32003R1799Dziennik Urzędowy L 264 , 15/10/2003 P. 0012 - 0013


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1799/2003

z dnia 13 października 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2003/495/WPZiB z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie Iraku [1], zmienione wspólnym stanowiskiem 2003/735/WPZiB [2],

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) w następstwie rezolucji 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 22 maja 2003 r., Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem [3], które, między innymi przewiduje środki zamrażające skierowane przeciwko byłemu rządowi Iraku oraz innym podmiotom państwowym. Środki te weszły w życie dnia 9 lipca 2003 r.

(2) przegląd stosownych tekstów doprowadził do wniosku, że rezolucja nie wymaga, aby środki zamrażające zostały zastosowane w odniesieniu do funduszy i zasobów gospodarczych ministerstw i innych organów państwowych, które nie znajdowały się poza Irakiem w dniu 22 maja 2003 r., ale zostały przeniesione poza Irak po tym dniu.

(3) ze względu na to, zakaz udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych organom państwowym w Iraku, który osłabia funkcjonowanie takich organów i niepotrzebnie hamuje odbudowę Iraku, powinien zostać ponownie rozważony. W rezultacie, wyjaśnienia dotyczące płatności związanych z wywozem, dokonywane za pośrednictwem banków państwowych wymienionych we właściwym Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003 stają się zbyteczne.

(4) rezolucja 1483 (2003) przedstawia zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych jako pierwszy krok w procesie prowadzącym do przekazania ich do Funduszu Rozwoju na rzecz Iraku. Zwalnia z tego procesu również fundusze i zasoby gospodarcze podlegające zastawom lub orzeczeniom ustanowionym lub wydanym przed dniem 22 maja 2003 r. Utrzymywanie środków zamrażających nie jest dlatego właściwe, jeżeli dane fundusze i zasoby gospodarcze są wyraźnie zwolnione z wymogu w celu spowodowania przekazania ich do tego Funduszu.

(5) uważa się, że brak wymogu zamrożenia nie powinien naruszać stosowalności normalnych zasad dotyczących uznawania i wprowadzania w życie orzeczeń sądów arbitrażowych i zagranicznych. Ponadto, nie powinno się przyznawać zwolnień w odniesieniu do jakichkolwiek orzeczeń podjętych z naruszeniem rozporządzenia Rady (WE) nr 3541/92 z dnia 7 grudnia 1992 r. zakazującego zaspokajania roszczeń irackich z tytułu umów i transakcji, na których wykonanie wpływ wywarła rezolucja 661 (1990) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i rezolucje pokrewne [4].

(6) od czasu gdy zmiany te odnoszą się do interpretacji rezolucji 1483 (2003), właściwe jest nadanie im mocy wstecznej do dnia, w którym rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 weszło w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1210/2003 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł. 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do poprzedniego rządu irackiego, lub jakiegokolwiek organu państwowego, przedsiębiorstwa, włączając w to spółki ustanowione na mocy prawa prywatnego, w których władze państwowe posiadają udziały większościowe lub kontrolne, lub agencje tego rządu, wskazane przez Komitet ds. Sankcji i wymienione w załączniku III, zostają zamrożone, jeżeli znajdowały się poza Irakiem w dniu 22 maja 2003 r.

2. Wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze wskazane przez Komitet ds. Sankcji i wymienione w załączniku IV, należące do, stanowiące własność lub będące w posiadaniu następujących osób, zostają zamrożone:

a) były Prezydent Saddam Hussein;

b) wyżsi urzędnicy jego reżimu;

c) najbliżsi członkowie ich rodzin; lub

d) osoby prawne, organy lub podmioty będące własnością lub kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby określone w lit. a), b) i c) lub przez każdą osobę fizyczną lub prawną działającą w ich imieniu lub pod ich kierownictwem.

3. Żadne fundusze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, lub przekazane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, organowi lub podmiotowi wymienionemu w załączniku IV.

4. Żadne zasoby gospodarcze nie zostają udostępnione, bezpośrednio lub pośrednio, lub przekazane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, organowi lub podmiotowi wymienionemu w załączniku IV, aby umożliwić tej osobie, grupie lub podmiotowi uzyskiwanie funduszy, towarów lub usług.";

2) w art. 5 skreśla się ust. 2;

3) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. W drodze odstępstwa od art. 4, właściwe władze Państw Członkowskich, wymienione w załączniku V, mogą zezwolić na wydanie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, jeżeli zostają spełnione wszystkie z poniższych warunków:

a) fundusze lub zasoby gospodarcze podlegają sądowemu, administracyjnemu lub arbitrażowemu zastawowi ustanowionemu przed dniem 22 maja 2003 r., lub sądowemu, administracyjnemu lub arbitrażowemu orzeczeniu wydanemu przed tym dniem;

b) fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną użyte wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, w granicach ustalonych przez przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób posiadających takie roszczenia;

c) zaspokajanie roszczenia nie narusza rozporządzenia (WE) nr 3541/92; oraz

d) uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego Państwa Członkowskiego.

2. We wszystkich innych okolicznościach, fundusze, zasoby gospodarcze i przychody z zasobów gospodarczych zamrożone na mocy art. 4 zostają odmrożone tylko w celu ich przekazania do Funduszu Rozwoju na rzecz Iraku prowadzonego przez Bank Centralny Iraku, zgodnie z warunkami wymienionymi w rezolucji 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa ONZ.";

4) tytuł załącznika V otrzymuje brzmienie:

"Wykaz właściwych organów określonych w art. 6, 7 i 8."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 lipca 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia13 października 2003 r.

W imieniu Rady

F. Frattini

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 72.

[2] Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 40.

[3] Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 6.

[4] Dz.U. L 361 z 10.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------