32003R1644Dziennik Urzędowy L 245 , 29/09/2003 P. 0010 - 0012


Rozporządzenie (WE) nr 1644/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 22 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego [2],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. bezpieczeństwa na morzu [5] powinny zostać dostosowane do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [6], (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem finansowym), w szczególności jego art. 185.

(2) Ogólne zasady i ograniczenia regulujące wykonywanie prawa dostępu do dokumentów przewidzianego w art. 255 Traktatu zostały ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji [7].

(3) W chwili przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, trzy instytucje uzgodniły we wspólnej deklaracji, że agencje i podobne organy powinny posiadać reguły, które są zgodne z regułami zawartymi w tym rozporządzeniu.

(4) Dlatego odpowiednie przepisy, jak również przepisy dotyczące odwołań od odmowy dostępu do dokumentów, powinny zostać włączone do rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 w celu umożliwienia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w odniesieniu do Europejskiej Agencji ds. bezpieczeństwa na morzu.

(5) Dlatego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1406/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji [8] stosuje się w odniesieniu do dokumentów posiadanych przez Agencję.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zarząd przyjmuje praktyczne uzgodnienia dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1644/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu [9].";

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Decyzje podjęte przez Agencję na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić podstawę do skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub skargi do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, na mocy, odpowiednio, art. 195 i 230 Traktatu WE.";

2. art. 10 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) przyjmuje roczne sprawozdanie w sprawie działalności Agencji i przekazuje je najpóźniej do dnia 15 czerwca do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Obrachunkowego oraz Państw Członkowskich.

Agencja corocznie przekazuje do władzy budżetowej wszystkie stosowne informacje odnoszące się do wyniku procedur oceny.";

3. w art. 18:

a) ust. 3, 4, 5 i 6 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Zarządzający opracowuje wstępny preliminarz dochodów i wydatków Agencji na nadchodzący rok i przesyła goZarządowi, łącznie z projektem planu ich wykonania.

4. Przychody i wydatki równoważą się.

5. Każdego rokuZarząd, na podstawie wstępnego preliminarza dochodów i wydatków, opracowuje preliminarz dochodów i wydatków Agencji na nadchodzący rok budżetowy.

6. Preliminarz ten, który zawiera projekt planu wykonania wraz z programem prac tymczasowych, zostaje, najpóźniej do dnia 31 marca przekazany przez Zarząd do Komisji oraz do państw, z którymi Wspólnota zawarła porozumienia zgodnie z art. 17.";

b) dodaje się ust. 7, 8, 9, 10 i 11 w brzmieniu:

"7. Preliminarz zostaje przekazany przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (zwanymi dalej władzą budżetową) wraz ze wstępnym preliminarzem ogólnego budżetu Unii Europejskiej.

8. Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstępnego preliminarza ogólnego budżetu Unii Europejskiej oszacowania, jakie uważa za niezbędne dla planu wykonania oraz kwoty subsydiów, jakie mają zostać poniesione przez budżet ogólny Unii Europejskiej, co zostaje dokonane przed organem budżetowym zgodnie z art. 272 Traktatu.

9. Władza budżetowa zatwierdza środki na subsydia dla Agencji.

Władza budżetowa przyjmuje plan wykonania dla Agencji.

10. Budżet jest przyjmowany przezZarząd. Staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Gdzie jest to właściwe zostaje odpowiednio dostosowany.

11. Zarząd, jak najszybciej powiadamia władzę budżetową o swoim zamiarze wykonania jakiegokolwiek projektu, który może mieć istotny finansowy wpływ na finansowanie budżetu, w szczególności jakichkolwiek projektów odnoszących się do własności takich jak najem lub nabycie budynków. Powiadamia o tym Komisję.

W przypadku gdy oddział władzy budżetowej powiadomił o swoim zamiarze wydania opinii, przekazuje swoją opinię Zarządowi w ciągu sześciu tygodni od dnia powiadomienia o projekcie.";

4. artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 19

Wykonanie i kontrola budżetu

1. Dyrektor Zarządzający wykonuje budżet Agencji.

2. Najpóźniej do dnia 1 marca następującego po każdym roku budżetowym, księgowy Agencji przekazuje wstępne sprawozdania finansowe księgowemu Komisji wraz ze sprawozdaniem w sprawie zarządzania budżetem i finansami na ten rok budżetowy. Księgowy Komisji konsoliduje wstępne sprawozdania finansowe instytucji i zdecentralizowanych organów zgodnie z art. 128 ogólnego rozporządzenia finansowego.

3. Najpóźniej do dnia 31 marca następującego po każdym roku budżetowym, księgowy Komisji przekazuje wstępne sprawozdanie finansowe Agencji do Trybunału Obrachunkowego, wraz ze sprawozdaniem w sprawie zarządzania budżetem i finansami na ten rok budżetowy. Sprawozdanie w sprawie zarządzania budżetem i finansami na ten rok budżetowy zostaje również przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. W chwili otrzymania od Trybunału Obrachunkowego uwag w sprawie wstępnego sprawozdania finansowego, na mocy art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego, Dyrektor Zarządzający sporządza ostateczne sprawozdanie finansowe na swoją własną odpowiedzialność i przedkłada je Zarządowi w celu uzyskania opinii.

5. Zarząd wydaje opinię w sprawie ostatecznego sprawozdania finansowego Agencji.

6. Dyrektor Zarządzający, najpóźniej do dnia 1 lipca następującego po każdym roku budżetowym, przekazuje ostateczne sprawozdanie finansowe do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji oraz Trybunału Obrachunkowego, wraz z opiniąZarządu.

7. Ostateczne sprawozdanie finansowe zostaje opublikowane.

8. Dyrektor Zarządzający przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi najpóźniej do dnia 30 września. Przesyła również tę odpowiedź Zarządowi.

9. Dyrektor Zarządzający przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na żądanie tego ostatniego, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego wykonania procedury udzielenia absolutorium na dany rok budżetowy, jak ustanowiono w art. 146 ust. 3 ogólnego rozporządzenia finansowego.

10. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, udziela, przed dniem 30 kwietnia roku N + 2, absolutorium Dyrektorowi Zarządzającemu w odniesieniu do wykonania budżetu na rok N.";

5. artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 21

Przepisy finansowe

Reguły finansowe mające zastosowanie do Agencji są przyjmowane przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Komisji. Nie mogą one odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich [10], chyba że takie odstąpienie jest szczególnie wymagane do działania Agencji i Komisja uprzednio wyraziła na to zgodę."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Alemanno

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 331 E z 31.12.2002, str. 87.

[2] Dz.U. C 285 z 21.11.2002, str. 4.

[3] Dz.U. C 85 z 8.4.2003, str. 64.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 lipca 2003 r.

[5] Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1.

[6] Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 43.

[7] Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

[8] Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

[9] Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 10.

[10] Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72; sprostowanie w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

--------------------------------------------------