32003R1497Dziennik Urzędowy L 215 , 27/08/2003 P. 0003 - 0084


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2003

z dnia 18 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2476/2001 [2], w szczególności jego art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Podczas 12 sesji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej dalej Konwencją), która odbyła się w Santiago (Chile) w dniach 3-15 listopada 2002 r., wprowadzono zmiany do dodatków do Konwencji w drodze przeniesienia niektórych gatunków lub niektórych populacji do dodatku I z dodatku II i odwrotnie, przeniesienia niektórych gatunków z dodatku III do dodatku II, dodania gatunków do dodatków I oraz II, które wcześniej nie zostały wymienione w żadnym z dodatków, skreślenia niektórych gatunków z dodatku II oraz dodania, skreślenia lub zmiany niektórych adnotacji towarzyszących wymienieniu niektórych gatunków.

(2) Dodania oraz skreślenia w dodatku III Konwencji zostały przeprowadzone w następstwie dwunastej sesji Konferencji Stron Konwencji zgodnie z postanowieniami art. XVI Konwencji.

(3) Państwa Członkowskie nie wprowadziły żadnego zastrzeżenia w odniesieniu do żadnej z tych zmian.

(4) Zmiany do dodatków I, II i III do Konwencji z tego względu powodują konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), art. 3 ust. 2 lit. a) oraz ust. 3 lit. a) tego rozporządzenia.

(5) Ustanowiono, że Oxyura jamaicensis oraz Chrysemys picta stanowią zagrożenie dla dzikich gatunków fauny i flory miejscowych w odniesieniu do Wspólnoty, z tego względu te dwa gatunki powinny zostać włączone do załącznika B rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) tego rozporządzenia.

(6) Ustanowiono dalej, iż Padda fuscata jest przedmiotem handlu na poziomie międzynarodowym, co może być niezgodne z jego przetrwaniem oraz że gatunek ten powinien z tego względu zostać włączony do załącznika B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) ppkt i) tego rozporządzenia.

(7) Ustanowiono, że niektóre gatunki objęte obecnie załącznikiem D do rozporządzenia (WE) nr 338/97 nie są przywożone do Wspólnoty w takich ilościach, aby zagwarantować monitorowanie oraz że gatunki te powinny zostać skreślone z załącznika zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia.

(8) Ponadto ustalono, iż pewna ilość gatunków obecnie nieobjętych jakimkolwiek załącznikiem do rozporządzenia (WE) nr 338/97 jest przywożona do Wspólnoty w takich ilościach, aby zagwarantować monitorowanie oraz, że takie gatunki powinny zostać objęte załącznikiem D na podstawie art. 3 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia.

(9) W związku z zakresem zmian, właściwe jest zastąpienie całego załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 składającego się z załączników A, B, C, oraz D oraz uwag w sprawie wykładni tych załączników.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dzikimi Gatunkami Fauny i Flory, powołanego na mocy art. 18 rozporządzenia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 338/97 oraz uwagi w sprawie wykładni tych załączników niniejszym zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2003 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1.

[2] Dz.U. L 334 z 18.12.2001, str. 3.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

Załącznik

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1. Gatunki objęte tymi załącznikami występują jako:

a) nazwy gatunków; lub

b) wszystkie gatunki, włączonymi do taksonu wyższego lub określone jako jego część.

2. Skrót "spp." jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.

3. Inne odniesienia do wyższego taksonu niż gatunek, podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.

4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są wymienione tam spójnie z ich ochroną przewidzianą dyrektywą Rady 79/409/EWG [1] (dyrektywa dotycząca ptaków) lub dyrektywę 92/43/EWG [2] ("dyrektywa dotycząca siedlisk").

5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:

a) "ssp" jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;

b) "var(s)""jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz"

c) "fa" jest wykorzystywany w celu określenia formy.

6. Symbole "(I)", "(II)" oraz "(III)" umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do Konwencji w której dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7-9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatku do Konwencji.

7. (I) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunki lub dany wyższy takson jest zawarty w dodatku I do Konwencji.

8. (II) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunki lub dany wyższy takson jest zawarty w dodatku II do Konwencji.

9. (III) obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest zawarty w dodatku III do Konwencji. W tym przypadku państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III, jest również określone dwuliterowym kodem, w następujący sposób: BO (Boliwia), BR (Brazylia), BW (Botswana), CA (Kanada), CO (Kolumbia), CR (Kostaryka), GH (Ghana), GT (Gwatemala), HN (Honduras), IN (Indie), MY (Malezja), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunezja), UY (Urugwaj) oraz ZA (Południowa Afryka).

10. Mieszańce mogą być w szczególności wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas gdy pochodzą one z odmiennych, dzikich oraz stabilnych populacji żyjących dziko. Zwierzęta mieszane, które wśród swoich wcześniejszych czterech pokoleń rodu posiadają jeden lub więcej okazów zawartych w załączniku A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia tak, jakby były pełnymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest w szczególny sposób zawarty w załącznikach.

11. Symbol "=", po którym następuje numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu, oznacza, że nazwa gatunku lub taksonu tego gatunku jest interpretowana w następujący sposób:

= 301 określany również jako Phalanger maculatus

= 302 określany również jako Vampyrops lineatus

= 303 dawniej zawarty w ramach rodziny Lemuridae

= 304 dawniej zawarty jako podgatunek Callithrix jacchus

= 305 obejmuje rodzajowe synonimy Leontideus

= 306 dawniej zawarty gatunkami Saguinus oedipus

= 307 dawniej zawarty jako Alouatta palliata

= 308 dawniej zawarty jako Alouatta palliata (villosa)

= 309 obejmuje synonim Cercopithecus roloway

= 310 dawniej zawarty w rodzaju Papio

= 311 obejmuje rodzajowy synonim Simias

= 312 obejmuje synonim Colobus badius rufomitratus

= 313 obejmuje rodzajowy synonim Rhinopithecus

= 314 określany również jako Presbytis entellus

= 315 określany również jako Presbytis geei oraz Semnopithecus geei

= 316 określany również jako Presbytis pileata oraz Semnopithecus pileatus

= 317 dawniej zawarty jako Tamandua tetradactyla (częściowo)

= 318 obejmuje synonim Bradypus boliviensis oraz Bradypus griseus

= 319 obejmuje synonim Cabassous gymnurus

= 320 obejmuje synonim Priodontes giganteus

= 321 obejmuje rodzajowy synonim Coendou

= 322 obejmuje rodzajowy synonim Cuniculus

= 323 dawniej zawarty w rodzaju Dusicyon

= 324 obejmuje synonim Dusicyon fulvipes

= 325 obejmuje rodzajowy synonim Fennecus

= 326 określany również jako Selenarctos thibetanus

= 327 dawniej zawarty jako Nasua nasua

= 328 określany również jako Aonyx microdon lub Paraonyx microdon

= 329 dawniej zawarty w rodzaju Lutra

= 330 dawniej zawarty w rodzaju Lutra; obejmuje synonim Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum oraz Lutra platensis

= 331 obejmuje synonim Galictis allamandi

= 332 dawniej zawarty w Martes flavigula

= 333 obejmuje rodzajowy synonim Viverra

= 334 obejmuje synonim Eupleres major

= 335 dawniej zawarty jako Viverra megaspila

= 336 dawniej zawarty jako Herpestes fuscus

= 337 dawniej zawarty jako Herpestes auropunctatus

= 338 określany również jako Felis caracal oraz Lynx caracal

= 339 dawniej zawarty w rodzaju Felis

= 340 określany również jako Felis pardina lub Felis lynx pardina

= 341 dawniej zawarty w rodzaju Panthera

= 342 wyklucza oswojoną formę określoną jako Equus asinus, która nie jest przedmiotem niniejszego rozporządzenia

= 343 dawniej zawarty w gatunku Equus hemionus

= 344 określany również jako Equus caballus przewalskii

= 345 określany również jako Choeropsis liberiensis

= 346 określany również jako Cervus porcinus calamianensis

= 347 określany również jako Cervus porcinus kuhlii

= 348 określany również jako Cervus porcinus annamiticus

= 349 określany również jako Cervus dama mesopotamicus

= 350 wyklucza oswojoną formę Bos gaurus określaną, jako Bos frontalis, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia

= 351 wyklucza oswojoną formę Bos mutus określaną jako Bos grunniens, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia

= 352 obejmuje rodzajowy synonim Novibos

= 353 wyklucza oswojoną formę Bubalus arnee określaną jako Bubalus bubalis

= 354 obejmuje rodzajowy synonim Anoa

= 355 określany również jako Damaliscus dorcas dorcas

= 356 dawniej zawarty w gatunku Naemorhedus goral

= 357 określany również jako Capricornis sumatraensis

= 358 obejmuje synonim Oryx tao

= 359 obejmuje synonim Ovis aries ophion

= 360 dawniej zawarty jako Ovis vignei

= 361 określany również jako Rupicapra rupicapra ornata

= 362 określany również jako Boocercus eurycerus; obejmuje rodzajowy synonim Taurotragus

= 363 określany również jako Pterocnemia pennata

= 364 określany również jako Sula abbotti

= 365 określany również jako Ardeola ibis

= 366 określany również jako Egretta alba oraz Ardea alba

= 367 określany również jako Ciconia ciconia boyciana

= 368 określany również jako Hagedashia hagedash

= 369 określany również jako Lampribis rara

= 370 obejmuje Phoenicopterus roseus

= 371 obejmuje synonimy Anas chlorotis oraz Anas nesiotis

= 372 określany również jako Spatula clypeata

= 373 określany również jako Anas platyrhynchos laysanensis

= 374 prawdopodobnie mieszaniec między Anas platyrhynchos oraz Anas superciliosa

= 375 określany również jako Nyroca nyroca

= 376 obejmuje synonim Dendrocygna fulva

= 377 określany również jako Cairina hartlaubii

= 378 określany również jako Aquila heliaca adalberti

= 379 określany również jako Chondrohierax wilsonii

= 380 określany również jako Falco peregrinus babylonicus oraz Falco peregrinus pelegrinoides

= 381 określany również jako Crax mitu mitu

= 382 określany również jako rodzaj Crax

= 383 dawniej zawarty w rodzaju Aburria

= 384 dawniej zawarty w rodzaju Aburria; określany również jako Pipile pipile pipile

= 385 dawniej zawarty jako Arborophila brunneopectus (częściowo)

= 386 dawniej zawarty w gatunku Crossoptilon crossoptilon

= 387 dawniej zawarty w gatunku Polyplectron malacense

= 388 obejmuje synonim Rheinardia nigrescens

= 389 określany również jako Tricholimnas sylvestris

= 390 określany również jako Choriotis nigriceps

= 391 określany również jako Houbaropsis bengalensis

= 392 określany również jako Turturoena iriditorques; dawniej zawarty jako C olumba malherbii (częściowo)

= 393 określany również jako Nesoenas mayeri

= 394 dawniej zawarty jako Treron australis (częściowo)

= 395 określany również jako Calopelia brehmeri; obejmuje synonim Calopelia puella

= 396 określany również jako Tympanistria tympanistria

= 397 określany również jako Amazona dufresniana rhodocorytha

= 398 często będący przedmiotem handlu w ramach nieprawidłowego oznaczenia Ara caninde

= 399 dawniej Cyanoramphus auriceps forbesi

= 400 obejmuje Cyanoramphus cookii

= 401 określany również jako Opopsitta diophthalma coxeni

= 402 określany również jako Pezoporus occidentalis

= 403 dawniej Aratinga guarouba

= 404 dawniej Ara couloni

= 405 dawniej Ara maracana

= 406 dawniej zawarte w gatunku Psephotus chrysopterygius

= 407 określany również jako Psittacula krameri echo

= 408 dawniej zawarty w rodzaju Gallirex; określany również jako Tauraco porphyreolophus

= 409 określany również jako Otus gurneyi

= 410 określany również jako Ninox novaeseelandiae royana

= 411 dawniej zawarty jako Ramphodon dohrnii

= 412 obejmuje rodzajowy synonim Ptilolaemus

= 413 dawniej zawarty w rodzaju Rhinoplax

= 414 określany również jako Pitta brachyura nympha

= 415 określany również jako Muscicapa ruecki lub Niltava ruecki

= 416 określany również jako Dasyornis brachypterus longirostris

= 417 określany również jako Tchitrea bourbonnensis

= 418 określany również jako Meliphaga cassidix

= 419 obejmuje rodzajowy synonim Xanthopsar

= 420 dawniej zawarty w rodzaju Spinus

= 421 dawniej zawarty jako Serinus gularis (częściowo)

= 422 określany również jako Estrilda subflava lub Sporaeginthus subflavus

= 423 dawniej zawarty jako Lagonosticta larvata (częściowo)

= 424 obejmuje rodzajowy synonim Spermestes

= 425 określany również jako Euodice cantans; dawniej zawarty jako Lonchura malabarica (częściowo)

= 426 określany również jako Hypargos nitidulus

= 427 dawniej zawarty jako Parmoptila woodhousei (częściowo)

= 428 obejmuje synonimy Pyrenestes frommi oraz Pyrenestes rothschildi

= 429 określany również jako Estrilda bengala

= 430 określany również jako Malimbus rubriceps lub Anaplectes melanotis

= 431 określany również jako Coliuspasser ardens

= 432 dawniej zawarty jako Euplectes orix (częściowo)

= 433 określany również jako Coliuspasser macrourus

= 434 określany również jako Ploceus superciliosus

= 435 obejmuje synonim Ploceus nigriceps

= 436 określany również jako Sitagra luteola

= 437 określany również jako Sitagra melanocephala

= 438 dawniej zawarty jako Ploceus velatus

= 439 określany również jako Hypochera chalybeata; obejmuje synonimy Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis oraz Vidua ultramarina

= 440 dawniej zawarty jako Vidua paradisaea (częściowo)

= 441 określany również jako rodzaj Damonia

= 442 dawniej zawarty jako Kachuga tecta tecta

= 443 obejmuje rodzajowe synonimy Nicoria oraz Geoemyda (częściowo)

= 444 określany również jako Chrysemys scripta elegans

= 445 określany również jako Geochelone elephantopus; określany również w rodzaju Testudo

= 446 określany również jako rodzaj Testudo

= 447 dawniej zawarty w Testudo kleinmanni

= 448 dawniej zawarty w rodzaju Trionyx. Określany również w rodzaju Aspideretes

= 449 dawniej zawarty w rodzaju Trionyx

= 450 dawniej zawarty w Podocnemis spp.

= 451 określany również jako Pelusios subniger

= 452 obejmuje Alligatoridae, Crocodylidae oraz Gavialidae

= 453 określany również w rodzaju Nactus

= 454 obejmuje rodzajowy synonim Rhoptropella

= 455 dawniej zawarty w Chamaeleo spp.

= 456 obejmuje rodzaj Pseudocordylus

= 457 dawniej Crocodilurus lacertinus

= 458 Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839) do dnia 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako T. teguixin (Linnaeus, 1758) (Występowanie: północna Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, południowa Brazylia, rozpościerający się do południowej amazońskiej części Brazylii). Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) do dnia 1 sierpnia 2000 r. był wymieniony jako Tupinambis nigropunctatus (Spix, 1824) (Występowanie: Kolumbia, Wenezuela, Gujana, amazońskie dorzecze Ekwadoru, Peru, Boliwia oraz Brazylia, w Brazylii na południu w kierunku stanu Sao Paulo).

= 459 dawniej zawarty w rodzinie Boidae

= 460 obejmuje synonim Python molurus pimbura

= 461 określany również jako Constrictor constrictor occidentalis

= 462 obejmuje synonim Sanzinia manditra

= 463 obejmuje synonim Pseudoboa cloelia

= 464 określany również jako Hydrodynastes gigas

= 465 określany również jako Alsophis chamissonis

= 466 dawniej zawarty w rodzaju Natrix

= 467 dawniej określany jako Naja naja

= 468 dawniej zawarty jako Crotalus unicolor

= 469 dawniej zawarty jako Vipera russelli

= 470 dawniej zawarty w Nectophrynoides

= 471 dawniej Atelopus varius zeteki

= 472 dawniej zawarty w Dendrobates

= 473 określany również jako Rana

= 474 obejmuje rodzajowy synonim Megalobatrachus

= 475 dawniej Cynoscion macdonaldi

= 476 obejmuje synonimy Pandinus africanus i Heterometrus roeseli

= 477 dawniej zawarty w rodzaju Brachypelma

= 478 Sensu D'Abrera

= 479 określany również jako Conchodromus dromas

= 480 określany również w rodzaju Dysnomia oraz Plagiola

= 481 obejmuje rodzajowy synonim Proptera

= 482 określany również w rodzaju Carunculina

= 483 określany również jako Megalonaias nickliniana

= 484 określany również jako Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis oraz Lampsilis tampicoensis tecomatensis

= 485 obejmuje rodzajowy synonim Micromya

= 486 obejmuje rodzajowy synonim Papuina

= 487 obejmuje tylko jeden gatunek Heliopora coerulea

= 488 określany również jako Podophyllum emodi oraz Sinopodophyllum hexandrum

= 489 obejmuje rodzajowe synonimy Neogomesia oraz Roseocactus

= 490 określany również w rodzaju Echinocactus

= 491 obejmuje synonim Coryphantha densispina

= 492 określany również jako Echinocereus lindsayi

= 493 określany również w rodzaju Wilcoxia; obejmuje Wilcoxia nerispina

= 494 określany również w rodzaju Coryphantha; obejmuje synonim Escobaria nellieae

= 495 określany również w rodzaju Coryphantha: obejmuje Escobaria leei jako podgatunek

= 496 obejmuje synonim Solisia pectinata

= 497 określany również w rodzaju Backebergia, Cephalocereus oraz Mitrocereus; obejmuje synonim Pachycereus chrysomallus

= 498 obejmuje Pediocactus bradyi ssp. despainii oraz Pediocactus bradyi ssp. winkleri oraz synonimy Pediocactus despainii, Pediocactus simpsonii ssp. Bradyi oraz Pediocactus winkleri; określany również w rodzaju Toumeya

= 499 określany również w rodzaju Navajoa, Toumeya oraz Utahia obejmuje synonimy Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii oraz Navajoa fickeisenii

= 500 określany również jako rodzaj Echinocactus oraz Utahia

= 501 obejmuje rodzajowy synonim Encephalocarpus

= 502 określany również w rodzaju Pediocactus; obejmuje synonim Ancistrocactus tobuschii oraz Ferocactus tobuschii

= 503 określany również w rodzaju Echinomastus, Neolloydia oraz Pediocactus; obejmuje synonimy Echinomastus acunensis oraz Echinomastus krausei.

= 504 obejmuje synonimy Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus oraz Sclerocactus wetlandicus ssp. Ilseae; określany również w rodzaju Pediocactus.

= 505 określany również w rodzaju Echinomastus, Neolloydia oraz Pediocactus

= 506 określany również w rodzaju Coloradoa, Ferocactus oraz Pediocactus

= 507 określany również w rodzaju Pediocactus oraz Toumeya

= 508 określany również w rodzaju Ferocactus oraz Pediocactus.

= 509 Obejmuje rodzajowe synonimy Gymnocactus oraz Normanbokea; określany również w rodzaju Kadenicarpus, Neolloydia, Pediocactus, Pelecyphora, Strombocactus, Thelocactus oraz Toumeya

= 510 określany również w rodzaju Parodia

= 511 określany również jako Saussurea lappa

= 512 Obejmuje rodzaje Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris oraz Trichipteris

= 513 określany również jako Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis

= 514 Obejmuje Euphorbia cremersii fa. viridifolia i Euphorbia cremersii var. rakotozafyi

= 515 Obejmuje Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

= 516 obejmuje Euphorbia decaryi vars. ampanihyensis, robinsonii i spirosticha

= 517 obejmuje Euphorbia moratii vars. antsingiensis, bemarahensis i multiflora

= 518 określany również jako Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis

= 519 określany również jako Engelhardia pterocarpa

= 520 określany również w rodzaju Afrormosia

= 521 obejmuje Aloe compressa vars. rugosquamosa, schistophila oraz paucituberculata.

= 522 obejmuje Aloe haworthioides var. aurantiaca

= 523 obejmuje Aloe laeta var. maniaensis

= 524 dawniej zawarty w Talauma hodgsonii; określany również jako Magnolia hodgsonii oraz Magnolia candollii var. obvata.

= 525 obejmuje rodziny Apostasiaceae i Cypripediaceae jako podrodziny Apostasioideae i Cypripedioideae

= 526 Anacampseros australiana oraz A. kurtzii są również określane w rodzaju Grahamia

= 527 dawniej objęte w Anacampseros spp.

= 528 określone również jako Sarracenia alabamensis

= 529 określone również jako Sarracenia jonesii

= 530 Wyklucza Picrorhiza scrophulariifolia

= 531 dawniej objęte w Zamiaceae spp.

= 532 obejmuje synonim Stangeria paradoxa

= 533 określone również jako Taxus baccata ssp. wallichiana

= 534 wyklucza Valeriana jatamansi Jones

= 535 obejmuje synonim Welwitschia bainesii

= 536 obejmuje synonim Vulpes vulpes leucopus

= 537 określone również jako Pogonocichla swynnertoni

= 538 często będące przedmiotem handlu jako Serinus citrinelloides

= 539 często będące przedmiotem handlu jako Estrilda melanotis

= 540 obejmuje Lapemis hardwickii

= 541 obejmuje Hippocampus agnesiae, Hippocampus bleekeri, Hippocampus graciliformis oraz Hippocampus macleayina.

= 542 obejmuje Hippocampus elongatus oraz Hippocampus subelongatus

= 543 obejmuje Hippocampus tuberculatus

= 544 obejmuje Hippocampus subcoronatus

= 545 obejmuje Hippocampus fasciatus oraz Hippocampus mohnikei

= 546 obejmuje Hippocampus brunneus, Hippocampus fascicularis, Hippocampus hudsonius, Hippocampus kinkaidi, Hippocampus laevicaudatus, Hippocampus marginalis, Hippocampus punctulatus, Hippocampus stylifer, Hippocampus tetragonurus oraz Hippocampus villosus

= 547 obejmuje Hippocampus obscurus

= 548 obejmuje Hippocampus antiquorum, Hippocampus antiquus, Hippocampus brevirostris, Hippocampus europeaus, Hippocampus heptagonus, Hippocampus pentagonus oraz Hippocampus vulgaris

= 549 obejmuje Hippocampus ecuadorensis, Hippocampus gracilis, Hippocampus hildebrandi oraz Hippocampus ringens

= 550 obejmuje Hippocampus atterimus, Hippocampus barbouri, Hippocampus fisheri, Hippocampus hilonis, Hippocampus melanospilos, Hippocampus moluccensis, Hippocampus natalensis, Hippocampus polytaenia, Hippocampus rhyncomacer, Hippocampus taeniopterus oraz Hippocampus valentyni

= 551 obejmuje Hippocampus suezensis

= 552 obejmuje Hippocampus dahli oraz Hippocampus lenis.

= 553 obejmuje Hippocampus atrichus, Hippocampus guttulatus, Hippocampus jubatus, Hippocampus longirostris, Hippocampus microcoronatus, Hippocampus microstephanus, Hippocampus multiannularis, Hippocampus rosaceus oraz Hippocampus trichus

= 554 obejmuje Hippocampus obtusus oraz Hippocampus poeyi

= 555 obejmuje Hippocampus chinensis, Hippocampus kampylotrachelos, Hippocampus manadensis, Hippocampus mannulus oraz Hippocampus sexmaculatus

= 556 obejmuje Hippocampus novaehollandiae

= 557 obejmuje Hippocampus regulus oraz Hippocampus rosamondae

12. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol "#" oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu objętego załącznikiem B lub C wyznaczają części lub pochodne, które są określone w odniesieniu do nich, do celów rozporządzenia w następujący sposób:

#1 a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pollinia);

b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach, oraz

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin.

#2 a) nasion oraz pyłków;

b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d) pochodnych chemicznych oraz gotowych środków farmaceutycznych.

#3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni, z wyłączeniem wytworzonych części lub pochodnych takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4 a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusa meksykańskiego pochodzących z Meksyku oraz pyłków;

b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

d) owoców oraz ich części i pochodnych z naturalizowanych lub sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

e) oddzielne okrąglaki oraz ich części oraz pochodne naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z gatunku Opuntia, podgatunku Opuntia.

#5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe.

#6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz sklejkę.

#7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany.

#8 a) nasion oraz pyłków (łacznie z pollinia);

b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych in vitro w środowisko płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

13. Ze względu na to, że żaden z gatunków flory wyższego taksonu objęty załącznikiem A nie jest przypisywany, aby jego mieszańce były traktowane zgodnie z przepisami art. 4.1 rozporządzenia, oznacza to że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania, oraz że nasiona oraz pyłki (w tym pollinia), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek uzyskiwane in vitro w środowisku stałym lub ciekłym, transportowanie w sterylnych pojemnikach tych mieszańców nie podlegają przepisom rozporządzenia.

14. Mocz oraz kał oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom rozporządzenia.

15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całości lub zasadniczej całości, martwych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są przypisane w następujący sposób w celu wskazania iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte:

§ 1 wszelkie całości, lub zasadnicze całości, skóry, surowe lub garbowane.

§ 2 wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.

16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte:

§ 3 Suszone oraz świeże rośliny, włącznie z liśćmi, korzeniami, łodygami, zarodnikami, korą oraz owocami, gdzie stosowne.

| Załącznik A | Załącznik В | Załącznik С | Nazwa zwyczajowa |

FAUNA

CHORDATA (KRĘGOWCE)

MAMMALIA | | | | Ssaki |

MONOTREMATA | | | | |

Tachyglossidae | | | | Stekowce Kolczatkowate |

| | Zaglossus spp. (II) | | Prakolczatka |

DASYUROMORPHIA | | | | |

Dasyuridae | | | | Niełazowate; Workowce drapieżne |

| Sminthopsis longicaudata (I) | | | Dunart długoogonowy; Grubogonik długoogonowy |

| Sminthopsis psammophila (I) | | | Dunart piaskowy; Grubogonik piaskowy |

Thylacinidae | | | | Wilki workowate; Tygrysy tasmańskie |

| Thyladnus cynocephalus (możliwe wyginięcie) (I) | | | Wilk workowaty; Tygrys tasmański |

PERAMELEMORPHIA | | | | |

Peramelidae | | | | Jamrajowate; Borsuki workowate |

| Chaeropus ecaudatus (możliwe wyginięcie) (I) | | | Bandik świnionogi; Bandik ogoniasty |

| Macrotis lagotis (I) | | | Jamraj królikowaty; Wielkouch króliczy |

| Macrotis leucura (I) | | | Jamraj królikowaty mniejszy; Wielkouch króliczy mniejszy |

| Perameles bougainvillei (I) | | | Jamraj pręgowany zachodni |

DIPROTODONTIA | | | | |

Phalangeridae | | | | Pałankowate; Workowce łażące; Samspady; Falangery |

| | Phalanger orientalis (II) | | Kuskus szary północny |

| | Spilocuscus maculatus (II) = 301 | | Kuskus płamisty; Kuskus nakrapiany; Wangal |

Vombatidae | | | | Wombatowate; Niedźwiedzie workowate |

| Lasiorhinus kreffiii (I) | | | Wombat szorstkowłosy; Wombat północny |

Macropodidae | | | | Kangurowate |

| | Dendrolagus dorianus | | Drzewiak jednobarwny; Kangur nadrzewny jednobarwny |

| | Dendrolagus goodfellowi | | Drzewiak Goodfellowa; Kangur nadrzewny Goodfellowa |

| | Dendrolagus inustus (II) | | Drzewiak ciemny; Kangur nadrzewny ciemny |

| | Dendrolagus matschiei | | Drzewiak rudy; Drzewiak huoński; Kangur nadrzewny rudy; Kangur nadrzewny huoński |

| | Dendrolagus ursinus (II) | | Drzewiak czarny; Drzewiak niedźwiedzi;Kangur nadrzewny czarny; Kangur nadrzewny niedźwiedzi |

| Lagorchestes hirsutus (I) | | | Filander rudawy; Filander kosmaty |

| Lagostrophus fasciatus (I) | | | Filander pręgowany |

| Onychogalea fraenata (I) | | | Pazurogon rudopręgi |

| Onychogalea lunata (I) | | | Pazurogon sierpowaty |

Potoroidae | | | | Kanguroszczury |

| Bettongia spp. (I) | | | Kanguroszczury |

| Caloprymnus campestris (możliwe wyginięcie) (I) | | | Kanguroszczur stepowy |

SCANDENTIA | | | | |

Tupaiidae | | | | Wiewióreczniki; Tupajowate |

| | Tupaiidae spp. | | Wiewióreczniki; Tupaje |

CHIROPTERA | | | | |

Phyllostomidae | | | | Liścionosy |

| | | Platyrrhinus lineatus (III UY) = 302 | Szerokonos pręgowany |

Pteropodidae | | | | Rudawki; Psy latające; Lisy latające |

| | Acerodon spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Acerodony |

| Acerodon jubatus (I) | | | Acerodon grzywiasty |

| Acerodon lucifer (możliwe wyginięcie) (I) | | | Acerodon dzienny |

| | Pteropus spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Rudawki |

| Pteropus insularis (I) | | | Rudawka wyspowa; Rudawka z wyspy Truk |

| Pteropus livingstonei (II) | | | Rudawka komorska; Rudawka Livingstone'a |

| Pteropus mariannus (I) | | | Rudawka mariańska; Rudawka guamska |

| Pteropus molossinus (I) | | | Rudawka ponapska; Rudawka z Ponape |

| Pteropus phaeocephalus (I) | | | Rudawka z (wyspy) Mortlock |

| Pteropus pilosus (I) | | | Rudawka palauańska; Rudawka z Palau |

| Pteropus rodricensis (II) | | | Rudawka rodrigueska |

| Pteropus samoensis (I) | | | Rudawka samoańska |

| Pteropus tonganus (I) | | | Rudawka tongańska; Rudawka z Tonga; Rudawka pacyficzna |

| Pteropus voeltzkowi (II) | | | Rudawka pembska |

PRIMATES | | | | Naczelne |

| | PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Naczelne |

Lemuridae | | | | Lemurowate |

| Lemuridae spp. (I) | | | Lemury |

Megaladapidae | | | | Lemury maki |

| Megaladapidae spp. (I) =303 | | | Lemury maki |

Cheirogaleidae | | | | Lemurkowate |

| Cheirogaleidae spp. (I) | | | Lemurki; Maczi |

Indridae | | | | Indrisowate |

| Indridae spp. (I) | | | Indrisy, sifaki i awahi |

Daubentoniidae | | | | Palczakowate |

| Daubentonia madagascariensis (I) | | | Palczak; Palczak madagaskarski; Aj-aj |

Tarsiidae | | | | Wyrakowate |

| Tarsius spp. (II) | | | Wyraki; Tarsjusze |

Callithricidae | | | | Pazurkowcowate |

| Callimico goeldii (I) | | | Miko czarny; Tamarina Goeldi'ego |

| Callithrix aurita (I) = 304 | | | Marmozeta złocista; Uistiti złocista |

| Callithrix flaviceps (I) = 304 | | | Marmozeta zółtogłowa |

| Leontopithecus spp. (I) = 305 | | | Marmozety lwie; Rozalie; Lwiatki |

| Saguinus bicolor (I) | | | Marykina; Tamarina dwubarwna |

| Saguinus geoffroyi (I) = 306 | | | Tamarina czarnolica; Tamarina Geoffroy'a |

| Saguinus leucopus (I) | | | Tamarina biała; Tamarina Białonoga |

| Saguinus oedipus (I) | | | Tamarina białoczuba; Tamarina grzywiasta; Tamarina Lista |

Cebidae | | | | Płaksowate |

| Alouatta coibensis (I) = 307 | | | Wyjec panamski |

| Alouatta palliata (I) | | | Wyjec płaszczowy |

| Alouatta pigra (I) = 308 | | | Wyjec gwatemalski |

| Ateles geoffroyi frontatus (I) | | | Czepiak czarnobrewy; Miriki czarnobrewy |

| Ateles geoffroyi panamensis (I) | | | Czepiak panamski; Miriki panamski |

| Brachyteles arachnoides (I) | | | Muriki szary; Czepiak pajęczy |

| Cacajao spp. (I) | | | Uakari |

| Callicebus personatus (II) | | | Titi maskowy |

| Chiropotes albinasus (I) | | | Saki białonosa |

| Lagothrix flavicauda (I) | | | Wełniak żółty; Wełniak peruwiański; Małpa wełnista żółta; Małpa wełnista peruwiańska |

| Saimiri oerstedii (I) | | | Saimiri czarnogłowa |

Cercopithecidae | | | | Koczkodanowate |

| Cercocebus galeritus (I/II) (podagtunki Cercocebus galeritus galeritus wymienione są w dodatku I) | | | Mangaba oliwkowa |

| Cercopithecus diana (I) = 309 | | | Koczkodan diana; Diana |

| Cercopithecus solatus (II) | | | Koczkodan słoneczny; Koczkodan gaboński |

| Colobus satanas (II) | | | Gereza czarna; Gereza szatanka |

| Macaca silenus (I) | | | Makak wanderu; Wanderu; Makak uanderu |

| Mandrillus leucophaeus (I) = 310 | | | Dryl |

| Mandrillus sphinx (I) = 310 | | | Mandryl |

| Nasalis concolor (I) = 311 | | | Nosacz mentawajski; Pagi |

| Nasalis larvatus (I) | | | Nosacz; Nosacz sundajski; Nosacz kakau; Maszkara |

| Presbytis potenziani (I) | | | Langur mentawajski |

| Procolobus pennantii (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II a podagtunek Procolobus pennantii kirkii jest wymieniony w dodatku I) | | | Gereza ruda |

| Procolobus preussi (II) | | | Gereza ruda kameruńska |

| Procolobus rufomitratus (I) = 312 | | | Gereza kenijska; Gereza tana |

| Pygathrix spp. (I) = 313 | | | Langury; Duki |

| Presbytis entellus (I) = 314 | | | Langur hulman; Hulman; Hanuman; Smukluch |

| Trachypithecus francoisi (II) | | | Langur wietnamski |

| Trachypithecus geei (I) = 315 | | | Langur złocisty; Langur z Butham |

| Trachypithecus johnii (II) | | | Langur nilgiri |

| Trachypithecus pileatus (I) = 316 | | | Langur ciemnogłowy |

Hylobatidae | | | | Gibony |

| Hylobatidae spp. (I) | | | Gibony |

Hominidae | | | | Małpy człekokształtne |

| Gorilla gorilla (I) | | | Goryl |

| Pan spp. (I) | | | Szympansy |

| Pongo pygmaeus (I) | | | Orangutan |

XENARTHRA | | | | |

Myrmecophagidae | | | | Mrówkojadowate |

| | Myrmecophaga tridactyla (II) | | Mrówkojad wielki; Mrówkojad trójpalczasty |

| | | Tamandua mexicana (III GT) = 317 | Tamandua meksykańska |

Bradypodidae | | | | Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste) |

| | Bradypus variegatus (II) = 318 | | Leniwiec brunatny |

Megalonychidae | | | | Leniwce dwupalczaste |

| | | Choloepus hoffmanni (III CR) | Leniwiec krótkoszyi |

Dasypodidae | | | | Pancernikowate |

| | | Cabassous centralis (III CR) | Kabasu północny; Kabasu czteropalcy |

| | | Cabassous tatouay (III UY) = 319 | Kabasu większy |

| | Chaetophractus nationi (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie odmiany uważa się za odmiany gatunku objętego załącznikiem A a handel nimi powinien byc odpowiednio uregulowany) | | Pancernik włochaty chilijski; Pancernik włochaty andyjski; Włosopancernik chilijski; Włosopancernik andyjski |

| Priodontes maximus (I) = 320 | | | Pancernik olbrzymi |

PHOLIDOTA | | | | |

Manidae | | | | Pangolinowate; Łuskowce |

| | Manis spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla Manis crassicaudata, Manis pentadactyla oraz Manis javanica dla odmian dziko występujących oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych) | | Pangoliny; Łuskowce |

LAGOMORPHA | | | | |

Leporidae | | | | Zającowate |

| Caprolagus hispidus (I) | | | Zajączek szczeciniasty |

| Romerolagus diazi (I) | | | Królik wulkanowy |

RODENTIA | | | | |

Sciuridae | | | | Wiewiórkowate |

| Cynomys mexicanas (I) | | | Nieświszczuk meksykański; Piesek preriowy meksykański |

| | | Epixerus ebii (III GH) | Wiewiórka rafiowa |

| | | Marmota caudata (III IN) | Świstak długoogoniasty |

| | | Marmota himalayana (III IN) | Świstak himalajski |

| | Ratufa spp. (II) | | Jelarangi |

| | | Sciurus deppei (III CR) | Deppe's aquirrel — Nazwa polska nieustalona |

Anomaluridae | | | | Wiewiórolotkowate |

| | | Anomalurus beecrofti (III GH) | Wiewiórolotka srebrzysta |

| | | Anomalurus derbianus (III GH) | Wiewiórolotka Derby'ego |

| | | Anomalurus pelii (III GH) | Wiewiórolotka Pela |

| | | Idiurus macrotis (III GH) | Szybowniczka długoucha |

Muridae | | | | Myszowate |

| Leporillus conditor (I) | | | Zającoszczur długouchy |

| Pseudomys praeconis (I) | | | Shark Bay mouse — Nazwa polska nieustalona |

| Xeromys myoides (I) | | | Bobroszczurek |

| Zyzomys pedunculatus (I) | | | Central rock-rat Nazwa polska nieustalona |

Hystricidae | | | | Jeżozwierzowate |

| Hystrix cristata (III GH) | | | Jeżozwierz afrykański |

Erethizontidae | | | | Ursonowate |

| | | Sphiggurus mexicanus (III HN) = 321 | Igłozwierz meksykański |

| | | Sphiggurus spinosus (III UY) = 321 | Igłozwierz długokolcy |

Agoutidae | | | | Aguti |

| | | Agouti paca (III HN) =322 | Paka |

Dasyproctidae | | | | Agutiowate |

| | | Dasyprocta punctata (III HN) | Aguti brunatny |

Chinchillidae | | | | Szynszylowate |

| Chinchilla spp. (I) (odmiany formy oswojonej z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia) | | | Szynszyle |

CETACEA | | | | Walenie |

| CETACEA spp. (I/II) | | | Walenie, delfiny i morświny |

CARNIVORA | | | | |

Canidae | | | | Psowate |

| | | Canis aureus (III IN) | Szakal złocisty |

| Canis lupus (I/II) (wszytkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Douro oraz Grecji, na północ od 39-tego równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje są wymienione w dodatku II.) | Canis lupus (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Douro oraz Grecji, na pólnoc od 39-tego równoleżnika) | | Wilk; Wilk Szary |

| Canis simensis | | | Szakal etiopski; Wilk abisyński; Kaberu |

| | Cerdocyon thous (II) =323 | | Majkong |

| | Chrysocyon brachyurus (II) | | Wilk grzywiasty |

| | Cuon alpinus (II) | | Cyjon |

| | Pseudalopex culpaeus (II) = 323 | | Lisoszakal andyjski; Lis andyjski |

| | Pseudalopex griseus (II) = 324 | | Lis argentyński |

| | Pseudalopex gymnocercus (II) = 323 | | Lisoszakal pampasowy; Lis paragwajski |

| Speothos venaticus (I) | | | Pies leśny |

| | | Vulpes bengalensis (III IN) | Lis bengalski |

| | Vulpes cana (II) | | Lis afgański; Lis Blanforda |

| | Vulpes zerda (II) = 325 | | Fenek |

Ursidae | | | | Niedźwiedziowate |

| | Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Niedźwiedzie |

| Ailuropoda melanoleuca (I) | | | Panda wielka; Niedźwiedź bambusowy |

| Ailurus fulgens (I) | | | Panda mała; Panda ruda |

| Helarctos malayanus (I) | | | Niedźwiedź malajski |

| Melursus ursinus (I) | | | Wargacz |

| Tremarctos ornatus (I) | | | Niedźwiedź andyjski; Niedźwiedź peruwiański; Niedźwiedź okularowy |

| Ursus arctos (I/II) (tylko populacje Bhutan, Chin, Meksyku oraz Mongolii, a podgatunki Ursus arctos isabellinus wymienione są w dodatku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w dodatku II). | | | Niedźwiedź brunatny |

| Ursus thibetanus (I) = 326 | | | Niedźwiedź obrożny; Niedźwiedź tybetański |

Procyonidae | | | | Szopowate |

| | | Bassaricyon gabbii (III CR) | Olingo; Olingo puszystoogonowy |

| | | Bassariscus sumichrasti (III CR) | Kotofretka środkowoamerykańska |

| | | Nasua narica (III HN) =327 | Ostronos białonosy; Koati białonosy |

| | | Nasua nasua solitaria (III UY) | Koatimundi |

| | | Potos flavus (III HN) | Kinkażu; Wikławiec; Chwytacz |

Mustelidae | | | | Łasicowate |

Lutrinae | | | | Wydry |

| | Lutrínae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Wydry |

| Aonyx congicus (I) = 328 (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | | | Wydrzyca kameruńska; Wydra kameruńska |

| Enhydra lutris nereis (I) | | | Wydra morska kalifornijska |

| Lontra felina (I) = 329 | | | Wydra patagońska |

| Lontra longicaudis (I) = 330 | | | Wydra długoogonowa |

| Lontra provocax (I) = 329 | | | Wydra południowa |

| Lutra lutra (I) | | | Wydra |

| Pteronura brasiliensis (I) | | | Arirania; Wydra olbrzymia |

Mellivorinae | | | | Miodożery |

| | | Mellivora capensis (III BW/GH) | Ratel |

Mephitinae | | | | Skunksy |

| | Conepatus humboldtii (II) | | Surillo patagoński; Skunks patagoński |

Mustelinae | | | | Kunowate |

| | | Eira barbara (III ΗΝ) | Hirara; Tajra; Norka szarogłowa |

| | | Galictis vittata (III CR) =331 | Grizon |

| | | Martes flavigula (III IN) | Kuna żółtogardła |

| | | Martes foina intermedia (III IN) | Kuna domowa; Kamionka |

| | | Martes gwatkinsii (III IN) = 332 | Kuna nilgiri |

| Mustela nigripes (I) | | | Tchórz czarnołapy; Tchórz czarnostopy |

Viverridae | | | | Łaszowate |

| | | Arctictis binturong (III IN) | Binturong |

| | | Viverra civetta (III BW) = 333 | Cyweta afrykańska; Wiwera afrykańska |

| | Cryptoprocta ferox (II) | | Fossa |

| | Cynogale bennettii (II) | | Mampalon |

| | Eupleres goudotii (II) = 334 | | Falanruk; Wiwera falanruk |

| | Fossa fossana (II) | | Fanaloka; Cyweta malgaska |

| | Hemigalus derbyanus (II) | | Kunołaz pręgowany |

| | | Paguma larvata (III IN) | Łaskun chiński |

| | | Paradoxurus hermaphroditus (III IN) | Musang |

| | | Paradoxurus jerdoni (III IN) | Łaskun brunatny; Łaskun Jerdona |

| | Prionodon linsang (II) | | Linzang pręgowany |

| Prionodon pardicolor (I) | | | Linzang cętkowany |

| | | Viverra civettina (III IN) = 335 | Cyweta malabarska; Wiwera malabarska |

| | | Viverra zibetha (III IN) | Cyweta indyjska; Wiwera indyjska; Cybeta |

| | | Viverricula indica (III IN) | Wiwerka indyjska |

Herpestidae | | | | Mangusty |

| | | Herpestes brachyurus fuscus (III IN) = 336 | Mangusta ciemna |

| | | Herpestes edwardsii (III IN) | Mangusta indyjska; |

| | | Herpestes javanicus auropunctotus (III IN) =337 | Mangusta złocista |

| | | Herpestes smithii (III IN) | Mangusta Smitha |

| | | Herpestes urva (III IN) | Mangusta krabojad; Mangusta urwa; Urwa |

| | | Herpestes vitticollis (III IN) | Mangusta pręgoszyja |

Hyaenidae | | | | Hienowate |

| | | Proteles cristatus (III BW) | Protel |

Felidae | | | | Kotowate |

| | Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Osobniki form oswojonych nie są przedmiotem przepisów niniejszego rozporządzenia) | | Kotowate |

| Adnonyx jubatus (I) (Roczny kontyngent wyozowy dla żywych osobników oraz trofeów myśliwskich przyznawany jest w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi odmianami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.) | | | Gepard |

| Caracal caracal (I) (tylko populacje Azji; wszystkie inne populacje są objęte załącznikiem B) = 338 | | | Karakal; Ryś stepowy |

| Catopuma temminckii (I) = 339 | | | Mormi; Moromi |

| Felis nigripes (I) | | | Kot czarnostopy |

| Felis silvestris (II) | | | Żbik |

| Herpailurus yaguarondi (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) = 339 | | | Jaguarundi |

| Leopardus pardalis (I) = 339 | | | Ocelot |

| Leopardus tigrinus (I) = 339 | | | Kot tygrysi |

| Leopardos wiedii (I) = 339 | | | Margaj |

| Lynx lynx (II) = 339 | | | Ryś europejski |

| Lynx pardinus (I) = 340 | | | Ryś iberyjski |

| Neofelis nebulosa (I) | | | Pantera mglista;Pantera szara |

| Oncifelis geoffroyi (I) = 339 | | | Kot argentyński |

| Oreailurus jacobita (I) = 339 | | | Kot andyjski |

| Panthera leo persica (I) | | | Lew azjatycki |

| Panthera onca (I) | | | Jaguar |

| Panthera pardus (I) | | | Lampart; Pantera; Leopard |

| Panthera tigris (I) | | | Tygrys |

| Pardofelis mormorato (I) = 339 | | | Kot marmurkowy |

| Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.) = 339 | | | Kot bengalski |

| Prionailurus bengalensis iriomotensis (I) = 339 | | | Kot z Iriomote |

| Prionailurus planiceps (I) = 339 | | | Kot kusy; Kot sumatrzański |

| Prionailurus rubiginosus (I) (tylko populacje Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.) = 339 | | | Kot rdzawy; Kot rudy |

| Pumo concolor coryi (I) = 339 | | | Puma florydzka |

| Puma concolor costaricensis (I) = 339 | | | Puma kostarykańska |

| Puma concolor couguar (I) = 339 | | | Puma wschodnia; Puma pensylwańska |

| Uncia uncia (I) = 341 | | | Pantera śnieżna; Irbis |

Otariidae | | | | Uchatkowate; Uszatki |

| | Arctocephalus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Kotiki |

| Arctocephalus philippii (II) | | | Kotik chilijski; Uchatka z Juan Fernandez |

| Arctocephalus townsendi (I) | | | Kotik meksykański; Uchatka z Gwadelupy |

Odobenidae | | | | Morsowate |

| | Odobenus rosmarus (III CA) | | Mors |

Phocidae | | | | Fokowate |

| | Mirounga leonina (II) | | Słoń morski południowy |

| Monachus spp. (I) | | | Foki mniszki |

PROBOSCIDEA | | | | |

Elephantidae | | | | Słoniowate |

| Elephas maximus (I) | | | Słoń azjatycki; Słoń indyjski |

| Loxodonta africana (I) — (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B) | Loxodonta africana (III) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) | | Słoń afrykański |

SIRENIA | | | | |

Dugongidae | | | | Diugoniowate |

| Dugong dugon (I) | | | Diugoń |

Trichechidae | | | | Manatowate |

| Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis oraz Trichechus manotas są wymienione w dodatku I. Trichechus senegalens jest wymieniony w dodatku II.) | | | Manaty |

PERISSODACTYLA | | | | |

Equidae | | | | Koniowate |

| Equus africanus (I) = 342 | | | Osioł nubijski |

| Equus grevyi (I) | | | Zebra Grevy'ego |

| Equus hemionus (I/II) (gatunek jest wymieniony w dodatku II, ale podgatunek Equus hemionus hemionus wymieniony jest w dodatku I) | | | Dzikie osły azjatyckie; Półosły |

| Equus kiang (II) = 343 | | | Kiang |

| | Equus onager (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) = 343 | | Onager |

| Equus onager khur (I) = 343 | | | Dziki osioł indyjski; Półosioł indyjski; Khur |

| Equus przewalskii (I) = 344 | | | Koń Przewalskiego |

| | Equus zebra hartmannae (II) | | Zebra Hartmanna; Zebra górska Hartmanna |

| Equus zebra zebra (I) | | | Zebra przylądkowa; Zebra górska przylądkowa; Zebra kapska |

Tapiridae | | | | Tapirowate |

| Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B) | | | Tapiry |

| | Tapirus terrestris (II) | | Tapir amerykański |

Rhinocerotidae | | | | Nosorożcowate |

| Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem B) | | | Nosorożce |

| | Ceratotherium simum simum (II) (tylko populacje Afryki Południowej; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe odmiany uważa się za odmiany gatunków objętych załącznikiem A a handel nimi jest odpowiednio regulowany) | | Nosorożec biały; Nosorożec afrykański; Nosorożec tęponosy |

ARTIODACTYLA | | | | |

Tragulidae | | | | Kanczylowate |

| | | Hyemoschus aquaticus (III GH) | Kanczyl afrykański; Piżmowiec wodny |

Suidae | | | | Świniowate |

| Babyrousa babyrussa (I) | | | Babirussa |

| Sus salvanius (I) | | | Świnia karłowata |

Tayassuidae | | | | Pekariowate |

| | Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Pekari |

| Catagonus wagneri (I) | | | Pekari chako; Chako |

Hippopotamidae | | | | Hipopotamowate |

| | Hexaprotodon liberiensis (II) = 345 | | Hipopotam karłowaty |

| | Hippopotamus amphibius (II) | | Hipopotam; Hipopotam nilowy |

Camelidae | | | | Wielbłądowate |

| | Lama guanicoe (II) | | Guanako |

| Vicugna vicugna (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwia (cała populacja); Chile (populacja Primera Regió(I); oraz Peru (cała populacja); które są objęte załącznikiem B) | Vicugna vicugna (II) (tylko populacje Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwia (cała populacja); Chile (populacje Primera Regió(I); Peru (cała populacja); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) | | Wikunia |

Moschidae | | | | Piżmowcowate |

| Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) | Moschus spp. (I) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A) | | Piżmowiec |

Cervidae | | | | Jeleniowate |

| Axis calamianensis (I) = 346 | | | Jeleń filipiński |

| Axis kuhlii (I) = 347 | | | Jeleń jawajski |

| Axis porcinus annamiticus (I) = 348 | | | Jeleń tajski |

| Blastocerus dichotomus (I) | | | Jeleń bagienny |

| Cervus duvaucelii (I) | | | Barasinga |

| | Cervus elaphus bactrianus (II) | | Jeleń bucharski |

| | | Cervus elaphus barbaras (III TN) | Jeleń berberyjski |

| Cervus elaphus hanglu (I) | | | Jeleń kaszmirski; Hanguł |

| Cervus eldii (I) | | | Jeleń Elda |

| Dama mesopotamica (I) = 349 | | | Daniel perski; Daniel mezopotamski |

| Hippocamelus spp. (I) | | | Huemale; Taruki |

| | | Mazama americana ceresina (III GT) | Mazama ruda środkowoamerykańska |

| Megamuntiacus vuquanghensis (I) | | | Mundżak wielki |

| Muntiacus crinifrons (I) | | | Mundżak czarny |

| | | Odocoileus virginianus mayensis (III GT) | Jeleń gwatemalski |

| Ozotoceros bezoarticus (I) | | | Jeleń pampasowy |

| | Pudu mephistophiles (II) | | Pudu północny; Pudu szatanek |

| Pudu puda (I) | | | Pudu; Pudu chilijski; Pudu południowy |

Antilocapridae | | | | Widłorogowate |

| Antilocapra americana (I) (tylko populacje Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | | Widłoróg meksykański; Antylopa widłoroga meksykańska |

Bovidae | | | | Wołowate; Krętorogie; Pustorożce |

| Addax nasomaculatus (I) | | | Adaks |

| | Ammotragus lervia (II) | | Owca grzywiasta |

| | Bison bison athabascae (II) | | Bizon leśny |

| | | Antilope cervicapra (III NP) | Garna |

| Bos gaurus (I) = 350 | | | Gaur |

| Bos mutus (I) = 351 | | | Jak; Jak dziki |

| Bos sauveli (I) = 352 | | | Kuprej |

| | | Bubalus arnee (III NP) = 353 | Bawół indyjski; Arni |

| Bubalus depressicornis (I) = 354 | | | Anoa nizinny |

| Bubalus mindorensis (I) = 354 | | | Tamarau; Anoa z Mindoro |

| Bubalus quorlesi (I) = 354 | | | Anoa górski |

| | Budorcos taxicolor (II) | | Takin |

| Capra falconeri (I) | | | Markur; Owca śruboroga |

| | Cephalophus dorsalis (II) | | Dujker czarnopręgi |

| Cephalophus jentinki (I) | | | Dujker Jentinka |

| | Cephalophus monticala (II) | | Duiker modry |

| | Cephalophus ogilbyi (II) | | Dujker Ogilby'ego |

| | Cephalophus silvicultor (II) | | Dujker żółtopręgi |

| | Cephalophus zebra (II) | | Dujker zebrowaty |

| | | Damaliscus lunatus (III GH) | Topi; Antylopa topi |

| | Damaliscus dorcas dorcas pygargus (II) = 355 | | Bontebok |

| | Gazella cuvieri (III TN) | | Gazela edmi; Gazela Cuviera; Edmi |

| Gazella dama (I) | | | Gazela dama |

| | Gazella dorcas (III TN) | | Gazela dorkas; Dorkas |

| | Gazella leptoceros (III TN) | | Gazela Lodera |

| Hippotragus niger variani (I) | | | Antylopa szablastoroga angolska |

| | Kobus leche (II) | | Kob liczi |

| Nemorhaedus baileyi (I) = 356 | | | Goral brunatny |

| Nemorhaedus caudatus (I) = 356 | | | Goral długoogoniasty; Goral chiński |

| Nemorhaedus goral (I) | | | Goral |

| Nemorhaedus sumatraensis = 357 (I) | | | Serau; Serau białogrzywy |

| Oryx dammah (I) = 358 | | | Oryks szablasty; Algazel |

| Oryx leucoryx (I) | | | Oryks arabski |

| | Ovis ammon (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) | | Argali; Muflon; Owca dzika |

| Ovis ammon hodgsonii (I) | | | Muflon tybetański; Owca dzika tybetańska |

| Ovis ammon nigromontana (I) | | | Kara Tau argali |

| | Ovis canadensis (II) (tylko populacje Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Owca kanadyjska; Owca gruboroga; Muflon kanadyjski |

| Ovis orientalis ophion (I) = 359 | | | Muflon cypryjski |

| | Ovis vignei (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A) | | Urial; Muflon azjatycki |

| Ovis vignei vignei (I) = 360 | | | Muflon azjatycki |

| Pantholops hodgsonii (I) | | | Cziru; Antylopa tybetańska;Antylopa orengo; Orengo |

| Pseudoryx nghetinhensis (I) | | | Saola |

| Rupicapra pyrenaica ornata (I) = 361 | | | Koziorożec pirenejski |

| | Saiga tatarica (II) | | Sajga; Suhak |

| | | Tetracerus quadricornis (III NP) | Antylopa czteroroga; Czykara |

| | | Tragelaphus eurycerus (III GH) = 362 | Bongo; Antylopa bongo |

| | | Tragelaphus spekii (III GH) | Sitatunga |

AVES | | | | Ptaki |

STRUTHIONIFORMES | | | | |

Struthionidae | | | | Strusie |

| Struthio camelus (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Maurytanii, Maroko, Nigeru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | | Struś; Struś afrykański |

RHEIFORMES | | | | |

Rheidae | | | | Nandu; Strusie amerykańskie; Rea |

| | Rhea americana (II) | | Nandu szare |

| Rhea pennata (I) (z wyjątkiem populacji Rhea pennata pennata Argentyny oraz Chile, które są objęte załącznikiem B) = 363 | | | Nandu plamiste |

| | Rhea pennata pennata (II) (Tylko populacje Argentyny oraz Chile) = 363 | | Nandu plamiste |

TINAMIFORMES | | | | |

Tinamidae | | | | Kusacze |

| Tinamus solitarius (I) | | | Kusacz samotny |

SPHENISCIFORMES | | | | |

Spheniscidae | | | | Pingwiny |

| | Spheniscus demersus (I) | | Pingwin przylądkowy; Pingwin afrykański; Pingwin toniec |

| Spheniscus humboldti (I) | | | Pingwin peruwiański |

PODICIPEDIFORMES | | | | |

Podicipedidae | | | | Perkozy |

| Podilymbus gigas (I) | | | Perkoz gwatemalski |

PROCELLARIIFORMES | | | | |

Diomedeidae | | | | Albatrosy |

| Diomedea albatrus (I) | | | Albatros krótkosterny |

PELECANIFORMES | | | | |

Pelecanidae | | | | Pelikany |

| Pelecanus crispus (I) | | | Pelikan kędzierzawy |

Sulidae | | | | Głuptaki |

| Papasuia abbotti (I) = 364 | | | Głuptak czarnoskrzydły |

Fregatidae | | | | Fregaty |

| Fregata andrewsi (I) | | | Fragata białobrzucha |

CICONIIFORMES | | | | |

Ardeidae | | | | Czaplowate |

| | | Ardea goliath (III GH) | Czapla olbrzymia |

| Bubulcus ibis (III GH) =365 | | | Czapla złotawa |

| Casmerodius albus (III GH) =366 | | | Czapla biała |

| Egretta garzella (III GH) | | | Czapla nadobna |

Balaenicipitidae | | | | Trzewikodzioby |

| | Balaeniceps rex (I) | | Trzewikodziób |

Ciconiidae | | | | Bocianowate |

| Ciconia boyciana (I) =367 | | | Bocian czarnodzioby |

| Ciconia nigra (II) | | | Bocian czarny |

| Ciconia stormi | | | Bocian garbaty |

| | | Ephippiorhynchus senegalensis (III GH) | Żabiru afrykański |

| Jabiru mycleria (I) | | | Żabiru amerykański |

| | | Leptopilos crumeniferus (III GH) | Marabut afrykański |

| Leptoptilos dubius | | | Marabut indyjski; Argala |

| Mycteria cinerea (I) | | | Dławigad malajski |

Threskiornithidae | | | | Ibisowate |

| | | Bostrychia hagedash (III GH) = 368 | Ibis białowąsy |

| | | Bostrychia rara (III GH) = 369 | Ibis plamisty |

| | Eudocimus ruber (II) | | Ibis szkarłatny |

| Geronticus calvus (II) | | | Ibis łysy |

| Geronticus eremita (I) | | | Ibis grzywiasty; Ibis pustelnik |

| Nipponia nippon (I) | | | Ibis czubaty |

| Platalea leucorodia (II) | | | Warzęcha; Warzęcha zwyczajna; Warzęcha biała |

| Pseudibis gigantea | | | Ibis olbrzymi |

| | | Threskiornis aethiopicus (III GH) | Ibis czczony |

Phoenicopteridae | | | | Flamingi |

| | Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Flamingi |

| Phoenicopterus ruber (I) =370 | | | Flaming; Czerwonak |

ANSERIFORMES | | | | |

Anatidae | | | | Kaczkowate |

| | | Alopochen aegyptiacus (III GH) | Gęsiówka egipska; Gęś egipska |

| | | Anas acuta (III GH) | Rożeniec; Rożeniec zwyczajny |

| Anas aucklandica (I) = 371 | | | Cyraneczka auklandzka |

| | Anas bernieri (II) | | Cyraneczka madagaskarska |

| | | Anas capensis (III GH) | Cyraneczka płowa |

| | | Anas clypeata (III GH) = 372 | Płaskonos; Płaskonos zwyczajny |

| | | Anas crecca (III GH) | Cyraneczka; Cyraneczka zwyczajna |

| | Anas formosa (I) | | Cyraneczka bajkalska; Kłochtun |

| Anas laysanensis (I) = 373 | | | Krzyżówka białooka |

| Anas oustaleti (I) = 374 | | | Marianas mallard — Nazwa polska nieustalona |

| | | Anas penelope (III GH) | Świstun; Świstun zwyczajny |

| Anas querquedula (III GH) | | | Cyranka; Cyranka zwyczajna |

| Aythya innotata | | | Podgorzałka madagaskarska |

| Aythya nyroca (III GH) = 375 | | | Podgorzałka; Podgorzałka zwyczajna |

| Branta canadensis leucopareia (I) | | | Bernikla aleucka |

| Branta ruficollis (II) | | | Bernikla rdzawoszyja |

| Branta sandvicensis (I) | | | Bernikla hawajska; Nene |

| | | Cairina moschata (III HN) | Piżmówka amerykańska |

| Cairina scutulata (I) | | | Piżmówka malajska |

| | Coscoroba coscoroba (II) | | Koskoroba |

| | Cygnus melanocorypha (II) | | Łabędź czarnoszyi |

| | Dendrocygna arborea (II) | | Drzewica karaibska; Drzewica kubańska |

| | | Dendrocygna autumnalis (III HN) | Drzewica czarnobrzucha; Drzewica jesionka |

| | | Dendrocygna bicolor (III GH/HN) = 376 | Drzewica dwubarwna |

| | | Dendrocygna viduata (III GH) | Drzewica białolica; Drzewica wdówka |

| Mergus octosetaceus | | | Tracz brazylijski |

| | | Nettapus auritus (III GH) | Kaczuszka afrykańska |

| | Oxyura jamaicensis | | Sterniczka jamajska |

| Oxyura leucocephala (II) | | | Sterniczka; Sterniczka zwyczajna |

| | | Plectropterus gambensis (III GH) | Gęsiec; Gęsiec gambijski |

| | | Pteronetta hartlaubii (III GH) =377 | Gwinejka |

| Rhodonessa caryophyllacea (możliwe wyginięcie) (I) | | | Różanka |

| | Sarkidiornis melanotos (I) | | Dziwonos |

| Tadorna cristata | | | Kazarka czubata |

FALCONIFORMES | | | | Szponiaste |

| | FALCONIFORMES spp. (II) — (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz w odniesieniu do gatunków rodziny Cathartidae objętych załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Szponiaste |

Cathartidae | | | | Kondorowate |

| Gymnogyps californianus (I) | | | Kondor kalifornijski |

| | | Sarcoramphus papa (III HN) | Kondor królewski |

| Vultur gryphus (I) | | | Kondor wielki |

Pandionidae | | | | Rybołowy |

| Pandion haliaetus (II) | | | Rybołów; Orzeł rybołów |

Accipitridae | | | | Jastrzębiowate |

| Accipiter brevipes (II) | | | Krogulec krótkonogi |

| Accipiter gentilis (II) | | | Jastrząb; Jastrząb gołębiarz; Gołębiarz |

| Accipiter nisus (II) | | | Krogulec; Krogulec zwyczajny |

| Aegypius monachus (II) | | | Sęp kasztanowaty |

| Aquila adalberti (I) = 378 | | | Orzeł iberyjski |

| Aquila chrysaetos (II) | | | Orzeł przedni |

| Aquila clanga (II) | | | Orlik grubodzioby |

| Aquila heliaca (I) | | | Orzeł cesarski |

| Aquila pomarina (II) | | | Orlik krzykliwy |

| Buteo buteo (II) | | | Myszołów; Myszołów zwyczajny |

| Buteo lagopus (II) | | | Myszołów włochaty |

| Buteo rufinus (II) | | | Myszołów kurhannik; Kurhannik |

| Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) = 379 | | | Hakodziób kubański |

| Circaetus gallicus (II) | | | Gadożer; Gadożer zwyczajny; Krótkoszpon gadożer |

| Circus aeruginosus (II) | | | Błotniak stawowy |

| Circus cyaneus (II) | | | Błotniak zbożowy |

| Circus macrourus (II) | | | Błotniak stepowy; Błotniak biały; Błotniak blady |

| Circus pygargus (II) | | | Błotniak łąkowy; Błotniak popielaty |

| Elanus caeruleus (II) | | | Kaniuk; Kaniuk zwyczajny |

| Eutriorchis astur (II) | | | Pręgoczub |

| Gypaetus barbatus (II) | | | Orłosęp; Orłosęp brodaty |

| Gyps fulvus (II) | | | Sęp płowy |

| Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla oraz Haliaeetus leucocephalus są wymienione w dodatku I; pozostałe gatunki są wymienione w dodatku II) | | | Bieliki |

| Harpia harpyja (I) | | | Harpia wielka |

| Hieraaetus fasciatus (II) | | | Orzełek południowy |

| Hieraaetus pennatus (II) | | | Orzełek; Orzełek włochaty |

| Leucopternis occidentalis (II) | | | Białostrząb szarogłowy |

| Milvus migrans (II) | | | Kania czarna |

| Milvus milvus (II) | | | Kania ruda |

| Neophron percnopterus (II) | | | Ścierwnik; Ścierwnik zwyczajny; Ścierwnik biały; Białosęp |

| Pernis apivorus (II) | | | Trzmielojad; Trzmielojad zwyczajny; Pszczołojad |

| Pithecophaga jefferyi (I) | | | Małpożer |

Falconidae | | | | Sokołowate |

| Falco araea (I) | | | Pustułka seszelska |

| Falco biarmicus (II) | | | Raróg górski |

| Falco cherrug (II) | | | Raróg; Raróg zwyczajny;Raróg. stepowy |

| Falco columbarius (II) | | | Drzemlik |

| Falco eleonorae (II) | | | Sokół skalny |

| Falco jugger (I) | | | Ragóg indyjski; Sokół indyjski |

| Falco naumanni (II) | | | Pustułeczka |

| Falco newtoni (I) (tylko populacje Seszeli) | | | Pustułka malgaska |

| Falco pelegrinoides (I) = 380 | | | Sokół berberyjski |

| Falco peregrinus (I) | | | Sokół wędrowny |

| Falco punctatus (I) | | | Pustułka maskareńska |

| Falco rusticolus (I) | | | Białozór |

| Falco subbuteo (II) | | | Kobuz |

| Falco tinnunculus (II) | | | Pustułka; Pustułka zwyczajna |

| Falco vespertinus (II) | | | Kobczyk; Kobczyk zwyczajny |

GALLIFORMES | | | | |

Megapodiidae | | | | Nogale |

| Macrocephalon maleo (I) | | | Nogal hełmiasty |

Cracidae | | Crax spp.* (-/III) (następujące gatunki są wymienione w dodatku III: Crax alberti, Crax daubentoni oraz Crax globulosa dla Kolombii oraz Crax rubra dla Kolombii, Kostaryki, Gwatemali oraz Hondurasu) | | Czubacze |

| Crax alberti (III CO) | | | Czubacz niebieskodzioby |

| Crax blumanbachii (I) | | | Czubacz czerwonodzioby |

| Mitu mitu (I) = 381 | | | Czubacz garbonosy |

| Oreophasis derbianus (I) | | | Jednoróg |

| | Ortalis vetala (III GT/HN) | | Czakalaka północna |

| | Pauxi spp. (-/III) (Pauxi pauxi jest wymieniony w dodatku III dla Kolumbii (I) = 382 | | Czubacz hełmiasty |

| Penelope albipennis (I) | | | Penelopa białoskrzydła |

| | | Penelope purpurascens (III HN) | Penelopa rdzawobrzucha |

| | Penelopina nigra (III GT) | | Penelopina |

| Pipile jacutinga (I) =383 | | | Grdacz czarnoczelny |

| Pipile pipile (I) = 384 | | | Grdacz trinidadzki |

Phasianidae | | | | Kurowate |

| | Agelastes meleagrides (III GH) | | Pantarka białoszyja |

| | | Agriocharis ocellata (III GT) | Indyk pawi |

| | Arborophila charltonii (III MY) | | Pstropiór żółtonogi |

| | Arborophila orientalis (III MY) = 385 | | Pstropiór białouchy |

| | Argusianus argus (I) | | Argus malajski |

| | | Caloperdix oculea (III MY) | Pstropiór rdzawy |

| Catreus wallichii (I) | | | Bażant himalajski |

| Colinus virginianus ridgwayi (I) | | | Przepiór wirginijski |

| Crossoptilon crossoptilon (I) | | | Uszak biały |

| Crossoptilon harmani (I) = 386 | | | Uszak biały |

| Crossoptilon mantchuricum (I) | | | Uszak brunatny |

| | Gallus sonneratii (II) | | Kur siwy |

| | Ithaginis cruentus (II) | | Kuropatnik |

| Lophophorus impeyanus (I) | | | Olśniak himalajski |

| Lophophorus ihuysii (I) | | | Olśniak zielonosterny |

| Lophophorus sclateri (I) | | | Olśniak białosterny |

| | Lophura bulweri | | Kiściec modrolicy |

| | Lophura diardi | | Kiściec syjamski |

| Lophura edwardsi (I) | | | Kiściec annamski |

| | Lophura erythrophthalma (III MY) | | Kiściec żółtosterny |

| | Lophura hatinhensis | | Kiściec wietnamski |

| | Lophura hoogerwerfi | | Kiściec jednobarwny |

| | Lophura ignita (III MY) | | Kiściec ognisty |

| Lophura imperialis (I) | | | Kiściec cesarski |

| | Lophura inornata | | Kiściec czarny |

| | Lophura leucomelanos | | Kiściec nepalski |

| Lophura swinhoii (I) | | | Kiściec tajwański |

| | | Melanoperdix nigra (III MY) | Kuropatwa czarna |

| Odontophorus strophium | | | Przepiór białolicy |

| Ophrysia superciliosa | | | Przepiórecznik |

| | Pavo muticus (I) | | Paw złoty |

| | Polyplectron bicalcaratum (П) | | Wieloszpon szary |

| Polyplectron emphanum (I) | | | Wieloszpon lśniący; Wieloszpon palawański |

| | Polyplectron germaini (II) | | Wieloszpon wietnamski |

| | | Polyplectron inopinatum (III MY) | Wieloszpon rdzawogrzbiety |

| | Polyplectron malacense (I) | | Wieloszpon pawi |

| | Polyplectron schleiermacheri (I) = 387 | | Wieloszpon białobrody |

| Rheinardia ocellata (I) = 388 | | | Argus czubaty |

| | | Rhizothera longirostris (III MY) | Kuropatwa długodzioba |

| | | Rollulus rouloul (III MY) | Bezszpon; Puchoczub; Kuropatwa koroniasta |

| Syrmaticus ellioti (I) | | | Bażant kasztanowaty; Bażant Elliota |

| Syrmaticus humiae (I) | | | Bażant birmański |

| Syrmaticus mikado (I) | | | Bażant tajwański |

| Tetraogallus caspius (I) | | | Ułar kaspijski |

| Tetraogallus tibetanus (I) | | | Ułar tybetański |

| Tragopan blythii (I) | | | Tragopan żółtolicy |

| Tragopan caboti (I) | | | Tragopan plamisty |

| Tragopan melanocephalus (I) | | | Tragopan rudolicy |

| | | Tragopan satyra (III NP) | Tragopan czerwony; Tragopan satyr |

| Tympanuchus cupido attwateri (I) | | | Preriokur dwuczuby |

GRUIFORMES | | | | |

Gruidae | | | | Żurawie |

| | Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Żurawie |

| Grus americana (I) | | | Żuraw krzykliwy |

| Grus canadensis (I/II) (gatunki wymienione w dodatku II a podgatunki Grus canadensis nesiotes oraz Grus canadensis pulla są wymienione w dodatku I) | | | Żuraw kanadysjki |

| Grus grus (II) | | | Żuraw; Żuraw zwyczajny |

| Grus japonensis (I) | | | Żuraw mandżurski |

| Grus leucogeranus (I) | | | Żuraw biały |

| Grus monacha (I) | | | Żuraw białogłowy |

| Grus nigricollis (I) | | | Żuraw czarnoszyi |

| Grus vipio (I) | | | Żuraw białoszyi |

Rallidae | | | | Chruściele |

| Gallirallus sylvestris (I) = 389 | | | Wodnik brunatny |

Rhynochetidae | | | | Kagu |

| Rhynochetos jubatus (I) | | | Kagu |

Otididae | | | | Dropie |

| | Otididae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Dropie |

| Ardeotis nigriceps (I) = 390 | | | Drop indyjski |

| Chlamydotis undulata (I) | | | Hubara |

| Eupodotis indica (II) | | | Hubarka długoczuba; Hubarka indyjska |

| Eupodotis bengalensis (I) = 391 | | | Hubarka bengalska |

| Otis tarda (II) | | | Drop; Drop zwyczajny |

| Tetrax tetrax (II) | | | Strepet |

CHARADRIIFORMES | | | | |

Burhinidae | | | | Kulony |

| | | Burhinus bistriatus (III GT) | Kulon amerykański |

Scolopacidae | | | | Bekasowate |

| Numenius borealis (I) | | | Kulik eskimoski |

| Numenius tenuirostris (I) | | | Kulik cienkodzioby |

| Tringa guttifer (I) | | | Brodziec nakrapiany |

Laridae | | | | Mewy |

| Larus relictus (I) | | | Mewa reliktowa |

COLUMBIFORMES | | | | |

Columbidae | | | | Gołębiowate |

| Caloenas nicobarica (I) | | | Nikobarczyk; Gołąb nikobarski |

| | Columba caribaea | | Gołąb jamajski |

| Claravis godefrida | | | Siniaczek paskowany |

| | | Columba guinea (III GH) | Gołąb okularowy |

| | | Columba iriditorques (III GH) = 392 | Gołąb lśniący |

| Columba livia (III GH) | | | Gołąb skalny |

| | | Columba mayeri (III MU) = 393 | Gołąb rdzawosterny; Gołab różany |

| | | Columba unicincta (III GH) | Gołąb kongijski |

| | Didunculus strigirostris | | Zębacz; Gołab zębacz |

| Ducula mindorensis (I) | | | Muszkatela okularowa |

| | Gallicolumba luzonica (II) | | Wyspiarek zbroczony; Gołąb zbroczony |

| | Goura spp. (II) | | Korońce |

| Leptotila wellsi | | | Gołębik grenadyjski |

| | | Oena capensis (III GH) | Turkaweczka czarnogardła; Gołąbek czarnogardły; Gołąbek przylądkowy; Gołąbek kaplandzki |

| | | Streptopelia decipiens (III GH) | Synogarlica okularowa |

| | | Streptopelia roseogrisea (III GH) | Cukrówka; Synogarlica zwyczajna |

| | | Streptopelia semitorquata (III GH) | Synogarlica czerwonooka |

| | | Streptopelia senegalensis (III GH) | Synogarlica senegalska |

| Streptopelia turtur (III GH) | | | Turkawka; Turkawka zwyczajna; Turkawka właściwa |

| | | Streptopelia vinacea (III GH) | Synogarlica różowa |

| | | Treron calva (III GH) = 394 | Treron krasnonosy |

| | | Treron waalia (III GH) | Treron żółtobrzuchy |

| | | Turtur abyssinicus (III GH) | Turkaweczka czarnodzioba |

| | | Turtur afer (III GH) | Turkaweczka modroplamkowa |

| | | Turtur brehmeri (III GH) = 395 | Turkaweczka modrogłowa |

| | | Turtur tympanistria (III GH) =396 | Turkaweczka białoczelna; Tamburynek |

PSITTACIFORMES | | | | Papugowe |

| | PSITTACIFORMES spp. (II) — (z wyjątkiem gatunków objętych w załączniku A oraz załączniku С z wyjątkiem Melopsittacus undulatus oraz Nymphicus hollandicus, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | Papugowe |

Psittacidae | | | | Papugi |

| Amazona arausiaca (I) | | | Amazonka dominikańska; Amazonka czerwonoszyja |

| Amazona barbadensis (I) | | | Amazonka wenezuelska; Amazonka żółtoramienna |

| Amazona brasiliensis (I) | | | Amazonka płomiennosterna; Amazonka brazylijska |

| Amazona guildingii (I) | | | Amazonka królewska; Amazonka płomienna |

| Amazona imperialis (I) | | | Amazonka cesarska |

| Amazona leucocephala (I) | | | Amazonka kubańska |

| Amazona ochrocephala auropalliata (I) | | | Amazonka żółtoszyja |

| Amazona ochrocephala belizensis (I) | | | |

| Amazona ochrocephala caribaea (I) | | | |

| Amazona ochrocephala oratrix (I) | | | Amazonka żółtogardła; Amazonka gwarna |

| Amazona ochrocephala parvipes (I) | | | |

| Amazona ochrocephala tresmariae (I) | | | |

| Amazona pretrei (I) | | | Amazonka czerwonouda |

| Amazona rhodocorytha (I) = 397 | | | Amazonka tęczowa |

| Amazona tucumana (I) | | | Amazonka żółtouda; Amazonka tukumańska |

| Amazona versicolor (I) | | | Amazonka modrogłowa; Amazonka z St. Lucia |

| Amazona vinacea (I) | | | Amazonka pąsowa |

| Amazona viridigenalis (I) | | | Amazonka krasnogłowa; Amazonka czerwonogłowa |

| Amazona vittata (I) | | | Amazonka niebieskoskrzydła; Amazonka portorykańska |

| Anodorhynchus spp. (I) | | | Ary niebieskie |

| Ara ambigua (I) | | | Ara oliwkowa |

| Ara glaucogularis (I) = 398 | | | Ara szafirowa |

| Ara macao (I) | | | Ara żółtoskrzydła |

| Ara militaris (I) | | | Ara zielona |

| Ara rubrogenys (I) | | | Ara różowooka |

| Cacatua goffini (I) | | | Kakadu białooka |

| Cacatua haematuropygia (I) | | | Kakadu filipińska |

| Cacatua moluccensis (I) | | | Kakadu molucka |

| Cyanopsitta spixii (I) | | | Ara modra |

| Cyanoramphus forbesi (I) = 399 | | | Modrolotka szmaragdowa |

| Cyanoramphus novaezelandiae (I) = 400 | | | Modrolotka czerwonoczelna |

| Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) = 401 | | | Figówka czerwonoucha |

| Eos histrio (I) | | | Lora przepasana |

| Eunymphicus cornutus (I) | | | Modrolotka czubata |

| Geopsittacus occidentalis (possibly extinct) (I) = 402 | | | Papużka żółtobrzucha; Papuga nocna; Papuga norówka |

| Guarouba guarouba (I) = 403 | | | Konura złota; Papuga gwaruba |

| Neophema chrysogaster (I) | | | Łąkówka krasobrzucha |

| Ognorhynchus icterotis (I) | | | Konura żółtolica |

| Pezoporus wallicus (I) | | | Papużka ziemna; Papuga naziemna; Papuga pieszka |

| Pionopsitta pileata (I) | | | Barwinka czerwonogłowa |

| Probosciger aterrimus (I) | | | Żałobnica palmowa; Kakadu arara |

| Propyrrhura couloni (I) = 404 | | | Ara niebieskogłowa |

| Propyrrhura maracana (I) = 405 | | | Ara marakana; Marakana |

| Psephotus chrysopterygius (I) | | | Świergotka złotoskrzydła |

| Psephotus dissimilis (I) = 406 | | | Świergotka czarnogłowa |

| Psephotus pulcherrimus (możliwe wyginięcie) (I) | | | Świergotka rajska |

| Psittacula echo (I) =407 | | | Aleksandretta krótkosterna |

| | | Psittacula krameri (III GH) | Aleksandretta obrożna |

| Pyrrhura cruentata (I) | | | Rudosterka błekitnoszyja |

| Rhynchopsitta spp. (I) | | | Meksykanki |

| Strigops habroptilus (I) | | | Kakapo |

| Vini spp. (I/II) (vini ultramarina jest wymieniona w dodatku I, pozostałe gatunki są wymienione w dodatku Π) | | | Loreczki |

CUCULIFORMES | | | | |

Musophagidae | | | | Turakowate |

| | Corythaeola cristata (III GH) | | Szyszak; Szyszak olbrzymi; Turakal błękitny |

| | Crinifer piscator (III GH) | | Hałaśnik kreskowany |

| | Musophaga porphyreolopha; (II) = 408 | | Turak rdzawy |

| | Musophaga violacea (III GH) | | Turak fioletowy |

| | Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Turaki |

| Tauraco bannermani (II) | | | Turak kameruński |

STRIGIFORMES | | | | Sowy |

| | STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Sowy |

Tytonidae | | | | Płomykówkowate |

| Tyto alba (II) | | | Płomykówka; Płomykówka zwyczajna |

| Tyto soumagnei (I) | | | Płomykówka madagaskarska |

Strigidae | | | | Puszczykowate |

| Aegolius funereus (II) | | | Włochatka; Włochatka zwyczajna |

| Asio flammeus (II) | | | Uszatka błotna; Sowa błotna |

| Asio otus (II) | | | Uszatka; Uszatka zwyczajna;Sowa uszata |

| Athene blewitti (I) | | | Pójdźka leśna |

| Athene noctua (II) | | | Pójdźka; Pójdźka zwyczajna |

| Bubo bubo (II) | | | Puchacz; Puchacz zwyczajny |

| Glaucidium passerinum (II) | | | Sóweczka; Sóweczka zwyczajna |

| Mimizuku gurneyi (I) = 409 | | | Syczek wielki |

| Ninox novaeseelandiae undulata (I) = 410 | | | Sowica kukułcza |

| Ninox squamipila natalis (I) | | | Sowica prążkowana |

| Nyctea scandiaca (II) | | | Sowa śnieżna |

| Otus ireneae (II) | | | Syczek brunatny |

| Otus scops (II) | | | Syczek; Syczek zwyczajny |

| Strix aluco (II) | | | Puszczyk; Puszczyk zwyczajny |

| Strix nebulosa (II) | | | Puszczyk mszarny |

| Strix uralensis (II) | | | Puszczyk uralski |

| Surnia ulula (II) | | | Sowa jarzębata |

APODIFORMES | | | | |

Trochilidae | | | | Kolibry |

| | Trochilidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Kolibry |

| Glaucis dohrnii (I) = 411 | | | Pustelnik hakodzioby |

TROGONIFORMES | | | | |

Trogonidae | | | | Trogony |

| Pharomachrus mocinno (I) | | | Kwezal herbowy |

CORACIIFORMES | | | | |

Bucerotidae | | | | Dzioborożce |

| | Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Dzioborożce |

| Aceros nipalensis (I) | | | Dzioborożec rudy |

| Aceros subruficollis (I) | | | Dzioborożec białolicy |

| | Anorrhinus spp. (II) = 412 | | Dzioborożce |

| | Anthracoceros spp. (II) | | Dzioborożce |

| | Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Dzioborożce |

| Buceros bicornis (I) | | | Dzioborożec wielki |

| Buceros vigil (I) = 413 | | | Hełmoróg; Hełmoróg tęgodzioby; Hełmorożec |

| | Penelopides spp. (II) | | Dzioborożce |

PICIFORMES | | | | |

Capitonidae | | | | Brodacze |

| | Semnornis ramphastinus (III CO) | | Brodacz wielkodzioby |

Ramphastidae | | | | Tukany |

| | Baillonius bailloni (III AR) | | Tukaniec; Tukan szafranowy |

| | Pteroglossus aracari (II) | | Arasari czarnoszyi |

| | Pteroglossus castanotis (III AR) | | Arasari brązowouchy |

| | Pteroglossus viridis (II) | | Arasari czarnogłowy |

| | Ramphastos dicolorus (III AR) | | Tukan zielonodzioby |

| | Ramphastos sulfuratus (II) | | Tukan tęczodzioby |

| | Ramphastos toco (II) | | Tukan wielki; Tukan toko |

| | Ramphastos tucanus (II) | | Tukan czerwonodzioby |

| | Ramphastos vitellinus (II) | | Tukan żółtogardły |

| | Selenidera maculirostris (III AR) | | Tukanik plamodzioby |

Picidae | | | | Dzięciołowate |

| Campephilus imperialis (I) | | | Dzięcioł cesarski |

| Dryocopus javensis richardsi (I) | | | Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi |

PASSERIFORMES | | | | |

Cotingidae | | | | Bławatniki |

| | | Cephalopterus ornatus (III CO) | Strojnoczub amazoński |

| | | Cephalopterus penduliger (III CO) | Strojnoczub długobrody |

| Cotinga maculata (I) | | | Bławatnik modry |

| | Rupicola spp. (II) | | Skalikurki |

| Xipholena atropurpurea (I) | | | Bławatnik białoskrzydły |

Pittidae | | | | Kurtaczki |

| | Pitta guajana (II) | | Kurtaczek prążkowany |

| Pitta gurneyi (I) | | | Kurtaczek czarnobrzuchy |

| Pitta kochi (I) | | | Kurtaczek wąsaty |

| | Pitta nympha (II) = 414 | | Kurtaczek blady |

Atrichornithidae | | | | Gąszczaki |

| Atrichornis clamosus (I) | | | Gąszczak krzykliwy |

Hirundinidae | | | | Jaskółki |

| Pseudochelidon sirintarae (I) | | | Jaskólnik białooki; Jaskółczak białooki, Rzekówka białooka |

Pycnonotidae | | | | Bilbile |

| | Pycnonotus zeylanicus (II) | | Bilbil żółtogłowy |

Muscicapidae | | | | Muchołówki |

| Bebrornis rodericanus (III MU) | | | Namorzynek maskareński |

| | Niltava ruckii (II) = 415 | | Niltawa samotna |

| Dasyornis broadbenti litor-alis (possibly extinct) (I) | | | Western rufous bristlebird — Nazwa polska nieustalona |

| Dasyornis longirostris (I) = 416 | | | Kolcopiórek mały |

| | Garrulax canorus (II) | | Sójkowiec białoczuby |

| | Leiothrix argentauris (II) | | Pekińczyk srebrnouchy; Mezja |

| | Leiothrix lutea (II) | | Pekińczyk żółty; Słowik chiński; Pekińczyk koralodzioby |

| | Liocichla omeiensis (II) | | Krasnoliczek samotny |

| Picathartes gymnocephalus (I) | | | Sępowronka żółtogłowa |

| Picathartes oreas (I) | | | Sępowronka kameruńska |

| | | Terpsiphone bourbonnensis (III MU) = 417 | Muchodławka maskareńska |

Nectariniidae | | | | Nektarniki |

| | Anthreptes pallidigaster | | Nektarzyk białobrzuchy |

| | Anthreptes rubritorques | | Nektarzyk czerwonowstęgi |

Zosteropidae | | | | Szlarniki |

| Zosterops albogularis (I) | | | Szlarnik białopierśny |

Meliphagidae | | | | Miodojady |

| Lichenostomus melanops cassidix (I) = 418 | | | Miodojad żółtoczuby |

Emberizidae | | | | Trznadlowate |

| | Gubernatrix cristata (II) | | Kardynałek żółty |

| | Paroaria capitata (II) | | Kardynał żółtodzioby |

| | Paroaria coronata (II) | | Kardynał czubaty |

| | Tangara fastuosa (II) | | Tangarka wspaniała |

Icteridae | | | | Kacykowate |

| Agelaius flavus (I) = 419 | | | Kacyk słoneczny |

Fringillidae | | | | Łuszczaki |

| Carduelis cucullata (I) = 420 | | | Czyż czerwony |

| | Carduelis yarrellii (II) = 420 | | Czyż żółtolicy |

| | | Serinus canicapillus (III GH) = 421 | Kulczyk brunatny |

| | | Serinus leucopygius (III GH) | Kulczyk białorzytny |

| | | Serinus mozambicus (III GH) | Kulczyk mozambijski |

Estrildidae | | | | Astryldy |

| | | Amadina fasciata (III GH) | Amadyna obrożna |

| | Amandava formosa (II) | | Bengalik oliwkowy |

| | | Amandava subflava (III GH) = 422 | Bengalik złotobrzuchy |

| | | Estrilda astrild (III GH) | Astryld falisty |

| | | Estrilda caerulescens (III GH) | Astryld czerwonosterny |

| | | Estrilda melpoda (III GH) | Astryld złotolicy |

| | | Estrilda troglodytes (III GH) | Astryld czarnorzytny |

| | | Lagonosticta rara (III GH) | Amarantka czarnobrzucha |

| | | Lagonosticta rubricata (III GH) | Amarantka zmienna |

| | | Lagonosticta rufopicta (III GH) | Amarantka cętkowana |

| | | Lagonosticta senegala (III GH) | Amarantka czerwonodzioba; Amarantka senegalska |

| | | Lagonosticta vinacea (III GH) = 423 | Amarantka różowa |

| | | Lonchura bicolor (III GH) = 424 | Mniszka dwubarwna |

| | | Lonchura cantans (III GH) = 425 | Srebrnodziobek afrykański |

| | | Lonchura cucullata (III GH) = 424 | Mniszka srokata |

| | | Lonchura fringilloides (III GH) = 424 | Mniszka duża |

| | | Mandingoa nitidula (III GH) = 426 | Perlik |

| | | Nesocharis capistrata (III GH) | Obrożniczka białolica |

| | | Nigrita bicolor (III GH) | Nigrita rdzawobrzucha |

| | | Nigrita canicapilla (III GH) | Nigrita czarnoczelna |

| | | Nigrita fusconota (III GH) | Nigrita białobrzucha |

| | | Nigrita luteifrons (III GH) | Nigrita jasnoczelna |

| | | Ortygospiza atricollis (III GH) | Trawinek zmienny |

| | Padda fuscata | | Ryżowiec czekoladowy; Ryżowiec timorski |

| | Padda oryzivora (II) | | Ryżowiec siwy |

| | | Parmoptila rubrifrons (III GH) = 427 | Mrówinka czerwonoczelna |

| | | Pholidornis rushiae (III GH) | Remiziak |

| | Poephila cincta cincta (II) | | Amadynka czarnogardła |

| | | Pyrenestes ostrinus (III GH) = 428 | Krasnoliczka czarnobrzucha |

| | | Pytilia hypogrammica (III GH) | Melba czerwonolica |

| | | Pytilia phoenicoptera (III GH) | Melba czerwonoskrzydła |

| | | Spermophaga haematina (III GH) | Płomiennik czarnogłowy |

| | | Uraeginthus bengalus (III GH) = 429 | Motylik krasnouchy |

Ploceidae | | | | Wikłaczowate |

| | | Amblyospiza albifrons (III GH) | Brunatniczka |

| | | Anaplectes rubriceps (III GH) = 430 | Wikłacz czerwonogłowy; Wikłacz krasnogłowy |

| | | Anomalospiza imberbis (III GH) | Kukulnik; Wikłacz kukułczy |

| | | Bubalornis albirostris (III GH) | Bawolik białodzioby |

| | | Euplectes afer (III GH) | Wikłacz słoneczny |

| | | Euplectes ardens (III GH) = 431 | Wikłacz półobrożny |

| | | Euplectes franciscanus (III GH) = 432 | Wikłacz płomienisty |

| | | Euplectes hordeaceus (III GH) | Wikłacz czarnoskrzydły |

| | | Euplectes macrourus (III GH) = 433 | Wikłacz płaszczowy |

| | | Malimbus cassini (III GH) | Wikłacz czerwonorzytny |

| | | Malimbus malimbicus (III GH) | Wikłacz czubaty |

| | | Malimbus nitens (III GH) | Wikłacz czerwonogardły |

| | | Malimbus rubricollis (III GH) | Wikłacz pąsowogłowy |

| | | Malimbus scutatus (III GH) | Wikłacz obrożny |

| | | Pachyphantes superciliosus (III GH) = 434 | Wikłacz grubodzioby |

| | | Passer griseus (III GH) | Wróbel siwogłowy |

| | | Petronia dentata (III GH) | Wróbel płowy |

| | | Plocepasser superciliosus (III GH) | Dziergacz wąsaty |

| | | Ploceus albinucha (III GH) | Wikłacz posępny |

| | | Ploceus aurantius (III GH) | Wikłacz złoty |

| | | Ploceus cucullatus (III GH) = 435 | Wikłacz zmienny |

| | | Ploceus heuglini (III GH) | Wikłacz czarnolicy |

| | | Ploceus luteolus (III GH) = 436 | Wikłacz mały |

| | | Ploceus melanocephalus (III GH) = 437 | Wikłacz czarnogłowy |

| | | Ploceus nigerrimus (III GH) | Wikłacz czarny |

| | | Ploceus nigricollis (III GH) | Wikłacz czarnogardły |

| | | Ploceus pelzelni (III GH) | Wikłacz ciemnodzioby |

| | | Ploceus preussi (III GH) | Wikłacz nigeryjski |

| | | Ploceus tricolor (III GH) | Wikłacz trójbarwny |

| | | Ploceus vitellinus (III GH) = 438 | Wikłacz akacjowy |

| | | Quelea erythrops (III GH) | Wikłacz czerwonolicy |

| | | Sporopipes frontalis (III GH) | Łuskogłowik czarnobrody |

| | | Vidua chalybeata (III GH) = 439 | Wdówka atłasowa |

| | | Vidua interjecta (III GH) | Wdówka długosterna |

| | | Vidua larvaticola (III GH) | Wdówka uboga |

| | | Vidua macroura (III GH) | Wdówka białobrzucha |

| | | Vidua orientalis (III GH) = 440 | Wdówka ozdobna |

| | | Vidua raricola (III GH) | Wdówka samotna |

| | | Vidua togoensis (III GH) | Wdówka rdzawoszyja |

| | | Vidua wilsoni (III GH) | Wdówka ogrodowa |

Sturnidae | | | | Szpakowate |

| | Gracula religiosa (II) | | Gwarek; Gwarek czczony |

| Leucopsar rothschildi (I) | | | Szpak balijski |

Paradisaeidae | | | | Cudowronki; Ptaki rajskie |

| | Paradisaeidae spp. (II) | | Cudowronki |

REPTILIA | | | | Gady |

TESTUDINATA | | | | |

Dermatemydidae | | | | Żółwie spłaszczone |

| | Dermatemys mawii (II) | | Żółw spłaszczony |

Platysternidae | | | | Żółwie wielkogłowe |

| | Platysternon megace-phalum (II) | | Żółw wielkogłowy |

Emydidae | | | | Box turtles, freshwater turtles — Nazwa polska nieustalona |

| | Annamemys annamensis (П) | | Annam pond turtle — Nazwa polska nieustalona |

| Batagur baska (I) | | | Batagur |

| | Callagur borneoensis (II) | | Painted terrapin — Nazwa polska nieustalona |

| | Chrysemys picta | | |

| | Clemmys insculpta (II) | | Wood turtle — Nazwa polska nieustalona |

| Clemmys muhlenbergii (I) | | | Bog turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Cuora spp. (II) | | Pudełeczniki |

| Geoclemys hamiltonii (I) = 441 | | | Black pond turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Heosemys depressa (II) | | Arakan forest turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Heosemys grandis (II) | | Żółw indochiński |

| | Heosemys leytensis (II) | | Philippine pond turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Heosemys spinosa (II) | | Żółw kolczasty |

| | Hieremys annandalii (II) | | Żółw świątynny |

| | Kachuga spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Kaczugi |

| Kachuga tecta (I) = 442 | | | Kaczuga indyjska, tekta |

| | Leucocephalon yuwonoi (II) | | Sulawesi forest turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Mauremys mutica (II) | | Yellow pond turtle — Nazwa polska nieustalona |

| Melanochelys tricarinata (I) = 443 | | | Three-keeled land tortoise — Nazwa polska nieustalona |

| Morenia ocellata (I) | | | Burmese swamp turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Orlitia borneensis (II) | | Malayan giant turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Pyxidea mouhotii (II) | | Keeled box turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Siebenrockiella crassicollis (П) | | Black marsh turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Terrapene spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Terapeny, (amerykańskie) żółwie pudełkowe, terapeny |

| Terrapene coahuila (I) | | | Aquatric box turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Trachemys scripta elegans = 444 | | Żółw czerwonolicy |

Testudinidae | | | | Żółwie |

| | Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A; zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na Geochelone sulcata odmian usuniętych ze środowiska naturalnego będących przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych) | | Żółwie |

| Geochelone nigra (I) = 445 | | | Gigantyczny żółw z Wysp Galapagos |

| Geochelone radiata (I) = 446 | | | Radiated tortoise — Nazwa polska nieustalona |

| Geochelone yniphora (I) = 446 | | | Angonoka — Nazwa polska nieustalona |

| Gopherus flavomarginatus (I) | | | Bolson tortoise — Nazwa polska nieustalona |

| Homopus bergeri (II) | | | Berger's cape tortoise — Nazwa polska nieustalona |

| Malacochersus tornieri (II) | | | Żółw szczelinowy (lub żółw Torniera) |

| Psammobates geometricus (I) = 446 | | | Geometric tortoise — Nazwa polska nieustalona |

| Pyxis planicauda (I) | | | Madagascar flat-shelled tortoise — Nazwa polska nieustalona |

| Testudo graeca (II) | | | Żółw mauretański |

| Testudo hermanni (II) | | | Żółw grecki |

| Testudo kleinmanni (I) | | | Żółw egipski |

| Testudo marginata (II) | | | Żółw obrzeżony |

| Testudo werneri (I) = 447 | | | |

Cheloniidae | | | | Żółwie morskie |

| Cheloniidae spp. (I) | | | Żółwie morskie |

Dermochelyidae | | | | Żółwie skórzaste |

| Dermochelys coriacea (I) | | | Żółw skórzasty |

Trionychidae | | | | Żółwiaki |

| Apalone ater (I) = 448 | | | Żółwiak meksykański |

| Aspideretes gangeticus (I) = 449 | | | Żółwiak gangesowy |

| Aspideretes hurum (I) = 449 | | | Peacock soft-shell turtle — Nazwa polska nieustalona |

| Aspideretes nigricans (I) = 449 | | | Żółwiak czarny |

| | Chitra spp. (II) | | Narrow–headed softshell turtles — Nazwa polska nieustalona |

| | Pelochelys spp. (II) | | Giant softshell turtles — Nazwa polska nieustalona |

| | Lissemys punctata (II) | | Skrytonóg indyjski |

| | | Trionyx triunguis (III GH) | Żółwiak afrykański |

Pelomedusidae | | | | Afro-American sideneck turtles — Nazwa polska nieustalona |

| | Erymnochelys madagascariensis (II) = 450 | | Madagascar sideneck turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | | Pelomedusa subrufa (III GH) | Pelomeduza |

| | Peltocephalus dumeriliana (II) = 450 | | Big-headed sideneck turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | | Pelusios adansonii (III GH) | Adanson's mud turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | | Pelusios castaneus (III GH) | West African mud turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | | Pelusios gabonensis (III GH) = 451 | African forest turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | | Pelusios niger (III GH) | West African black forest turtle — Nazwa polska nieustalona |

| | Podocnemis spp. (II) | | Sideneck turtles — Nazwa polska nieustalona |

Chelidae | | | | Austro-American sideneck turtles — Nazwa polska nieustalona |

| Pseudemydura umbrina (I) | | | Western swamp turtle — Nazwa polska nieustalona |

CROCODYLIA | | | | Krokodylowate |

| | CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) = 452 | | Krokodylowate |

Alligatoridae | | | | Aligatory i kajmany |

| Alligator sinensis (I) | | | Aligator chiński |

| Caiman crocodilus apaporiensis (I) | | | Rio Apaporis spectacled caiman — Nazwa polska nieustalona |

| Caiman latirostris (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B) | | | Kajman szerokopyski |

| Melanosuchus niger (I) (z wyjątkiem populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B oraz podlega zerowemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC) | | | Kajman czarny |

Crocodylidae | | | | Krokodyle właściwe |

| Crocodylus acutus (I) | | | Krokodyl amerykański |

| Crocodylus cataphractus (I) | | | Krokodyl wąskopyski |

| Crocodylus intermedius (I) | | | Krokodyl z Orinoko |

| Crocodylus mindorensis (I) | | | Krokodyl filipiński |

| Crocodylus moreletii (I) | | | Krokodyl Moreleta |

| Crocodylus niloticus (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Afryki Południowej, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1600 dzikich odmian, w tym trofeów myśliwskich, oprócz odmian hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B) | | | Krokodyl nilowy |

| Crocodylus palustris (I) | | | Krokodyl błotny |

| Crocodylus porosus (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B) | | | Krokodyl słonowodny; Krokodyl Różańcowy |

| Crocodylus rhombifer (I) | | | Krokodyl kubański |

| Crocodylus siamensis (I) | | | Krokodyl syjamski |

| Osteolaemus tetraspis (I) | | | Krokodyl krótkopyski |

| Tomistoma schlegelii (I) | | | Krokodyl gawialowy |

Gavialidae | | | | Gawiale |

| Gavialis gangeticus (I) | | | Gawial gangesowy |

RHYNCHOCEPHALIA | | | | |

Sphenodontidae | | | | Tuatary; |

| Sphenodon spp. (I) | | | Hatterie |

SAURIA | | | | |

Gekkonidae | | | | Gekony |

| | Cyrtodactylus serpensinsula (II) = 453 | | Gekon z wyspy Serpent |

| | | Hoplodactylus spp. (III NZ) | |

| | | Naultinus spp. (III NZ) | |

| | Phelsuma spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) = 454 | | Gekony dzienne |

| Phelsuma guentheri (II) | | | Round Island day gecko — Nazwa polska nieustalona |

Agamidae | | | | Agamy |

| | Uromastyx spp. (II) | | Biczogony |

Chamaeleonidae | | | | Kameleony |

| | Bradypodion spp. (II) = 455 | | Kameleony żyworodne |

| | Brookesia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) | | Kameleony żyworodne |

| Brookesia perarmata (I) | | | Dwarf spiny chameleon — Nazwa polska nieustalona |

| | Calumnia spp. (II) = 455 | | Chamaeleons |

| | Chamaeleo spp. (II) | | (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) |

| Chamaeleo chamaeleon (II) | | | Kameleon pospolity |

| | Furcifer spp. (II) = 455 | | Chamaeleons |

Iguanidae | | | | Legwany |

| | Amblyrhynchus cristatus (Π) | | Legwan morski |

| Brachylophus spp. (I) | | | Legwany fidżyjskie |

| | Conolophus spp. (II) | | Legwany lądowe z Galapagos |

| Cyclura spp. (I) | | | Legwany nosorogie |

| | Iguana spp. (II) | | Legwany |

| | Liolaemus gravenhorstii | | Striped ground Iguanas — Nazwa polska nieustalona |

| | Phrynosoma coronatum (II) | | Coast horned lizard — Nazwa polska nieustalona |

| Sauromalus varius (I) | | | San Esteban Island chuck-walla — Nazwa polska nieustalona |

Lacertidae | | | | Jaszczurki właściwe |

| Gallotia simonyi (I) | | | Hierro giant lizard — Nazwa polska nieustalona |

| Podarcis lilfordi (II) | | | Lilford's wall lizard — Nazwa polska nieustalona |

| Podarcis pityusensis (II) | | | Ibiza wall lizard — Nazwa polska nieustalona |

Cordylidae | | | | Szyszkowce |

| | Cordylus spp. (II) = 456 | | Szyszkowce |

Teiidae | | | | Teidy |

| | Crocodilurus amazonicus (II) = 457 | | Teju krokodylowy |

| | Dracaena spp. (II) | | Teju kajmanowy |

| | Tupinambis spp. (II) = 458 | | Tegus — Nazwa polska nieustalona |

Scincidae | | | | Scynki |

| | Corucia zebrata (II) | | Scynk nadrzewny |

Xenosauridae | | | | Jaszczurki guzowate |

| | Shinisaurus crocodilurus (II) | | Jaszczurka krokodylowata |

Helodermatidae | | | | Helodermy |

| | Heloderma spp. (II) | | Helodermy |

Varanidae | | | | Warany |

| | Warany spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Warany |

| Varanus bengalensis (I) | | | Waran indyjski |

| Varanus flavescens (I) | | | Waran żółtawy |

| Varanus griseus (I) | | | Waran szary |

| Varanus komodoensis (I) | | | Waran z Komodo |

| Varanus olivaceus (II) | | | Gray's monitor — Nazwa polska nieustalona |

SERPENTES | | | | Węże |

Loxocemidae | | | | Mexican dwarf boa — Nazwa polska nieustalona |

| | Loxocemidae spp. (II) = 459 | | Mexican dwarf boa — Nazwa polska nieustalona |

Pythonidae | | | | Pytony |

| | Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) = 459 | | Pytony |

| Python molurus molurus (I) = 460 | | | Pyton tygrysi |

Boidae | | | | Boa |

| | Boidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Boa |

| Acrantophis spp. (I) | | | Boa madagaskarskie |

| Boa constrictor occidentalis (I) = 461 | | | Boa argentyński |

| Epicrates inornatus (I) | | | Boa portorykański |

| Epicrates monensis (I) | | | Virgin Island tree boa — Nazwa polska nieustalona |

| Epicrates subflavus (I) | | | Jamaican boa — Nazwa polska nieustalona |

| Eryx jaculus (II) | | | Strzelec stepowy |

| Sanzinia madagascariensis (I) = 462 | | | Madagascar tree boa — Nazwa polska nieustalona |

Bolyeriidae | | | | Round Island boas — Nazwa polska nieustalona |

| | Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) = 459 | | Round Island boas — Nazwa polska nieustalona |

| Bolyeria multocarinata (I) | | | Round Island boa — Nazwa polska nieustalona |

| Casarca dussumieri (I) | | | Round Island keel-scaled boa — Nazwa polska nieustalona |

Tropidophiidae | | | | Wood boas — Nazwa polska nieustalona |

| | Tropidophiidae spp. (II) = 459 | | Wood boas — Nazwa polska nieustalona |

Colubridae | | | | Połozy lub węże właściwe |

| | | Atretium schistosum (III IN) | Olive keel-back — Nazwa polska nieustalona |

| | | Cerberus rhynchops (III IN) | Dog-faced water snake — Nazwa polska nieustalona |

| | Clelia clelia (II) = 463 | | Musurana |

| | Cyclagras gigas (II) = 464 | | Żabojad argentyński |

| | Dromicus chamissonis = 465 | | Chilean ground snake — Nazwa polska nieustalona |

| | Elachistodon westermanni (П) | | Jajożer indyjski |

| | Ptyas mucosus (II) | | Common rat snake — Nazwa polska nieustalona |

| | | Xenochrophis piscator (III IN) = 466 | Checkered keel-back — Nazwa polska nieustalona |

Elapidae | | | | Zdradnicowate |

| | Hoplocephalus bungaroides (II) | | Szerokogłów niemrawy |

| | | Micrurus diastema (III HN) | Atlantic coral snake — Nazwa polska nieustalona |

| | | Micrurus nigrocinctus (III HN) | Central American coral snake — Nazwa polska nieustalona |

| | Naja atra (II) = 467 | | |

| | Naja kaouthia (II) = 467 | | |

| | Naja mandalayensis (II) = 467 | | |

| | Naja naja (II) | | Kobra indyjska; Okularnik |

| | Naja oxiana (II) = 467 | | |

| | Naja philippinensis (II) = 467 | | |

| | Naja sagittifera (II) = 467 | | |

| | Naja samarensis (II) = 467 | | |

| | Naja siamensis (II) = 467 | | |

| | Naja sputatrix (II) = 467 | | |

| | Naja sumatrana (II) = 467 | | |

| | Ophiophagus hannah (II) | | Kobra królewska |

Viperidae | | | | Żmijowate |

| | | Crotalus durissus (III HN) | Grzechotnik straszliwy |

| | Crotalus durissus unicolor = 468 | | Neotropical rattlesnake — Nazwa polska nieustalona |

| | Crotalus willardi | | Ridge-nosed rattlesnake — Nazwa polska nieustalona |

| | | Daboia russelii (III IN) = 469 | Żmija Russella |

| Vipera latifli | | | Żmija irańska |

| Vipera ursinii (I) (tylko populacje Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) | | | Żmija łąkowa |

| | Vipera wagneri (II) | | Wagner's viper — Nazwa polska nieustalona |

AMPHIBIA | | | | Płazy |

ANURA | | | | |

Bufonidae | | | | Ropuchy |

| Altiphrynoides spp. (I) = 470 | | | |

| Atelopus zeteki (I) = 471 | | | Atelop złocisty |

| Bufo periglenes (I) | | | Ropuszka pomarańczowa |

| Bufo superciliaris (I) | | | Ropucha kameruńska |

| Nectophrynoides spp. (I) | | | Ropuchy żyworodne |

| Nimbaphrynoides spp. (I) = 470 | | | |

| Spinophrynoides spp. (I) = 470 | | | |

Dendrobatidae | | | | Drzewołazy |

| | Dendrobates spp. (II) | | Drzewołazy |

| | Epipedobates spp. (II) = 472 | | Poison-arrow frogs — Nazwa polska nieustalona |

| | Minyobates spp. (II) = 472 | | Poison-arrow frogs — Nazwa polska nieustalona |

| | Phyllobates spp. (II) | | Liściołazy |

Mantellidae | | | | Mantella frogs — Nazwa polska nieustalona |

| | Mantella spp. (II) | | Mantella frogs — Nazwa polska nieustalona |

Microhylidae | | | | Żaby pomidorowe |

| Dyscophus antongilii (I) | | | Żaba pomidorowa |

| | Scaphiophryne gottlebei (Π) | | Gottlebe's microhylid frog — Nazwa polska nieustalona |

Ranidae | | | | Żaby |

| | Conraua goliath | | Żaba Goliat |

| | Euphlyctis hexadactylus (II) = 473 | | Six-fingered frog — Nazwa polska nieustalona |

| | Hoplobatrachus tigerinus (II) = 473 | | Tiger frog — Nazwa polska nieustalona |

| | Rana catesbeiana | | Żaba rycząca |

Myobatrachidae | | | | Żaby gęborodne |

| | Rheobatrachus spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Żaby gęborodne |

| Rheobatrachus silus (II) | | | Żaba gęborodna |

CAUDATA | | | | |

Ambystomidae | | | | Ambystomy |

| | Ambystoma dumerilii (II) | | Lake Patzcuaro salamander — Nazwa polska nieustalona |

| | Ambystoma mexicanum (II) | | Aksolotl |

Cryptobranchidae | | | | Salamandry olbrzymie |

| Andrias spp. (I) = 474 | | | Salamandry olbrzymie |

ELASMBORANCHII | | | | Rakiny i płaszczki |

ORECTOLOBIFORMES | | | | |

Rhincodontidae | | | | Rekiny wielorybie |

| | Rhincodon typus (II) | | Rekin wielorybi |

LAMNIFORMES | | | | |

Lamnidae | | | | Lamnowate |

| | | Carcharodon carcharias (III AU) | Żarłacz biały; ludojad |

Cetorhinidae | | | | Długoszpary |

| | Cetorhinus maximus (II) | | Długoszpar |

ACTINOPTERYGII | | | | |

ACIPENSERIFORMES | | ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) | | Jesiotrokształtne |

Acipenseridae | | | | Jesiotry |

| Acipenser brevirostrum (I) | | | Jesiotr krótkonosy |

| Acipenser sturio (I) | | | Jesiotr zachodni |

OSTEOGLOSSIFORMES | | | | |

Osteoglossidae | | | | Arapaimas, bonytongues — Nazwa polska nieustalona |

| | Arapaima gigas (II) | | Arapaima |

| Scleropages formosus (I) | | | Asian arowana — Nazwa polska nieustalona |

CYPRINIFORMES | | | | |

Cyprinidae | | | | Karpiowate |

| | Caecobarbus geertsi (II) | | African blind barb fish — Nazwa polska nieustalona |

| Probarbus jullieni (I) | | | Ikan temoleh — Nazwa polska nieustalona |

Catostomidae | | | | Cui-ui |

| Chasmistes cujus (I) | | | Cui-ui |

SILURIFORMES | | | | |

Pangasiidae | | | | Pangazjanodony |

| Pangasianodon gigas (I) | | | Pangazjanodon |

SYNGNATHIFORMES | | | | |

Syngnathidae | | | | Igliczniowate |

| | Hippocampus spp. (II) Włączenie tego gatunku wejdzie w życie dnia 15 maja 2004 r. | | Pławikoniki |

PERCIFORMES | | | | |

Sciaenidae | | | | Kulbinowate |

| Totoaba macdonaldi (I) = 475 | | | Totoaba — Nazwa polska nieustalona |

SARCOPTERYGII | | | | Dwudyszne |

COELACANTHIFORMES | | | | |

Coelacanthidae | | | | Latimerie |

| Latimeria spp. (I) | | | Latimerie |

CERATODONTIFORMES | | | | |

Ceratodontidae | | | | Australian lungfishes — Nazwa polska nieustalona |

| | Neoceratodus forsteri (II) | | Australian lungfish — Nazwa polska nieustalona |

ARTHROPODA (STAWONOGI)

ARACHNIDA | | | | Pajęczaki |

SCORPIONES | | | | |

Scorpionidae | | | | Skorpiony |

| | Pandinus dictator (II) | | A scorpion — Nazwa polska nieustalona |

| | Pandinus gambiensis (II) | | Giant Senegalese scorpion — Nazwa polska nieustalona |

| | Pandinus imperator (II) = 476 | | Skorpion cesarski |

ARANEAE | | | | |

Theraphosidae | | | | Ptaszniki |

| | Aphonopelma albiceps (II) = 477 | | |

| | Aphonopelma pallidum (II) = 477 | | |

| | Brachypelma spp. (II) | | Tarantulas — Nazwa polska nieustalona |

| | Brachypelmides klaasi (II) = 477 | | |

INSECTA | | | | Owady |

COLEOPTERA | | | | Chrząszcze |

Lucanidae | | | | Jelonkowate |

| | | Colophon spp. (III ZA) | |

LEPIDOPTERA | | | | Motyle |

Papilionidae | | | | Paziowate |

| | Atrophaneura jophon (II) | | Sri Lankan rose — Nazwa polska nieustalona |

| | Atrophaneura palu | | Palu swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| | Atrophaneura pandiyana (Π) | | |

| | Baronia brevicornis | | Short-horned baronia — Nazwa polska nieustalona |

| | Bhutanitis spp. (II) | | Swallowtail butterflies — Nazwa polska nieustalona |

| | Graphium sandawanum | | Apo swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| | Graphium stresemanni | | A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| | Ornithoptera spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) = 478 | | Birdwing butterflies — Nazwa polska nieustalona |

| Ornithoptera alexandrae (I) | | | Queen Alexandra's birdwing — Nazwa polska nieustalona |

| | Papilio benguetanus | | A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| Papilio chikae (I) | | | Luzon peacock swallowtail — Nazwa polska nieustalona |

| | Papilio esperanza | | A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| | Papilio grosesmithi | | A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| Papilio homerus (I) | | | Homerus swallowtail — Nazwa polska nieustalona |

| Papilio hospiton (I) | | | Corsican swallowtail — Nazwa polska nieustalona |

| | Papilio maraho | | A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| | Papilio morondavana | | Madagascan emperor swallowtail — Nazwa polska nieustalona |

| | Papilio neumoegeni | | A swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| | Parides ascanius | | Fluminense swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| | Parides hahneli | | Hahnel's amazonian swallowtail butterfly — Nazwa polska nieustalona |

| Parnassius apollo (II) | | | Niepylak apollo |

| | Teinopalpus spp. (II) | | Kaiser-I-Hind butterflies — Nazwa polska nieustalona |

| | Trogonoptera spp. (II) = 478 | | Birdwing butterflies — Nazwa polska nieustalona |

| | Troides spp. (II) = 478 | | Birdwing butterflies — Nazwa polska nieustalona |

ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)

HIRUDINOIDEA | | | | Pijawki |

ARHYNCHOBDELLA | | | | |

Hirudinidae | | | | Pijawki |

| | Hirudo medicinalis (II) | | Pijawka lekarska |

MOLLUSCA (MIĘCZAKI)

BIVALVIA | | | | Małże |

VENERIDA | | | | |

Tridacnidae | | | | Przydacznie |

| | Tridacnidae spp. (II) | | Przydacznie |

UNIONIDA | | | | |

Unionidae | | | | Stójkowate |

| Conradilla caelata (I) | | | Birdwing pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| | Cyprogenia aberti (II) | | Western fanshell mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Dromus dromas (I) = 479 | | | Dromedary pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Epioblasma curtisii (I) = 480 | | | Curtis "pearly mussel — Nazwa polska nieustalona" |

| Epioblasma florentina (I) = 480 | | | Yellow-blossom pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Epioblasma sampsonii (I) = 480 | | | Wabash riffleshell — Nazwa polska nieustalona |

| Epioblasma sulcata perobliqua (I) = 480 | | | White catspaw mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Epioblasma tortuosa gubernaculum (I) = 480 | | | Green-blossom pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| | Epioblasma torulosa rangiana (I) = 479 | | Northern riffleshell — Nazwa polska nieustalona |

| Epioblasma tortuosa torulosa (I) = 480 | | | Turbercled-blossom pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Epioblasma turgidula (I) = 480 | | | Turgid-blossom pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Epioblasma walkeri (I) = 480 | | | Tan riffleshell — Nazwa polska nieustalona |

| Fusconaia cuneolus (I) | | | Fine-rayed pigtoe pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Fusconaia edgariana (I) | | | Shiny pigtoe pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Lampsilis higginsii (I) | | | Higgins "eye pearly mussel — Nazwa polska nieustalona" |

| Lampsilis orbiculata orbi-culata (I) | | | Pink mucket pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Lampsilis satur (I) | | | Sandback pocketbook mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Lampsilis virescens (I) | | | Alabama lamp pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Plethobasus cicatricosus (I) | | | White warty-back pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Plethobasus cooperianus (I) | | | Orange-footed pimpleback mussel — Nazwa polska nieustalona |

| | Pleurobema clava (II) | | Clubshell pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Pleurobema plenum (I) | | | Rough pigtoe pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Potamilus capax (I) = 481 | | | Fat pocketbook pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Quadrula intermedia (I) | | | Cumberland monkey-face pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Quadrula sparsa (I) | | | Appalachian monkey-face pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Toxolasma cylindrellus (I) = 482 | | | Pale lilliput pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Unio nickliniana (I) = 483 | | | Nicklin's pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Unio tampicoensis tecomatensis (I) = 484 | | | Tampico pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

| Villosa trabalis (I) = 485 | | | Cumberland bean pearly mussel — Nazwa polska nieustalona |

GASTROPODA | | | | Slugs, snails and conches — Nazwa polska nieustalona |

STYLOMMATOPHORA | | | | |

Achatinellidae | | | | Agate snails, oatu tree snails — Nazwa polska nieustalona |

| Achatinella spp. (I) | | | Little agate shells — Nazwa polska nieustalona |

Camaenidae | | | | Green tree snail — Nazwa polska nieustalona |

| | Papustyla pulcherrima (II) =486 | | Manus green tree snail — Nazwa polska nieustalona |

MESOGASTROPODA | | | | |

Strombidae | | | | Conches — Nazwa polska nieustalona |

| | Strombus gigas (II) | | Queen conch — Nazwa polska nieustalona |

CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)

ANTHOZOA | | | | Koralowce |

HELIOPORACEA | | | | |

Helioporidae | | | | Blue coral — Nazwa polska nieustalona |

| | Heliporidae spp. (II) = 487 (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | Blue coral — Nazwa polska nieustalona |

STOLONIFERA | | | | |

Tubiporidae | | | | Organeczniki |

| | Tubiporidae spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | Organeczniki |

ANTIPATHARIA | | ANTIPATHARIA spp. (II) | | Koralowce czarne |

SCLERACTINIA | | SCLERACTINIA spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | Stony corals — Nazwa polska nieustalona |

HYDROZOA | | | | Stułbiopławy |

MILLEPORINA | | | | |

Milleporidae | | | | Wello fire corals — Nazwa polska nieustalona |

| | Milleporidae spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | Wello fire corals — Nazwa polska nieustalona |

STYLASTERINA | | | | |

Stylasteridae | | | | Lace corals — Nazwa polska nieustalona |

| | Stylasteridae spp. (II) (skamieliny nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | Lace corals — Nazwa polska nieustalona |

FLORA

AGAVACEAE | | | | Agawowate |

| Agave arizonica (I) | | | New River agave — Nazwa polska nieustalona |

| Agave parviflora (I) | | | Santa Cruz striped agave — Nazwa polska nieustalona |

| | Agave victoriae-reginae (II) #1 | | Agawa Królowej Wiktorii |

| Nolina interrata (I) | | | Dehesa bear-grass — Nazwa polska nieustalona |

AMARYLLIDACEAE | | | | Amarylkowate |

| | Galanthus spp. (II) #1 | | Przebiśniegi |

| | Sternbergia spp. (II) #1 | | Sternbergias — Nazwa polska nieustalona |

APOCYNACEAE | | | | Toinowate |

| | Pachypodium spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #l | | Elephant trunks — Nazwa polska nieustalona |

| Pachypodium ambongense (I) | | | |

| Pachypodium baronii (I) | | | |

| Pachypodium decaryi (I) | | | |

| | Rauvolfia serpentina (II) #2 | | Snake-root devil-pepper — Nazwa polska nieustalona |

ARALIACEAE | | | | Araliowate |

| | Panax ginseng (II) + (tylko populacje Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 | | Żeńszeń |

| | Panax quinquefolius (II) #3 | | American ginseng — Nazwa polska nieustalona |

ARAUCARIACEAE | | | | Araukarie |

| Araucaria araucana (I) | | | Araukaria |

BERBERIDACEAE | | | | Barberysowate |

| | Podophyllum hexandrum (II) = 488 #2 | | Himalayan may-apple — Nazwa polska nieustalona |

BROMELIACEAE | | | | Ananasowate |

| | Tillandsia harrisii (II) #1 | | Harris "tillandsia — Nazwa polska nieustalona" |

| | Tillandsia kammii (II) #1 | | Kamm's tillandsia — Nazwa polska nieustalona |

| | Tillandsia kautskyi (II) #1 | | Kautsky's tillandsia — Nazwa polska nieustalona |

| | Tillandsia mauryana (II) #1 | | Maury's tillandsia — Nazwa polska nieustalona |

| | Tillandsia sprengeliana (II) #1 | | Sprenge's tillandsia — Nazwa polska nieustalona |

| | Tillandsia sucrei (II) #1 | | Sucre tillandsia — Nazwa polska nieustalona |

| | Tillandsia xerographica (II) #1 | | Xerographic tillandsia — Nazwa polska nieustalona |

CACTACEAE | | | | Kaktusy |

| | CACTACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)#4 | | Kaktusy |

| Ariocarpus spp. (I) = 489 | | | Living rock cacti — Nazwa polska nieustalona |

| Astrophytum asterias (I) = 490 | | | Star cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Aztekium ritteri (I) | | | Aztec cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Coryphantha werdermannii (I) = 491 | | | Jobali pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Discocactus spp. (I) | | | Discocacti — Nazwa polska nieustalona |

| Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I) = 492 | | | Lindsay's hedgehog cacti — Nazwa polska nieustalona |

| Echinocereus schmollii (I) = 493 | | | Lamb's tail cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Escobaria minima (I) = 494 | | | Nelle's cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Escobaria sneedii (I) = 495 | | | Sneed's pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Mammillaria pectinifera (I) = 496 | | | Conchilinque — Nazwa polska nieustalona |

| Mammillaria solisioides (I) | | | Pitayita — Nazwa polska nieustalona |

| Melocactus conoideus (I) | | | Conelike Turk's-cap cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Melocactus deinacanthus (I) | | | Wonderfully-bristled Turk's cap cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Melocactus glaucescens (I) | | | Woolly waxy-stemmed Turk's-cap cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Melocactus paucispinus (I) | | | Few-spined Turk's-cap cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Obregonia denegrii (I) | | | Artichoke cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Pachycereus militaris (I) = 497 | | | Genadier's cap — Nazwa polska nieustalona |

| Pediocactus bradyi (I) = 498 | | | Brady's pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Pediocactus knowltonii (I) | | | Knowlton's cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Pediocactus paradinei (I) | | | Houserock valley cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Pediocactus peeblesianus (I) = 499 | | | Peebles "Navajo cactus — Nazwa polska nieustalona" |

| Pediocactus sileri (I) = 500 | | | Siler's pincushion cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Pelecyphora spp. (I) = 501 | | | Pine cane cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I) = 502 | | | Tobusch fishhook cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus erectocentrus (I) = 503 | | | |

| Sclerocactus glaucus (I) = 504 | | | Vinta Basin hookless cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus mariposensis (I) = 505 | | | Mariposa cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus mesae-verdae (I) = 506 | | | Mesa Verde cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus nyensis (I) | | | Tonopah fishook cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus papyracanthus (I) = 507 | | | Grama-grass cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus pubispinus (I) = 508 | | | Great Basin fishhook cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Sclerocactus wrightiae (I) = 508 | | | Wright's fishhook cactus — Nazwa polska nieustalona |

| Strombocactus spp. (I) | | | Peyote — Nazwa polska nieustalona |

| Turbinicarpus spp. (I) = 509 | | | Turbinicarps — Nazwa polska nieustalona |

| Uebelmannia spp. (I) = 510 | | | Uebelmann cacti — Nazwa polska nieustalona |

CARYOCARACEAE | | | | Ajos — Nazwa polska nieustalona |

| | Caryocar costaricense (II) #1 | | Ajilo — Nazwa polska nieustalona |

COMPOSITAE (ASTERACEAE) | | | | Złożone (Astrowate) |

| Saussurea costus (I) = 511 | | | Costus — Nazwa polska nieustalona |

CRASSULACEAE | | | | Gruboszowate |

| | Dudleya stolonifera (II) #1 | | Laguna beach dudleya — Nazwa polska nieustalona |

| | Dudleya traskiae (II) | | Santa Barbara Island dudleya — Nazwa polska nieustalona |

CUPRESSACEAE | | | | Cyprysowate |

| Fitzroya cupressoides (I) | | | Alerce — Nazwa polska nieustalona |

| Pilgerodendron uviferum (I) | | | Pilgerodendron — Nazwa polska nieustalona |

CYATHEACEAE | | | | Tree ferns — Nazwa polska nieustalona |

| | Cyatheaspp. (II) #1 = 512 | | Tree ferns — Nazwa polska nieustalona |

CYCADACEAE | | | | Cykasy |

| | CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1 | | Cykasy |

| Cycas beddomei (I) | | | Beddome cycad — Nazwa polska nieustalona |

DIAPENSIACEAE | | | | Oconee bells — Nazwa polska nieustalona |

| | Shortia galacifolia (II) #1 | | Oconee bells — Nazwa polska nieustalona |

DICKSONIACEAE | | | | Tree ferns — Nazwa polska nieustalona |

| | Cibotium barometz (II) #1 | | |

| | Dicksonia spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do rozporządzenia) #1 | | Tree ferns — Nazwa polska nieustalona |

DIDIEREACEAE | | | | Didiereas — Nazwa polska nieustalona |

| | DIDIEREACEAE spp. (II) #1 | | Alluaudias, didiereas — Nazwa polska nieustalona |

DIOSCOREACEAE | | | | Pochrzynowate |

| | Dioscorea deltoidea (II) #1 | | Elephant's foot — Nazwa polska nieustalona |

DROSERACEAE | | | | Rosiczkowate |

| | Dionaea muscipula (II) #1 | | Muchołówka |

EUPHORBIACEAE | | | | Wilczomleczowate |

| | Euphorbia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych A A; wyłącznie gatunki magazynujące wodę (gruboszowate); sztucznie rozmnażane odmiany kultywarów euforbia trigona nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) #1 | | Wilczomlecze |

| Euphorbia ambovombensis (I) | | | |

| Euphorbia capsaintemariensis (I) = 513 | | | |

| Euphorbia cremersii (I) = 514 | | | |

| Euphorbia cylindrifolia (I) = 515 | | | |

| Euphorbia decaryi (I) = 516 | | | |

| Euphorbia francoisii (I) | | | |

| Euphorbia handiensis (II) | | | |

| Euphorbia lambii (II) | | | |

| Euphorbia moratii (I) = 517 | | | |

| Euphorbia parvicyathophora (I) | | | |

| Euphorbia quartziticola (I) | | | |

| Euforbia tulearensis (I) = 518 | | | |

| Euforbia stygiana (II) | | | |

FOUQUIERIACEAE | | | | Ocotillos, boojums — Nazwa polska nieustalona |

| | Fouquieria columnaris (II) #1 | | Boojum tree — Nazwa polska nieustalona |

| Fouquieria fasciculata (I) | | | Arbol del barril — Nazwa polska nieustalona |

| Fouquieria purpusii (I) | | | |

GNETACEAE | | | | Joint firs — Nazwa polska nieustalona |

| | | Gnetum montanum (III NP) #1 | |

JUGLANDACEAE | | | | Orzechowate |

| | Oreomunnea pterocarpa (II) = 519 #1 | | Gavilàn — Nazwa polska nieustalona |

STRĄCZKOWE (MOTYLKOWATE) | | | | Legumes — Nazwa polska nieustalona |

| Dalbergia nigra (I) | | | Brazilian rosewood — Nazwa polska nieustalona |

| | | Dipteryx panamensis (III CR) | Almendro — Nazwa polska nieustalona |

| | Pericopsis elata (II) = 520 #5 | | Afrormosia — Nazwa polska nieustalona |

| | Platymiscium pleiostachyum (II) #1 | | Quira macawood — Nazwa polska nieustalona |

| | Pterocarpus santalinus (II) #7 | | Red sandalwood — Nazwa polska nieustalona |

LILIACEAE | | | | Liliowate |

| | Aloe spp. (II) (z wyjątkiem Aloe vera; określana również jako Aloe barbadensis, która nie jest objęta załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #1 | | Aloesy |

| Aloe albida (I) | | | |

| Aloe albiflora (I) | | | |

| Aloe alfredii (I) | | | |

| Aloe bakeri (I) | | | |

| Aloe bellatula (I) | | | |

| Aloe calcairophila (I) | | | |

| Aloe compressa (I) = 521 | | | |

| Aloe delphinensis (I) | | | |

| Aloe descoingsii (I) | | | |

| Aloe fragilis (I) | | | |

| Aloe haworthioides (I) = 522 | | | |

| Aloe helenae (I) | | | |

| Aloe laeta (I) = 523 | | | |

| Aloe parallelifolia (I) | | | |

| Aloe parvula (I) | | | |

| Aloe pillansii (I) | | | |

| Aloe polyphylla (I) | | | |

| Aloe rauhii (I) | | | |

| Aloe suzannae (I) | | | |

| Aloe versicolor (I) | | | |

| Aloe vossii (I) | | | |

MAGNOLIACEAE | | | | Magnoliowate |

| | | Magnolia liliifera var . obovata (III NP) = 524 #1 | Safan |

MELIACEAE | | | | Mahoniowate |

| | | Cedrela odorata (III Populacje Kolumbii [CO], Populacje Peru [PE]) #5 | |

| | Swietenia humilis (II) #1 | | Honduras mahogany — Nazwa polska nieustalona |

| | Swietenia mahagoni (II) #5 | | Caribbean mahogany — Nazwa polska nieustalona |

| | Swietenia macrophylla (II) (Population of the Neotropics) #6 włączenie to wejdzie w życie dnia 15 listopada 2003 r. | Swietenia macrophylla do dnia 15 listopada 2003 r. (III BO, BR, CO, Populacje Ameryk CR, MX, PE) #5 | Big-leaf mahogany — Nazwa polska nieustalona |

NEPENTHACEAE | | | | Pitcher plants (old-world) — Nazwa polska nieustalona |

| | Nepenthes spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1 | | Tropical pitcher plants — Nazwa polska nieustalona |

| Nepenthes khasiana (I) | | | Indian pitcher plant — Nazwa polska nieustalona |

| Nepenthes rajah (I) | | | Giant tropical pitcher plant — Nazwa polska nieustalona |

ORCHIDACEAE | | | | Storczykowate |

| | ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) = 525 #8 | | Storczyki |

| W odniesieniu do następujących gatunków załącznika A, hodowle tkanek uzyskane in vitro, w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) | | | |

| Aerangis ellisii (I) | | | |

| Cattleya trianaei (I) | | | Winter cattleya — Nazwa polska nieustalona |

| Cephalanthera cuculiata (II) | | | Hooded helleborine — Nazwa polska nieustalona |

| Cypripedium calceolus (II) | | | Obuwik pospolity |

| Dendrobium cruentum (I) | | | |

| Goodyera macrophylla (II) | | | Madeiran lady's-tresses — Nazwa polska nieustalona |

| Laelia jongheana (I) | | | |

| Laelia lobata (I) | | | |

| Liparis loeselii (II) | | | Fen orchid — Nazwa polska nieustalona |

| Ophrys argolica (II) | | | Eyed bee orchid — Nazwa polska nieustalona |

| Ophrys lunulata (II) | | | Crescent ophrys — Nazwa polska nieustalona |

| Orchis scopulorum (II) | | | Madeiran orchid — Nazwa polska nieustalona |

| Paphiopedilum spp. (I) | | | Asian slipper orchids — Nazwa polska nieustalona |

| Peristeria elata (I) | | | Holy ghost orchid — Nazwa polska nieustalona |

| Phragmipedium spp. (I) | | | South American slipper orchids — Nazwa polska nieustalona |

| Renanthera imschootiana (I) | | | Red vanda — Nazwa polska nieustalona |

| Spiranthes aestivalis (II) | | | Autumn lady's-tresses — Nazwa polska nieustalona |

| Vanda coerulea (I) | | | Blue vanda — Nazwa polska nieustalona |

OROBANCHACEAE | | | | Zarazowate |

| | Cistanche deserticola (II) | | Desert cistanche — Nazwa polska nieustalona |

PALMAE (ARECACEAE) | | | | Palmowate |

| | Beccariophoenix madagascariensis (II) | | Manarano |

| | Chrysalidocarpus decipiens (II) #1 | | Butterfly palm — Nazwa polska nieustalona |

| | Lemurophoenix halleuxii (Π) | | Hovitra varimena — Nazwa polska nieustalona |

| | Marojejya darianii (II) | | Ravimbe — Nazwa polska nieustalona |

| | Neodypsis decaryi (II) #1 | | Triangle palm– Nazwa polska nieustalona |

| | Ravenea louvelii (II) | | Lakamarefo — Nazwa polska nieustalona |

| | Ravenea rivularis (II) | | Gora — Nazwa polska nieustalona |

| | Satranala decussilvae (II) | | Satranabe — Nazwa polska nieustalona |

| | Voanioala gerardii (II) | | Voanioala– Nazwa polska nieustalona |

PAPAVERACEAE | | | | Makowate |

| | | Meconopsis regia (III NP) #1 | Himalayan poppy — Nazwa polska nieustalona |

PINACEAE | | | | Sosnowate |

| Abies guatemalensis (I) | | | Guatemalan |

PODOCARPACEAE | | | | Podocarps — Nazwa polska nieustalona |

| | | Podocarpus neriifolius (III NP) #1 | Yellow wood — Nazwa polska nieustalona |

| Podocarpus parlatore (I) | | | Parlatore's podocarp — Nazwa polska nieustalona |

PORTULACACEAE | | | | Portulakowate |

| | Anacampseros spp. (II) = 526 #1 | | Purselanes — Nazwa polska nieustalona |

| | Avonia spp. = 527 #1 | | |

| | Lewisia serrata (II) #1 | | Saw-toothed lewisia — Nazwa polska nieustalona |

PRIMULACEAE | | | | Pierwiosnkowate |

| | Cyclamen spp. (II)#1 | | Cyklameny |

PROTEACEAE | | | | Proteas — Nazwa polska nieustalona |

| | Orothamnus zeyheri (II) #1 | | Marsh-rose– Nazwa polska nieustalona |

| | Protea odorata (II) #1 | | Ground-rose– Nazwa polska nieustalona |

RANUNCULACEAE | | | | Jaskrowate |

| | Adonis vernalis (II) #2 | | Miłek wiosenny |

| | Hydrastis canadensis (II) #3 | | |

ROSACEAE | | | | Różowate |

| | Prunus africana (II) #1 | | African cherry — Nazwa polska nieustalona |

RUBIACEAE | | | | |

| Balmea stormiae (I) | | | Ayugue — Nazwa polska nieustalona |

SARRACENIACEAE | | | | Pitcher plants (new world) — Nazwa polska nieustalona |

| | Sarracenia spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1 | | Pitcher plants — Nazwa polska nieustalona |

| Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I) = 528 | | | Alabama canebrake pitcher plant — Nazwa polska nieustalona |

| Sarracenia rubra ssp. jonesii (I) = 529 | | | Mountain sweet pitcher plant — Nazwa polska nieustalona |

| Sarracenia oreophila (I) | | | Green pitcher plant — Nazwa polska nieustalona |

SCROPHULARIACEAE | | | | Trędownikowate |

| | Picrorhiza kurrooa = 530 #3 | | Indian gentian — Nazwa polska nieustalona |

STANGERIACEAE | | | | Stangerias (cycads) — Nazwa polska nieustalona |

| | Bowenia spp. = 531 #1 | | Cycads — Nazwa polska nieustalona |

| Stangeria eriopus (I) = 532 | | | Stangeria — Nazwa polska nieustalona |

TAXACEAE | | | | Cisowate |

| | Taxus wallichiana (II) #2 = 533 | | Himalayan cis |

TROGODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) | | | | Tetracentrons — Nazwa polska nieustalona |

| | | Tetracentron sinense (III NP) #1 | |

THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE) | | | | Wawrzynkowate |

| | Aquilana malaccensis (II) #1 | | Agarwood — Nazwa polska nieustalona |

| | | Gonystylus spp. (III ID) #1 | Ramin — Nazwa polska nieustalona |

VALERIANACEAE | | | | Kozłkowate |

| | Nardostachys grandiflora = 534 #3 | | |

WELWITSCHIACEAE | | | | Welwitschias — Nazwa polska nieustalona |

| | Welwitschia mirabilis (II) = 535 #1 | | Welwitschia — Nazwa polska nieustalona |

ZAMIACEAE | | ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1 | | Cycads — Nazwa polska nieustalona |

| Ceratozamia spp. (I) | | | Horncones — Nazwa polska nieustalona |

| Chigua spp. (I) | | | |

| Encephalartos spp. (I) | | | Bread palms — Nazwa polska nieustalona |

| Microcycas calocoma (I) | | | Palm corcho — Nazwa polska nieustalona |

ZINGIBERACEAE | | | | Ginger lilies — Nazwa polska nieustalona |

| | Hedychium philippinense (II) #1 | | Philippine garland-flower — Nazwa polska nieustalona |

ZYGOPHYLLACEAE | | | | Parolistowate |

| | Guaiacum spp. (II) #1 | | Lignum-vitae — Nazwa polska nieustalona |

| Załącznik D | Nazwa zwyczajowa |

FAUNA

CHORDATA (STRUNOWCE)

MAMMALIA | | Ssaki |

CARNIVORA | | |

Canidae | | Psowate |

| Vulpes vulpes griffithi (III IN) §1 | Lis rudy (podgatunek) |

| Vulpes vulpes montana (III IN) §1 | Lis rudy (podgatunek) |

| Vulpes vulpes pusilla (III IN) = 536 §1 | Lis rudy (podgatunek) |

MUSTELIDAE | Mustela altaica (III IN) §1 | Łasica autajska |

| Mustela erminea ferghanae §1 (III IN) | Gronostaj (podgatunek) |

| Mustela kathiah (III IN) §1 | Łasica żółtobrzucha |

| Mustela sibirica (III IN) §1 | Łasica syberyjska |

AVES | | Ptaki |

ANSERIFORMES | | |

Anatidae | | Blaszkodziobe |

| Anas melleri | Kaczka madagaskarska |

GALLIFORMES | | |

Megapodiidae | | Nogale |

| Megapodius wallacei | Nogal molucki |

Cracidae | | Czubacze |

| Penelope pileata | Penelopa piskliwa |

Phasianidae | | Bażantowate |

| Arborophila gingica | Pstropiór białoczelny |

| Syrmaticus reevesii §2 | Bażant królewski |

COLUMBIFORMES | | |

Columbidae | | Gołębiowate |

| Columba oenops | Gołąb peruwiański |

| Ducula pickeringii | Muszkatela popielata |

| Gallicolumba criniger | Wyspiarek płowobrzuchy |

| Ptilinopus marchei | Owocożer czarnouchy |

| Turacoena modesta | Ogonówka czarna |

PASSERIFORMES | | |

Cotingidae | | Bławatnikowate |

| Procnias nudicollis | Dzwonnik nagoszyjny |

Pittidae | | Kurtaczkowate |

| Pitta nipalensis | Kurtaczek modrokarkowy |

| Pitta steerii | Kurtaczek sinopierśny |

Bombycillidae | | Jemiołuszki |

| Bombycilla japonica | Jemiołuszka japońska |

Muscicapidae | | Muchołówki |

| Cochoa azurea | Liliogłów lazurowy |

| Cochoa purpurea | Liliogłów purpurowy |

| Garrulax formosus | Sójkowiec czerwonoskrzydły |

| Garrulax galbanus | Sójkowiec żółtogardły |

| Garrulax milnei | Sójkowiec krasnosterny |

| Niltava davidi | Niltawa czarnogardła |

| Stachyris whiteheadi | Cierniodziób okularowy |

| Swynnertonia swynnertoni = 537 | Koloratka obrożna |

| Turdus dissimilis | Drozd czarnopierśny |

Sittidae | | Kowaliki |

| Sitta magna | Kowalik wielki |

| Sitta yuanensis | Kowalik skromny |

Emberizidae | | Trznadle i kardynałki |

| Dacnis nigripes | Cukrownik czarnobrody |

| Sporophila falcirostris | Ziarnojadek sierpodzioby |

| Sporophila frontalis | Ziarnojadek duży |

| Sporophila hypochroma | Ziarnojadek rdzawożytny |

| Sporophila palustris | Ziarnojadek bagienny |

Icteridae | | Kacyki |

| Sturnella militaris | Wojak krawatowy |

Fringillidae | | Łuszczaki |

| Carpodacus roborowskii | Dziwonia jarzębata |

| Carduelis ambigua | Dzwoniec ubogi |

| Carduelis atrata | Czyż czarny |

| Pyrrhula erythaca | Gil siwogłowy |

| Serinus canicollis | Kulczyk siwoszyi |

| Serinus hypostictus = 538 | Kulczyk ciemnolicy |

Estrildidae | | Estryldy |

| Amandava amandava | Bengalik pospolity |

| Cryptospiza reichenovii | Krasnożytka maskowa |

| Erythrura coloria | Papuzik czerwonouchy |

| Erythrura viridifacies | Papuzik zielony |

| Estrilda quartinia = 539 | Astryld siwogłowy |

| Hypargos niveoguttatus | Kroplik czerwonolicy |

| Lonchura griseicapilla | Srebrnodziobek szarogłowy |

| Lonchura punctulata | Mniszka muszkatowa |

| Lonchura stygia | Mniszka czarna |

Sturnidae | | Szpaki |

| Cosmopsarus regius | Błyszczak królewski |

| Mino dumontii | Majna złotolica |

| Sturnus erythropygius | Szpak białogłowy |

Corvidae | | Krukowate |

| Cyanocorax caeruleus | Modrowronka lazurowa |

| Cyanocorax dickeyi | Modrowronka hełmiasta |

REPTILIA | | Reptiles — Nazwa polska nieustalona |

TESTUDINATA | | |

Emydidae | | Żółwie słodkowodne |

| Chinemys nigricans | |

| Geoemyda spengleri | |

| Melanochelys trijuga | |

Carettochelidae | | Pig-nosed turtle — Nazwa polska nieustalona |

| Carettochelys insculpta | Żółw dwupazurzasty |

SAURIA | | |

Gekkonidae | | Gekony |

| Geckolepis maculata | Peters "spotted gecko — Nazwa polska nieustalona" |

| Rhacodactylus auriculatus | New Caledonia bumpy gecko — Nazwa polska nieustalona |

| Rhacodactylus ciliatus | Guichenot's giant gecko — Nazwa polska nieustalona |

| Rhacodactylus leachianus | Gekon olbrzymi |

| Uroplatus spp., viz. | |

| Uroplatus alluaudi | Northern flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona |

| Uroplatus ebenaui | Nosy Be flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona |

| Uroplatus fimbriatus | Common flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona |

| Uroplatus guentheri | Gunther's flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona |

| Uroplatus henkeli | |

| Uroplatus lineatus | Lined flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona |

| Uroplatus malahelo | |

| Uroplatus phantasticus | |

| Uroplatus sikorae | Southern flat-tail gecko — Nazwa polska nieustalona |

Agamidae | | Agamy |

| Acanthosaura armata | Armoured pricklenape — Nazwa polska nieustalona |

Cordylidae | | Szyszkowce |

| Zonosaurus karsteni | Karsten's girdled lizard — Nazwa polska nieustalona |

| Zonosaurus laticaudatus | Western girdled lizard — Nazwa polska nieustalona |

| Zonosaurus madagascariensis | Madagascar girdled lizard — Nazwa polska nieustalona |

| Zonosaurus quadrilineatus | Four-lined girdled lizard — Nazwa polska nieustalona |

Scincidae | | Scynki |

| Teratoscincus microlepis | |

| Teratoscincus scincus | |

| Tiliqua gerrardii | Pinktongue skink — Nazwa polska nieustalona |

| Tiliqua gigas | Giant bluetongue skink — Nazwa polska nieustalona |

| Tiliqua scincoides | Scynk olbrzymi |

| Tribolonotus gracilis | Scynk krokodylowy |

| Tribolonotus novaeguineae | New Guinea helmet skink — Nazwa polska nieustalona |

SERPENTES | | |

Xenopeltidae | | Węże ziemne |

| Xenopeltis unicolor §1 | Wąż ziemny |

Acrochordidae | | Węże brodawkowate |

| Acrochordus javanicus §1 | Wąż brodawkowaty jawajski |

| Acrochordus granulatus §1 | Wąż brodawkowaty indyjski |

Colubridae | | Węże właściwe, połozy |

| Ahaetulla prasina §1 | Wąż długonosy |

| Boiga dendrophila §1 | Wąż mangrowy |

| Elaphe carinata §1 | Taiwan stink snake — Nazwa polska nieustalona |

| Elaphe radiata §1 | Połoz miedzianogłowy |

| Elaphe taeniura §1 | Połoz smugooki |

| Enhydris bocourti §1 | Bocourt's water snake — Nazwa polska nieustalona |

| Enhydris chinensis §1 | Mieliznówka chińska |

| Enhydris enhydris §1 | Mieliznówka tęczowa |

| Enhydris plumbea §1 | Mieliznówka malajska |

| Homalopsis buccata §1 | Zalewnica |

| Langaha nasuta | Wąż liścionosy |

| Lioheterodon madagascariensis | Haczykonos madagaskarski |

| Ptyas korros §1 | Połoz indochiński |

| Rhabdophis chrysargus §1 | Specklebelly keelback — Nazwa polska nieustalona |

| Rhabdophis subminiatus §1 | Redneck keelback — Nazwa polska nieustalona |

| Zaocys dhumnades §1 | Cantor's rat snake — Nazwa polska nieustalona |

Elapidae | | Zdradnicowate |

| Bungarus candidus §1 | Niemrawiec malajski |

| Laticauda spp., viz. | |

| Laticauda colubrina §1 | Wiosłogon żmijowaty |

| Laticauda crockeri §1 | Wiosłogon karłowaty |

| Laticauda laticaudata §1 | Wiosłogon pospolity |

| Laticauda schistorhynchus §1 | Flat-tailed sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Laticauda semifasciata §1 | Wiosłogon prążkowany |

Viperidae | | Żmijowate |

| Enhydris plumbea §1 | Mieliznówka malajska |

Hydrophiidae | | Węże morskie |

| Hydrophis spp., viz. | |

| Hydrophis atriceps §1 | Southeast Asia sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis belcheri §1 | Wręgowiec filipiński |

| Hydrophis bituberculatus §1 | Wręgowiec filipiński |

| Hydrophis brookei §1 | Brooke's sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis caerulescens §1 | Wiosłogon niebieski |

| Hydrophis cantoris §1 | Wiosłogon bengalski |

| Hydrophis coggeri §1 | Cogger's sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis cyanocinctus §1 | Wręgowiec pospolity |

| Hydrophis czeblukovi §1 | Czeblukov's sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis elegans §1 | Wręgowiec strojny |

| Hydrophis fasciatus §1 | Wręgowiec pasiasty |

| Hydrophis geometricus §1 | Geometric sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis gracilis §1 | Wręgowiec małogłowy |

| Hydrophis inornatus §1 | Blue-grey sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis klossi § 1 | Kloss's sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis lamberti §1 | Wręgowiec Lamberta |

| Hydrophis lapemoides §1 | Wręgowiec perski |

| Hydrophis macdowelli §1 | McDowell's sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis mamillaris §1 | Bombay sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis melanocephalus §1 | Wręgowiec czarnogłowy |

| Hydrophis melanosoma §1 | Wręgowiec malajski |

| Hydrophis obscurus §1 | Wręgowiec ciemny |

| Hydrophis ornatus §1 | Wręgowiec rafowy |

| Hydrophis pacificus §1 | Wręgowiec pacyficzny |

| Hydrophis parviceps §1 | Smith's sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Hydrophis semperi §1 | Wręgowiec słodkowodny |

| Hydrophis spiralis §1 | Wręgowiec olbrzymi |

| Hydrophis stricticollis §1 | Wiosłogon obrożny |

| Hydrophis torquatus §1 | Wręgowiec syjamski |

| Hydrophis vorisi §1 | Kharin's sea snake — Nazwa polska nieustalona |

| Lapemis curtus = 540 §1 | Guzkowiec malajski |

ACTINOPTERYGII | | Ryby |

SYNGATHIFORMES | | Igliczniokształtne |

Syngnathidae | | Igliczniowate |

| Hippocampus spp. (z mocą od dnia 15 maja 2004 r., wszytkie Hippocampus spp. zostaną objęte załącznikiem В), viz. | |

| Hippocampus abdominalis = 541 | Pławikonik wielkobrzuchy |

| Hippocampus aimei | |

| Hippocampus angustus = 542 | Western Australian seahorse — Nazwa polska nieustalona |

| Hippocampus bargibanti | |

| Hippocampus bicuspis | |

| Hippocampus borboniensis | |

| Hippocampus brachyrhynchus | |

| Hippocampus breviceps = 543 | Pławikonik krótkogłowy |

| Hippocampus camelopardalis = 544 | Pławikonik żyrafowy |

| Hippocampus capensis | Pławikonik przylądkowy |

| Hippocampus comes | |

| Hippocampus coronatus = 545 | Pławikonik koroniasty |

| Hippocampus erectus = 546 | Pławikonik atlantycki |

| Hippocampus erinaceus | |

| Hippocampus fuscus = 547 | Sea pony — Nazwa polska nieustalona |

| Hippocampus hippocampus = 548 | Pławikonik europejski |

| Hippocampus histrix | Pławikonik kolczasty |

| Hippocampus horai | |

| Hippocampus ingens = 549 | Pławikonik olbrzymi |

| Hippocampus japonicus | Pławikonik japoński |

| Hippocampus jayakari | |

| Hippocampus kaupii | |

| Hippocampus kelloggi | |

| Hippocampus kuda = 550 | Pławikonik żółty |

| Hippocampus lichensteinii = 551 | |

| Hippocampus minotaur | Bullneck seahorse — Nazwa polska nieustalona |

| Hippocampus planifrons = 552 | Low-crowned seahorse — Nazwa polska nieustalona |

| Hippocampus ramulosus = 553 | Pławikonik sargassowy |

| Hippocampus reidi = 554 | Slender seahorse — Nazwa polska nieustalona |

| Hippocampus sindonis | |

| Hippocampus spinosissimus | Pławikonik jeżykowaty |

| Hippocampus taeniops | |

| Hippocampus takakurae | |

| Hippocampus trimaculatus = 555 | Three-spotted seahorse — Nazwa polska nieustalona |

| Hippocampus tristis | |

| Hippocampus whitei = 556 | White's seahorse — Nazwa polska nieustalona |

| Hippocampus zebra | |

| Hippocampus zosterae = 557 | |

FLORA

AGAVACEAE | | Agawowate |

| Calibanus hookeri | |

| Dasylirion longissimum | Beargrass |

ARACEAE | | Obrazkowate |

| Arisaema dracontium | Green dragon — Nazwa polska nieustalona |

| Arisaema erubescens | |

| Arisaema galeatum | |

| Arisaema jacquemontii | |

| Arisaema nepenthoides | |

| Arisaema sikokianum | |

| Arisaema speciosum | |

| Arisaema thunbergii var.urashima | |

| Arisaema tortuosum | |

| Arisaema triphyllum | Jack-in-the-pulpit — Nazwa polska nieustalona |

| Biarum davisii ssp. davisii | |

| Biarum davisii ssp. marmarisense | |

| Biarum ditschianum | |

COMPOSITAE | | Złożone (Astrowate) |

(ASTERACEAE) | Arnica montana §3 | Arnika górska |

| Othonna armiana | |

| Othonna cacalioides | |

| Othonna clavifolia | |

| Othonna euphorbioides | |

| Othonna hallii | |

| Othonna herrei | |

| Othonna lepidocaulis | |

| Othonna lobata | |

| Othonna retrorsa | |

ERICACEAE | | Wrzosowate |

| Arctostaphylos uva-ursi §3 | Mącznica lekarska |

GENTIANACEAE | | Goryczkowate |

| Gentiana lutea §3 | Goryczka żółta |

LYCOPODIACEAE | | Widłaki |

| Lycopodium clavatum §3 | Widłak goździsty |

MENYANTHACEAE | | Bobrkowate |

| Menyanthes trifoliata §3 | Bobrek trójlistkowy |

PARMELIACEAE | | Porosty i lichenie |

| Cetraria islandica §3 | Płucnica islandzka |

PASSIFLORACEAE | | Desert roses — Nazwa polska nieustalona |

| Adenia fruticosa | Desert rose — Nazwa polska nieustalona |

| Adenia glauca | Desert rose — Nazwa polska nieustalona |

| Adenia pechuelli | Desert rose — Nazwa polska nieustalona |

| Adenia spinosa | Desert rose– Nazwa polska nieustalona |

PORTULACACEAE | | Portulakowate |

| Ceraria spp. viz. | |

| Ceraria carrissoana | |

| Ceraria fruticulosa | |

| Ceraria gariepina | |

| Ceraria longipedunculata | |

| Ceraria namaquensis | |

| Ceraria pygmaea | |

| Ceraria schaeferi | |

LILIACEAE | | Liliowate |

| Trillium catesbaei | Rosy wakerobin |

| Trillium cernuum | Nodding trillium — Nazwa polska nieustalona |

| Trillium flexipes | Drooping trillium — Nazwa polska nieustalona |

| Trillium grandiflorum | White wakerobin — Nazwa polska nieustalona |

| Trillium luteum | |

| Trillium pusillum | |

| Trillium recurvatum | Purple trillium — Nazwa polska nieustalona |

| Trillium rugelii | |

| Trillium sessile | Wakerorobin wood-lily — Nazwa polska nieustalona |

| Trillium undulatum | Painted wood-lily "— Nazwa polska nieustalona" |

"

[1] Dz.U. L 103, z 25.4.1979, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/49/WE (Dz. U. L 233 z 13.8.1997, str. 9).

[2] Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/62/WE (Dz. U. L 305 z 8.11.1997, str. 42).

--------------------------------------------------