32003R1646Dziennik Urzędowy L 245 , 29/09/2003 P. 0016 - 0018


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1646/2003

z dnia 18 czerwca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji [1]

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niektóre przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy [4], powinny zostać dostosowane do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [5] (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem finansowym), w szczególności jego art. 185.

(2) Zasady ogólne i ograniczenia regulujące prawo dostępu do dokumentów przewidziane w art. 255 Traktatu zostały ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji [6].

(3) W czasie, gdy przyjęte zostało rozporządzenie (WE) nr 1049/2001, trzy instytucje uzgodniły we wspólnej deklaracji, że agencje i podobne organy powinny wprowadzać w życie zasady zgodne z zasadami określonymi w wymienionym rozporządzeniu.

(4) Dlatego właściwe przepisy powinny zostać ujęte w rozporządzeniu (WE) nr 2667/2000, aby rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 miało zastosowanie w odniesieniu do Europejskiej Agencji Odbudowy, podobnie jak powinien mieć zastosowanie przepis w sprawie odwołań od decyzji o odmowie dostępu do dokumentów.

(5) Dlatego rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2667/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 4 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Zarząd przyjmuje roczne sprawozdanie na temat działalności Agencji oraz przesyła je najpóźniej do dnia 15 czerwca do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i do Trybunału Obrachunkowego.

15. Agencja przesyła corocznie do organu budżetowego informacje istotne dla przeprowadzenia procedur oceny.";

2. w art. 5 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) przygotowanie wstępnego preliminarza dochodów i wydatków Agencji, oraz wykonania budżetu Agencji;";

3. art. 7, 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 7

1. Każdego roku zarząd, na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora, opracowuje preliminarz dochodów i wydatków Agencji na następny rok budżetowy. Preliminarz ten, obejmujący projekt wykazu etatów, zostaje przekazany przez zarząd do Komisji najpóźniej do dnia 31 marca.

2. Preliminarz zostaje przekazany przez Komisję do Parlamentu Europejskiego i Rady (zwanej dalej organem budżetowym), łącznie z wstępnym projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

3. Komisja bada preliminarz, uwzględniając uzgodnione priorytety i ogólne wytyczne finansowe w zakresie pomocy wspólnotowej na cele odbudowy Serbii i Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Na tej podstawie Komisja ustala, w proponowanych granicach łącznej kwoty udostępnianej na cele pomocy wspólnotowej dla Serbii i Czarnogóry oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, indykatywny roczny wkład do budżetu Agencji.

4. Na podstawie preliminarza, Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej, preliminarze, które uznaje za niezbędne, w zakresie wykazu etatów oraz kwotę dotacji stanowiącej obciążenie dla budżetu ogólnego, przedstawianego organowi budżetowemu zgodnie z art. 272 Traktatu.

5. Organ budżetowy przyznaje środki na dotację dla Agencji.

Organ budżetowy przyjmuje wykaz etatów dla Agencji.

6. Budżet Agencji zostaje przyjęty przez zarząd. Budżet staje się wiążący po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego przez Unię Europejską. W miarę potrzeby, następuje jego odpowiednie dostosowanie.

7. Zarząd, w możliwie krótkim terminie, notyfikuje organ budżetowy swój zamiar realizacji każdego projektu, który może powodować znaczące następstwa finansowe dla finansowania budżetu Agencji, w szczególności wszystkie projekty związane z nieruchomościami, takie jak najem lub nabycie budynków. Zarząd powiadamia o tym Komisję.

W przypadku gdy oddział organu budżetowego notyfikował swój zamiar wydania opinii, przesyła on swoją opinię do zarządu w terminie sześciu tygodni od daty notyfikacji projektu.

8. W celu zapewnienia przejrzystości budżetowej, w przychodach Agencji wykazuje się oddzielnie. środki ze źródeł innych niż ogólny budżet Unii Europejskiej. Po stronie wydatków, koszty administracyjne i osobowe oddziela się w sposób przejrzysty od kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z programami określonymi w art. 2 ust. 3 tiret pierwsze.

Artykuł 8

1. Dyrektor realizuje budżet Agencji.

2. Najpóźniej do dnia 1 marca po zakończeniu każdego roku budżetowego, księgowy Agencji przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe księgowemu Komisji, łącznie ze sprawozdaniem w zakresie zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. Księgowy Komisji konsoliduje wstępne sprawozdania finansowe instytucji i organów zdecentralizowanych zgodnie z art. 128 ogólnego rozporządzenia finansowego.

3. Najpóźniej do dnia 31 marca po zakończeniu każdego roku budżetowego, księgowy Komisji przesyła tymczasowe sprawozdanie finansowe Agencji do Trybunału Obrachunkowego, łącznie ze sprawozdaniem w zakresie zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy. Sprawozdanie w zakresie zarządzania budżetem i finansami za dany rok budżetowy zostaje przekazane również do Parlamentu Europejskiego i Rady.

4. Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego w sprawie wstępnego sprawozdania finansowego Agencji, na podstawie art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor, w ramach własnych kompetencji, opracowuje ostateczne sprawozdanie finansowe Agencji i przedstawia je zarządowi do zaopiniowania.

5. Najpóźniej do dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżetowego, dyrektor przesyła ostateczne sprawozdanie finansowe do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego, łącznie z opinią zarządu.

6. Zarząd wyraża opinię w sprawie ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji.

7. Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.

8. Dyrektor przesyła do Trybunału Obrachunkowego odpowiedź na uwagi tego Trybunału najpóźniej do dnia 30 września. Dyrektor przesyła tę odpowiedź również do zarządu.

9. Dyrektor przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane z punktu widzenia sprawnego stosowania procedury udzielania absolutorium za omawiany rok budżetowy, ustanowionej w art. 146 ust. 3 ogólnego rozporządzenia finansowego.

10. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, do dnia 30 kwietnia roku N + 2, udziela dyrektorowi absolutorium z wykonania budżetu za rok N.

Artykuł 9

Zarząd przyjmuje zasady finansowe mające zastosowanie w odniesieniu do Agencji, po konsultacji z Komisją. Zasady te nie mogą odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [7], o ile nie są konkretnie wymagane dla działania Agencji i nie uzyskały uprzedniej zgody Komisji.";

4. dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Artykuł 13a

1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji [8] stosuje się do dokumentów posiadanych przez Agencję.

2. Zarząd przyjmie uzgodnienia dotyczące rozporządzenia wykonawczego (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1646/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy [9].

3. Decyzje podejmowane przez Agencję na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić podstawę skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, na warunkach określonych w art. 195 i 230 Traktatu."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2003 r.

W imieniu Rady

G. Drys

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 331 E z 31.12.2002, str. 167.

[2] Opinia wydana dnia 27 marca 2003 r. (Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. C 285 z 21.11.2002, str. 4.

[4] Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2415/2001 (Dz.U. L 327 z 12.12.2001, str. 3).

[5] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 43.

[6] Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

[7] Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72. Sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

[8] Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

[9] Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 16.

--------------------------------------------------