV lub tworzyw sztucznych |

25212510-8 | Osprzęt do przewodów z tworzyw sztucznych |

25212520-1 | Osprzęt do przewodów z PCV |

25212530-4 | Osprzęt do rur z tworzyw sztucznych |

25212540-7 | Osprzęt do rur z PCV |

25212550-0 | Osprzęt do węży z tworzyw sztucznych |

25212560-3 | Osprzęt do węży z PCV |

25212600-6 | Nieobrobione elementy z PCV |

25212610-9 | Nieobrobione korpusy z PCV |

25212620-2 | Nieobrobione przewody rurowe z PCV |

25212630-5 | Nieobrobione rury z PCV |

25212700-7 | Pianka z PCV |

25213000-7 | Płyty, arkusze, taśma, folia i paski z tworzyw sztucznych |

25213100-8 | Klisza z tworzyw sztucznych |

25213200-9 | Folia z tworzyw sztucznych |

25213300-0 | Inne klisze |

25213400-1 | Taśma z tworzyw sztucznych |

25213500-2 | Arkusze z tworzyw sztucznych |

25213600-3 | Płyty z tworzyw sztucznych |

25220000-9 | Opakowania zbiorcze z tworzyw sztucznych |

25221000-6 | Torebki i torby z polietylenu |

25221100-7 | Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu |

25221200-8 | Pojemniki medyczne z polietylenu |

25221210-1 | Pojemniki na krew |

25221220-4 | Pojemniki na osocze krwi |

25221230-7 | Pojemniki na mocz |

25221300-9 | Torby do przechowywania z polietylenu |

25221310-2 | Pojemniki tymczasowe |

25222000-3 | Worki i torby z tworzyw sztucznych |

25222100-4 | Worki na odpady z tworzyw sztucznych |

25222200-5 | Pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych |

25223000-0 | Pojemniki z utwardzanych tworzyw sztucznych |

25223100-1 | Opakowania z tworzyw sztucznych |

25223110-4 | Skrzynki na butelki z tworzyw sztucznych |

25223200-2 | Skrzynie z tworzyw sztucznych |

25223300-3 | Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych |

25223310-6 | Beczki z tworzyw sztucznych |

25224000-7 | Balony, butle i butelki z tworzyw sztucznych |

25225000-4 | Cewy lub bębny z tworzyw sztucznych |

25226000-1 | Korki, wieka i przykrywki z tworzyw sztucznych |

25226100-2 | Korki z tworzyw sztucznych |

25226200-3 | Wieka z tworzyw sztucznych |

25226300-4 | Pokrywy z tworzyw sztucznych |

25227000-8 | Produkty z polistyrenu |

25227100-9 | Osłony z polistyrenu |

25227200-0 | Sztaby z polistyrenu |

25230000-2 | Produkty budowlane z tworzyw sztucznych |

25231000-9 | Wykładziny podłogowe, okładziny ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych |

25232000-6 | Wyroby sanitarne z tworzyw sztucznych |

25232100-7 | Wanny, brodziki lub umywalki z tworzyw sztucznych |

25232110-0 | Wanny z tworzyw sztucznych |

25232120-3 | Brodziki z tworzyw sztucznych |

25232130-6 | Umywalki z tworzyw sztucznych |

25232200-8 | Deski sedesowe i pokrywy z tworzyw sztucznych |

25232300-9 | Miski klozetowe z tworzyw sztucznych |

25232400-0 | Bidety z tworzyw sztucznych |

25233000-3 | Rezerwuary, zbiorniki, kadzie z tworzyw sztucznych |

25233100-4 | Rezerwuary z tworzyw sztucznych |

25233200-5 | Zbiorniki z tworzyw sztucznych |

25233300-6 | Kadzie z tworzyw sztucznych |

25234000-0 | Drzwi, okna, ramy, progi, okiennice i rolety z tworzyw sztucznych |

25234100-1 | Okna z tworzyw sztucznych |

25234110-4 | Ramy okienne z tworzyw sztucznych |

25234200-2 | Drzwi z tworzyw sztucznych |

25234210-5 | Framugi z tworzyw sztucznych |

25234300-3 | Progi z tworzyw sztucznych |

25234400-4 | Okiennice i rolety z tworzyw sztucznych |

25234410-7 | Okiennice z tworzyw sztucznych |

25234420-0 | Rolety z tworzyw sztucznych |

25235000-7 | Gotowe materiały budowlane z tworzyw sztucznych |

25236000-4 | Pokrywy włazów lub dojść z tworzyw sztucznych |

25237000-1 | Obudowy z tworzyw sztucznych |

25237100-2 | Obudowy liczników z tworzyw sztucznych |

25237200-3 | Okładziny z tworzyw sztucznych |

25240000-5 | Różne produkty z tworzyw sztucznych |

25241000-2 | Taśma samoprzylepna z tworzyw sztucznych, taśmy i kształtki z tworzyw sztucznych |

25241100-3 | Taśma samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

25241110-6 | Taśma przylepna |

25241120-9 | Taśma odblaskowa |

25241200-4 | Paski samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

25241300-5 | Kształtki samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

25241310-8 | Etykiety samoprzylepne |

25242000-9 | Płyty, arkusze, klisza i folia samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

25242100-0 | Płyty samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

25242200-1 | Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

25242300-2 | Klisza samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

25242400-3 | Folia samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

25243000-6 | Zastawa stołowa, kuchenna z tworzyw sztucznych, artykuły gospodarstwa domowego toaletowe |

25243100-7 | Zastawa stołowa i kuchenna z tworzyw sztucznych |

25243110-0 | Sztućce z tworzyw sztucznych |

25243120-3 | Pojemniki do przechowywania żywności w gospodarstwie domowym |

25243130-6 | Misy |

25243140-9 | Suszarki do naczyń z tworzyw sztucznych |

25243200-8 | Gąbki |

25243300-9 | Artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe z tworzyw sztucznych |

25243310-2 | Kubły z tworzyw sztucznych |

25243320-5 | Kosze na śmieci z tworzyw sztucznych |

25243330-8 | Śmietniczki |

25244000-3 | Części lamp, oprawy oświetleniowe i szyldy z tworzyw sztucznych |

25244100-4 | Szyldy i znaki z tworzyw sztucznych |

25244110-7 | Szyldy z tworzyw sztucznych |

25244120-0 | Znaki z tworzyw sztucznych |

25244121-7 | Znaki policyjne |

25244200-5 | Osprzęt uliczny z tworzyw sztucznych |

25244210-8 | Części osprzętu ulicznego z tworzyw sztucznych |

25244220-1 | Słupki odblaskowe |

25244230-4 | Ozdoby odblaskowe |

25244300-6 | Oprawy oświetleniowe z tworzyw sztucznych |

25244310-9 | Części opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych |

25245000-0 | Nakrycia głowy z gumy lub tworzyw sztucznych |

25245100-1 | Hełmy ochronne |

25245200-2 | Kapelusze z gumy lub tworzyw sztucznych |

25246000-7 | Elektryczny osprzęt izolacyjny z tworzyw sztucznych |

25247000-4 | Artykuły biurowe lub szkolne z tworzyw sztucznych |

25247100-5 | Artykuły biurowe z tworzyw sztucznych |

25247110-8 | Skoroszyty kołowe |

25247120-1 | Spinacze do papieru |

25247200-6 | Artykuły szkolne z tworzyw sztucznych |

25247210-9 | Przyrządy kreślarskie z tworzyw sztucznych |

25247220-2 | Przyrządy do pisania z tworzyw sztucznych |

25247230-5 | Linijki |

25248000-1 | Osprzęt do mebli z tworzyw sztucznych |

25248100-2 | Wkłady filtrujące z tworzyw sztucznych |

25248200-3 | Elementy składowe z tworzyw sztucznych |

25248210-6 | Części ogrodzeń z tworzyw sztucznych |

25248220-9 | Słupki drogowe z tworzyw sztucznych |

25248230-2 | Części barier z tworzyw sztucznych |

25248240-5 | Znaczniki z tworzyw sztucznych |

25249000-8 | Odzież z tworzyw sztucznych |

25249100-9 | Rękawice z tworzyw sztucznych |

25250000-8 | Karty magnetyczne |

25251000-5 | Karty kredytowe |

25252000-2 | Karty "inteligentne" |

25253000-9 | Karty płatnicze |

25253100-0 | Karty na zakup paliwa |

25260000-1 | Nagrania dźwiękowe |

25261000-8 | Płyty |

25262000-5 | Kasety muzyczne |

25263000-2 | Płyty kompaktowe |

25270000-4 | Żywice naturalne |

25271000-1 | Żywice epoksydowe |

25271100-2 | Przewody rurowe z żywic epoksydowych |

25300000-4 | Produkty z kliszy |

25310000-7 | Klisza radiologiczna |

25311000-4 | Klisza rentgenowska |

25312000-1 | Film diazytowy |

25320000-0 | Taśma filmowa |

25321000-7 | Film fotograficzny |

25321100-8 | Film do odbitek natychmiastowych |

25330000-3 | Filmy wideo |

25331000-0 | Kasety wideo |

25332000-7 | Taśmy wideo |

26000000-8 | Produkty mineralne niemetalowe |

26100000-9 | Szkło i produkty szklane |

26110000-2 | Szkło |

26111000-9 | Szkło okienne |

26111100-0 | Szkło nieobrobione |

26111200-1 | Szkło typu "float" |

26111300-2 | Szkliwa ścienne |

26120000-5 | Szkło płaskie |

26121000-2 | Szkło profilowane |

26121200-4 | Szkło bezodpryskowe |

26121300-5 | Lustra szklane |

26121400-6 | Szkło izolujące |

26130000-8 | Wyroby ze szkła naczyniowego |

26131000-5 | Szklane butle, słoje, fiolki i pojemniki |

26131100-6 | Butle szklane |

26131200-7 | Słoje szklane |

26131300-8 | Fiolki szklane |

26131400-9 | Pojemniki szklane |

26132000-2 | Szklanki do napojów |

26133000-9 | Wyroby szklane |

26133100-0 | Szklana zastawa stołowa |

26133110-3 | Dekantery |

26133200-1 | Szklana i ceramiczna zastawa stołowa i kuchenna |

26133300-2 | Wyroby ze szkła hartowanego |

26133400-3 | Ceramiczne wyroby szklane |

26134000-6 | Szklane wkłady do pojemników próżniowych |

26134100-7 | Szklane wkłady do termosów |

26140000-1 | Włókno szklane |

26141000-8 | Wyroby z włókna szklanego |

26141100-9 | Maty z włókna szklanego |

26141200-0 | Tkaniny z włókna szklanego |

26141300-1 | Pokrycia z włókna szklanego |

26150000-4 | Wyroby ze szkła obrobione |

26151000-1 | Szkło półobrobione |

26151100-2 | Bańki szklane, pręty lub rury |

26151110-5 | Bańki szklane |

26151120-8 | Pręty szklane |

26151130-1 | Rury szklane |

26151140-4 | Globusy |

26151200-3 | Kształtowane, chodnikowe bloki szklane, cegły lub płytki |

26152000-8 | Szkło techniczne |

26152100-9 | Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych |

26152110-2 | Obudowy szklane |

26152120-5 | Lampy kineskopowe |

26152200-0 | Szkło do zegarów, zegarków lub okularów |

26152210-3 | Szkło do zegarów |

26152220-6 | Szkło do zegarków |

26152230-9 | Szkło okularowe |

26152300-1 | Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane |

26152320-7 | Higieniczne wyroby szklane |

26152330-0 | Laboratoryjne wyroby szklane |

26152331-7 | Płytki Petriego |

26152339-3 | Probówki |

26152340-3 | Farmaceutyczne wyroby szklane |

26152350-6 | Ampułki szklane |

26152400-2 | Szklane części lamp i opraw oświetleniowych, znaki i szyldy |

26152410-5 | Szkło sygnałowe |

26152411-2 | Szklane szyldy |

26152412-9 | Szklane znaki |

26152420-8 | Szklane części oświetlenia ulicznego |

26152430-1 | Szklane części do lamp |

26152490-9 | Szkło do osprzętu ulicznego |

26152500-3 | Szklane izolatory elektryczne |

26152600-4 | Elementy optyczne ze szkła |

26152700-5 | Ozdoby szklane |

26200000-0 | Wyroby ceramiczne ogniotrwałe i inne niż ogniotrwałe |

26210000-3 | Ceramiczne artykuły gospodarstwa domowego |

26211000-0 | Zastawa stołowa, kuchenna i artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe z porcelany, również chińskiej |

26211100-1 | Zastawa stołowa z porcelany, również chińskiej |

26211110-4 | Talerze z porcelany, również chińskiej |

26211120-7 | Naczynia z porcelany, również chińskiej |

26211130-0 | Filiżanki i sosjerki z porcelany, również chińskiej |

26211200-2 | Zastawa kuchenna z porcelany, również chińskiej |

26211300-3 | Wazony na kwiaty z porcelany, również chińskiej |

26211400-4 | Wyroby toaletowe z porcelany, również chińskiej |

26211500-5 | Artykuły gospodarstwa domowego z porcelany, również chińskiej |

26212000-7 | Ceramiczna zastawa stołowa inna niż z porcelany, również chińskiej, zastawa kuchenna i artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe |

26212100-8 | Ceramiczna zastawa stołowa |

26212110-1 | Talerze |

26212120-4 | Naczynia |

26212130-7 | Ceramiczne filiżanki i sosjerki |

26212200-9 | Ceramiczna zastawa kuchenna |

26212300-0 | Wazony na kwiaty |

26213000-4 | Ozdobne wyroby ceramiczne |

26214000-1 | Ceramiczny, sanitarny osprzęt gospodarstwa domowego |

26214100-2 | Zlewozmywaki i umywalki |

26214110-5 | Zlewozmywaki |

26214120-8 | Umywalki |

26214200-3 | Wanny |

26214300-4 | Miski klozetowe i rezerwuary |

26214310-7 | Miski klozetowe |

26214320-0 | Rezerwuary |

26214400-5 | Bidety |

26214500-6 | Pisuary |

26230000-9 | Izolatory ceramiczne i osprzęt izolacyjny |

26231000-6 | Izolatory ceramiczne |

26232000-3 | Ceramiczny osprzęt izolacyjny |

26240000-2 | Techniczne wyroby ceramiczne |

26241000-9 | Porcelanowe wyroby do użytku laboratoryjnego, chemicznego lub technicznego |

26241100-0 | Wyroby do użytku laboratoryjnego z porcelany, również chińskiej |

26241200-1 | Wyroby do użytku technicznego z porcelany, również chińskiej |

26241300-2 | Wyroby do użytku chemicznego z porcelany, również chińskiej |

26250000-5 | Różne wyroby ceramiczne |

26251000-2 | Wyroby ceramiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i przewozie lub do pakowania towarów |

26251100-3 | Wyroby ceramiczne do użytku w rolnictwie |

26251200-4 | Wyroby ceramiczne do użytku w ogrodnictwie |

26251300-5 | Wyroby ceramiczne do użytku w transporcie lub do pakowania towarów |

26252000-9 | Wyroby ceramiczne inne niż konstrukcyjne |

26260000-8 | Ogniotrwałe wyroby ceramiczne |

26261000-5 | Płytki ceramiczne |

26262000-2 | Płyty ceramiczne |

26263000-9 | Ogniotrwały cement, zaprawa i beton |

26263100-0 | Ogniotrwały cement |

26263200-1 | Ogniotrwała zaprawa |

26263300-2 | Ogniotrwały beton |

26264000-6 | Kafle ceramiczne |

26900000-7 | Różne niemetalowe produkty mineralne |

26910000-0 | Wyroby ścierne |

26911000-7 | Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice |

26911100-8 | Kamienie młyńskie |

26911200-9 | Kamienie szlifierskie |

26911300-0 | Ściernice |

26912000-4 | Proszek lub ziarno ścierne |

26913000-1 | Korund sztuczny |

26914000-8 | Grafit sztuczny |

27000000-5 | Metale zwykłe i podobne produkty |

27100000-6 | Metale zwykłe |

27110000-9 | Żelazo i stal zwykła |

27111000-6 | Surówka |

27112000-3 | Produkty żelazawo-manganowe |

27113000-0 | Produkty żelazawe |

27114000-7 | Żelazo |

27114100-8 | Wlewki z żelaza |

27115000-4 | Stal |

27120000-2 | Wlewki ze stali stopowej |

27130000-5 | Wyroby ze stali węglowej |

27131000-2 | Przewody rurowe ze stali węglowej |

27132000-9 | Rury ze stali węglowej |

27133000-6 | Szczotki węglowe |

27140000-8 | Sztaby i pręty |

27141000-5 | Sztaby i pręty walcowane na gorąco |

27150000-1 | Materiały do budowy torów kolejowych |

27151000-8 | Materiały z żelaza lub stali do budowy torów kolejowych |

27151100-9 | Materiały do budowy torów kolejowych z żelaza |

27151200-0 | Materiały do budowy torów kolejowych ze stali |

27152000-5 | Szyny z żelaza lub stali |

27152100-6 | Szyny z żelaza |

27152200-7 | Szyny ze stali |

27152300-8 | Materiały do budowy torów kolejowych walcowane na gorąco |

27152310-1 | Nakładki stykowe i podkładki walcowane |

27152320-4 | Walcowane iglice suwnicowe |

27152330-7 | Walcowane podkłady kolejowe i trawersy |

27190000-3 | Żużel, popioły, odpady żelaza i złom |

27191000-0 | Wlewki z odpadów przetopionych |

27200000-7 | Rury |

27210000-0 | Rury i osprzęt z żelaza |

27211000-7 | Rury, przewody rurowe i kształtki wklęsłe |

27211100-8 | Przewody rurowe i rury z żelaza |

27212000-4 | Różny osprzęt do przewodów |

27212100-5 | Mechanizmy sprzęgające |

27212110-8 | Adaptory kołnierzowe |

27212200-6 | Zaciski i kołnierze naprawcze |

27212300-7 | Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów |

27220000-3 | Rury i osprzęt stalowy |

27221000-0 | Kształtki gięte |

27222000-7 | Osprzęt do rur |

27222100-8 | Zawiesia |

27222200-9 | Osprzęt gwintowany |

27222300-0 | Osprzęt rurowy inny niż żeliwny |

27222400-1 | Kolanka i łuki spawane |

27222500-2 | Osprzęt spawalniczy |

27300000-8 | Produkty z żelaza i stali |

27310000-1 | Produkty ciągnione na zimno |

27311000-8 | Sztaby i pręty ze stopu stali |

27312000-5 | Kątowniki, kształtki oraz części ze stopu stali |

27313000-2 | Wyroby ze stali nierdzewnej |

27320000-4 | Wyroby walcowane na zimno |

27321000-1 | Wyroby walcowane płaskie |

27321100-2 | Wyroby walcowane płaskie z żelaza |

27321200-3 | Wyroby walcowane płaskie ze stali |

27330000-7 | Wyroby składane |

27331000-4 | Wyroby składane ze stali |

27331100-5 | Kątowniki, kształtki i części |

27331110-8 | Przewody elektryczne inne niż rurowe |

27332000-1 | Produkty składane z żelaza |

27340000-0 | Drut i różne produkty |

27341000-7 | Drut |

27341100-8 | Drut stalowy |

27341200-9 | Drut ze stopu |

27350000-3 | Żelazostopy |

27351000-0 | Inne niż z EWWiS |

27351100-1 | Żelazomangan |

27351200-2 | Żelazochrom |

27351300-3 | Żelazonikiel |

27353000-4 | Granulaty i proszek z żelaza lub stali |

27354000-1 | Półwyroby |

27354100-2 | Półwyroby z żelaza |

27354200-3 | Półwyroby ze stali |

27354210-6 | Półwyroby ze stali nierdzewnej |

27355000-8 | Kute wyroby z żelaza |

27356000-5 | Wyroby do budowy torów kolejowych |

27356100-6 | Kątowniki, kształtki i odcinki dla kolei z żelaza lub stali spawalniczej |

27356200-7 | Materiały do budowy torów kolejowych z żelaza lub stali |

27356210-0 | Szyny przewodzące prąd |

27356220-3 | Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań |

27356230-6 | Nakładki stykowe i podkładki pod szyny |

27356240-9 | Zaciski szynowe, podkładki i łączenia |

27356250-2 | Siodełka szynowe i kliny siodełkowe |

27400000-9 | Metale szlachetne i metale platerowane metalami szlachetnymi |

27410000-2 | Metale szlachetne |

27411000-9 | Nieobrobione plastycznie wyroby półszlachetne |

27411100-0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub sproszkowane |

27411110-3 | Srebro sproszkowane |

27411120-6 | Srebro nieobrobione plastycznie |

27411200-1 | Srebro półobrobione |

27412000-6 | Złoto nieobrobione plastycznie lub sproszkowane |

27413000-3 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub sproszkowana |

27414000-0 | Odpady i złom metali szlachetnych |

27420000-5 | Metale platerowane metalami szlachetnymi |

27421000-2 | Metale zwykłe platerowane srebrem lub złotem |

27422000-9 | Metale zwykłe platerowane platyną |

27500000-0 | Aluminium i wyroby aluminiowe |

27510000-3 | Aluminium nieobrobione plastycznie |

27511000-0 | Tlenek glinu |

27520000-6 | Wyroby aluminiowe |

27521000-3 | Półwyroby aluminiowe |

27521100-4 | Proszki i płatki z aluminium |

27521200-5 | Sztaby, pręty i profile z aluminium |

27521300-6 | Drut aluminiowy |

27521400-7 | Arkusze aluminiowe |

27521500-8 | Folia aluminiowa |

27521600-9 | Rury i przewody rurowe z aluminium oraz osprzęt do rur i przewodów rurowych z aluminium |

27521610-2 | Rury lub osprzęt do przewodów rurowych aluminiowych |

27530000-9 | Odpady i złom z aluminium |

27531000-6 | Popiół oraz pozostałości zawierające głównie aluminium |

27600000-1 | Wyroby z ołowiu, cynku i cyny |

27610000-4 | Ołów, cynk i cyna |

27611000-1 | Ołów |

27612000-8 | Cynk |

27613000-5 | Cyna |

27620000-7 | Półwyroby z ołowiu, cynku lub cyny |

27621000-4 | Półwyroby z ołowiu |

27621100-5 | Sztaby, pręty, kształtki i drut z ołowiu |

27621200-6 | Płyty, arkusze, taśmy i folia z ołowiu |

27621300-7 | Rury, przewody rurowe oraz osprzęt do rur i przewodów rurowych z ołowiu |

27621400-8 | Proszki i płatki z ołowiu |

27622000-1 | Półwyroby z cynku |

27622100-2 | Sztaby, pręty, kształtki i drut z cynku |

27622200-3 | Płyty, arkusze, taśmy i folia z cynku |

27622300-4 | Rury, przewody rurowe oraz osprzęt do rur i przewodów rurowych z cynku |

27622400-5 | Pył, proszki i płatki z cynku |

27623000-8 | Półwyroby z cyny |

27623100-9 | Sztaby, pręty, kształtki i drut z cyny |

27623200-0 | Płyty, arkusze, taśmy i folia z cyny |

27623300-1 | Rury, przewody rurowe oraz osprzęt do rur i przewodów rurowych z cyny |

27623400-2 | Proszki i płatki z cyny |

27630000-0 | Odpady i złom z ołowiu, cynku lub cyny |

27631000-7 | Pył i pozostałości zawierające cynk lub ołów |

27700000-2 | Wyroby z miedzi |

27710000-5 | Miedź nieobrobiona plastycznie |

27712000-9 | Miedź nierafinowana |

27713000-6 | Nieobrobiona plastycznie miedź rafinowana |

27720000-8 | Półwyroby z miedzi |

27721000-5 | Proszki i płatki z miedzi |

27722000-2 | Sztaby, pręty i kształtki z miedzi |

27723000-9 | Drut miedziany |

27724000-6 | Płyty, arkusze i taśmy z miedzi |

27725000-3 | Folia miedziana |

27726000-0 | Rury, przewody rurowe oraz osprzęt do rur lub przewodów rurowych |

27726100-1 | Przewody rurowe i rury z miedzi |

27726110-4 | Przewody rurowe i rury z mosiądzu |

27726200-2 | Osprzęt do rur i przewodów rurowych z miedzi |

27726210-5 | Osprzęt do przewodów rurowych z brązu armatniego |

27726220-8 | Osprzęt do rur i przewodów rurowych z mosiądzu |

27730000-1 | Odpady i złom z miedzi |

27731000-8 | Pył i pozostałości zawierające miedź |

27800000-3 | Nieżelazawe wyroby metalowe |

27810000-6 | Nikiel nieobrobiony plastycznie |

27820000-9 | Wyroby z niklu |

27821000-6 | Półwyroby z niklu |

27821100-7 | Sztaby, pręty, kształtki i drut z niklu |

27821200-8 | Płyty, arkusze, pasek i folia z niklu |

27821210-1 | Arkusze niklu |

27821300-9 | Rury, przewody rurowe i osprzęt do rur i przewodów rurowych z niklu |

27821400-0 | Proszki i płatki z niklu |

27830000-2 | Odpady i złom z niklu |

27831000-9 | Pył i pozostałości zawierające metale |

28000000-2 | Gotowe wyroby i materiały |

28100000-3 | Konstrukcyjne wyroby metalowe |

28110000-6 | Konstrukcje metalowe i ich części |

28111000-3 | Budynki z gotowych elementów |

28111100-4 | Budynki modułowe i przenośne |

28111110-7 | Baraki |

28111200-5 | Przedziały |

28111300-6 | Szpital polowy |

28111400-7 | Kuchnia polowa |

28111500-8 | Szklarnie |

28112000-0 | Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów |

28112100-1 | Mosty z żelaza lub stali |

28112110-4 | Części mostów z żelaza lub stali |

28112111-1 | Części mostów z żelaza |

28112112-8 | Części mostów ze stali |

28112120-7 | Stalowe konstrukcje mostów |

28112130-0 | Konstrukcje mostów z żelaza |

28112200-2 | Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe |

28112210-5 | Półmaszty |

28112211-2 | Maszty wiertnicze |

28112212-9 | Stałe maszty wiertnicze |

28112220-8 | Słupy stalowe i żerdzie |

28112221-5 | Słupy stalowe |

28112222-2 | Przesyłowe maszty energetyczne |

28112223-9 | Wsporniki słupów stalowych |

28112224-6 | Słupy do podtrzymywania linii napowietrznych |

28112225-3 | Słupy energetyczne |

28112230-1 | Wieże |

28112231-8 | Wieże z żelaza |

28112232-5 | Wieże stalowe |

28112233-2 | Wieże wodne |

28112240-4 | Dźwigary |

28112250-7 | Maszty |

28112260-0 | Maszty radiowe i telewizyjne |

28112261-7 | Maszty radiowe |

28112262-4 | Maszty telewizyjne |

28112263-1 | Maszty kratowe |

28112300-3 | Elementy konstrukcyjne z żelaza, stali lub aluminium |

28112310-6 | Rusztowania |

28112311-3 | Rozpórki łukowe |

28112312-0 | Podpórki łukowe |

28112313-7 | Wsporniki |

28112314-4 | Zawiesia przewodów |

28112315-1 | Urządzenia do rusztowań |

28112316-8 | Zaciski łukowe |

28112317-5 | Konstrukcje rusztowań |

28112318-2 | Wsporniki do przewodów rurowych |

28112320-9 | Konstrukcje metalowe |

28112321-6 | Wiaty autobusowe |

28112322-3 | Budki telefoniczne |

28112329-2 | Ekrany ochronne |

28112330-2 | Konstrukcje aluminiowe |

28112380-7 | Części konstrukcji aluminiowych |

28112381-4 | Okładzina |

28112382-1 | Tamy przeciwpowodziowe |

28112383-8 | Zapory |

28112390-0 | Śluzy |

28112391-7 | Bramy śluzowe |

28112400-4 | Ścianki palowe |

28112410-7 | Ścianki szczelne |

28120000-9 | Metalowe wyroby stolarskie i ciesielskie |

28121000-6 | Okna i podobne elementy |

28121100-7 | Okna i podobne wyroby z żelaza lub stali |

28121110-0 | Progi z żelaza lub stali |

28121120-3 | Okiennice z żelaza lub stali |

28121130-6 | Okna z żelaza lub stali |

28121131-3 | Ramy okienne z żelaza lub stali |

28121200-8 | Okna z aluminium i podobne elementy |

28121210-1 | Okiennice z aluminium |

28121220-4 | Okna z aluminium |

28121221-1 | Ramy okienne z aluminium |

28122000-3 | Okna, drzwi i podobne elementy |

28122100-4 | Okna |

28122110-7 | Ramy okienne |

28122111-4 | Zestawy z szybami podwójnymi |

28122200-5 | Drzwi |

28122210-8 | Otwory drzwi |

28122211-5 | Framugi drzwi |

28122212-2 | Panele drzwi |

28122213-9 | Progi drzwi |

28122214-6 | Drzwi z żelaza lub stali |

28122220-1 | Drzwi przeciwpożarowe |

28122230-4 | Drzwi przesuwane |

28122240-7 | Wrota garażowe |

28122300-6 | Bramy |

28122310-9 | Bramy wejściowe |

28200000-4 | Zbiorniki, cysterny i pojemniki, grzejniki i kotły grzewcze z metalu |

28210000-7 | Zbiorniki, cysterny, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe z metalu |

28211000-4 | Cysterny z metalu |

28211100-5 | Cylindry pneumatyczne |

28211110-8 | Cylindry ze sprężonym powietrzem |

28211200-6 | Respiratory |

28211210-9 | Respiratory strażackie |

28211220-2 | Aparatura oddechowa do nurkowania |

28211300-7 | Cysterny z żelaza lub stali |

28211400-8 | Cysterny do przechowywania |

28211410-1 | Zbiorniki do przechowywania oleju |

28211420-4 | Zbiorniki do przechowywania osadu |

28211500-9 | Zbiorniki na wodę |

28211600-0 | Zbiorniki |

28212000-1 | Pojemniki na gaz skroplony |

28212100-2 | Cylindry gazowe |

28212200-3 | Cysterny gazowe |

28213000-8 | Duże pojemniki |

28213100-9 | Pojemniki z żelaza lub stali |

28213110-2 | Silosy |

28213200-0 | Pojemniki chłodzone |

28213210-3 | Komory wodne |

28213300-1 | Standardowe pojemniki do przewozu ładunków |

28213400-2 | Pojemniki do przechowywania |

28213500-3 | Pojemniki na wodę |

28213600-4 | Pojemniki kołowe |

28213700-5 | Platformy zrzutowe na odpady |

28213800-6 | Pojemniki na tworzywa odpadowe |

28214000-5 | Beczki |

28214100-6 | Kosze do przechowywania |

28214200-7 | Beczki z żelaza lub stali |

28214300-8 | Zestawy pojemników do przechowywania |

28214310-1 | Maszyny do układania w stosy |

28214400-9 | Beczki aluminiowe |

28215000-2 | Zbiorniki ciśnieniowe |

28215100-3 | Stalowe zbiorniki ciśnieniowe |

28216000-9 | Bębny |

28216100-0 | Bębny z żelaza lub stali |

28216200-1 | Bębny na odpady |

28216300-2 | Bębny aluminiowe |

28217000-6 | Pudła |

28217100-7 | Pudła z żelaza i stali |

28217200-8 | Obudowy liczników |

28217300-9 | Pudła gotowe |

28217400-0 | Pudła aluminiowe |

28218000-3 | Lekkie pojemniki metalowe, korki, pokrywy zbiorników i wieka |

28218100-4 | Lekkie pojemniki metalowe |

28218300-6 | Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników i wieka wykonane z metalu |

28218310-9 | Korki |

28218320-2 | Zatyczki |

28218330-5 | Pokrywy do pojemników |

28218340-8 | Wieka |

28218400-7 | Puszki |

28218410-0 | Puszki z żelaza lub stali |

28218420-3 | Puszki na żywność |

28218430-6 | Puszki aluminiowe |

28219000-0 | Kadzie |

28220000-0 | Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze, i ich części |

28221000-7 | Grzejniki i kotły grzewcze |

28221100-8 | Grzejniki |

28221110-1 | Grzejniki centralnego ogrzewania |

28221111-8 | Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie |

28221112-5 | Części grzejników centralnego ogrzewania |

28221200-9 | Kotły grzewcze |

28221210-2 | Wodne kotły grzewcze |

28221220-5 | Kotły grzewcze centralnego ogrzewania |

28221221-2 | Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania |

28222000-4 | Układy odzyskiwania ciepła |

28222100-5 | Urządzenia do odzyskiwania ciepła |

28300000-5 | Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych |

28310000-8 | Reaktory jądrowe |

28320000-1 | Części reaktorów jądrowych |

28321000-8 | Układy chłodzenia reaktorów |

28322000-5 | Części zbiorników reaktora jądrowego |

28400000-6 | Kabel, drut i podobne wyroby |

28410000-9 | Wyroby z drutu |

28411000-6 | Skrętki |

28411100-7 | Skrętki z żelaza lub stali |

28412000-3 | Drut ogrodzeniowy |

28412300-6 | Drut kolczasty |

28413000-0 | Siatka metalowa |

28413100-1 | Siatka druciana ogrodzeniowa |

28413200-2 | Siatka druciana |

28414000-7 | Klamry, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie |

28414100-8 | Klamry |

28414200-9 | Gwoździe |

28414300-0 | Gwoździe z szeroką główką |

28414400-1 | Pinezki kreślarskie |

28415000-4 | Pręty z drutu |

28415100-5 | Akcesoria spawalnicze |

28415200-6 | Tworzywa spawalnicze |

28415300-7 | Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo |

28415310-0 | Tworzywa do lutowania na miękko |

28415320-3 | Tworzywa do lutowania na twardo |

28416000-1 | Igły krawieckie lub druty dziewiarskie |

28416100-2 | Igły krawieckie |

28416200-3 | Druty dziewiarskie |

28417000-8 | Drobne wyroby żelazne |

28417100-9 | Kowadła |

28417200-0 | Przenośne ogniska kowalskie |

28417300-1 | Kratownice |

28417400-2 | Drobne artykuły metalowe |

28417500-3 | Wyroby kute |

28417510-6 | Wyroby kuźnicze |

28418000-5 | Zawiesia |

28419000-2 | Przewodniki |

28419100-3 | Przewodniki ze stali lub aluminium |

28419200-4 | Przewodniki z miedzi lub brązu |

28420000-2 | Kabel i podobne wyroby |

28421000-9 | Kabel |

28421100-0 | Kabel energetyczny |

28421120-6 | Kabel niskiego i średniego napięcia |

28421130-9 | Kabel niskiego napięcia |

28421140-2 | Kabel średniego napięcia |

28421150-5 | Kabel wysokiego napięcia |

28421200-1 | Kabel podwodny |

28421210-4 | Kabel podmorski |

28421400-3 | Kabel z osłoną |

28421500-4 | Kable sygnalizacyjne |

28421600-5 | Kabel z żelaza lub stali |

28421610-8 | Kabel stalowy |

28422000-6 | Akcesoria do okablowania |

28422100-7 | Kanały kablowe |

28422200-8 | Złącza kablowe |

28422300-9 | Ciągi kablowe |

28422400-0 | Zaciski kablowe |

28500000-7 | Różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy |

28510000-0 | Wyroby metalowe do łazienek i kuchni |

28511000-7 | Metalowe wyroby sanitarne |

28511100-8 | Kurki |

28512000-4 | Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego |

28512100-5 | Metalowa zastawa stołowa |

28512110-8 | Tacki |

28512200-6 | Metalowa zastawa kuchenna |

28512210-9 | Naczynia do gotowania |

28512220-2 | Stojaki na naczynia |

28512900-3 | Metalowe wyroby w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym |

28512910-6 | Metalowe kosze na odpady |

28512920-9 | Skrzynki na listy |

28512930-2 | Metalowe kosze na śmieci |

28512950-8 | Kosze metalowe |

28520000-3 | Wyroby metalowe |

28521000-0 | Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi |

28521300-3 | Sejfy |

28521500-5 | Drzwi opancerzone lub wzmocnione |

28521600-6 | Zamki do sejfów depozytowych |

28521700-7 | Kasety metalowe i zamki |

28521710-0 | Bagażowe skrytki depozytowe |

28521720-3 | Skrytki |

28521721-0 | Kasety depozytowe |

28521722-7 | Obudowy bezpieczne |

28521780-1 | Kasety na dokumenty |

28521790-4 | Kasety na środki płatnicze |

28522000-7 | Tacki dostawcze, drobny sprzęt biurowy |

28522100-8 | Tacki dostawcze |

28522200-9 | Drobny sprzęt biurowy |

28522300-0 | Wyposażenie biurek |

28522400-1 | Osprzęt do skoroszytów na akta lub do akt luzem |

28524000-1 | Figurki, ozdoby, ramy do fotografii lub zdjęć oraz lustra |

28524300-4 | Ramki do fotografii |

28524400-5 | Ramki do obrazków |

28525000-8 | Haki i oczka |

28526000-5 | Śruby napędowe do statków |

28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

28527100-3 | Dzwony |

28527200-4 | Drabiny |

28527210-7 | Drabiny do wozów strażackich |

28527220-0 | Schodki składane |

28527230-3 | Stopnie |

28527300-5 | Sprzęt do przeładunku towarów |

28527330-4 | Platformy do przeładunku towarów |

28527340-7 | Olinowanie do przeładunku towarów |

28527400-6 | Znaki i podobne elementy |

28527410-9 | Znaki metalowe |

28527420-2 | Znaki drogowe |

28527430-5 | Znaki uliczne |

28527440-8 | Szyldy sklepowe |

28527450-1 | Tabliczki firmowe |

28527460-4 | Tabliczki adresowe |

28527700-9 | Elementy włazów |

28527710-2 | Pudła powierzchniowe |

28527720-5 | Skrzynie przybrzeżne |

28527730-8 | Ramy włazów |

28527740-1 | Pokrywy włazów |

28527750-4 | Pokrywy upustów |

28527760-7 | Pokrywy dojść |

28527790-6 | Stopnie włazów z żelaza |

28527800-0 | Kotwy |

28527900-1 | Anody protektorowe |

28527910-4 | Anody protektorowe z cynku |

28527920-7 | Anody protektorowe z magnezu |

28528000-9 | Miecze |

28528100-0 | Kordy |

28528200-1 | Bagnety |

28528300-2 | Lancety |

28528900-8 | Osprzęt metalowy |

28528910-1 | Płyty metalowe |

28528920-4 | Pręty metalowe |

28528930-7 | Kształtki metalowe |

28528940-0 | Arkusze metalowe |

28528950-3 | Regały metalowe |

28528960-6 | Stemple metalowe |

28530000-6 | Zbrojenia |

28531000-3 | Pokrywy |

28540000-9 | Łożyska |

28541000-6 | Mikrowałki |

28542000-3 | Łożyska kulowe |

28550000-2 | Stal miękka |

28551000-9 | Matryce do bilonu |

28552000-6 | Kasety na bilon |

28553000-3 | Rękawy |

28560000-5 | Podpórki i rozpórki górnicze |

28561000-2 | Pręty |

28561100-3 | Podpórki górnicze |

28562000-9 | Rozpórki górnicze |

28564000-3 | Gąsienice |

28570000-8 | Wyroby z żeliwa |

28580000-1 | Różny sprzęt gaśniczy |

28581000-8 | Drabiny platformowe |

28581100-9 | Drabiny strażackie |

28582000-5 | Sprzęt gaśniczy |

28582100-6 | Węże gaśnicze |

28582200-7 | Hydranty gaśnicze |

28600000-8 | Wyroby nożownicze, narzędzia, zamki, klucze i zawiasy |

28610000-1 | Wyroby nożownicze |

28611000-8 | Noże i nożyczki |

28611100-9 | Noże |

28611110-2 | Noże stołowe |

28611120-5 | Noże kuchenne |

28611200-0 | Nożyczki |

28612000-5 | Brzytwy |

28612100-6 | Żyletki |

28613000-2 | Zestawy do pielęgnacji paznokci rąk i nóg |

28614000-9 | Łyżki, widelce |

28614100-0 | Łyżki |

28614200-1 | Widelce |

28620000-4 | Narzędzia |

28621000-1 | Narzędzia ręczne |

28621100-2 | Szpadle i szufle |

28621110-5 | Szpadle |

28621120-8 | Szufle |

28621200-3 | Narzędzia ogrodnicze |

28621300-4 | Motyki, kilofy, grace, widły i grabie oraz grabki plażowe |

28621310-7 | Motyki |

28621320-0 | Kilofy |

28621330-3 | Grace |

28621340-6 | Grabie |

28621341-3 | Grabki |

28621400-5 | Siekiery |

28621500-6 | Piły ręczne |

28621510-9 | Brzeszczoty do pił ręcznych |

28622000-8 | Różne narzędzia ręczne |

28622100-9 | Dłuta |

28622200-0 | Szczypce |

28622210-3 | Obcęgi |

28622300-1 | Młotki |

28622400-2 | Nożyce do cięcia drutu |

28622500-3 | Klucze |

28622600-4 | Narzędzia do wykonywania robót drogowych |

28622610-7 | Ostrza do nabijania nawierzchni drogowej |

28622700-5 | Pilniki lub tarniki |

28622800-6 | Śrubokręty |

28622900-7 | Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria |

28622910-0 | Końcówki wierteł |

28622920-3 | Końcówki śrubokrętów |

28622930-6 | Skrzynki narzędziowe |

28622940-9 | Zestawy narzędziowe |

28623000-5 | Narzędzia sterowane pedałem |

28630000-7 | Zamki, klucze i zawiasy |

28631000-4 | Różne kłódki i zamki |

28631100-5 | Zamki |

28631110-8 | Zamki do drzwi |

28631120-1 | Zamki do rowerów |

28631130-4 | Zamki do pojazdów |

28631140-7 | Zamki do mebli |

28631200-6 | Kłódki i łańcuchy |

28631210-9 | Kłódki |

28632000-1 | Zatrzaski, części zamków i klucze |

28632100-2 | Zatrzaski |

28632200-3 | Klucze |

28632300-4 | Części kłódek |

28632400-5 | Części zamków |

28633000-8 | Zawiasy, mocowania i osprzęt |

28633100-9 | Zawiasy |

28633200-0 | Mocowania |

28633300-1 | Osprzęt |

28700000-9 | Zaczepy, łańcuchy i sprężyny |

28710000-2 | Zaczepy |

28711000-9 | Zaczepy gwintowane |

28711100-0 | Wkręty do drewna |

28711200-1 | Wkrętaki lub pierścienie |

28711300-2 | Śruby nabijane |

28711400-3 | Śruby |

28711500-4 | Zestawy złączy kołnierzowych |

28711510-7 | Śruby i wkręty |

28711520-0 | Śruby i wkręty do podkładów |

28711600-5 | Nakrętki |

28711700-6 | Wyroby gwintowane z żelaza lub stali |

28712000-6 | Zaciski z żelaza lub stali inne niż gwintowane |

28712100-7 | Nity |

28712200-8 | Podkładki |

28712300-9 | Przetyczki |

28712400-0 | Stalowe nakładki stykowe |

28713000-3 | Zaciski z miedzi |

28720000-5 | Łańcuch |

28721000-2 | Łańcuch naczepowy |

28722000-9 | Części łańcuchów |

28730000-8 | Sprężyny |

28800000-0 | Materiały konstrukcyjne i elementy podobne |

28810000-3 | Materiały konstrukcyjne |

28811000-0 | Materiały budowlane |

28811100-1 | Cegły |

28811200-2 | Cement |

28811210-5 | Cement wiertniczy |

28811300-3 | Ceramika |

28811400-4 | Farby i okładziny ścienne |

28811500-5 | Tworzywa izolacyjne |

28812000-7 | Różne konstrukcje budowlane |

28812100-8 | Wiaty |

28812110-1 | Części wiat |

28812120-4 | Odcinki profilów |

28812200-9 | Wykładziny podłogowe |

28812210-2 | Podłogi drewniane |

28812220-5 | Elastyczne wykładziny podłogowe |

28812230-8 | Płyty podłogowe |

28812240-1 | Podłogi z tworzyw sztucznych |

28812250-4 | Linoleum |

28812300-0 | Przegrody |

28812310-3 | Ścianki działowe |

28812400-1 | Dach |

28812410-4 | Konstrukcje dachowe |

28812420-7 | Wsporniki dachowe |

28812430-0 | Szyby dachowe |

28812500-2 | Odachowanie |

28812510-5 | Dźwigary |

28812600-3 | Izolacja dźwiękoszczelna |

28812700-4 | Belki |

28813000-4 | Drogowe materiały konstrukcyjne |

28813100-5 | Materiały chodnikowe |

28813120-1 | Płyty chodnikowe |

28813130-4 | Kamienie chodnikowe |

28813140-7 | Kamień drogowy |

28813200-6 | Płytki |

28813300-7 | Tworzywa powlekane |

28813310-0 | Powlekane tworzywa drogowe |

28813320-3 | Powlekany kamień drogowy |

28813330-6 | Okładziny |

28813400-8 | Materiały do budowy autostrad |

28813500-9 | Oznakowanie drogowe |

28813510-2 | Elementy szklane do znakowania dróg |

28813700-1 | Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych |

28813800-2 | Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych |

28813810-5 | Wykończenia nawierzchni |

28813900-3 | Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych |

28813910-6 | Materiały do konserwacji nawierzchni w sezonie zimowym |

28814000-1 | Beton |

28814100-2 | Gotowa mieszanka betonu |

28814200-3 | Produkty betonowe |

28814210-6 | Dźwigary betonowe |

28814220-9 | Maszty betonowe |

28814230-2 | Słupy betonowe |

28814240-5 | Rury i osprzęt betonowy |

28814250-8 | Słupy betonowe |

28814260-1 | Kołki betonowe |

28814270-4 | Sztaby betonowe |

28814280-7 | Podkłady betonowe |

28815000-8 | Osprzęt budowlany |

28815100-9 | Kanały |

28815200-0 | Tworzywa hydrauliczne i grzewcze |

28815210-3 | Tworzywa hydrauliczne |

28815220-6 | Tworzywa grzewcze |

28815300-1 | Okiennice |

28815310-4 | Rolety |

28815400-2 | Osłony przeciwsłoneczne |

28815500-3 | Układy natryskowe |

28815600-4 | Wyciągi |

28815700-5 | Rolety zewnętrzne |

28815710-8 | Markizy |

28815800-6 | Osprzęt wewnętrzny do budynków |

28815810-9 | Karnisze do zasłon i żabki |

28815811-6 | Karnisze do zasłon |

28815820-2 | Lampy fluorescencyjne |

28815821-9 | Świetlówki |

28815822-6 | Żarówki i świetlówki |

28820000-6 | Obudowa drogowa |

28821000-3 | Bariery zderzeniowe |

28821100-4 | Bariery drogowe |

28822000-0 | Ogrodzenia |

28822100-1 | Wiaty drewniane |

28823000-7 | Bariery ochronne |

28823100-8 | Ogrodzenia ochronne |

28823200-9 | Odbojnice |

28824000-4 | Osprzęt miejski |

28824100-5 | Słupy ogłoszeniowe |

28824200-6 | Drogowe lampy ostrzegawcze |

28824300-7 | Znaki nawigacyjne |

28824400-8 | Słupy autobusowe |

28824500-9 | Pachołki |

28824600-0 | Słupki drogowe |

28824700-1 | Elementy oznakowania |

28824710-4 | Tworzywa sygnalizacyjne |

28824720-7 | Oznakowanie |

28825000-1 | Oświetleniowy sprzęt uliczny |

28825100-2 | Uliczne słupy oświetleniowe |

28825200-3 | Słupy latarniowe |

28825300-4 | Latarnie uliczne |

28830000-9 | Studzienki kanalizacyjne |

28831000-6 | Komory ściekowe |

28832000-3 | Elementy przepustów |

28833000-0 | Pokrywy wylotów |

28834000-7 | Łuki |

28840000-2 | Wyroby stalowe do materiałów konstrukcyjnych |

28841000-9 | Kable stalowe |

28842000-6 | Okucia stalowe |

28843000-3 | Palety stalowe |

28844000-0 | Przewody stalowe |

28845000-7 | Słupy stalowe |

28846000-4 | Dźwigary |

28847000-1 | Materiały stalowe |

28847100-2 | Płyty stalowe |

28847200-3 | Taśmy stalowe |

28847300-4 | Arkusze stalowe |

28850000-5 | Naziemne rurociągi naftowe |

28860000-8 | Rurociągi, przewody rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy |

28861000-5 | Rurociągi |

28861100-6 | Gazociągi |

28861110-9 | Gazownicze sieci przesyłowe |

28861200-7 | Odbiorniki wodne |

28861400-9 | Rurociągi podwodne |

28861410-2 | Rurociągi podmorskie |

28861500-0 | Rurociągi wysokociśnieniowe |

28861600-1 | Rurociągi niskociśnieniowe |

28861700-2 | Ciężarki do przetykania przewodów rurowych |

28861710-5 | Wyrzutnie ciężarków do przetykania przewodów rurowych |

28861720-8 | Kolektory ciężarków do przetykania przewodów rurowych |

28861730-1 | Łapacze ciężarków do przetykania przewodów rurowych |

28862000-2 | Przewody rurowe |

28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

28862200-4 | Rurociągi przesyłowe |

28862300-5 | Wyloty rurociągów |

28862400-6 | Rurociągi i podobne produkty wykonane z kamionki |

28862410-9 | Rury z kamionki |

28862420-2 | Osprzęt z kamionki |

28862430-5 | Włazy z kamionki |

28862440-8 | Łączenia i złącza do przewodów rurowych z kamionki |

28862500-7 | Rurociągi wody pitnej |

28863000-9 | Rury i osprzęt |

28863100-0 | Rury |

28863110-3 | Rury odpływowe |

28863111-0 | Rury upustowe |

28863112-7 | Układ kanalizacyjny |

28863120-6 | Rury grzewcze odległościowe |

28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza lub stali |

28863171-8 | Rury z polietylenu |

28863172-5 | Przewody rurowe z polietylenu |

28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

28863241-0 | Łączniki do przewodów rurowych z polietylenu |

28863242-7 | Złącza izolowane |

28864000-6 | Okładziny i przewody rurowe |

28864100-7 | Okładziny rurowe |

28864200-8 | Przewody rurowe |

28864210-1 | Przewody rurowe z miedzi |

28864300-9 | Wyroby rurowe |

28864310-2 | Rury i osprzęt |

29000000-9 | Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty |

29100000-0 | Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej |

29110000-3 | Turbiny i silniki |

29111000-0 | Silniki |

29111100-1 | Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi |

29112000-7 | Instalacje turbinowe |

29112100-8 | Turbiny parowe |

29112200-9 | Turbiny hydrauliczne |

29112210-2 | Koła wodne |

29112300-0 | Turbiny gazowe |

29112400-1 | Urządzenia turbinowe |

29112410-4 | Przyrządy turbinowe |

29113000-4 | Części turbin |

29113100-5 | Części turbin parowych |

29113110-8 | Płyty fundamentowe |

29113120-1 | Okładziny |

29113130-4 | Układy skraplania schłodzonego powietrza |

29113150-0 | Układy smarowania olejem |

29113160-3 | Oddzielacze cieczy |

29113161-0 | Osuszacze |

29113170-6 | Urządzenia wirnikowe |

29113171-3 | Wirniki |

29113172-0 | Łopatki |

29113190-2 | Przekładnie |

29113200-6 | Części turbin hydraulicznych |

29113300-7 | Części turbin gazowych |

29113310-0 | Układy wlotu powietrza |

29113390-4 | Układy paliwa gazowego |

29113400-8 | Części kół wodnych |

29120000-6 | Pompy i sprężarki |

29121000-3 | Silniki i generatory mocy hydrauliczne lub pneumatyczne |

29121100-4 | Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne |

29121200-5 | Silniki hydrauliczne |

29121300-6 | Silniki pneumatyczne |

29121400-7 | Hydrauliczne generatory mocy |

29121500-8 | Pneumatyczne generatory mocy |

29122000-0 | Pompy |

29122100-1 | Pompy cieczowe |

29122110-4 | Pompy gaśnicze |

29122120-7 | Układy wymiany paliwa do śmigłowców |

29122130-0 | Pompy wodne |

29122160-9 | Pompy chłodzące |

29122161-6 | Chłodzące pompy wodne |

29122170-2 | Pompy układu smarowania |

29122180-5 | Pompy paliwowe |

29122190-8 | Pompy do betonu |

29122200-2 | Pompy cieczowe wyporowo-tłokowe |

29122210-5 | Układy hydrauliczne |

29122220-8 | Pompy ściekowe |

29122230-1 | Pompy podawcze |

29122300-3 | Wentylatory ciśnieniowe do cieczy |

29122400-4 | Pompy wirowe i podnośniki cieczy |

29122410-7 | Pompy do użytku medycznego |

29122411-4 | Pompy do odżywiania |

29122419-0 | Pompy perfuzyjne |

29122420-0 | Podnośniki cieczowe |

29122430-3 | Pompy odśrodkowe |

29122440-6 | Pompy obrotowe |

29122450-9 | Pompy próżniowe |

29122460-2 | Pompy powietrza |

29122480-8 | Pompy wirowe |

29123000-7 | Sprężarki |

29123100-8 | Sprężarki gazu |

29123200-9 | Sprężarki obrotowe |

29123300-0 | Sprężarki do urządzeń chłodzących |

29123400-1 | Sprężarki powietrza |

29123410-4 | Wbudowane sprężarki powietrza |

29123500-2 | Turbosprężarki |

29123600-3 | Sprężarki wyporowo-tłokowe |

29123610-6 | Układy sprężonego powietrza |

29123700-4 | Sprężarki wirowe |

29123800-5 | Sprężarki do użytku w cywilnych statkach powietrznych |

29124000-4 | Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników |

29124100-5 | Części generatorów mocy lub silników |

29124130-4 | Części pneumatycznych generatorów mocy lub silników |

29124150-0 | Części hydraulicznych generatorów mocy lub silników |

29124170-6 | Części silników reakcyjnych |

29124200-6 | Części pomp lub podnośników cieczy |

29124210-9 | Części pomp paliwowych, ręcznych i do betonu |

29124211-6 | Części pomp paliwowych |

29124212-3 | Części pomp ręcznych |

29124213-0 | Części pomp do betonu |

29124220-2 | Części tłokowych pomp wyporowych |

29124221-9 | Części układów hydraulicznych |

29124222-6 | Części pomp podawczych |

29124230-5 | Części obrotowych pomp wyporowo-tłokowych |

29124290-3 | Części pomp wirowych |

29124300-7 | Części pomp powietrza lub próżniowych, sprężarek gazu lub powietrza |

29124310-0 | Części pomp powietrza |

29124320-3 | Części pomp próżniowych |

29124330-6 | Części sprężarek powietrza |

29124340-9 | Części sprężarek gazu |

29130000-9 | Krany, kurki, zawory i podobna armatura |

29131000-6 | Krany, kurki i zawory |

29131100-7 | Zawory funkcyjne |

29131110-0 | Zawory do grzejników centralnego ogrzewania |

29131120-3 | Zawory śluzowe |

29131130-6 | Regulatory temperatury |

29131140-9 | Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa |

29131141-6 | Zawory obniżające ciśnienie |

29131142-3 | Zawory sterujące |

29131143-0 | Zawory kontrolne upustowe |

29131144-7 | Zawory sterujące procesem |

29131145-4 | Zawory kontrolne |

29131146-1 | Zawory jednodrogowe |

29131147-8 | Zawory bezpieczeństwa |

29131148-5 | Zawory odcinające |

29131150-2 | Zawory hydrantowe |

29131160-5 | Hydranty |

29131170-8 | Zawory wylotowe cylindrów gazowych |

29131200-8 | Zawory konstrukcyjne |

29131210-1 | Zawory szczelinowe |

29131220-4 | Zawory dyszowe |

29131230-7 | Zawory zasuwowe |

29131240-0 | Zawory talerzowe o kadłubie kulistym |

29131250-3 | Zawory iglicowe |

29131260-6 | Zawory kulowe |

29131270-9 | Zawory gniazdowe |

29131280-2 | Zawory motylkowe |

29131290-5 | Zawory membranowe |

29131291-2 | Zawory ślizgowe |

29131292-9 | Zawory dotykowe |

29131300-9 | Konstrukcje szkieletowe i inne zestawy zaworów |

29131310-2 | Konstrukcje wyciągnikowe |

29131320-5 | Dławiki rury rozgałęźnej |

29131390-6 | Osprzęt zaworowy |

29131400-0 | Kurki, krany sanitarne |

29132000-3 | Części kurków i zaworów |

29132100-4 | Siłowniki zaworowe |

29132110-7 | Elektryczne siłowniki zaworowe |

29132120-0 | Hydrauliczne siłowniki zaworowe |

29132130-3 | Pneumatyczne siłowniki zaworowe |

29132200-5 | Części kurków |

29132300-6 | Części zaworów |

29140000-2 | Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe |

29141000-9 | Przekładnie ślizgowe, przekładnie zębate i elementy napędowe |

29141100-0 | Wały przekładniowe, krzywkowe i wykorbione |

29141110-3 | Wały przekładniowe |

29141120-6 | Wały krzywkowe |

29141130-9 | Wały wykorbione |

29141200-1 | Obudowy łożysk |

29141300-2 | Przekładnie i przekładnie zębate |

29141400-3 | Bloczki i cięgna |

29141410-6 | Wciągarki |

29141500-4 | Sprzęgła |

29141600-5 | Bloczki |

29141700-6 | Zblocza sprzęgła |

29141800-7 | Złącza uniwersalne |

29142000-6 | Części przekładni i elementów napędowych |

29142100-7 | Części przekładni zębatych |

29142200-8 | Części elementów napędowych |

29200000-1 | Maszyny ogólnego zastosowania |

29210000-4 | Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska |

29211000-1 | Palniki |

29212000-8 | Piece do spalania odpadów |

29213000-5 | Piece do spopielania |

29214000-2 | Piece |

29214100-3 | Piece przemysłowe |

29215000-9 | Piece kremacyjne |

29219000-7 | Części palników, palenisk lub pieców |

29220000-7 | Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części |

29221000-4 | Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe |

29221100-5 | Wciągniki i wielokrążki |

29221200-6 | Wyciągarki odwiertowe, windy kopalnicze i przeciągarki |

29221210-9 | Wyciągarki i windy kopalnicze |

29221211-6 | Wyciągarki odwiertowe |

29221212-3 | Windy kopalniane do użytku pod ziemią |

29221220-2 | Przyciągarki |

29221300-7 | Podnośniki i wciągniki do pojazdów mechanicznych |

29221310-0 | Wbudowane układy podnośnikowe |

29221320-3 | Podnośniki hydrauliczne |

29221330-6 | Podnośniki pneumatyczne |

29221340-9 | Podnośniki mechaniczne |

29221350-2 | Wciągniki do pojazdów mechanicznych |

29221400-8 | Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig |

29221410-1 | Dźwigi |

29221411-8 | Dźwigi portowe |

29221412-5 | Dźwigi nabrzeżne |

29221413-2 | Dźwigi do układania w stosy |

29221414-9 | Dźwigi do przenoszenia kontenerów |

29221415-6 | Żurawie wieżowe |

29221420-4 | Suwnice napowietrzne |

29221421-1 | Suwnice |

29221422-8 | Suwnice mostowe |

29221430-7 | Żurawie bramowe |

29221431-4 | Bramownice drogowe |

29221432-1 | Żurawie platformowe |

29221440-0 | Dźwigi do pojazdów mechanicznych |

29221441-7 | Dźwigi do pojazdów technicznych |

29221450-3 | Dźwigi mostowe |

29221500-9 | Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wyciągarki stojące |

29221510-2 | Pojazdy z podnośnikami |

29221511-9 | Wózki widłowe |

29221520-5 | Pojazdy techniczne |

29221521-2 | Pojazdy techniczne wyposażone w urządzenia podnośnikowe |

29221530-8 | Wyciągarki kolejowe |

29221531-5 | Pojazdy swobodnie sterowane |

29221532-2 | Wyposażenie pojazdów ratowniczych |

29221600-0 | Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schody ruchome i chodniki ruchome |

29221610-3 | Windy |

29221611-0 | Windy wannowe |

29221612-7 | Windy towarowe |

29221613-4 | Windy mechaniczne |

29221620-6 | Wyciągi pochyłe |

29221621-3 | Wyciągarki do kontenerów na odpady |

29221630-9 | Wciągniki |

29221640-2 | Schody ruchome |

29221650-5 | Chodniki ruchome |

29221700-1 | Podnośniki i przenośniki |

29221710-4 | Podnośniki lub przenośniki pneumatyczne |

29221720-7 | Przenośniki |

29221721-4 | Podnośniki lub przenośniki ciągłe, koszowe |

29221722-1 | Podnośniki lub przenośniki ciągłe, paskowe |

29221723-8 | Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS) |

29221730-0 | Urządzenia przenośnikowe |

29221731-7 | Przenośniki pasowe |

29221800-2 | Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku |

29221810-5 | Popychacze do wagoników górniczych i przesuwnice lokomotyw lub wagonów |

29221820-8 | Kolej jednoszynowa lub wyciągi narciarskie |

29221821-5 | Napowietrzne urządzenia jednoszynowe |

29221822-2 | Wyciągi krzesełkowe |

29221829-1 | Urządzenia do wyciągów narciarskich |

29221830-1 | Urządzenia do unoszenia klap wylotów |

29221840-4 | Maszyny kołowych systemów przechowywania i wyszukiwania |

29221850-7 | Mechaniczne urządzenia przeładunkowe |

29221890-9 | Maszyny do załadunku lub przeładunku |

29221891-6 | Urządzenia załadowcze |

29221892-3 | Urządzenia wyładowcze |

29221893-0 | Pojazdy z ładowaniem bocznym |

29221894-7 | Urządzenia do przenoszenia kontenerów |

29221900-3 | Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych |

29221910-6 | Części dźwigów |

29221920-9 | Części pojazdów technicznych |

29221950-8 | Części wyciągów pionowych i pochyłych, lub schodów ruchomych |

29221951-5 | Części podnośników |

29221952-2 | Części wyciągów pochyłych |

29221953-9 | Części schodów ruchomych |

29221954-6 | Części chodników ruchomych |

29221980-7 | Części przenośników |

29221981-4 | Części przenośników pasowych |

29221989-0 | Części przenośników koszowych |

29221990-0 | Części przekładni wyciągnikowych i innych urządzeń podnośnikowych lub przenośnikowych |

29222000-1 | Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek |

29230000-0 | Urządzenia chłodzące i wentylacyjne |

29231000-7 | Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące |

29231100-8 | Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów |

29231110-1 | Wymienniki ciepła |

29231111-8 | Pompy grzewcze |

29231120-4 | Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów |

29231200-9 | Układy konfekcjonowania powietrza |

29231210-2 | Okienne maszyny do konfekcjonowania powietrza |

29231220-5 | Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza |

29231230-8 | Układy HVAC |

29231240-1 | Klimatyzatory do pojazdów mechanicznych |

29231250-4 | Części maszyn do konfekcjonowania powietrza |

29231251-1 | Przepustnice |

29231252-8 | Szczeliny wentylacyjne |

29231300-0 | Urządzenia chłodnicze i mrożące |

29231310-3 | Urządzenia mrożące |

29231320-6 | Urządzenia chłodnicze |

29231321-3 | Witryny chłodnicze |

29231322-0 | Lady chłodnicze |

29231329-9 | Przemysłowe urządzenia chłodnicze |

29231400-1 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów |

29231420-7 | Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu |

29231430-0 | Aparatura filtrująca |

29231431-7 | Filtry powietrza |

29231432-4 | Filtry gazu |

29232000-4 | Urządzenia wentylacyjne |

29232100-5 | Urządzenia do odprowadzania dymu |

29232200-6 | Wentylatory |

29232210-9 | Części wentylatorów |

29233000-1 | Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze |

29233100-2 | Części sprzętu chłodniczego |

29233200-3 | Części sprzętu mrożącego |

29233300-4 | Części pomp grzewczych |

29240000-3 | Różne maszyny ogólnego zastosowania |

29241000-0 | Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji |

29241200-2 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy |

29241210-5 | Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy |

29241211-2 | Aparatura do filtrowania płuczki wiertniczej |

29241212-9 | Maszyny hydrocyklonowe |

29241213-6 | Aparatura do filtrowania lub oczyszczania napojów |

29241230-1 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody |

29241231-8 | Aparatura do filtrowania wody |

29241232-5 | Aparatura odpowietrzająca |

29241233-2 | Aparatura do oczyszczania wody |

29241234-9 | Aparatura do odsalania |

29241235-6 | Urządzenia zakładu oczyszczania |

29241300-3 | Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza |

29241330-2 | Filtry oleju |

29241340-5 | Filtry paliwa |

29241350-8 | Filtry wlotu powietrza |

29241400-4 | Urządzenia do recyklingu |

29242000-7 | Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące |

29242100-8 | Maszyny do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego butelek, lub innych pojemników |

29242110-1 | Maszyny do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników |

29242120-4 | Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników |

29242130-7 | Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego |

29242131-4 | Maszyny do taśmowania |

29242132-1 | Maszyny do pakowania zbiorczego |

29242133-8 | Maszyny do pakowania jednostkowego |

29242300-0 | Maszyny ważące i wagi |

29242310-3 | Maszyny ważące |

29242311-0 | Wagi |

29242320-6 | Wagi skalowe |

29242321-3 | Wagi sklepowe |

29242322-0 | Wagi do ciągłego ważenia towarów |

29242323-7 | Wagi odważnikowe |

29242400-1 | Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do czyszczenia parą lub piaskowania |

29242410-4 | Gaśnice |

29242411-1 | Naboje piankowe |

29242412-8 | Gaśnice przenośne |

29242420-7 | Maszyny do czyszczenia parą i piaskowania |

29242430-0 | Urządzenia natryskowe |

29242431-7 | Pistolety natryskowe |

29242470-2 | Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub natryskiwania |

29242471-9 | Aparaty do rozpylania gazu |

29242472-6 | Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń |

29242473-3 | Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem |

29242474-0 | Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca |

29242479-5 | Maski pochłaniające nieprzyjemne zapachy |

29243000-4 | Wirówki, gładzarki i automaty sprzedające |

29243100-5 | Wirówki |

29243200-6 | Gładzarki |

29243210-9 | Walcarki |

29243300-7 | Automaty sprzedające |

29243310-0 | Automaty sprzedające artykuły higieniczne |

29243320-3 | Automaty do sprzedaży znaczków |

29243330-6 | Automaty do sprzedaży towarów |

29244000-1 | Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw |

29244100-2 | Maszyny do obróbki cieplnej gazu |

29245000-8 | Części maszyn ogólnego zastosowania |

29245200-0 | Części wirówek |

29245300-1 | Części gładzarek |

29245400-2 | Części walcarek |

29245500-3 | Części maszyn filtrujących |

29245600-4 | Części maszyn oczyszczających |

29245700-5 | Części maszyn natryskujących |

29245800-6 | Odważniki do urządzeń ważących |

29246000-5 | Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym |

29247000-2 | Części zmywarek oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego |

29247100-3 | Części zmywarek |

29247200-4 | Części maszyn czyszczących |

29247300-5 | Części maszyn do napełniania |

29247400-6 | Części maszyn do pakowania zbiorczego |

29247500-7 | Części maszyn do pakowania jednostkowego |

29248000-9 | Generatory gazu |

29248100-0 | Generatory ozonu |

29300000-2 | Maszyny rolnicze, ogrodnicze i używane w leśnictwie |

29310000-5 | Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby |

29311000-2 | Pługi lub brony talerzowe |

29312000-9 | Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki |

29313000-6 | Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania |

29314000-3 | Maszyny do rozrzucania obornika |

29314100-4 | Rozsiewacze nawozów |

29315000-0 | Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych |

29330000-1 | Maszyny żniwne |

29331000-8 | Kosiarki |

29331100-9 | Kosiarki do trawników |

29331110-2 | Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych |

29332000-5 | Maszyny do przygotowania siana |

29333000-2 | Prasy do belowania słomy lub paszy |

29333100-3 | Prasy zbierające |

29334000-9 | Maszyny żniwne i młockarki |

29340000-4 | Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub leśnictwie |

29350000-7 | Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych |

29351000-4 | Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych |

29352000-1 | Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych |

29353000-8 | Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych |

29354000-5 | Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych |

29360000-0 | Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie |

29361000-7 | Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, orzechów i innych produktów |

29361100-8 | Maszyny do czyszczenia produktów |

29361110-1 | Maszyny do czyszczenia jaj |

29361120-4 | Maszyny do czyszczenia owoców |

29361200-9 | Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów |

29361210-2 | Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj |

29361220-5 | Maszyny do sortowania lub klasyfikowania owoców |

29361300-0 | Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych |

29362000-4 | Dojarki |

29363000-1 | Maszyny do przygotowania preparatów żywienia zwierząt |

29364000-8 | Maszyny pszczelarskie |

29365000-5 | Maszyny do hodowli drobiu |

29365100-6 | Inkubatory i wylęgarki drobiu |

29370000-3 | Ciągniki |

29371000-0 | Ciągniki rolnicze pedałowe |

29372000-7 | Ciągniki używane |

29373000-4 | Ciągniki trakcyjne |

29380000-6 | Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie |

29381000-3 | Części maszyn rolniczych |

29382000-0 | Części maszyn używanych w leśnictwie |

29400000-3 | Obrabiarki |

29410000-6 | Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe |

29411000-3 | Obrabiarki specjalnego zastosowania |

29412000-0 | Centra obróbkowe |

29412100-1 | Poprzeczne, wrzecionowe centra obróbkowe |

29412200-2 | Pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe |

29420000-9 | Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania |

29421000-6 | Tokarki |

29421100-7 | Tokarki sterowane komputerowo |

29422000-3 | Maszyny do frezowania lub gwintowania |

29423000-0 | Frezarki |

29430000-2 | Obrabiarki do obróbki metali |

29431000-9 | Obrabiarki do wykańczania metali |

29432000-6 | Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu |

29433000-3 | Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice |

29434000-0 | Kuźniarki |

29435000-7 | Maszyny do kucia matrycowego |

29436000-4 | Prasy |

29436100-5 | Prasy hydrauliczne |

29437000-1 | Obrabiarki do wiercenia, strugania lub frezowania metalu |

29437100-2 | Obrabiarki do strugania metalu |

29437200-3 | Obrabiarki do wiercenia metalu |

29437300-4 | Obrabiarki do frezowania metalu |

29438000-8 | Centra obróbkowe do obróbki metalu |

29440000-5 | Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych, z wyjątkiem metalu |

29441000-2 | Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła |

29441100-3 | Obrabiarki do obróbki kamienia |

29441200-4 | Obrabiarki do obróbki ceramiki |

29441300-5 | Obrabiarki do obróbki betonu |

29441400-6 | Obrabiarki do obróbki szkła |

29442000-9 | Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych |

29442100-0 | Obrabiarki do obróbki drewna |

29442200-1 | Obrabiarki do obróbki kości |

29442300-2 | Obrabiarki do obróbki korka |

29442400-3 | Obrabiarki do obróbki gumy utwardzonej |

29442500-4 | Obrabiarki do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych |

29450000-8 | Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne |

29451000-5 | Pneumatyczne narzędzia ręczne |

29452000-2 | Ręczne narzędzia elektromechaniczne |

29460000-1 | Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco |

29461000-8 | Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo |

29461100-9 | Urządzenia do lutowania na miękko |

29461200-0 | Urządzenia do lutowania na twardo |

29462000-5 | Sprzęt spawalniczy |

29462100-6 | Elektryczny sprzęt spawalniczy |

29462200-7 | Nieelektryczny sprzęt spawalniczy |

29463000-2 | Maszyny do nabijania nawierzchni |

29464000-9 | Urządzenia topnikowe |

29464100-0 | Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych |

29465000-6 | Maszyny do natryskiwania metalu |

29470000-4 | Części i akcesoria do obrabiarek |

29471000-1 | Rękojeści narzędzi |

29472000-8 | Rękojeści obrabiarek |

29473000-5 | Obrabiarki dzielące specjalne mocowania |

29474000-2 | Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu |

29475000-9 | Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki tworzyw utwardzanych |

29475100-0 | Części pił łańcuchowych |

29476000-6 | Części narzędzi ręcznych |

29477000-3 | Części narzędzi pneumatycznych |

29500000-4 | Maszyny i części specjalnego zastosowania |

29510000-7 | Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części |

29511000-4 | Maszyny do walcowania metalu |

29511100-5 | Części maszyn do walcowania |

29512000-1 | Maszyny odlewnicze |

29512100-2 | Części maszyn odlewniczych |

29520000-0 | Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane |

29521000-7 | Urządzenia górnicze |

29521200-9 | Wrębiarki do węgla lub skał oraz maszyny do drążenia tuneli oraz wytaczania lub maszyny do głębienia szybów |

29521210-2 | Maszyny do odwiertów |

29521211-9 | Narzędzia do wyrabiania głowic odwiertów |

29521212-6 | Aparatura do nadlewów |

29521213-3 | Urządzenia do dowiercania do złoża |

29521214-0 | Urządzenia do pogłębiania odwiertów |

29521215-7 | Urządzenia do badania odwiertów |

29521216-4 | Aparatura przeciwwybuchowa |

29521220-5 | Maszyny do cięcia węgla lub skał |

29521230-8 | Maszyny do drążenia tuneli |

29521240-1 | Maszyny wytaczające |

29521241-8 | Drenaże |

29521249-4 | Urządzenia do wiercenia w skale |

29521250-4 | Urządzenia do głębienia szybów |

29521300-0 | Sprzęt wiertniczy |

29521310-3 | Przybrzeżne platformy produkcyjne |

29521311-0 | Sprzęt przybrzeżny |

29521312-7 | Przybrzeżne jednostki odwiertowe |

29521320-6 | Sprzęt do odwiertów ropy |

29521321-3 | Maszyny do wierceń |

29521322-0 | Wiertnica |

29521323-7 | Wiertła |

29521324-4 | Urządzenia kablowe |

29521325-1 | Zawiesia kablowe |

29521330-9 | Osprzęt platform wiertniczych |

29521331-6 | Rusztowania przesuwne |

29521332-3 | Wbudowane moduły przesuwne |

29521340-2 | Maszyny do napowietrznych szybów naftowych |

29521341-9 | Pompy zanurzeniowe |

29521350-5 | Urządzenia podwodne |

29521351-2 | Podwodne układy sterownicze |

29521360-8 | Urządzenia wiertnicze |

29521400-1 | Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych |

29522000-4 | Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części |

29522100-5 | Maszyny do usuwania gleby |

29522110-8 | Buldożery |

29522120-1 | Spycharki skośne |

29522200-6 | Równiarki i niwelatory |

29522210-9 | Równiarki drogowe |

29522300-7 | Zgarniarki |

29522400-8 | Podbijaki |

29522500-9 | Ładowarki czołowe |

29522510-2 | Ładowarki czołowe jednonaczyniowe |

29522520-5 | Ładowarki czołowe bez naczynia |

29522600-0 | Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze |

29522610-3 | Koparki mechaniczne |

29522611-0 | Ładowarki mechaniczne |

29522620-6 | Czerparki |

29522621-3 | Czerparki mechaniczne |

29523000-1 | Maszyny budowlane |

29523100-2 | Maszyny inżynierii lądowej i wodnej |

29523110-5 | Urządzenia do wbijania pali |

29523120-8 | Maszyny do nabijania nawierzchni drogowych |

29523121-5 | Strugarki |

29523122-2 | Rębarki |

29523123-9 | Maszyny chodnikowe |

29523124-6 | Walce drogowe |

29523125-3 | Walce mechaniczne |

29523130-1 | Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe |

29523131-8 | Pługi odśnieżające lemieszowe |

29523132-5 | Pługi odśnieżające wirnikowe |

29523140-4 | Maszyny do wyciągania pali |

29523150-7 | Maszyny do zagęszczania gruntu |

29523160-0 | Maszyny do kładzenia okablowania |

29524000-8 | Maszyny do obróbki minerałów i formierskie |

29524100-9 | Maszyny do obróbki minerałów |

29524110-2 | Maszyny sortujące i przesiewające |

29524120-5 | Mieszalniki |

29524130-8 | Mieszalniki betonu lub zaprawy |

29524131-5 | Mieszalniki cementu |

29524140-1 | Szlifierki |

29524141-8 | Węglowe młyny pyłowe |

29524150-4 | Formy odlewnicze |

29524200-0 | Maszyny do form odlewniczych |

29525000-5 | Maszyny do kładzenia szyn |

29526000-2 | Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych |

29526100-3 | Części maszyn do strugania |

29526110-6 | Części maszyn odwiertowych |

29526111-3 | Nakładki mostowe |

29526112-0 | Końcówki wierteł przemysłowych |

29526113-7 | Nożyce wiertnicze |

29526114-4 | Zdzieraki żelazne |

29526115-1 | Stoły obrotowe |

29526116-8 | Urządzenia do podpierania warstwy wierzchniej |

29526117-5 | Cięgna |

29526120-9 | Części wind górniczych |

29526121-6 | Zawiesia szybowe |

29526122-3 | Urządzenia zawiesi kablowych |

29526123-0 | Napinacze |

29526124-7 | Głowice odwiertów |

29526125-4 | Urządzenia podnośnikowe |

29526126-1 | Urządzenia sterownicze do głowic odwiertów |

29526127-8 | Urządzenia do głowic odwiertów |

29526128-5 | Wyciągarki |

29526130-2 | Części maszyn do cięcia węgla lub skał |

29526131-9 | Części maszyn do cięcia węgla |

29526132-6 | Części maszyn do cięcia skał |

29526140-5 | Części maszyn do drążenia tuneli |

29526200-4 | Części maszyn do obróbki minerałów |

29526300-5 | Części maszyn do głębienia szybów |

29526400-6 | Części koparek |

29530000-3 | Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części |

29531000-0 | Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu |

29531100-1 | Maszyny mleczarskie |

29531110-4 | Wirówki do oddzielania śmietany |

29531200-2 | Maszyny do obróbki zbóż lub suszonych warzyw |

29531300-3 | Maszyny używane do produkcji napojów alkoholowych lub owocowych |

29531400-4 | Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania |

29531410-7 | Piece kuchenne |

29531411-4 | Grille |

29531420-0 | Suszarki do produktów rolnych |

29531500-5 | Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów |

29531510-8 | Maszyny do krojenia żywności |

29531511-5 | Krajalnice do chleba |

29531512-2 | Krajalnice do bekonu |

29531520-1 | Maszyny do przetwarzania żywności |

29531530-4 | Maszyny do robienia ciasta makaronowego |

29531600-6 | Maszyny do przetwarzania tytoniu |

29532000-7 | Części maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu |

29532100-8 | Części maszyn przetwórstwa żywności |

29532110-1 | Części maszyn mleczarskich |

29532111-8 | Części dojarek |

29532200-9 | Części maszyn do przetwarzania napojów |

29532300-0 | Części maszyn do przetwarzania tytoniu |

29540000-6 | Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry |

29541000-3 | Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych |

29541100-4 | Maszyny do przetwarzania sztucznych tworzyw włókienniczych |

29541200-5 | Maszyny do przędzenia wyrobów włókienniczych |

29541300-6 | Maszyny tkackie |

29541400-7 | Maszyny dziewiarskie |

29541500-8 | Maszyny do szycia |

29541600-9 | Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia |

29541610-2 | Instalacje piorące |

29541611-9 | Urządzenia piorące |

29541612-6 | Pralki |

29541613-3 | Maszyny do czyszczenia na sucho |

29541620-5 | Suszarki |

29541700-0 | Urządzenia do prasowania i składania bielizny |

29541710-3 | Urządzenia do składania bielizny |

29541800-1 | Włókiennicze maszyny wykańczalnicze |

29541810-4 | Maszyny do prasowania |

29541820-7 | Prasy maglujące |

29542000-0 | Części maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieży |

29550000-9 | Maszyny do produkcji papieru i tektury |

29551000-6 | Części maszyn do produkcji papieru i tektury |

29560000-2 | Różne maszyny specjalnego zastosowania |

29561000-9 | Maszyny i części introligatorskie, druków i książek |

29561100-0 | Maszyny introligatorskie |

29561110-3 | Niciarki |

29561200-1 | Maszyny drukarskie |

29561210-4 | Maszyny drukarskie offsetowe |

29561220-7 | Maszyny do składu |

29561230-0 | Drukarki do biletów |

29561300-2 | System fotoskładu |

29561400-3 | Suszarki do drewna, masy papierniczej lub tektury |

29561500-4 | Części maszyn drukarskich lub introligatorskich |

29562000-6 | Towary elektryczne specjalnego zastosowania |

29562100-7 | Klatka Faradaya |

29562200-8 | Komora dźwiękoszczelna |

29562300-9 | Elektromagnetyczne tworzywo chłonne |

29563000-3 | Maszyny przemysłu chemicznego |

29563100-4 | Chlorowniki |

29563200-5 | Instalacje dawkujące |

29564000-0 | Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych |

29564100-1 | Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych |

29565000-7 | Przemywacze tunelowe |

29566000-4 | Maszyny do uzdatniania ścieków |

29566100-5 | Rozdrabniarki |

29566110-8 | Maceratory do uzdatniania ścieków |

29566200-6 | Prasy do odpadów |

29566300-7 | Zgarniarki |

29566400-8 | Mieszadła |

29566500-9 | Ekrany przesiewowe do odpadów |

29566600-0 | Urządzenia natleniające |

29566700-1 | Wytrącarki |

29566800-2 | Złoża osadowe |

29566900-3 | Urządzenia do obróbki osadów |

29567000-1 | Maszyny do rurociągów |

29567100-2 | Maszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów |

29567200-3 | Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów |

29567300-4 | Roboty przemysłowe |

29568000-8 | System do podnoszenia palet |

29568100-9 | System do wyszukiwania palet |

29569000-5 | Odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym |

29569100-6 | Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym |

29569200-7 | Froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym |

29569300-8 | Części odkurzaczy innych niż używane w gospodarstwie domowym |

29569400-9 | Części froterek do podłóg innych niż używane w gospodarstwie domowym |

29600000-5 | Broń, amunicja i podobne elementy |

29610000-8 | Czołgi oraz opancerzone wozy bojowe |

29611000-5 | Czołgi |

29611100-6 | Części czołgów |

29612000-2 | Uzbrojone pojazdy bojowe |

29612100-3 | Części uzbrojonych pojazdów bojowych |

29620000-1 | Broń wojskowa |

29621000-8 | Wiązkowa broń energetyczna |

29622000-5 | Układy odpalania rakiet |

29623000-2 | Miotacze ognia |

29624000-9 | Armatki wodne |

29630000-4 | Broń palna |

29631000-1 | Broń palna lekka |

29631100-2 | Pistolety |

29631110-5 | Rewolwery |

29631200-3 | Broń palna lekka kalibru mniejszego niż 7 mm |

29631300-4 | Broń palna lekka kalibru 7 mm lub więcej |

29632000-8 | Karabiny |

29633000-5 | Moździerze |

29634000-2 | Broń palna ciężka |

29635000-9 | Pistolety gazowe |

29640000-7 | Amunicja |

29641000-4 | Naboje do strzelb |

29642000-1 | Amunicja do broni palnej lekkiej |

29642100-2 | Amunicja do broni palnej lekkiej kalibru mniejszego niż 7 mm |

29642200-3 | Amunicja do broni palnej lekkiej kalibru 7 mm lub więcej |

29643000-8 | Łuski |

29644000-5 | Bomby, granaty, torpedy, miny i rakiety |

29644100-6 | Bomby |

29644200-7 | Granaty |

29644300-8 | Torpedy |

29644400-9 | Miny |

29644500-0 | Rakiety |

29650000-0 | Części broni wojskowej |

29651000-7 | Części broni palnej lekkiej |

29651100-8 | Części broni palnej kalibru mniejszego niż 7 mm |

29651200-9 | Części broni palnej lekkiej kalibru 7 mm lub więcej |

29652000-4 | Części wyrzutni rakietowych |

29653000-1 | Części moździerzy |

29660000-3 | Karabiny pneumatyczne lub pałki |

29700000-6 | Sprzęt gospodarstwa domowego |

29710000-9 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego |

29711000-6 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi |

29711100-7 | Chłodziarki i zamrażarki |

29711110-0 | Chłodziarkozamrażarki |

29711120-3 | Zamrażarki |

29711121-0 | Zamrażarki szafowe |

29711122-7 | Zamrażarki używane w gospodarstwie domowym |

29711123-4 | Zamrażarki stojące |

29711124-1 | Zamrażarki przemysłowe |

29711130-6 | Chłodziarki |

29711200-8 | Roboty kuchenne |

29711210-1 | Rozdrabniacze żywności |

29711211-8 | Miksery kuchenne |

29711300-9 | Urządzenia elektrotermiczne |

29711310-2 | Elektryczne zaparzacze do kawy |

29711320-5 | Elektryczne zaparzacze do herbaty |

29711330-8 | Elektryczne tostery |

29711340-1 | Płyty grzewcze |

29711350-4 | Gofrownice |

29711360-7 | Kuchenki elektryczne |

29711361-4 | Kuchenki mikrofalowe |

29711400-0 | Ruszty, piekarniki, płyty grzewcze i pierścienie do gotowania |

29711410-3 | Ruszty |

29711420-6 | Piekarniki |

29711430-9 | Płyty grzewcze |

29711440-2 | Pierścienie do gotowania |

29711500-1 | Otwieracze do puszek |

29712000-3 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku w bezpośrednim kontakcie z ciałem ludzkim |

29712100-4 | Golarki i spinki do włosów |

29712110-7 | Golarki |

29712120-0 | Spinki do włosów |

29712200-5 | Urządzenia fryzjerskie |

29712210-8 | Suszarki do włosów |

29712300-6 | Aparaty do suszenia rąk |

29713000-0 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania |

29713100-1 | Zmywarki do naczyń |

29713200-2 | Maszyny piorące i suszarki do ubrań |

29713210-5 | Pralki i suszarki |

29713211-2 | Urządzenia do suszenia i prasowania |

29713300-3 | Zgniatarki do odpadów |

29713400-4 | Maszyny do konserwowania podłóg |

29713410-7 | Maszyny do czyszczenia podłóg |

29713420-0 | Froterki do podłóg |

29713430-3 | Odkurzacze |

29713431-0 | Akcesoria do odkurzaczy |

29713500-5 | Żelazka elektryczne |

29713510-8 | Żelazka parowe |

29714000-7 | Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe |

29714100-8 | Wentylatory |

29714110-1 | Wentylatory wyciągowe |

29715000-4 | Grzałki wodne oraz ogrzewanie do budynków; sprzęt hydrauliczny |

29715100-5 | Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe |

29715200-6 | Urządzenia grzewcze |

29715210-9 | Urządzenia centralnego ogrzewania |

29715220-2 | Elektryczne oporowe urządzenia grzewcze |

29715230-5 | Elektryczna aparatura do podgrzewania gleby |

29715240-8 | Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza |

29715300-7 | Sprzęt hydrauliczny |

29716000-1 | Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |

29720000-2 | Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny |

29721000-9 | Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym |

29721100-0 | Urządzenia do gotowania używane w gospodarstwie domowym |

29721200-1 | Chłodziarki gazowe |

29721300-2 | Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne |

29721310-5 | Ogrzewacze powietrza |

29721320-8 | Osuszacze powietrza |

29721321-5 | Sprężarkowe osuszacze powietrza |

29721400-3 | Natychmiastowe lub akumulacyjne, nieelektryczne podgrzewacze wody |

29721410-6 | Urządzenia gazownicze |

29721411-3 | Grzałki gazowe |

29722000-6 | Części piecyków, kuchenek, podgrzewaczy oraz sprzętu gospodarstwa domowego |

29722100-7 | Części pieców |

29722200-8 | Części kuchenek |

29722300-9 | Części podgrzewaczy |

29800000-7 | Różny sprzęt |

29810000-0 | Urządzenia związane z transportem |

29811000-7 | Sprzęt drogowy |

29811100-8 | Sprzęt do konserwacji dróg |

29811110-1 | Zamiatarki drogowe |

29811120-4 | Zamiatarki szosowe |

29811200-9 | Urządzenia do znakowania dróg |

29811300-0 | Urządzenia kontroli ruchu drogowego |

29811400-1 | Zmienne znaki informacyjne |

29811600-3 | Urządzenia kontroli parkingów |

29811700-4 | Urządzenia wrzutowe |

29812000-4 | Urządzenia wodne |

29812100-5 | Urządzenia portowe |

29812110-8 | Instalacje dokowe |

29812200-6 | Zestawy radarowe |

29812300-7 | Sprzęt nawigacyjny |

29812400-8 | Łopatki napędzające |

29813000-1 | Urządzenia kolejowe |

29813100-2 | Kliny i akcesoria |

29813110-5 | Pręty |

29813120-8 | Kliny szynowe |

29813130-1 | Tory tramwajowe |

29813140-4 | Podkłady |

29813150-7 | Poprzecznice |

29813160-0 | Rozjazdy |

29813170-3 | Krzyżownice kolejowe |

29813180-6 | Spoiwa kolejowe |

29813200-3 | Urządzenia sygnalizacyjne |

29813210-6 | Słupy sygnalizacyjne |

29813220-9 | Skrzynki sygnalizacyjne |

29813300-4 | Kolejowy system monitorowania |

29813400-5 | Układ grzewczy |

29813500-6 | Maszyny do poziomowania torów |

29814000-8 | Urządzenia balastowe |

29814100-9 | Platformy wejściowe |

29814110-2 | Platformy do przeładunku towarów |

29814120-5 | Urządzenia do przeładunku osadów |

29814130-8 | Układy do osuszania osadów |

29814200-0 | Wciągniki hydrauliczne |

29814300-1 | Rampy wejściowe |

29814310-4 | Pomosty promowe |

29814330-0 | Chodniki |

29814340-3 | Trapy |

29814400-2 | Suwnice bramowe |

29814500-3 | Doki pływające |

29814510-6 | Pływające jednostki przechowalnicze |

29815000-5 | Urządzenia lotnicze |

29815100-6 | System do przeładunku bagażu |

29815110-9 | Urządzenia do przeładunku bagażu |

29815200-7 | Urządzenia kontroli ruchu lotniczego |

29815210-0 | Urządzenia wieży kontrolnych |

29816000-2 | Urządzenia monitorowania ruchu |

29816100-3 | Urządzenia bezpośredniego monitorowania |

29816200-4 | Układy pomiarowe natężenia ruchu |

29820000-3 | Urządzenia warsztatowe |

29821000-0 | Urządzenia do obróbki drewna |

29821100-1 | Piaskarki |

29821200-2 | Piły |

29822000-7 | Sprzęt do wyrobu butów |

29823000-4 | Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym |

29824000-1 | Urządzenia kowalskie |

29830000-6 | Urządzenia budowlane |

29831000-3 | Zawiesia do mostów |

29832000-0 | Urządzenia do demontażu |

29833000-7 | Sprzęt do nawadniania |

29834000-4 | Urządzenia upustowe |

29834100-5 | Urządzenia do basenów kąpielowych |

29835000-1 | Wyposażenie parków i placów zabaw |

29835100-2 | Urządzenia do konserwacji terenu |

29836000-8 | Sprzęt przemysłowy |

29836100-9 | Sprężarki |

29836200-0 | Urządzenia chłodzące |

29836300-1 | Urządzenia wielofunkcyjne |

29836400-2 | Maszyny przemysłowe |

29836410-5 | Silniki gazowe |

29836420-8 | Moduły do wstrzykiwania gazu |

29836430-1 | Układy kotłów grzewczych |

29836431-8 | Kotły grzewcze wody gorącej |

29836432-5 | Kotły grzewcze wytwarzające parę |

29836433-2 | Generatory pary |

29836434-9 | Układy pomocnicze do kotłów grzewczych |

29836435-6 | Skraplacze pary |

29837000-5 | Sprzęt z gotowych elementów |

29838000-2 | Układy hydrauliczne |

29838100-3 | Urządzenia hydrauliczne |

29839000-9 | Zestawy sprzętu |

29840000-9 | Urządzenia zaopatrzeniowe |

29841000-6 | Urządzenia do dostarczania prowiantu |

29842000-3 | Urządzenia do przygotowania żywności |

29842100-4 | Krajalnice do mięsa |

29842200-5 | Wyposażenie kantyn |

29843000-0 | Wyposażenie hotelowe |

29844000-7 | Przemysłowy sprzęt kuchenny |

29845000-4 | Urządzenia restauracyjne |

29850000-2 | Urządzenia awaryjne i zabezpieczające |

29851000-9 | Sprzęt gaśniczy i ratunkowy |

29851100-0 | Sprzęt gaśniczy |

29851120-6 | Tworzywa gaśnicze |

29851200-1 | Urządzenia ratownicze |

29851300-2 | Sprzęt bezpieczeństwa |

29851310-5 | Budowlany sprzęt bezpieczeństwa |

29851320-8 | Urządzenia bezpieczeństwa jądrowego |

29851330-1 | Instalacje bezpieczeństwa |

29852000-6 | Systemy ochrony |

29852100-7 | Urządzenia ochronne |

29852200-8 | Sprzęt ochronny |

29852210-1 | System ochrony reaktora jądrowego |

29852220-4 | Urządzenia ochrony przed promieniowaniem |

29852300-9 | Urządzenia identyfikacji na placu |

29852310-2 | System kart magnetycznych |

29852320-5 | Urządzenia kontroli czasu pracy |

29852330-8 | System kontroli czasu |

29852340-1 | Zegary przemysłowe |

29852400-0 | Wykrywacze metalu |

29852500-1 | System wywiadowczy |

29852510-4 | Czujniki |

29852600-2 | Urządzenia do skanowania kodów paskowych |

29860000-5 | Wyposażenie techniczne |

29861000-2 | Układy sterowania |

29861200-4 | System dowodzenia i kierowania |

29861300-5 | System kontroli dostępu |

29861400-6 | Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny |

29861500-7 | System kontroli ruchu pojazdów |

29861600-8 | System wysyłki |

29862000-9 | Urządzenia drukujące i graficzne |

29862100-0 | Układ drukowania na kliszach |

29862200-1 | Prasa drukarska |

29862300-2 | Graficzne stacje robocze |

29862400-3 | Hektografy |

29862500-4 | Maszyny do wykonywania rycin |

29863000-6 | Prasy do wytłaczania monet |

29864000-3 | Zautomatyzowany sprzęt biurowy |

29865000-0 | Urządzenia do przetwarzania informacji |

29865100-1 | System zarządzania magazynami |

29865110-4 | System składowania |

29867000-4 | Jednostka sterująca |

29867100-5 | Cyfrowa jednostka sterowania |

29868000-1 | Maszyny wydające |

29868100-2 | Maszyny wydające napoje |

29868200-3 | Maszyny wydające artykuły toaletowe |

29868300-4 | System do podawania papieru toaletowego |

29870000-8 | Różne urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |

29871000-5 | Urządzenia dezynfekujące |

29872000-2 | Sprzęt sieci gazowniczej |

29872100-3 | Sprzęt gazowy ciśnieniowy |

29873000-9 | Urządzenia do obróbki ścieków |

29874000-6 | Urządzenia uszczelniające |

29875000-3 | Instalacje wodne |

30000000-9 | Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i części zamienne |

30100000-0 | Maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne, z wyjątkiem komputerów |

30110000-3 | Edytory tekstu |

30111000-0 | Procesory tekstowe |

30120000-6 | Urządzenia fotokopiujące i drukujące |

30121000-3 | Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące |

30121100-4 | Urządzenia fotokopiujące |

30121110-7 | Fotokopiarki kolorowe |

30121120-0 | Urządzenia powielające |

30121200-5 | Urządzenia termokopiujące |

30121300-6 | Urządzenia do powielania |

30121400-7 | Powielacze |

30122000-0 | Biurowe maszyny offsetowe |

30123000-7 | Maszyny biurowe i przemysłowe |

30123100-8 | Maszyny potwierdzające ważność biletów |

30123200-9 | Automaty do wydawania gotówki |

30123300-0 | Powielacze białkowe |

30123400-1 | Składarki |

30123500-2 | Dziurkarki |

30123600-3 | Maszyny do wydawania bilonu |

30123610-6 | Maszyny do sortowania bilonu |

30123620-9 | Maszyny do liczenia bilonu |

30123630-2 | Maszyny do pakowania bilonu |

30124000-4 | Części i akcesoria do maszyn biurowych |

30125000-1 | Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących |

30125100-2 | Wkłady barwiące |

30130000-9 | Urządzenia pocztowe |

30131000-6 | Sprzęt używany w urzędach pocztowych |

30131100-7 | Maszyny do składania papieru lub kopert |

30131200-8 | Maszyny do wypełniania kopert |

30131300-9 | Maszyny adresujące |

30131400-0 | Maszyny do znaczków pocztowych |

30132000-3 | Maszyny sortujące |

30132100-4 | Maszyny do sortowania poczty |

30133000-0 | Sprzęt wysyłkowy |

30133100-1 | Urządzenia do wysyłania poczty luzem |

30140000-2 | Maszyny liczące i rachunkowe |

30141000-9 | Maszyny liczące |

30141100-0 | Kalkulatory kieszonkowe |

30142000-6 | Maszyny księgujące |

30143000-3 | Rejestratory środków pieniężnych |

30144000-0 | Maszyny w rodzaju maszyn liczących |

30144100-1 | Maszyny do frankowania |

30144200-2 | Maszyny do wydawania biletów |

30144300-3 | Maszyny liczące do pojazdów |

30144400-4 | Automaty do pobierania opłat |

30150000-5 | Maszyny do pisania |

30151000-2 | Elektroniczne maszyny do pisania |

30160000-8 | Części i akcesoria do maszyn do pisania i maszyn liczących |

30161000-5 | Części i akcesoria do maszyn do pisania |

30162000-2 | Części i akcesoria maszyn liczących |

30190000-7 | Różny sprzęt i artykuły biurowe |

30191000-4 | Sprzęt biurowy |

30191100-5 | Urządzenia do przechowywania akt |

30191110-8 | Wizytowniki kołowe |

30191200-6 | Rzutniki do przezroczy |

30191300-7 | Urządzenia faksowe |

30191400-8 | Niszczarki |

30192000-1 | Wyroby biurowe |

30192100-2 | Gumki |

30192110-5 | Produkty kreślarskie |

30192111-2 | Poduszki z tuszem |

30192112-9 | Głowice barwiące do maszyn drukujących |

30192113-6 | Wkłady drukujące |

30192120-8 | Długopisy |

30192121-5 | Długopisy kulkowe |

30192122-2 | Pióra wieczne |

30192123-9 | Długopisy z końcówką z włókna |

30192124-6 | Długopisy z końcówką z filcu |

30192125-3 | Pisaki |

30192130-1 | Ołówki |

30192131-8 | Ołówki automatyczne |

30192140-4 | Tablice do pisania |

30192150-7 | Datowniki, stemple lub numeratory |

30192200-3 | Taśma miernicza |

30192300-4 | Taśmy barwiące |

30192310-7 | Taśmy barwiące do maszyn do pisania |

30192400-5 | Wyroby reprograficzne |

30192500-6 | Okładki z papieru przezroczystego |

30192600-7 | Bloki kreślarskie |

30192700-8 | Papeteria |

30192710-1 | Koperty na wynagrodzenie |

30192720-4 | Koperty do przesyłania wynagrodzenia |

30192800-9 | Etykiety samoprzylepne |

30200000-1 | Urządzenia komputerowe |

30210000-4 | Maszyny do przetwarzania danych |

30211000-1 | Komputery wysokowydajne |

30211100-2 | Superkomputery |

30211200-3 | Osprzęt do dużych systemów komputerowych |

30211300-4 | Platformy komputerowe |

30211400-5 | Konfiguracje komputerowe |

30211500-6 | Centralne jednostki przetwarzające |

30211600-7 | Procesory |

30212000-8 | Osprzęt i oprogramowanie do minikomputerów |

30212100-9 | Osprzęt do minikomputerów |

30212110-2 | Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające |

30212200-0 | Oprogramowanie do komputerów zminiaturyzowanych |

30213000-5 | Komputery osobiste |

30213100-6 | Notebooki |

30213200-7 | Laptopy |

30213300-8 | Komputery przenośne |

30213400-9 | Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych |

30214000-2 | Stacje robocze |

30215000-9 | Urządzenia i oprogramowanie do komputerów zminiaturyzowanych |

30215100-0 | Urządzenia do komputerów zminiaturyzowanych |

30215110-3 | Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów zminiaturyzowanych |

30215200-1 | Oprogramowanie do komputerów zminiaturyzowanych |

30216000-6 | Czytniki magnetyczne lub optyczne |

30216100-7 | Czytniki optyczne |

30216110-0 | Skanery komputerowe |

30216120-3 | Urządzenia optyczne do identyfikacji |

30216130-6 | Czytniki kodu kreskowego |

30216200-8 | Czytniki kart magnetycznych |

30216300-9 | Czytniki kart perforowanych |

30217000-3 | Części, akcesoria i wyroby do komputerów |

30217100-4 | Części komputerów |

30217110-7 | Interfejsy sieciowe |

30217120-0 | Porty komputerowe |

30217130-3 | Karty komputerowe |

30217131-0 | Karty elektroniczne |

30217200-5 | Akcesoria komputerowe |

30217210-8 | Ekrany antyodblaskowe |

30217220-1 | Podkładki pod myszy |

30217230-4 | Pamięci |

30217300-6 | Wyroby komputerowe |

30217310-9 | Matryce z czcionką do drukarek |

30217320-2 | Dyskietki |

30217330-5 | Taśmy magnetyczne |

30217340-8 | CD-ROM-y |

30220000-7 | Cyfrowy sprzęt kartograficzny |

30221000-4 | Cyfrowe mapy katastralne |

30230000-0 | Urządzenia komputerowe |

30231000-7 | Komputery i drukarki |

30231100-8 | Komputery |

30231110-1 | Bazy danych |

30231200-9 | Sprzęt komputerowy |

30231210-2 | Centralna jednostka sterująca |

30231220-5 | Peryferia komputerowe |

30231230-8 | Terminale komputerowe |

30231240-1 | Konsole |

30231250-4 | Monitory ekranowe |

30231300-0 | Komputery biurowe |

30231310-3 | Sprzęt do składu komputerowego |

30231400-1 | System dysku optycznego |

30231600-3 | Medyczne urządzenia komputerowe |

30232000-4 | Różny sprzęt komputerowy |

30232100-5 | Sprzęt archiwizujący |

30232120-1 | Myszy komputerowe |

30232130-4 | Joysticki |

30232140-7 | Markery |

30232150-0 | Manipulatory kulowe |

30232160-3 | Tablety graficzne |

30232200-6 | Jednostki kołowe |

30232300-7 | Urządzenia kasetowe |

30232400-8 | Urządzenia rozszerzania pamięci |

30232500-9 | Urządzenia do przetwarzania danych |

30232510-2 | Rejestratory danych |

30232520-5 | Urządzenia do wprowadzania danych |

30232530-8 | Urządzenia do uwierzytelniania danych |

30232600-0 | Kodery |

30233000-1 | Jednostki przechowywania, wejścia, wyjścia |

30233100-2 | Komputerowe jednostki do przechowywania |

30233110-5 | Jednostki do przechowywania kart magnetycznych |

30233120-8 | Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych |

30233130-1 | Jednostki do przechowywania dysków magnetycznych |

30233131-8 | Napędy dyskietek |

30233132-5 | Napędy dyskowe |

30233140-4 | Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD) |

30233141-1 | Dyskowy system przechowywania |

30233150-7 | Napędy dysku optycznego |

30233160-0 | Jednostki pamięci taśmowej |

30233170-3 | Nośniki do przechowywania |

30233171-0 | Dyski |

30233172-7 | Dyski optyczne |

30233200-3 | Jednostki wejścia lub wyjścia |

30233210-6 | Jednostki wejścia |

30233211-3 | Klawiatury komputerowe |

30233212-0 | Nakładki do klawiatur z pismem Braille'a |

30233220-9 | Jednostki wyjścia |

30233230-2 | Drukarki i plotery |

30233231-9 | Drukarki laserowe |

30233232-6 | Drukarki igłowe |

30233234-0 | Kolorowe drukarki atramentowe |

30233235-7 | Plotery |

30234000-8 | Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne |

30235000-5 | Kontroler dysku |

30236000-2 | Osprzęt telekomunikacyjny |

30240000-3 | Oprogramowanie |

30241000-0 | Oprogramowanie komputerowe |

30241100-1 | Oprogramowanie baz danych |

30241200-2 | Oprogramowanie aplikacyjne |

30241210-5 | Oprogramowanie zarządzania projektem |

30241300-3 | Oprogramowanie płyt głównych |

30241310-6 | Programy komputerowe |

30241320-9 | Uaktualnienia komputerowe |

30241330-2 | Architektura mikrokanałowa |

30241400-4 | Oprogramowanie systemów operacyjnych |

30241410-7 | Kompilatory językowe |

30241500-5 | Oprogramowanie systemowe |

30241600-6 | Oprogramowanie użytkowe |

30241700-7 | Oprogramowanie multimedialne |

30242000-7 | Oprogramowanie zabezpieczające |

30242100-8 | Oprogramowanie antywirusowe |

30242200-9 | Oprogramowanie do usuwania usterek |

30243000-4 | Oprogramowanie medyczne |

30244000-1 | Oprogramowanie do zarządzania |

30244100-2 | Biblioteczne oprogramowanie do zarządzania |

30244200-3 | Oprogramowanie do zarządzania pamięcią |

30245000-8 | Pakiety oprogramowania |

30245100-9 | Oprogramowanie do arkuszy elektronicznych |

30245200-0 | Oprogramowanie do przetwarzania transakcji |

30245300-1 | Oprogramowanie statystyczne |

30246000-5 | Oprogramowanie komunikacyjne |

30246100-6 | Oprogramowanie telekomunikacyjne |

30246200-7 | Oprogramowanie emulacyjne |

30247000-2 | Oprogramowanie do składu komputerowego |

30247100-3 | Oprogramowanie do obróbki rysunków i obrazów |

30247200-4 | Oprogramowanie do obróbki obiektów graficznych |

30248000-9 | Produkty oprogramowania |

30248100-0 | Aplikacje oprogramowania |

30248200-1 | Licencje na oprogramowanie |

30248300-2 | Uaktualnienia oprogramowania |

30249000-6 | Różne oprogramowanie |

30249100-7 | Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo |

30249200-8 | Oprogramowanie odwzorowywania cyfrowego |

30249300-9 | Oprogramowanie edukacyjne |

30249400-0 | Oprogramowanie systemów finansowych |

30249410-3 | Oprogramowanie księgowe |

30249420-6 | System wydawania euroczeków |

30249500-1 | Oprogramowanie do zautomatyzowanego sprzętu biurowego |

30249600-2 | Oprogramowanie do przetwarzania tekstu |

30249700-3 | Oprogramowanie optycznych systemów identyfikujących |

30249800-4 | Oprogramowanie maszyn drukujących |

30250000-6 | Systemy komputerowe |

30251000-3 | Komputerowy system sterujący |

30252000-0 | System zarządzania bazą danych |

30253000-7 | System rachunkowy |

30253100-8 | System billingowy |

30254000-4 | Systemy informacyjne |

30254100-5 | System poczty elektronicznej |

30254200-6 | Systemy informacji finansowej |

30254300-7 | System informacji ruchu pasażerskiego |

30254310-0 | Elektroniczne tablice informacyjne |

30254320-3 | System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego |

30255000-1 | Systemy informacji medycznej |

30255100-2 | System informacji pielęgniarskiej |

30255200-3 | System podawania leków i zarządzania pacjentami |

30255300-4 | System zarządzania salami operacyjnymi |

30255400-5 | System informacji klinicznej |

30255500-6 | System zarządzania na podstawie akt pacjentów |

30256000-8 | Biblioteczny system zarządzania |

30257000-5 | System obrazowania i archiwizowania |

30258000-2 | Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM) |

30259000-9 | Różne systemy komputerowe |

30259100-0 | System automatyzacji |

30259200-1 | System namierzania łodzi |

30259300-2 | System CAD |

30259400-3 | System pozyskiwania danych |

30259500-4 | Cyfrowy system odwzorowujący |

30259600-5 | System odczytu optycznego |

30259700-6 | System zarządzania dokumentacją |

30259800-7 | Systemy adresu publicznego |

30260000-9 | Serwery |

30261000-6 | Serwery sieciowe |

30262000-3 | Serwery komputerowe |

30263000-0 | Serwery plików |

30264000-7 | Serwery UNIX lub równorzędne |

30265000-4 | Serwery drukarek |

31000000-6 | Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne |

31100000-7 | Elektryczne silniki, generatory i transformatory |

31110000-0 | Silniki elektryczne |

31111000-7 | Adaptory |

31120000-3 | Generatory |

31121000-0 | Zestawy prądnicowe |

31121100-1 | Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym |

31121110-4 | Przekształtniki mocy |

31121111-1 | Elektryczne przekształtniki obrotowe |

31121200-2 | Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym |

31121300-3 | Wiatrowe prądnice mocy |

31121310-6 | Wiatraki |

31121320-9 | Silniki wiatrowe |

31121330-2 | Prądnice silników wiatrowych |

31121331-9 | Wirniki turbin |

31121340-5 | Elektrownie wiatrowe |

31122000-7 | Jednostki prądotwórcze |

31122100-8 | Komórki paliwowe |

31124000-1 | Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura |

31124100-2 | Turbozespoły |

31124200-3 | Aparatura sterownicza do prądnic turbinowych |

31126000-5 | Dynama |

31127000-2 | Prądnice awaryjne |

31128000-9 | Turbogenerator |

31129000-6 | Turbozespoły z silnikiem diesla |

31130000-6 | Alternatory |

31131000-3 | Silniki jednofazowe |

31131100-4 | Urządzenia wykonawcze |

31131200-5 | Anody |

31132000-0 | Silniki wielofazowe |

31140000-9 | Układy chłodzące |

31141000-6 | Chłodnice wody |

31150000-2 | Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek |

31151000-9 | Przekształtniki |

31152000-6 | Kondensatory |

31153000-3 | Prostowniki |

31154000-0 | Bezprzestojowe źródła energii |

31155000-7 | Falowniki |

31156000-4 | Przestojowe źródła energii |

31157000-1 | Wzbudniki |

31158000-8 | Ładowarki |

31158100-9 | Ładowarki do baterii |

31160000-5 | Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów |

31161000-2 | Części silników elektrycznych i prądnic |

31161100-3 | Układy wzbudnicowe |

31161200-4 | Układy chłodzenia gazu |

31161300-5 | Wirniki prądnic |

31161400-6 | Układy wody pierwotnej |

31161500-7 | Układy oleju uszczelniającego |

31161600-8 | Wodne układy chłodzące stojan |

31161700-9 | Części generatorów parowych |

31161800-0 | Części generatorów gazowych |

31161900-1 | Układy sterowania napięcia |

31162000-9 | Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników |

31162100-0 | Części kondensatorów |

31170000-8 | Transformatory |

31171000-5 | Ciekłe transformatory z dielektrykiem |

31172000-2 | Transformatory napięciowe |

31173000-9 | Przekładniki |

31200000-8 | Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej |

31210000-1 | Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych |

31211000-8 | Tablice i skrzynki bezpiecznikowe |

31211100-9 | Tablice do aparatury elektrycznej |

31211110-2 | Panele kontrolne |

31211200-0 | Skrzynki bezpiecznikowe |

31211300-1 | Bezpieczniki |

31211310-4 | Wyłączniki |

31212000-5 | Przerywacze obwodów |

31212100-6 | Napowietrzne przerywacze obwodów |

31212200-7 | Próbniki obwodów |

31213000-2 | Urządzenia przesyłowe |

31213100-3 | Rozdzielnie |

31213200-4 | Transformatory przesyłowe |

31213300-5 | Szafy kablowe |

31213400-6 | Układ przesyłowy |

31214000-9 | Przekładnia |

31214100-0 | Przełączniki |

31214110-3 | Przełączniki izolacyjne |

31214120-6 | Przełączniki uziemiające |

31214200-1 | Wyłączniki |

31214300-2 | Zewnętrzne instalacje przełącznikowe |

31214400-3 | Wyłączniki bezpieczników |

31214500-4 | Elektryczne tablice rozdzielcze |

31214510-7 | Przesyłowe tablice rozdzielcze |

31214520-0 | Tablice rozdzielcze średniego napięcia |

31215000-6 | Ograniczniki napięcia |

31216000-3 | Odgromniki |

31216100-4 | Piorunochrony |

31216200-5 | Przewodniki piorunochronowe |

31217000-0 | Ochronniki przepięciowe |

31218000-7 | Magistrale |

31219000-4 | Skrzynki zabezpieczające |

31220000-4 | Elementy składowe obwodów elektrycznych |

31221000-1 | Przełączniki elektryczne |

31223000-5 | Oprawy do lamp |

31224000-2 | Podłączenia i elementy stykowe |

31224100-3 | Wtyki i gniazda |

31224200-4 | Podłączenia koncentryczne |

31224300-5 | Skrzynki przyłączeniowe |

31224400-6 | Kable przyłączeniowe |

31224500-7 | Terminale |

31224600-8 | Ściemniacze |

31224700-9 | Skrzynki przyłączeniowe |

31224800-0 | Zestawy przyłączeniowe do kabli |

31230000-7 | Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej |

31300000-9 | Drut i kabel izolowany |

31310000-2 | Kable energetyczne |

31311000-9 | Podłączenia energetyczne |

31320000-5 | Kable energetyczne |

31321000-2 | Linie energetyczne |

31321100-3 | Napowietrzne linie energetyczne |

31330000-8 | Kabel koncentryczny |

31340000-1 | Akcesoria do kabli izolowanych |

31341000-8 | Izolowane szpule do kabli |

31342000-5 | Izolowane przyłącza kablowe |

31343000-2 | Izolowane złącza kablowe |

31344000-9 | Izolowane rozgałęzienia kabli |

31350000-4 | Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania |

31351000-1 | Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu |

31352000-8 | Kable światłowodowe |

31352100-9 | Kable światłowodowe do przesyłu informacji |

31352200-0 | Światłowodowe kable telekomunikacyjne |

31352300-1 | Światłowodowe kable do przesyłu danych |

31400000-0 | Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne |

31410000-3 | Komory galwaniczne |

31420000-6 | Baterie galwaniczne |

31421000-3 | Baterie ołowiowe |

31422000-0 | Zestawy baterii |

31430000-9 | Akumulatory elektryczne |

31431000-6 | Akumulatory ołowiowo-kwasowe |

31432000-3 | Akumulatory niklowo-kadmowe |

31500000-1 | Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne |

31510000-4 | Żarówki elektryczne |

31511000-1 | Zestawy nierozbieralnych wkładów reflektorów |

31512000-8 | Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym |

31513000-5 | Żarówki |

31514000-2 | Lampy wyładowcze |

31515000-9 | Lampy ultrafioletowe |

31516000-6 | Lampy podczerwieni |

31517000-3 | Lampy łukowe |

31518000-0 | Światła sygnalizacyjne |

31518100-1 | Reflektory przeciwmgielne |

31518110-4 | Reflektory iluminacyjne |

31518200-2 | Oświetlenie awaryjne |

31518300-3 | Oświetlenie dachowe |

31518400-4 | Oświetlenie pasów startowych |

31518500-5 | Lampy rtęciowe |

31518600-6 | Szperacze |

31520000-7 | Lampy i oprawy oświetleniowe |

31521000-4 | Lampy |

31521100-5 | Lampy na biurko |

31521200-6 | Lampy stojące |

31521300-7 | Przenośne lampy elektryczne |

31521310-0 | Reflektory ostrzegawcze |

31521320-3 | Latarki |

31522000-1 | Lampki choinkowe |

31523000-8 | Podświetlane znaki i szyldy |

31523100-9 | Znaki podświetlane |

31523110-2 | Podświetlane znaki drogowe |

31523200-0 | Trwałe znaki informacyjne |

31523300-1 | Podświetlane szyldy |

31524000-5 | Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne |

31524100-6 | Oprawy oświetleniowe sufitowe |

31524110-9 | Lampy używane na salach operacyjnych |

31524120-2 | Oświetlenie sufitowe |

31524200-7 | Oprawy oświetleniowe ścienne |

31524210-0 | Oświetlenie ścienne |

31527000-6 | Reflektory punktowe |

31527100-7 | Światła drogowe |

31527200-8 | Oświetlenie zewnętrzne |

31527210-1 | Świetliki |

31527220-4 | Oświetlenie tuneli |

31527230-7 | Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków |

31527240-0 | Reflektory do oświetlania lustra wody |

31527250-3 | Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków powietrznych |

31527260-6 | Systemy oświetleniowe |

31527270-9 | Platformy oświetleniowe |

31527300-9 | Oświetlenie domowe |

31530000-0 | Części lamp i sprzętu oświetleniowego |

31531000-7 | Żarówki |

31531100-8 | Świetlówki |

31532000-4 | Części lamp i opraw oświetleniowych |

31600000-2 | Sprzęt i aparatura elektryczna |

31610000-5 | Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych |

31611000-2 | Zestawy instalacji elektrycznej |

31612000-9 | Krosna elektryczne do silników |

31612200-1 | Rozruszniki |

31612300-2 | Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników |

31612310-5 | Kierunkowskazy |

31620000-8 | Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna |

31621000-5 | Kolejowe urządzenia sterujące, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

31621100-6 | Urządzenia kontrolne |

31621200-7 | Kolejowe elektryczne urządzenia sygnalizacyjne |

31621300-8 | Kolejowe instalacje elektryczne |

31622000-2 | Syreny |

31623000-9 | Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

31623100-0 | Sygnalizatory drogowe |

31623200-1 | Urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne śródlądowych dróg wodnych |

31623300-2 | Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

31623400-3 | Portowe instalacje kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

31623500-4 | Lotniskowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

31623510-7 | Rejestratory lotu |

31623520-0 | Oświetlenie lotnisk |

31623600-5 | Generatory sygnałowe |

31623700-6 | Napowietrzne rozdzielacze sygnału |

31623800-7 | Maszyny galwanotechniczne |

31623900-8 | Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań |

31624000-6 | Panele informacyjne |

31624100-7 | Panele komunikatów zmiennych |

31625000-3 | Alarmy przeciwpożarowe |

31625100-4 | Systemy wykrywania ognia |

31625200-5 | Systemy przeciwpożarowe |

31625300-6 | Alarmy antywłamaniowe |

31630000-1 | Magnesy |

31640000-4 | Maszyny i aparatura jednozadaniowa |

31641000-1 | Symulatory |

31641100-2 | Symulatory jazdy |

31641200-3 | Symulatory walki |

31641300-4 | Symulatory szkoleniowe |

31642000-8 | Elektroniczna aparatura do wykrywania |

31642100-9 | Aparatura do wykrywania przewodów metalowych |

31642200-0 | Aparatura do wykrywania min |

31642300-1 | Aparatura do wykrywania tworzyw sztucznych |

31642400-2 | Aparatura do wykrywania przedmiotów niemetalowych |

31642500-3 | Aparatura do wykrywania drewna |

31643000-5 | Akceleratory cząstek |

31643100-6 | Akceleratory liniowe |

31644000-2 | Różne rejestratory danych |

31645000-9 | Automaty bilardowe |

31650000-7 | Oprawy izolowane |

31660000-0 | Elektrody węglowe |

31670000-3 | Elektryczne części maszyn i aparatury |

31680000-6 | Elektryczne artykuły i akcesoria |

31681000-3 | Akcesoria elektryczne |

31681100-4 | Styki elektryczne |

31681200-5 | Pompy elektryczne |

31681300-6 | Obwody elektryczne |

31681400-7 | Elektryczne elementy składowe |

31681410-0 | Tworzywa elektryczne |

31681500-8 | Ogniwa doładowawcze |

31682000-0 | Wyroby elektryczne |

31682100-1 | Skrzynki elektryczne |

31682200-2 | Panele przyrządowe |

31682210-5 | Aparatura i sprzęt sterujący |

31682220-8 | Stoły miksujące |

31682230-1 | Graficzne panele wyświetlające |

31682300-3 | Urządzenia średniego napięcia |

31682310-6 | Panele średniego napięcia |

31682400-4 | Napowietrzne urządzenia elektryczne |

31682410-7 | Napowietrzne prowadnice kabli |

31682500-5 | Awaryjny sprzęt elektryczny |

31682510-8 | Awaryjne układy energetyczne |

31682520-1 | Awaryjne urządzenia wyłączeniowe |

31682530-4 | Awaryjne urządzenia energetyczne |

31682540-7 | Podstacje |

31700000-3 | Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne |

31710000-6 | Sprzęt elektroniczny |

31711000-3 | Artykuły elektroniczne |

31711100-4 | Elektroniczne elementy składowe |

31711110-7 | Przekaźniki |

31711120-0 | Przetworniki |

31711130-3 | Oporniki |

31711140-6 | Elektrody |

31711200-5 | Elektroniczne tablice punktacyjne |

31711300-6 | Elektroniczne systemy rejestrowania czasu |

31711310-9 | System do rejestrowania obecności |

31712000-0 | Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy |

31712100-1 | Maszyny i aparatura mikroelektroniczna |

31712200-2 | Mikrosystemy |

31720000-9 | Urządzenia elektromechaniczne |

31730000-2 | Sprzęt elektrotechniczny |

31731000-9 | Artykuły elektrotechniczne |

32000000-3 | Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i podobna |

32100000-4 | Zawory elektroniczne, rury i inne elementy elektroniczne |

32110000-7 | Kondensatory elektroniczne |

32111000-4 | Kondensatory stałe |

32112000-1 | Kondensatory nastawne lub stałe |

32120000-0 | Oporniki elektryczne |

32130000-3 | Obwody drukowane |

32131000-0 | Zbiorcze obwody drukowane |

32132000-7 | Indywidualne obwody drukowane |

32140000-6 | Zawory i rury |

32141000-3 | Lampy elektronopromienne do odbiorników telewizyjnych |

32141100-4 | Kineskopy do odbiorników telewizyjnych |

32142000-0 | Lampy mikrofalowe i urządzenia |

32142100-1 | Magnetrony |

32142200-2 | Urządzenia mikrofalowe |

32142210-5 | Mikrofalowy sprzęt radiowy |

32142300-3 | Klistrony |

32143000-7 | Zawory odcinające |

32144000-4 | Lampy elektronowe wzmacniające lub zawory odbiorcze |

32150000-9 | Półprzewodniki |

32151000-6 | Diody |

32152000-3 | Diody świecące |

32153000-0 | Tranzystory |

32154000-7 | Obsadzone kryształy piezoelektryczne |

32160000-2 | Elektroniczne układy scalone i mikromoduły |

32161000-9 | Karty telefoniczne |

32161100-0 | Karty SIM |

32162000-6 | Karty zawierające obwody scalone |

32163000-3 | Zintegrowane obwody elektroniczne |

32164000-0 | Mikropodzespoły |

32165000-7 | Mikroprocesory |

32170000-5 | Części podzespołów elektronicznych |

32171000-2 | Części kondensatorów elektrycznych |

32172000-9 | Części elektrycznych oporników, reostatów i potencjometrów |

32173000-6 | Części zaworów i przewodów elektronicznych |

32180000-8 | Moduły |

32200000-5 | Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej |

32210000-8 | Sprzęt nadawczy |

32211000-5 | Urządzenia do nadawania audycji |

32220000-1 | Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej |

32221000-8 | Maszty radiowe |

32222000-5 | Maszyny kodujące sygnał wideo |

32223000-2 | Aparatura nadawcza wideo |

32224000-9 | Telewizyjna aparatura nadawcza |

32230000-4 | Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą |

32231000-1 | Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym |

32232000-8 | Sprzęt wideokonferencyjny |

32233000-5 | Stacje wzmacniające częstotliwość radiową |

32234000-2 | Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym |

32235000-9 | Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym |

32236000-6 | Radiotelefony |

32237000-3 | Krótkofalówki |

32240000-7 | Kamery telewizyjne |

32250000-0 | Telefony komórkowe |

32251000-7 | Telefony samochodowe |

32252000-4 | Telefony GSM |

32260000-3 | Urządzenia do przesyłu danych |

32270000-6 | Cyfrowa aparatura nadawcza |

32300000-6 | Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca |

32310000-9 | Odbiorniki audycji radiowych |

32320000-2 | Sprzęt telewizyjny i audiowizualny |

32321000-9 | Telewizyjny sprzęt projekcyjny |

32321100-0 | Sprzęt filmowy |

32321200-1 | Urządzenia audiowizualne |

32321300-2 | Materiały audiowizualne |

32322000-6 | Urządzenia multimedialne |

32323000-3 | Monitory wideo |

32323100-4 | Kolorowe monitory wideo |

32323200-5 | Monochromatyczne monitory wideo |

32323300-6 | Urządzenia wideo |

32323400-7 | Odtwarzacze wideo |

32323500-8 | Urządzenia do nadzoru wideo |

32324000-0 | Telewizje |

32324100-1 | Telewizje kolorowe |

32324200-2 | Telewizje monochromatyczne |

32324300-3 | Urządzenia telewizyjne |

32324400-4 | Anteny telewizyjne |

32324500-5 | Tunery wideo |

32330000-5 | Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo |

32331000-2 | Gramofony |

32331100-3 | Adaptery |

32331200-4 | Odtwarzacze kasetowe |

32331300-5 | Aparatura do powielania dźwięku |

32331400-6 | Odtwarzacze płyt kompaktowych |

32332000-9 | Rejestratory z taśmą magnetyczną |

32332100-0 | Dyktafony |

32332200-1 | Telefoniczne automaty zgłoszeniowe |

32332300-2 | Nagrywarki dźwięku |

32333000-6 | Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo |

32333100-7 | Rejestratory obrazu wideo |

32333200-8 | Kamery wideo |

32333300-9 | Aparatura do powielania obrazu wideo |

32333400-0 | Odtwarzacze wideo |

32340000-8 | Mikrofony i głośniki |

32341000-5 | Mikrofony |

32342000-2 | Głośniki |

32342100-3 | Słuchawki |

32342200-4 | Słuchawki douszne |

32342300-5 | Mikrofony i zestawy głośnikowe |

32342400-6 | Sprzęt nagłaśniający |

32342410-9 | Sprzęt dźwiękowy |

32342420-2 | Studyjne konsole mikserskie |

32342430-5 | Systemy kompresji dynamiki mowy |

32342440-8 | System poczty głosowej |

32342450-1 | Rejestratory głosu |

32343000-9 | Wzmacniacze |

32343100-0 | Wzmacniacze częstotliwości akustycznych |

32343200-1 | Megafony |

32344000-6 | Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii |

32344100-7 | Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania |

32344110-0 | System generowania głosu |

32344200-8 | Odbiorniki radiowe |

32344210-1 | Sprzęt radiowy |

32344220-4 | Przywoływacze radiowe |

32344230-7 | Stacje radiowe |

32344240-0 | Wieże radiowe |

32344250-3 | Instalacje radiowe |

32344260-6 | Sprzęt radiowy i multipleksy |

32344270-9 | Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący |

32344280-2 | Radia przenośne |

32350000-1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo |

32351000-8 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo |

32351100-9 | Sprzęt do edytowania obrazu wideo |

32351200-0 | Ekrany |

32352000-5 | Anteny i reflektory |

32352100-6 | Części sprzętu radiowego i radarowego |

32352200-7 | Części zapasowe i akcesoria radarowe |

32360000-4 | Urządzenia komunikacji wewnętrznej |

32400000-7 | Sieci |

32410000-0 | Lokalna sieć komputerowa |

32411000-7 | Sieć aparatów wrzutowych |

32412000-4 | Sieci komunikacyjne |

32412100-5 | Sieć telekomunikacyjna |

32412110-8 | Sieć internetowa |

32412120-1 | Sieć intranetowa |

32413000-1 | Sieć zintegrowana |

32413100-2 | Rutery sieciowe |

32415000-5 | Sieć ethernet |

32416000-2 | Sieć ISDN |

32416100-3 | Sieć ISDX |

32417000-9 | Sieci multimedialne |

32418000-6 | Sieć radiowa |

32420000-3 | Urządzenia sieciowe |

32421000-0 | Okablowanie sieciowe |

32422000-7 | Elementy składowe sieci |

32423000-4 | Gniazda sieciowe |

32424000-1 | Infrastruktura sieciowa |

32425000-8 | Sieciowy system operacyjny |

32426000-5 | Sieciowy system publikacji |

32427000-2 | System sieciowy |

32428000-9 | Modernizacja sieci |

32429000-6 | Sprzęt sieci telefonicznej |

32430000-6 | Rozległa sieć komputerowa |

32440000-9 | Wyposażenie telemetryczne i terminali |

32441000-6 | Sprzęt telemetryczny |

32441100-7 | Telemetryczny system nadzoru |

32441200-8 | Sprzęt telemetryczny i sterujący |

32441300-9 | System telemetryczny |

32442000-3 | Wyposażenie terminali |

32442100-4 | Tablice terminalowe |

32442200-5 | Skrzynki terminalowe |

32442300-6 | Emulatory terminalowe |

32442400-7 | Bloki końcowe |

32500000-8 | Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne |

32510000-1 | Bezprzewodowy system telekomunikacyjny |

32520000-4 | Sprzęt i kable telekomunikacyjne |

32521000-1 | Kable telekomunikacyjne |

32522000-8 | Sprzęt telekomunikacyjny |

32523000-5 | Urządzenia telekomunikacyjne |

32524000-2 | System telekomunikacyjny |

32530000-7 | Satelitarne urządzenia komunikacyjne |

32531000-4 | Urządzenia łączności satelitarnej |

32532000-1 | Anteny satelitarne |

32533000-8 | Satelitarne stacje naziemne |

32534000-5 | Platformy satelitarne |

32540000-0 | Centrale |

32541000-7 | Wyposażenie centrali |

32542000-4 | Centrale panelowe |

32543000-1 | Centrale telefoniczne |

32544000-8 | Wyposażenie central prywatnych połączonych z centralą miejską |

32545000-5 | Systemy central prywatnych połączonych z centralą miejską |

32546000-2 | Cyfrowe wyposażenie centrali |

32546100-3 | Centrale cyfrowe |

32547000-9 | Centrale próżniowe |

32550000-3 | Sprzęt telefoniczny |

32551000-0 | Kable telefoniczne i podobny sprzęt |

32551100-1 | Podłączenia telefoniczne |

32551200-2 | Centrale telefoniczne |

32551300-3 | Telefoniczne zestawy słuchawkowe |

32551400-4 | Sieć telefoniczna |

32551500-5 | Kable telefoniczne |

32552000-7 | Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii |

32552100-8 | Zestawy do aparatów telefonicznych |

32552110-1 | Telefony bezprzewodowe |

32552120-4 | Telefony awaryjne |

32552130-7 | Telefony publiczne |

32552140-0 | Sprzęt telefonii płatnej |

32552200-9 | Teledrukarki |

32552300-0 | Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych |

32552310-3 | Cyfrowe centrale telefoniczne |

32552320-6 | Multipleksery |

32552330-9 | Telefoniczna aparatura przełączająca |

32552400-1 | Aparatura do zmiany przeznaczenia użytkowego częstotliwości dźwięku |

32552410-4 | Modemy |

32552420-7 | Przemienniki częstotliwości |

32552430-0 | Urządzenia kodujące |

32552500-2 | Aparatura teletekstowa |

32552510-5 | Terminale wideotekstowe |

32552520-8 | Urządzenia teleksowe |

32552600-3 | Domofony |

32553000-4 | Części elektrycznej aparatury telefonicznej lub telegraficznej |

32560000-6 | Tworzywa z włókna optycznego |

32561000-3 | Podłączenia z włókna optycznego |

32570000-9 | Urządzenia łączności |

32571000-6 | Infrastruktura komunikacyjna |

32572000-3 | Kabel komunikacyjny |

32572100-4 | Kabel komunikacyjny z wielokrotnymi przewodnikami elektrycznymi |

32572200-5 | Kabel komunikacyjny z przewodnikami współosiowymi |

32572300-6 | Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania |

32573000-0 | Komunikacyjny system sterowania |

32580000-2 | Sprzęt do obsługi danych |

32581000-9 | Sprzęt do przesyłu danych |

32581100-0 | Kabel do transmisji danych |

32581110-3 | Kabel do transmisji danych z wielokrotnymi przewodnikami |

32581120-6 | Kabel do transmisji danych z przewodnikami współosiowymi |

32581130-9 | Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania |

32582000-6 | Nośniki danych |

32583000-3 | Nośniki danych i głosu |

32584000-0 | Nośniki z zapisem danych |

33000000-0 | Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne |

33100000-1 | Urządzenia medyczne |

33110000-4 | Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego |

33111000-1 | Aparatura rentgenowska |

33111100-2 | Stoły rentgenowskie |

33111200-3 | Rentgenowskie stacje robocze |

33111300-4 | Rentgenowskie urządzenia przetwarzające |

33111400-5 | Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej |

33111500-6 | Stomatologiczne aparaty rentgenowskie |

33111600-7 | Urządzenia radiograficzne |

33111610-0 | Jednostki rezonansu magnetycznego |

33111620-3 | Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma |

33111640-9 | Termografy |

33111650-2 | Urządzenia do mammografii |

33111700-8 | Pomieszczenia do angiografii |

33111710-1 | Wyroby do angiografii |

33111720-4 | Urządzenia do angiografii |

33111721-1 | Cyfrowe urządzenia do angiografii |

33111730-7 | Wyroby do angioplastyki |

33111740-0 | Urządzenia do angioplastyki |

33111800-9 | Diagnostyczny system rentgenowski |

33112000-8 | Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski |

33112100-9 | Ultrasonograf do badania serca |

33112200-0 | Aparaty ultrasonograficzne |

33112300-1 | Skanery ultradźwiękowe |

33112310-4 | Ultrasonokardiografy |

33112320-7 | Urządzenia Dopplera |

33112330-0 | Echoencefalografy |

33112340-3 | Echokardiografy |

33113000-5 | Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego |

33113100-6 | Skanery rezonansu magnetycznego |

33113110-9 | Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego |

33114000-2 | Urządzenia do spektroskopii |

33115000-9 | Urządzenia do tomografii |

33115100-0 | Skanery do tomografii komputerowej |

33115200-1 | Skanery do tomografii komputerowej osiowej |

33120000-7 | Badania czynnościowe |

33121000-4 | Ambulatoryjny system rejestrujący |

33121100-5 | Elektroencefalografy |

33121200-6 | Urządzenia do scyntygrafii |

33121300-7 | Elektromiografy |

33121400-8 | Audiometry |

33121500-9 | Elektrokardiogram |

33122000-1 | Sprzęt oftalmologiczny |

33123000-8 | Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej |

33123100-9 | Tensjometr |

33123200-0 | Urządzenia do elektrokardiografii |

33123210-3 | Urządzenia do monitorowania czynności serca |

33123220-6 | Urządzenia do kardioangiografii |

33123230-9 | Kardiografy |

33124000-5 | Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne |

33124100-6 | Urządzenia diagnostyczne |

33124110-9 | Systemy diagnostyczne |

33124120-2 | Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe |

33124130-5 | Wyroby diagnostyczne |

33124131-2 | Paski odczynnikowe |

33124200-7 | Urządzenia radiodiagnostyczne |

33124210-0 | Wyroby radiodiagnostyczne |

33125000-2 | Urządzenia do badań urologicznych |

33126000-9 | Urządzenia stomatologiczne |

33127000-6 | Urządzenia do analizy immunologicznej |

33130000-0 | Stomatologia |

33131000-7 | Stomatologiczne instrumenty ręczne |

33131100-8 | Przyrządy chirurgii stomatologicznej |

33131200-9 | Stomatologiczne igły do szycia |

33131300-0 | Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku |

33131400-1 | Sondy stomatologiczne |

33131500-2 | Stomatologiczne przyrządy do ekstrakcji |

33131510-5 | Wiertła stomatologiczne |

33131600-3 | Przyrządy do wypełnień stomatologicznych |

33132000-4 | Implanty stomatologiczne |

33133000-1 | Akcesoria do odcisków stomatologicznych |

33134000-8 | Akcesoria endodontyczne |

33135000-5 | Urządzenia ortodontyczne |

33136000-2 | Przyrządy obrotowe i ścierne |

33137000-9 | Akcesoria profilaktyki stomatologicznej |

33138000-6 | Aparaty korekcyjne |

33138100-7 | Protezy zębowe |

33140000-3 | Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne |

33141000-0 | Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |

33141100-1 | Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki |

33141110-4 | Opatrunki |

33141111-1 | Opatrunki przylepne |

33141112-8 | Plastry |

33141113-5 | Bandaże |

33141114-2 | Gaza medyczna |

33141115-9 | Wata medyczna |

33141116-6 | Zestawy opatrunkowe |

33141117-3 | Wełna bawełniana |

33141118-0 | Waciki |

33141119-7 | Kompresy |

33141120-7 | Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe |

33141121-4 | Szwy chirurgiczne |

33141122-1 | Klamry chirurgiczne |

33141123-8 | Pojemniki na skalpele |

33141124-5 | Szwy wchłanialne |

33141125-2 | Tworzywa do szwów chirurgicznych |

33141126-9 | Podwiązki naczyniowe |

33141127-6 | Hemostatyki wchłanialne |

33141128-3 | Igły do szycia |

33141200-2 | Cewniki |

33141210-5 | Pojemniki do cewników |

33141220-8 | Kaniula |

33141230-1 | Rozszerzadła |

33141240-4 | Akcesoria cewnikowe |

33141300-3 | Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi |

33141310-6 | Strzykawki |

33141320-9 | Igły medyczne |

33141400-4 | Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne |

33141410-7 | Przecinaki i noże chirurgiczne |

33141411-4 | Skalpele i noże chirurgiczne |

33141420-0 | Rękawice chirurgiczne |

33141500-5 | Produkty hematologiczne |

33141510-8 | Produkty krwiopochodne |

33141520-1 | Wyciągi z osocza |

33141530-4 | Koagulanty krwi |

33141540-7 | Albumina |

33141550-0 | Heparyna |

33141560-3 | Organy ludzkie |

33141570-6 | Krew ludzka |

33141580-9 | Krew zwierzęca |

33141600-6 | Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy |

33141610-9 | Torby do gromadzenia płynów ustrojowych |

33141611-6 | Zbiorniki na mocz |

33141612-3 | Zbiorniki na krew |

33141620-2 | Zestawy medyczne |

33141621-9 | Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu |

33141622-6 | Zestawy zabezpieczające przed AIDS |

33141623-3 | Zestawy pierwszej pomocy |

33141624-0 | Zestawy do podawania leków |

33141625-7 | Zestawy diagnostyczne |

33141626-4 | Zestawy dawkujące |

33141630-5 | Filtry osocza krwi |

33141640-8 | Dreny |

33141641-5 | Sondy |

33141642-2 | Akcesoria do drenażu |

33141700-7 | Wyroby ortopedyczne |

33141710-0 | Kule |

33141720-3 | Pomoce do chodzenia |

33141730-6 | Kołnierze chirurgiczne |

33141740-9 | Obuwie ortopedyczne |

33141750-2 | Sztuczne stawy |

33141760-5 | Łupki |

33141770-8 | Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |

33141800-8 | Wyroby stomatologiczne |

33141810-1 | Tworzywa do wypełnień stomatologicznych |

33141820-4 | Korony |

33141821-1 | Korony porcelanowe |

33141822-8 | Korony akrylowe |

33141830-7 | Podkłady cementowe |

33141840-0 | Hemostatyki stomatologiczne |

33141850-3 | Produkty higieny stomatologicznej |

33142000-7 | Wyroby wielokrotnego użytku |

33150000-6 | Leczenie |

33151000-3 | Urządzenia i wyroby do radioterapii |

33151100-4 | Urządzenia do leczenia promieniowaniem gamma |

33151200-5 | Urządzenia do terapii rentgenowskiej |

33151300-6 | Spektrografy |

33151400-7 | Wyroby do radioterapii |

33152000-0 | Inkubatory |

33153000-7 | Kleszcze do kruszenia kamieni |

33154000-4 | Urządzenia do mechanoterapii |

33155000-1 | Przyrządy do fizykoterapii |

33156000-8 | Przyrządy do testów psychologicznych |

33157000-5 | Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej |

33157100-6 | Maski do gazów medycznych |

33157110-9 | Maski tlenowe |

33157200-7 | Zestawy tlenowe |

33157300-8 | Namioty tlenowe |

33157400-9 | Medyczna aparatura oddechowa |

33157500-0 | Komory hiperbaryczne |

33157700-2 | Worki ambu |

33157800-3 | Urządzenia do podawania tlenu |

33157810-6 | Urządzenia do terapii tlenowej |

33158000-2 | Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej |

33158100-3 | Urządzenia elektromagnetyczne |

33158200-4 | Urządzenia do elektroterapii |

33158210-7 | Stymulatory |

33158300-5 | Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe |

33158400-6 | Urządzenia do mechanoterapii |

33158500-7 | Przyrządy medyczne na podczerwień |

33159000-9 | System chemii klinicznej |

33160000-9 | Techniki operacyjne |

33161000-6 | Urządzenia elektrochirurgiczne |

33162000-3 | Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych |

33162100-4 | Urządzenia używane na salach operacyjnych |

33162200-5 | Przyrządy używane na salach operacyjnych |

33163000-0 | Namioty do użytku medycznego |

33164000-7 | Urządzenia do koelioskopii |

33164100-8 | Kolposkopy |

33165000-4 | Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii |

33166000-1 | Przyrządy dermatologiczne |

33167000-8 | Lampy chirurgiczne |

33168000-5 | Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |

33168100-6 | Endoskopy |

33169000-2 | Przyrządy chirurgiczne |

33169100-3 | Lasery chirurgiczne |

33170000-2 | Aparatura do anestezji i resuscytacji |

33171000-9 | Przyrządy do anestezji i resuscytacji |

33171100-0 | Przyrządy do anestezji |

33171110-3 | Maski do anestezji |

33171200-1 | Przyrządy do resuscytacji |

33171210-4 | Maski do resuscytacji |

33172000-6 | Urządzenia do anestezji i resuscytacji |

33172100-7 | Urządzenia do anestezji |

33172200-8 | Urządzenia do resuscytacji |

33180000-5 | Wsparcie czynnościowe |

33181000-2 | Urządzenia do terapii nerkowej |

33181100-3 | Urządzenia do hemodializy |

33181200-4 | Filtry do dializy |

33181300-5 | Monitory do hemodializy |

33181400-6 | Wielofunkcyjne urządzenia do hemodializy |

33181500-7 | Wyroby do terapii nerkowej |

33181510-0 | Płyny do terapii nerkowej |

33181520-3 | Wyroby do dializy nerkowej |

33182000-9 | Urządzenia do wspomagania serca |

33182100-0 | Defibrylatory |

33182200-1 | Urządzenia do stymulacji pracy serca |

33182210-4 | Rozruszniki serca |

33182220-7 | Zastawki serca |

33182230-0 | Sztuczne komory serca |

33182240-3 | Części i akcesoria do rozruszników serca |

33182241-0 | Baterie do rozruszników serca |

33182300-2 | Urządzenia do chirurgii serca |

33182400-3 | System do rentgena serca |

33183000-6 | Dodatkowe wyroby ortopedyczne |

33183100-7 | Implanty ortopedyczne |

33183200-8 | Protezy ortopedyczne |

33183300-9 | Urządzenia do osteosyntezy |

33184000-3 | Sztuczne części ciała |

33184100-4 | Implanty chirurgiczne |

33184200-5 | Protezy naczyniowe |

33184300-6 | Sztuczne części serca |

33184400-7 | Protezy piersi |

33184500-8 | Endoprotezy naczyń wieńcowych |

33184600-9 | Sztuczne gałki oczne |

33185000-0 | Aparaty słuchowe |

33185100-1 | Części i akcesoria do aparatów słuchowych |

33185200-2 | Implanty ślimakowe |

33185300-3 | Implanty otolaryngologiczne |

33185400-4 | Sztuczna krtań |

33186000-7 | Pozaustrojowe układy krążeniowe |

33186100-8 | Urządzenia do natleniania |

33190000-8 | Różne urządzenia medyczne |

33191000-5 | Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne |

33191100-6 | Urządzenia sterylizujące |

33191110-9 | Autoklawy |

33192000-2 | Meble medyczne |

33192100-3 | Łóżka do użytku medycznego |

33192110-6 | Łóżka ortopedyczne |

33192120-9 | Łóżka szpitalne |

33192130-2 | Łóżka z silnikiem |

33192140-5 | Kozetki psychiatryczne |

33192150-8 | Łóżka terapeutyczne |

33192160-1 | Nosze |

33192200-4 | Stoły medyczne |

33192210-7 | Stoły do badania |

33192220-0 | Stoły do przeprowadzania autopsji |

33192230-3 | Stoły operacyjne |

33192300-5 | Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów |

33192310-8 | Wyciągi lub podwieszenia do łóżek medycznych |

33192320-1 | Uchwyty do butelek na mocz |

33192330-4 | Podkładki do transfuzji |

33192340-7 | Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów |

33192400-6 | Stanowiska stomatologiczne |

33192410-9 | Fotele stomatologiczne |

33193000-9 | Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia |

33193100-0 | Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie |

33193110-3 | Pojazdy inwalidzkie |

33193120-6 | Wózki inwalidzkie |

33193121-3 | Wózki inwalidzkie z silnikiem |

33193200-1 | Części i akcesoria do pojazdów i wózków inwalidzkich |

33193210-4 | Części i akcesoria do pojazdów inwalidzkich |

33193211-1 | Silniki do pojazdów inwalidzkich |

33193212-8 | Układy kierownicze do pojazdów inwalidzkich |

33193213-5 | Układy sterowania do pojazdów inwalidzkich |

33193214-2 | Zawieszenia do pojazdów inwalidzkich |

33193220-7 | Części i akcesoria do wózków inwalidzkich |

33193221-4 | Siedziska do wózków inwalidzkich |

33193222-1 | Ramy do wózków inwalidzkich |

33193223-8 | Fotele do wózków inwalidzkich |

33193224-5 | Koła do wózków inwalidzkich |

33194000-6 | Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji |

33194100-7 | Urządzenia i przyrządy do infuzji |

33194110-0 | Pompy infuzyjne |

33194120-3 | Produkty do infuzji |

33194200-8 | Urządzenia i przyrządy do infuzji |

33194210-1 | Urządzenia do transfuzji krwi |

33194220-4 | Wyroby do transfuzji krwi |

33195000-3 | System monitorowania pacjentów |

33195100-4 | Monitory |

33195110-7 | Monitory do kontrolowania czynności oddechowej |

33195200-5 | Centralna jednostka monitorująca |

33196000-0 | Pomoce medyczne |

33196100-1 | Sprzęt dla osób starszych |

33196200-2 | Sprzęt dla osób niepełnosprawnych |

33200000-2 | Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji |

33210000-5 | Przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geologiczne i geofizyczne |

33211000-2 | Przyrządy nawigacyjne |

33211100-3 | Urządzenia do ustalania kierunku |

33211110-6 | Kompasy |

33211200-4 | Sekstansy |

33211210-7 | Globalny system namierzania |

33211300-5 | Sonary |

33211400-6 | Echosondy |

33211500-7 | Aparatura radarowa |

33211510-0 | Urządzenia kontroli radarowej |

33212000-9 | Urządzenia do badania, hydrografii, oceanografii, przyrządy hydrologiczne i meteorologiczne |

33212100-0 | Aparatura telemetryczna |

33212200-1 | Przyrządy badawcze |

33212210-4 | Przyrządy hydrograficzne |

33212220-7 | Przyrządy meteorologiczne |

33212230-0 | Urządzenia do badania, hydrografii, oceanografii, przyrządy hydrologiczne i meteorologiczne |

33212240-3 | Sprzęt do prowadzenia badań sejsmicznych |

33212250-6 | Sprzęt topograficzny |

33212300-2 | Teodolity |

33220000-8 | Urządzenia zdalnie sterowane |

33221000-5 | Radiowe urządzenia zdalnie sterowane |

33222000-2 | Zdalnie sterowane urządzenia sygnalizacyjne |

33230000-1 | Wagi precyzyjne, przyrządy do kreślenia, liczenia i mierzenia długości |

33231000-8 | Wagi precyzyjne |

33232000-5 | Stoły kreślarskie |

33232100-6 | Maszyny kreślarskie |

33232200-7 | Pantografy |

33232300-8 | Suwaki logarytmiczne |

33233000-2 | Ręczne przyrządy do mierzenia długości |

33240000-4 | Przyrządy do mierzenia ilości |

33241000-1 | Aparatura do mierzenia promieniowania |

33241100-2 | Rejestratory wiązki elektronowej |

33241200-3 | Dozymetry promieniowania |

33241300-4 | Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych |

33241310-7 | Amperomierze |

33241320-0 | Woltomierze |

33241400-5 | Liczniki Geigera |

33241500-6 | Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia |

33241600-7 | Monitory do śledzenia promieniowania |

33242000-8 | Oscyloskopy |

33242100-9 | Oscylografy |

33243000-5 | Sprzęt do monitorowania błędów |

33244000-2 | Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń |

33250000-7 | Przyrządy do badania właściwości fizycznych |

33251000-4 | Przyrządy pomiarowe |

33251100-5 | Aerometry |

33251200-6 | Termometry |

33251300-7 | Pirometry |

33251400-8 | Barometry |

33251500-9 | Higrometry |

33251600-0 | Psychrometry |

33252000-1 | Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów |

33252100-2 | Urządzenia do pomiaru przepływu |

33252110-5 | Wodomierze |

33252200-3 | Urządzenia do pomiaru poziomu |

33252300-4 | Urządzenia do pomiaru ciśnienia |

33252310-7 | Ciśnieniomierze |

33252400-5 | Urządzenia pomiarowe i sterujące |

33253000-8 | Aparatura do wykrywania i analizy |

33253100-9 | Aparatura do wykrywania |

33253110-2 | Aparatura do wykrywania gazów |

33253120-5 | Aparatury do wykrywania dymu |

33253130-8 | Wykrywacze awarii |

33253200-0 | Aparatura do analizowania |

33253210-3 | Aparatura do analizowania gazów |

33253220-6 | Chromatografy |

33253221-3 | Chromatografy gazowe |

33253230-9 | Aparatura do analizy dymu |

33253300-1 | Spektrometry |

33253310-4 | Spektrometry masy |

33253320-7 | Sprzęt do pomiaru emisji |

33253321-4 | Spektrometry emisyjne |

33253330-0 | Analizatory widma |

33253400-2 | Analizatory |

33253410-5 | Analizatory rozszerzalności |

33253420-8 | Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku |

33253430-1 | Urządzenia do pomiaru natężenia hałasu |

33253440-4 | Analizatory drgań |

33253450-7 | Analizatory biochemiczne |

33253451-4 | Cytometry |

33253452-1 | Analizatory krwi |

33253453-8 | Analizatory mleka |

33253454-5 | Sprzęt biomedyczny |

33253455-2 | Liczniki krwinek |

33253456-9 | Analizatory chemiczne |

33253457-6 | Analizatory hematologiczne |

33253458-3 | Analizatory testów immunologicznych |

33253500-3 | Aparatura do wykrywania cieczy |

33260000-0 | Aparatura kontrolna i badawcza |

33261000-7 | Mikroskopy |

33261100-8 | Mikroskopy elektronowe |

33261110-1 | Skanujące mikroskopy elektronowe |

33261120-4 | Przekaźnikowe mikroskopy elektronowe |

33261200-9 | Skanery |

33261300-0 | Aparatura dyfrakcyjna |

33262000-4 | Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa |

33262100-5 | Testery podatności na lutowanie |

33262200-6 | Serwo-hydrauliczna aparatura testująca |

33262300-7 | Urządzenia do wykrywania gazów |

33262400-8 | Aparatura do wykrywania narkotyków |

33262500-9 | Zestawy do badania gazów |

33262600-0 | System wykrywania materiałów wybuchowych |

33262610-3 | Wykrywacze bomb |

33262700-1 | System dozymetryczny |

33262800-2 | Przyrządy do pojazdów mechanicznych |

33263000-1 | Liczniki |

33263100-2 | Liczniki energii |

33263200-3 | Mierniki elektroniczne |

33263300-4 | Mierniki magnetyczne |

33263400-5 | Liczniki elektryczności |

33264000-8 | Liczniki produkcji |

33264100-9 | Obrotomierze |

33264110-2 | Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych |

33264111-9 | Tachometry |

33264112-6 | Taksometry |

33264200-0 | Stroboskopy |

33270000-3 | Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna |

33271000-0 | Ograniczniki prędkości |

33280000-6 | Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie |

33281000-3 | Urządzenia do prześwietlania bagażu |

33282000-0 | Rentgenowskie urządzenia przeglądowe |

33300000-3 | Urządzenia sterujące procesem przemysłowym |

33400000-4 | Przyrządy optyczne |

33410000-7 | Okulary i soczewki |

33411000-4 | Okulary |

33411100-5 | Okulary przeciwsłoneczne |

33411200-6 | Oprawy i ramki do okularów |

33412000-1 | Gogle |

33412100-2 | Gogle ochronne |

33412200-3 | Oprawy i ramki do gogli |

33413000-8 | Soczewki |

33413100-9 | Soczewki korekcyjne |

33413110-2 | Soczewki kontaktowe |

33413111-9 | Soczewki śródoczne |

33413112-6 | Soczewki okularowe |

33420000-0 | Materiał polaryzacyjny |

33421000-7 | Aparatura światłowodowa |

33422000-4 | Lustra |

33423000-1 | Filtry optyczne |

33424000-8 | Pomoce optyczne |

33430000-3 | Przyrządy astronomiczne i optyczne |

33431000-0 | Lornetki |

33432000-7 | Noktowizory |

33433000-4 | Soczewki teleskopowe |

33434000-1 | Mikroskopy optyczne |

33435000-8 | Teleskopy |

33436000-5 | Specjalistyczne przyrządy optyczne |

33436100-6 | Lasery |

33436110-9 | Lasery przemysłowe |

33440000-6 | Urządzenia ciekłokrystaliczne |

33441000-3 | Peryskopy |

33450000-9 | Sprzęt fotograficzny |

33451000-6 | Aparaty fotograficzne |

33451100-7 | Soczewki do aparatów fotograficznych |

33451200-8 | Obudowy aparatów fotograficznych |

33451300-9 | Aparaty fotograficzne na klisze lub cylindry fotograficzne |

33451400-0 | Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe |

33451500-1 | Kamery filmowe |

33452000-3 | Projektory filmowe |

33452100-4 | Projektory |

33452110-7 | Projektory do slajdów |

33452200-5 | Powiększalniki |

33452300-6 | Pomniejszalniki |

33453000-0 | Aparatura do laboratoriów fotograficznych |

33453100-1 | Lampy błyskowe |

33453110-3 | Fotograficzne lampy błyskowe |

33453111-0 | Fotograficzne kostki błyskowe |

33453200-2 | Powiększalniki fotograficzne |

33453300-3 | Aparatura i sprzęt do wywoływania filmów |

33453400-4 | Ekrany projekcyjne |

33454000-7 | Urządzenia do mikrofilmów i mikrofiszek |

33454100-8 | Sprzęt do mikrofilmów |

33454110-1 | Czytniki mikrofilmów |

33454200-9 | Sprzęt do mikrofiszek |

33454210-2 | Czytniki mikrofiszek |

33454300-0 | Sprzęt do mikroform |

33454310-3 | Czytniki mikroform |

33500000-5 | Przyrządy horologiczne |

33510000-8 | Zegary i zegarki |

33511000-5 | Zegary |

33511100-6 | Zegarki na rękę |

33511200-7 | Stopery |

33512000-2 | Zegary |

33512100-3 | Budziki |

33512200-4 | Zegary ścienne |

33512300-5 | Zegary do pojazdów mechanicznych |

33513000-9 | Liczniki czasu i tym podobne; parkometry |

33513100-0 | Liczniki czasu |

33513200-1 | Rejestratory czasu |

33513300-2 | Parkometry |

33513310-5 | Liczniki wrzutowe |

33513400-3 | Regulatory programowe |

33513500-4 | Wyłączniki czasowe |

34000000-7 | Pojazdy silnikowe, przyczepy i części pojazdów |

34100000-8 | Pojazdy silnikowe |

34110000-1 | Samochody osobowe |

34111000-8 | Przyczepy mieszkalne |

34112000-5 | Luksusowe przyczepy mieszkalne |

34113000-2 | Pojazdy z napędem na 4 koła |

34113100-3 | Jeepy |

34113200-4 | Samochody poruszające się po każdej nawierzchni |

34113300-5 | Pojazdy terenowe |

34114000-9 | Pojazdy specjalne |

34114100-0 | Pojazdy pogotowia |

34114110-3 | Pojazdy ratownicze |

34114120-6 | Pojazdy paramedyczne |

34114121-3 | Karetki |

34114122-0 | Pojazdy do transportu chorych |

34114200-1 | Radiowozy policyjne |

34114210-4 | Pojazdy do transportu więźniów |

34114300-2 | Pojazdy opieki socjalnej |

34114400-3 | Minibusy |

34115000-6 | Pojazdy napędzane silnikiem diesla |

34116000-3 | Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób |

34117000-0 | Używane pojazdy transportowe |

34120000-4 | Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób |

34121000-1 | Autobusy |

34121100-2 | Autobusy transportu publicznego |

34121200-3 | Autobusy z przyczepą |

34121300-4 | Autobusy piętrowe |

34121400-5 | Autobusy niskopodłogowe |

34122000-8 | Autokary |

34130000-7 | Pojazdy silnikowe do transportu towarów |

34131000-4 | Pojazdy do transportu towarów napędzane silnikiem diesla |

34132000-1 | Akumulatorowe pojazdy do transportu towarów |

34133000-8 | Pojazdy ciężarowe z przyczepą |

34133100-9 | Cysterny |

34133110-2 | Cysterny na paliwo |

34134000-5 | Samochody z platformami poziomymi |

34135000-2 | Wywrotnice |

34136000-9 | Samochody półciężarowe |

34136100-0 | Lekkie samochody półciężarowe |

34136200-1 | Półciężarówki z usztywnieniem |

34137000-6 | Używane pojazdy do transportu towarów |

34138000-3 | Drogowe pojazdy gąsienicowe |

34139000-0 | Podwozia |

34139100-1 | Podwozia z kabiną |

34139200-2 | Podwozia stanowiące całość z nadwoziem |

34139300-3 | Podwozia pełne |

34140000-0 | Wysokowydajne pojazdy silnikowe |

34141000-7 | Pojazdy samowyładowcze |

34142000-4 | Dźwigi |

34142100-5 | Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą |

34142200-6 | Pojazdy z ładowaniem bocznym |

34143000-1 | Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy |

34144000-8 | Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania |

34144100-9 | Dźwigi masztowe samojezdne |

34144200-0 | Pojazdy służb ratowniczych |

34144210-3 | Wozy strażackie |

34144211-0 | Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową |

34144212-7 | Cysterny do transportu wody |

34144213-4 | Motopompy |

34144220-6 | Pojazdy pogotowia technicznego |

34144300-1 | Mosty jezdne |

34144400-2 | Pojazdy utrzymania dróg |

34144410-5 | Szambiarki |

34144420-8 | Pojazdy do rozrzucania soli |

34144430-1 | Zamiatarki drogowe |

34144431-8 | Zamiatarki zasysające |

34144440-4 | Piaskarki |

34144450-7 | Polewaczki |

34144500-3 | Pojazdy do transportu odpadów i ścieków |

34144510-6 | Pojazdy do transportu odpadów |

34144511-3 | Pojazdy do zbierania odpadów |

34144512-0 | Zgniatarki |

34144520-9 | Cysterny do gromadzenia ścieków |

34144600-4 | Pojazdy wojskowe |

34144610-7 | Pojazdy zaczepne |

34144700-5 | Pojazdy użyteczności publicznej |

34144710-8 | Ładowarki jezdne |

34144730-4 | Pojazdy do tankowania statków powietrznych |

34144740-7 | Pojazdy do holowania statków powietrznych |

34144750-0 | Pojazdy do transportu ładunków |

34144751-7 | Wozy bramowe |

34144760-3 | Wózki biblioteczne |

34144800-6 | Wozy mieszkalne |

34144900-7 | Pojazdy elektryczne |

34144910-0 | Autobusy elektryczne |

34200000-9 | Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy |

34210000-2 | Nadwozia pojazdów mechanicznych |

34211000-9 | Nadwozia autobusów |

34212000-6 | Nadwozia ambulansów |

34213000-3 | Nadwozia do pojazdów do transportu towarów |

34220000-5 | Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne |

34221000-2 | Cysterny samojezdne specjalnego zastosowania |

34221100-3 | Wozy pomocy drogowej |

34221200-4 | Wozy pogotowia technicznego |

34221300-5 | Wozy ratownictwa chemicznego |

34223000-6 | Przyczepy i naczepy |

34223100-7 | Naczepy |

34223200-8 | Cysterny samochodowe benzynowe |

34223300-9 | Przyczepy |

34223310-2 | Przyczepy ogólnego zastosowania |

34223320-5 | Przyczepy do transportu koni |

34223330-8 | Jednostki ruchome na przyczepach |

34223340-1 | Cysterny naczepowe |

34223350-4 | Przyczepy z drabinami obrotowymi |

34223360-7 | Przyczepy do tankowania |

34223370-0 | Przyczepy z wywrotnicami |

34223400-0 | Przyczepy i naczepy kempingowe |

34224000-3 | Części przyczep, naczep i innych pojazdów |

34300000-0 | Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich |

34310000-3 | Silniki i części silników |

34311000-0 | Silniki |

34311100-1 | Silniki wewnętrznego spalania do pojazdów silnikowych i motocykli |

34311110-4 | Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym |

34311120-7 | Silniki z zapłonem samoczynnym |

34312000-7 | Części silników |

34312100-8 | Pasy wentylatorowe |

34312200-9 | Świece zapłonowe |

34312300-0 | Chłodnice do pojazdów mechanicznych |

34312400-1 | Tłoki |

34320000-6 | Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników |

34321000-3 | Osie |

34322000-0 | Hamulce i części hamulców |

34322100-1 | Sprzęt hamulcowy |

34322200-2 | Hamulce tarczowe |

34322300-3 | Linki hamulcowe |

34322400-4 | Płytki cierne hamulcowe |

34322500-5 | Klocki hamulcowe |

34323000-7 | Przekładnie |

34324000-4 | Koła, części i akcesoria |

34324100-5 | Sprzęt do wyważania kół |

34325000-1 | Tłumiki i rury wydechowe |

34326000-8 | Sprzęgła i podobne elementy |

34327000-5 | Kierownice, kolumny i skrzynki |

34328000-2 | Podnośniki samochodowe |

34330000-9 | Stoiska do prób |

34340000-2 | Zestawy do zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów |

34350000-5 | Pasy bezpieczeństwa |

34360000-8 | Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów |

34370000-1 | Części zapasowe do pojazdów pasażersko-towarowych |

34380000-4 | Części zapasowe do samochodów osobowych |

34390000-7 | Akcesoria do ciągników |

34400000-1 | Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne |

34410000-4 | Motocykle |

34411000-1 | Części i akcesoria do motocykli |

34411100-2 | Przyczepy boczne motocyklowe |

34411110-5 | Części i akcesoria do przyczep motocyklowych bocznych |

34420000-7 | Skutery silnikowe |

34430000-0 | Rowery z silnikiem |

34440000-3 | Rowery |

34441000-0 | Rowery niewyposażone w silniki |

34442000-7 | Części i akcesoria do rowerów |

35000000-4 | Sprzęt transportowy |

35100000-5 | Statki i łodzie |

35110000-8 | Statki |

35111000-5 | Okręty wojenne |

35111100-6 | Morskie statki patrolowe |

35111200-7 | Lotniskowce |

35111300-8 | Łodzie podwodne |

35112000-2 | Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów |

35112100-3 | Statki wycieczkowe, promy i podobne, do transportu osób |

35112110-6 | Promy |

35112120-9 | Statki wycieczkowe |

35112200-4 | Statki do transportu towarów |

35112210-7 | Masowce |

35112220-0 | Drobnicowce |

35112230-3 | Statki do transportu towarów |

35112240-6 | Statki do transportu kontenerów |

35112250-9 | Statki przeładunkowe |

35112260-2 | Tankowce |

35112270-5 | Promy do transportu samochodów |

35112280-8 | Statki chłodnie |

35113000-9 | Kutry połowowe i inne statki specjalne |

35113100-0 | Kutry rybackie i statki przetwórnie |

35113110-3 | Kutry połowowe |

35113120-6 | Statki rybackie |

35113200-1 | Holowniki |

35113300-2 | Różne statki |

35113310-5 | Pogłębiarki |

35113320-8 | Morskie doki pływające |

35113330-1 | Statki do wykonywania nurkowania |

35113331-8 | Żurawie pływające |

35113340-4 | Statki przetwórnie |

35113341-1 | Statki do prowadzenia badań sejsmicznych |

35113342-8 | Statki badawcze |

35113343-5 | Statki kontrolujące stopień zanieczyszczenia |

35113400-3 | Statki pogotowia technicznego |

35113410-6 | Statki gaśnicze |

35113420-9 | Statki ratownicze |

35113430-2 | Latarniowce |

35114000-6 | Pływające lub zanurzeniowe platformy wiertnicze lub produkcyjne |

35114100-7 | Statki wiertnicze |

35114200-8 | Wiertnice podnośne |

35114300-9 | Wiertnice platformowe |

35114400-0 | Pływające platformy wiertnicze |

35114500-1 | Pływające jednostki produkcyjne |

35114600-2 | Wyciągarki częściowego zanurzenia |

35114700-3 | Platformy produkcyjne |

35114710-6 | Platformy ruchome |

35114720-9 | Platformy przybrzeżne |

35114730-2 | Platformy wiertnicze |

35115000-3 | Konstrukcje pływające |

35115100-4 | Boje sygnalizacyjne |

35115200-5 | Tratwy |

35115210-8 | Tratwy niezatapialne |

35120000-1 | Łodzie |

35121000-8 | Łodzie specjalistyczne |

35121100-9 | Łodzie motorowe |

35121110-2 | Łodzie obserwacyjne |

35121120-5 | Łodzie patrolowe służb celnych |

35121130-8 | Policyjne łodzie patrolowe |

35121140-1 | Łodzie ratunkowe |

35122000-5 | Łodzie rekreacyjne i sportowe |

35122100-6 | Łodzie żaglowe |

35122110-9 | Katamaranowe łodzie żaglowe |

35122120-2 | Szalupy ratunkowe |

35122130-5 | Szalupy żaglowe |

35122140-8 | Małe jednostki pływające |

35122150-1 | Szalupy z włókna szklanego |

35122160-4 | Szalupy półsztywne |

35122200-7 | Niezatapialne jednostki pływające |

35122210-0 | Szalupy gumowe |

35122220-3 | Kanu |

35122300-8 | Łodzie wiosłowe |

35200000-6 | Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy |

35210000-9 | Parowozy i lokomotywy kolejowe |

35211000-6 | Lokomotywy kolejowe z napędem elektrycznym |

35212000-3 | Lokomotywy spalinowo-elektryczne |

35213000-0 | Lokomotywy spalinowe |

35214000-7 | Parowozy |

35215000-4 | Wagony linowe |

35220000-2 | Tabor kolejowy |

35221000-9 | Konserwacja taboru kolejowego i pojazdy serwisowe |

35222000-6 | Wagony kolejowe i tramwajowe pasażerskie oraz trolejbusy |

35222100-7 | Tramwajowe wagony pasażerskie |

35222200-8 | Kolejowe wagony pasażerskie |

35222300-9 | Trolejbusy |

35222310-2 | Wagony kolejowe |

35222400-0 | Półciężarówki bagażowe i półciężarówki specjalnego zastosowania |

35223000-3 | Kolejowe wagony towarowe |

35230000-5 | Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych lub taboru kolejowego; mechaniczne urządzenia sterowania ruchem |

35231000-2 | Części lokomotyw lub taboru kolejowego |

35231100-3 | Koła jednolite |

35231200-4 | Bufory i odbojnice |

35231300-5 | Siedziska kolejowe |

35231400-6 | Osie i opony oraz inne części lokomotyw lub taboru kolejowego |

35232000-9 | Mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne i sterujące |

35300000-7 | Statki powietrzne i kosmiczne |

35310000-0 | Helikoptery i samoloty |

35311000-7 | Stałopłaty |

35311100-8 | Samoloty |

35311200-9 | Bezzałogowe statki powietrzne |

35311300-0 | Załogowe statki powietrzne |

35311400-1 | Statki powietrzne specjalnego zastosowania |

35312000-4 | Śmigłowce |

35320000-3 | Statki powietrzne, satelity oraz wyrzutnie |

35321000-0 | Statki powietrzne |

35322000-7 | Satelity |

35323000-4 | Wyrzutnie statków powietrznych |

35330000-6 | Balony, sterowce i pozostałe statki powietrzne nienapędzane paliwem |

35331000-3 | Szybowce |

35331100-4 | Lotnie |

35332000-0 | Balony |

35333000-7 | Sterowce |

35340000-9 | Części statków powietrznych i kosmicznych |

35341000-6 | Części statków powietrznych |

35341100-7 | Silniki statków powietrznych |

35341110-0 | Silniki turboodrzutowe i turbośmigła |

35341111-7 | Silniki turboodrzutowe |

35341112-4 | Turbośmigła |

35341120-3 | Silniki odrzutowe |

35341130-6 | Części silników statków powietrznych |

35341131-3 | Części silników turboodrzutowych i turbośmigieł |

35342000-3 | Części śmigłowców |

35350000-2 | Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części |

35351000-9 | Wyposażenie statków powietrznych |

35351100-0 | Platformy wyrzutowe statków powietrznych |

35351110-3 | Systemy katapultujące do statków powietrznych |

35351200-1 | Dźwignie zaczepowe |

35351300-2 | Symulatory lotu |

35351310-5 | Napowietrzne, lotnicze urządzenia szkoleniowe |

35400000-8 | Różny sprzęt transportowy |

35410000-1 | Wozy konne i ręczne oraz inne pojazdy nienapędzane mechanicznie |

35411000-8 | Wózki |

35420000-4 | Wózki bagażowe |

35421000-1 | Wózki popychane |

36000000-1 | Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary |

36100000-2 | Meble |

36110000-5 | Siedziska, krzesła i podobne części |

36111000-2 | Siedziska z ramą metalową |

36111100-3 | Siedziska do cywilnych statków powietrznych |

36111200-4 | Siedziska do pojazdów mechanicznych |

36111300-5 | Siedziska obrotowe |

36111400-6 | Siedziska biurowe, szkolne i inne |

36111410-9 | Krzesła szkolne |

36111420-2 | Krzesła biurowe |

36111430-5 | Siedziska teatralne |

36111490-3 | Katapulty |

36112000-9 | Siedziska z ramą drewnianą |

36112100-0 | Krzesła stołowe |

36112200-1 | Fotele |

36112300-2 | Taborety |

36112400-3 | Ławy |

36112500-4 | Siedziska pokładowe |

36112600-5 | Stołki |

36113000-6 | Siedziska z tworzyw sztucznych |

36114000-3 | Części siedzisk |

36114100-4 | Tapicerka |

36115000-0 | Krzesła |

36120000-8 | Meble inne niż domowe |

36121000-5 | Meble biurowe |

36121100-6 | Metalowe meble biurowe |

36121110-9 | Stoły metalowe |

36121120-2 | Szafki metalowe |

36121130-5 | Biurka metalowe |

36121140-8 | Metalowe regały biurowe |

36121150-1 | Biblioteczki metalowe |

36121160-4 | Metalowe systemy do przechowywania akt |

36121161-1 | Metalowe szafy na akta |

36121162-8 | Metalowe szafy na karty indeksowe |

36121163-5 | Systemy kołowe |

36121164-2 | Wózki biurowe |

36121170-7 | Szafy metalowe |

36121200-7 | Drewniane meble biurowe |

36121210-0 | Stoły drewniane |

36121220-3 | Szafki drewniane |

36121230-6 | Biurka drewniane |

36121240-9 | Drewniane regały biurowe |

36121241-6 | Drewniane regały na akta |

36121250-2 | Systemy aktowe |

36121251-9 | Szafy na akta |

36121252-6 | Szafy na karty indeksowe |

36121253-3 | Zawieszki do akt |

36121254-0 | Wózki drewniane |

36121300-8 | Meble wystawowe |

36121400-9 | Meble komputerowe |

36121410-2 | Stoły komputerowe |

36121500-0 | Stoły sortownicze |

36121510-3 | Ramy sortownicze |

36122000-2 | Meble sklepowe |

36122100-3 | Witryny wystawowe |

36122200-4 | Lady |

36122210-7 | Lady podawcze |

36122300-5 | Meble do przechowywania |

36123000-9 | Meble laboratoryjne |

36123100-0 | Stoły laboratoryjne |

36130000-1 | Meble domowe |

36131000-8 | Meble i wyposażenie kuchni |

36131100-9 | Kredensy |

36131200-0 | Regały |

36131300-1 | Blaty |

36131400-2 | Szafy |

36131500-3 | Kuchnie do zabudowy |

36131600-4 | Wyciągi |

36132000-5 | Meble ogrodowe |

36133000-2 | Meble do sypialni, jadalni i salonu |

36133100-3 | Meble do sypialni |

36133110-6 | Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane |

36133111-3 | Stelaże do materacy |

36133112-0 | Materace |

36133113-7 | Specjalne meble tapicerowane |

36133114-4 | Koce elektryczne |

36133115-1 | Prześcieradła gumowe |

36133116-8 | Łóżka |

36133120-9 | Meble do sypialni, inne niż łóżka i kanapy |

36133121-6 | Garderoby |

36133122-3 | Komody |

36133123-0 | Stoliki nocne |

36133200-4 | Meble do jadalni |

36133210-7 | Stoły do jadalni |

36133300-5 | Meble do salonu |

36133310-8 | Biurka i stoły |

36133311-5 | Biurka |

36133312-2 | Stoły |

36133313-9 | Stoliki |

36133320-1 | Biblioteczki |

36134000-9 | Meble łazienkowe |

36140000-4 | Różne meble i wyposażenie |

36141000-1 | Meble metalowe |

36141100-2 | Stojaki |

36141200-3 | Stoły robocze |

36141400-5 | Stołki metalowe |

36141500-6 | Meble modułowe |

36142000-8 | Biblioteczki przesuwne |

36143000-5 | Meble konferencyjne |

36144000-2 | Meble wystawowe |

36144100-3 | Szafki wystawowe |

36145000-9 | Meble biblioteczne |

36145100-0 | Wyposażenie bibliotek |

36146000-6 | Meble recepcyjne |

36147000-3 | Meble z tworzyw sztucznych i innych |

36147100-4 | Meble z tworzyw sztucznych |

36147110-7 | Krzesła z tworzyw sztucznych |

36147200-5 | Meble bambusowe |

36148000-0 | Części mebli |

36150000-7 | Meble szkolne |

36151000-4 | Stoły i krzesła szkolne |

36151100-5 | Biurka szkolne |

36151200-6 | Ławki |

36152000-1 | Meble przedszkolne |

36153000-8 | Pomoce naukowe |

36153100-9 | Pomoce dydaktyczne |

36153110-2 | Sprzęt dydaktyczny |

36153200-0 | Pomoce i artykuły szkoleniowe |

36200000-3 | Biżuteria i podobne wyroby |

36210000-6 | Monety i medale |

36211000-3 | Monety |

36212000-0 | Medale |

36220000-9 | Wyroby biżuteryjne |

36221000-6 | Perły |

36222000-3 | Wyroby złotnicze |

36223000-0 | Wyroby z metali szlachetnych |

36224000-7 | Wyroby z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych |

36225000-4 | Wyroby srebrzarskie |

36226000-1 | Podarunki ofiarowane pracownikom z chwilą odprawy |

36300000-4 | Instrumenty muzyczne i ich części |

36310000-7 | Instrumenty muzyczne |

36311000-4 | Pianina |

36312000-1 | Organy |

36313000-8 | Instrumenty strunowe |

36314000-5 | Instrumenty dęte |

36315000-2 | Instrumenty muzyczne ze wzmacniaczami elektrycznymi |

36315100-3 | Syntezatory |

36316000-9 | Instrumenty perkusyjne |

36320000-0 | Części i akcesoria do instrumentów muzycznych |

36400000-5 | Artykuły i sprzęt sportowy |

36410000-8 | Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu |

36411000-5 | Sprzęt narciarski |

36411100-6 | Narty |

36412000-2 | Sprzęt do uprawiania sportów wodnych |

36412100-3 | Narty wodne |

36413000-9 | Artykuły myśliwskie lub połowowe |

36414000-6 | Towary kempingowe |

36415000-3 | Sprzęt lekkoatletyczny |

36416000-0 | Sprzęt wypoczynkowy |

36420000-1 | Sprzęt gimnastyczny |

36500000-6 | Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw |

36510000-9 | Lalki |

36520000-2 | Zabawki |

36521000-9 | Instrumenty muzyczne do zabawy |

36522000-6 | Zabawki na kółkach |

36523000-3 | Puzzle |

36524000-0 | Gry |

36530000-5 | Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich |

36531000-2 | Karty do gry |

36532000-9 | Gry wideo |

36533000-6 | Bilard |

36534000-3 | Automaty wrzutowe do gry na monety lub żetony |

36535000-0 | Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw |

36535100-1 | Huśtawki |

36535200-2 | Wyposażenie placów zabaw |

36600000-7 | Różne wyroby gotowe i pozostałe |

36610000-0 | Wyroby pralnicze |

36620000-3 | Tabliczki lub tablice szkolne do pisania lub kreślenia |

36621000-0 | Tablice szkolne do pisania kredą |

36622000-7 | Tabliczki do pisania |

36630000-6 | Wyroby sztuczne |

36631000-3 | Sztuczne owoce |

36632000-0 | Sztuczne kwiaty |

36633000-7 | Sztuczna trawa |

36634000-4 | Sztuczne trawniki |

36635000-1 | Sztuczna biżuteria |

36640000-9 | Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych |

36641000-6 | Artykuły informacyjne i promocyjne |

36650000-2 | Parasole i osłony przeciwsłoneczne, laski i stołki myśliwskie |

36651000-9 | Osłony przeciwsłoneczne |

36652000-6 | Parasole |

36653000-3 | Stołki myśliwskie |

36654000-0 | Laski |

36655000-7 | Części, wykończenia i akcesoria do parasoli, osłon przeciwsłonecznych, lasek i podobne wyroby |

36660000-5 | Wyroby pogrzebowe |

36670000-8 | Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i wyroby zaprowiantowania |

36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

36671100-6 | Zastawa kuchenna |

36671110-9 | Naczynia |

36671120-2 | Filiżanki i szklanki |

36671121-9 | Filiżanki |

36671122-6 | Zestawy |

36671130-5 | Pojemniki na żywność |

36671140-8 | Kanistry na wodę |

36671150-1 | Termosy |

36671160-4 | Tacki |

36671200-7 | Zastawa stołowa i kuchenna |

36671210-0 | Zastawa stołowa |

36671300-8 | Porcelana i zastawa kuchenna |

36672000-2 | Dostawy prowiantu |

36672100-3 | Jednorazowe produkty w zakresie dostarczania posiłków |

36672110-6 | Sztućce i talerze jednorazowe |

36672120-9 | Kubki jednorazowe |

36672200-4 | Tacki na żywność |

36673000-9 | Różnego rodzaju miotły i szczotki |

36673100-0 | Miotły |

36673200-1 | Szczotki |

36673210-4 | Pędzle malarskie |

36673220-7 | Pędzle kosmetyczne |

36673230-0 | Szczoteczki do zębów |

36673300-2 | Miotły i szczotki do sprzątania w gospodarstwie domowym |

36673310-5 | Szczotki toaletowe |

36674000-6 | Zapalniczki, wyroby z tworzyw palnych, wyroby pirotechniczne, zapałki i ciekłe lub skroplone paliwa gazowe |

36674100-7 | Zapalniczki do papierosów |

36674200-8 | Stopy piroforyczne |

36674300-9 | Zapałki |

36674400-0 | Gaz do zapalniczek |

36674500-1 | Wyroby pirotechniczne |

36674600-2 | Świece |

36675000-3 | Wyroby do pielęgnacji włosów |

36675100-4 | Grzebienie |

36675200-5 | Peruki |

36680000-1 | Zaprowiantowanie koszarowe |

36700000-8 | Wyroby i towary konsumpcyjne |

36710000-1 | Towary konsumpcyjne |

36711000-8 | Zestawy badawcze |

36712000-5 | Filtry |

36712100-6 | Wkłady do filtrów |

36712200-7 | Części zużywalne |

36713000-2 | Wyroby higieniczne |

36720000-4 | Towary wolnocłowe |

36730000-7 | Wyroby do jednorazowego użytku |

36731000-4 | Towary jednokrotnego użytku |

36731100-5 | Prezerwatywy |

36731200-6 | Artykuły do użytku osobistego |

36800000-9 | Wyroby rękodzielnicze i artystyczne |

36810000-2 | Wyroby rękodzielnicze |

36820000-5 | Wyroby artystyczne |

36821000-2 | Pędzle malarskie |

36822000-9 | Rysiki |

36822100-0 | Kredki |

36822200-1 | Węgiel do kreślenia |

36822300-2 | Kreda |

36822400-3 | Pastele |

36900000-0 | Produkty specjalnego zastosowania |

36910000-3 | Sprzęt policyjny |

36911000-0 | Cele strzelnicze |

36912000-7 | Sprzęt do tłumienia zamieszek |

36920000-6 | Produkty z recyklingu |

36930000-9 | Urządzenia bezpieczeństwa |

36931000-6 | Osprzęt bezpieczeństwa |

36932000-3 | Torby bezpieczeństwa |

36933000-0 | Uszczelnienia |

36934000-7 | Zawieszki |

36940000-2 | Zawieszki do kolczykowania zwierząt |

36941000-9 | Zawieszki do kolczykowania bydła |

36950000-5 | Skrzynie kompostowe |

36960000-8 | Żetony |

36970000-1 | Kabiny natryskowe |

36980000-4 | Urządzenia do odśnieżania |

37000000-8 | Odzyskane surowce wtórne |

37100000-9 | Odzyskane surowce wtórne z metalu |

37200000-0 | Odzyskane surowce wtórne niemetalowe |

40000000-2 | Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii |

40100000-3 | Elektryczność |

40200000-4 | Gaz przetworzony |

40210000-7 | Gaz węglowy lub podobne gazy |

40220000-0 | Gaz zasilający |

40300000-5 | Para, gorąca woda i podobne produkty |

40310000-8 | Gorąca woda |

40320000-1 | Para |

40330000-4 | Węzeł cieplny lokalny |

40340000-7 | Węzeł cieplny dalekiego zasięgu |

40400000-6 | Energia słoneczna |

40410000-9 | Baterie słoneczne |

40411000-6 | Kolektory słoneczne do produkcji ciepła |

40412000-3 | Słoneczne moduły fotoelektryczne |

40420000-2 | Instalacje słoneczne |

40500000-7 | Paliwa jądrowe |

40510000-0 | Uran |

40520000-3 | Pluton |

40530000-6 | Materiały radioaktywne |

40540000-9 | Izotopy promieniotwórcze |

41000000-9 | Woda zlewnicza i oczyszczona |

41100000-0 | Woda naturalna |

41110000-3 | Woda pitna |

41120000-6 | Woda nienadająca się do picia |

45000000-7 | Roboty budowlane |

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |

45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |

45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |

45111210-3 | Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał |

45111211-0 | Roboty w zakresie wysadzania |

45111212-7 | Roboty w zakresie usuwania skał |

45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu |

45111214-1 | Roboty w zakresie oczyszczania pneumatycznego |

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |

45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu |

45111250-5 | Badanie gruntu |

45111260-8 | Przygotowanie terenu do robót górniczych |

45111290-7 | Roboty przygotowawcze do świadczenia usług |

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |

45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |

45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowów |

45112200-7 | Usuwanie powłoki gleby |

45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby |

45112300-8 | Rekultywacja gleby |

45112310-1 | Podsypywanie gleby |

45112320-4 | Rekultywacja |

45112330-7 | Rekultywacja terenu |

45112340-0 | Roboty w zakresie odkażania gleby |

45112350-3 | Rekultywacja nieużytków |

45112400-9 | Roboty wykopaliskowe |

45112410-2 | Kopanie grobów |

45112420-5 | Kopanie piwnic |

45112440-1 | Tarasowanie pagórków |

45112441-8 | Tarasowanie |

45112450-4 | Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych |

45112500-0 | Usuwanie gleby |

45112600-1 | Wycinanie i napełnianie |

45112700-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenu |

45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |

45112711-2 | Roboty w zakresie kształtowania parków |

45112712-9 | Roboty w zakresie kształtowania ogrodów |

45112713-6 | Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych |

45112714-3 | Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy |

45112720-8 | Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |

45112721-5 | Roboty w zakresie kształtowania pól golfowych |

45112722-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenów jeździeckich |

45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |

45112730-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |

45112740-4 | Roboty w zakresie kształtowania lotnisk |

45113000-2 | Roboty na placu budowy |

45120000-4 | Próbne wiercenia i wykopy |

45121000-1 | Próbne wiercenia |

45122000-8 | Próbne wykopy |

45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |

45211000-9 | Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych |

45211100-0 | Roboty budowlane w zakresie domów |

45211200-1 | Schroniska |

45211300-2 | Domy |

45211310-5 | Łaźnie |

45211320-8 | Altany |

45211340-4 | Budownictwo wielorodzinne |

45211341-1 | Mieszkania |

45211350-7 | Budynki wielofunkcyjne |

45211360-0 | Rozwój miast |

45212000-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych |

45212100-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy ośrodków wypoczynkowych |

45212110-0 | Ośrodki wypoczynkowe |

45212120-3 | Parki |

45212130-6 | Parki rozrywki |

45212140-9 | Obiekty rekreacyjne |

45212150-2 | Kina |

45212160-5 | Kasyna |

45212170-8 | Rozrywkowe obiekty budowlane |

45212171-5 | Ośrodki rozrywki |

45212172-2 | Ośrodki rekreacyjne |

45212180-1 | Kasy biletowe |

45212190-4 | Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych |

45212200-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych |

45212210-1 | Jednofunkcyjne ośrodki sportowe |

45212211-8 | Lodowiska |

45212212-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy basenów pływackich |

45212220-4 | Wielofunkcyjne obiekty sportowe |

45212221-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych |

45212222-8 | Sale gimnastyczne |

45212223-5 | Obiekty sportów zimowych |

45212224-2 | Stadiony |

45212225-9 | Hale sportowe |

45212290-5 | Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych |

45212300-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych |

45212310-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw |

45212311-9 | Galerie sztuki |

45212312-6 | Ośrodki wystawiennicze |

45212313-3 | Muzea |

45212320-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki |

45212321-2 | Audytoria |

45212322-9 | Teatry |

45212330-8 | Biblioteki |

45212331-5 | Biblioteki multimedialne |

45212340-1 | Sale wykładowe |

45212350-4 | Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej |

45212351-1 | Pomniki historyczne |

45212352-8 | Pomniki architektoniczne |

45212353-5 | Pałace |

45212354-2 | Zamki |

45212360-7 | Obiekty sakralne |

45212361-4 | Kościoły |

45212400-0 | Budynki hotelowe i restauracyjne |

45212410-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe |

45212411-0 | Hotele |

45212412-7 | Schroniska |

45212413-4 | Miejsca pobytu czasowego |

45212420-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów |

45212421-3 | Restauracje |

45212422-0 | Kantyny |

45212423-7 | Kawiarnie |

45213000-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem |

45213100-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy centrów handlowych |

45213110-7 | Sklepy |

45213111-4 | Centra handlowe |

45213112-1 | Obiekty handlowe |

45213120-0 | Poczty |

45213130-3 | Banki |

45213140-6 | Bazary |

45213141-3 | Targowiska zadaszone |

45213142-0 | Targowiska na wolnym powietrzu |

45213150-9 | Biurowce |

45213200-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych |

45213210-8 | Instalowanie chłodni |

45213220-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów |

45213221-8 | Magazyny |

45213230-4 | Składy |

45213240-7 | Gospodarskie obiekty budowlane |

45213241-4 | Stodoły |

45213242-1 | Obory |

45213250-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych |

45213251-7 | Zakłady |

45213252-4 | Warsztaty |

45213300-6 | Obiekty budowlane związane z transportem |

45213310-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym |

45213311-6 | Przystanki autobusowe |

45213312-3 | Parkingi |

45213313-0 | Warsztaty serwisowe |

45213314-7 | Zajezdnie autobusowe |

45213320-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym |

45213321-9 | Stacje kolejowe |

45213322-6 | Terminale kolejowe |

45213330-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym |

45213331-2 | Lotniska |

45213332-9 | Wieże kontrolne |

45213340-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym |

45213341-5 | Terminale promowe |

45213342-2 | Terminale przeładunkowe |

45213350-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu |

45213351-8 | Hangary |

45213352-5 | Hale serwisowe |

45214000-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami |

45214100-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych |

45214200-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem |

45214210-5 | Szkoły podstawowe |

45214220-8 | Szkoły średnie |

45214230-1 | Szkoły specjalne |

45214300-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem pomaturalnym |

45214310-6 | Pomaturalne szkoły zawodowe |

45214320-9 | Pomaturalne szkoły techniczne |

45214400-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym |

45214410-7 | Politechniki |

45214420-0 | Sale wykładowe |

45214430-3 | Laboratoria językowe |

45214500-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z kształceniem podyplomowym |

45214600-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych |

45214610-9 | Laboratoria |

45214620-2 | Ośrodki badawcze |

45214630-5 | Obiekty naukowe |

45214640-8 | Stacje meteorologiczne |

45214700-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych |

45214800-8 | Ośrodki szkoleniowe |

45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej |

45215100-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych |

45215110-1 | Zdroje |

45215120-4 | Specjalne budynki medyczne |

45215130-7 | Kliniki |

45215140-0 | Obiekty szpitalne |

45215141-7 | Sale operacyjne |

45215142-4 | Oddziały intensywnej opieki |

45215143-1 | Sale diagnostyczne |

45215144-8 | Sale badań przesiewowych |

45215145-5 | Roboty fluoroskopowe |

45215146-2 | Sale badania patologii |

45215147-9 | Sale medycyny kryminalnej |

45215148-6 | Sale zabiegowe |

45215200-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej |

45215210-2 | Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej |

45215212-6 | Domy dla emerytów |

45215213-3 | Domy opieki |

45215214-0 | Ośrodki mieszkalne |

45215215-7 | Domy dziecka |

45215220-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budowlanych niż ośrodki pobytowe |

45215221-2 | Ośrodki opieki dziennej |

45215222-9 | Ośrodki społeczne |

45215300-0 | Roboty budowlane w zakresie krematoriów |

45215400-1 | Roboty na cmentarzach |

45215500-2 | Toalety publiczne |

45215510-5 | Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej |

45216000-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych |

45216100-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych |

45216110-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego |

45216111-5 | Posterunki policji |

45216112-2 | Sądy |

45216113-9 | Więzienia |

45216114-6 | Budynki parlamentu oraz zgromadzeń publicznych |

45216120-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych |

45216121-8 | Obiekty straży pożarnej |

45216122-5 | Pogotowia ratunkowe |

45216123-2 | Obiekty budowlane ratownictwa górskiego |

45216124-9 | Stacje wodnego pogotowia ratunkowego |

45216125-6 | Obiekty budowlane służb ratunkowych |

45216126-3 | Obiekty budowlane straży granicznej |

45216127-0 | Posterunki ratownicze |

45216128-7 | Latarnie morskie |

45216200-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji |

45216210-9 | Mesy wojskowe |

45216220-2 | Bunkry wojskowe |

45216230-5 | Schrony wojskowe |

45216240-8 | Koszary |

45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |

45221000-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej |

45221100-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów |

45221110-6 | Mosty |

45221111-3 | Mosty drogowe |

45221112-0 | Mosty kolejowe |

45221113-7 | Mosty dla pieszych |

45221114-4 | Roboty budowlane w zakresie mostów z żelaza |

45221115-1 | Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali |

45221117-5 | Wagi mostowe |

45221118-2 | Mosty podtrzymujące rurociągi |

45221119-9 | Renowacja mostów |

45221120-9 | Wiadukty |

45221121-6 | Wiadukty drogowe |

45221122-3 | Wiadukty kolejowe |

45221200-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej |

45221210-7 | Tunele zadaszone lub częściowo zadaszone |

45221211-4 | Przejścia podziemne |

45221213-8 | Tunele kolejowe zadaszone lub częściowo zadaszone |

45221214-5 | Tunele drogowe zadaszone lub częściowo zadaszone |

45221220-0 | Kanały sklepione |

45221230-3 | Szyby |

45221240-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli drogowych |

45221241-3 | Tunele drogowe |

45221242-0 | Tunele kolejowe |

45221243-7 | Tunele piesze |

45221244-4 | Kanały |

45221245-1 | Tunele podwodne |

45221246-8 | Tunele podmorskie |

45221247-5 | Kopanie tuneli |

45221248-2 | Wykładanie tuneli |

45221250-9 | Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej |

45222000-9 | Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej |

45222100-0 | Zakłady uzdatniania odpadów |

45222110-3 | Składowiska odpadów |

45222200-1 | Wojskowe roboty budowlane |

45222210-4 | Wojskowe roboty inżynieryjne |

45223000-6 | Konstrukcje |

45223100-7 | Montaż konstrukcji metalowych |

45223110-0 | Instalowanie konstrukcji metalowych |

45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |

45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali |

45223220-4 | Roboty zadaszeniowe |

45223300-9 | Parkingi |

45223310-2 | Parkingi podziemne |

45223320-5 | Obiekty do parkowania i jazdy |

45223400-0 | Stacje radarowe |

45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego |

45223600-2 | Pomieszczenia dla psów |

45223700-3 | Stacje obsługi |

45223710-6 | Przydrożne bary i restauracje |

45223720-9 | Stacje benzynowe / tankowania gazu |

45223800-4 | Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji |

45223810-7 | Konstrukcje gotowe |

45223820-0 | Gotowe elementy i części składowe |

45223821-7 | Elementy gotowe |

45223822-4 | Gotowe części składowe |

45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |

45231100-6 | Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |

45231110-9 | Kładzenie rurociągów |

45231111-6 | Podnoszenie i poziomowanie rurociągów |

45231112-3 | Instalacja rurociągów |

45231113-0 | Poziomowanie rurociągów |

45231200-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów |

45231210-0 | Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych |

45231220-3 | Roboty budowlane w zakresie gazociągów |

45231221-0 | Linie przesyłu gazu |

45231222-7 | Roboty w zakresie zbiorników gazu |

45231223-4 | Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu |

45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |

45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |

45231500-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza |

45231510-3 | Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza |

45231600-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych |

45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |

45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |

45232120-9 | Roboty nawadniające |

45232121-6 | Rurociągi nawadniające |

45232130-2 | Rurociągi do odprowadzania wody burzowej |

45232140-5 | Lokalne węzły grzewcze |

45232141-2 | Roboty grzewcze |

45232142-9 | Stacje przesyłu ciepła |

45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |

45232151-5 | Węzły do przepompowywania wody |

45232152-2 | Przepompownie |

45232153-9 | Roboty budowlane w zakresie wież wodnych |

45232200-4 | Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych |

45232210-7 | Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych |

45232220-0 | Podstacje |

45232221-7 | Podstacje transformatorowe |

45232300-5 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych |

45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych |

45232311-5 | Przydrożne telefoniczne linie awaryjne |

45232320-1 | Kablowe linie nadawcze |

45232330-4 | Wznoszenie masztów antenowych |

45232331-1 | Roboty dodatkowe w zakresie nadawania |

45232332-8 | Telekomunikacyjne roboty dodatkowe |

45232340-7 | Maszty telefonii komórkowej |

45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |

45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |

45232411-6 | Rurociągi wody ściekowej |

45232420-2 | Roboty w zakresie ścieków |

45232421-9 | Roboty w zakresie oczyszczania ścieków |

45232422-6 | Roboty w zakresie uzdatniania osadów |

45232423-3 | Przepompownie ścieków |

45232424-0 | Wyloty kanałów ściekowych |

45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |

45232431-2 | Przepompownie wody odpadowej |

45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |

45232450-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy upustów |

45232451-8 | Roboty odwadniające i nawierzchniowe |

45232452-5 | Roboty odwadniające |

45232453-2 | Upusty |

45232460-4 | Roboty sanitarne |

45232470-7 | Stacje przesyłu odpadów |

45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |

45233100-0 | Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg |

45233110-3 | Roboty w zakresie budowy autostrad |

45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |

45233121-3 | Roboty w zakresie budowy dróg głównych |

45233122-0 | Obwodnica |

45233123-7 | Drogi podrzędne |

45233124-4 | Drogi dojazdowe |

45233125-1 | Węzły drogowe |

45233126-8 | Węzły wielostopniowe |

45233127-5 | Rozjazdy |

45233128-2 | Ronda |

45233129-9 | Skrzyżowania dróg |

45233130-9 | Roboty w zakresie budowy autostrad |

45233131-6 | Roboty w zakresie budowy podwyższonych autostrad |

45233139-3 | Roboty w zakresie konserwacji autostrad |

45233140-2 | Roboty drogowe |

45233141-9 | Roboty w zakresie konserwacji dróg |

45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |

45233144-0 | Objazdy |

45233150-5 | Roboty w zakresie regulacji ruchu |

45233160-8 | Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane |

45233161-5 | Ścieżki piesze |

45233162-2 | Ścieżki rowerowe |

45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |

45233210-4 | Roboty w zakresie nawierzchni autostrad |

45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

45233221-4 | Malowanie nawierzchi |

45233222-1 | Roboty w zakresie chodników |

45233223-8 | Wymiana nawierzchni drogowej |

45233224-5 | Drogi dwupasmowe |

45233225-2 | Drogi jednopasmowe |

45233226-9 | Drogi dojazdowe |

45233227-6 | Łącznice |

45233228-3 | Krycie powierzchni |

45233229-0 | Konserwacja zadaszeń |

45233250-6 | Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg |

45233251-3 | Wymiana nawierzchni |

45233252-0 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic |

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych |

45233260-9 | Drogi piesze |

45233261-6 | Przejścia dla pieszych |

45233262-3 | Strefy ruchu pieszego |

45233270-2 | Malowanie nawierzchni parkingów |

45233280-5 | Wznoszenie barier drogowych |

45233290-8 | Instalowanie znaków drogowych |

45233291-5 | Instalowanie odbojnic |

45233292-2 | Instalowanie urządzeń ochronnych |

45233293-9 | Instalowanie mebli ulicznych |

45233294-6 | Instalowanie sygnalizacji drogowej |

45233300-2 | Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego |

45233310-5 | Fundamentowanie autostrad |

45233320-8 | Fundamentowanie dróg |

45233330-1 | Fundamentowanie ulic |

45233340-4 | Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego |

45234000-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu |

45234100-7 | Budowa kolei |

45234110-0 | Budowa kolei międzymiastowej |

45234111-7 | Kolej miejska |

45234112-4 | Składy kolejowe |

45234113-1 | Rozbiórka torów |

45234114-8 | Nasypy kolejowe |

45234115-5 | Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej |

45234116-2 | Budowa torów |

45234120-3 | Roboty w zakresie kolei miejskiej |

45234121-0 | Roboty w zakresie kolei tramwajowej |

45234122-7 | Roboty w zakresie kolei podziemnej |

45234123-4 | Roboty w zakresie z kolei częściowo podziemnej |

45234124-1 | Podziemny, kolejowy transport pasażerski |

45234125-8 | Podziemne stacje kolejowe |

45234126-5 | Roboty związane z liniami tramwajowymi |

45234127-2 | Składy tramwajowe |

45234128-9 | Platformy tramwajowe |

45234129-6 | Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej |

45234200-8 | Systemy transportu linowego |

45234210-1 | Systemy transportu linowego z wagonami |

45234220-4 | Roboty budowlane w zakresie wyciągów narciarskich |

45234230-7 | Roboty budowlane w zakresie wyciągów krzesełkowych |

45234240-0 | Kolej linowa napowietrzna |

45234250-3 | Kolej linowa |

45235000-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych |

45235100-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk |

45235110-7 | Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych |

45235111-4 | Roboty w zakresie budowy chodników lotniskowych |

45235200-5 | Roboty w zakresie budowy pasów startowych |

45235210-8 | Wymiana nawierzchni pasów startowych |

45235300-6 | Roboty w zakresie budowy lotniskowych pasów manewrowych |

45235310-9 | Drogi dla taksówek |

45235311-6 | Chodniki postojowe dla taksówek |

45235320-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy doków lotniczych |

45236000-0 | Wyrównywanie terenu |

45236100-1 | Wyrównywanie terenu obiektów sportowych |

45236110-4 | Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych |

45236111-1 | Wyrównywanie nawierzchni pól golfowych |

45236112-8 | Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych |

45236113-5 | Wyrównywanie terenu torów wyścigowych |

45236114-2 | Wyrównywanie nawierzchni bieżni |

45236119-7 | Naprawa boisk sportowych |

45236200-2 | Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych |

45236210-5 | Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci |

45236220-8 | Wyrównywanie terenu ogrodów zoologicznych |

45236230-1 | Wyrównywanie terenu ogrodów |

45236250-7 | Wyrównywanie terenu parków |

45236290-9 | Naprawa terenów rekreacyjnych |

45236300-3 | Wyrównywanie terenu cmentarzy |

45240000-1 | Budowa obiektów inżynierii wodnej |

45241000-8 | Budowa portów |

45241100-9 | Przystanie jachtowe |

45241200-0 | Budowa terminali przybrzeżnych |

45241300-1 | Molo |

45241400-2 | Doki |

45241500-3 | Nabrzeża |

45241600-4 | Instalowanie oświetlenia portowego |

45242000-5 | Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych |

45242100-6 | Budowa infrastruktury sportów wodnych |

45242110-9 | Budowa obiektów do wodowania |

45242200-7 | Mariny |

45242210-0 | Przystanie jachtowe |

45243000-2 | Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej |

45243100-3 | Roboty w zakresie zabezpieczenia klifów |

45243110-6 | Roboty w zakresie stabilizacji klifów |

45243200-4 | Tamy |

45243300-5 | Ściany wodne |

45243400-6 | Roboty w zakresie budowy plaż |

45243500-7 | Falochrony |

45243510-0 | Budowa nasypów |

45243600-8 | Ścianki szczelne |

45244000-9 | Wodne roboty budowlane |

45244100-0 | Instalacje wodne |

45246000-3 | Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej |

45246100-4 | Budowa zapór |

45246200-5 | Budowa wałów rzecznych |

45246400-7 | Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej |

45246410-0 | Konserwacja tam przeciwpowodziowych |

45246500-8 | Promenady |

45246510-1 | Deptaki |

45247000-0 | Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów |

45247100-1 | Roboty w zakresie budowy dróg wodnych |

45247110-4 | Budowa kanałów |

45247111-1 | Kanały irygacyjne |

45247112-8 | Kanały upustowe |

45247120-7 | Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów |

45247130-0 | Akwedukty |

45247200-2 | Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych |

45247210-5 | Tamy |

45247211-2 | Zapory |

45247212-9 | Wzmacnianie zapór |

45247220-8 | Przelewy |

45247230-1 | Groble |

45247240-4 | Bariery stałe |

45247270-3 | Budowa zbiorników |

45248000-7 | Budowa konstrukcji hydromechanicznych |

45248100-8 | Tamy kanałowe |

45248200-9 | Suche doki |

45248300-0 | Roboty konstrukcyjne w zakresie doków pływających |

45248400-1 | Przystanie |

45248500-2 | Bariery ruchome |

45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego |

45251000-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni |

45251100-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni |

45251110-5 | Elektrownie jądrowe |

45251111-2 | Roboty budowlane w zakresie reaktorów jądrowych |

45251120-8 | Hydroelektrownie |

45251130-1 | Instalacje wodne |

45251140-4 | Termoelektrownie |

45251141-1 | Elektrownie geotermiczne |

45251142-8 | Elektrownie opalane drewnem |

45251143-5 | Instalacje wytwarzające sprężone powietrze |

45251150-7 | Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych |

45251160-0 | Roboty w zakresie instalacji wiatrowych |

45251200-3 | Elektrociepłownia |

45251210-6 | Zakłady produkcji ciepła w cyklu kombinowanym |

45251220-9 | Zakłady kogeneracji |

45251230-2 | Zakłady wytwarzające parę wodną |

45251240-5 | Zakłady wytwarzające energię elektryczną na bazie złoża gazu ziemnego |

45251250-8 | Lokalne zakłady grzewcze |

45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów |

45252100-9 | Zakłady oczyszczania ścieków |

45252110-2 | Instalacje ruchome |

45252120-5 | Zakłady uzdatniania wody |

45252121-2 | Instalacje osadu |

45252122-9 | Zakłady odprowadzania ścieków |

45252123-6 | Zakłady przesiewowe |

45252124-3 | Przepompowywanie |

45252125-0 | Instalacje zrzutowe |

45252126-7 | Zakłady uzdatniania wody pitnej |

45252127-4 | Instalacje uzdatniania wody ściekowej |

45252130-8 | Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków |

45252140-1 | Zakłady odwadniania osadów |

45252150-4 | Zakłady przetwórstwa węgla |

45252200-0 | Wyposażenie oczyszczalni ścieków |

45252210-3 | Zakłady oczyszczania wody |

45252300-1 | Zakłady spalania odpadów |

45253000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów przetwórstwa chemicznego |

45253100-6 | Zakłady demineralizacji |

45253200-7 | Zakłady desulfitacji |

45253300-8 | Zakłady destylacji i oczyszczania |

45253310-1 | Zakłady destylacji wody |

45253320-4 | Zakłady destylacji wody |

45253400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów petrochemicznych |

45253500-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów farmaceutycznych |

45253600-1 | Zakłady dejonizacji |

45253700-2 | Zakłady odtłuszczania |

45253800-3 | Zakłady kompostowania |

45254000-2 | Roboty w zakresie wydobycia i produkcji |

45254100-3 | Roboty budowlane dla górnictwa |

45254110-6 | Wejścia do kopalni |

45254200-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych |

45255000-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów naftowych oraz gazowych |

45255100-0 | Roboty budowlane w zakresie platform produkcyjnych |

45255110-3 | Studnie |

45255120-6 | Obiekty platformowe |

45255121-3 | Obiekty napowietrzne |

45255200-1 | Rafinerie ropy |

45255210-4 | Terminale naftowe |

45255300-2 | Terminale gazu |

45255400-3 | Roboty produkcyjne |

45255410-6 | Przybrzeżne roboty produkcyjne |

45255420-9 | Lądowe roboty produkcyjne |

45255430-2 | Rozbiórka platform naftowych |

45255500-4 | Roboty wiertnicze i górnicze |

45255600-5 | Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji |

45255700-6 | Zakłady gazyfikacji węgla |

45255800-7 | Zakłady produkcji gazu |

45259000-7 | Usługi remontów i konserwacji zakładów |

45259100-8 | Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej |

45259200-9 | Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania |

45259300-0 | Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych |

45259900-6 | Modernizacja zakładów |

45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze |

45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |

45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych |

45261200-6 | Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów |

45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |

45261211-6 | Kładzenie płytek dachowych |

45261212-3 | Kładzenie łupków dachowych |

45261213-0 | Kładzenie dachów metalowych |

45261214-7 | Kładzenie dachów bitumicznych |

45261220-2 | Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin |

45261221-9 | Malowanie dachów |

45261222-6 | Cementowanie dachów |

45261300-7 | Kładzenie zaprawy i rynien |

45261310-0 | Kładzenie zaprawy |

45261320-3 | Kładzenie rynien |

45261400-8 | Pokrywanie |

45261410-1 | Izolowanie dachu |

45261420-4 | Uszczelnianie dachu |

45261900-3 | Usługi napraw i konserwacji dachów |

45261910-6 | Naprawa dachów |

45261920-9 | Konserwacja dachów |

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe |

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |

45262110-5 | Demontaż rusztowań |

45262120-8 | Wznoszenie rusztowań |

45262200-3 | Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych |

45262210-6 | Fundamentowanie |

45262211-3 | Wbijanie pali |

45262212-0 | Kopanie rowów |

45262213-7 | Membranowa technika budowy ścian |

45262220-9 | Wiercenie studni wodnych |

45262300-4 | Betonowanie |

45262310-7 | Zbrojenie |

45262311-4 | Betonowanie konstrukcji |

45262320-0 | Wyrównywanie |

45262321-7 | Wyrównywanie podłóg |

45262330-3 | Roboty w zakresie naprawy betonu |

45262340-6 | Wstrzykiwanie zaprawy |

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia |

45262360-2 | Cementowanie |

45262370-5 | Roboty w zakresie pokrywania betonem |

45262400-5 | Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej |

45262410-8 | Wznoszenie konstrukcji budynków |

45262420-1 | Wznoszenie konstrukcji obiektów |

45262421-8 | Przybrzeżne roboty cumownicze |

45262422-5 | Podwodne roboty wiertnicze |

45262423-2 | Wykonywanie pokładów |

45262424-9 | Przybrzeżne wykonywanie modułów |

45262425-6 | Wznoszenie osłon szczelnych |

45262426-3 | Roboty przy wbijaniu pali |

45262500-6 | Roboty murarskie |

45262510-9 | Roboty kamieniarskie |

45262511-6 | Cięcie kamienia |

45262512-3 | Kamieniarskie roboty wykończeniowe |

45262520-2 | Roboty murarskie |

45262521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad |

45262522-6 | Roboty murarskie |

45262600-7 | Różne specjalne roboty budowlane |

45262610-0 | Kominy przemysłowe |

45262620-3 | Ściany nośne |

45262630-6 | Wznoszenie pieców |

45262640-9 | Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego |

45262650-2 | Okładziny |

45262660-5 | Usuwanie azbestu |

45262700-8 | Przebudowa budynków |

45262800-9 | Rozbudowa budynków |

45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |

45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

45311000-0 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych |

45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej |

45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych |

45312000-7 | Instalowanie systemów alarmowych i anten |

45312100-8 | Instalowanie pożarowych systemów alarmowych |

45312200-9 | Instalowanie alarmów włamaniowych |

45312300-0 | Instalowanie anten |

45312310-3 | Roboty w zakresie ochrony oświetlenia |

45312311-0 | Instalowanie oświetlenia |

45312320-6 | Instalowanie telewizji napowietrznej |

45312330-9 | Instalowanie radiofonii napowietrznej |

45313000-4 | Instalowanie wind i podnośników |

45313100-5 | Instalowanie wind |

45313200-6 | Instalowanie podnośników |

45313210-9 | Instalowanie przenośników |

45314000-1 | Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego |

45314100-2 | Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych |

45314120-8 | Instalowanie linii telefonicznych |

45314200-3 | Instalowanie infrastruktury kablowej |

45314300-4 | Kładzenie kabli |

45314310-7 | Instalowanie okablowania komputerowego |

45314320-0 | Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach |

45315000-8 | Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych |

45315100-9 | Instalacyjne roboty elektryczne |

45315200-0 | Roboty w zakresie turbin |

45315300-1 | Instalowanie linii energetycznych |

45315400-2 | Instalacje wysokiego napięcia |

45315500-3 | Instalacje średniego napięcia |

45315600-4 | Instalacje niskiego napięcia |

45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych |

45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |

45316100-6 | Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego |

45316110-9 | Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego |

45316200-7 | Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |

45316210-0 | Instalowanie sprzętu monitorowania ruchu drogowego |

45316211-7 | Instalowanie podświetlanych znaków drogowych |

45316212-4 | Instalowanie świateł ruchu drogowego |

45316213-1 | Instalowanie sprzętu do kierowania ruchem drogowym |

45316220-3 | Instalowanie lotniskowego sprzętu sygnalizacyjnego |

45316230-6 | Instalowanie portowego sprzętu sygnalizacyjnego |

45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |

45317100-3 | Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego |

45317200-4 | Instalowanie transformatorów elektrycznych |

45317300-5 | Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej |

45317400-6 | Elektryczne instalacje sprzętu filtrującego |

45320000-6 | Roboty izolacyjne |

45321000-3 | Izolacja cieplna |

45323000-7 | Izolacja dźwiękoszczelna |

45324000-4 | Tynkowanie |

45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne |

45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza |

45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |

45331110-0 | Instalowanie kotłów |

45331200-8 | Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza |

45331210-1 | Instalowanie wentylacji |

45331211-8 | Instalowanie wentylacji zewnętrznej |

45331220-4 | Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza |

45331221-1 | Instalowanie układu częściowego konfekcjonowania powietrza |

45331230-7 | Instalowanie sprzętu chłodzącego |

45331231-4 | Instalowanie sprzętu mrożącego |

45332000-3 | Kładzenie upustów hydraulicznych |

45332200-5 | Hydraulika |

45332300-6 | Kładzenie upustów |

45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |

45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe |

45333100-1 | Instalowanie sprzętu regulacji gazu |

45333200-2 | Instalowanie gazomierzy |

45340000-2 | Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego |

45341000-9 | Wznoszenie płotów |

45342000-6 | Wznoszenie ogrodzeń |

45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |

45343100-4 | Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych |

45343200-5 | Instalowanie sprzętu gaśniczego |

45343210-8 | Instalowanie sprzętu gaśniczego CO2 |

45343220-1 | Instalowanie gaśnic |

45343230-4 | Instalowanie układu natryskiwania |

45350000-5 | Instalacje mechaniczne |

45351000-2 | Mechaniczne instalacje inżynieryjne |

45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |

45410000-4 | Tynkowanie |

45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów |

45421110-8 | Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych |

45421111-5 | Instalowanie metalowych framug |

45421112-2 | Instalowanie metalowych ram okiennych |

45421113-9 | Instalowanie metalowych progów |

45421114-6 | Instalowanie drzwi metalowych |

45421115-3 | Instalowanie okien metalowych |

45421120-1 | Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych |

45421121-8 | Instalowanie framug z tworzyw sztucznych |

45421122-5 | Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych |

45421123-2 | Instalowanie progów z tworzyw sztucznych |

45421124-9 | Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych |

45421125-6 | Instalowanie okien z tworzyw sztucznych |

45421130-4 | Instalowanie drewnianych framug i ram i okiennych |

45421131-1 | Instalowanie drewnianych framug |

45421132-8 | Instalowanie drewnianych ram okiennych |

45421133-5 | Instalowanie progów drewnianych |

45421134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych |

45421135-9 | Instalowanie okien drewnianych |

45421140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien |

45421141-4 | Instalowanie ścianek działowych |

45421142-1 | Instalowanie okiennic |

45421143-8 | Instalowanie zasłon |

45421144-5 | Instalowanie markiz |

45421145-2 | Instalowanie rolet |

45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |

45421147-6 | Instalowanie krat |

45421148-3 | Instalowanie bram |

45421150-0 | Instalowanie stolarki niemetalowej |

45421151-7 | Instalowanie kuchni na wymiar |

45421152-4 | Instalowanie ścianek działowych |

45421153-1 | Instalowanie zabudowanych mebli |

45421160-3 | Instalowanie wyrobów metalowych |

45422000-1 | Roboty ciesielskie |

45422100-2 | Stolarka drewniana |

45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian |

45431000-7 | Kładzenie płytek |

45431100-8 | Kładzenie terakoty |

45431200-9 | Kładzenie glazury |

45432000-4 | Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian |

45432100-5 | Kładzenie i wykładanie podłóg |

45432110-8 | Kładzenie podłóg |

45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych |

45432112-2 | Kładzenie terakoty |

45432113-9 | Kładzenie parkietu |

45432114-6 | Roboty w zakresie podłóg drewnianych |

45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |

45432121-8 | Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych |

45432130-4 | Pokrywanie podłóg |

45432200-6 | Wykładanie i tapetowanie ścian |

45432210-9 | Wykładanie ścian |

45432220-2 | Tapetowanie ścian |

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |

45441000-0 | Roboty szklarskie |

45442000-7 | Nakładanie powierzchni kryjących |

45442100-8 | Roboty malarskie |

45442110-1 | Malowanie budynków |

45442120-4 | Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych |

45442121-1 | Malowanie budowli |

45442180-2 | Powtórne malowanie |

45442190-5 | Usuwanie warstwy malarskiej |

45442200-9 | Nakładanie powłok antykorozyjnych |

45442210-2 | Galwanizowanie |

45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni |

45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |

45451000-3 | Dekorowanie |

45451100-4 | Zdobienie |

45451200-5 | Zakładanie paneli |

45451300-6 | Aranżacja oranżerii |

45452000-0 | Zewnętrzne czyszczenie budynków |

45452100-1 | Piaskowanie fasady budynków |

45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

45453100-8 | Roboty renowacyjne |

45454000-4 | Roboty restrukturyzacyjne |

45454100-5 | Odnawianie |

45500000-2 | Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej |

45510000-5 | Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską |

45520000-8 | Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską |

50000000-5 | Naprawa, serwisowanie i instalacja |

50100000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi |

50110000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi |

50111000-6 | Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze |

50111100-7 | Zarządzanie flotą pojazdów |

50111110-0 | Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów |

50112000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów |

50112100-4 | Usługi w zakresie napraw samochodów |

50112110-7 | Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów |

50112111-4 | Usługi w zakresie produkcji paneli |

50112120-0 | Usługi w zakresie wymiany szyb |

50112200-5 | Usługi w zakresie konserwacji samochodów |

50112300-6 | Mycie samochodów i podobne usługi |

50113000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów |

50113100-1 | Usługi w zakresie napraw autobusów |

50113200-2 | Usługi w zakresie konserwacji autobusów |

50114000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek |

50114100-8 | Usługi w zakresie naprawy ciężarówek |

50114200-9 | Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek |

50115000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli |

50115100-5 | Usługi w zakresie naprawy motocykli |

50115200-6 | Usługi w zakresie konserwacji motocykli |

50116000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów |

50116100-2 | Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego |

50116200-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców do pojazdów |

50116300-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów |

50116400-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów przekładniowych pojazdów |

50116500-6 | Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania |

50116510-9 | Usługi w zakresie formowania opon |

50116600-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji rozruszników |

50117000-8 | Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów |

50117100-9 | Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych |

50117200-0 | Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego karetek |

50117300-1 | Usługi w zakresie przywracania pojazdów do stanu użytkowego |

50118000-5 | Usługi w zakresie pomocy drogowej |

50118100-6 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego samochodów |

50118110-9 | Usługi holownicze |

50118200-7 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów handlowych |

50118300-8 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego autobusów |

50118400-9 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów silnikowych |

50118500-0 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego motocykli |

50190000-3 | Usługi w zakresie złomowania pojazdów |

50200000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego |

50210000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu |

50211000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych |

50211100-8 | Usługi w zakresie konserwacji statków powietrznych |

50211200-9 | Usługi w zakresie napraw statków powietrznych |

50211210-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych |

50211211-9 | Usługi w zakresie konserwacji silników statków powietrznych |

50211212-6 | Usługi w zakresie napraw silników statków powietrznych |

50211300-0 | Przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego |

50211310-3 | Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego |

50212000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców |

50220000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu |

50221000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw |

50221100-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw |

50221200-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw |

50221300-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych |

50221400-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców lokomotyw |

50222000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego |

50222100-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przepustnic |

50223000-4 | Przywracanie do stanu użytkowego lokomotyw |

50224000-1 | Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego |

50224100-2 | Przywracanie do stanu użytkowego siodełek |

50224200-3 | Przywracanie do stanu użytkowego wagonów pasażerskich |

50225000-8 | Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych |

50229000-6 | Złomowanie taboru kolejowego |

50230000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu |

50232000-0 | Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów |

50232100-1 | Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego |

50232110-4 | Obsługa instalacji oświetlenia publicznego |

50232200-2 | Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej |

50240000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego |

50241000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków |

50241100-7 | Usługi w zakresie naprawy statków |

50241200-8 | Usługi w zakresie naprawy promów |

50242000-3 | Zmiana przeznaczenia użytkowego statków |

50243000-0 | Złomowanie statków |

50244000-7 | Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi |

50245000-4 | Usługi w zakresie modernizacji statków |

50246000-1 | Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych |

50246100-2 | Usługi w zakresie suchego dokowania |

50246200-3 | Usługi w zakresie konserwacji boi nawigacyjnych |

50246300-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji konstrukcji pływających |

50246400-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji platform pływających |

50300000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego |

50310000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych |

50311000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących |

50311400-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących |

50312000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego |

50312100-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych |

50312110-9 | Konserwacja płyt komputerowych |

50312120-2 | Naprawa płyt komputerowych |

50312200-7 | Naprawa i konserwacja minikomputerów |

50312210-0 | Konserwacja minikomputerów |

50312220-3 | Naprawa minikomputerów |

50312300-8 | Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych |

50312310-1 | Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych |

50312320-4 | Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych |

50312400-9 | Konserwacja i naprawa mikrokomputerów |

50312410-2 | Konserwacja mikrokomputerów |

50312420-5 | Naprawa mikrokomputerów |

50312500-0 | Konserwacja i naprawa oprogramowania technologii informacji |

50312510-3 | Konserwacja oprogramowania technologii informacji |

50312520-6 | Naprawa oprogramowania technologii informacji |

50312600-1 | Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji |

50312610-4 | Konserwacja sprzętu technologii informacji |

50312620-7 | Naprawa sprzętu technologii informacji |

50313000-2 | Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych |

50313100-3 | Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek |

50313200-4 | Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek |

50314000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych |

50315000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych |

50316000-3 | Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów |

50317000-0 | Konserwacja i naprawa kasowników |

50320000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych |

50321000-1 | Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych |

50322000-8 | Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych |

50323000-5 | Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych |

50323100-6 | Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych |

50323200-7 | Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych |

50324000-2 | Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych |

50324100-3 | Usługi w zakresie konserwacji systemu |

50324200-4 | Zapobiegawcze usługi konserwacyjne |

50330000-7 | Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego |

50331000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych |

50332000-1 | Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej |

50333000-8 | Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego |

50333100-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych |

50333200-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej |

50334000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej |

50334100-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii kablowej |

50334110-9 | Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej |

50334120-2 | Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urządzeń przełączeniowych |

50334130-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej |

50334140-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zestawów telefonicznych |

50334200-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji telegrafii kablowej |

50334300-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kablowych urządzeń teleksowych |

50334400-9 | Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji |

50340000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych |

50341000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych |

50341100-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideotekstowych |

50341200-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników telewizyjnych |

50342000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio |

50343000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo |

50344000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych |

50344100-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego |

50344200-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kinematograficznego |

50400000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych |

50410000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej |

50411000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej |

50411100-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy |

50411200-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy |

50411300-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności |

50411400-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji tachometrów |

50411500-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przemysłowych mierników czasu |

50412000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej |

50413000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej |

50413100-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu |

50413200-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego |

50420000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego |

50421000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego |

50421100-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków inwalidzkich |

50421200-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego |

50422000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego |

50430000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych |

50431000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarków |

50432000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów |

50433000-9 | Usługi kalibracyjne |

50500000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn |

50510000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych |

50511000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp |

50511100-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych |

50511200-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp gazowych |

50512000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów |

50513000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających |

50514000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych |

50514100-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników |

50514200-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów |

50514300-4 | Usługi w zakresie naprawy tulej |

50530000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn |

50531000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych |

50531100-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych |

50531200-8 | Konserwacja aparatury gazowej |

50531300-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek |

50531400-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów |

50531500-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji żurawi masztowych |

50531510-4 | Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych |

50532000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń |

50532100-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych |

50532200-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów |

50532300-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów |

50532400-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego |

50700000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych |

50710000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych |

50711000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych |

50712000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych |

50720000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania |

50721000-5 | Obsługa instalacji grzewczych |

50730000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących |

50740000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników |

50750000-7 | Usługi w zakresie konserwacji wind |

50800000-3 | Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji |

50810000-6 | Usługi w zakresie naprawy biżuterii |

50820000-9 | Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego |

50821000-6 | Usługi w zakresie naprawy butów |

50822000-3 | Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego |

50830000-2 | Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych |

50840000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia |

50841000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni |

50842000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia |

50850000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli |

50860000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych |

50870000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw |

50880000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego |

50881000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu hotelowego |

50882000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego |

50883000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zaprowiantowania |

50884000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kempingowego |

50900000-4 | Usługi instalacyjne |

50910000-7 | Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych |

50911000-4 | Usługi instalowania sprzętu elektrycznego |

50911100-5 | Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów |

50911110-8 | Usługi instalowania silników elektrycznych |

50911120-1 | Usługi instalowania generatorów |

50911130-4 | Usługi instalowania transformatorów |

50911200-6 | Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej |

50911210-9 | Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej |

50911220-2 | Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną |

50912000-1 | Usługi instalowania urządzeń mechanicznych |

50913000-8 | Usługi instalowania generatorów pary, turbin, sprężarek i palników |

50913100-9 | Usługi instalowania generatorów pary |

50913300-1 | Usługi instalowania turbin |

50913310-4 | Usługi instalowania turbin gazowych |

50913400-2 | Usługi instalowania sprężarek |

50913500-3 | Usługi instalowania pieców |

50913510-6 | Usługi instalowania palników |

50913511-3 | Usługi instalowania pieców do spalania odpadów |

50914000-5 | Usługi instalowania silników |

50914100-6 | Usługi instalowania silników benzynowych |

50914200-7 | Usługi instalowania silników diesla |

50914300-8 | Usługi instalowania silników kolejowych |

50914400-9 | Usługi instalowania silników do pojazdów |

50914500-0 | Usługi instalowania silników do statków morskich |

50914600-1 | Usługi instalowania silników do statków powietrznych |

50920000-0 | Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji |

50921000-7 | Usługi instalowania urządzeń pomiarowych |

50921100-8 | Usługi instalowania urządzeń do pomiaru czasu |

50922000-4 | Usługi instalowania urządzeń kontrolnych |

50923000-1 | Usługi instalowania urządzeń badawczych |

50924000-8 | Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych |

50930000-3 | Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych |

50931000-0 | Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo |

50931100-1 | Usługi instalowania urządzeń radiowych |

50931200-2 | Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych |

50931300-3 | Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych |

50931400-4 | Usługi instalowania urządzeń wideo |

50932000-7 | Usługi instalowania nadajników radiowych i telewizyjnych |

50932100-8 | Usługi instalowania nadajników radiowych |

50932200-9 | Usługi instalowania nadajników telewizyjnych |

50933000-4 | Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej |

50934000-1 | Usługi instalowania urządzeń telefonicznych |

50935000-8 | Usługi instalowania urządzeń telegraficznych |

50940000-6 | Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego |

50941000-3 | Usługi instalowania sprzętu medycznego |

50942000-0 | Usługi instalowania sprzętu chirurgicznego |

50943000-7 | Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego |

50950000-9 | Usługi instalowania maszyn i urządzeń |

50951000-6 | Usługi instalowania maszyn ogólnego zastosowania |

50951100-7 | Usługi instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników |

50951110-0 | Usługi instalowania urządzeń wyciągowych |

50951111-7 | Usługi instalowania żurawi |

50951120-3 | Usługi instalowania urządzeń przeładunkowych |

50951130-6 | Usługi instalowania podwieszanych urządzeń bramowych |

50951140-9 | Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych |

50951400-0 | Usługi instalowania maszyn ogólnego zastosowania |

50951410-3 | Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania cieczy |

50951411-0 | Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody |

50952000-3 | Usługi instalowania maszyn rolniczych i używanych w leśnictwie |

50952100-4 | Usługi instalowania maszyn rolniczych |

50952200-5 | Usługi instalowania maszyn używanych w leśnictwie |

50953000-0 | Usługi instalowania obrabiarek |

50954000-7 | Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania |

50954100-8 | Usługi instalowania maszyn górniczych, kopalniczych, budowlanych i metalurgicznych |

50954110-1 | Usługi instalowania maszyn górniczych |

50954120-4 | Usługi instalowania maszyn kopalniczych |

50954130-7 | Usługi instalowania maszyn budowlanych |

50954140-0 | Usługi instalowania maszyn metalurgicznych |

50954200-9 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu |

50954210-2 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności |

50954220-5 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania napojów |

50954230-8 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania tytoniu |

50954300-0 | Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży włókienniczej i skórzanej |

50954310-3 | Usługi instalowania maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych |

50954320-6 | Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży skórzanej |

50954330-9 | Usługi instalowania maszyn do produkcji skóry wyprawionej |

50954340-2 | Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących |

50954400-1 | Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru i tektury |

50954410-4 | Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru |

50954420-7 | Usługi instalowania maszyn do produkcji tektury |

50955000-4 | Usługi instalowania systemów uzbrojenia |

50960000-2 | Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych |

50961000-9 | Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji |

50961100-0 | Usługi instalowania komputerów |

50961110-3 | Usługi instalowania urządzeń komputerowych |

50961200-1 | Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji |

50962000-6 | Usługi instalowania urządzeń biurowych |

50980000-8 | Usługi instalowania metalowych pojemników |

50981000-5 | Usługi instalowania zbiorników |

50982000-2 | Usługi instalowania rezerwuarów |

52000000-9 | Usługi handlu detalicznego |

52100000-0 | Usługi handlu detalicznego produktami spożywczymi |

52200000-1 | Usługi handlu detalicznego napojami |

52300000-2 | Usługi handlu detalicznego meblami |

52400000-3 | Usługi handlu detalicznego odzieżą |

52500000-4 | Usługi handlu detalicznego materiałami budowlanymi |

52600000-5 | Usługi handlu detalicznego nośnikami drukującymi |

52700000-6 | Usługi handlu detalicznego artykułami biurowymi |

52800000-7 | Usługi handlu detalicznego produktami sadowniczymi |

52900000-8 | Usługi handlu detalicznego produktami medycznymi |

55000000-0 | Usługi hotelarskie i restauracyjne |

55100000-1 | Usługi hotelarskie |

55200000-2 | Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe inne, niż hotelowe |

55210000-5 | Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych |

55220000-8 | Usługi w zakresie pól kempingowych |

55221000-5 | Usługi w zakresie pól dla pojazdów kempingowych |

55240000-4 | Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych |

55241000-1 | Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych |

55242000-8 | Usługi w zakresie domów wypoczynkowych |

55243000-5 | Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci |

55250000-7 | Usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych |

55260000-0 | Usługi w zakresie pojazdów z miejscami noclegowymi |

55270000-3 | Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe |

55300000-3 | Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków |

55310000-6 | Restauracyjne usługi kelnerskie |

55311000-3 | Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów |

55312000-0 | Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie |

55320000-9 | Usługi podawania posiłków |

55321000-6 | Usługi przygotowywania posiłków |

55322000-3 | Usługi gotowania posiłków |

55330000-2 | Usługi kawiarniane |

55400000-4 | Usługi podawania napojów |

55410000-7 | Usługi prowadzenia baru |

55500000-5 | Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków |

55510000-8 | Usługi bufetowe |

55511000-5 | Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów |

55512000-2 | Usługi prowadzenia bufetów |

55520000-1 | Usługi dostarczania posiłków |

55521000-8 | Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych |

55521100-9 | Usługi rozwożenia posiłków |

55521200-0 | Usługi dowożenia posiłków |

55522000-5 | Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych |

55523000-2 | Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji |

55523100-3 | Usługi w zakresie posiłków szkolnych |

55524000-9 | Usługi dostarczania posiłków do szkół |

60000000-8 | Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów |

60100000-9 | Usługi transportu lądowego |

60110000-2 | Usługi pasażerskiego transportu lądowego |

60111000-9 | Pasażerski transport kolejowy |

60112000-6 | Usługi transportu publicznego |

60112100-7 | Usługi tramwajowego transportu publicznego |

60112200-8 | Usługi autobusowego transportu publicznego |

60112300-9 | Usługi autokarowego transportu publicznego |

60113000-3 | Usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów |

60113100-4 | Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych |

60113200-5 | Usługi w zakresie transportu więźniów |

60113300-6 | Usługi w zakresie transportu pacjentów |

60113310-9 | Usługi w zakresie transportu pacjentów innych niż z wypadku |

60113400-7 | Transport osób niepełnosprawnych |

60113500-8 | Transport osób starszych |

60114000-0 | Usługi regularnego transportu osób |

60115000-7 | Usługi samochodowego transportu osób |

60115100-8 | Usługi taxi |

60116000-4 | Usługi specjalnego przeznaczenia w zakresie lądowego transportu osób |

60116100-5 | Nieregularny transport osób |

60116200-6 | Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych |

60116300-7 | Transport osób pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta |

60117000-1 | Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą |

60117100-2 | Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą |

60117200-3 | Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą |

60120000-5 | Usługi lądowego transportu towarowego |

60121000-2 | Towarowy transport kolejowy |

60121100-3 | Transport kolejowy produktów mrożonych lub chłodzonych |

60121200-4 | Transport kolejowy produktów ropopochodnych |

60121300-5 | Transport kolejowy cieczy lub gazów luzem |

60121400-6 | Kolejowy transport towarów w pojemnikach |

60121500-7 | Transport kolejowy poczty |

60121600-8 | Transport kolejowy towarów suchych luzem |

60122000-9 | Usługi drogowego transportu towarów |

60122100-0 | Usługi drogowego transportu towarów w pojazdach specjalistycznych |

60122110-3 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów chłodni |

60122120-6 | Usługi transportowe przy użyciu cystern |

60122130-9 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem |

60122140-2 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych |

60122150-5 | Usługi transportowe przy użyciu meblowozów |

60122160-8 | Usługi transportu chronionego |

60122161-5 | Usługi w zakresie samochodów pancernych |

60122170-1 | Usługi transportu medycznego |

60122200-1 | Drogowy transport przesyłek pocztowych |

60122230-0 | Usługi w zakresie transportu paczek |

60123000-6 | Usługi transportu specjalistycznego |

60123100-7 | Transport węgla |

60123200-8 | Transport ropy naftowej |

60123300-9 | Transport paliw |

60123400-0 | Transport gazów |

60123500-1 | Transport cieczy |

60123600-2 | Usługi transportu broni i amunicji |

60123700-3 | Usługi transportowe przy użyciu przyczep załadowczych |

60129000-8 | Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą |

60129100-9 | Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą |

60129200-0 | Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą |

60129300-1 | Wynajem furgonów wraz z kierowcą |

60200000-0 | Usługi przesyłu rurociągami |

60210000-3 | Przesył rurociągami produktów ropopochodnych |

60220000-6 | Przesył rurociągami gazu ziemnego |

61000000-5 | Usługi transportu wodnego |

61100000-6 | Transport osób drogą wodną |

61110000-9 | Usługi transportu promowego |

61200000-7 | Transport towarów drogą wodną |

61210000-0 | Transport towarów mrożonych drogą wodną |

61220000-3 | Transport ropy naftowej drogą wodną |

61230000-6 | Transport drogą wodną towarów luzem |

61240000-9 | Transport drogą wodną towarów w kontenerach |

61250000-2 | Transport poczty drogą wodną |

61300000-8 | Usługi wykonywane przez statki kablowce |

61400000-9 | Działalność żeglugowa |

61500000-0 | Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą |

61510000-3 | Wynajem jednostek pływających wraz z załogą |

61511000-0 | Wynajem morskich jednostek pływających wraz z załogą |

61512000-7 | Wynajem śródlądowych jednostek pływających wraz z załogą |

61513000-4 | Usługi statków usuwających zanieczyszczenia |

61514000-1 | Usługi statków wyposażonych w dźwigi |

61515000-8 | Doraźne usługi statków |

61516000-5 | Przybrzeżne usługi dostaw za pośrednictwem statków |

61530000-9 | Wynajem łodzi wraz z załogą |

62000000-2 | Usługi transportu lotniczego |

62100000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego |

62110000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego osób |

62120000-9 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów |

62121000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego poczty |

62122000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów w pojemnikach |

62200000-4 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego |

62210000-7 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego osób |

62220000-0 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego towarów |

62221000-7 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty |

62222000-4 | Nieregularny transport lotniczy towarów w pojemnikach |

62230000-3 | Usługi czarteru lotniczego |

62240000-6 | Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą |

62241000-3 | Wynajem statków powietrznych wraz z załogą |

62241100-4 | Wynajem stałopłatów wraz z załogą |

62241200-5 | Wynajem śmigłowców wraz z załogą |

62300000-5 | Usługi transportu w przestrzeń kosmiczną |

62400000-6 | Usługi lotnicze i podobne |

62410000-9 | Usługi natryskiwania z powietrza |

62420000-2 | Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza |

62430000-5 | Lotnicze służby ratownicze |

62440000-8 | Usługi eksploatacji statków powietrznych |

62441000-5 | Usługi pilotażowe |

62450000-1 | Usługi obsługiwania statków powietrznych |

63000000-9 | Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży |

63100000-0 | Usługi przeładunku i składowania towarów |

63110000-3 | Usługi przeładunku towarów |

63111000-0 | Usługi przeładunku pojemników |

63112000-7 | Usługi przeładunku bagażu |

63112100-8 | Usługi przeładunku bagażu pasażerskiego |

63112110-1 | Usługi gromadzenia bagażu |

63120000-6 | Usługi składowania i magazynowania |

63121000-3 | Usługi składowania i odzyskiwania |

63121100-4 | Usługi składowania |

63121110-7 | Usługi składowania gazu |

63122000-0 | Usługi magazynowania |

63200000-1 | Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego |

63210000-4 | Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego |

63220000-7 | Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego |

63221000-4 | Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych |

63222000-1 | Usługi w zakresie eksploatacji autostrad |

63222100-2 | Usługi w zakresie opłat za korzystanie z autostrad |

63223000-8 | Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli |

63223100-9 | Usługi w zakresie eksploatacji mostów |

63223110-2 | Usługi w zakresie opłat za korzystanie z mostów |

63223200-0 | Usługi w zakresie eksploatacji tuneli |

63223210-3 | Usługi w zakresie opłat za korzystanie z z tuneli |

63224000-5 | Usługi w zakresie obsługi parkingów |

63225000-2 | Usługi wag pomostowych |

63226000-9 | Usługi tankowania pojazdów |

63300000-2 | Usługi wspierające transport wodny |

63310000-5 | Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych i usługi powiązane |

63311000-2 | Usługi w zakresie ładowania paliwa |

63312000-9 | Usługi w zakresie obsługi portów |

63313000-6 | Usługi w zakresie obsługi dróg wodnych |

63314000-3 | Usługi w zakresie tankowania statków |

63315000-0 | Usługi w zakresie obsługi terminali pasażerskich |

63320000-8 | Usługi w zakresie pilotowania statków |

63330000-1 | Usługi w zakresie cumowania statków |

63340000-4 | Usługi nawigacyjne |

63341000-1 | Usługi w zakresie przybrzeżnej lokalizacji |

63341100-2 | Usługi w zakresie lokalizacji latarniowców |

63342000-8 | Usługi latarniowców |

63343000-5 | Usługi lokalizacji boi |

63343100-6 | Usługi znakowania boi |

63344000-2 | Usługi latarni morskich |

63350000-7 | Usługi wydobywania i wodowania statków |

63351000-4 | Usługi wydobywania statków |

63352000-1 | Usługi doraźne dotyczące statków |

63353000-8 | Usługi przywracania pływalności statków |

63360000-0 | Różne usługi dodatkowe w stosunku do transportu wodnego |

63361000-7 | Usługi rejestracji statków |

63362000-4 | Usługi kruszenia lodu |

63363000-1 | Usługi przechowywania statków |

63364000-8 | Usługi czarterowania statków |

63365000-5 | Usługi wyważania jednostek pływających |

63366000-2 | Usługi obsługiwania statków |

63366100-3 | Usługi wodowania statków |

63366200-4 | Usługi kontroli napowietrznej |

63367000-9 | Usługi kutrów połowowych |

63368000-6 | Usługi statków badawczych |

63369000-3 | Usługi kotwiczenia |

63370000-3 | Usługi holowania lub pchania statków |

63371000-0 | Usługi holowania statków |

63372000-7 | Usługi pchania statków |

63400000-3 | Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego |

63410000-6 | Usługi w zakresie eksploatacji lotnisk |

63420000-9 | Usługi kontroli lotów |

63430000-2 | Usługi tankowania statków powietrznych |

63500000-4 | Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej |

63510000-7 | Usługi biur podróży i podobne |

63511000-4 | Organizacja wycieczek |

63512000-1 | Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych |

63513000-8 | Usługi informacji turystycznej |

63514000-5 | Usługi świadczone przez przewodników turystycznych |

63515000-2 | Usługi podróżne |

63516000-9 | Usługi zarządzania podróżą |

63520000-0 | Usługi agencji transportowych |

63521000-7 | Usługi agencji przewozu towarowego |

63522000-4 | Usługi maklerów okrętowych |

63523000-1 | Usługi agencji przewozowej i portowej |

63524000-8 | Usługi przygotowywania dokumentów transportowych |

63600000-5 | Usługi logistyczne |

64000000-6 | Usługi pocztowe i telekomunikacyjne |

64100000-7 | Usługi pocztowe i kurierskie |

64110000-0 | Usługi pocztowe |

64111000-7 | Usługi pocztowe dotyczące gazet i czasopism |

64112000-4 | Usługi pocztowe dotyczące listów |

64113000-1 | Usługi pocztowe dotyczące paczek |

64114000-8 | Usługi okienka pocztowego |

64115000-5 | Wynajem skrzynek pocztowych |

64116000-2 | Usługi poste-restante |

64120000-3 | Usługi kurierskie |

64121000-0 | Multimodalne usługi kurierskie |

64121100-1 | Usługi dostarczania poczty |

64121200-2 | Usługi dostarczania paczek |

64122000-7 | Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie |

64200000-8 | Usługi telekomunikacyjne |

64210000-1 | Usługi telefoniczne i przesyłu danych |

64211000-8 | Publiczne usługi telefoniczne |

64212000-5 | Usługi telefonii komórkowej |

6421 3000-2 | Wspólne, branżowe usługi sieci telefonicznych |

64214000-9 | Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych |

64214100-0 | Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej |

64214200-1 | Usługi centrali telefonicznych |

64214400-3 | Wynajem kablowych łączy telefonicznych |

64216000-3 | Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji |

64216100-4 | Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości |

64216110-7 | Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych |

64216120-0 | Usługi poczty elektronicznej |

64216130-3 | Usługi teleksowe |

64216140-6 | Usługi telegraficzne |

64216200-5 | Elektroniczne usługi informacyjne |

64216210-8 | Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej |

64216300-6 | Usługi teletekstowe |

64220000-4 | Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych |

64221000-1 | Wewnętrzne usługi telekomunikacyjne |

64222000-8 | Usługi telepracy |

64223000-5 | Usługi przywoływania |

64224000-2 | Usługi telekonferencyjne |

64225000-9 | Usługi w zakresie telekomunikacji między powietrzem a ziemią |

64226000-6 | Usługi telematyczne |

64227000-3 | Zintegrowane usługi telekomunikacyjne |

64228000-0 | Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego |

64228100-1 | Usługi transmisji sygnału telewizyjnego |

64228200-2 | Usługi transmisji sygnału radiowego |

65000000-3 | Obiekty użyteczności publicznej |

65100000-4 | Usługi przesyłu wody i podobne |

65110000-7 | Przesył wody |

65111000-4 | Przesył wody pitnej |

65120000-0 | Obsługa zakładów oczyszczania wody |

65130000-3 | Obsługa stacji wody |

65200000-5 | Przesył gazu i podobne usługi |

65210000-8 | Przesył gazu |

65300000-6 | Przesył energii elektrycznej i podobne usługi |

65310000-9 | Przesył energii elektrycznej |

65320000-2 | Eksploatacja instalacji elektrycznych |

65400000-7 | Przesył i stacje innych źródeł energii |

65410000-0 | Eksploatacja elektrowni |

65500000-8 | Odczyty liczników |

66000000-0 | Usługi pośrednictwa finansowego |

66100000-1 | Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych |

66110000-4 | Usługi banku centralnego |

66120000-7 | Usługi depozytowe |

66130000-0 | Usługi udzielania kredytu |

66140000-3 | Usługi leasingu finansowego |

66200000-2 | Inwestycyjne usługi bankowe |

66300000-3 | Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno-rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego |

66310000-6 | Usługi ubezpieczeń na życie i indywidualne usługi emerytalno-rentowe |

66311000-3 | Usługi ubezpieczeń na życie |

66312000-0 | Indywidualne usługi emerytalno-rentowe |

66320000-9 | Usługi ubezpieczeniowe dotyczące grupowych funduszy emerytalnych |

66330000-2 | Ubezpieczenia inne niż na życie |

66331000-9 | Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych |

66331100-0 | Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków |

66331200-1 | Usługi ubezpieczenia zdrowotnego |

66331210-4 | Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego |

66331220-7 | Usługi ubezpieczenia medycznego |

66332000-6 | Usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka |

66332100-7 | Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka |

66333000-3 | Usługi ubezpieczenia ochrony prawnej |

66333100-4 | Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej |

66334000-0 | Usługi ubezpieczenia transportowego |

66334100-1 | Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych |

66334200-2 | Usługi ubezpieczeń transportowych, morskich i lotniczych |

66334210-5 | Usługi ubezpieczenia kolejowego |

66334220-8 | Usługi ubezpieczenia statków powietrznych |

66334230-1 | Usługi ubezpieczenia statków |

66335000-7 | Usługi ubezpieczenia towaru |

66336000-4 | Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty |

66336100-5 | Usługi ubezpieczenia od ognia |

66336200-6 | Usługi ubezpieczenia własności |

66336300-7 | Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej |

66336310-0 | Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów |

66336320-3 | Usługi ubezpieczenia od strat finansowych |

66336321-0 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej |

66337000-1 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej |

66337100-2 | Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej |

66337200-3 | Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej |

66337300-4 | Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej |

66337400-5 | Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej |

66338000-8 | Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń |

66338100-9 | Usługi ubezpieczenia kredytu |

66338200-0 | Usługi ubezpieczenia poręczeń |

66338300-1 | Usługi ubezpieczenia zarządzania ryzykiem |

66339000-5 | Pozostałe usługi ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie |

66339100-6 | Usługi ubezpieczenia platform naftowych lub gazowych |

66339200-7 | Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych |

66339300-8 | Usługi dodatkowego ubezpieczenia |

66339400-9 | Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem |

66400000-4 | Usługi reasekuracji |

66410000-7 | Usługi reasekuracji na życie |

66420000-0 | Usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych |

66430000-3 | Usługi reasekuracji innej niż na życie |

67000000-7 | Usługi pomocnicze pośrednictwa finansowego |

67100000-8 | Usługi pomocnicze pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych |

67110000-1 | Usługi inwestycji bankowych |

67111000-8 | Usługi fuzji oraz nabycia |

67112000-5 | Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek |

67113000-2 | Pozostałe usługi w zakresie inwestycji bankowych |

67120000-4 | Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów |

67121000-1 | Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń |

67121100-2 | Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe |

67122000-8 | Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów |

67123000-5 | Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania |

67130000-7 | Usługi zarządzania pakietem, funduszem powierniczych oraz urzędowych |

67131000-4 | Usługi zarządzania pakietem |

67131100-5 | Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi |

67132000-1 | Usługi powiernicze |

67133000-8 | Usługi urzędowe |

67140000-0 | Usługi administrowania rynkami finansowymi |

67141000-7 | Usługi obsługiwania rynków finansowych |

6714200-4 | Usługi regulacji rynku finansowego |

67150000-3 | Pozostałe usługi pomocnicze dotyczące pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem ubezpieczenia oraz funduszy emerytalno-rentowych |

67151000-0 | Doradztwo finansowe |

67152000-7 | Usługi wymiany walut |

67153000-4 | Usługi przetwarzania transakcji finansowych oraz funduszy emerytalnych |

67154000-1 | Usługi maklerskie w zakresie pożyczek |

67200000-9 | Usługi dodatkowe w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych |

67210000-2 | Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne |

67211000-9 | Ubezpieczeniowe usługi brokerskie |

67212000-6 | Ubezpieczeniowe usługi agencyjne |

67213000-3 | Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych |

67220000-5 | Usługi uśrednienia |

67230000-8 | Usługi ustalenia wysokości straty |

67240000-1 | Usługi aktuarialne |

67250000-4 | Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami |

67260000-7 | Inne usługi dodatkowe w zakresie funduszy emerytalno-rentowych |

67261000-4 | Usługi doradztwa w funduszach emerytalno-rentowych |

67261100-5 | Usługi doradztwa ubezpieczeniowego |

67261200-6 | Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych |

67262000-1 | Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi |

70000000-1 | Usługi w zakresie nieruchomości |

70100000-2 | Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych |

70110000-5 | Usługi rozbudowy nieruchomości |

70111000-2 | Usługi rozbudowy nieruchomości mieszkalnych |

70112000-9 | Usługi rozbudowy nieruchomości innych niż mieszkalne |

70120000-8 | Kupno i sprzedaż nieruchomości |

70121000-5 | Sprzedaż lub nabycie budynków |

70121100-6 | Sprzedaż budynków |

70121200-7 | Nabycie budynków |

70122000-2 | Sprzedaż lub kupno gruntów |

70122100-3 | Sprzedaż gruntów |

70122110-6 | Sprzedaż gruntów leżących odłogiem |

70122200-4 | Nabycie gruntów |

70122210-7 | Nabycie gruntów leżących odłogiem |

70123000-9 | Sprzedaż nieruchomości |

70123100-0 | Sprzedaż nieruchomości mieszkalnych |

70123200-1 | Sprzedaż nieruchomości innych niż mieszkalne |

70130000-1 | Wynajem nieruchomości stanowiących własność |

70200000-3 | Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność |

70210000-6 | Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych |

70220000-9 | Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne |

70300000-4 | Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy |

70310000-7 | Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych |

70311000-4 | Usługi wynajmu lub sprzedaży budynków mieszkalnych |

70320000-0 | Usługi wynajmu lub sprzedaży gruntów |

70321000-7 | Usługi wynajmu gruntów |

70322000-4 | Usługi wynajmu lub sprzedaży terenu leżącego odłogiem |

70330000-3 | Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy |

70331000-0 | Usługi nieruchomości mieszkalnych |

70331100-1 | Usługi zarządzania instytucjami |

70332000-7 | Usługi w zakresie nieruchomości innych, niż mieszkalne |

70332100-8 | Usługi zarządzania gruntami |

70332200-9 | Usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi |

70332300-0 | Usługi nieruchomości przemysłowych |

70333000-4 | Usługi gospodarstwa domowego |

70340000-6 | Usługi przydziału |

72000000-5 | Usługi komputerowe i podobne |

72100000-6 | Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego |

72110000-9 | Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego |

72120000-2 | Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego odzyskiwania sprzętu koputerowego |

72130000-5 | Usługi doradcze w zakresie planowania powierzchni komputerowej |

72140000-8 | Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego |

72150000-1 | Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego |

72200000-7 | Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania |

72210000-0 | Usługi programowania pakietów oprogramowania |

72211000-7 | Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika |

72212000-4 | Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego |

72220000-3 | Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne |

72221000-0 | Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej |

72222000-7 | Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania |

72222100-8 | Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej |

72222200-9 | Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii |

72222300-0 | Usługi w zakresie technologii informacji |

72223000-4 | Usługi w zakresie wymogów technologii informacji |

72224000-1 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem |

72224100-2 | Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu |

72224200-3 | Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu |

72225000-8 | Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu |

72226000-5 | Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania systemowego |

72227000-2 | Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania |

72228000-9 | Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych |

72230000-6 | Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania |

72231000-3 | Rozbudowa oprogramowania do celów wojskowych |

72232000-0 | Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń |

72240000-9 | Usługi analizy systemu i programowania |

72241000-6 | Usługi specyfikacji projektu krytycznego |

72242000-3 | Usługi modelowania projektu |

72243000-0 | Usługi programowania |

72244000-7 | Usługi prototypowania |

72245000-4 | Usługi analizy systemów kontraktowania oraz programowania |

72246000-1 | Usługi doradcze w zakresie systemów |

72250000-2 | Usługi w zakresie konserwacji systemów i podobne |

72251000-9 | Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu |

72252000-6 | Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania |

72253000-3 | Usługi pomocy komputerowej i podobne |

72253100-4 | Usługi pomocy komputerowej |

72253200-5 | Usługi w zakresie wsparcia systemu |

72254000-0 | Usługi testowania i konserwacji oprogramowania |

72254100-1 | Usługi w zakresie testowania systemu |

72260000-5 | Usługi w zakresie oprogramowania |

72261000-2 | Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania |

72262000-9 | Usługi rozbudowy oprogramowania |

72263000-6 | Usługi wdrażania oprogramowania |

72264000-3 | Usługi powielania oprogramowania |

72265000-0 | Usługi konfiguracji oprogramowania |

72266000-7 | Usługi doradcze w zakresie oprogramowania |

72267000-4 | Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania |

72268000-1 | Usługi dostawy oprogramowania |

72300000-8 | Usługi w zakresie danych |

72310000-1 | Usługi przetwarzania danych |

72311000-8 | Usługi tabulacji sprzętu komputerowego |

72311100-9 | Usługi konwersji danych |

72311200-0 | Usługi przetwarzania plików |

72311300-1 | Usługi przydziału sprzętu komputerowego |

72312000-5 | Usługi wprowadzania danych |

72312100-6 | Usługi przygotowywania danych |

72312200-7 | Usługi optycznych urządzeń rozpoznawczych |

72313000-2 | Usługi przechwytywania danych |

72314000-9 | Usługi gromadzenia oraz scalania danych |

72315000-6 | Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające |

72315100-7 | Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych |

72315200-8 | Usługi zarządzania siecią danych |

72316000-3 | Usługi analizy danych |

72317000-0 | Usługi przechowywania danych |

72318000-7 | Usługi przesyłu danych |

72319000-4 | Usługi dostarczania danych |

72320000-4 | Usługi bazy danych |

72321000-1 | Usługi o wartości dodanej bazy danych |

72322000-8 | Usługi zarządzania danymi |

72500000-0 | Komputerowe usługi pokrewne |

72510000-3 | Usługi zarządzania wspierane komputerowo |

72511000-0 | Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym |

72512000-7 | Usługi zarządzania dokumentami |

72513000-4 | Usługi automatyzacji pracy biurowej |

72514000-1 | Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi |

72514100-2 | Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego |

72514200-3 | Usługi rozbudowy systemów komputerowych |

72514300-4 | Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych |

72520000-6 | Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego |

72521000-3 | Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego |

72521100-4 | Usługi w zakresie wsparcia technicznego |

72530000-9 | Usługi w zakresie sieci komputerowej |

72531000-6 | Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej |

72532000-3 | Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej |

72540000-2 | Usługi modernizowania komputerów |

72541000-9 | Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego |

72541100-0 | Usługi poszerzania pamięci |

72550000-5 | Usługi audytu komputerowego |

72560000-8 | Usługi testowania komputerów |

72570000-1 | Usługi archiwizacji systemu |

72580000-4 | Usługi komputerowej zmiany przeznaczenia użytkowego katalogów |

72590000-7 | Profesjonalne usługi komputerowe |

72591000-4 | Rozszerzanie umów serwisowych |

73000000-2 | Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze |

73100000-3 | Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe |

73110000-6 | Usługi badawcze |

73111000-3 | Laboratoryjne usługi badawcze |

73112000-0 | Usługi badań morskich |

73120000-9 | Usługi eksperymentalno-rozwojowe |

73200000-4 | Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju |

73210000-7 | Usługi doradcze w zakresie badań |

73220000-0 | Usługi doradcze w zakresie rozwoju |

73300000-5 | Projekt i realizacja badań oraz rozwój |

74000000-9 | Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne |

74100000-0 | Usługi w zakresie prawa, księgowości, audytu, działalności gospodarczej, zarządzania i podobne |

74110000-3 | Usługi prawnicze |

74111000-0 | Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej |

74111100-1 | Usługi w zakresie doradztwa prawnego |

74111200-2 | Usługi reprezentacji prawnej |

74112000-7 | Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich |

74112100-8 | Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich |

74112110-1 | Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania |

74113000-4 | Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania |

74113100-5 | Usługi w zakresie dokumentów |

74113200-6 | Usługi uwierzytelniania |

74113210-9 | Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego |

74114000-1 | Doradztwo prawne i usługi informacyjne |

74120000-6 | Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe |

74121000-3 | Usługi księgowe i audytorskie |

74121100-4 | Usługi księgowe |

74121110-7 | Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych |

74121112-1 | Usługi zarządzania listami płac |

74121113-8 | Usługi rejestracji sprzedaży i nabycia |

74121120-0 | Usługi kompilacji deklaracji finansowych |

74121200-5 | Usługi audytu |

74121210-8 | Usługi audytu finansowego |

74121220-1 | Usługi audytu wewnętrznego |

74121230-4 | Usługi audytu ustawowego |

74121240-7 | Usługi audytu nadużyć finansowych |

74121250-0 | Usługi kontroli rachunkowej |

74122000-0 | Usługi podatkowe |

74122100-1 | Usługi w zakresie doradztwa podatkowego |

74122200-2 | Usługi przygotowawcze do zwrotu podatku |

74130000-9 | Usługi badania rynku i opinii publicznej i podobne usługi |

74131000-6 | Usługi badania rynku |

74131100-7 | Usługi w zakresie ankiet |

74131110-0 | Usługi układania ankiet |

74131120-3 | Usługi przeprowadzania ankiet |

74131121-0 | Usługi prowadzenia ankiet telefonicznych |

74131130-6 | Usługi analizy ankiet |

74131200-8 | Usługi badań ekonomicznych |

74131300-9 | Usługi badania rynku |

74131400-0 | Realizacja usług kontrolnych |

74131500-1 | Analiza możliwości wykonawczych |

74131600-2 | Usługi badań społecznych |

74132000-3 | Usługi badania opinii publicznej |

74133000-0 | Usługi statystycne |

74140000-2 | Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne |

74141000-9 | Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania |

74141100-0 | Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania |

74141110-3 | Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej |

74141200-1 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami |

74141300-2 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania obrotem |

74141400-3 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi |

74141500-4 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją |

74141510-7 | Usługi doradcze w zakresie zapewniania jakości |

74141520-0 | Usługi doradcze w zakresie projektowania |

74141600-5 | Usługi public relations |

74141610-8 | Usługi zarządzania public relations |

74141620-1 | Usługi doradcze public relations |

74141700-6 | Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa |

74141800-7 | Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia |

74141900-8 | Usługi doradcze w zakresie wpływu na środowisko |

74142000-6 | Usługi związane z zarządzaniem |

74142100-7 | Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych |

74142110-0 | Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych |

74142120-3 | Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych |

74142200-8 | Usługi arbitrażu i koncyliacji |

74150000-5 | Usługi zarządzania przedsiębiorstwami holdingowymi |

74200000-1 | Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne |

74210000-4 | Techniczne usługi doradcze |

74220000-7 | Usługi architektoniczne i podobne |

74221000-4 | Doradcze usługi architektoniczne |

74222000-1 | Usługi projektowania architektonicznego |

74222100-2 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |

74222200-3 | Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni |

74222300-4 | Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych |

74223000-8 | Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych |

74224000-5 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania |

74225000-2 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe |

74225100-3 | Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków |

74230000-0 | Usługi inżynieryjne |

74231000-7 | Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane |

74231100-8 | Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

74231110-1 | Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

74231120-4 | Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych |

74231121-1 | Usługi doradcze w zakresie autostrad |

74231122-8 | Usługi inżynieryjne w zakresie autostrad |

74231123-5 | Usługi inżynieryjne w zakresie kolei |

74231124-2 | Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk |

74231130-7 | Usługi doradcze w zakresie robót infrastrukturalnych |

74231200-9 | Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej |

74231300-0 | Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego |

74231310-3 | Usługi doradcze w zakresie kontroli hałasu |

74231320-6 | Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń |

74231330-9 | Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków |

74231400-1 | Usługi energetyczne i podobne |

74231410-4 | Usługi elektryczne |

74231420-7 | Usługi zarządzania energią |

74231430-0 | Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej |

74231431-7 | Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa |

74231500-2 | Usługi budowlane |

74231510-5 | Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych |

74231520-8 | Budowlane usługi doradcze |

74231521-5 | Usługi doradcze w zakresie budownictwa |

74231530-1 | Usługi opomiarowania dla budownictwa |

74231540-4 | Usługi nadzoru budowlanego |

74231600-3 | Telekomunikacyjne usługi doradcze |

74231700-4 | Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom |

74231710-7 | Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej |

74231720-0 | Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa |

74231721-7 | Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa |

74231800-5 | Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne |

74231810-8 | Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych |

74231900-6 | Usługi biegłych |

74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

74232100-5 | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |

74232110-8 | Usługi gospodarki budowlanej |

74232120-1 | Usługi projektowania systemów grzewczych |

74232200-6 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

74232210-9 | Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

74232220-2 | Usługi projektowania rurociągów |

74232230-5 | Usługi projektowania mostów |

74232240-8 | Usługi projektowania tam |

74232250-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego |

74232300-7 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej |

74232310-0 | Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną |

74232320-3 | Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów |

74232400-8 | Usługi mierzenia ilości |

74232500-9 | Usługi projektowania fundamentów |

74232600-0 | Dodatkowe usługi budowlane |

74232700-1 | Usługi projektowania konstrukcji nośnych |

74232800-2 | Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych |

74233000-1 | Różne usługi inżynieryjne |

74233100-2 | Wiertnicze usługi inżynieryjne |

74233200-3 | Geotechniczne usługi inżynieryjne |

74233300-4 | Mechaniczne usługi inżynieryjne |

74233400-5 | Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne |

74233500-6 | Badania inżynieryjne |

74233600-7 | Dodatkowe usługi inżynieryjne |

74233700-8 | Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją |

74240000-3 | Zintegrowane usługi inżynieryjne |

74250000-6 | Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |

74251000-3 | Usługi planowania przestrzennego |

74252000-0 | Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu |

74252100-1 | Usługi zagospodarowania terenów zielonych |

74260000-9 | Usługi związane z budownictwem |

74261000-6 | Usługi badania terenu |

74262000-3 | Usługi nadzoru budowlanego |

74262100-4 | Usługi nadzorowania placu budowy |

74263000-0 | Doradcze usługi budowlane |

74264000-7 | Usługi zarządzania budową |

74264100-8 | Usługi zarządzania projektem budowlanym |

74270000-2 | Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne |

74271000-9 | Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe |

74271100-0 | Usługi przygotowania i analizy podłoża |

74271200-1 | Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze |

74271210-4 | Geofizyczne usługi doradcze |

74271220-7 | Geologiczne usługi doradcze |

74271300-2 | Usługi analizy mikropaleontologicznej |

74271400-3 | Usługi opiniowania warunków petrofizycznych |

74271500-4 | Usługi badania gleby |

74271600-5 | Usługi prognozowania pogody |

74271700-6 | Usługi planowania naukowego |

74271710-9 | Usługi opiniowania warunków petrofizycznych |

74271711-6 | Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych |

74271720-2 | Usługi planowania geologicznego |

74271800-7 | Usługi topograficzne |

74271810-0 | Topograficzne pomiary terenów archeologicznych |

74271900-8 | Usługi lokalizacji żył wodnych |

74272000-6 | Usługi badania podłoża |

74272100-7 | Usługi sejsmiczne |

74272110-0 | Usługi badań sejsmograficznych |

74272111-7 | Usługi zdobywania danych sejsmograficznych |

74272112-4 | Usługi gromadzenia danych sejsmicznych |

74272113-1 | Usługi przetwarzania danych sejsmicznych |

74272300-9 | Usługi badania magnetometrycznego |

74273000-3 | Usługi badania wierzchniej warstwy gleby |

74273100-4 | Usługi badania hydrograficznego |

74273200-5 | Usługi opomiarowania |

74274000-0 | Usługi sporządzania map |

74274100-1 | Usługi odwzorowania cyfrowego |

74274200-2 | Usługi sporządzania map lotniczych |

74274300-3 | Usługi badań katastralnych |

74274400-4 | Usługi hydrograficzne |

74274500-5 | Usługi badań morskich |

74275000-7 | Usługi badawcze |

74275100-8 | Usługi fotogrametryczne |

74275200-9 | Wykonywanie badań |

74276000-4 | Usługi techniczne |

74276100-5 | Usługi kontroli technicznej |

74276200-6 | Usługi pomocy technicznej |

74276300-7 | Usługi wsparcia technicznego |

74276400-8 | Usługi planowania technicznego |

74300000-2 | Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli |

74310000-5 | Usługi badania i analizy technicznej |

74311000-2 | Usługi badania i analizy czystości i składu |

74312000-9 | Usługi analizy |

74312100-0 | Usługi analizy technicznej |

74313000-6 | Usługi kontroli i nadzoru technicznego |

74313100-7 | Usługi nadzoru technicznego |

74313110-0 | Usługi nadzorowania maszyn |

74313120-3 | Usługi kontroli technicznej samochodów |

74313130-6 | Usługi technicznego nadzoru budowlanego |

74313140-9 | Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych |

74313141-6 | Usługi nadzoru nad rurociągami |

74313142-3 | Usługi kontroli bezpieczeństwa morskiego |

74313143-0 | Usługi badania wycieków |

74313144-7 | Usługi monitorowania przepływu |

74313145-4 | Usługi kontroli mostów |

74313146-1 | Usługi kontroli tam |

74313147-8 | Usługi kontroli torów kolejowych |

74313200-8 | Techniczne usługi badawcze |

74313210-1 | Usługi kontroli zasuw odcinających |

74313220-4 | Usługi badania nieinwazyjnego |

74320000-8 | Usługi nadzoru i kontroli |

74321000-5 | Usługi kontroli ruchu drogowego |

74321100-6 | Usługi monitorowania ruchu drogowego |

74322000-2 | Usługi monitorowania ruchu pociągów |

74323000-9 | Usługi kontroli jakości |

74323100-0 | Usługi zapewnienia jakości |

74400000-3 | Usługi reklamowe i marketingowe |

74410000-6 | Usługi reklamowe |

74411000-3 | Doradcze usługi reklamowe |

74412000-0 | Usługi zarządzania reklamą |

74420000-9 | Usługi marketingowe |

74421000-6 | Usługi marketingu bezpośredniego |

74422000-3 | Usługi w zakresie promocji |

74423000-0 | Usługi dla klientów |

74423100-1 | Usługi badania opinii klientów |

74423110-4 | Usługi ankietowania zadowolenia klientów |

74423200-2 | Usługi w zakresie obsługi klientów |

74423210-5 | Program lojalności konsumenckiej |

74500000-4 | Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu |

74510000-7 | Zapewnianie usług personelu |

74511000-4 | Usługi poszukiwania pracy |

74512000-1 | Usługi rekrutacji pomocniczego personelu biurowego |

74513000-8 | Usługi w zakresie relokacji pracowników |

74520000-0 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu |

74521000-7 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego |

74522000-4 | Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową |

74523000-1 | Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników handlowych i przemysłowych |

74524000-8 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego |

74525000-5 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego |

74530000-3 | Usługi rekrutacyjne |

74540000-6 | Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu |

74541000-3 | Usługi dotyczące personelu i listy płac |

74542000-0 | Szkolenie pracowników |

74543000-7 | Rozwój personelu |

74600000-5 | Usługi detektywistyczne i ochroniarskie |

74610000-8 | Usługi ochroniarskie |

74611000-5 | Usługi nadzoru przy użyciu alarmu |

74613000-9 | Usługi dozoru |

74614000-6 | Usługi w zakresie nadzoru |

74614100-7 | Usługi systemu namierzania |

74614110-0 | Usługi w zakresie poszukiwania osób ukrywających się |

74615000-3 | Usługi patrolowe |

74620000-1 | Usługi detektywistyczne |

74700000-6 | Usługi sprzątania |

74710000-9 | Usługi sprzątania miejsc noclegowych |

74720000-2 | Usługi sprzątania obiektów przemysłowych |

74721000-9 | Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków |

74721100-0 | Usługi dezynfekcji |

74721200-1 | Usługi odchwaszczania |

74721210-4 | Usługi odszczurzania |

74721300-2 | Usługi usuwania grzybów |

74722000-6 | Usługi czyszczenia okien |

74724000-0 | Usługi czyszczenia pieców i kominów |

74730000-5 | Specjalistyczne usługi czyszczenia |

74731000-2 | Usługi sprzątania budynków |

74731100-3 | Usługi czyszczenia konstrukcji rurowych |

74732000-9 | Usługi czyszczenia zbiorników |

74732100-0 | Usługi czyszczenia rezerwuarów |

74735000-0 | Usługi czyszczenia parkingów |

74740000-8 | Różne usługi czyszczenia |

74741000-5 | Usługi czyszczenia sprzętu telefonicznego |

74742000-2 | Usługi czyszczenia urządzeń transportowych |

74743000-9 | Usługi czyszczenia urządzeń biurowych |

74744000-6 | Usługi czyszczenia pojemników na odpadki |

74750000-1 | Usługi sprzątania biur |

74760000-4 | Usługi sprzątania szkół |

74800000-7 | Różne usługi branżowe i podobne |

74810000-0 | Usługi fotograficzne i pomocnicze |

74811000-7 | Usługi fotograficzne |

74811100-8 | Usługi fotografii reklamowej |

74811200-9 | Usługi fotografii lotniczej |

74811300-0 | Specjalistyczne usługi fotograficzne |

74811310-3 | Usługi fotografii podziemnej |

74811320-6 | Usługi fotografii podwodnej |

74811330-9 | Usługi przygotowywania mikrofilmów |

74811340-2 | Usługi fotografii rentgenowskiej |

74812000-4 | Usługi obróbki zdjęć |

74813000-1 | Usługi odnawiania, powielania i retuszowania zdjęć |

74820000-3 | Pakowanie i podobne usługi |

74821000-0 | Usługi pakowania zbiorczego |

74830000-6 | Usługi sekretarskie i podobne |

74831000-3 | Dodatkowe usługi biurowe |

74831100-4 | Usługi telefonicznych automatów zgłoszeniowych |

74831110-7 | Usługi operatorów telefonicznych |

74831120-0 | Centrum obsługi klienta |

74831200-5 | Usługi reprograficzne |

74831210-8 | Usługi fotokopiowania |

74831300-6 | Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych |

74831400-7 | Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych |

74831500-8 | Usługi w zakresie komputerowego maszynopisania, przetwarzania tekstu i powiązanych z nimi komputerowych usług wydawniczych |

74831510-1 | Usługi komputerowego maszynopisania |

74831520-4 | Usługi przetwarzania tekstu |

74831530-7 | Komputerowe usługi wydawnicze |

74831600-9 | Usługi w zakresie klasyfikowania |

74832000-0 | Usługi w zakresie tworzenia list adresowych oraz usługi pocztowe |

74832100-1 | Usługi pocztowe |

74840000-9 | Specjalne usługi projektowe |

74841000-6 | Usługi dekoracji wnętrz |

74842000-3 | Usługi projektowania wnętrz |

74843000-0 | Usługi towarzyszące usługom projektowym |

74844000-7 | Usługi projektowania mebli |

74850000-2 | Usługi agencji ściągających należności |

74851000-9 | Usługi pobierania opłat |

74860000-5 | Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów |

74861000-2 | Usługi w zakresie organizowania seminariów |

74870000-8 | Różne usługi dla przedsiębiorstw |

74871000-5 | Usługi kontroli zapasów |

74872000-2 | Usługi recepcyjne |

74873000-9 | Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami |

74873100-0 | Usługi zarządzania urządzeniami |

74874000-6 | Usługi zarządzania umowami |

74875000-3 | Usługi prowadzenia bibliotek |

74875100-4 | Usługi archiwizacyjne |

74875200-5 | Usługi katalogowania |

74876000-0 | Usługi w zakresie organizowania działalności gospodarczej |

74877000-7 | Usługi organizowania podróży służbowych |

75000000-6 | Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego |

75100000-7 | Usługi administracji publicznej |

75110000-0 | Usługi administracji ogólnej |

75111000-7 | Usługi władzy wykonawczej i ustawodawczej |

75111100-8 | Usługi władzy wykonawczej |

75111200-9 | Usługi władzy ustawodawczej |

75112000-4 | Usługi administracyjne dotyczące działalności gospodarczej |

75112100-5 | Usługi administracyjne w zakresie rozwoju projektu |

75120000-3 | Usługi administracyjne świadczone przez agencje |

75121000-0 | Usługi administracyjne w zakresie edukacji |

75122000-7 | Usługi administracyjne w zakresie opieki zdrowotnej |

75123000-4 | Administrowanie osiedlami mieszkalnymi |

75124000-1 | Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii |

75125000-8 | Usługi administracyjne w zakresie rekreacji, kultury i religii |

75130000-6 | Usługi administracyjne dotyczące ruchu turystycznego |

75131000-3 | Dodatkowe usługi dla władz publicznych |

75131100-4 | Usługi dla władz publicznych |

75200000-8 | Ogólne usługi personelu dla władz publicznych |

75210000-1 | Świadczenie usług na rzecz wspólnoty |

75211000-8 | Usługi w zakresie spraw zagranicznych |

75211100-9 | Usługi dyplomatyczne |

75211110-2 | Usługi konsularne |

75211200-0 | Usługi związane ze świadczeniem pomocy gospodarczej dla zagranicy |

75211300-1 | Usługi związane ze świadczeniem pomocy wojskowej dla zagranicy |

75220000-4 | Usługi w zakresie obrony |

75221000-1 | Usługi obrony wojskowej |

75222000-8 | Usługi obrony cywilnej |

75230000-7 | Usługi wymiaru sprawiedliwości |

75231000-4 | Usługi sądowe |

75231100-5 | Usługi administracyjne świadczone przez sądy |

75231200-6 | Usługi w zakresie stosowania środków zabezpieczających wobec przestępców lub ich resocjalizacji |

75231210-9 | Usługi w zakresie przetrzymywania w zakładach karnych |

75231220-2 | Usługi eskortowania więźniów |

75231230-5 | Usługi administracji penitencjarnej |

75231240-8 | Usługi w zakresie kurateli sądowej |

75240000-0 | Usługi w zakresie bezpieczeństwa, prawa i porządku publicznego |

75241000-7 | Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego |

75241100-8 | Usługi policyjne |

75242000-4 | Usługi w zakresie prawa i porządku publicznego |

75242100-5 | Usługi w zakresie porządku publicznego |

75242110-8 | Usługi w zakresie poręczeń sądowych |

75250000-3 | Usługi straży pożarnej oraz ratownicze |

75251000-0 | Usługi straży pożarnej |

75251100-1 | Usługi służb pożarniczych |

75251110-4 | Usługi ochrony przeciwpożarowej |

75251120-7 | Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów |

75252000-7 | Służby ratownicze |

75300000-9 | Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego |

75310000-2 | Świadczenia społeczne |

75311000-9 | Świadczenia chorobowe |

75312000-6 | Zasiłki macierzyńskie |

75313000-3 | Świadczenia z tytułu niepełnosprawności |

75313100-4 | Zasiłki dla osób czasowo niezdolnych do pracy |

75314000-0 | Zasiłki dla osób bezrobotnych |

75320000-5 | Plany emerytalne dla pracowników administracji rządowej |

75330000-8 | Zasiłki rodzinne |

75340000-1 | Zasiłki przysługujące na dzieci |

76000000-3 | Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego |

76100000-4 | Usługi zawodowe w branży gazowniczej |

76110000-7 | Doraźne usługi związane z wydobyciem gazu |

76111000-4 | Usługi regazyfikacji |

76120000-0 | Doraźne usługi nurkowe związane z wydobyciem gazu |

76200000-5 | Usługi zawodowe przemysłu naftowego |

76210000-8 | Usługi doraźne związane z wydobyciem ropy |

76211000-5 | Usługi kładzenia rur prowadnikowych |

76211100-6 | Usługi kładzenia rurociągów |

76211200-7 | Usługi usuwania szlamu |

76300000-6 | Usługi wiertnicze |

76310000-9 | Doraźne usługi wiertnicze związane z wydobyciem gazu |

76320000-2 | Przybrzeżne usługi wiertnicze |

76330000-5 | Usługi wiertnicze turbinowe |

76340000-8 | Wiercenie rdzeniowe |

76400000-7 | Usługi wprowadzania sprzętu wiertniczego |

76410000-0 | Usługi kładzenia rur okładzinowych oraz przewodów rurowych do odwiertów |

76411000-7 | Usługi kładzenia rur okładzinowych odwiertowych |

76420000-3 | Usługi betonowania odwiertów |

76430000-6 | Usługi odwiertów oraz produkcji |

76431000-3 | Usługi odwiertów |

76440000-9 | Usługi wybijania odwiertów |

76450000-2 | Usługi utrzymania odwiertów |

76460000-5 | Usługi dodatkowe dotyczące odwiertów |

76470000-8 | Usługi badania odwiertów |

76480000-1 | Usługi kładzenia rur |

76490000-4 | Usługi instalowania odwiertów |

76491000-1 | Usługi instalacji hydraulicznej do odwiertów |

76492000-8 | Usługi poziomowania odwiertów |

76500000-8 | Usługi lądowe i przybrzeżne |

76510000-1 | Usługi lądowe |

76520000-4 | Usługi przybrzeżne |

76521000-1 | Usługi wznoszenia instalacji przybrzeżnych |

76522000-8 | Usługi wznoszenia zbiorników przybrzeżnych |

76530000-7 | Usługi związane z odwiertami podziemnymi |

76531000-4 | Usługi profilowania odwiertów podziemnych |

77000000-0 | Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa |

77100000-1 | Usługi rolnicze |

77110000-4 | Usługi doraźne produkcji rolnej |

77111000-1 | Wynajem maszyn rolniczych wraz z operatorem |

77112000-8 | Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem |

77120000-7 | Usługi kompostowania |

77200000-2 | Usługi leśnictwa |

77210000-5 | Usługi pozyskiwania drewna |

77211000-2 | Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna |

77211100-3 | Usługi cięcia drewna |

77211200-4 | Transport dłużyc na terenie lasów |

77211300-5 | Usługi selekcji drzew |

77211400-6 | Usługi wycinania drzew |

77211500-7 | Usługi pielęgnacji drzew |

77211600-8 | Sadzenie drzew |

77220000-8 | Usługi impregnacji drewna |

77230000-1 | Usługi doraźne dotyczące leśnictwa |

77231000-8 | Usługi gospodarki leśnej |

77300000-3 | Usługi ogrodnicze |

77310000-6 | Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych |

77311000-3 | Usługi utrzymania ogródków ozdobnych |

77312000-0 | Usługi usuwania chwastów |

77312100-1 | Usługi odchwaszczania |

77313000-7 | Usługi utrzymania parków |

77314000-4 | Usługi utrzymania gruntów |

77314100-5 | Usługi w zakresie trawników |

77315000-1 | Usługi w zakresie siewu |

77320000-9 | Usługi utrzymania terenów sportowych |

77330000-2 | Usługi wystaw kwiatowych |

77340000-5 | Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów |

77341000-2 | Okrzesywanie drzew |

77342000-9 | Przycinanie żywopłotów |

77400000-4 | Usługi zoologiczne |

77500000-5 | Usługi hodowli zwierząt |

77510000-8 | Usługi rozmnażania zwierzyny łownej |

77600000-6 | Usługi myśliwskie |

77610000-9 | Usługi zakładania pułapek |

77700000-7 | Usługi dodatkowe w stosunku do rybołówstwa |

78000000-7 | Usługi drukowania, publikowania i podobne |

78100000-8 | Usługi drukowania |

78110000-1 | Usługi w zakresie drukowania książek |

78111000-8 | Usługi w zakresie drukowania książek adresowych |

78112000-5 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów ćwiczeń |

78113000-2 | Usługi w zakresie drukowania pamiętników |

78113100-3 | Usługi w zakresie drukowania organizerów osobistych |

78114000-9 | Usługi w zakresie drukowania notesów |

78114100-0 | Usługi w zakresie drukowania broszur |

78114200-1 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

78114300-2 | Usługi w zakresie drukowania bloków listowych |

78114400-3 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów z kalką |

78115000-6 | Usługi w zakresie drukowania handlowych materiałów reklamowych |

78115100-7 | Usługi w zakresie drukowania katalogów handlowych |

78116000-3 | Usługi w zakresie drukowania rejestrów |

78117000-0 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg rachunkowych |

78118000-7 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg zamówień |

78119000-4 | Usługi w zakresie drukowania kwitariuszy |

78120000-4 | Usługi w zakresie drukowania papeterii |

78121000-1 | Usługi w zakresie drukowania kopert |

78122000-8 | Usługi w zakresie drukowania papieru brudnopisowego |

78122100-9 | Usługi w zakresie drukowania przekładek powielających |

78123000-5 | Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje |

78124000-2 | Usługi w zakresie drukowania skoroszytów, folderów lub okładek na akta |

78125000-9 | Usługi w zakresie drukowania wizytówek |

78130000-7 | Usługi w zakresie drukowania druków ścisłego zarachowania |

78131000-4 | Usługi w zakresie drukowania pozwoleń |

78132000-1 | Usługi w zakresie drukowania banknotów |

78133000-8 | Usługi w zakresie drukowania świadectw udziałowych |

78134000-5 | Usługi w zakresie drukowania formularzy czeków |

78135000-2 | Usługi w zakresie drukowania nowych znaczków |

78135100-3 | Usługi w zakresie drukowania papieru wytłaczanego |

78136000-9 | Usługi w zakresie drukowania talonów obiadowych |

78140000-0 | Usługi w zakresie drukowania formularzy |

78141000-7 | Usługi w zakresie drukowania handlowych formularzy samokopiujących |

78142000-4 | Usługi w zakresie drukowania formularzy ciągłych |

78150000-3 | Usługi w zakresie drukowania biletów |

78151000-0 | Usługi w zakresie drukowania wejściówek |

78152000-7 | Usługi w zakresie drukowania biletów transportowych |

78153000-4 | Usługi w zakresie drukowania biletów z paskiem magnetycznym |

78160000-6 | Usługi w zakresie drukowania kalendarzy |

78170000-9 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

78180000-2 | Usługi w zakresie drukowania gazet |

78190000-5 | Usługi w zakresie drukowania plakatów |

78200000-9 | Usługi związane z drukowaniem |

78210000-2 | Drukarskie usługi wykańczalnicze |

78220000-5 | Usługi składu |

78221000-2 | Usługi tworzenia matryc |

78222000-9 | Usługi fotograwiury |

78223000-6 | Usługi składania |

78224000-3 | Usługi litografii |

78225000-0 | Usługi projektów graficznych |

78230000-8 | Usługi drukowania i dostawy |

78240000-1 | Usługi drukowania i dystrybucji |

78300000-0 | Usługi publikacji |

78310000-3 | Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze |

78311000-0 | Usługi introligatorskie |

78312000-7 | Usługi zszywania książek |

78400000-1 | Usługi prenumeraty |

80000000-4 | Usługi edukacyjne |

80100000-5 | Usługi szkolnictwa podstawowego |

80110000-8 | Usługi szkolnictwa przedszkolnego |

80200000-6 | Usługi szkolnictwa średniego |

80210000-9 | Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej |

80211000-6 | Usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej |

80212000-3 | Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej |

80220000-2 | Usługi edukacji studentów niepełnosprawnych |

80300000-7 | Usługi szkolnictwa wyższego |

80310000-0 | Usługi edukacji młodzieży |

80320000-3 | Usługi edukacji medycznej |

80330000-6 | Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa |

80340000-9 | Usługi edukacji specjalnej |

80400000-8 | Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne |

80410000-1 | Różne usługi szkolne |

80411000-8 | Usługi szkół jazdy |

80411100-9 | Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy |

80411200-0 | Usługi szkół nauki jazdy |

80412000-5 | Usługi szkół pilotażu |

80413000-2 | Usługi szkół nauki żeglowania |

80414000-9 | Usługi szkół nauki nurkowania |

80415000-6 | Usługi szkół nauki jazdy na nartach |

80420000-4 | Usługi szkoleniowe |

80421000-1 | Usługi szkolenia specjalistycznego |

80421100-2 | Usługi szkolenia personelu |

80422000-8 | Placówki szkoleniowe |

80422100-9 | Usługi opracowywania programów szkoleniowych |

80422200-0 | Seminaria szkoleniowe |

80423000-5 | Usługi szkolenia zawodowego |

80423100-6 | Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego |

80423110-9 | Usługi szkolenia przemysłowego |

80423120-2 | Usługi szkolenia technicznego |

80423200-7 | Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania |

80423300-8 | Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe |

80423310-1 | Usługi szkolenia komputerowego |

80423320-4 | Kursy komputerowe |

80424000-2 | Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego |

80425000-9 | Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa |

80426000-6 | Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy |

80426100-7 | Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia |

80426200-8 | Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy |

80427000-3 | Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego |

80428000-0 | Oferowanie kursów językowych |

80430000-7 | Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim |

80490000-5 | Prowadzenie ośrodków nauczania |

85000000-9 | Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej |

85100000-0 | Usługi ochrony zdrowia |

85110000-3 | Usługi szpitalne i podobne |

85111000-0 | Usługi szpitalne |

85111100-1 | Usługi szpitalne chirurgiczne |

85111200-2 | Medyczne usługi szpitalne |

85111300-3 | Usługi szpitalne ginekologiczne |

85111320-9 | Usługi szpitalne położnicze |

85111400-4 | Usługi szpitalne rehabilitacyjne |

85111500-5 | Usługi szpitalne psychiatryczne |

85111600-6 | Usługi szpitalne protetyczne |

85111700-7 | Usługi terapii tlenowej |

85111800-8 | Usługi leczenia patologii |

85112000-7 | Dodatkowe usługi szpitalne |

85112100-8 | Usługi związane z zakwaterowaniem pacjentów w szpitalach |

85120000-6 | Usługi medyczne i podobne |

85121000-3 | Usługi medyczne |

85121100-4 | Ogólne usługi lekarskie |

85121110-7 | Ogólne usługi pediatryczne |

85121200-5 | Specjalistyczne usługi medyczne |

85121300-6 | Specjalistyczne usługi chirurgiczne |

85130000-9 | Usługi stomatologiczne i podobne |

85131000-6 | Usługi stomatologiczne |

85131100-7 | Usługi ortodontyczne |

85131110-0 | Usługi chirurgii ortodontycznej |

85140000-2 | Różne usługi w dziedzinie zdrowia |

85141000-9 | Usługi świadczone przez personel medyczny |

85141100-0 | Usługi świadczone przez położne |

85141200-1 | Usługi świadczone przez pielęgniarki |

85141210-4 | Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych |

85141211-1 | Dializy wykonywane w warunkach domowych |

85141212-8 | Usługi dializowania |

85141220-7 | Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki |

85142000-6 | Usługi paramedyczne |

85142100-7 | Usługi fizjoterapii |

85142200-8 | Usługi homeopatyczne |

85142300-9 | Usługi w zakresie higieny |

85142400-0 | Dostarczanie do domu urządzeń używanych w przypadku nietrzymania moczu lub kału |

85143000-3 | Usługi ambulatoryjne |

85144000-0 | Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie |

85144100-1 | Usługi ośrodków opiekuńczych zapewniających zakwaterowanie |

85145000-7 | Usługi świadczone przez laboratoria medyczne |

85146000-4 | Usługi świadczone przez banki krwi |

85146100-5 | Usługi świadczone przez banki spermy |

85146200-6 | Usługi świadczone przez banki organów do przeszczepu |

85147000-1 | Usługi zdrowotne świadczone dla firm |

85148000-8 | Usługi analizy medycznej |

85149000-5 | Usługi farmaceutyczne |

85200000-1 | Usługi weterynaryjne |

85300000-2 | Usługi pracy społecznej i podobnej |

85310000-5 | Usługi pracy społecznej |

85311000-2 | Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe |

85311100-3 | Usługi opieki społecznej dla osób starszych |

85311200-4 | Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych |

85311300-5 | Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży |

85312000-9 | Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych |

85312100-0 | Usługi opieki dziennej |

85312110-3 | Usługi opieki dziennej nad dziećmi |

85312120-6 | Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną |

85312300-2 | Usługi dozoru i doradztwa |

85312310-5 | Usługi dozoru |

85312320-8 | Usługi doradztwa |

85312330-1 | Usługi planowania rodziny |

85312400-3 | Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe |

85312500-4 | Usługi rehabilitacyjne |

85312510-7 | Usługi rehabilitacji zawodowej |

85320000-8 | Usługi społeczne |

85321000-5 | Administracyjne usługi społeczne |

85322000-2 | Program działań na rzecz gmin |

85323000-9 | Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot |

90000000-7 | Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego |

90100000-8 | Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości |

90110000-1 | Usługi utylizacji nieczystości |

90111000-8 | Usługi utylizacji i uzdatniania ścieków |

90111100-9 | Usługi utylizacji ścieków |

90111200-0 | Usługi uzdatniania ścieków |

90111300-1 | Usługi usuwania nieczystości |

90112000-5 | Usługi uzdatniania basenów i zbiorników septycznych |

90112100-6 | Usługi uzdatniania basenów septycznych |

90112200-7 | Usługi zbiorników septycznych |

90112210-0 | Usługi uzdatniania zbiorników septycznych |

90112300-8 | Usługi opróżniania basenów lub zbiorników septycznych |

90113000-2 | Usługi oczyszczania ścieków |

90114000-9 | Usługi gospodarki ściekowej |

90114100-0 | Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków |

90115000-6 | Usługi kontroli ścieków |

90120000-4 | Usługi gospodarki odpadami |

90121000-1 | Ogólne usługi gospodarki odpadami |

90121100-2 | Usługi gromadzenia odpadów |

90121110-5 | Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich |

90121120-8 | Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych |

90121130-1 | Usługi gromadzenia śmieci |

90121140-4 | Usługi gromadzenia odpadów papierowych |

90121200-3 | Usługi transportu odpadów |

90121300-4 | Usługi uzdatniania odpadów |

90121310-7 | Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych |

90121320-0 | Usługi wywozu stałych odpadów miejskich |

90121330-3 | Usługi spalania odpadów |

90121340-6 | Usługi usuwania pyłu |

90121400-5 | Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych |

90122000-8 | Usługi uzdatniania odpadów specjalnych |

90122100-9 | Usługi utylizacji odpadów toksycznych |

90122110-2 | Usługi odpadów radioaktywnych |

90122111-9 | Gromadzenie odpadów radioaktywnych |

90122112-6 | Usługi składowania odpadów radioaktywnych |

90122113-3 | Usługi usuwania odpadów radioaktywnych |

90122114-0 | Transport odpadów radioaktywnych |

90122120-5 | Usługi w zakresie skażonej gleby |

90122121-2 | Usuwanie skażonej gleby |

90122122-9 | Wywożenie skażonej gleby |

90122123-6 | Usługi uzdatniania zanieczyszczonej gleby |

90122124-3 | Czyszczenie i uzdatnianie zanieczyszczonej gleby |

90122130-8 | Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby |

90122131-5 | Usługi usuwania broni oraz amunicji |

90122132-2 | Usługi usuwania bomb |

90122200-0 | Usługi w zakresie odpadów medycznych |

90122210-3 | Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych |

90122220-6 | Usługi usuwania odpadów szpitalnych |

90122230-9 | Usługi usuwania odpadów biologicznych |

90122240-2 | Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych |

90122300-1 | Usługi dotyczące osadów |

90122310-4 | Usługi usuwania osadów |

90122320-7 | Usługi transportu osadów |

90122330-0 | Usługi uzdatniania osadów |

90122340-3 | Usługi wywozu osadów |

90123000-5 | Eksploatacja składowisk odpadów |

90123100-6 | Usługi zarządzania wysypiskami |

90123200-7 | Usługi uzdatniania płuczki węglowej |

90123300-8 | Usługi gospodarki odpadami |

90200000-9 | Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane |

90210000-2 | Usługi sprzątania ulic |

90211000-9 | Usługi zamiatania ulic |

90212000-6 | Usługi odśnieżania |

90213000-3 | Usługi usuwania oblodzeń |

90220000-5 | Usługi czyszczenia kanałów odpływowych |

90221000-2 | Usługi opróżniania kanałów odpływowych |

90230000-8 | Usługi usuwania azbestu |

90240000-1 | Usługi usuwania ołowiu |

90250000-4 | Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich |

90260000-7 | Usługi sprzątania plaż |

90300000-0 | Usługi środowiska naturalnego oraz ekologii |

90310000-3 | Usługi środowiska naturalnego |

90311000-0 | Usługi doradcze dotyczące środowiska naturalnego |

90312000-7 | Badania dotyczące wpływu na środowisko naturalne |

90313000-4 | System monitorowania środowiska naturalnego |

90313100-5 | Usługi kontroli zanieczyszczeń |

90313110-8 | Usługi kontroli zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami ropy naftowej |

90313120-1 | Usługi monitorowania zanieczyszczeń |

90314000-1 | Usługi pomiaru emisji |

90315000-8 | Usługi ochrony środowiska naturalnego |

90315100-9 | Usługi utrzymywania środowiska naturalnego |

90315200-0 | Usługi poprawy stanu środowiska naturalnego |

90315300-1 | Usługi recyklingu |

90320000-6 | Usługi ekologiczne |

91000000-4 | Usługi organizacji członkowskich |

91100000-5 | Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje specjalistyczne |

91110000-8 | Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców |

91120000-1 | Usługi świadczone przez organizacje zawodowe |

91130000-4 | Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne |

91131000-1 | Usługi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego |

91200000-6 | Usługi świadczone przez związki zawodowe |

91300000-7 | Usługi świadczone przez różne organizacje członkowskie |

91310000-0 | Usługi religijne |

91320000-3 | Usługi świadczone przez organizacje polityczne |

91330000-6 | Usługi świadczone przez organizacje społeczne |

91331000-3 | Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot samorządowych |

91331100-4 | Usługi świadczone przez stowarzyszenia młodzieżowe |

92000000-1 | Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe |

92100000-2 | Usługi kinematograficzne oraz wideo |

92110000-5 | Produkcja filmów kinowych i wideo i podobne usługi |

92111000-2 | Usługi produkcji filmów kinowych i wideo |

92111100-3 | Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo |

92111200-4 | Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo |

92111210-7 | Produkcja filmów reklamowych |

92111220-0 | Produkcja reklamowych taśm wideo |

92111230-3 | Produkcja filmów propagandowych |

92111240-6 | Produkcja propagandowych taśm wideo |

92111250-9 | Produkcja filmów informacyjnych |

92111260-2 | Produkcja informacyjnych taśm wideo |

92111300-5 | Produkcja rozrywkowych filmów i taśm wideo |

92111310-8 | Produkcja filmów rozrywkowych |

92111320-1 | Produkcja rozrywkowych taśm wideo |

92112000-9 | Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo |

92120000-8 | Usługi dystrybucji filmów kinowych oraz taśm wideo |

92121000-5 | Usługi dystrybucji filmów kinowych |

92122000-2 | Usługi dystrybucji taśm wideo |

92130000-1 | Usługi projekcji filmów |

92140000-4 | Usługi projekcji taśm wideo |

92200000-3 | Usługi radiowe i telewizyjne |

92210000-6 | Usługi radiowe |

92211000-3 | Usługi nadawania audycji radiowych |

92220000-9 | Usługi telewizyjne |

92221000-6 | Usługi nadawania audycji telewizyjnych |

92230000-2 | Usługi kablowej sieci radiowej i telewizyjnej |

92300000-4 | Usługi rozrywkowe |

92310000-7 | Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu |

92311000-4 | Dzieła sztuki |

92312000-1 | Usługi artystyczne |

92312100-2 | Usługi świadczone przez producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów i orkiestr rozrywkowych |

92312110-5 | Usługi świadczone przez producentów teatralnych |

92312120-8 | Usługi świadczone przez grupy wokalne |

92312130-1 | Usługi świadczone przez zespoły rozrywkowe |

92312140-4 | Usługi świadczone przez orkiestry rozrywkowe |

92312200-3 | Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów |

92312210-6 | Usługi świadczone przez autorów |

92312211-3 | Usługi świadczone przez agencje literackie |

92312212-0 | Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych |

92312213-7 | Usługi autorów technicznych |

92312220-9 | Usługi świadczone przez kompozytorów |

92312230-2 | Usługi świadczone przez rzeźbiarzy |

92312240-5 | Usługi świadczone przez animatorów kultury |

92312250-8 | Usługi świadczone przez indywidualnych artystów |

92320000-0 | Usługi prowadzenia placówek artystycznych |

92330000-3 | Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne |

92331000-0 | Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki |

92331100-1 | Usługi świadczone przez wesołe miasteczka |

92331200-2 | Usługi świadczone przez parki rozrywki |

92332000-7 | Usługi plażowe |

92340000-6 | Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne |

92341000-3 | Usługi cyrkowe |

92342000-0 | Usługi świadczone przez szkoły tańca |

92342100-1 | Usługi świadczone przez szkoły tańca towarzyskiego |

92342200-2 | Usługi świadczone przez szkoły tańca dyskotekowego |

92350000-9 | Usługi gier hazardowych i organizowania zakładów |

92351000-6 | Usługi gier hazardowych |

92351100-7 | Usługi prowadzenia loterii |

92351200-8 | Usługi prowadzenia kasyn gry |

92352000-3 | Usługi organizowania zakładów |

92352100-4 | Usługi prowadzenia totalizatorów |

92352200-5 | Usługi bukmacherskie |

92360000-2 | Usługi pirotechniczne |

92400000-5 | Usługi świadczone przez agencje informacyjne |

92500000-6 | Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne |

92510000-9 | Usługi świadczone przez biblioteki i archiwa |

92511000-6 | Usługi świadczone przez biblioteki |

92512000-3 | Usługi świadczone przez archiwa |

92520000-2 | Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych |

92521000-9 | Usługi świadczone przez muzea |

92521100-0 | Usługi wystawowe świadczone przez muzea |

92521200-1 | Usługi ochrony wystaw i eksponatów |

92521210-4 | Usługi ochrony wystaw |

92521220-7 | Usługi ochrony eksponatów |

92522000-6 | Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych |

92522100-7 | Usługi ochrony obiektów historycznych |

92522200-8 | Usługi ochrony budynków historycznych |

92530000-5 | Usługi świadczone przez ogrody botaniczne i zoologiczne oraz rezerwaty przyrody |

92531000-2 | Usługi świadczone przez ogrody botaniczne |

92532000-9 | Usługi świadczone przez ogrody zoologiczne |

92533000-6 | Usługi świadczone przez rezerwaty przyrody |

92534000-3 | Usługi świadczone przez naturalne rezerwaty przyrody |

92600000-7 | Usługi sportowe |

92610000-0 | Usługi świadczone przez ośrodki sportowe |

92620000-3 | Usługi w zakresie sportu |

92621000-0 | Usługi promocji wydarzeń sportowych |

92622000-7 | Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych |

93000000-8 | Różne usługi |

93100000-9 | Usługi prania i czyszczenia na sucho |

93110000-2 | Usługi odbierania prania |

93111000-9 | Usługi zarządzania pralnią |

93112000-6 | Usługi prowadzenia pralni |

93120000-5 | Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych |

93121000-2 | Usługi impregnowania wyrobów włókienniczych |

93130000-8 | Usługi czyszczenia wyrobów futrzarskich |

93140000-1 | Usługi farbowania |

93150000-4 | Usługi prasowania |

93160000-7 | Usługi barwienia |

93200000-0 | Usługi fryzjerskie oraz dotyczące pielęgnacji urody |

93210000-3 | Usługi fryzjerskie |

93211000-0 | Strzyżenie |

93220000-6 | Usługi pielęgnacji urody |

93221000-3 | Usługi kosmetyki, pielęgnacji paznokci rąk i nóg |

93221100-4 | Usługi kosmetyczne |

93221200-5 | Usługi pielęgnacji paznokci rąk |

93221300-6 | Usługi pielęgnacji paznokci nóg |

93300000-1 | Usługi zapewnienia komfortu fizycznego |

93310000-4 | Usługi łaźni tureckich |

93320000-7 | Usługi miejsc uzdrowiskowych |

93330000-0 | Masaże |

93400000-2 | Usługi miejsc noclegowych oraz biur |

93410000-5 | Usługi miejsc noclegowych |

93411000-2 | Usługi zarządzania miejscami noclegowymi |

93411100-3 | Usługi utrzymywania gospodarstw domowych |

93411200-4 | Usługi portierskie |

93411300-5 | Usługi stróżowania |

93411400-6 | Usługi dozoru |

93500000-3 | Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa |

93510000-6 | Usługi zarządzania parkingami |

93511000-3 | Usługi parkingowe |

93511100-4 | Usługi zapewniania miejsc parkingowych |

93600000-4 | Usługi morskie |

93610000-7 | Usługi związane z wodami morskimi |

93620000-0 | Usługi zarządzania portami |

93621000-7 | Morskie usługi dodatkowe |

93630000-3 | Usługi nurkowe |

93700000-5 | Usługi pogrzebowe i podobne |

93710000-8 | Usługi pogrzebowe |

93711000-5 | Usługi cmentarne oraz kremacyjne |

93711100-6 | Usługi cmentarne |

93711110-9 | Usługi utrzymania cmentarzy |

93711200-7 | Usługi kremacyjne |

93712000-2 | Usługi prowadzenia przedsiębiorstw |

93900000-7 | Różne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane |

93910000-0 | Usługi wycofania z eksploatacji |

93920000-3 | Usługi relokacji |

93930000-6 | Usługi krawieckie |

93940000-9 | Usługi tapicerskie |

93950000-2 | Usługi ślusarskie |

95000000-2 | Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego |

95100000-3 | Usługi pracowników handlowych i przemysłowych |

95110000-6 | Usług pracowników handlowych |

95120000-9 | Usługi pracowników przemysłowych |

95130000-2 | Usługi siły roboczej |

95131000-9 | Pracownicze usługi agencyjne |

95132000-6 | Usługi urzędnicze |

95133000-3 | Personel tymczasowy |

95133100-4 | Usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego |

95140000-5 | Usługi w gospodarstwie domowym |

99000000-0 | Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy |

99100000-1 | Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów |

Kod CPV | Opis |

E001-0 | Do czyszczenia |

E002-7 | Dla dzieci |

E003-4 | Dla domów opieki dziennej |

E004-1 | Do celów graficznych |

E005-8 | Do udostępnienia |

E006-5 | Do użytku przemysłowego |

E007-2 | Do użytku w przedszkolach |

E008-9 | Do użytku biurowego |

E009-6 | Dla biur |

E010-6 | Do użytku na wolnym powietrzu |

E011-3 | Do pakowania towarów |

E012-0 | Do paczek |

E013-7 | dla |

E014-4 | Zamówień |

E015-1 | Dostawy |

E016-8 | Do drukowania |

E017-5 | Dzierżawa |

E018-2 | Dla szkół |

E019-9 | Projektowanie |

E020-9 | Do celów naukowych |

E021-6 | Do jednorazowego użytku |

E023-0 | Do rozbudowy |

E024-7 | Ogniotrwałe/ trudnopalne |

E025-4 | Ogniouodparniające |

E026-1 | Ognioodporne / żaroodporne |

E027-8 | Odnawialne |

E028-5 | Elastyczne |

E029-2 | Do odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego |

E030-2 | Do użytku wystawienniczego |

E031-9 | Do gaszenia pożarów |

E032-6 | Do użytku ratowniczego |

E033-3 | Do przetrwania |

E034-0 | Dopasowane |

E035-7 | Do celów szkoleniowych |

E036-4 | Do celu usuwania odpadów |

E037-1 | Stałe dostawy |

E038-8 | W całości |

E039-5 | Do celów składowania |

E040-5 | Modernizacja |

E041-2 | Do użytku technicznego |

E042-9 | Gorące |

E043-6 | Zgodnie z normami i specyfikacjami |

E044-3 | W torbach |

E045-0 | W kartonach |

E046-7 | W partiach |

E047-4 | W opakowaniach |

E048-1 | W woreczkach |

E049-8 | W torebkach |

E050-8 | Do celów badawczych |

E051-5 | Instalacja |

E052-2 | Gotowe |

E053-9 | Międzynarodowe |

E054-6 | Do użytku miejskiego |

E055-3 | Niniejsze powiadomienie stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie |

E056-0 | Dla tworzyw z odpadów |

E057-7 | Ciecz |

E058-4 | Niniejsze powiadomienie nie stanowi zaproszenia do ubiegania się o zamówienie |

E059-1 | Umowa ramowa |

E060-1 | Syntetyczne |

E061-8 | Magnetyczne |

E062-5 | Podmorskie |

E063-2 | Konserwacja |

E064-9 | Zarządzanie |

E065-6 | Zewnętrzne |

E066-3 | Ręczne |

E067-0 | Twarde |

E068-7 | Wysokowydajne |

E069-4 | Wysokosprawne |

E070-4 | Stal |

E071-1 | Wynajem |

E072-8 | Bez operatora |

E073-5 | Z operatorem |

E074-2 | W miejscu |

E075-9 | lub równorzędne |

E076-6 | Przyjazne dla środowiska |

E077-3 | Faza: |

E078-0 | Powlekana tworzywami sztucznymi |

E079-7 | Przenośny |

E080-7 | Sproszkowane |

E081-4 | Podstawowe |

E082-1 | Prywatne |

E083-8 | Państwowe |

E084-5 | Rozpylone |

E085-2 | Podświetlane |

E086-9 | Importowane |

E087-6 | Specjalnego zastosowania |

E088-3 | Suche |

E089-0 | Gospodarstwa domowego |

E090-0 | Zbrojone |

E091-7 | Naprawa |

E092-4 | Zastąpienie |

E093-1 | Rozwój |

E094-8 | Ochrona / Bezpieczeństwo |

E095-5 | Surowe |

E096-2 | Sekretarskie |

E097-9 | Impregnowane |

E098-6 | Miękkie |

E099-3 | Kolorowe |

E100-4 | W blokach |

E101-1 | W tabliczkach |

E102-8 | Luzem |

E103-5 | W opakowaniach |

E104-2 | W łuskach |

E105-9 | Zimne |

E106-6 | Normalne |

E107-3 | Wzmacniające |

E108-0 | Powlekane |

E109-7 | Partia dodatkowa: |

E110-7 | Dostawa |

E111-4 | Jednorazowego użytku |

E112-1 | W sztabach |

E113-8 | Samoprzylepne |

E114-5 | Gumowe |

E115-2 | W belach |

E116-9 | W arkuszach |

E117-6 | Rurowe |

E118-3 | Typ: |

E119-0 | Podziemne |

E120-0 | W roztworze |

E121-7 | W taśmach |

E122-4 | Z możliwością modernizacji |

E123-1 | Tapicerowane |

E124-8 | Do pomieszczeń |

E125-5 | Instalowanie i konserwacja |

E126-2 | Zintegrowane |

E127-9 | Wewnętrzne |

E128-6 | Oraz podobne usługi instalacyjne |

E129-3 | Oraz podobne produkty |

E130-3 | Oraz podobne usługi naprawcze i konserwacyjne |

E131-0 | Oraz podobne usługi |

E132-7 | Automatyczne |

E133-4 | Sztuczne |

E134-1 | Doradztwo |

E135-8 | Zużywające się |

E136-5 | Coroczne |

E137-2 | Lekkie |

E138-9 | I podobne artykuły |

E139-6 | I urządzenia pomocnicze |

E140-6 | Skroplone |

E141-3 | Na duże odległości |

E142-0 | Konserwacja i naprawa |

E143-7 | Proszek |

E144-4 | Mechaniczne |

E145-1 | i akcesoria |

E146-8 | Typ normy: |

E147-5 | Mechaniczne i elektryczne |

E148-2 | Ruchome |

E149-9 | Krajowe |

E150-9 | Naturalne |

E151-6 | Do użytku edukacyjnego |

E152-3 | Dla personelu wojskowego |

E153-0 | Do użytku wojskowego |

E154-7 | oraz |

E155-4 | Do użytku w marynarce wojennej |

E156-1 | Badania i rozwój |

E157-8 | Dla domów starców |

E158-5 | Do użytku w urzędach pocztowych |

E159-2 | Do użytku w więzieniach |

E160-2 | Do użytku w szkołach |

E161-9 | Inne niż w gospodarstwie domowym |

E162-6 | Ogólnego zastosowania |

E163-3 | Napowietrzne |

E164-0 | Do użytku w lotnictwie wojskowym |

E165-7 | Dla wojska |

E166-4 | Dla służb policji |

E167-1 | Działania wojenne z bronią atomową, biologiczną, chemiczną (ABC) |

E168-5 | Inne niż umowy ramowe |

E169-5 | Naprawa i konserwacja |

E170-5 | Z metalu |

E171-2 | Z papieru |

E172-9 | Z tworzyw sztucznych |

E173-6 | Z polietylenu |

E174-3 | Z polistyrenu |

E175-0 | Z polietylenu |

E176-7 | Ze stali |

E177-4 | Offset |

E178-1 | Na podstawie umowy |

E179-8 | Na podstawie opłaty |

E180-8 | Obsługa i konserwacja |

E181-5 | Do użytku na wolnym powietrzu |

E182-2 | Remont |

E183-9 | Remont i naprawa |

E184-6 | Wynajem |

E185-3 | Papier |

E186-0 | Renowacja i rozbudowa |

E187-7 | Tworzywa sztuczne |

E188-4 | Usuwanie |

E189-1 | Poliester |

E190-1 | Półwyroby |

E191-8 | Drukowane |

E192-5 | Przetworzone |

E193-2 | Nabycie |

E194-9 | Ładowane |

E195-6 | Przywracanie stanu użytkowego |

E196-3 | Recyklingowane |

E197-0 | Rafinowane |

E198-7 | Odniesienie: |

H001-1 | Asynchroniczne |

H003-5 | Do oprogramowania komputerowego |

H004-2 | Wspomagane komputerowo |

H005-9 | Oparte na komputerach |

H006-6 | Stanowiska komputerowe |

H007-3 | Cyfrowe |

H008-0 | Do urządzeń komputerowych |

H009-7 | Skomputeryzowane |

H010-7 | Do archiwizacji |

H011-4 | Do użytku sieciowego |

H013-8 | Wysoka rozdzielczość |

H014-5 | Zgodny z IBM |

H015-2 | Sterowane komputerowo |

H020-0 | Mikrofalowe |

H022-4 | Dla wielu użytkowników |

H023-1 | On-line |

H027-9 | W czasie rzeczywistym |

H028-6 | Zdalnie sterowane |

H031-0 | Synchroniczne |

H032-7 | Zgodne z VAX/VMS |

H042-0 | Wysunięty |

H045-1 | Multimedia |

H046-8 | Wielokrotne przetwarzanie |

H047-5 | Wielozadaniowe |

H049-9 | Samodzielne |

H051-6 | Typ architektury: |

H052-3 | Typ protokołu: |

K001-2 | Kuloodporne |

K002-9 | dla mężczyzn |

K003-6 | dla kobiet |

K004-3 | na zimę |

K005-0 | na lato |

K012-2 | Sportowe |

K014-6 | Nieprzemakalne |

K015-3 | Wiatroszczelne |

M00l-6 | Dla pacjentów |

M002-3 | Dla anestezjologów |

M003-0 | Do leczenia dializami |

M004-7 | Do bronchoskopii |

M005-4 | Na oparzenia |

M006-1 | Do leczenia cytostatykami |

M007-8 | Dla radiologii diagnostycznej |

M008-5 | Do użytku dietetycznego |

M009-2 | Do dezynfekcji |

M010-2 | Do użytku wielokrotnego |

M011-9 | Do użytku endonaczyniowego |

M012-6 | Dla ginekologii |

M013-3 | Do hemodializ |

M014-0 | Do hemodynamiki |

M015-7 | Do chirurgii serca |

M016-4 | Do użytku szpitalnego |

M017-1 | Do immunologii |

M018-8 | Do wlewów |

M019-5 | Do wstrzykiwania |

M020-5 | Do użytku laboratoryjnego |

M021-2 | Do użytku na salach operacyjnych |

M022-9 | Dla personelu medycznego |

M023-6 | Do użytku medycznego |

M024-3 | Do użytku w neuroangiografii |

M025-0 | Do użytku neurochirurgicznego |

M026-7 | Dla personelu pielęgniarskiego |

M027-4 | Do sal operacyjnych |

M028-1 | Do użytku ortopedycznego |

M029-8 | Do osteosyntezy |

M030-8 | Dla medycyny pediatrycznej |

M031-5 | Do użytku paramedycznego |

M032-2 | Do patologii |

M033-9 | Do dializ otrzewnowych |

M034-6 | Medyczne |

M035-3 | Do diagnostyki radiologicznej |

M036-0 | Do radiologii |

M037-7 | Do odczynników radioterapii |

M038-4 | Do radiologicznych prób immunologicznych |

M039-1 | Do radioterapii immunologicznej |

M040-1 | Naczyniowe |

M041-8 | Do serologii |

M042-5 | Do użytku na oddziałach intensywnej terapii |

M043-2 | Do użytku na oddziale dializ |

M044-9 | Do medycyny leczniczej |

M045-6 | Do dializ pozaotrzewnowych |

M046-3 | Do leczenia hipotermii |

M047-0 | Do leczenia urologicznego |

M048-7 | Dla oddziałów radiologii |

M049-4 | Sercowo-naczyniowe |

M050-4 | Niesterylne |

M051-1 | Sterylne |

M052-8 | Sercowe |

M053-5 | Do celów psychiatrycznych |

M054-2 | Do użytku chirurgicznego |

M055-9 | Do celów leczniczych |

M056-6 | Prawnie zastrzeżone produkty lecznicze |

N001-3 | Jednofazowe |

N002-0 | Przybrzeżne |

N003-7 | Nieizolowane |

N004-4 | Opalane węglem |

N005-1 | Niskonapięciowe |

N006-8 | Przerywane |

N008-2 | Izolowane |

N009-9 | Do oczyszczania ścieków |

N010-9 | Wysokonapięciowe |

N011-6 | Dystrybucja |

N012-3 | Opalane paliwem kopalnianym |

N013-0 | Dla przemysłu naftowego |

N014-7 | Dla przemysłu gazowniczego |

N015-4 | Rozszerzalność |

N016-1 | Dla laboratoriów |

N018-5 | Do użytku podmorskiego |

N019-2 | Do składowania gazu ziemnego |

N020-2 | Do przesyłu gazu ziemnego |

N021-9 | Do uzdatniania wody |

N022-6 | Do instalacji elektrycznych |

N023-3 | Do urządzeń elektrycznych |

N024-0 | Do użytku w przemyśle wodociągowym |

N025-7 | Do lokalnych sieci grzewczych |

N026-4 | Woda ściekowa |

N027-1 | Cynkowane |

N028-8 | Opalane gazem |

N029-5 | Napędzane energią elektryczną |

N030-5 | Ogrzewane energią elektryczną |

N031-2 | Termoodporne |

NO32-9 | Wysokociśnieniowe |

N033-6 | Trzyfazowe |

N034-3 | Energia hydroelektryczna |

N035-0 | Samoistnie bezpieczne (IS) |

N036-7 | Opalane drzewem |

N040-8 | Niskociśnieniowe |

N041-5 | Średniego ciśnienia |

N046-0 | Nieskroplone |

N047-7 | Nieprzerywane |

N048-4 | Lądowe |

N049-1 | Jądrowe |

N053-2 | Ropochłonne |

N054-9 | Opalane ropą |

N061-1 | Budynek reaktora |

N066-6 | Para |

N071-4 | Zanurzeniowe |

N073-8 | Podwodne |

N078-3 | Woda ściekowa |

N081-7 | Ciągliwe |

N082-4 | Upustowe |

N083-1 | Beztlenowe |

P001-7 | Wstępnie opalane |

P002-4 | Butelkowane |

P003-1 | Puszkowane / w puszkach z blachy ocynkowanej |

P004-8 | Chłodzone |

P005-5 | Wstępnie gotowane |

P006-2 | Skoncentrowane |

P007-9 | Gotowane |

P008-6 | Koszerne |

P009-3 | W plastrach |

P010-3 | W folii |

P011-1 | W oleju |

P012-7 | Suszone |

P013-4 | W kawałkach |

P014-1 | Krojone |

P015-8 | Z dodatkiem substancji smakowej |

P016-5 | Scalone |

P017-2 | Do użytku kuchennego |

P018-9 | Świeże |

P019-6 | Mrożone |

P020-6 | Granulowane |

P021-3 | W zalewie |

P022-0 | W opakowaniach zbiorczych |

P023-7 | W soku naturalnym |

P024-4 | W syropie |

P025-1 | W sosie pomidorowym |

P026-8 | W wodzie |

P027-5 | O długiej żywotności |

P028-2 | Podpiekane |

P029-9 | Solone |

P030-9 | Suszone przez zamrażanie |

P031-6 | Sterylizowane |

P032-3 | Głęboko mrożone |

P033-0 | Niesolone |

P034-7 | Gotowane / mrożone |

PO35-4 | Pakowane próżniowo |

P036-1 | Gotowane / chłodzone |

P037-8 | W puszkach z blachy ocynkowanej |

X001-3 | Przegubowe |

X003-7 | Do samochodów |

X004-4 | Do statków powietrznych |

X005-1 | Dla załóg statków powietrznych |

X006-8 | Do autobusów |

X007-5 | Do użytku pasażerskiego |

X008-2 | Do transportu kolejowego |

X009-9 | Lewostronne układy kierownicze |

X010-9 | Napędzane silnikiem diesla |

X011-6 | Napęd na 4 koła |

X012-3 | Prawostronne układy kierownicze |

X013-0 | Terenowe |

X014-7 | Bez przewodów rurowych |

X015-4 | Do pojazdów przemysłowych |

X016-1 | Do użytku kolejowego |

X017-8 | Do transportu |

X018-5 | Do użytku na lotniskach |

X019-2 | Do pojazdów |

X020-2 | Waga pojazdu brutto: |

X021-9 | Napędzane silnikiem benzynowym |

X022-6 | Morskie |

X023-3 | Samobieżne |

X024-0 | Półzanurzeniowe |

X025-7 | Z załogą |

X026-4 | Z kierowcą |

X027-1 | Bez załogi |

X028-8 | Bez kierowcy |

Y001-0 | Prace pomocnicze |

Y002-7 | Do budynków |

Y003-4 | Do kładzenia szkieletów |

Y004-1 | Wykończenie |

Y005-8 | Konstrukcje betonowe |

Y006-5 | Budowa |

Y007-2 | Zmiana przeznaczenia użytkowego |

Y008-9 | Do izolacji |

Y009-6 | Projekt i budowa |

Y010-6 | Osiedla: |

Y011-3 | Rozbudowa |

Y012-0 | Prace wykończeniowe |

Y013-7 | Podłogi |

Y014-4 | Do instalacji mechanicznych |

Y015-1 | Ulepszenia |

Y016-8 | Wydłużanie |

Y017-5 | Umiejscowienie |

Y018-2 | Konstrukcje metalowe |

Y019-9 | Konstrukcje mieszane |

Y020-9 | Modernizacja |

Y021-6 | Charakter prac |

Y022-3 | Kamień |

Y023-0 | Konstrukcje z półwyrobów |

Y024-7 | Renowacja |

Y025-4 | Przywracanie do stanu użytkowego |

Y026-1 | Wymiana powierzchni |

Y027-8 | Mieszanka mokra |

Y028-5 | Pomieszczenia: |

Y029-2 | Specyfikacje: |

Y030-2 | Etap |

Y031-9 | Konstrukcje na ramie stalowej |

Y032-6 | Konstrukcje drewniane |

Y033-3 | Projekty pod klucz |

Y034-0 | Poszerzanie |

Y035-7 | Oraz podobne prace |

Y036-4 | Projekt i kładzenie |

Y037-1 | Przywracanie do stanu użytkowego |

Y038-8 | Do dróg szybkiego ruchu |

Y039-5 | Dla projektów pod klucz |

Y040-5 | Mieszanka gorąca |

Y041-2 | Laminowane |

Y042-9 | Modyfikacja |

Y043-6 | Wielopiętrowe |

Y044-3 | Przebudowa |

Z001-7 | Suma: |

Z002-4 | Wartość roczna: |

Z003-1 | Dziedzina: |

Z004-8 | Wartość budżetowa: |

Z005-5 | Pojemność: |

Z006-2 | Obwód: |

Z007-9 | Litrów rocznie |

Z008-6 | Głębokość: |

Z009-3 | Średnica: |

Z010-3 | Wysokość: |

Z011-0 | kg rocznie |

Z012-7 | Długość: |

Z013-4 | Partia nr |

Z014-1 | Partii: |

Z015-8 | Partia podstawowa: |

Z016-5 | Maksymalnie: |

Z017-2 | Minimalnie: |

Z018-9 | Ilość sztuk: |

Z019-6 | Liczba etapów: |

Z020-6 | Liczba zestawów: |

Z021-3 | Liczba jednostek: |

Z022-0 | Liczba użytkowników: |

Z023-7 | Numer |

Z024-4 | Przekracza |

Z025-1 | Moc |

Z026-8 | Ciśnienie |

Z027-5 | Napięcie wstępne |

Z028-2 | Ilość: |

Z029-9 | Właściwości znamionowe: |

Z030-9 | Czas reakcji |

Z031-6 | Dziennie |

Z032-3 | Zakres prac: |

Z033-0 | Napięcie wtórne |

Z034-7 | Egzemplarze: |

Z035-4 | Grubość: |

Z036-1 | Ogólna wartość szacunkowa, z wyłączeniem podatku VAT: |

Z037-8 | Wielkość jednostkowa: |

Z038-5 | Jednostki: |

Z039-2 | Wartość: |

Z040-2 | Objętość: |

Z041-9 | Waga: |

Z042-6 | Szerokość: |

Z043-3 | Rozmiar: |

Z044-0 | Nie przekracza |

Z045-7 | Liczba kanałów: |

Z046-4 | Liczba stanowisk: |

Z047-1 | Rocznie |

Z048-8 | Zestawy |

Z049-5 | Arkusze: |

Z050-5 | Ton rocznie |

Z051-2 | Tygodniowo |

Z052-9 | kWh rocznie |

Z053-6 | MWh rocznie |

Z054-3 | Miesięcznie |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

ZMIANY KODÓW CPV LUB OPISÓW Z ZAŁĄCZNIKA I DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2195/2002

II.A — TABELA NOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH KODÓW CPV W POŁĄCZENIU Z NOWYM OPISEM

Kod CPV | Opis |

02181000-6 | Drewniane pale |

05122000-6 | Ryby dorszowate, świeże lub chłodzone |

11000000-0 | Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty |

11100000-1 | Ropa naftowa (surowa) |

11300000-3 | Olej i podobne produkty |

14300000-4 | Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów |

14310000-7 | Minerały do produkcji nawozów |

15511100-4 | Mleko pasteryzowane |

15511200-5 | Mleko sterylizowane |

15881000-7 | Przetwory spożywcze homogenizowane |

17263200-5 | Przędza metalizowana |

18100000-0 | Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki |

18222100-2 | Zestawy ubraniowe |

19140000-9 | Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra |

21222220-3 | Papierowe waciki lub kompresy odkażające |

22817000-0 | Pamiętniki lub organizery osobiste |

23110000-1 | Oleje lekkie i średnie oraz produkty pochodne |

23111000-8 | Benzyna i paliwa lotnicze |

23111110-2 | Naftowe paliwa lotnicze |

23111300-1 | Benzyna ołowiowa |

23112000-5 | Spirytus absolutny |

23120000-4 | Oleje ciężkie i produkty pochodne |

23123000-5 | Oleje smarowe i środki smarowe |

23123100-6 | Oleje silnikowe |

23123200-7 | Oleje smarowe do sprężarek |

23123300-8 | Oleje smarowe do turbin |

23123400-9 | Oleje do kół zębatych |

23123500-0 | Reduktor ropy |

23123600-1 | Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów |

23123610-4 | Płyny do celów hydraulicznych |

23123620-7 | Oleje smarowe wewnętrzne |

23123630-0 | Oleje przeciwkorozyjne |

23123640-3 | Oleje elektroizolacyjne |

23123700-8 | Oleje wazelinowe i parafiny ciekłe |

23123710-1 | Oleje wazelinowe |

23123720-4 | Parafiny ciekłe |

24150000-0 | Nawozy azotowe i związki azotu |

24151000-7 | Nawozy azotowe |

24152000-4 | Nawozy fosforowe |

24152100-5 | Nawozy fosforowe mineralne |

24152200-6 | Nawozy fosforowe chemiczne |

24154000-8 | Nawozy zwierzęce lub roślinne |

24158000-6 | Różne nawozy |

24400000-8 | Produkty lecznicze |

24410000-1 | Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu |

24411000-8 | Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą |

24412000-5 | Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego |

24413000-2 | Środki przeczyszczające |

24414000-9 | Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne |

24415000-6 | Produkty lecznicze używane przy cukrzycy |

24417000-0 | Dodatki mineralne |

24420000-4 | Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia |

24421000-1 | Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych |

24421100-2 | Środki obniżające krzepliwość krwi |

24421200-3 | Środki przeciwkrwotoczne |

24421300-4 | Preparaty przeciw anemii |

24421400-5 | Substytuty krwi i roztwory do perfuzji |

24422000-8 | Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego |

24422100-9 | Produkty lecznicze do terapii serca |

24422200-0 | Środki przeciw nadciśnieniu |

24422300-1 | Środki moczopędne |

24422400-2 | Środki chroniące naczynia krwionośne |

24422500-3 | Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego |

24422600-4 | Betablokery |

24422700-5 | Blokery kanałów wapniowych |

24422800-6 | Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny |

24430000-7 | Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego |

24431000-4 | Produkty lecznicze dla dermatologii |

24431100-5 | Środki przeciwgrzybiczne do użytku dermatologicznego |

24431200-6 | Środki zmiękczające i ochronne |

24431300-7 | Środki przeciw łuszczycy |

24431400-8 | Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego |

24431500-9 | Kortykosterydy do użytku dermatologicznego oraz do preparatów dermatologicznych |

24431600-0 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |

24431700-1 | Preparaty przeciwtrądzikowe |

24432000-1 | Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego |

24432100-2 | Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |

24432200-3 | Środki rozluźniające mięśnie |

24432300-4 | Preparaty przeciwartretyczne |

24440000-0 | Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów |

24441000-7 | Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów płciowych |

24441100-8 | Ginekologiczne środki przeciwinfekcyjne i antyseptyczne |

24441200-9 | Pozostałe środki ginekologiczne |

24441300-0 | Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego |

24442000-4 | Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych |

24442100-5 | Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne |

24442200-6 | Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego |

24442300-7 | Produkty lecznicze do terapii tarczycy |

24450000-3 | Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne |

24451000-0 | Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki |

24451100-1 | Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego |

24451200-2 | Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego |

24451300-3 | Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne |

24451400-4 | Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego |

24451500-5 | Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny |

24451520-1 | Immunoglobuliny |

24451610-9 | Szczepionki przeciw dyfterytowi–kokluszowi–tężcowi |

24451620-2 | Szczepionki przeciw dyfterytowi–tężcowi |

24451630-5 | Szczepionki BCG (suche) |

24451640-8 | Szczepionki przeciwko odrze–śwince–różyczce |

24451650-1 | Szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu |

24451680-0 | Szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B |

24452000-7 | Środki przeciwnowoworowe i immunomodulacyjne |

24452100-8 | Środki przeciwnowotworowe |

24452200-9 | Produkty lekarskie do terapii układu dokrewnego |

24452300-0 | Środki immunosupresyjne |

24460000-6 | Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów |

24461000-3 | Produkty lecznicze dla układu nerwowego |

24461100-4 | Środki znieczulające |

24461200-5 | Środki przeciwbólowe |

24461300-6 | Środki przeciwepileptyczne |

24461400-7 | Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona |

24461500-8 | Neuroleptyki |

24461600-9 | Neuroanaleptyki |

24461700-0 | Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego |

24462000-0 | Produkty lecznicze dla organów zmysłów |

24462100-1 | Środki oftalmologiczne |

24470000-9 | Środki lecznicze dla układu oddechowego |

24473000-6 | Produkty lecznicze przeciwko przewlekłym chorobom przenoszonym drogą kropelkową |

24474000-3 | Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom |

24475000-0 | Preparaty antyhistaminowe do użytku ogólnoustrojowego |

24490000-5 | Różne produkty lecznicze |

24491000-2 | Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady |

24491100-3 | Środki przeciwko pierwotniakom |

24491200-4 | Środki przeciwko robakom |

24491300-5 | Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady |

24493000-6 | Pozostałe produkty terapeutyczne |

24494000-3 | Czynniki diagnostyczne |

24495000-0 | Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne |

24496000-7 | Odczynniki i środki kontrastowe |

24511100-0 | Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach |

24660000-8 | Specjalistyczne produkty chemiczne |

25120000-8 | Wyroby z gumy wulkanizowanej i niewulkanizowanej |

25121000-5 | Wyroby z gumy niewulkanizowanej |

25122000-2 | Wyroby z gumy wulkanizowanej |

25122100-3 | Rury, przewody rurowe i węże z gumy wulkanizowanej |

25122200-4 | Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej |

25122300-5 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne z gumy wulkanizowanej |

25122400-6 | Wykładziny podłogowe i maty z gumy wulkanizowanej |

25122410-9 | Wykładziny podłogowe z gumy wulkanizowanej |

25122420-2 | Maty z gumy wulkanizowanej |

25122500-7 | Formy z gumy wulkanizowanej |

25130000-1 | Gumowane tkaniny włókiennicze |

25132000-5 | Taśma przylepna z gumowanych materiałów włókieniczych |

28111100-4 | Budynki modułowe i przenośne |

29242473-3 | Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem |

29314100-4 | Rozsiewacze nawozów |

29450000-8 | Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne |

29610000-8 | Czołgi oraz opancerzone wozy bojowe |

29611000-5 | Czołgi |

29611100-6 | Części czołgów |

30191200-6 | Rzutniki do przezroczy |

31524200-7 | Oprawy oświetleniowe ścienne |

33110000-4 | Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego |

33112000-8 | Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski |

33112330-0 | Echoencefalografy |

33113110-9 | Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego |

33115100-0 | Skanery do tomografii komputerowej |

33115200-1 | Skanery do tomografii komputerowej osiowej |

33191000-5 | Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne |

33191100-6 | Urządzenia sterylizujące |

33192130-2 | Łóżka z silnikiem |

33193121-3 | Wózki inwalidzkie z silnikiem |

33420000-0 | Materiał polaryzacyjny |

34441000-0 | Rowery niewyposażone w silniki |

35121000-8 | Łodzie specjalistyczne |

36315100-3 | Syntezatory |

40411000-6 | Kolektory słoneczne do produkcji ciepła |

40412000-3 | Słoneczne moduły fotoelektryczne |

45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |

45112450-4 | Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych |

45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |

45112711-2 | Roboty w zakresie kształtowania parków |

45112712-9 | Roboty w zakresie kształtowania ogrodów |

45112713-6 | Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych |

45112714-3 | Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy |

45112720-8 | Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |

45112721-5 | Roboty w zakresie kształtowania pól golfowych |

45112722-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenów jeździeckich |

45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |

45112730-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |

45112740-4 | Roboty w zakresie kształtowania lotnisk |

45215300-0 | Roboty budowlane w zakresie krematoriów |

45221114-4 | Roboty budowlane w zakresie mostów z żelaza |

45221115-1 | Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali |

45231210-0 | Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych |

45231220-3 | Roboty budowlane w zakresie gazociągów |

45232153-9 | Roboty budowlane w zakresie wież wodnych |

45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |

45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |

45232420-2 | Roboty w zakresie ścieków |

45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |

45234220-4 | Roboty budowlane w zakresie wyciągów narciarskich |

45234230-7 | Roboty budowlane w zakresie wyciągów krzesełkowych |

45243110-6 | Roboty w zakresie stabilizacji klifów |

45248300-0 | Roboty konstrukcyjne w zakresie doków pływających |

45251111-2 | Roboty budowlane w zakresie reaktorów jądrowych |

45251150-7 | Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych |

45253100-6 | Zakłady demineralizacji |

45253200-7 | Zakłady desulfitacji |

45253600-1 | Zakłady dejonizacji |

45255100-0 | Roboty budowlane w zakresie platform produkcyjnych |

45262370-5 | Roboty w zakresie pokrywania betonem |

45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych |

45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni |

50232110-4 | Obsługa instalacji oświetlenia publicznego |

50721000-5 | Obsługa instalacji grzewczych |

60112100-7 | Usługi tramwajowego transportu publicznego |

60112200-8 | Usługi autobusowego transportu publicznego |

60112300-9 | Usługi autokarowego transportu publicznego |

60113100-4 | Usługi wykonywane przy użyciu autobusów szkolnych |

60115000-7 | Usługi samochodowego transportu osób |

60115100-8 | Usługi taxi |

60116200-6 | Usługi wykonywane przy użyciu autobusów turystycznych |

60116300-7 | Transport osób pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta |

60117000-1 | Wynajem pojazdów do transportu osób wraz z kierowcą |

60117100-2 | Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą |

60117200-3 | Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą |

60120000-5 | Usługi lądowego transportu towarowego |

60121400-6 | Kolejowy transport towarów w pojemnikach |

60122000-9 | Usługi drogowego transportu towarów |

60122100-0 | Usługi drogowego transportu towarów w pojazdach specjalistycznych |

60122110-3 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów chłodni |

60122120-6 | Usługi transportowe przy użyciu cystern |

60122130-9 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem |

60122140-2 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych |

60122150-5 | Usługi transportowe przy użyciu meblowozów |

60122160-8 | Usługi transportu chronionego |

60122161-5 | Usługi w zakresie samochodów pancernych |

60122170-1 | Usługi transportu medycznego |

60122200-1 | Drogowy transport przesyłek pocztowych |

60122230-0 | Usługi w zakresie transportu paczek |

60123000-6 | Usługi transportu specjalistycznego |

60123100-7 | Transport węgla |

60123200-8 | Transport ropy naftowej |

60123300-9 | Transport paliw |

60123400-0 | Transport gazów |

60123500-1 | Transport cieczy |

60123600-2 | Usługi transportu broni i amunicji |

60123700-3 | Usługi transportowe przy użyciu przyczep załadowczych |

60129000-8 | Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą |

60129100-9 | Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą |

60129200-0 | Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą |

60129300-1 | Wynajem furgonów wraz z kierowcą |

61512000-7 | Wynajem śródlądowych jednostek pływających wraz z załogą |

62100000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego |

62110000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego osób |

62120000-9 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów |

62121000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego poczty |

62122000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów w pojemnikach |

62200000-4 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego |

62220000-0 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego towarów |

62221000-7 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty |

63511000-4 | Organizacja wycieczek |

64121100-1 | Usługi dostarczania poczty |

64121200-2 | Usługi dostarczania paczek |

64122000-7 | Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie |

64228000-0 | Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego |

64228100-1 | Usługi transmisji sygnału telewizyjnego |

64228200-2 | Usługi transmisji sygnału radiowego |

66338000-8 | Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń |

66339400-9 | Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem |

74142100-7 | Usługi zarządzania projektem, inne niż w zakresie robot budowlanych |

74142110-0 | Usługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych |

74142120-3 | Usługi projektowe, inne niż w zakresie robot budowlanych |

74223000-8 | Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych |

74271711-6 | Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych |

74271810-0 | Topograficzne pomiary terenów archeologicznych |

74730000-5 | Specjalistyczne usługi czyszczenia |

74811300-0 | Specjalistyczne usługi fotograficzne |

74860000-5 | Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów |

74861000-2 | Usługi w zakresie organizowania seminariów |

74876000-0 | Usługi w zakresie organizowania działalności gospodarczej |

77211600-8 | Sadzenie drzew |

77314100-5 | Usługi w zakresie trawników |

77315000-1 | Usługi w zakresie siewu |

78110000-1 | Usługi w zakresie drukowania książek |

78111000-8 | Usługi w zakresie drukowania książek adresowych |

78112000-5 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów ćwiczeń |

78113000-2 | Usługi w zakresie drukowania pamiętników |

78113100-3 | Usługi w zakresie drukowania organizerów osobistych |

78114000-9 | Usługi w zakresie drukowania notesów |

78114100-0 | Usługi w zakresie drukowania broszur |

78114200-1 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

78114300-2 | Usługi w zakresie drukowania bloków listowych |

78114400-3 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów z kalką |

78115000-6 | Usługi w zakresie drukowania handlowych materiałów reklamowych |

78115100-7 | Usługi w zakresie drukowania katalogów handlowych |

78116000-3 | Usługi w zakresie drukowania rejestrów |

78117000-0 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg rachunkowych |

78118000-7 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg zamówień |

78119000-4 | Usługi w zakresie drukowania kwitariuszy |

78120000-4 | Usługi w zakresie drukowania papeterii |

78121000-1 | Usługi w zakresie drukowania kopert |

78122000-8 | Usługi w zakresie drukowania papieru brudnopisowego |

78122100-9 | Usługi w zakresie drukowania przekładek powielających |

78123000-5 | Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje |

78124000-2 | Usługi w zakresie drukowania skoroszytów, folderów lub okładek na akta |

78125000-9 | Usługi w zakresie drukowania wizytówek |

78130000-7 | Usługi w zakresie drukowania druków ścisłego zarachowania |

78131000-4 | Usługi w zakresie drukowania pozwoleń |

78132000-1 | Usługi w zakresie drukowania banknotów |

78133000-8 | Usługi w zakresie drukowania świadectw udziałowych |

78134000-5 | Usługi w zakresie drukowania formularzy czeków |

78135000-2 | Usługi w zakresie drukowania nowych znaczków |

78135100-3 | Usługi w zakresie drukowania papieru wytłaczanego |

78136000-9 | Usługi w zakresie drukowania talonów obiadowych |

78140000-0 | Usługi w zakresie drukowania formularzy |

78141000-7 | Usługi w zakresie drukowania handlowych formularzy samokopiujących |

78142000-4 | Usługi w zakresie drukowania formularzy ciągłych |

78150000-3 | Usługi w zakresie drukowania biletów |

78151000-0 | Usługi w zakresie drukowania wejściówek |

78152000-7 | Usługi w zakresie drukowania biletów transportowych |

78153000-4 | Usługi w zakresie drukowania biletów z paskiem magnetycznym |

78160000-6 | Usługi w zakresie drukowania kalendarzy |

78170000-9 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

78190000-5 | Usługi w zakresie drukowania plakatów |

90200000-9 | Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane |

90250000-4 | Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich |

91000000-4 | Usługi organizacji członkowskich |

91100000-5 | Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje specjalistyczne |

91110000-8 | Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców |

91120000-1 | Usługi świadczone przez organizacje zawodowe |

91130000-4 | Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne |

91300000-7 | Usługi świadczone przez różne organizacje członkowskie |

91320000-3 | Usługi świadczone przez organizacje polityczne |

91330000-6 | Usługi świadczone przez organizacje społeczne |

92622000-7 | Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych |

99000000-0 | Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy |

99100000-1 | Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów |

E084-5 | Rozpylone |

H009-7 | Skomputeryzowane |

K002-9 | dla mężczyzn |

K003-6 | dla kobiet |

K004-3 | na zimę |

K005-0 | na lato |

M056-6 | Prawnie zastrzeżone produkty lecznicze |

N027-1 | Cynkowane |

P031-6 | Sterylizowane |

Y020-9 | Modernizacja |

II.B — TABELA NOWYCH ORAZ ZWERYFIKOWANYCH KODÓW CPV W POŁĄCZENIU Z ISTNIEJĄCYM OPISEM

Kod cpv zgodnie z zalacznikiem i do niniejszego rozporzadzenia | Niezmieniony opis | Kod CPV zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 |

11310000-6 | Łupki olejowe lub bitumiczne | 11300000-3 |

14212110-4 | Otoczaki | 14212120-7 |

14212120-7 | Żwir | 14212110-4 |

18110000-3 | Odzież branżowa | 18112000-7 |

18111000-0 | Odzież medyczna | 18112100-8 |

18112000-7 | Odzież wojskowa | 18112200-9 |

18113000-4 | Odzież przemysłowa | 18122000-0 |

18114000-1 | Kombinezony | 18112500-2 |

18115000-8 | Mundury | 18112600-3 |

18115100-9 | Mundury strażackie | 18112610-6 |

18115200-0 | Mundury policyjne | 18112620-9 |

18115300-1 | Mundury wojskowe | 18112630-2 |

18231000-7 | Suknie | 18231700-4 |

18232000-4 | Spódnice | 18231800-5 |

18233000-1 | Szorty | 18112300-0 |

18234000-8 | Spodnie | 18112400-1 |

18313000-6 | Majtki | 18313200-8 |

18314000-3 | Płaszcze kąpielowe | 18313500-1 |

18322500-7 | Koszule nocne | 18313300-9 |

23111200-0 | Benzyna bezołowiowa | 23112100-6 |

23112100-6 | Benzyna lakiernicza | 23131000-4 |

23121000-1 | Oleje napędowe | 23150000-3 |

23121100-2 | Olej napędowy | 23152000-7 |

23121200-3 | Paliwo diesla | 23151000-0 |

23122000-8 | Oleje opałowe | 23134000-5 |

23122100-9 | Olej opałowy | 23134100-6 |

23123650-6 | Płyny hamulcowe | 23135320-1 |

24415100-7 | Insulina | 24413100-3 |

24416000-3 | Witaminy | 24414000-9 |

24416100-4 | Prowitaminy | 24414100-0 |

24431110-8 | Kwasy salicylowe | 24415210-1 |

24441400-1 | Środki antykoncepcyjne | 24416300-6 |

24441410-4 | Doustne środki antykoncepcyjne | 24416310-9 |

24441420-7 | Chemiczne środki antykoncepcyjne | 24416320-2 |

24451510-8 | Surowice odpornościowe | 24411100-9 |

24451600-6 | Szczepionki | 24412000-5 |

24451660-4 | Sczepionki przeciw grypie | 24412130-5 |

24451670-7 | Szczepionki przeciw polio | 24412140-8 |

24451690-3 | Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej | 24412700-2 |

24492000-9 | Roztwory medyczne | 24417000-0 |

24492100-0 | Roztwory do wlewów | 24417100-1 |

24492200-1 | Produkty do żywienia pozajelitowego | 24417200-2 |

24492210-4 | Roztwory do żywienia pozajelitowego | 24417210-5 |

24492300-2 | Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego | 24417300-3 |

24492400-3 | Roztwory do perfuzji | 24417400-4 |

24492500-4 | Roztwory do wstrzykiwania | 24417600-6 |

24492510-7 | Płyny dożylne | 24417610-9 |

24492600-5 | Roztwory galenowe | 24417700-7 |

24492700-6 | Roztwory glukozy | 24417800-8 |

24492800-7 | Roztwory do dializy | 24417500-5 |

24493100-7 | Toksyny | 24419100-5 |

24493200-8 | Namiastki nikotyny | 24419300-7 |

24496100-8 | Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi | 24421110-5 |

24496200-9 | Odczynniki do badania krwi | 24421120-8 |

24496300-0 | Odczynniki chemiczne | 24421130-1 |

24496400-1 | Odczynniki izotopowe | 24421150-7 |

24496500-2 | Odczynniki laboratoryjne | 24421160-0 |

24496600-3 | Odczynniki do elektroforezy | 24421170-3 |

24496700-4 | Odczynniki urologiczne | 24421180-6 |

24496800-5 | Nośniki kontrastu rentgenowskiego | 24421190-9 |

24497000-4 | Preparaty lecznicze z wyłączeniem produktów stomatologicznych | 24421200-3 |

24497100-5 | Preparaty do lewatywy | 24421210-6 |

24497110-8 | Cementy do rekonstrukcji kości | 24421220-9 |

24498000-1 | Produkty lekarskie | 24430000-7 |

24498100-2 | Kultury mikrobiologiczne | 24431000-4 |

24498200-3 | Gruczoły i ich ekstrakty | 24432000-1 |

24498300-4 | Substancje peptydowe | 24433000-8 |

28811210-5 | Cement wiertniczy | 28853000-6 |

28850000-5 | Naziemne rurociągi naftowe | 28852000-9 |

29112100-8 | Turbiny parowe | 29112110-1 |

29113100-5 | Części turbin parowych | 29113140-7 |

29523000-1 | Maszyny budowlane | 29836000-8 |

29523100-2 | Maszyny inżynierii lądowej i wodnej | 29523000-1 |

29523110-5 | Urządzenia do wbijania pali | 29523100-2 |

29523120-8 | Maszyny do nabijania nawierzchni drogowych | 29523200-3 |

29523121-5 | Strugarki | 29523210-6 |

29523122-2 | Rębarki | 29523220-9 |

29523123-9 | Maszyny chodnikowe | 29523230-2 |

29523124-6 | Walce drogowe | 29523240-5 |

29523125-3 | Walce mechaniczne | 29523241-2 |

29523130-1 | Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe | 29523300-4 |

29523131-8 | Pługi odśnieżające lemieszowe | 29523310-7 |

29523132-5 | Pługi odśnieżające wirnikowe | 29523320-0 |

29523140-4 | Maszyny do wyciągania pali | 29523400-5 |

29523150-7 | Maszyny do zagęszczania gruntu | 29523500-6 |

29523160-0 | Maszyny do kładzenia okablowania | 29523600-7 |

29526128-5 | Wyciągarki | 28851000-2 |

29836000-8 | Sprzęt przemysłowy | 29836300-1 |

29836100-9 | Sprężarki | 29836310-4 |

29836200-0 | Urządzenia chłodzące | 29836320-7 |

29836300-1 | Urządzenia wielofunkcyjne | 29836330-0 |

29838000-2 | Układy hydrauliczne | 29836200-0 |

29838100-3 | Urządzenia hydrauliczne | 29836210-3 |

29839000-9 | Zestawy sprzętu | 29836100-9 |

31524210-0 | Oświetlenie ścienne | 31524200-7 |

33112300-1 | Skanery ultradźwiękowe | 33113200-7 |

33112310-4 | Ultrasonokardiografy | 33261210-2 |

33112320-7 | Urządzenia Dopplera | 33261250-4 |

33112340-3 | Echokardiografy | 33112400-2 |

33113000-5 | Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego | 33261280-3 |

33453110-3 | Fotograficzne lampy błyskowe | 31525000-2 |

33453111-0 | Fotograficzne kostki błyskowe | 31525100-3 |

61513000-4 | Usługi statków usuwających zanieczyszczenia | 61521000-3 |

61514000-1 | Usługi statków wyposażonych w dźwigi | 61522000-0 |

61515000-8 | Doraźne usługi statków | 61523000-7 |

61516000-5 | Przybrzeżne usługi dostaw za pośrednictwem statków | 61524000-4 |

74231124-2 | Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk | 74231124-6 |

74264000-7 | Usługi zarządzania budową | 74142300-9 |

74264100-8 | Usługi zarządzania projektem budowlanym | 74142310-2 |

90260000-7 | Usługi sprzątania plaż | 74734000-3 |

II.C — TABELA USUNIĘTYCH KODÓW CPV Z ZAŁĄCZNIKA I DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2195/2002

Kod CPV | Opis |

11110000-4 | Ropa naftowa i produkty naftowe |

11111000-1 | Olej |

11111100-2 | Olej surowy |

11112000-8 | Produkty naftowe |

18111300-3 | Męskie bluzy i blezery |

18112100-8 | Odzież medyczna |

18112200-9 | Odzież wojskowa |

18112300-0 | Szorty |

18112400-1 | Spodnie |

18112500-2 | Kombinezony |

18112600-3 | Mundury |

18112610-6 | Mundury strażackie |

18112620-9 | Mundury policyjne |

18112630-2 | Mundury wojskowe |

18120000-6 | Damska odzież robocza |

18121000-3 | Branżowa odzież robocza |

18121100-4 | Damskie bluzy i blezery |

18121200-5 | Mundury dla kobiet |

18122000-0 | Odzież przemysłowa |

18122100-1 | Szorty damskie |

18122200-2 | Spodnie damskie |

18122300-3 | Kombinezony |

18134200-9 | Ubiory zimowe |

18134300-0 | Ubiory letnie |

18231700-4 | Suknie |

18231800-5 | Spódnice |

18232100-5 | Damskie zestawy ubraniowe |

18232200-6 | Damskie zestawy odzieżowe |

18313100-7 | Damska bielizna nocna |

18313200-8 | Majtki |

18313300-9 | Koszule nocne |

18313400-0 | Halki |

18313500-1 | Płaszcze kąpielowe |

18321100-6 | Koszule damskie |

23111210-3 | Naftowe paliwa odrzutowe |

23112200-7 | Benzyna 4-gwiazdkowa |

23113000-2 | Ropa naftowa |

23131000-4 | Benzyna lakiernicza |

23134000-5 | Oleje opałowe |

23134100-6 | Olej opałowy |

23135000-2 | Smarowe oleje z ropy naftowej |

23135100-3 | Oleje smarowe |

23135200-4 | Środki smarowe |

23135300-5 | Preparaty z olejów ciężkich |

23135310-8 | Oleje elektrycznie izolujące |

23135320-1 | Płyny hamulcowe |

23150000-3 | Oleje napędowe |

23151000-0 | Paliwo diesla |

23152000-7 | Olej napędowy |

24411100-9 | Surowice odpornościowe |

24411200-0 | Immunoglobulina |

24411300-1 | Gammaglobulina |

24412100-6 | Szczepionki dla ludzi |

24412110-9 | Szczepionka przeciwko tyfusowi plamistemu |

24412120-2 | Szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby typu В |

24412130-5 | Szczepionki przeciw grypie |

24412140-8 | Szczepionki przeciw polio |

24412150-1 | Tuberkulina |

24412700-2 | Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej |

24413100-3 | Insulina |

24413200-4 | Sterydy |

24414100-0 | Prowitaminy |

24415110-0 | Laktony |

24415200-8 | Chemikalia medyczne |

24415210-1 | Kwasy salicylowe |

24416110-7 | Antybiotyki |

24416111-4 | Penicylina |

24416120-0 | Sulfonamidy |

24416200-5 | Preparaty farmaceutyczne |

24416300-6 | Środki antykoncepcyjne |

24416310-9 | Doustne środki antykoncepcyjne |

24416320-2 | Chemiczne środki antykoncepcyjne |

24417100-1 | Roztwory do wlewów |

24417200-2 | Produkty do żywienia pozajelitowego |

24417210-5 | Roztwory do żywienia pozajelitowego |

24417300-3 | Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego |

24417400-4 | Roztwory do perfuzji |

24417500-5 | Roztwory do dializy |

24417600-6 | Roztwory do wstrzykiwania |

24417610-9 | Płyny dożylne |

24417700-7 | Roztwory galenowe |

24417800-8 | Roztwory glukozy |

24418000-7 | Opatentowane środki farmaceutyczne |

24419000-4 | Różne środki farmaceutyczne |

24419100-5 | Toksyny |

24419200-6 | Antyseptyki |

24419300-7 | Namiastki nikotyny |

24421110-5 | Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi |

24421120-8 | Odczynniki do badania krwi |

24421130-1 | Odczynniki chemiczne |

24421140-4 | Odczynniki diagnostyczne |

24421150-7 | Odczynniki izotopowe |

24421160-0 | Odczynniki laboratoryjne |

24421170-3 | Odczynniki do elektroforezy |

24421180-6 | Odczynniki urologiczne |

24421190-9 | Nośniki kontrastu rentgenowskiego |

24421210-6 | Preparaty do lewatywy |

24421220-9 | Cementy do rekonstrukcji kości |

24433000-8 | Substancje peptydowe |

25122330-4 | Osłonki antykoncepcyjne |

28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

28851000-2 | Wyciągarki |

28852000-9 | Naziemne rurociągi naftowe |

28853000-6 | Cement wiertniczy |

29112110-1 | Turbiny parowe |

29113140-7 | Części turbin parowych |

29523200-3 | Maszyny do nabijania nawierzchni drogowych |

29523210-6 | Strugarki |

29523220-9 | Rębarki |

29523230-2 | Maszyny chodnikowe |

29523240-5 | Walce drogowe |

29523241-2 | Walce mechaniczne |

29523300-4 | Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe |

29523310-7 | Pługi odśnieżające lemieszowe |

29523320-0 | Pługi odśnieżające wirnikowe |

29523400-5 | Maszyny do wyciągania pali |

29523500-6 | Maszyny do zagęszczania gruntu |

29523600-7 | Maszyny do kładzenia okablowania |

29836210-3 | Urządzenia hydrauliczne |

29836310-4 | Sprężarki |

29836320-7 | Urządzenia chłodzące |

29836330-0 | Urządzenia wielofunkcyjne |

31525000-2 | Fotograficzne lampy błyskowe |

31525100-3 | Fotograficzne kostki błyskowe |

33111630-6 | Skanografy |

33112400-2 | Echokardiografy |

33113200-7 | Skanery ultradźwiękowe |

33184310-9 | Zastawki sercowe |

33261210-2 | Ultrasonokardiografy |

33261220-5 | Skanery do tomografii komputerowej |

33261230-8 | Skanery do tomografii wspomaganej komputerowo |

33261250-4 | Urządzenia Dopplera |

33261260-7 | Sprzęt do obróbki obrazu |

33261270-0 | Jądrowe skanery rezonansu magnetycznego |

33261280-3 | Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego |

36122400-6 | Witryny |

45215211-9 | Domy dla osób starszych |

45221116-8 | Tunele podziemne |

45221212-1 | Kolej podziemna |

60122210-4 | Usługi dostarczania poczty |

60122220-7 | Usługi dostarczania paczek |

61520000-6 | Wynajem statków wraz z załogą |

61521000-3 | Usługi statków usuwających zanieczyszczenia |

61522000-0 | Usługi statków wyposażonych w dźwigi |

61523000-7 | Doraźne usługi statków |

61524000-4 | Przybrzeżne usługi dostaw za pośrednictwem statków |

70311100-5 | Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych |

70311200-6 | Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne |

74142300-9 | Usługi zarządzania budową |

74142310-2 | Usługi zarządzania projektem budowlanym |

74231124-6 | Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk |

74734000-3 | Usługi sprzątania plaż |

II.D — TABELA USUNIĘTYCH OPISÓW Z ZAŁĄCZNIKA I DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2195/2002

Kod numeryczny | Opis |

02181000-6 | Pale |

05122000-6 | Gatunki ryb dorszowatych, świeże lub chłodzone |

11000000-0 | Surowa ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty |

11100000-1 | Surowa ropa naftowa |

11110000-4 | Ropa naftowa i produkty naftowe |

11111000-1 | Olej |

11111100-2 | Olej surowy |

11112000-8 | Produkty naftowe |

14300000-4 | Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów sztucznych |

14310000-7 | Minerały do produkcji nawozów sztucznych |

15511100-4 | Mleko pasteryzowane |

15511200-5 | Mleko sterylizowane |

15881000-7 | Przetwory spożywcze homogenizowane |

17263200-5 | Przędza metalizowana |

18100000-0 | Odzież robocza |

18110000-3 | Męska odzież robocza |

18111000-0 | Przemysłowa odzież robocza |

18111300-3 | Męskie bluzy i blezery |

18120000-6 | Damska odzież robocza |

18121000-3 | Branżowa odzież robocza |

18121100-4 | Damskie bluzy i blezery |

18121200-5 | Mundury dla kobiet |

18122100-1 | Szorty damskie |

18122200-2 | Spodnie damskie |

18122300-3 | Kombinezony |

18134200-9 | Ubiory zimowe |

18134300-0 | Ubiory letnie |

18222100-2 | Męskie zestawy ubraniowe |

18231000-7 | Suknie i spódnice |

18232000-4 | Damskie zestawy ubraniowe i odzieżowe |

18232100-5 | Damskie zestawy ubraniowe |

18232200-6 | Damskie zestawy odzieżowe |

18313000-6 | Bielizna damska |

18313100-7 | Damska bielizna nocna |

18313400-0 | Halki |

18321100-6 | Koszule damskie |

19140000-9 | Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra |

21222220-3 | Papierowe waciki lub kompresy odkażające |

22817000-0 | Pamiętniki lub organizery osobiste |

23110000-1 | Benzyna i paliwa lotnicze |

23111000-8 | Paliwa lotnicze |

23111200-0 | Paliwa naftowe |

23111210-3 | Naftowe paliwa odrzutowe |

23112000-5 | Benzyna |

23112200-7 | Benzyna 4-gwiazdkowa |

23113000-2 | Ropa naftowa |

23135000-2 | Smarowe oleje z ropy naftowej |

23135100-3 | Oleje smarowe |

23135200-4 | Środki smarowe |

23135300-5 | Preparaty z olejów ciężkich |

23135310-8 | Oleje elektrycznie izolujące |

24150000-0 | Nawozy sztuczne i związki azotu |

24151000-7 | Azotowe nawozy sztuczne |

24152000-4 | Fosforanowe nawozy sztuczne |

24152100-5 | Mineralne fosforanowe nawozy sztuczne |

24152200-6 | Chemiczne fosforanowe nawozy sztuczne |

24154000-8 | Nawozy sztuczne pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego |

24158000-6 | Różne nawozy sztuczne |

24400000-8 | Farmaceutyczne i medyczne produkty chemiczne |

24410000-1 | Produkty farmaceutyczne |

24411000-8 | Surowice |

24411200-0 | Immunoglobulina |

24411300-1 | Gammaglobulina |

24412100-6 | Szczepionki dla ludzi |

24412110-9 | Szczepionka przeciwko tyfusowi plamistemu |

24412120-2 | Szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby typu В |

24412150-1 | Tuberkulina |

24413000-2 | Hormony |

24413200-4 | Sterydy |

24415000-6 | Chemikalia farmaceutyczne i medyczne |

24415100-7 | Chemikalia farmaceutyczne |

24415110-0 | Laktony |

24415200-8 | Chemikalia medyczne |

24416000-3 | Leki |

24416100-4 | Środki lecznicze |

24416110-7 | Antybiotyki |

24416111-4 | Penicylina |

24416120-0 | Sulfonamidy |

24416200-5 | Preparaty farmaceutyczne |

24418000-7 | Opatentowane środki farmaceutyczne |

24419000-4 | Różne środki farmaceutyczne |

24419200-6 | Antyseptyki |

24420000-4 | Produkty farmaceutyczne |

24421000-1 | Medyczne produkty, chemiczne, z wyjątkiem produktów stomatologicznych |

24421100-2 | Odczynniki |

24421140-4 | Odczynnkil diagnostyczne |

24511100-0 | Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach |

24660000-8 | Specjalistyczne produkty chemiczne |

25120000-8 | Wyroby z gumy wulkanizowanej i niewulkanizowanej |

25121000-5 | Wyroby z gumy niewulkanizowanej |

25122000-2 | Wyroby z gumy wulkanizowanej |

25122100-3 | Rury, przewody rurowe i węże z gumy wulkanizowanej |

25122200-4 | Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej |

25122300-5 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne z gumy wulkanizowanej |

25122330-4 | Osłonki antykoncepcyjne |

25122400-6 | Wykładziny podłogowe i maty z gumy wulkanizowanej |

25122410-9 | Wykładziny podłogowe z gumy wulkanizowanej |

25122420-2 | Maty z gumy wulkanizowanej |

25122500-7 | Formy z gumy wulkanizowanej |

25130000-1 | Gumowane tkaniny włókiennicze |

25132000-5 | Taśma przylepna z gumowanych wyrobów włókienniczych |

28111100-4 | Baraki przenośne |

28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

28850000-5 | Głowice odwiertowe |

29112100-8 | Turbiny oparowe |

29113100-5 | Części turbin oparowych |

29242473-3 | Aparatura do czyszczenia wodą pod ciśnieniem |

29314100-4 | Maszyny do rozrzucania nawozu |

29450000-8 | Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne |

29610000-8 | Cysterny opancerzone i uzbrojone pojazdy bojowe |

29611000-5 | Cysterny zmotoryzowane |

29611100-6 | Części cystern zmotoryzowanych |

30191200-6 | Sprzęt dydaktyczny |

33110000-4 | Urządzenia do rejestrowania obrazu |

33111630-6 | Skanografy |

33112000-8 | Echografia |

33112300-1 | Echoencefalograf |

33113000-5 | Skanery do użytku medycznego |

33155100-2 | Przyrządy do fizjoterapii |

33184310-9 | Zastawki serca |

33191000-5 | Urządzenia sterylizacyjne, dezynfekcyjne i higieniczne |

33191100-6 | Sterylizatory |

33192130-2 | Łóżka z silnikiem |

33193121-3 | Silnikowe wózki inwalidzkie |

33261220-5 | Skanery CT |

33261230-8 | Skanery CAT |

33261260-7 | Sprzęt do obróbki obrazu |

33261270-0 | Jądrowe skanery rezonansu magnetycznego |

33420000-0 | Materiał polaryzacyjny |

34441000-0 | Rowery niewyposażone w silniki |

35121000-8 | Łodzie specjalne |

36122400-6 | Witryny |

36315100-3 | Syntezatory |

45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |

45215211-9 | Domy dla osób starszych |

45215300-0 | Krematoria |

45221114-4 | Mosty z żelaza |

45221115-1 | Mosty ze stali |

45221116-8 | Tunele podziemne |

45221212-1 | Kolej podziemna |

45231210-0 | Rurociągi naftowe |

45231220-3 | Gazociągi |

45232153-9 | Wieże wodne |

45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |

45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |

45232420-2 | Roboty w zakresie ścieków |

45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |

45234220-4 | Wyciągi narciarskie |

45234230-7 | Wyciągi krzesełkowe |

45243110-6 | Roboty w zakresie stabilizacji klifów |

45248300-0 | Doki pływające |

45251111-2 | Reaktory jądrowe |

45251150-7 | Wieże chłodnicze |

45253100-6 | Zakłady demineralizacji |

45253200-7 | Zakłady odsiarczania spalin |

45253600-1 | Zakłady dejonizacji |

45255100-0 | Platformy produkcyjne |

45262370-5 | Powlekanie cementem |

45315700-5 | Instalowanie stacji przełączeniowych |

45442300-0 | Zabezpieczanie powierzchni |

50232110-4 | Obsługa publicznych instalacji oświetleniowych |

50721000-5 | Eksploatacja instalacji grzewczej |

60112100-7 | Usługi tramwajowego transportu publicznego |

60112200-8 | Usługi autobusowego transportu publicznego |

60112300-9 | Usługi autokarowego transportu publicznego |

60113100-4 | Usługi wykonywane przy użyciu autobusów szkolnych |

60115000-7 | Usługi samochodowego transportu osób |

60115100-8 | Usługi taxi |

60116200-6 | Usługi wykonywane przy użyciu autobusów turystycznych |

60116300-7 | Transport osób pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta |

60117000-1 | Wynajem pojazdów do transportu osób wraz z kierowcą |

60117100-2 | Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą |

60117200-3 | Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą |

60120000-5 | Usługi lądowego transportu towarowego |

60121400-6 | Transport kolejowy ładunków umieszczonych w pojemnikach |

60122000-9 | Usługi drogowego transportu towarów |

60122100-0 | Usługi drogowego transportu towarów w pojazdach specjalistycznych |

60122110-3 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów chłodni |

60122120-6 | Usługi transportowe przy użyciu cystern |

60122130-9 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem |

60122140-2 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych |

60122150-5 | Usługi transportowe przy użyciu meblowozów |

60122160-8 | Usługi transportu chronionego |

60122161-5 | Usługi w zakresie samochodów pancernych |

60122170-1 | Usługi transportu medycznego |

60122200-1 | Drogowy transport przesyłek pocztowych |

60122210-4 | Usługi dostarczania poczty |

60122220-7 | Usługi dostarczania paczek |

60122230-0 | Usługi w zakresie transportu paczek |

60123000-6 | Usługi transportu specjalistycznego |

60123100-7 | Transport węgla |

60123200-8 | Transport ropy |

60123300-9 | Transport paliw |

60123400-0 | Transport gazów |

60123500-1 | Transport cieczy |

60123600-2 | Usługi transportu broni i amunicji |

60123700-3 | Usługi transportowe przy użyciu przyczep załadowczych |

60129000-8 | Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą |

60129100-9 | Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą |

60129200-0 | Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą |

60129300-1 | Wynajem furgonów wraz z kierowcą |

61512000-7 | Wynajem śródlądowych jednostek pływających wraz z załogą |

61520000-6 | Wynajem statków wraz z załogą |

62100000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego |

62110000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego osób |

62120000-9 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów |

62121000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego poczty |

62122000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów w pojemnikach |

62200000-4 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego |

62220000-0 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego towarów |

62221000-7 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty |

63511000-4 | Organizacja wycieczek |

64122000-7 | Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie |

64228000-0 | Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego |

64228100-1 | Usługi transmisji sygnału telewizyjnego |

64228200-2 | Usługi transmisji sygnału radiowego |

66338000-8 | Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń |

70311100-5 | Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych |

70311200-6 | Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne |

74142100-7 | Usługi zarządzania projektem |

74142110-0 | Usługi nadzorowania projektu |

74142120-3 | Usługi planowania projektu |

74223000-8 | Usługi konkursów na projekt architektoniczny |

74730000-5 | Usługi sprzątania specjalistycznego |

74811300-0 | Usługi fotografii wyspecjalizowanej |

74860000-5 | Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów |

74861000-2 | Usługi w zakresie organizowania seminariów |

74876000-0 | Usługi w zakresie organizowania działalności gospodarczej |

78110000-1 | Usługi w zakresie drukowania książek |

78111000-8 | Usługi w zakresie drukowania książek adresowych |

78112000-5 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów ćwiczeń |

78113000-2 | Usługi w zakresie drukowania pamiętników |

78113100-3 | Usługi w zakresie drukowania organizerów osobistych |

78114000-9 | Usługi w zakresie drukowania notesów |

78114100-0 | Usługi w zakresie drukowania broszur |

78114200-1 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

78114300-2 | Usługi w zakresie drukowania bloków listowych |

78114400-3 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów z kalką |

78115000-6 | Usługi w zakresie drukowania handlowych materiałów reklamowych |

78115100-7 | Usługi w zakresie drukowania katalogów handlowych |

78116000-3 | Usługi w zakresie drukowania rejestrów |

78117000-0 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg rachunkowych |

78118000-7 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg zamówień |

78119000-4 | Usługi w zakresie drukowania kwitariuszy |

78120000-4 | Usługi w zakresie drukowania papeterii |

78121000-1 | Usługi w zakresie drukowania kopert |

78122000-8 | Usługi w zakresie drukowania papieru brudnopisowego |

78122100-9 | Usługi w zakresie drukowania przekładek powielających |

78123000-5 | Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje |

78124000-2 | Usługi w zakresie drukowania skoroszytów, folderów lub okładek na akta |

78125000-9 | Usługi w zakresie drukowania wizytówek |

78130000-7 | Usługi w zakresie drukowania druków ścisłego zarachowania |

78131000-4 | Usługi w zakresie drukowania pozwoleń |

78132000-1 | Usługi w zakresie drukowania banknotów |

78133000-8 | Usługi w zakresie drukowania świadectw udziałowych |

78134000-5 | Usługi w zakresie drukowania formularzy czeków |

78135000-2 | Usługi w zakresie drukowania nowych znaczków |

78135100-3 | Usługi w zakresie drukowania papieru wytłaczanego |

78136000-9 | Usługi w zakresie drukowania talonów obiadowych |

78140000-0 | Usługi w zakresie drukowania formularzy |

78141000-7 | Usługi w zakresie drukowania handlowych formularzy samokopiujących |

78142000-4 | Usługi w zakresie drukowania formularzy ciągłych |

78150000-3 | Usługi w zakresie drukowania biletów |

78151000-0 | Usługi w zakresie drukowania wejściówek |

78152000-7 | Usługi w zakresie drukowania biletów transportowych |

78153000-4 | Usługi w zakresie drukowania biletów z paskiem magnetycznym |

78160000-6 | Usługi w zakresie drukowania kalendarzy |

78170000-9 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

90200000-9 | Usługi sanitarne i podobne |

90250000-4 | Usługi higieny miejskiej |

91000000-4 | Usługi organizacji członkowskich |

91100000-5 | Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje specjalistyczne |

91110000-8 | Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców |

91120000-1 | Usługi świadczone przez organizacje zawodowe |

91130000-4 | Usługi świadczone przez organizacje specjalistyczne |

91300000-7 | Usługi świadczone przez różne organizacje członkowskie |

91320000-3 | Usługi świadczone przez organizacje polityczne |

91330000-6 | Usługi świadczone przez organizacje społeczne |

92622000-7 | Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych |

99000000-0 | Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy |

99100000-1 | Usługi specjalne dla międzynarodowych organizacji i organów |

E084-5 | Rozpylone |

H009-7 | Skomputeryzowane |

N027-1 | Cynkowane |

P031-6 | Sterylizowane |

Y020-9 | Modernizacja |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I CPC PROV.

Dyrektywa92/50/EWG | | CPC Prov. | CPV | |

Kategoria | Opis/nr referencyjny CPC | Kod CPC | Kod CPV | Opis |

1 | Usługi konserwacyjne i naprawcze 6112, 6122, 633, 886 | | | |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów i podobnego sprzętu oraz podobne usługi |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi |

61120 | 50111000-6 | Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze |

61120 | 50111100-7 | Zarządzanie flotą pojazdów |

61120 | 50111110-0 | Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów |

61120 | 50112000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów |

61120 | 50112100-4 | Usługi w zakresie napraw samochodów |

61120 | 50112110-7 | Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów |

61120 | 50112111-4 | Usługi w zakresie produkcji paneli |

61120 | 50112120-0 | Usługi w zakresie wymiany szyb |

61120 | 50112200-5 | Usługi w zakresie konserwacji samochodów |

61120 | 50112300-6 | Mycie samochodów i podobne usługi |

88680 | 50113000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji autobusów |

88680 | 50113100-1 | Usługi w zakresie napraw autobusów |

88680 | 50113200-2 | Usługi w zakresie konserwacji autobusów |

88670 | 50114000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji ciężarówek |

88670 | 50114100-8 | Usługi w zakresie naprawy ciężarówek |

88670 | 50114200-9 | Usługi w zakresie konserwacji ciężarówek |

61220 | 50115000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli |

61220 | 50115100-5 | Usługi w zakresie napraw motocykli |

61220 | 50115200-6 | Usługi w zakresie konserwacji motocykli |

61120, 61220 | 50116000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów |

61120, 61220 | 50116100-2 | Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego |

61120, 61220 | 50116200-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców do pojazdów |

61120, 61220 | 50116300-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni pojazdów |

61120, 61220 | 50116400-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów przekładniowych pojazdów |

61120, 61220 | 50116500-6 | Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania |

61120 | 50116600-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji rozruszników |

61120, 61220 | 50117000-8 | Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego i przywracania do stanu użytkowego pojazdów |

61120 | 50117100-9 | Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych |

61120 | 50117200-0 | Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego karetek |

61120, 61220 | 50117300-1 | Usługi w zakresie przywracania pojazdów do stanu użytkowego |

61120 | 50118000-5 | Usługi w zakresie pomocy drogowej |

61120 | 50118100-6 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego samochodów |

61120 | 50118110-9 | Usługi holownicze |

61120 | 50118200-7 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów komercyjnych |

61120 | 50118300-8 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego autobusów |

61120 | 50118400-9 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego pojazdów silnikowych |

61220 | 50118500-0 | Usługi w zakresie złomowania i przywracania do stanu użytkowego motocykli |

88680 | 50200000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych, kolei, sprzętu drogowego i morskiego |

88680 | 50210000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych i innego sprzętu |

88680 | 50211000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków powietrznych |

88680 | 50211100-8 | Usługi w zakresie konserwacji statków powietrznych |

88680 | 50211200-9 | Usługi w zakresie napraw statków powietrznych |

88680 | 50211210-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników statków powietrznych |

88680 | 50211211-9 | Usługi w zakresie konserwacji silników statków powietrznych |

88680 | 50211212-6 | Usługi w zakresie napraw silników statków powietrznych |

88680 | 50211300-0 | Przywracanie statków powietrznych do stanu użytkowego |

88680 | 50211310-3 | Usługi w zakresie przywracania silników statków powietrznych do stanu użytkowego |

88680 | 50212000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji śmigłowców |

88680 | 50220000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu |

88680 | 50221000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw |

88680 | 50221100-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw |

88680 | 50221200-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przekładni lokomotyw |

88680 | 50221300-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotywowych zestawów kołowych |

88680 | 50221400-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji hamulców i części hamulców lokomotyw |

88680 | 50222000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego |

88680 | 50222100-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przepustnic |

88680 | 50223000-4 | Przywracanie do stanu użytkowego lokomotyw |

88680 | 50224000-1 | Przywracanie do stanu użytkowego taboru kolejowego |

88680 | 50224100-2 | Przywracanie do stanu użytkowego siodełek |

88680 | 50224200-3 | Przywracanie do stanu użytkowego wagonów pasażerskich |

88680 | 50225000-8 | Usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych |

88680 | 50230000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu |

88680 | 50232000-0 | Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów |

88680 | 50232100-1 | Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego |

88680 | 50232110-4 | Obsługa instalacji oświetlenia publicznego |

88680 | 50232200-2 | Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej |

88680 | 50240000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji i inne usługi dotyczące sprzętu morskiego i innego |

88680 | 50241000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków |

88680 | 50241100-7 | Usługi w zakresie naprawy statków |

88680 | 50241200-8 | Usługi w zakresie naprawy promów |

88680 | 50242000-3 | Zmiana przeznaczenia użytkowego statków |

88680 | 50244000-7 | Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi |

88680 | 50245000-4 | Usługi w zakresie modernizacji statków |

88680 | 50246000-1 | Usługi w zakresie konserwacji urządzeń portowych |

88680 | 50246100-2 | Usługi w zakresie suchego dokowania |

88680 | 50246200-3 | Usługi w zakresie konserwacji boi nawigacyjnych |

88680 | 50246300-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji konstrukcji pływających |

88680 | 50246400-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji platform pływających |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego |

88650 | 50330000-7 | Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego |

88650 | 50331000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych |

88650 | 50332000-1 | Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej |

88650 | 50333000-8 | Usługi w zakresie konserwacji radiowego sprzętu komunikacyjnego |

88650 | 50333100-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników radiowych |

88650 | 50333200-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej |

88650 | 50334000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii i telegrafii kablowej |

88650 | 50334100-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu telefonii kablowej |

88650 | 50334110-9 | Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej |

88650 | 50334120-2 | Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urządzeń przełączeniowych |

88650 | 50334130-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznej aparatury przełączeniowej |

88650 | 50334140-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zestawów telefonicznych |

88650 | 50334200-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji telegrafii kablowej |

88650 | 50334300-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kablowych urządzeń teleksowych |

88650 | 50334400-9 | Usługi w zakresie konserwacji systemu komunikacji |

63309, 88650, 88660 | 50340000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych |

63309, 88650 | 50341000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych |

88650 | 50341100-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideotekstowych |

63309, 88650 | 50341200-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji nadajników telewizyjnych |

63309, 88650 | 50342000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audio |

63309, 88650 | 50343000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń wideo |

88660 | 50344000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń optycznych |

88660 | 50344100-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu fotograficznego |

88660 | 50344200-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kinematograficznego |

88620, 88660 | 50400000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych |

88620, 88660 | 50410000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej |

88660 | 50411000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej |

88660 | 50411100-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy |

88660 | 50411200-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji gazomierzy |

88660 | 50411300-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji mierników elektryczności |

88660 | 50411400-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji tachometrów |

88660 | 50411500-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji przemysłowych mierników czasu |

88660 | 50412000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej |

88620, 88660 | 50413000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury kontrolnej |

88660 | 50413100-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu |

88620 | 50413200-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego |

88660 | 50420000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego |

88660 | 50421000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego |

88660 | 50421100-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wózków inwalidzkich |

88660 | 50421200-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego |

88660 | 50422000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu chirurgicznego |

88660 | 50430000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych |

88660 | 50431000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarków |

88660 | 50432000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zegarów |

88660 | 50433000-9 | Usługi kalibracyjne |

88610, 88620, 88640 | 50500000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn |

88610, 88620 | 50510000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych |

88620 | 50511000-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp |

88620 | 50511100-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych |

88620 | 50511200-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp gazowych |

88620 | 50512000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów |

88620 | 50513000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających |

88610 | 50514000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojemników metalowych |

88610 | 50514100-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników |

88610 | 50514200-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji rezerwuarów |

88610 | 50514300-4 | Usługi w zakresie naprawy tulei |

88620, 88640 | 50530000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn |

88620 | 50531000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych |

88620 | 50531100-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych |

88620 | 50531200-8 | Konserwacja aparatury gazowej |

88620 | 50531300-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek |

88620 | 50531400-0 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów |

88620 | 50531500-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji żurawi masztowych |

88620 | 50531510-4 | Usługi w zakresie demontażu żurawi masztowych |

88640 | 50532000-3 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń |

88640 | 50532100-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych |

88640 | 50532200-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów |

88640 | 50532300-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów |

88640 | 50532400-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowego |

88640 | 50700000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych |

88640 | 50710000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych |

88640 | 50711000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych |

88640 | 50712000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych |

88640 | 50720000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania |

88640 | 50721000-5 | Obsługa instalacji grzewczych |

88640 | 50730000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących |

88640 | 50740000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników |

88640 | 50750000-7 | Usługi w zakresie konserwacji wind |

63301, 63303, 63304, 63309, 88610-88650 | 50800000-3 | Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji |

63303 | 50810000-6 | Usługi w zakresie naprawy biżuterii |

63301 | 50820000-9 | Usługi w zakresie naprawy wyrobów skórzanych użytku osobistego |

63301 | 50821000-6 | Usługi w zakresie naprawy butów |

63301 | 50822000-3 | Usługi w zakresie naprawy obuwia lekkiego |

63304 | 50830000-2 | Usługi w zakresie naprawy odzieży i wyrobów włókienniczych |

88620 | 50840000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni i systemów uzbrojenia |

88620 | 50841000-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji broni |

88620 | 50842000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji systemów uzbrojenia |

63309 | 50850000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli |

63309 | 50860000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych |

88610 | 50870000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw |

63309,88610-88650 | 50880000-7 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia hotelowego i restauracyjnego |

88610-88650 | 50881000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu hotelowego |

88610-88650 | 50882000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu restauracyjnego |

88610-88650 | 50883000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń zaprowiantowania |

63309 | 50884000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu kempingowego |

61120, 61220, 88610-88680 | 50900000-4 | Usługi instalacyjne |

61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 50910000-7 | Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych |

88640 | 50911000-4 | Usługi instalowania sprzętu elektrycznego |

88640 | 50911100-5 | Usługi instalowania silników elektrycznych, generatorów i transformatorów |

88640 | 50911110-8 | Usługi instalowania silników elektrycznych |

88640 | 50911120-1 | Usługi instalowania generatorów |

88640 | 50911130-4 | Usługi instalowania transformatorów |

88640 | 50911200-6 | Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej |

88640 | 50911210-9 | Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej |

88640 | 50911220-2 | Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną |

88620 | 50912000-1 | Usługi instalowania urządzeń mechanicznych |

88620, 88680 | 50913000-8 | Usługi instalowania generatorów pary, turbin, sprężarek i palników |

88620 | 50913100-9 | Usługi instalowania generatorów pary |

88620, 88680 | 50913300-1 | Usługi instalowania turbin |

88620, 88680 | 50913310-4 | Usługi instalowania turbin gazowych |

88620 | 50913400-2 | Usługi instalowania sprężarek |

88620 | 50913500-3 | Usługi instalowania pieców |

88620 | 50913510-6 | Usługi instalowania palników |

88620 | 50913511-3 | Usługi instalowania pieców do spalania odpadów |

61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 50914000-5 | Usługi instalowania silników |

88620, 88680 | 50914100-6 | Usługi instalowania silników benzynowych |

88620, 88680 | 50914200-7 | Usługi instalowania silników diesla |

88680 | 50914300-8 | Usługi instalowania silników kolejowych |

61120, 61220, 88670 | 50914400-9 | Usługi instalowania silników do pojazdów |

88680 | 50914500-0 | Usługi instalowania silników do statków morskich |

88680 | 50914600-1 | Usługi instalowania silników do statków powietrznych |

88660 | 50920000-0 | Usługi instalowania urządzeń do mierzenia, kontroli, badania i nawigacji |

88660 | 50921000-7 | Usługi instalowania urządzeń pomiarowych |

88660 | 50921100-8 | Usługi instalowania urządzeń do pomiaru czasu |

88660 | 50922000-4 | Usługi instalowania urządzeń kontrolnych |

88660 | 50923000-1 | Usługi instalowania urządzeń badawczych |

88660 | 50924000-8 | Usługi instalowania urządzeń nawigacyjnych |

88650 | 50930000-3 | Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych |

88650 | 50931000-0 | Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo |

88650 | 50931100-1 | Usługi instalowania urządzeń radiowych |

88650 | 50931200-2 | Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych |

88650 | 50931300-3 | Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych |

88650 | 50931400-4 | Usługi instalowania urządzeń wideo |

88650 | 50932000-7 | Usługi instalowania nadajników radiowych i telewizyjnych |

88650 | 50932100-8 | Usługi instalowania nadajników radiowych |

88650 | 50932200-9 | Usługi instalowania nadajników telewizyjnych |

88650 | 50933000-4 | Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej |

88650 | 50934000-1 | Usługi instalowania urządzeń telefonicznych |

88650 | 50935000-8 | Usługi instalowania urządzeń telegraficznych |

88660 | 50940000-6 | Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego |

88660 | 50941000-3 | Usługi instalowania sprzętu medycznego |

88660 | 50942000-0 | Usługi instalowania sprzętu chirurgicznego |

88660 | 50943000-7 | Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego |

88620 | 50950000-9 | Usługi instalowania maszyn i urządzeń |

88620 | 50951000-6 | Usługi instalowania maszyn ogólnego zastosowania |

88620 | 50951100-7 | Usługi instalowania urządzeń wyciągowych i transportowych, z wyjątkiem wind i podnośników |

88620 | 50951110-0 | Usługi instalowania urządzeń wyciągowych |

88620 | 50951111-7 | Usługi instalowania żurawi |

88620 | 50951120-3 | Usługi instalowania urządzeń przeładunkowych |

88620 | 50951130-6 | Usługi instalowania podwieszanych urządzeń bramowych |

88620 | 50951140-9 | Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych |

88620 | 50951400-0 | Usługi instalowania maszyn ogólnego zastosowania |

88620 | 50951410-3 | Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania cieczy |

88620 | 50951411-0 | Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody |

88620 | 50952000-3 | Usługi instalowania maszyn rolniczych i używanych w leśnictwie |

88620 | 50952100-4 | Usługi instalowania maszyn rolniczych |

88620 | 50952200-5 | Usługi instalowania maszyn używanych w leśnictwie |

88620 | 50953000-0 | Usługi instalowania obrabiarek |

88620 | 50954000-7 | Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania |

88620 | 50954100-8 | Usługi instalowania maszyn górniczych, kopalniczych, budowlanych i metalurgicznych |

88620 | 50954110-1 | Usługi instalowania maszyn górniczych |

88620 | 50954120-4 | Usługi instalowania maszyn kopalniczych |

88620 | 50954130-7 | Usługi instalowania maszyn budowlanych |

88620 | 50954140-0 | Usługi instalowania maszyn metalurgicznych |

88620 | 50954200-9 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu |

88620 | 50954210-2 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania żywności |

88620 | 50954220-5 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania napojów |

88620 | 50954230-8 | Usługi instalowania maszyn do przetwarzania tytoniu |

88620 | 50954300-0 | Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży włókienniczej i skórzanej |

88620 | 50954310-3 | Usługi instalowania maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych |

88620 | 50954320-6 | Usługi instalowania maszyn do produkcji odzieży skórzanej |

88620 | 50954330-9 | Usługi instalowania maszyn do produkcji skóry wyprawionej |

88620 | 50954340-2 | Usługi instalowania maszyn pralniczych, piorących, czyszczenia na sucho i suszących |

88620 | 50954400-1 | Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru i tektury |

88620 | 50954410-4 | Usługi instalowania maszyn do produkcji papieru |

88620 | 50954420-7 | Usługi instalowania maszyn do produkcji tektury |

88620 | 50955000-4 | Usługi instalowania systemów uzbrojenia |

88630 | 50960000-2 | Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych |

88630 | 50961000-9 | Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji |

88630 | 50961100-0 | Usługi instalowania komputerów |

88630 | 50961110-3 | Usługi instalowania urządzeń komputerowych |

88630 | 50961200-1 | Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji |

88630 | 50962000-6 | Usługi instalowania urządzeń biurowych |

88610 | 50980000-8 | Usługi instalowania metalowych pojemników |

88610 | 50981000-5 | Usługi instalowania zbiorników |

88610 | 50982000-2 | Usługi instalowania rezerwuarów |

2 | Usługi transportu lądowego,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem transportu poczty 712 (z wyjątkiem 71235), 7512, 87304 | | | |

71211, 71213 | 60112000-6 | Usługi transportu publicznego |

71211, 71213 | 60112100-7 | Usługi tramwajowego transportu publicznego |

71211, 71213 | 60112200-8 | Usługi autobusowego transportu publicznego |

71211, 71213 | 60112300-9 | Usługi autokarowego transportu publicznego |

71211, 71212, 71214, 71219, 71229 | 60113000-3 | Usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów |

71211, 71212, 71214 | 60113100-4 | Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych |

71229 | 60113200-5 | Usługi w zakresie transportu więźniów |

71229 | 60113300-6 | Usługi w zakresie transportu pacjentów |

71229 | 60113310-9 | Usługi w zakresie transport pacjentów innych niż z wypadku |

71229 | 60113400-7 | Transport osób niepełnosprawnych |

71229 | 60113500-8 | Transport osób starszych |

71211-71219 | 60114000-0 | Usługi regularnego transportu osób |

71221 | 60115000-7 | Usługi samochodowego transportu osób |

71221 | 60115100-8 | Usługi taxi |

71219,71221-71229 | 60116000-4 | Usługi specjalnego przeznaczenia w zakresie lądowego transportu osób |

71221-71229 | 60116100-5 | Nieregularny transport osób |

71219 | 60116200-6 | Usługi świadczone przy użyciu autokarów turystycznych |

71224 | 60116300-7 | Transport osób pojazdami ciągniętymi przez zwierzęta |

71222, 71223 | 60117000-1 | Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą |

71222 | 60117100-2 | Wynajem samochodów osobowych wraz z kierowcą |

71223 | 60117200-3 | Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą |

71231-71239, 75121, 87304 | 60122000-9 | Usługi drogowego transportu towarów |

71231-71239, 87304 | 60122100-0 | Usługi drogowego transportu towarów w pojazdach specjalistycznych |

71231 | 60122110-3 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów chłodni |

71231 | 60122120-6 | Usługi transportowe przy użyciu cystern |

71232, 71239 | 60122130-9 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem |

71233 | 60122140-2 | Usługi transportowe przy użyciu pojazdów kontenerowych |

71234 | 60122150-5 | Usługi transportowe przy użyciu meblowozów |

87304 | 60122160-8 | Usługi transportu chronionego |

87304 | 60122161-5 | Usługi w zakresie samochodów pancernych |

71239 | 60122170-1 | Usługi transportu medycznego |

71231-71234, 71239 | 60123000-6 | Usługi transportu specjalistycznego |

71239 | 60123100-7 | Transport węgla |

71232 | 60123200-8 | Transport ropy naftowej |

71232 | 60123300-9 | Transport paliw |

71232 | 60123400-0 | Transport gazów |

71232 | 60123500-1 | Transport cieczy |

71239 | 60123600-2 | Usługi transportu broni i amunicji |

71233 | 60123700-3 | Usługi transportowe przy użyciu przyczep załadowczych |

71240 | 60129000-8 | Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą |

71240 | 60129100-9 | Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą |

71240 | 60129200-0 | Wynajem pojazdów przemysłowych wraz z kierowcą |

71240 | 60129300-1 | Wynajem furgonów wraz z kierowcą |

75121, 75129 | 64120000-3 | Usługi kurierskie |

75121 | 64121000-0 | Multimodalne usługi kurierskie |

75121 | 64121100-1 | Usługi dostarczania poczty |

75121 | 64121200-2 | Usługi dostarczania paczek |

75129 | 64122000-7 | Wewnętrzne biurowe usługi pocztowe i kurierskie |

3 | Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty 73 (z wyjątkiem7321) | | | |

73110,73220-73290 | 62100000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego |

73110 | 62110000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego osób |

73220-73290 | 62120000-9 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów |

73220 | 62122000-3 | Usługi regularnego transportu lotniczego towarów w pojemnikach |

73120, 73220-73400 | 62200000-4 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego |

73120 | 62210000-7 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego osób |

73220-73290 | 62220000-0 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego towarów |

73220 | 62222000-4 | Nieregularny transport lotniczy towarów w pojemnikach |

73120, 73220 | 62230000-3 | Usługi czarteru lotniczego |

73400 | 62240000-6 | Wynajem transportowego sprzętu lotniczego wraz z załogą |

73400 | 62241000-3 | Wynajem statków powietrznych wraz z załogą |

73400 | 62241100-4 | Wynajem stałopłatów wraz z załogą |

73400 | 62241200-5 | Wynajem śmigłowców wraz z załogą |

73300 | 62300000-5 | Usługi transportu w przestrzeń kosmiczną |

4 | Transport poczty drogą lądową i lotniczą 71235, 7321 | | | |

71235 | 60122200-1 | Drogowy transport przesyłek pocztowych |

71235 | 60122230-0 | Usługi w zakresie transportu paczek |

73210 | 62121000-6 | Usługi regularnego transportu lotniczego poczty |

73210 | 62221000-7 | Usługi nieregularnego transportu lotniczego poczty |

5 | Usługi telekomunikacyjne 752 | | | |

75211-75299 | 64200000-8 | Usługi telekomunikacyjne |

75211-75232 | 64210000-1 | Usługi telefoniczne i przesyłu danych |

75211, 75212 | 64211000-8 | Publiczne usługi telefoniczne |

75213 | 64212000-5 | Usługi telefonii komórkowej |

75221 | 6421 3000-2 | Wspólne, branżowe usługi sieci telefonicznych |

75222 | 64214000-9 | Wyspecjalizowane, branżowe usługi sieci telefonicznych |

75222 | 64214100-0 | Usługi w zakresie udostępnienia łączności satelitarnej |

75299 | 64214200-1 | Usługi centrali telefonicznych |

75222 | 64214400-3 | Wynajem kablowych łączy telefonicznych |

75211, 75232 | 64216000-3 | Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji |

75232 | 64216100-4 | Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości |

75232 | 64216110-7 | Elektroniczne usługi elektronicznej wymiany danych |

75232 | 64216120-0 | Usługi poczty elektronicznej |

75232 | 64216130-3 | Usługi teleksowe |

75232 | 64216140-6 | Usługi telegraficzne |

75232 | 64216200-5 | Elektroniczne usługi informacyjne |

75232 | 64216210-8 | Usługi informacyjne dotyczące wartości dodanej |

75211 | 64216300-6 | Usługi teletekstowe |

75221-75299 | 64220000-4 | Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych |

75250 | 64221000-1 | Wewnętrzne usługi telekomunikacyjne |

75221-75232, 75250-75299 | 64222000-8 | Usługi telepracy |

75291 | 64223000-5 | Usługi przywoływania |

75292 | 64224000-2 | Usługi telekonferencyjne |

75299 | 64225000-9 | Usługi w zakresie telekomunikacji między powietrzem a ziemią |

75231, 75232 | 64226000-6 | Usługi telematyczne |

75260 | 64227000-3 | Zintegrowane usługi telekomunikacyjne |

75241, 75242 | 64228000-0 | Usługi transmisji sygnału radiowego i telewizyjnego |

75241 | 64228100-1 | Usługi transmisji sygnału telewizyjnego |

75242 | 64228200-2 | Usługi transmisji sygnału radiowego |

75231 | 72318000-7 | Usługi przesyłu danych |

75231, 75232 | 72530000-9 | Usługi w zakresie sieci komputerowej |

75231, 75232 | 72531000-6 | Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej |

75231, 75232 | 72532000-3 | Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej |

6 | Usługi finansowe a)usługi ubezpieczenioweb)usługi bankowe i inwestycyjneex 81, 812, 814 | | | |

81111-81199 | 66100000-1 | Usługi pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem inwestycji bankowych, usług ubezpieczeniowych oraz usług emerytalnych |

81111-81114 | 66110000-4 | Usługi banku centralnego |

81115, 81116, 81119 | 66120000-7 | Usługi depozytowe |

81131-81139 | 66130000-0 | Usługi udzielania kredytu |

81120 | 66140000-3 | Usługi leasingu finansowego |

81199 | 66200000-2 | Inwestycyjne usługi bankowe |

81211-81299 | 66300000-3 | Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno-rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego |

81211 | 66310000-6 | Usługi ubezpieczeń na życie i indywidualne usługi emerytalno-rentowe |

81211 | 66311000-3 | Usługi ubezpieczeń na życie |

81211 | 66312000-0 | Indywidualne usługi emerytalno-rentowe |

81212 | 66320000-9 | Usługi ubezpieczeniowe dotyczące grupowych funduszy emerytalnych |

81291-81299 | 66330000-2 | Ubezpieczenia inne niż na życie |

81291 | 66331000-9 | Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych |

81291 | 66331100-0 | Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków |

81291 | 66331200-1 | Usługi ubezpieczenia zdrowotnego |

81291 | 66331210-4 | Usługi dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego |

81291 | 66331220-7 | Usługi ubezpieczenia medycznego |

81295 | 66332000-6 | Usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka |

81295 | 66332100-7 | Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka |

81299 | 66333000-3 | Usługi ubezpieczenia ochrony prawnej |

81299 | 66333100-4 | Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej |

81292, 81293 | 66334000-0 | Usługi ubezpieczenia transportowego |

81292 | 66334100-1 | Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych |

81293 | 66334200-2 | Usługi ubezpieczeń transportowych, morskich i lotniczych |

81293 | 66334210-5 | Usługi ubezpieczenia kolejowego |

81293 | 66334220-8 | Usługi ubezpieczenia statków powietrznych |

81293 | 66334230-1 | Usługi ubezpieczenia statków |

81294 | 66335000-7 | Usługi ubezpieczenia towaru |

81292-81299 | 66336000-4 | Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty |

81295 | 66336100-5 | Usługi ubezpieczenia od ognia |

81291-81299 | 66336200-6 | Usługi ubezpieczenia własności |

81296, 81299 | 66336300-7 | Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej |

81299 | 66336310-0 | Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów |

81296 | 66336320-3 | Usługi ubezpieczenia od strat finansowych |

81296 | 66336321-0 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej |

81292, 81293, 81297 | 66337000-1 | Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej |

81292 | 66337100-2 | Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej |

81293 | 66337200-3 | Usługi ubezpieczenia statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej |

81293 | 66337300-4 | Usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej |

81297 | 66337400-5 | Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej |

81299 | 66338000-8 | Usługi ubezpieczeń majątkowych w zakresie kredytów i zabezpieczeń |

81299 | 66338100-9 | Usługi ubezpieczenia kredytu |

81299 | 66338200-0 | Usługi ubezpieczenia poręczeń |

81299 | 66338300-1 | Usługi ubezpieczenia zarządzania ryzykiem |

81296, 81299 | 66339000-5 | Pozostałe usługi ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie |

81299 | 66339100-6 | Usługi ubezpieczenia platform naftowych lub gazowych |

81299 | 66339200-7 | Usługi ubezpieczenia robót inżynieryjnych |

81299 | 66339300-8 | Usługi dodatkowego ubezpieczenia |

81299 | 66339400-9 | Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem |

81211, 81292-81299 | 66400000-4 | Usługi reasekuracji |

81211 | 66410000-7 | Usługi reasekuracji na życie |

81291 | 66420000-0 | Usługi reasekuracji od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych |

81292-81299 | 66430000-3 | Usługi reasekuracji innej niż na życie |

81199 | 67110000-1 | Usługi inwestycji bankowych |

81199 | 67111000-8 | Usługi fuzji oraz nabycia |

81199 | 67112000-5 | Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek |

81199 | 67113000-2 | Pozostałe usługi w zakresie inwestycji bankowych |

81321-81329 | 67120000-4 | Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów |

81321 | 67121000-1 | Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń |

81321 | 67121100-2 | Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe |

81322 | 67122000-8 | Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów |

81322, 81329 | 67123000-5 | Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania |

81191-81193, 81212, 81319, 81323 | 67130000-7 | Usługi zarządzania pakietem, funduszem powierniczym oraz urzędowym |

81212, 81323 | 67131000-4 | Usługi zarządzania pakietem |

81212 | 67131100-5 | Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi |

81191-81193 | 67132000-1 | Usługi powiernicze |

81319 | 67133000-8 | Usługi urzędowe |

81311-81319 | 67140000-0 | Usługi administrowania rynkami finansowymi |

81311 | 67141000-7 | Usługi obsługiwania rynków finansowych |

81312 | 6714200-4 | Usługi regulacji rynku finansowego |

81330 | 67150000-3 | Pozostałe usługi pomocnicze dotyczące pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem ubezpieczenia oraz funduszy emerytalno-rentowych |

81332 | 67151000-0 | Doradztwo finansowe |

81333 | 67152000-7 | Usługi wymiany walut |

81339 | 67153000-4 | Usługi przetwarzania transakcji finansowych oraz funduszy emerytalnych |

81331 | 67154000-1 | Usługi maklerskie w zakresie pożyczek |

81401-81409 | 67200000-9 | Usługi dodatkowe w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych |

81401 | 67210000-2 | Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne |

81401 | 67211000-9 | Ubezpieczeniowe usługi brokerskie |

81401 | 67212000-6 | Ubezpieczeniowe usługi agencyjne |

81409 | 67213000-3 | Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych |

81403 | 67220000-5 | Usługi uśrednienia |

81403 | 67230000-8 | Usługi ustalenia wysokości straty |

81404 | 67240000-1 | Usługi aktuarialne |

81405 | 67250000-4 | Usługi w zakresie administrowania odszkodowaniami |

81402, 81405, 81409 | 67260000-7 | Inne usługi dodatkowe w zakresie funduszy emerytalno-rentowych |

81402 | 67261000-4 | Usługi doradztwa w funduszach emerytalno-rentowych |

81402 | 67261100-5 | Usługi doradztwa ubezpieczeniowego |

81402 | 67261200-6 | Usługi doradcze w funduszach emerytalno-rentowych |

81405 | 67262000-1 | Usługi zarządzania funduszami emerytalno-rentowymi |

7 | Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 84 | | | |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego |

84250, 84500 | 50310000-1 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych |

84500 | 50311000-8 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji biurowych maszyn liczących |

84500 | 50311400-2 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji kalkulatorów i maszyn liczących |

84250, 84500 | 50312000-5 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego |

84500 | 50312100-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów głównych |

84500 | 50312110-9 | Konserwacja płyt komputerowych |

84500 | 50312120-2 | Naprawa płyt komputerowych |

84500 | 50312200-7 | Naprawa i konserwacja minikomputerów |

84500 | 50312210-0 | Konserwacja minikomputerów |

84500 | 50312220-3 | Naprawa minikomputerów |

84500 | 50312300-8 | Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych |

84500 | 50312310-1 | Konserwacja sieciowego sprzętu do przetwarzania danych |

84500 | 50312320-4 | Naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych |

84500 | 50312400-9 | Konserwacja i naprawa mikrokomputerów |

84500 | 50312410-2 | Konserwacja mikrokomputerów |

84500 | 50312420-5 | Naprawa mikrokomputerów |

84250 | 50312500-0 | Konserwacja i naprawa oprogramowania technologii informacji |

84250 | 50312510-3 | Konserwacja oprogramowania technologii informacji |

84250 | 50312520-6 | Naprawa oprogramowania technologii informacji |

84500 | 50312600-1 | Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji |

84500 | 50312610-4 | Konserwacja sprzętu technologii informacji |

84500 | 50312620-7 | Naprawa sprzętu technologii informacji |

84500 | 50313000-2 | Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych |

84500 | 50313100-3 | Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek |

84500 | 50313200-4 | Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek |

84500 | 50314000-9 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn faksowych |

84500 | 50315000-6 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji telefonicznych automatów zgłoszeniowych |

84500 | 50316000-3 | Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów |

84500 | 50317000-0 | Konserwacja i naprawa kasowników |

84250, 84500 | 50320000-4 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji komputerów osobistych |

84500 | 50321000-1 | Usługi w zakresie naprawy komputerów osobistych |

84500 | 50322000-8 | Usługi w zakresie konserwacji komputerów osobistych |

84500 | 50323000-5 | Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych |

84500 | 50323100-6 | Konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych |

84500 | 50323200-7 | Naprawa komputerowych urządzeń peryferyjnych |

84250, 84500 | 50324000-2 | Usługi dodatkowe w zakresie komputerów osobistych |

84250 | 50324100-3 | Usługi w zakresie konserwacji systemu |

84500 | 50324200-4 | Zapobiegawcze usługi konserwacyjne |

84100, 84990 | 72100000-6 | Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego |

84100 | 72110000-9 | Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego |

84990 | 72120000-2 | Usługi doradcze w zakresie poawaryjnego odzyskiwania sprzętu koputerowego |

84100 | 72130000-5 | Usługi doradcze w zakresie planowania powierzchni komputerowej |

84100 | 72140000-8 | Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych sprzętu komputerowego |

84210-84250, 84990 | 72200000-7 | Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania |

84240 | 72210000-0 | Usługi programowania pakietów oprogramowania |

84240 | 72211000-7 | Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika |

84240 | 72212000-4 | Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego |

84210-84250 | 72220000-3 | Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne |

84220 | 72221000-0 | Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej |

84210, 84220 | 72222000-7 | Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania |

84220 | 72222100-8 | Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej |

84210 | 72222200-9 | Usługi w zakresie systemów informacji lub usługi w zakresie planowania technologii |

84220 | 72222300-0 | Usługi w zakresie technologii informacji |

84220 | 72223000-4 | Usługi w zakresie wymogów technologii informacji |

84220-84240 | 72224000-1 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem |

84240 | 72224100-2 | Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu |

84230 | 72224200-3 | Usługi w zakresie planowania zapewniania jakości systemu |

84230 | 72225000-8 | Usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu |

84240 | 72226000-5 | Usługi doradcze w zakresie badań odbiorczych oprogramowania systemowego |

84220 | 72227000-2 | Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania |

84220 | 72228000-9 | Usługi doradcze w zakresie integrowania urządzeń komputerowych |

84230 | 72230000-6 | Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania |

84230 | 72231000-3 | Rozbudowa oprogramowania do celów wojskowych |

84230 | 72232000-0 | Rozbudowa oprogramowania przetwarzania w celu prowadzenia transakcji i rozliczeń |

84210, 84220, 84240 | 72240000-9 | Usługi analizy systemu i programowania |

84220 | 72241000-6 | Usługi specyfikacji projektu krytycznego |

84240 | 72242000-3 | Usługi modelowania projektu |

84240 | 72243000-0 | Usługi programowania |

84240 | 72244000-7 | Usługi prototypowania |

84220, 84240 | 72245000-4 | Usługi analizy systemów kontraktowania oraz programowania |

84210 | 72246000-1 | Usługi doradcze w zakresie systemów |

84240, 84250 | 72250000-2 | Usługi w zakresie konserwacji systemów i podobne |

84250 | 72251000-9 | Usługi poawaryjnego odzyskiwania systemu |

84250 | 72252000-6 | Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania |

84250 | 72253000-3 | Usługi pomocy komputerowej i podobne |

84250 | 72253100-4 | Usługi pomocy komputerowej |

84250 | 72253200-5 | Usługi w zakresie wsparcia systemu |

84240, 84250 | 72254000-0 | Usługi testowania i konserwacji oprogramowania |

84240 | 72254100-1 | Usługi w zakresie testowania systemu |

84210-84250, 84990 | 72260000-5 | Usługi w zakresie oprogramowania |

84250 | 72261000-2 | Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania |

84240 | 72262000-9 | Usługi rozbudowy oprogramowania |

84240 | 72263000-6 | Usługi wdrażania oprogramowania |

84990 | 72264000-3 | Usługi powielania oprogramowania |

84240 | 72265000-0 | Usługi konfiguracji oprogramowania |

84210 | 72266000-7 | Usługi doradcze w zakresie oprogramowania |

84250 | 72267000-4 | Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania |

84990 | 72268000-1 | Usługi dostawy oprogramowania |

84250,84310-84400, 84990 | 72300000-8 | Usługi w zakresie danych |

84250, 84310-84390, 84990 | 72310000-1 | Usługi przetwarzania danych |

84320, 84330 | 72311000-8 | Usługi tabulacji sprzętu komputerowego |

84320 | 72311100-9 | Usługi konwersji danych |

84320 | 72311200-0 | Usługi przetwarzania plików |

84330 | 72311300-1 | Usługi przydziału sprzętu komputerowego |

84310 | 72312000-5 | Usługi wprowadzania danych |

84310 | 72312100-6 | Usługi przygotowywania danych |

84310 | 72312200-7 | Usługi optycznych urządzeń rozpoznawczych |

84310 | 72313000-2 | Usługi przechwytywania danych |

84310 | 72314000-9 | Usługi gromadzenia oraz scalania danych |

84250, 84390 | 72315000-6 | Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające |

84250, 84390 | 72315100-7 | Usługi dodatkowe w zakresie sieci danych |

84390 | 72315200-8 | Usługi zarządzania siecią danych |

84320 | 72316000-3 | Usługi analizy danych |

84390 | 72317000-0 | Usługi przechowywania danych |

84310, 84320 | 72319000-4 | Usługi dostarczania danych |

84400 | 72320000-4 | Usługi bazy danych |

84400 | 72321000-1 | Usługi o wartości dodanej bazy danych |

84400 | 72322000-8 | Usługi zarządzania danymi |

84100-84990 | 72510000-3 | Usługi zarządzania wspierane komputerowo |

84210-84250 | 72511000-0 | Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym |

84990 | 72512000-7 | Usługi zarządzania dokumentami |

84100-84990 | 72513000-4 | Usługi automatyzacji pracy biurowej |

84990 | 72514000-1 | Usługi zarządzania udogodnieniami komputerowymi |

84990 | 72514100-2 | Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego |

84990 | 72514200-3 | Usługi rozbudowy systemów komputerowych |

84990 | 72514300-4 | Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych |

84100-84990 | 72520000-6 | Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego |

84100-84990 | 72521000-3 | Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego |

84100-84990 | 72521100-4 | Usługi w zakresie wsparcia technicznego |

84250, 84500 | 72540000-2 | Usługi modernizowania komputerów |

84250, 84500 | 72541000-9 | Usługi rozbudowy sprzętu komputerowego |

84250, 84500 | 72541100-0 | Usługi poszerzania pamięci |

84220, 84990 | 72550000-5 | Usługi audytu komputerowego |

84100, 84240 | 72560000-8 | Usługi testowania komputerów |

84250 | 72570000-1 | Usługi archiwizacji systemu |

84250 | 72580000-4 | Usługi komputerowej zmiany przeznaczenia użytkowego katalogów |

84100-84990 | 72590000-7 | Profesjonalne usługi komputerowe |

84990 | 72591000-4 | Rozszerzanie umów serwisowych |

8 | Usługi badawcze i rozwojowe 85 | | | |

85101-85109, 85201-85209, 85300 | 73000000-2 | Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze |

85101-85109, 85201-85209, 85300 | 73100000-3 | Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe |

85101-85109, 85201-85209, 85300 | 73110000-6 | Usługi badawcze |

85101-85109, 85300 | 73111000-3 | Laboratoryjne usługi badawcze |

85102 | 73112000-0 | Usługi badań morskich |

85101-85109, 85201-85209, 85300 | 73120000-9 | Usługi eksperymentalno-rozwojowe |

85101-85300 | 73300000-5 | Projekt i realizacja badań oraz rozwój |

9 | Usługi w zakresie księgowości, audytu, oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych 862 | | | |

86211-86220 | 74121000-3 | Usługi księgowe i audytorskie |

86212, 86213, 86219 | 74121100-4 | Usługi księgowe |

86219, 86220 | 74121110-7 | Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych |

86219 | 74121112-1 | Usługi zarządzania listami płac |

86220 | 74121113-8 | Usługi rejestracji sprzedaży i nabycia |

86213 | 74121120-0 | Usługi kompilacji deklaracji finansowych |

86211, 86212 | 74121200-5 | Usługi audytu |

86211 | 74121210-8 | Usługi audytu finansowego |

86211 | 74121220-1 | Usługi audytu wewnętrznego |

86211 | 74121230-4 | Usługi audytu ustawowego |

86211 | 74121240-7 | Usługi audytu nadużyć finansowych |

86212 | 74121250-0 | Usługi kontroli rachunkowej |

10 | Usługi badania rynku i opinii publicznej 864 | | | |

86401, 86402 | 74130000-9 | Usługi badania rynku i opinii publicznej i podobne usługi |

86401 | 74131000-6 | Usługi badania rynku |

86401, 86402 | 74131100-7 | Usługi w zakresie ankiet |

86401, 86402 | 74131110-0 | Usługi układania ankiet |

86401, 86402 | 74131120-3 | Usługi przeprowadzania ankiet |

86401, 86402 | 74131121-0 | Usługi prowadzenia ankiet telefonicznych |

86401, 86402 | 74131130-6 | Usługi analizy ankiet |

86401 | 74131200-8 | Usługi badań ekonomicznych |

86401 | 74131300-9 | Usługi badania rynku |

86401 | 74131400-0 | Realizacja usług kontrolnych |

86401 | 74131500-1 | Analiza możliwości wykonawczych |

86401 | 74131600-2 | Usługi badań społecznych |

86402 | 74132000-3 | Usługi badania opinii publicznej |

86401, 86402 | 74133000-0 | Usługi statystyczne |

86401 | 74423100-1 | Usługi badania opinii klientów |

86401 | 74423110-4 | Usługi ankietowania zadowolenia klientów |

11 | Usługi konsultacyjne w zakresiezarządzania i usługi z nimi związane 865, 866 | | | |

86509 | 73200000-4 | Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju |

86509 | 73210000-7 | Usługi doradcze w zakresie badań |

86509 | 73220000-0 | Usługi doradcze w zakresie rozwoju |

86501-86739 | 74140000-2 | Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne |

86501-86509 | 74141000-9 | Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania |

86501, 86509 | 74141100-0 | Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania |

86501, 86509 | 74141110-3 | Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej |

86502 | 74141200-1 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami |

86503 | 74141300-2 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania obrotem |

86504 | 74141400-3 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi |

86505, 86509 | 74141500-4 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją |

86505 | 74141510-7 | Usługi doradcze w zakresie zapewniania jakości |

86505, 86509 | 74141520-0 | Usługi doradcze w zakresie projektowania |

86506 | 74141600-5 | Usługi public relations |

86506 | 74141610-8 | Usługi zarządzania public relations |

86506 | 74141620-1 | Usługi doradcze public relations |

86509 | 74141700-6 | Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa |

86509 | 74141800-7 | Usługi doradcze w zakresie zaopatrzenia |

86509 | 74141900-8 | Usługi doradcze w zakresie wpływu na środowisko |

86601, 86602 | 74142000-6 | Usługi związane z zarządzaniem |

86601 | 74142100-7 | Usługi zarządzania projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych |

86601 | 74142110-0 | Usługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych |

86601 | 74142120-3 | Usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych |

86609 | 74150000-5 | Usługi zarządzania przedsiębiorstwami holdingowymi |

86503 | 74420000-9 | Usługi marketingowe |

86503 | 74421000-6 | Usługi marketingu bezpośredniego |

86503 | 74423000-0 | Usługi dla klientów |

86503 | 74423200-2 | Usługi w zakresie obsługi klientów |

86503 | 74423210-5 | Program lojalności konsumenckiej |

86505 | 74871000-5 | Usługi kontroli zapasów |

86609 | 93620000-0 | Usługi zarządzania portami |

12 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych 867 | | | |

86711-86739 | 74200000-1 | Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne |

86751-86769 | 74210000-4 | Techniczne usługi doradcze |

86711-86754 | 74220000-7 | Usługi architektoniczne i podobne |

86711-86719 | 74221000-4 | Doradcze usługi architektoniczne |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222000-1 | Usługi projektowania architektonicznego |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222100-2 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222200-3 | Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222300-4 | Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych |

86711 | 74223000-8 | Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych |

86711-86741 | 74224000-5 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania |

86711- 86739, 86753, 86754 | 74225000-2 | Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe |

86711-86719 | 74225100-3 | Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków |

86721-86739 | 74230000-0 | Usługi inżynieryjne |

86711-86739 | 74231000-7 | Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231100-8 | Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231110-1 | Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

86721, 86724, 86731 | 74231120-4 | Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych |

86721 | 74231121-1 | Usługi doradcze w zakresie autostrad |

86721, 86724, 86731 | 74231122-8 | Usługi inżynieryjne w zakresie autostrad |

86721, 86724, 86731 | 74231123-5 | Usługi inżynieryjne w zakresie kolei |

86721, 86724, 86731 | 74231124-2 | Usługi inżynieryjne w zakresie lotnisk |

86721 | 74231130-7 | Usługi doradcze w zakresie robót infrastruk turalnych |

86721-86729, 86733, 86739 | 74231200-9 | Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstru kcyjnej |

86721, 86729 | 74231300-0 | Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego |

86721, 86729 | 74231310-3 | Usługi doradcze w zakresie kontroli hałasu |

86721, 86729 | 74231320-6 | Usługi doradcze w zakresie izolacji dźwiękoszczelnej oraz akustyki pomieszczeń |

86721, 86724, 86729, 86732 | 74231330-9 | Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków |

86721,86723-86726 | 74231400-1 | Usługi energetyczne i podobne |

86721,86723-86726 | 74231410-4 | Usługi elektryczne |

86721, 86725 | 74231420-7 | Usługi zarządzania energią |

86721, 86725 | 74231430-0 | Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej |

86721, 86725 | 74231431-7 | Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa |

86711-86723, 86727, 86733, 86739 | 74231500-2 | Usługi budowlane |

86711-86723, 86727, 86733, 86739 | 74231510-5 | Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych |

86711- 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231520-8 | Budowlane usługi doradcze |

86711-86723, 86727, 86733, 86739 | 74231521-5 | Usługi doradcze w zakresie budownictwa |

86722, 86727 | 74231530-1 | Usługi opomiarowania dla budownictwa |

86711, 86721 | 74231540-4 | Usługi nadzoru budowlanego |

86721 | 74231600-3 | Telekomunikacyjne usługi doradcze |

86712,86721-86739 | 74231700-4 | Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom |

86721 | 74231710-7 | Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej |

86712, 86721 -86739 | 74231720-0 | Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa |

86721 | 74231721-7 | Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa |

86721 | 74231800-5 | Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne |

86721 | 74231810-8 | Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych |

86721 | 74231900-6 | Usługi biegłych |

86721-86739 | 74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

86721, 86723, 86729 | 74232100-5 | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |

86721, 86729 | 74232110-8 | Usługi gospodarki budowlanej |

86723 | 74232120-1 | Usługi projektowania systemów grzewczych |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232200-6 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232210-9 | Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

86726 | 74232220-2 | Usługi projektowania rurociągów |

86724 | 74232230-5 | Usługi projektowania mostów |

86724 | 74232240-8 | Usługi projektowania tam |

86726 | 74232250-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego |

86723-86726 | 74232300-7 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie przetwarzania przemysłowego i produkcji przemysłowej |

86723-86726 | 74232310-0 | Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną |

86725 | 74232320-3 | Projektowe usługi inżynieryjne w zakresie zakładów |

86722-86739 | 74232400-8 | Usługi mierzenia ilości |

86722 | 74232500-9 | Usługi projektowania fundamentów |

86722, 86723, 86725- 86729, 86733, 86739 | 74232600-0 | Dodatkowe usługi budowlane |

86726 | 74232700-1 | Usługi projektowania konstrukcji nośnych |

86726 | 74232800-2 | Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych |

86721-86739 | 74233000-1 | Różne usługi inżynieryjne |

86725 | 74233100-2 | Wiertnicze usługi inżynieryjne |

86729 | 74233200-3 | Geotechniczne usługi inżynieryjne |

86722-86739 | 74233300-4 | Mechaniczne usługi inżynieryjne |

86722-86739 | 74233400-5 | Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne |

86721 | 74233500-6 | Badania inżynieryjne |

86729, 86739 | 74233600-7 | Dodatkowe usługi inżynieryjne |

86729 | 74233700-8 | Usługi inżynieryjne w zakresie zabezpieczenia przed korozją |

86731-86739 | 74240000-3 | Zintegrowane usługi inżynieryjne |

86741, 86742 | 74250000-6 | Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu |

86741 | 74251000-3 | Usługi planowania przestrzennego |

86742 | 74252000-0 | Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu |

86742 | 74252100-1 | Usługi zagospodarowania terenów zielonych |

86711-86742 | 74260000-9 | Usługi związane z budownictwem |

86711, 86721 | 74261000-6 | Usługi badania terenu |

86713 -86719, 86727 | 74262000-3 | Usługi nadzoru budowlanego |

86713-86719, 86727 | 74262100-4 | Usługi nadzorowania placu budowy |

86711, 86721 | 74263000-0 | Doradcze usługi budowlane |

86711-86742 | 74264000-7 | Usługi zarządzania budową |

86711-86742 | 74264100-8 | Usługi zarządzania projektem budowlanym |

86721 -86739, 86751 -86754 | 74270000-2 | Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne |

86751 | 74271000-9 | Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe |

86751 | 74271100-0 | Usługi przygotowania i analizy podłoża |

86751 | 74271200-1 | Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze |

86751 | 74271210-4 | Geofizyczne usługi doradcze |

86751 | 74271220-7 | Geologiczne usługi doradcze |

86751 | 74271300-2 | Usługi analizy mikropaleontologicznej |

86751 | 74271400-3 | Usługi opiniowania warunków petrofizycznych |

86751 | 74271500-4 | Usługi badania gleby |

86751 | 74271600-5 | Usługi prognozowania pogody |

86751 | 74271700-6 | Usługi planowania naukowego |

86751 | 74271710-9 | Usługi opiniowania warunków petrofizycznych |

86751, 86721, 86711 | 74271711-6 | Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych |

86751 | 74271720-2 | Usługi planowania geologicznego |

86751 | 74271800-7 | Usługi topograficzne |

86751, 86721, 86711 | 74271810-0 | Topograficzne pomiary terenów archeologicznych |

86751 | 74271900-8 | Usługi lokalizacji żył wodnych |

86752 | 74272000-6 | Usługi badania podłoża |

86752 | 74272100-7 | Usługi sejsmiczne |

86752 | 74272110-0 | Usługi badań sejsmograficznych |

86752 | 74272111-7 | Usługi zdobywania danych sejsmograficznych |

86752 | 74272112-4 | Usługi gromadzenia danych sejsmicznych |

86752 | 74272113-1 | Usługi przetwarzania danych sejsmicznych |

86752 | 74272300-9 | Usługi badania magnetometrycznego |

86753 | 74273000-3 | Usługi badania wierzchniej warstwy gleby |

86753 | 74273100-4 | Usługi badania hydrograficznego |

86753 | 74273200-5 | Usługi opomiarowania |

86754 | 74274000-0 | Usługi sporządzania map |

86754 | 74274100-1 | Usługi odwzorowania cyfrowego |

86754 | 74274200-2 | Usługi sporządzania map lotniczych |

86754 | 74274300-3 | Usługi badań katastralnych |

86754 | 74274400-4 | Usługi hydrograficzne |

86754 | 74274500-5 | Usługi badań morskich |

86754 | 74275000-7 | Usługi badawcze |

86754 | 74275100-8 | Usługi fotogrametryczne |

86754 | 74275200-9 | Wykonywanie badań |

86721-86739 | 74276000-4 | Usługi techniczne |

86721-86739 | 74276100-5 | Usługi kontroli technicznej |

86721-86739 | 74276200-6 | Usługi pomocy technicznej |

86721-86739 | 74276300-7 | Usługi wsparcia technicznego |

86721-86739 | 74276400-8 | Usługi planowania technicznego |

86761-86769 | 74310000-5 | Usługi badania i analizy technicznej |

86761 | 74311000-2 | Usługi badania i analizy czystości i składu |

86761-86769 | 74312000-9 | Usługi analizy |

86761-86769 | 74312100-0 | Usługi analizy technicznej |

86761-86769 | 74313000-6 | Usługi kontroli i nadzoru technicznego |

86764 | 74313100-7 | Usługi nadzoru technicznego |

86764 | 74313110-0 | Usługi nadzorowania maszyn |

86764 | 74313120-3 | Usługi kontroli technicznej samochodów |

86764 | 74313130-6 | Usługi technicznego nadzoru budowlanego |

86764 | 74313140-9 | Usługi nadzoru technicznego konstrukcji inżynieryjnych |

86764 | 74313141-6 | Usługi nadzoru nad rurociągami |

86764 | 74313142-3 | Usługi kontroli bezpieczeństwa morskiego |

86764 | 74313143-0 | Usługi badania wycieków |

86764 | 74313144-7 | Usługi monitorowania przepływu |

86764 | 74313145-4 | Usługi kontroli mostów |

86764 | 74313146-1 | Usługi kontroli tam |

86764 | 74313147-8 | Usługi kontroli torów kolejowych |

86761 -86763, 86769 | 74313200-8 | Techniczne usługi badawcze |

86763 | 74313210-1 | Usługi kontroli zasuw odcinających |

86761 -86763, 86769 | 74313220-4 | Usługi badania nieinwazyjnego |

86761 -86763, 86769 | 74323000-9 | Usługi kontroli jakości |

86761 -86763, 86769 | 74323100-0 | Usługi zapewnienia jakości |

86713 | 74874000-6 | Usługi zarządzania umowami |

13 | Usługi reklamowe 871 | | | |

86401, 86503, 86506,87110-87190 | 74400000-3 | Usługi reklamowe i marketingowe |

87110-87190 | 74410000-6 | Usługi reklamowe |

87120 | 74411000-3 | Doradcze usługi reklamowe |

87120 | 74412000-0 | Usługi zarządzania reklamą |

87190 | 74422000-3 | Usługi w zakresie promocji |

14 | Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem 874, 82201-82206 | | | |

82201-82206 | 70300000-4 | Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy |

82201 -82203, 82205 | 70310000-7 | Usługi wynajmu lub sprzedaży obiektów budowlanych |

82201, 82203 | 70311000-4 | Usługi wynajmu lub sprzedaży budynków mieszkalnych |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000-0 | Usługi wynajmu lub sprzedaży gruntów |

82201, 82202 | 70321000-7 | Usługi wynajmu gruntów |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000-4 | Usługi wynajmu lub sprzedaży terenu leżącego odłogiem |

82201, 82202 | 70330000-3 | Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy |

82201 | 70331000-0 | Usługi nieruchomości mieszkalnych |

82201 | 70331100-1 | Usługi zarządzania instytucjami |

82202 | 70332000-7 | Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne |

82202 | 70332100-8 | Usługi zarządzania gruntami |

82202 | 70332200-9 | Usługi zarządzania nieruchomościami komercyjnymi |

82202 | 70332300-0 | Usługi nieruchomości przemysłowych |

82201 | 70333000-4 | Usługi gospodarstwa domowego |

82203 | 70340000-6 | Usługi przydziału |

87403 | 74710000-9 | Usługi sprzątania miejsc noclegowych |

87403, 87401-87409 | 74720000-2 | Usługi sprzątania obiektów przemysłowych |

87401 | 74721000-9 | Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków |

87401 | 74721100-0 | Usługi dezynfekcji |

87401 | 74721200-1 | Usługi odchwaszczania |

87401 | 74721210-4 | Usługi odszczurzania |

87401 | 74721300-2 | Usługi usuwania grzybów |

87402 | 74722000-6 | Usługi czyszczenia okien |

87409 | 74724000-0 | Usługi czyszczenia pieców i kominów |

87401-87409 | 74731000-2 | Usługi sprzątania budynków |

87409 | 74731100-3 | Usługi czyszczenia konstrukcji rurowych |

87409 | 74732000-9 | Usługi czyszczenia zbiorników |

87409 | 74732100-0 | Usługi czyszczenia rezerwuarów |

87403, 87409 | 74735000-0 | Usługi czyszczenia parkingów |

87409 | 74740000-8 | Różne usługi czyszczenia |

87409 | 74741000-5 | Usługi czyszczenia sprzętu telefonicznego |

87409 | 74742000-2 | Usługi czyszczenia urządzeń transportowych |

87403 | 74743000-9 | Usługi czyszczenia urządzeń biurowych |

87409 | 74744000-6 | Usługi czyszczenia pojemników na odpadki |

87401-87409 | 74750000-1 | Usługi sprzątania biur |

87401-87409 | 74760000-4 | Usługi sprzątania szkół |

15 | Usługi w zakresie publikowania i drukowania –wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub umowy 88442 | | | |

88442 | 78000000-7 | Usługi drukowania, publikowania i podobne |

88442 | 78100000-8 | Usługi drukowania |

88442 | 78110000-1 | Usługi w zakresie drukowania książek |

88442 | 78111000-8 | Usługi w zakresie drukowania książek adresowych |

88442 | 78112000-5 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów ćwiczeń |

88442 | 78113000-2 | Usługi w zakresie drukowania pamiętników |

88442 | 78113100-3 | Usługi w zakresie drukowania organizerów osobistych |

88442 | 78114000-9 | Usługi w zakresie drukowania notesów |

88442 | 78114100-0 | Usługi w zakresie drukowania broszur |

88442 | 78114200-1 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

88442 | 78114300-2 | Usługi w zakresie drukowania bloków listowych |

88442 | 78114400-3 | Usługi w zakresie drukowania zeszytów z kalką |

88442 | 78115000-6 | Usługi w zakresie drukowania handlowych materiałów reklamowych |

88442 | 78115100-7 | Usługi w zakresie drukowania katalogów handlowych |

88442 | 78116000-3 | Usługi w zakresie drukowania rejestrów |

88442 | 78117000-0 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg rachunkowych |

88442 | 78118000-7 | Usługi w zakresie drukowania ksiąg zamówień |

88442 | 78119000-4 | Usługi w zakresie drukowania kwitariuszy |

88442 | 78120000-4 | Usługi w zakresie drukowania papeterii |

88442 | 78121000-1 | Usługi w zakresie drukowania kopert |

88442 | 78122000-8 | Usługi w zakresie drukowania papieru brudnopisowego |

88442 | 78122100-9 | Usługi w zakresie drukowania przekładek powielających |

88442 | 78123000-5 | Usługi w zakresie drukowania albumów na próbki lub kolekcje |

88442 | 78124000-2 | Usługi w zakresie drukowania skoroszytów, folderów lub okładek na akta |

88442 | 78125000-9 | Usługi w zakresie drukowania wizytówek |

88442 | 78130000-7 | Usługi w zakresie drukowania druków ścisłego zarachowania |

88442 | 78131000-4 | Usługi w zakresie drukowania pozwoleń |

88442 | 78132000-1 | Usługi w zakresie drukowania banknotów |

88442 | 78133000-8 | Usługi w zakresie drukowania świadectw udziałowych |

88442 | 78134000-5 | Usługi w zakresie drukowania formularzy czeków |

88442 | 78135000-2 | Usługi w zakresie drukowania nowych znaczków |

88442 | 78135100-3 | Usługi w zakresie drukowania papieru wytłaczanego |

88442 | 78136000-9 | Usługi w zakresie drukowania talonów obiadowych |

88442 | 78140000-0 | Usługi w zakresie drukowania formularzy |

88442 | 78141000-7 | Usługi w zakresie drukowania handlowych formularzy samokopiujących |

88442 | 78142000-4 | Usługi w zakresie drukowania formularzy ciągłych |

88442 | 78150000-3 | Usługi w zakresie drukowania biletów |

88442 | 78151000-0 | Usługi w zakresie drukowania wejściówek |

88442 | 78152000-7 | Usługi w zakresie drukowania biletów transportowych |

88442 | 78153000-4 | Usługi w zakresie drukowania biletów z paskiem magnetycznym |

88442 | 78160000-6 | Usługi w zakresie drukowania kalendarzy |

88442 | 78170000-9 | Usługi w zakresie drukowania terminarzy |

88442 | 78180000-2 | Usługi w zakresie drukowania gazet |

88442 | 78190000-5 | Usługi w zakresie drukowania plakatów |

88442 | 78200000-9 | Usługi związane z drukowaniem |

88442 | 78210000-2 | Drukarskie usługi wykańczalnicze |

88442 | 78220000-5 | Usługi składu |

88442 | 78221000-2 | Usługi tworzenia matryc |

88442 | 78222000-9 | Usługi fotograwiury |

88442 | 78223000-6 | Usługi składania |

88442 | 78224000-3 | Usługi litografii |

88442 | 78225000-0 | Usługi projektów graficznych |

88442 | 78230000-8 | Usługi drukowania i dostawy |

88442 | 78240000-1 | Usługi drukowania i dystrybucji |

88442 | 78300000-0 | Usługi publikacji |

88442 | 78310000-3 | Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze |

88442 | 78311000-0 | Usługi introligatorskie |

88442 | 78312000-7 | Usługi zszywania książek |

88442 | 78400000-1 | Usługi prenumeraty |

16 | Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne 94 | | | |

94010, 94020 | 90100000-8 | Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości |

94010 | 90110000-1 | Usługi utylizacji nieczystości |

94010 | 90111000-8 | Usługi utylizacji i uzdatniania ścieków |

94010 | 90111100-9 | Usługi utylizacji ścieków |

94010 | 90111200-0 | Usługi uzdatniania ścieków |

94010 | 90111300-1 | Usługi usuwania nieczystości |

94010 | 90112000-5 | Usługi uzdatniania basenów i zbiorników septycznych |

94010 | 90112100-6 | Usługi uzdatniania basenów septycznych |

94010 | 90112200-7 | Usługi zbiorników septycznych |

94010 | 90112210-0 | Usługi uzdatniania zbiorników septycznych |

94010 | 90112300-8 | Usługi opróżniania basenów lub zbiorników septycznych |

94010 | 90113000-2 | Usługi oczyszczania ścieków |

94010 | 90114000-9 | Usługi gospodarki ściekowej |

94010 | 90114100-0 | Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków |

94010 | 90115000-6 | Usługi kontroli ścieków |

94020 | 90120000-4 | Usługi gospodarki odpadami |

94020 | 90121000-1 | Ogólne usługi gospodarki odpadami |

94020 | 90121100-2 | Usługi gromadzenia odpadów |

94020 | 90121110-5 | Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich |

94020 | 90121120-8 | Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych |

94020 | 90121130-1 | Usługi gromadzenia śmieci |

94020 | 90121140-4 | Usługi gromadzenia odpadów papierowych |

94020 | 90121200-3 | Usługi transportu odpadów |

94020 | 90121300-4 | Usługi uzdatniania odpadów |

94020 | 90121310-7 | Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych |

94020 | 90121320-0 | Usługi wywozu stałych odpadów miejskich |

94020 | 90121330-3 | Usługi spalania odpadów |

94020 | 90121340-6 | Usługi usuwania pyłu |

94010 | 90121400-5 | Usługi uzdatniania oraz wywozu cieczy ściekowych |

94020 | 90122000-8 | Usługi uzdatniania odpadów specjalnych |

94020 | 90122100-9 | Usługi utylizacji odpadów toksycznych |

94020 | 90122110-2 | Usługi odpadów radioaktywnych |

94020 | 90122111-9 | Gromadzenie odpadów radioaktywnych |

94020 | 90122112-6 | Usługi składowania odpadów radioaktywnych |

94020 | 90122113-3 | Usługi usuwania odpadów radioaktywnych |

94020 | 90122114-0 | Transport odpadów radioaktywnych |

94020 | 90122120-5 | Usługi w zakresie skażonej gleby |

94020 | 90122121-2 | Usuwanie skażonej gleby |

94020 | 90122122-9 | Wywożenie skażonej gleby |

94020 | 90122123-6 | Usługi uzdatniania zanieczyszczonej gleby |

94020 | 90122124-3 | Czyszczenie i uzdatnianie zanieczyszczonej gleby |

94020 | 90122130-8 | Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby |

94020 | 90122131-5 | Usługi usuwania broni oraz amunicji |

94020 | 90122132-2 | Usługi usuwania bomb |

94020 | 90122200-0 | Usługi w zakresie odpadów medycznych |

94020 | 90122210-3 | Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych |

94020 | 90122220-6 | Usługi usuwania odpadów szpitalnych |

94020 | 90122230-9 | Usługi usuwania odpadów biologicznych |

94020 | 90122240-2 | Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych |

94020 | 90122300-1 | Usługi dotyczące osadów |

94020 | 90122310-4 | Usługi usuwania osadów |

94020 | 90122320-7 | Usługi transportu osadów |

94020 | 90122330-0 | Usługi uzdatniania osadów |

94020 | 90122340-3 | Usługi wywozu osadów |

94020 | 90123000-5 | Eksploatacja składowisk odpadów |

94020 | 90123100-6 | Usługi zarządzania wysypiskami |

94020 | 90123200-7 | Usługi uzdatniania płuczki węglowej |

94020 | 90123300-8 | Usługi gospodarki odpadami |

94010 -94050, 94090 | 90200000-9 | Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane |

94030 | 90210000-2 | Usługi sprzątania ulic |

94030 | 90211000-9 | Usługi zamiatania ulic |

94030 | 90212000-6 | Usługi odśnieżania |

94030 | 90213000-3 | Usługi usuwania oblodzeń |

94010 | 90220000-5 | Usługi czyszczenia kanałów odpływowych |

94010 | 90221000-2 | Usługi opróżniania kanałów odpływowych |

94020 | 90230000-8 | Usługi usuwania azbestu |

94020, 94040 | 90240000-1 | Usługi usuwania ołowiu |

94010 -94050, 94090 | 90250000-4 | Usługi w zakresie dezynfekcji oraz tępienia szkodników na obszarach miejskich lub wiejskich |

94020, 94030 | 90260000-7 | Usługi sprzątania plaż |

94020,94040-94090 | 90300000-0 | Usługi środowiska naturalnego oraz ekologii |

94020,94040-94090 | 90310000-3 | Usługi środowiska naturalnego |

94040-94090 | 90311000-0 | Usługi doradcze dotyczące środowiska naturalnego |

94060, 94090 | 90312000-7 | Badania dotyczące wpływu na środowisko naturalnego |

94090 | 90313000-4 | System monitorowania środowiska naturalnego |

94040, 94060, 94090 | 90313100-5 | Usługi kontroli zanieczyszczeń |

94090 | 90313110-8 | Usługi kontroli zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami ropy naftowej |

94040, 94060, 94090 | 90313120-1 | Usługi monitorowania zanieczyszczeń |

94040 | 90314000-1 | Usługi pomiaru emisji |

94020, 94040 -94090 | 90315000-8 | Usługi ochrony środowiska naturalnego |

94090 | 90315100-9 | Usługi utrzymywania środowiska naturalnego |

94090 | 90315200-0 | Usługi poprawy stanu środowiska naturalnego |

94020 | 90315300-1 | Usługi recyklingu |

94020 | 50190000-3 | Usługi w zakresie złomowania pojazdów |

94020 | 50229000-6 | Złomowanie taboru kolejowego |

94020 | 50243000-0 | Złomowanie statków |

94040-94090 | 90320000-6 | Usługi ekologiczne |

17 | Usługi hotelarskie i restauracyjne 64 | | | |

64110-64320 | 55000000-0 | Usługi hotelarskie i restauracyjne |

64110 | 55100000-1 | Usługi hotelarskie |

64191-64199 | 55200000-2 | Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe inne, niż hotelowe |

64194 | 55210000-5 | Usługi w zakresie schronisk młodzieżowych |

64195 | 55220000-8 | Usługi w zakresie pól kempingowych |

64195 | 55221000-5 | Usługi w zakresie pól dla pojazdów kempingowych |

64191, 64192 | 55240000-4 | Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych |

64192 | 55241000-1 | Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych |

64192 | 55242000-8 | Usługi w zakresie domów wypoczynkowych |

64191 | 55243000-5 | Usługi w zakresie obozowisk dla dzieci |

64193 | 55250000-7 | Usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych |

64196 | 55260000-0 | Usługi w zakresie pojazdów z miejscami noclegowymi |

64199 | 55270000-3 | Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000-3 | Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków |

64210 | 55310000-6 | Restauracyjne usługi kelnerskie |

64210 | 55311000-3 | Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów |

64210 | 55312000-0 | Ogólne restauracyjne usługi kelnerskie |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000-9 | Usługi podawania posiłków |

64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000-6 | Usługi przygotowywania posiłków |

64230, 64210, 64220 | 55322000-3 | Usługi gotowania posiłków |

64290 | 55330000-2 | Usługi kawiarniane |

64310, 64320 | 55400000-4 | Usługi podawania napojów |

64310, 64320 | 55410000-7 | Usługi prowadzenia baru |

64210-64290 | 55500000-5 | Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków |

64220 | 55510000-8 | Usługi bufetowe |

64220 | 55511000-5 | Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów |

64220 | 55512000-2 | Usługi prowadzenia bufetów |

64230 | 55520000-1 | Usługi dostarczania posiłków |

64230 | 55521000-8 | Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych |

64230 | 55521100-9 | Usługi rozwożenia posiłków |

64230 | 55521200-0 | Usługi dowożenia posiłków |

64230 | 55522000-5 | Usługi dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych |

64230 | 55523000-2 | Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji |

64230 | 55523100-3 | Usługi w zakresie posiłków szkolnych |

64230 | 55524000-9 | Usługi dostarczania posiłków do szkół |

64110 -64199, 82102 | 93400000-2 | Usługi miejsc noclegowych oraz biur |

64110-64199 | 93410000-5 | Usługi miejsc noclegowych |

64110-64199 | 93411000-2 | Usługi zarządzania miejscami noclegowymi |

18 | Usługi transportu kolejowego 711 | | | |

71111, 71112 | 60111000-9 | Pasażerski transport kolejowy |

71121-71129 | 60121000-2 | Towarowy transport kolejowy |

71121 | 60121100-3 | Transport kolejowy produktów mrożonych lub chłodzonych |

71122 | 60121200-4 | Transport kolejowy produktów ropopochodnych |

71122 | 60121300-5 | Transport kolejowy cieczy lub gazów luzem |

71123 | 60121400-6 | Kolejowy transport towarów w pojemnikach |

71124 | 60121500-7 | Transport kolejowy poczty |

71129 | 60121600-8 | Transport kolejowy towarów suchych luzem |

19 | Usługi transportu wodnego 72 | | | |

72111-72240 | 61000000-5 | Usługi transportu wodnego |

72111, 72119, 72211, 72219 | 61100000-6 | Transport osób drogą wodną |

72111, 72211 | 61110000-9 | Usługi transportu promowego |

72121-72129, 72221-72229 | 61200000-7 | Transport towarów drogą wodną |

72121, 72221 | 61210000-0 | Transport towarów mrożonych drogą wodną |

72122, 72222 | 61220000-3 | Transport ropy naftowej drogą wodną |

72122, 72222, 72129, 72229 | 61230000-6 | Transport drogą wodną towarów luzem |

72123, 72229 | 61240000-9 | Transport drogą wodną towarów w kontenerach |

72129, 72229 | 61250000-2 | Transport poczty drogą wodną |

72130 | 61300000-8 | Usługi wykonywane przez statki kablowce |

72121-72129, 72221-72229 | 61400000-9 | Działalność żeglugowa |

72130, 72230 | 61500000-0 | Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą |

72130, 72230 | 61510000-3 | Wynajem jednostek pływających wraz z załogą |

72130 | 61511000-0 | Wynajem morskich jednostek pływających wraz z załogą |

72230 | 61512000-7 | Wynajem śródlądowych jednostek pływających wraz z załogą |

72130, 72230 | 61513000-4 | Usługi statków usuwających zanieczyszczenia |

72130, 72230 | 61514000-1 | Usługi statków wyposażonych w dźwigi |

72130, 72230 | 61515000-8 | Doraźne usługi statków |

72130, 72230 | 61516000-5 | Przybrzeżne usługi dostaw za pośrednictwem statków |

72130, 72230 | 61530000-9 | Wynajem łodzi wraz z załogą |

72140, 72240 | 63370000-3 | Usługi holowania lub pchania statków |

72140, 72240 | 63371000-0 | Usługi holowania statków |

72140, 72240 | 63372000-7 | Usługi pchania statków |

20 | Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe 74 | | | |

74690, 88110, 91260 | 62400000-6 | Usługi lotnicze i podobne |

74690 | 62440000-8 | Usługi eksploatacji statków powietrznych |

74690 | 62441000-5 | Usługi pilotażowe |

74690 | 62450000-1 | Usługi obsługiwania statków powietrznych |

72140, 72240, 74110-74900, 91136 | 63000000-9 | Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży |

74110-74290 | 63100000-0 | Usługi przeładunku i składowania towarów |

74110, 74190 | 63110000-3 | Usługi przeładunku towarów |

74110 | 63111000-0 | Usługi przeładunku pojemników |

74190 | 63112000-7 | Usługi przeładunku bagażu |

74190 | 63112100-8 | Usługi przeładunku bagażu pasażerskiego |

74190 | 63112110-1 | Usługi gromadzenia bagażu |

74210-74290 | 63120000-6 | Usługi składowania i magazynowania |

74210-74290 | 63121000-3 | Usługi składowania i odzyskiwania |

74210-74290 | 63121100-4 | Usługi składowania |

74220 | 63121110-7 | Usługi składowania gazu |

74290 | 63122000-0 | Usługi magazynowania |

74300-74490 | 63200000-1 | Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego |

74300 | 63210000-4 | Usługi dodatkowe w zakresie transportu kolejowego |

74410-74490 | 63220000-7 | Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego |

74410 | 63221000-4 | Usługi w zakresie obsługi dworców i przystanków autobusowych |

74420 | 63222000-1 | Usługi w zakresie eksploatacji autostrad |

74420 | 63222100-2 | Usługi w zakresie opłat za korzystanie z autostrad |

74420 | 63223000-8 | Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli |

74420 | 63223100-9 | Usługi w zakresie eksploatacji mostów |

74420 | 63223110-2 | Usługi w zakresie opłat za korzystanie z mostów |

74420 | 63223200-0 | Usługi w zakresie eksploatacji tuneli |

74420 | 63223210-3 | Usługi w zakresie opłat za korzystanie z z tuneli |

74430 | 63224000-5 | Usługi w zakresie obsługi parkingów |

74490 | 63225000-2 | Usługi wag pomostowych |

74490 | 63226000-9 | Usługi tankowania pojazdów |

72140, 72240, 74510-74590 | 63300000-2 | Usługi wspierające transport wodny |

74510, 74590 | 63310000-5 | Usługi w zakresie eksploatacji portów i dróg wodnych i usługi powiązane |

74510 | 63311000-2 | Usługi w zakresie ładowania paliwa |

74510 | 63312000-9 | Usługi w zakresie obsługi portów |

74510 | 63313000-6 | Usługi w zakresie obsługi dróg wodnych |

74590 | 63314000-3 | Usługi w zakresie tankowania statków |

74590 | 63315000-0 | Usługi w zakresie obsługi terminali pasażerskich |

74520 | 63320000-8 | Usługi w zakresie pilotowania statków |

74520 | 63330000-1 | Usługi w zakresie cumowania statków |

74530 | 63340000-4 | Usługi nawigacyjne |

74530 | 63341000-1 | Usługi w zakresie przybrzeżnej lokalizacji |

74530 | 63341100-2 | Usługi w zakresie lokalizacji latarniowców |

74530 | 63342000-8 | Usługi latarniowców |

74530 | 63343000-5 | Usługi lokalizacji boi |

74530 | 63343100-6 | Usługi znakowania boi |

74530 | 63344000-2 | Usługi latarni morskich |

74540 | 63350000-7 | Usługi wydobywania i wodowania statków |

74540 | 63351000-4 | Usługi wydobywania statków |

74540 | 63352000-1 | Usługi doraźne dotyczące statków |

74540 | 63353000-8 | Usługi przywracania pływalności statków |

74510, 74590 | 63360000-0 | Różne usługi dodatkowe w stosunku do transportu wodnego |

74590 | 63361000-7 | Usługi rejestracji statków |

74590 | 63362000-4 | Usługi kruszenia lodu |

74590 | 63363000-1 | Usługi przechowywania statków |

74590 | 63364000-8 | Usługi czarterowania statków |

74590 | 63365000-5 | Usługi wyważania jednostek pływających |

74590 | 63366000-2 | Usługi obsługiwania statków |

74590 | 63366100-3 | Usługi wodowania statków |

74590 | 63366200-4 | Usługi kontroli napowietrznej |

74590 | 63367000-9 | Usługi kutrów połowowych |

74590 | 63368000-6 | Usługi statków badawczych |

74510 | 63369000-3 | Usługi kotwiczenia |

74610-74690 | 63400000-3 | Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego |

74610 | 63410000-6 | Usługi w zakresie eksploatacji lotnisk |

74620 | 63420000-9 | Usługi kontroli lotów |

74690 | 63430000-2 | Usługi tankowania statków powietrznych |

74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000-4 | Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej |

74710, 74720, 91136 | 63510000-7 | Usługi biur podróży i podobne |

74710 | 63511000-4 | Organizacja wycieczek |

74710 | 63512000-1 | Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych |

74710, 74720, 91136 | 63513000-8 | Usługi informacji turystycznej |

74720 | 63514000-5 | Usługi świadczone przez przewodników turystycznych |

74710 | 63515000-2 | Usługi podróżne |

74710 | 63516000-9 | Usługi zarządzania podróżą |

74800, 74900 | 63520000-0 | Usługi agencji transportowych |

74800 | 63521000-7 | Usługi agencji przewozu towarowego |

74590, 74800 | 63522000-4 | Usługi maklerów okrętowych |

74800 | 63523000-1 | Usługi agencji przewozowej i portowej |

74900 | 63524000-8 | Usługi przygotowywania dokumentów transportowych |

74800, 74900 | 63600000-5 | Usługi logistyczne |

74300 | 74322000-2 | Usługi monitorowania ruchu pociągów |

74540, 88200, 88300 | 93610000-7 | Usługi związane z wodami morskimi |

21 | Usługi prawnicze 861 | | | |

86111-86190 | 74110000-3 | Usługi prawnicze |

86111-86120, 86190 | 74111000-0 | Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej |

86111-86120, 86190 | 74111100-1 | Usługi w zakresie doradztwa prawnego |

86111-86120 | 74111200-2 | Usługi reprezentacji prawnej |

86119 | 74112000-7 | Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich |

86119 | 74112100-8 | Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich |

86119 | 74112110-1 | Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich do oprogramowania |

86130 | 74113000-4 | Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania |

86130 | 74113100-5 | Usługi w zakresie dokumentów |

86130 | 74113200-6 | Usługi uwierzytelniania |

86130 | 74113210-9 | Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego |

86111-86120, 86190 | 74114000-1 | Doradztwo prawne i usługi informacyjne |

22 | Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu 872 | | | |

87201-87209, 87909 | 74500000-4 | Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu |

87202 | 74510000-7 | Zapewnianie usług personelu |

87202 | 74512000-1 | Usługi rekrutacji pomocniczego personelu biurowego |

87201 | 74513000-8 | Usługi w zakresie relokacji pracowników |

87201-87209 | 74520000-0 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu |

87203, 87205 | 74521000-7 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu biurowego |

87204 | 74522000-4 | Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników świadczących pomoc domową |

87203, 87205 | 74523000-1 | Usługi w zakresie pozyskiwania pracowników handlowych i przemysłowych |

87206 | 74524000-8 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu pielęgniarskiego |

87206, 87209 | 74525000-5 | Usługi w zakresie pozyskiwania personelu medycznego |

87201 | 74530000-3 | Usługi rekrutacyjne |

87201-87209, 87909 | 74540000-6 | Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu |

87201-87209 | 95000000-2 | Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego |

87202 -87203, 87205 | 95100000-3 | Usługi pracowników handlowych i przemysłowych |

87202 -87203, 87205 | 95110000-6 | Usługi pracowników handlowych |

87205 | 95120000-9 | Usługi pracowników przemysłowych |

87201-87209 | 95130000-2 | Usługi siły roboczej |

87202, 87203, 87205 | 95131000-9 | Pracownicze usługi agencyjne |

87203 | 95132000-6 | Usługi urzędnicze |

87203-87209 | 95133000-3 | Personel tymczasowy |

87204 | 95133100-4 | Usługi pracowników pomagających w prowadzeniu gospodarstwa domowego |

87204 | 95140000-5 | Usługi w gospodarstwie domowym |

23 | Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych 873 (z wyjątkiem 87304) | | | |

87301-87309 | 74600000-5 | Usługi detektywistyczne i ochroniarskie |

87302-87309 | 74610000-8 | Usługi ochroniarskie |

87303 | 74611000-5 | Usługi nadzoru przy użyciu alarmu |

87305 | 74613000-9 | Usługi dozoru |

87309 | 74614000-6 | Usługi w zakresie nadzoru |

87309 | 74614100-7 | Usługi systemu namierzania |

87309 | 74614110-0 | Usługi w zakresie poszukiwania osób ukry wających się |

87305 | 74615000-3 | Usługi patrolowe |

87301 | 74620000-1 | Usługi detektywistyczne |

24 | Usługi edukacyjne i szkoleniowe 92 | | | |

92110, 92190 | 80100000-5 | Usługi szkolnictwa podstawowego |

92110 | 80110000-8 | Usługi szkolnictwa przedszkolnego |

92210-92240 | 80200000-6 | Usługi szkolnictwa średniego |

92230, 92240 | 80210000-9 | Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej |

92230, 92240 | 80211000-6 | Usługi edukacji technicznej na poziomie szkoły średniej |

92230, 92240 | 80212000-3 | Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej |

92190, 92240, 92390-92900 | 80220000-2 | Usługi edukacji studentów niepełnosprawnych |

92310-92390 | 80300000-7 | Usługi szkolnictwa wyższego |

92110-92390 | 80310000-0 | Usługi edukacji młodzieży |

92310, 92390 | 80320000-3 | Usługi edukacji medycznej |

92310, 92390 | 80330000-6 | Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa |

92240 | 80340000-9 | Usługi edukacji specjalnej |

92400, 92900 | 80410000-1 | Różne usługi szkolne |

92400 | 80411000-8 | Usługi szkół jazdy |

92400 | 80411100-9 | Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy |

92400 | 80411200-0 | Usługi szkół nauki jazdy |

92400 | 80412000-5 | Usługi szkół pilotażu |

92400 | 80413000-2 | Usługi szkół nauki żeglowania |

92400 | 80414000-9 | Usługi szkół nauki nurkowania |

92400 | 80415000-6 | Usługi szkół nauki jazdy na nartach |

92230-92900 | 80420000-4 | Usługi szkoleniowe |

92310-92900 | 80421000-1 | Usługi szkolenia specjalistycznego |

92400, 92900 | 80421100-2 | Usługi szkolenia personelu |

92900 | 80422000-8 | Placówki szkoleniowe |

92900 | 80422100-9 | Usługi opracowywania programów szkoleniowych |

92310-92900 | 80422200-0 | Seminaria szkoleniowe |

92230-92900 | 80423000-5 | Usługi szkolenia zawodowego |

92230-92310 | 80423100-6 | Usługi szkolenia przemysłowego i technicznego |

92230-92310 | 80423110-9 | Usługi szkolenia przemysłowego |

92230-92310 | 80423120-2 | Usługi szkolenia technicznego |

92310-92900 | 80423200-7 | Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania |

92900 | 80423300-8 | Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe |

92900 | 80423310-1 | Usługi szkolenia komputerowego |

92220, 92310, 92390, 92900 | 80423320-4 | Kursy komputerowe |

92900 | 80424000-2 | Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego |

92900 | 80425000-9 | Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa |

92310, 92390, 92900 | 80426000-6 | Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy |

92310, 92390 | 80426100-7 | Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia |

92900 | 80426200-8 | Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy |

92310-92400 | 80427000-3 | Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego |

92210, 92220, 92390-92900 | 80428000-0 | Oferowanie kursów językowych |

92310-92400 | 80430000-7 | Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim |

25 | Usługi społeczne i zdrowotne 93 | | | |

93324, 93329 | 74511000-4 | Usługi poszukiwania pracy |

93110-93329 | 85000000-9 | Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej |

93110-93199 | 85100000-0 | Usługi ochrony zdrowia |

93110 -93192, 93199 | 85110000-3 | Usługi szpitalne i podobne |

93110 -93192, 93199 | 85111000-0 | Usługi szpitalne |

93110 | 85111100-1 | Usługi szpitalne chirurgiczne |

93110 | 85111200-2 | Medyczne usługi szpitalne |

93110 | 85111300-3 | Usługi szpitalne ginekologiczne |

93110 | 85111320-9 | Usługi szpitalne położnicze |

93110 | 85111400-4 | Usługi szpitalne rehabilitacyjne |

93110 | 85111500-5 | Usługi szpitalne psychiatryczne |

93122 | 85111600-6 | Usługi szpitalne protetyczne |

93122 | 85111700-7 | Usługi terapii tlenowej |

93199 | 85111800-8 | Usługi leczenia patologii |

93110, 93199 | 85112000-7 | Dodatkowe usługi szpitalne |

93199 | 85112100-8 | Usługi związane z zakwaterowaniem pacjentów w szpitalach |

93110, 93121, 93122,93191-93199 | 85120000-6 | Usługi medyczne i podobne |

93121, 93122 | 85121000-3 | Usługi medyczne |

93121 | 85121100-4 | Ogólne usługi lekarskie |

93121 | 85121110-7 | Ogólne usługi pediatryczne |

93121 | 85121200-5 | Specjalistyczne usługi medyczne |

93122 | 85121300-6 | Specjalistyczne usługi chirurgiczne |

93123 | 85130000-9 | Usługi stomatologiczne i podobne |

93123 | 85131000-6 | Usługi stomatologiczne |

93123 | 85131100-7 | Usługi ortodontyczne |

93123 | 85131110-0 | Usługi chirurgii ortodontycznej |

93121, 93122, 93191-93199 | 85140000-2 | Różne usługi w dziedzinie zdrowia |

93121, 93122, 93191 | 85141000-9 | Usługi świadczone przez personel medyczny |

93191 | 85141100-0 | Usługi świadczone przez położne |

93121, 93122, 93191 | 85141200-1 | Usługi świadczone przez pielęgniarki |

93121, 93122, 93191 | 85141210-4 | Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych |

93191 | 85141211-1 | Dializy wykonywane w warunkach domowych |

93122 | 85141212-8 | Usługi dializowania |

93191 | 85141220-7 | Usługi doradcze świadczone przez pielęgniarki |

93191, 93199 | 85142000-6 | Usługi paramedyczne |

93191 | 85142100-7 | Usługi fizjoterapii |

93191 | 85142200-8 | Usługi homeopatyczne |

93199 | 85142300-9 | Usługi w zakresie higieny |

93191 | 85142400-0 | Dostarczanie do domu urządzeń używanych w przypadku nietrzymania moczu lub kału |

93192 | 85143000-3 | Usługi ambulatoryjne |

93193 | 85144000-0 | Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie |

93193 | 85144100-1 | Usługi ośrodków opiekuńczych zapewniających zakwaterowanie |

93199 | 85145000-7 | Usługi świadczone przez laboratoria medyczne |

93199 | 85146000-4 | Usługi świadczone przez banki krwi |

93199 | 85146100-5 | Usługi świadczone przez banki spermy |

93199 | 85146200-6 | Usługi świadczone przez banki organów do przeszczepu |

93121 | 85147000-1 | Usługi zdrowotne świadczone dla firm |

93199 | 85148000-8 | Usługi analizy medycznej |

93199 | 85149000-5 | Usługi farmaceutyczne |

93201, 93209 | 85200000-1 | Usługi weterynaryjne |

93311-93329 | 85300000-2 | Usługi pracy społecznej i podobnej |

93311-93329 | 85310000-5 | Usługi pracy społecznej |

93311-93319 | 85311000-2 | Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe |

93311 | 85311100-3 | Usługi opieki społecznej dla osób starszych |

93311 | 85311200-4 | Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych |

93312 | 85311300-5 | Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży |

93321-93329 | 85312000-9 | Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych |

93321 | 85312100-0 | Usługi opieki dziennej |

93321 | 85312110-3 | Usługi opieki dziennej nad dziećmi |

93321 | 85312120-6 | Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną |

93322, 93323 | 85312300-2 | Usługi dozoru i doradztwa |

93322, 93323 | 85312310-5 | Usługi dozoru |

93322, 93323 | 85312320-8 | Usługi doradztwa |

93322 | 85312330-1 | Usługi planowania rodziny |

93321-93329 | 85312400-3 | Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe |

93324, 93329 | 85312500-4 | Usługi rehabilitacyjne |

93324 | 85312510-7 | Usługi rehabilitacji zawodowej |

93311-93329 | 85320000-8 | Usługi społeczne |

93110 -93199, 93311-93329 | 85323000-9 | Usługi zdrowotne świadczone na rzecz wspólnot |

26 | Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 96 | | | |

96311, 96312 | 74875000-3 | Usługi prowadzenia bibliotek |

96312 | 74875100-4 | Usługi archiwizacyjne |

96312 | 74875200-5 | Usługi katalogowania |

75300,96111-96499 | 92000000-1 | Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe |

96111-96122 | 92100000-2 | Usługi kinematograficzne oraz wideo |

96111-96122 | 92110000-5 | Produkcja filmów kinowych i wideo i podobne usługi |

96111-96122 | 92111000-2 | Usługi produkcji filmów kinowych i wideo |

96112 | 92111100-3 | Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm wideo |

96112 | 92111200-4 | Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo |

96112 | 92111210-7 | Produkcja filmów reklamowych |

96112 | 92111220-0 | Produkcja reklamowych taśm wideo |

96112 | 92111230-3 | Produkcja filmów propagandowych |

96112 | 92111240-6 | Produkcja propagandowych taśm wideo |

96112 | 92111250-9 | Produkcja filmów informacyjnych |

96112 | 92111260-2 | Produkcja informacyjnych taśm wideo |

96112 | 92111300-5 | Produkcja rozrywkowych filmów i taśm wideo |

96112 | 92111310-8 | Produkcja filmów rozrywkowych |

96112 | 92111320-1 | Produkcja rozrywkowych taśm wideo |

96114 | 92112000-9 | Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo |

96113, 96114 | 92120000-8 | Usługi dystrybucji filmów kinowych oraz taśm wideo |

96113, 96114 | 92121000-5 | Usługi dystrybucji filmów kinowych |

96113, 96114 | 92122000-2 | Usługi dystrybucji taśm wideo |

96121 | 92130000-1 | Usługi projekcji filmów |

96122 | 92140000-4 | Usługi projekcji taśm wideo |

75300, 96131 -96133 | 92200000-3 | Usługi radiowe i telewizyjne |

96131 | 92210000-6 | Usługi radiowe |

96131 | 92211000-3 | Usługi nadawania audycji radiowych |

96132, 96133 | 92220000-9 | Usługi telewizyjne |

96132, 96133 | 92221000-6 | Usługi nadawania audycji telewizyjnych |

96121, 96122, 96191-96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000-4 | Usługi rozrywkowe |

96191-96193 | 92310000-7 | Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu |

96191-96193 | 92311000-4 | Dzieła sztuki |

96191-96193 | 92312000-1 | Usługi artystyczne |

96191 | 92312100-2 | Usługi świadczone przez producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów i orkiestr rozrywkowych |

96191 | 92312110-5 | Usługi świadczone przez producentów teatralnych |

96191 | 92312120-8 | Usługi świadczone przez grupy wokalne |

96191 | 92312130-1 | Usługi świadczone przez zespoły rozrywkowe |

96191 | 92312140-4 | Usługi świadczone przez orkiestry rozrywkowe |

96192 | 92312200-3 | Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów |

96192 | 92312210-6 | Usługi świadczone przez autorów |

96192 | 92312211-3 | Usługi świadczone przez agencje literackie |

96192 | 92312212-0 | Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych |

96192 | 92312213-7 | Usługi autorów technicznych |

96192 | 92312220-9 | Usługi świadczone przez kompozytorów |

96192 | 92312230-2 | Usługi świadczone przez rzeźbiarzy |

96192 | 92312240-5 | Usługi świadczone przez animatorów kultury |

96192 | 92312250-8 | Usługi świadczone przez indywidualnych artystów |

96121, 96122, 96191-96195 | 92320000-0 | Usługi prowadzenia placówek artystycznych |

96194, 96491 | 92330000-3 | Usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne |

96194 | 92331000-0 | Usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki |

96194 | 92331100-1 | Usługi świadczone przez wesołe miasteczka |

96194 | 92331200-2 | Usługi świadczone przez parki rozrywki |

96491 | 92332000-7 | Usługi plażowe |

96191-96199 | 92340000-6 | Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne |

96194 | 92341000-3 | Usługi cyrkowe |

96195 | 92342000-0 | Usługi świadczone przez szkoły tańca |

96195 | 92342100-1 | Usługi świadczone przez szkoły tańca towarzyskiego |

96195 | 92342200-2 | Usługi świadczone przez szkoły tańca dyskotekowego |

96492 | 92350000-9 | Usługi gier hazardowych i organizowania zakładów |

96492 | 92351000-6 | Usługi gier hazardowych |

96492 | 92351100-7 | Usługi prowadzenia loterii |

96492 | 92351200-8 | Usługi prowadzenia kasyn gry |

96492 | 92352000-3 | Usługi organizowania zakładów |

96492 | 92352100-4 | Usługi prowadzenia totalizatorów |

96492 | 92352200-5 | Usługi bukmacherskie |

96499 | 92360000-2 | Usługi pirotechniczne |

96211-96290 | 92400000-5 | Usługi świadczone przez agencje informacyjne |

96311-96332 | 92500000-6 | Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne |

96311, 96312 | 92510000-9 | Usługi świadczone przez biblioteki i archiwa |

96311 | 92511000-6 | Usługi świadczone przez biblioteki |

96312 | 92512000-3 | Usługi świadczone przez archiwa |

96321, 96322 | 92520000-2 | Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych |

96321 | 92521000-9 | Usługi świadczone przez muzea |

96321 | 92521100-0 | Usługi wystawowe świadczone przez muzea |

96321 | 92521200-1 | Usługi ochrony wystaw i eksponatów |

96321 | 92521210-4 | Usługi ochrony wystaw |

96321 | 92521220-7 | Usługi ochrony eksponatów |

96322 | 92522000-6 | Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych |

96322 | 92522100-7 | Usługi ochrony obiektów historycznych |

96322 | 92522200-8 | Usługi ochrony budynków historycznych |

96331, 96332 | 92530000-5 | Usługi świadczone przez ogrody botaniczne i zoologiczne oraz rezerwaty przyrody |

96331 | 92531000-2 | Usługi świadczone przez ogrody botaniczne |

96331 | 92532000-9 | Usługi świadczone przez ogrody zoologiczne |

96332 | 92533000-6 | Usługi świadczone przez rezerwaty przyrody |

96332 | 92534000-3 | Usługi świadczone przez naturalne rezerwaty przyrody |

96411-96419 | 92600000-7 | Usługi sportowe |

96413 | 92610000-0 | Usługi świadczone przez ośrodki sportowe |

96411-96419 | 92620000-3 | Usługi w zakresie sportu |

96411 | 92621000-0 | Usługi promocji wydarzeń sportowych |

96412 | 92622000-7 | Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych |

27 | Inne usługi | | | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA IV DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2195/2002

Tabela zbieżności między CPV i NACE Rev. 1

NACE Rev.1 | CPV |

Grupa | Klasa | Nowe lub zweryfikowane kody CPV oraz opisy |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |

45.1 | 45.11 | 45112450-4 | Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych |

45.1 | 45.11 | 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |

45.1 | 45.11 | 45112711-2 | Roboty w zakresie kształtowania parków |

45.1 | 45.11 | 45112712-9 | Roboty w zakresie kształtowania ogrodów |

45.1 | 45.11 | 45112713-6 | Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych |

45.1 | 45.11 | 45112714-3 | Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy |

45.1 | 45.11 | 45112720-8 | Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych |

45.1 | 45.11 | 45112721-5 | Roboty w zakresie kształtowania pól golfowych |

45.1 | 45.11 | 45112722-2 | Roboty w zakresie kształtowania terenów jeździeckich |

45.1 | 45.11 | 45112723-9 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw |

45.1 | 45.11 | 45112730-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |

45.1 | 45.11 | 45112740-4 | Roboty w zakresie kształtowania lotnisk |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Roboty budowlane w zakresie krematoriów |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Roboty budowlane w zakresie mostów z żelaza |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Roboty budowlane w zakresie mostów ze stali |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Roboty budowlane w zakresie gazociągów |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Roboty budowlane w zakresie wież wodnych |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Roboty w zakresie ścieków |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Roboty budowlane w zakresie wyciągów narciarskich |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Roboty budowlane w zakresie wyciągów krzesełkowych |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Roboty w zakresie stabilizacji klifów |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Roboty konstrukcyjne w zakresie doków pływających |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Roboty budowlane w zakresie reaktorów jądrowych |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Zakłady demineralizacji |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Zakłady desulfitacji |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Zakłady dejonizacji |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Roboty budowlane w zakresie platform produkcyjnych |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Roboty w zakresie pokrywania betonem |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elektrycznych |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni |

NACE Rev. 1 | CPV |

Grupa | Klasa | Usunięte opisy |

| |

45.1 | 45.1 | 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |

45.2 | 45.21 | 45215211-9 | Domy dla osób starszych |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Krematoria |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Mosty z żelaza |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Mosty ze stali |

45.2 | 45.21 | 45221116-8 | Tunele podziemne |

45.2 | 45.21 | 45221212-1 | Kolej podziemna |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Rurociągi naftowe |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Gazociągi |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Wieże wodne |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Roboty w zakresie ścieków |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania wody |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Wyciągi narciarskie |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Wyciągi krzesełkowe |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Roboty w zakresie stabilizacji klifów |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Doki pływające |

45.2 | 45.245 | 45251111-2 | Reaktory jądrowe |

45.2 | 45.245 | 45251150-7 | Wieże chłodnicze |

45.2 | 45.245 | 45253100-6 | Zakłady demineralizacji |

45.2 | 45.245 | 45253200-7 | Zakłady odsiarczania spalin |

45.2 | 45.245 | 45253600-1 | Zakłady dejonizacji |

45.2 | 45.245 | 45255100-0 | Platformy produkcyjne |

45.2 | 45.245 | 45262370-5 | Powlekanie cementem |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Instalowanie stacji przełączeniowych |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Zabezpieczanie powierzchni |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

ZMIANY DO ZAŁĄCZNIKA V DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2195/2002

Tabela zbieżności między CPV i CN

CN | CPV |

Dział | Kod CN | Nowe lub zweryfikowane kody CPV oraz opisy |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Drewniane pale |

27 | 2709—2715 | 11000000-0 | Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty |

27 | 2709 | 11100000-1 | Ropa naftowa (surowa) |

27 | 2714 | 11300000-3 | Olej i podobne produkty |

27 | 2714 | 11310000-6 | Łupki olejowe lub bitumiczne |

25 | 2517.1 | 14212110-4 | Otoczaki |

25 | 2517.1 | 14212120-7 | Żwir |

25—31 | 2510[.1—.2]+3104 | 14310000-7 | Minerały do produkcji nawozów sztucznych |

41 | 4107[.2—.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Papierowe waciki lub kompresy odkażające |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Pamiętniki lub organizery osobiste |

27 | 2710.00[.26—.36+.51+.55] | 23110000-1 | Oleje lekkie i średnie oraz produkty pochodne |

27 | 2710.00[.26—.36+.51+.55] | 23111000-8 | Benzyna i paliwa lotnicze |

27 | 2710 | 23111110-2 | Naftowe paliwa lotnicze |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23111200-0 | Benzyna bezołowiowa |

27 | 2710 | 23111300-1 | Benzyna ołowiowa |

27 | 2710.00.15 | 23112000-5 | Spirytus absolutny |

27 | 2710.00.21 | 23112100-6 | Benzyna lakiernicza |

27 | 27 10.00.59 | 23120000-4 | Oleje ciężkie i produkty pochodne |

27 | 2710.00.6 | 23121000-1 | Oleje napędowe |

27 | 2710.00.6 | 23121100-2 | Olej napędowy |

27 | 2710.00.6 | 23121200-3 | Paliwo diesla |

27 | 2710.00.7 | 23122000-8 | Oleje opałowe |

27 | 2710.00.7 | 23122100-9 | Olej opałowy |

27 | 2710.00[.81—.97] | 23123000-5 | Oleje smarowe i środki smarowe |

27 | 27 10.00.87 | 23123100-6 | Oleje silnikowe |

27 | 27 10.00.87 | 23123200-7 | Oleje smarowe do sprężarek |

27 | 27 10.00.87 | 23123300-8 | Oleje smarowe do turbin |

27 | 27 10.00.92 | 23123400-9 | Oleje do kół zębatych |

27 | 27 10.00.92 | 23123500-0 | Reduktor ropy |

27 | 2710.00[.88+.92+.94] | 23123600-1 | Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów |

27 | 27 10.00.88 | 23123610-4 | Płyny do celów hydraulicznych |

27 | 27 10.00.94 | 23123620-7 | Oleje smarowe wewnętrzne |

27 | 27 10.00.94 | 23123630-0 | Oleje przeciwkorozyjne |

27 | 27 10.00.92 | 23123640-3 | Oleje elektroizolacyjne |

27 | 2710.00.9 | 23123650-6 | Płyny hamulcowe |

27 | 27 10.00.89 | 23123700-8 | Oleje wazelinowe i parafiny ciekłe |

27 | 27 10.00.89 | 23123710-1 | Oleje wazelinowe |

27 | 27 10.00.89 | 23123720-4 | Parafiny ciekłe |

28 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Nawozy azotowe |

31 | 3103 | 24152000-4 | Nawozy fosforowe |

31 | 3103 | 24152100-5 | Nawozy fosforowe mineralne |

31 | 3103 | 24152200-6 | Nawozy fosforowe chemiczne |

31 | 3101 | 24154000-8 | Nawozy zwierzęce lub roślinne |

31 | 3105 | 24158000-6 | Różne nawozy |

29—30 | 2903+2918.21+2922[.41+.42]+ 2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3—2941 + 3001 + 3002.9 | 24400000-8 | Produkty lecznicze |

29—30 | 2903+2936+2937.91 + 3003+3004 | 24410000-1 | Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu |

30 | 3003+3004 | 24411000-8 | Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą |

30 | 3003+3004 | 24412000-5 | Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego |

30 | 3003+3004 | 24413000-2 | Środki przeczyszczające |

29—30 | 2937.91 + 3003+3004 | 24414000-9 | Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne |

29—30 | 2937.91 + 3003+3004 | 24415000-6 | Produkty lecznicze używane przy cukrzycy |

29 | 2937.91 | 24415100-7 | Insulina |

29 | 2936 | 24416000-3 | Witaminy |

29 | 2936.10 | 24416100-4 | Prowitaminy |

29—30 | 2903+3003+3004 | 24417000-0 | Dodatki mineralne |

29—30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24420000-4 | Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia |

29—30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24421000-1 | Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych |

29—30 | 2918.21 + 30 01.90.91 + 3003+3004 | 24421100-2 | Środki obniżające krzepliwość krwi |

30 | 3002+3003+3004 | 24421200-3 | Środki przeciwkrwotoczne |

29—30 | 2936+3003+3004 | 24421300-4 | Preparaty przeciw anemii |

29—30 | 2936+3002 | 24421400-5 | Substytuty krwi i roztwory do perfuzji |

30 | 3003+3004 | 24422000-8 | Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego |

30 | 3003+3004 | 24422100-9 | Produkty lecznicze do terapii serca |

30 | 3003+3004 | 24422200-0 | Środki przeciw nadciśnieniu |

30 | 3003+3004 | 24422300-1 | Środki moczopędne |

30 | 3003+3004 | 24422400-2 | Środki chroniące naczynia krwionośne |

30 | 3003+3004 | 24422500-3 | Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego |

30 | 3003+3004 | 24422600-4 | Betablokery |

30 | 3003+3004 | 24422700-5 | Blokery kanałów wapniowych |

30 | 3003+3004 | 24422800-6 | Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny |

29—30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24430000-7 | Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego |

29—30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431000-4 | Produkty lecznicze dla dermatologii |

29—30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431100-5 | Środki przeciwgrzybiczne do użytku dermatologicznego |

29—30 | 2918.21 + 3003+3004 | 24431110-8 | Kwasy salicylowe |

30 | 3003+3004 | 24431200-6 | Środki zmiękczające i ochronne |

30 | 3003+3004 | 24431300-7 | Środki przeciw łuszczycy |

30 | 3003+3004 | 24431400-8 | Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego |

30 | 3003+3004 | 24431500-9 | Kortykosterydy do użytku dermatologicznego oraz do preparatów dermatologicznych |

30 | 3003+3004 | 24431600-0 | Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne |

30 | 3003+3004 | 24431700-1 | Preparaty przeciwtrądzikowe |

30 | 3003+3004 | 24432000-1 | Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego |

30 | 3003+3004 | 24432100-2 | Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne |

30 | 3003+3004 | 24432200-3 | Środki rozluźniające mięśnie |

30 | 3003+3004 | 24432300-4 | Preparaty przeciwartretyczne |

29—30 | 2937+3003+3004 | 24440000-0 | Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów |

29—30 | 2937+3003+3004 | 24441000-7 | Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów płciowych |

30 | 3003+3004 | 24441100-8 | Ginekologiczne środki przeciwinfekcyjne i antyseptyczne |

30 | 3003+3004 | 24441200-9 | Pozostałe środki ginekologiczne |

29—30 | 2937+3003+3004 | 24441300-0 | Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego |

30 | 3006 | 24441400-1 | Środki antykoncepcyjne |

30 | 3006 | 24441410-4 | Doustne środki antykoncepcyjne |

30 | 3006 | 24441420-7 | Chemiczne środki antykoncepcyjne |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442000-4 | Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442100-5 | Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442200-6 | Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego |

29—30 | 2397+3003+3004 | 24442300-7 | Produkty lecznicze do terapii tarczycy |

29—30 | 2941+3001+3002 | 24450000-3 | Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciwnowotworowe oraz immunomodulacyjne |

29—30 | 2941+3001+3002 | 24451000-0 | Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki |

29—30 | 2941+3002 | 24451100-1 | Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego |

29—30 | 2941+3002 | 24451200-2 | Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego |

29—30 | 2941+3002 | 24451300-3 | Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne |

30 | 3002 | 24451400-4 | Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego |

30 | 3002 | 24451500-5 | Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny |

30 | 3002.10 | 24451510-8 | Surowice odpornościowe |

30 | 3002 | 24451520-1 | Immunoglobuliny |

30 | 3002[.2+.3+.9] | 24451600-6 | Szczepionki |

30 | 3002.2 | 24451610-9 | Szczepionki przeciw dyfterytowi–kokluszowi–tężcowi |

30 | 3002.2 | 24451620-2 | Szczepionki przeciw dyfterytowi–tężcowi |

30 | 3002.2 | 24451630-5 | Szczepionki BCG (suche) |

30 | 3002.2 | 24451640-8 | Szczepionki przeciwko odrze–śwince–różyczce |

30 | 3002.2 | 24451650-1 | Szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu |

30 | 3002.2 | 24451660-4 | Sczepionki przeciw grypie |

30 | 3002.2 | 24451670-7 | Szczepionki przeciw polio |

30 | 3002.2 | 24451680-0 | Hepatitis B vaccines |

30 | 3002.3 | 24451690-3 | Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej |

30 | 3002+3003+3004 | 24452000-7 | Środki przeciwnowoworowe i immunomodulacyjne |

30 | 3002+3003+3004 | 24452100-8 | Środki przeciwnowotworowe |

30 | 3003+3004 | 24452200-9 | Produkty lekarskie do terapii układu dokrewnego |

30 | 3003+3004 | 24452300-0 | Środki immunosupresyjne |

29—30 | 29 39.69.00+2941 + 3003+3004 | 24460000-6 | Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów |

29—30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461000-3 | Produkty lecznicze dla układu nerwowego |

30 | 3003+3004 | 24461100-4 | Środki znieczulające |

29—30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461200-5 | Środki przeciwbólowe |

30 | 3003+3004 | 24461300-6 | Środki przeciwepileptyczne |

30 | 3003+3004 | 24461400-7 | Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona |

30 | 3003+3004 | 24461500-8 | Neuroleptyki |

30 | 3003+3004 | 24461600-9 | Neuroanaleptyki |

30 | 3003+3004 | 24461700-0 | Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego |

29—30 | 2941+3003+3004 | 24462000-0 | Produkty lecznicze dla organów zmysłów |

29—30 | 2941+3003+3004 | 24462100-1 | Środki oftalmologiczne |

30 | 3003+3004 | 24470000-9 | Środki lecznicze dla układu oddechowego |

30 | 3003+3004 | 24473000-6 | Produkty lecznicze przeciwko przewlekłym chorobom przenoszonym drogą kropelkową |

30 | 3003+3004 | 24474000-3 | Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom |

30 | 3003+3004 | 24475000-0 | Preparaty antyhistaminowe do użytku ogólnoustrojowego |

30 | 3003+3004 | 24490000-5 | Różne produkty lecznicze |

30 | 3003+3004 | 24491000-2 | Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady |

30 | 3003+3004 | 24491100-3 | Środki przeciwko pierwotniakom |

30 | 3003+3004 | 24491200-4 | Środki przeciwko robakom |

30 | 3003+3004 | 24491300-5 | Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady |

30 | 3003+3004 | 24492000-9 | Roztwory medyczne |

30 | 3003+3004 | 24492100-0 | Roztwory do wlewów |

30 | 3003+3004 | 24492200-1 | Produkty do żywienia pozajelitowego |

30 | 3003+3004 | 24492210-4 | Roztwory do żywienia pozajelitowego |

30 | 3003+3004 | 24492300-2 | Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego |

30 | 3003+3004 | 24492400-3 | Roztwory do perfuzji |

30 | 3003+3004 | 24492500-4 | Roztwory do wstrzykiwania |

30 | 3003+3004 | 24492510-7 | Płyny dożylne |

30 | 3003+3004 | 24492600-5 | Roztwory galenowe |

30 | 3003+3004 | 24492700-6 | Roztwory glukozy |

30 | 3003+3004 | 24492800-7 | Roztwory do dializy |

30 | 3003+3004 | 24493000-6 | Pozostałe produkty terapeutyczne |

30 | 30 02.90.90 | 24493100-7 | Toksyny |

29—30 | 2939.70+3003+3004+3005.10 | 24493200-8 | Namiastki nikotyny |

30—38 | 3006+3882 | 24494000-3 | Czynniki diagnostyczne |

30 | 30 04.90.99 | 24495000-0 | Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne |

30—34—38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496000-7 | Odczynniki i środki kontrastowe |

30 | 30 06.40.00 | 24496100-8 | Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi |

30 | 30 06.40.00 | 24496200-9 | Odczynniki do badania krwi |

30—34—38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496300-0 | Odczynniki chemiczne |

30—38 | 3006+3822 | 24496400-1 | Odczynniki izotopowe |

38 | 3822 | 24496500-2 | Odczynniki laboratoryjne |

30 | 3006[.2—.4] | 24496600-3 | Odczynniki do elektroforezy |

30 | 3006[.2—.4] | 24496700-4 | Odczynniki urologiczne |

30 | 3006.30 | 24496800-5 | Nośniki kontrastu rentgenowskiego |

30 | 3006 | 24497000-4 | Preparaty lecznicze, z wyłączeniem produktów stomatologicznych |

30 | 3006[.2—.4] | 24497100-5 | Preparaty do lewatywy |

30 | 3006.40 | 24497110-8 | Cementy do rekonstrukcji kości |

30—35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498000-1 | Produkty lekarskie |

30—35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498100-2 | Kultury mikrobiologiczne |

30 | 3001[.10+.20] | 24498200-3 | Gruczoły i ich ekstrakty |

35 | 3504 | 24498300-4 | Substancje peptydowe |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach |

40 | 4005+4006.9+4007—4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Wyroby z gumy wulkanizowanej i niewulkanizowanej |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Wyroby z gumy niewulkanizowanej |

40 | 4007—4010+4016.9 | 25122000-2 | Wyroby z gumy wulkanizowanej |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Rury, przewody rurowe i węże z gumy wulkanizowanej |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej |

40 | 4014 | 25122300-5 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne z gumy wulkanizowanej |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Wykładziny podłogowe i maty z gumy wulkanizowanej |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Wykładziny podłogowe z gumy wulkanizowanej |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Maty z gumy wulkanizowanej |

40 | 4008—4010+4016 | 25122500-7 | Formy z gumy wulkanizowanej |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Budynki modułowe i przenośne |

25 | 2523 | 28811210-5 | Cement wiertniczy |

84 | 8406—8412 | 29110000-3 | Turbiny i silniki |

84 | 8412.21+8412.31 | 29111000-0 | Silniki |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Turbiny parowe |

84 | 8406.9 | 29113100-5 | Części turbin parowych |

84 | 8408[.2+.9]+8412—8414 | 29120000-6 | Pompy i sprężarki |

84 | 8408[.2+.9]+8412[.21+.29+.31 + .39+.8] | 29121000-3 | Silniki i generatory mocy hydrauliczne lub pneumatyczne |

84 | 8408[.2+.9] | 29121200-5 | Silniki hydrauliczne |

84 | 8408[.2+.9] | 29121300-6 | Silniki pneumatyczne |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Rozsiewacze nawozów |

84 | 8467[.1— .8]+8508[.1—.8] | 29450000-8 | Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne |

84 | 8430+8479 | 29523100-2 | Maszyny inżynierii lądowej i wodnej |

84 | 8430.1 | 29523110-5 | Urządzenia do wbijania pali |

84 | 8479.1 | 29523120-8 | Maszyny do nabijania nawierzchni drogowych |

84 | 8479.1 | 29523121-5 | Strugarki |

84 | 8479.1 | 29523122-2 | Rębarki |

84 | 8479.1 | 29523123-9 | Maszyny chodnikowe |

84 | 8479.1 | 29523124-6 | Walce drogowe |

84 | 8479.1 | 29523125-3 | Walce mechaniczne |

84 | 8430.2 | 29523130-1 | Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe |

84 | 8430.2 | 29523131-8 | Pługi odśnieżające lemieszowe |

84 | 8430.2 | 29523132-5 | Pługi odśnieżające wirnikowe |

84 | 8430.1 | 29523140-4 | Maszyny do wyciągania pali |

84 | 8430.61 | 29523150-7 | Maszyny do zagęszczania gruntu |

84 | 8430.6 | 29523160-0 | Maszyny do kładzenia okablowania |

84 | 8425 | 29526128-5 | Wyciągarki |

87 | 8710 | 29610000-8 | Czołgi oraz opancerzone wozy bojowe |

87 | 8710 | 29611000-5 | Czołgi |

87 | 8710 | 29611100-6 | Części czołgów |

73—84—85 | 7322+8408+8417+8419+8438+ 8514 | 29836000-8 | Sprzęt przemysłowy |

84 | 8408 | 29836100-9 | Sprężarki |

84 | 8419 | 29836200-0 | Urządzenia chłodzące |

90 | 8304+8517.21+9008.3 | 30191000-4 | Sprzęt biurowy |

90 | 9008.3 | 30191200-6 | Rzutniki do przezroczy |

84 | 8471.70.40 | 30233171-0 | Dyski |

94 | 9405.1 | 31524200-7 | Oprawy oświetleniowe ścienne |

94 | 9405.1 | 31524210-0 | Oświetlenie ścienne |

90 | 9012+9018—9022 | 33110000-4 | Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego |

90 | 9018 | 33112000-8 | Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski |

90 | 9018+9012.1 | 33112300-1 | Skanery ultradźwiękowe |

90 | 9012.1 | 33112310-4 | Ultrasonokardiografy |

90 | 9012.1 | 33112320-7 | Urządzenia Dopplera |

90 | 9018 | 33112330-0 | Echoencefalografy |

90 | 9018 | 33112340-3 | Echokardiografy |

90 | 9012.1 | 33113000-5 | Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego |

90 | 9012.1 | 33113110-9 | Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego |

90 | 9012.1+9018 | 33115000-9 | Urządzenia tomograficzne |

90 | 9012.1 | 33115100-0 | Skanery do tomografii komputerowej |

90 | 9012.1 | 33115200-1 | Skanery do tomografii komputerowej osiowej |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Urządzenia sterylizujące |

94 | 9402.9 | 33192130-2 | Łóżka z silnikiem |

87 | 8713 | 33193121-3 | Wózki inwalidzkie z silnikiem |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Materiał polaryzacyjny |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453000-0 | Aparatura do laboratoriów fotograficznych |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453100-1 | Lampy błyskowe |

90 | 9006.62 | 33453110-3 | Fotograficzne lampy błyskowe |

90 | 9006.62 | 33453111-0 | Fotograficzne kostki błyskowe |

87 | 8712 | 34441000-0 | Rowery niewyposażone w silniki |

89 | 8903+8906.00[.1—.9] | 35121000-8 | Łodzie specjalistyczne |

92 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Syntezatory |

CN | CPV |

Dział | Kod CN | Usunięte opisy |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Pale |

27 | 2709-2715 | 11000000-0 | Surowa ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty |

27 | 2709 | 11100000-1 | Surowa ropa naftowa |

27 | 2709 | 11110000-4 | Ropa naftowa i produkty naftowe |

27 | 2709 | 11111000-1 | Olej |

27 | 2709 | 11111100-2 | Olej surowy |

27 | 2709 | 11112000-8 | Produkty naftowe |

25—31 | 2510.00[.1—.2]+3104 | 14310000-7 | Minerały do produkcji nawozów sztucznych |

41 | 4107[.2—.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Papierowe waciki lub kompresy odkażające |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Pamiętniki lub organizery osobiste |

27 | 2710.00[.26—.36+.51+.55] | 23110000-1 | Benzyna i paliwa lotnicze |

27 | 27 10.00.51 | 23111000-8 | Paliwa lotnicze |

27 | 2710.00.5 | 23111200-0 | Paliwa naftowe |

27 | 27 10.00.51 | 23111210-3 | Naftowe paliwa odrzutowe |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23112000-5 | Benzyna |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23112200-7 | Benzyna 4-gwiazdkowa |

27 | 2710.00[.26—.36] | 23113000-2 | Ropa naftowa |

27 | 2710.00[.8—.9] | 23135000-2 | Smarowe oleje z ropy naftowej |

27 | 2710.00[.8—.9] | 23135100-3 | Oleje smarowe |

27 | 2710.00[.8—.9] | 23135200-4 | Środki smarowe |

27 | 2710.00.9 | 23135300-5 | Preparaty z olejów ciężkich |

27 | 27 10.00.96 | 23135310-8 | Oleje elektrycznie izolujące |

28—31 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Azotowe nawozy sztuczne |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fosforanowe nawozy sztuczne |

31 | 3103 | 24152100-5 | Mineralne fosforanowe nawozy sztuczne |

31 | 3103 | 24152200-6 | Chemiczne fosforanowe nawozy sztuczne |

31 | 3101 | 24154000-8 | Nawozy sztuczne pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego |

31 | 3105 | 24158000-6 | Różne nawozy |

30 | 3002.10 | 24411000-8 | Surowice |

30 | 3002.10 | 24411200-0 | Immunoglobulina |

30 | 3002.10 | 24411300-1 | Gammaglobulina |

30 | 3002.2 | 24412100-6 | Szczepionki dla ludzi |

30 | 3002.2 | 24412110-9 | Szczepionka przeciwko tyfusowi plamistemu |

30 | 3002.2 | 24412120-2 | Szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby typu В |

30 | 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulina |

29 | 2937 | 24413000-2 | Hormony |

29 | 2937.9 | 24413200-4 | Sterydy |

29—30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3—2941 + 3001 + 3002.9 | 24415000-6 | Chemikalia farmaceutyczne i medyczne |

29—30 | 2922[.41+.42]+2923+2924[.1 + .22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+ .69]+2934.3—2941+3001 + 3002.9 | 24415100-7 | Chemikalia farmaceutyczne |

29 | 2932.2 | 24415110-0 | Laktony |

29—30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.29+ 2933[.1+.21+.5+.69]+ 2934.3—2941 + 3001 + 3002.9 | 24415200-8 | Chemikalia medyczne |

29—30 | 2935+2941+3001+3006 | 24416000-3 | Leki |

29—30 | 2935+2941+3001[.4+.9]+3004[.4+ .9] | 24416100-4 | Środki lecznicze |

29 | 2941 | 24416110-7 | Antybiotyki |

29 | 2941.10 | 24416111-4 | Penicylina |

29 | 2935 | 24416120-0 | Sulfonamidy |

30 | 3001—3006 | 24416200-5 | Preparaty farmaceutyczne |

30 | 3006 | 24418000-7 | Opatentowane środki farmaceutyczne |

30 | 3002.90.9 | 24419200-6 | Antyseptyki |

30 | 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Medyczne produkty, chemiczne, z wyjątkiem produktów stomatologicznych |

30—34—38 | 3006[.2+.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Odczynniki |

30—38 | 3006+3822 | 24421140-4 | Odczynniki diagnostyczne |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach |

40 | 4005+4006.9+4007—4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Wyroby z gumy wulkanizowanej i niewulkanizowanej |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Wyroby z gumy niewulkanizowanej |

40 | 4007—4010+4016.9 | 25122000-2 | Wyroby z gumy wulkanizowanej |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Rury, przewody rurowe i węże z gumy wulkanizowanej |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej |

40 | 4014 | 25122300-5 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne z gumy wulkanizowanej |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Wykładziny podłogowe i maty z gumy wulkanizowanej |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Wykładziny podłogowe z gumy wulkanizowanej |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Maty z gumy wulkanizowanej |

40 | 4008—4010+4016 | 25122500-7 | Formy z gumy wulkanizowanej |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Baraki przenośne |

73—74—76—82—85 | 7323+7418.1 + 7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

84 | 8431[.43+.49] | 28850000-5 | Głowice odwiertowe |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Turbiny oparowe |

84 | 8406[.1+.8] | 29113100-5 | Części turbin oparowych |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Aparatura do czyszczenia wodą pod ciśnieniem |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Maszyny do rozrzucania nawozu |

84 | 8467[.1— .8]+8508[.1—.8] | 29450000-8 | Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne |

87 | 8710 | 29610000-8 | Cysterny opancerzone i uzbrojone pojazdy bojowe |

87 | 8710 | 29611000-5 | Cysterny zmotoryzowane |

87 | 8710 | 29611100-6 | Części cystern zmotoryzowanych |

90 | 9023 | 30191200-6 | Sprzęt dydaktyczny |

90 | 9018+9022 | 33110000-4 | Urządzenia do rejestrowania obrazu |

90 | 9022 | 33111630-6 | Skanografy |

90 | 9018 | 33112000-8 | Echografia |

90 | 9018 | 33112300-1 | Echoencefalograf |

90 | 9018 | 33113000-5 | Skanery do użytku medycznego |

90 | 9019+9020 | 33155100-2 | Przyrządy do fizjoterapii |

90 | 9021.9 | 33184310-9 | Zastawki serca |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Urządzenia do sterylizacji, dezynfekcji i higieniczne |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterylizatory |

84 | 9402.9 | 33192130-2 | Łóżka z silnikiem |

84 | 8713 | 33193121-3 | Silnikowe wózki inwalidzkie |

90 | 9012.1 | 33261220-5 | Skanery CT |

90 | 9012.1 | 33261230-8 | Skanery CAT |

90 | 9012.1 | 33261260-7 | Sprzęt do obróbki obrazu |

90 | 9012.1 | 33261270-0 | Jądrowe skanery rezonansu magnetycznego |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Materiał polaryzacyjny |

87 | 8712 | 34441000-0 | Rowery niewyposażone w silniki |

89 | 8903+8906.00[.1—.9] | 35121000-8 | Łodzie specjalne |

84 | 9403.60.3 | 36122400-6 | Witryny |

82 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Syntezatory |

--------------------------------------------------