32003R1982Dziennik Urzędowy L 298 , 17/11/2003 P. 0029 - 0033


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2003

z dnia 21 października 2003 r.

wprowadzające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w zakresie pobierania próbek i zasad dalszego śledzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) [1], w szczególności jego art. 15 ust. 2 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 ustanowiło wspólne ramy dla systematycznego prowadzenia statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia, które obejmują porównywalne i aktualne dane przekrojowe i dane dotyczące zmian w czasie, dotyczące dochodów oraz poziomu i rozmieszczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej.

(2) Na podstawie art. 15 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 niezbędne są środki wykonawcze dla zharmonizowania metod i definicji dotyczących aspektów pobierania próbek i zasad dalszego śledzenia.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zasady i wskazówki dotyczące pobierania próbek i zasad dalszego śledzenia oraz definicji stosowanych do statystyk Wspólnoty dotyczących dochodów i warunków życia (EU-SILC) ustanowiono w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 2003 r.

W imieniu Komisji

Pedro Solbes Mira

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. DEFINICJE

Do celów niniejszego rozporządzenia następujące definicje stosuje się do składnika EU-SILC dotyczącego zmian w czasie:

a) próba wstępna: odnosi się do badanych gospodarstw domowych lub osób w chwili ich wyznaczenia do włączenia do EU-SILC.

b) uczestnicy badania: oznaczają wszystkich lub niektórych członków gospodarstw domowych w próbie wstępnej, którzy przekroczyli granicę pewnego wieku.

c) granica wieku używana do zdefiniowania uczestników badania:

W przypadku czteroletniego badania panelowego granica wieku nie powinna być wyższa niż 14 lat. W krajach, do których odnoszą się badanie panelowe czteroletnie i próba adresowa lub próba gospodarstw domowych, wszyscy członkowie gospodarstwa domowego w wieku 14 lat lub starsi w próbie wstępnej są uczestnikami badania. W krajach, do których odnoszą się badanie panelowe czteroletnie i próba osób, oznacza to wyznaczenie co najmniej jednej takiej osoby na gospodarstwo domowe.

Powyższa minimalna granica wieku jest niższa w przypadku dłużej trwającego badania panelowego. Dla badania panelowego trwającego dłużej niż osiem lat członkowie gospodarstw domowych niezależnie od wieku w próbie wstępnej są uczestnikami badania, a dzieci badanych kobiet urodzone w czasie, gdy matka bierze udział w badaniu panelowym, wlicza się do uczestników badania.

d) czas trwania badania panelowego: oznacza liczbę lat, w ciągu których uczestnicy badania, wcześniej wyznaczeni do próby, są objęci danym badaniem panelowym w celu uzyskania lub opracowania informacji dotyczących zmian w czasie.

e) badane gospodarstwo domowe: oznacza gospodarstwo obejmujące co najmniej jednego uczestnika badania. Badane gospodarstwo domowe włącza się do EU-SILC w celu zebrania i opracowania szczegółowych informacji, w przypadku gdy obejmuje ono co najmniej jednego uczestnika badania w wieku 16 lat lub starszego.

f) informacje szczegółowe: odnoszą się do informacji osobistych (zdrowie, dostęp do służby zdrowia, szczegółowa informacja na temat pracy, historia działalności i kalendarz działalności), wymaganych w odniesieniu do co najmniej jednego uczestnika badania w wieku 16 lat lub starszego dla każdego gospodarstwa domowego.

g) współmieszkańcy (którzy nie są uczestnikami badania): oznaczają wszystkich aktualnych mieszkańców gospodarstwa domowego innych niż osoby zdefiniowane powyżej jako uczestnicy badania.

h) projekt rotacyjny: odnosi się do wyboru próby w oparciu o liczbę prób pilotażowych lub replikacji, z których każda ma podobny zakres i projekt i jest reprezentatywna dla całej populacji. Z roku na rok niektóre replikacje trwają, podczas gdy z innych rezygnuje się i zastępuje się je nowymi replikacjami

W przypadku projektu rotacyjnego opartego na czterech replikacjach o rotacji jedna replikacja na rok, z jednej replikacji rezygnuje się niezwłocznie po upływie pierwszego roku, druga trwa dwa lata, trzecia trzy lata, a czwarta cztery lata. Począwszy od drugiego roku, co rok wprowadza się jedną nową replikacją i trwa ona cztery lata.

Do składnika przekrojowego i składnika EU-SILC dotyczącego zmian w czasie stosuje się następujące definicje:

i) wiek: odnosi się do wieku na końcu okresu odniesienia dochodu.

j) członkowie gospodarstwa domowego: definicja odnosi się do warunków, jakie są wymagane do zakwalifikowania osoby jako członka gospodarstwa domowego, które są ustanowione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1980/2003 [1] w sprawie definicji i uaktualnionych definicji.

k) zbiorowe gospodarstwo domowe: odnosi się do innego niż instytucja prywatnego miejsca zamieszkania, takiego jak internat, akademik, miejsce zakwaterowania związane z edukacją lub inne miejsca zakwaterowania, zamieszkiwanego przez więcej niż pięć osób, które nie dzielą między sobą kosztów związanych z gospodarstwem domowym. Dotyczy to również rezydentów gospodarstw domowych, które liczą więcej niż pięciu rezydentów.

l) instytucje: odnoszą się do domów starców, instytucji ochrony zdrowia, instytucji religijnych (zakony, klasztory), instytucji poprawczych i karnych. Co do zasady instytucje od zbiorowych gospodarstw domowych odróżnia fakt, że mieszkańcy instytucji nie ponoszą indywidualnej odpowiedzialności za ich utrzymanie. W niektórych przypadkach domy starców mogą być uważane za zbiorowe gospodarstwa domowe na podstawie tej zasady.

2. POPULACJA DOCELOWA EU-SILC

Populacją docelową EU-SILC jest prywatne gospodarstwo domowe i jego aktualni członkowie zamieszkujący na terytorium Państwa Członkowskiego w czasie zbierania danych. Osoby zamieszkujące w zbiorowych gospodarstwach domowych i instytucjach co do zasady są wyłączone z populacji docelowej.

Niewielke części terytorium państwowego liczące nie więcej niż 2 % populacji państwa i terytoria państwowe wymienione poniżej mogą zostać wyłączone z EU-SILC po zawarciu porozumienia między zainteresowanymi Państwami Członkowskimi a Komisją (Eurostat).

TABELA 1

Terytoria państwowe, które mogą być wyłączone z EU-SILC

Państwo | Terytoria |

Francja | Francuskie departamenty zamorskie i terytoria |

Niderlandy | Wyspy Zachodniofryzyjskie z wyjątkiem Texel |

Irlandia | Wszystkie oddalone od brzegu wyspy z wyjątkiem Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan i Valentia |

Zjednoczone Królestwo | Szkocja na północ od Kanału Kaledońskiego, Wyspy Scilly |

3. WYBÓR PRÓBY

1. Dla wszystkich składników EU-SILC (niezależnie od tego czy ich podstawą jest badanie, czy rejestr) dane przekrojowe i dane dotyczące zmian w czasie (próba wstępna) opierają się na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych populacji zamieszkującej w prywatnych gospodarstwach domowych w danym państwie, niezależnie od języka, narodowości lub statusu pobytu. Wszystkie prywatne gospodarstwa domowe i wszystkie osoby w wieku 16 lat lub starsze w ramach danego gospodarstwa domowego kwalifikują się do przeprowadzenia badania.

2. Reprezentatywne próby probabilistyczne osiąga się zarówno dla gospodarstw domowych, które stanowią podstawową jednostkę pobierania próbek, zbierania danych i analizy danych, jak i dla indywidualnych osób w populacji docelowej.

3. Pobieranie próbek oraz metody wyboru próby zapewniają, że każdej osobie i każdemu gospodarstwu domowemu populacji docelowej jest przypisane znane i inne niż zerowe prawdopodobieństwo wyboru.

4. Na zasadzie wyjątku w Niemczech ust. 1–3 stosuje się wyłącznie do tej części próby, która opiera się na próbie probabilistycznej, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia.

4. REPREZENTATYWNOŚĆ PRÓBY

W odniesieniu do wymogów staranności dla najbardziej krytycznych zmiennych i do konieczności przedstawiania wyników zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie UE jako całości rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 (art. 9 i załącznik II) odnosi się do minimalnych efektów liczebności próby, jakie należy osiągnąć.

Poszczególne państwa mogą zażądać prób o większej liczebności, które będą odpowiadały wymogom krajowym. Dla obliczenia zamierzonych efektów próby, do celów określenia liczebności, jaką należy osiągnąć, za odniesienie przyjmuje się, jak to określa Rada, przekrojowy strukturalny wskaźnik zagrożenia ubóstwem na poziomie krajowym. Dla składnika dotyczącego zmian w czasie dany przekrojowy wskaźnik może zostać określony jako wskaźnik z pierwszego roku każdego szeregu danych dotyczących zmian w czasie. Czynnik, za pomocą którego wymagana liczebność próby ma zostać zwiększona w celu uwzględnienia efektów braku odpowiedzi i efektów zamierzonych, każde państwo ocenia na podstawie dotychczasowych doświadczeń i zaproponowanego projektu badania oraz uzgadnia go z Komisją (Eurostat).

5. WYMOGI STARANNOŚCI DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA DANYCH

Wymogi staranności dotyczące publikowania danych zebranych w EU-SILC określa się w odniesieniu do obserwacji dotyczących próby, na których statystyka się opiera, oraz w odniesieniu do liczby brakujących odpowiedzi na poziomie pozycji (dodatkowo w stosunku do całkowitej liczby brakujących odpowiedzi na poziomie jednostki). Komisja nie publikuje prognozy, jeśli jest ona oparta na mniej niż 20 obserwacjach próby lub jeśli liczba brakujących odpowiedzi na poziomie danej pozycji przekracza 50 %. Komisja publikuje dane z odpowiednim oznaczeniem, jeśli prognoza opiera się na 20–49 obserwacjach próby lub jeśli liczba brakujących odpowiedzi na poziomie pozycji przekracza 20 % i jest niższa niż lub równa 50 %. Komisja publikuje dane w normalny sposób, gdy opierają się na 50 lub więcej obserwacjach próby i liczba brakujących odpowiedzi nie przekracza 20 %.

Wszystkie publikacje danych obejmują informację techniczną w odniesieniu do każdego Państwa Członkowskiego, dotyczącą efektywnej liczebności próby oraz ogólnego wskaźnika dopuszczalnych granic błędu co najmniej dla głównych prognoz.

6. DALSZE DZIAŁANIA WOBEC UCZESTNIKÓW BADANIA, BADANYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH I WSPÓŁMIESZKAŃCÓW W SKŁADNIKU EU-SILC DOTYCZĄCYM ZMIAN W CZASIE

1. W celu zbadania zmian w czasie na poziomie osób oraz w celu obliczenia wskaźników spójności społecznej w odniesieniu do trwałego ubóstwa wszystkie badane osoby pozostające w prywatnym gospodarstwie domowym lub przeprowadzające się do prywatnego gospodarstwa domowego, które znajduje się na terytorium państwowym objętym badaniem, są objęte próbą EU-SILC przez okres (czas trwania badania panelowego) co najmniej czterech lat.

2. W drodze wyjątku od ust. 1 w tych Państwach Członkowskich, które stosują projekt rotacyjny, czas trwania badania panelowego może być różny i wynosić od jednego do co najmniej czterech lat w odniesieniu do replikacji wprowadzonych w pierwszym roku.

3. Zasady dotyczące dalszych działań wobec uczestników badania, badanych gospodarstw domowych i współmieszkańców są wskazane poniżej.

TABELA 2

Zasady dotyczące dalszych działań wobec uczestników badania, badanych gospodarstw domowych i współmieszkańców

Uczestnicy badania

Należy

Przeprowadzający się do prywatnego gospodarstwa domowego, które znajduje się na terytorium państwowym objętym badaniem | Odszukać nową lokalizację gospodarstwa domowego |

Inne osoby czasowo przebywające poza domem, które nadal są uważane za członków gospodarstwa domowego | Objąć badaniem w gospodarstwie domowym, do którego należą |

Osoby, które nie są już członkami prywatnego gospodarstwa domowego, lub osoby, które przeprowadziły się poza terytorium państwowe objęte badaniem | Zrezygnować z badania |

Badane gospodarstwa domowe

Należy

Niewłączone do badania w żadnym roku z powodu niemożności odnalezienia adresu lub ponieważ pod danym adresem nikt nie mieszka lub ponieważ nie ma informacji na temat tego, co stało się z danym gospodarstwem domowym lub dane gospodarstwo domowe odmawia współpracy | Zrezygnować z badania |

Z którymi nie skontaktowano się w pierwszym roku badania panelowego albo nie skontaktowano się w dwóch kolejnych latach z powodu niemożności dotarcia pod wskazany adres albo ponieważ całe gospodarstwo domowe czasowo przebywa poza domem lub nie może udzielić odpowiedzi z powodu niezdolności lub choroby | Zrezygnować z badania |

Współmieszkańcy

Należy

Osoby mieszkające w gospodarstwie domowym, które obejmuje co najmniej jednego uczestnika badania | Odszukać |

Osoby mieszkające w gospodarstwie domowym, które nie obejmuje żadnego uczestnika badania | Zrezygnować z badania |

7. PRZYPISYWANIE I WAŻENIE

1. Jeżeli w wyniku braku odpowiedzi w odniesieniu do zmiennych dochodu na poziomie składnika brakuje danych, stosuje się właściwe metody statystycznego przypisywania.

2. Jeżeli jakakolwiek zmienna dochodu brutto na poziomie składnika nie została zebrana w sposób bezpośredni, stosuje się właściwe metody statystycznego przypisywania i/lub modelowania w celu osiągnięcia wymaganych zmiennych docelowych.

3. Jeżeli brak jest odpowiedzi na pojedynczy kwestionariusz w ramach badanego gospodarstwa domowego, stosuje się właściwe procedury statystyczne ważenia i/lub przypisywania w celu stworzenia prognozy całkowitego dochodu danego gospodarstwa domowego.

4. Czynniki ważenia oblicza się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wyboru jednostki, braku odpowiedzi na poziomie jednostki oraz, gdzie właściwe, z dostosowaniem próby do danych zewnętrznych, odnoszących się do podziału gospodarstw domowych i osób w ramach populacji docelowej według płci, wieku (pięć lat), wielkości gospodarstw domowych oraz ich rozmieszczenia i obszaru występowania (poziom NUTS II) lub odnoszących się do danych dotyczących dochodu pochodzących z innych źródeł krajowych, jeśli zainteresowane Państwa Członkowskie uważają takie zewnętrzne dane za wystarczająco wiarygodne.

5. Państwa Członkowskie dostarczą Komisji (Eurostat) wszelkich informacji, jakich zażąda, w zakresie organizacji i metodologii badania, w szczególności wskażą przyjęte kryteria wyboru projektu i liczebności próby.

[1] Dz.U. L 298 z 17.11.2003, str. 1.

--------------------------------------------------