32003R0881Dziennik Urzędowy L 134 , 29/05/2003 P. 0001 - 0109


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2003

z dnia 21 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r., ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady [2], a w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. [3] zawiera zasadę "Wszystko z wyjątkiem broni" ustanowioną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2820/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. wprowadzającym wieloletni system uogólnionych preferencji taryfowych w okresie od dnia 1 lipca 1999 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. [4], zmienione rozporządzeniem (WE) nr 416/2001 [5], w celu rozszerzenia bezcłowego dostępu, bez żadnych ograniczeń ilościowych, do towarów pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych.

(2) W celu zapewnienia, że taki dostęp będzie korzystny tylko dla najmniej rozwiniętych krajów oraz w celu uniknięcia obejścia handlu poprzez niektóre z tych krajów w ramach regionalnej kumulacji pochodzenia, pewne minimalne operacje o niskiej wartości dodanej w sektorach ryżu i cukru, które obecnie wystarczają, aby nadać wspólnotowy status towaru dla celów systemu ogólnych preferencji taryfowych, zgodnie z art. 70 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 [6], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 444/2002 [7], nie powinny być dalej uważane jako obróbka lub przetworzenie wystarczające do nadania statusu produktu pochodzącego.

(3) W konsekwencji, wykaz operacji uznanych za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie, przedstawiony w art. 70 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, powinien zostać odpowiednio zmieniony. Ponadto w interesie spójności takie same zmiany powinny zostać wprowadzone do art. 101 tego rozporządzenia, które dotyczy krajów lub terytoriów, dla których zostały przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę preferencyjne środki taryfowe.

(4) Zmiany do zharmonizowanego systemu nomenklatury weszły w życie w dniu 1 stycznia 2002 r. Wykaz obróbki lub przetworzenia, jakie należy przeprowadzić na produktach niepochodzących, aby nadać im status produktów pochodzących, powinien być uaktualniany z uwzględnieniem tych zmian; uaktualniane powinny być również uwagi wstępne do listy. Wymagane są również pewne korekty. Dla przejrzystości teksty te powinny być ponownie w całości opublikowane.

(5) Wspólnota Andyjska oraz Wspólny Rynek Ameryki Środkowej, które zgodnie z art. 72 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, osobno skorzystały z regionalnej kumulacji pochodzenia w ramach systemu ogólnych preferencji, poprosiły o zezwolenie na wspólne korzystanie z przepisów dotyczących regionalnej kumulacji, aby wesprzeć rozwój przemysłowy w tych regionach. W tym celu organizacje te utworzyły Wspólny Sekretariat – Wspólny Stały Komitet ds. Pochodzenia Wspólnoty Andyjskiej – Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej i Panamy. Wszystkie kraje tej nowej grupy spełniły wymogi art. 72b rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w szczególności jeżeli chodzi o złożenie zobowiązań dotyczących zgodności z obowiązującymi zasadami oraz udzielenia koniecznej współpracy administracyjnej. W związku z tym, należy umożliwić grupie tej korzystanie z przepisów dotyczących regionalnej kumulacji.

(6) Dowody pochodzenia wystawiane na podstawie wcześniejszych ustaleń mających zastosowanie dla Wspólnoty Andyjskiej i Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej powinny być nadal akceptowane w zakresie ich ważności.

(7) W celu uniknięcia niejasności, uwzględniając fakt, że uprawnienie do regionalnej kumulacji nie zawsze łączy się z członkostwem w grupach regionalnych, nazwy grup regionalnych nie powinny być dłużej używane dla wskazywania krajów, które mogą korzystać z kumulacji regionalnej.

(8) Powinna być możliwość skorygowania art. 76 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(9) Terminy dla dostarczenia dokumentów pokazujących, że towary objęte niepełną deklaracją kwalifikują się do obniżonej lub zerowej stawki celnej przywozowej powinny być bardziej elastyczne.

(10) System zarządzania dla kontyngentów taryfowych przewiduje, jako środek zmniejszający obciążenia administracyjne i koszty przywozu oraz promujący jednolite traktowanie, że pewne kontynenty taryfowe powinny być uznawane za krytyczne. Doświadczenie w stosowaniu systemu pokazało, że kryteria używane do określenia statusu krytycznego mogą być złagodzone bez ryzyka dla środków własnych Wspólnoty.

(11) System nadzoru nad przywozem preferencyjnym okazał się również odpowiedni dla nadzoru nad przywozem niepreferencyjnym i powinien być dlatego rozszerzony na ten przywóz.

(12) Stan wprowadzenia skomputeryzowanego systemu tranzytowego nie usprawiedliwia dłużej pozwalania podmiotom gospodarczym na używanie wykazu załadunkowego jako opisowej części deklaracji tranzytowej złożonej za pomocą techniki przetwarzania danych. W związku z tym taka możliwość powinna być usunięta.

(13) Właściwe jest wprowadzenie przepisów mające na celu rozwinięcie, uzupełnienie i, gdzie to konieczne, zaktualizowanie istniejących przepisów, tak aby przepisy wynikające z ostatniej reformy wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytowej, a w szczególności przepisy dotyczące zakończenia operacji, alternatywnych dowodów i procedury zapytań mogły być używane łącznie z procedurą TIR.

(14) Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 powinno być również dostosowane do Konwencji TIR.

(15) W celu poprawy efektywności i przejrzystości procedury należy wprowadzić przepis dla procedury odzyskiwania, także w przypadku gdy używany jest karnet TIR.

(16) Maksymalna kwota, którą zrzeszenia gwarantujące we Wspólnocie są zobowiązane zapłacić, gdy ponoszą odpowiedzialność, powinna być wyrażona w euro i ustalona na 60000 EUR za karnet TIR.

(17) W celu zabezpieczenia finansowych interesów Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, należy wprowadzić przepis w celu powiadomienia o niezwolnieniu, wydawane prawnie w ciągu roku przez właściwe władze celne zrzeszeniom gwarantującym ustanowionym we Wspólnocie, które byłoby prawnie wykonalne wobec innych zrzeszeń gwarantujących ustanowionych we Wspólnocie, jeżeli okaże się, że są one odpowiedzialne na mocy pierwszego lub drugiego tiret art. 215 ust. 1 rozporządzenia EWG nr 2913/92, dalej zwanego Kodeksem.

(18) Pomimo braku zmian w zasadach ustanowionych dla procedury ATA, należy dostosować odpowiednie przepisy w konsekwencji zmian zasad TIR.

(19) Zgodnie z art. 551 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w celu określenia wartości celnej produktów przetworzonych zgłoszonych do swobodnego obrotu, zgłaszający może wybrać wartość celną towarów przywożonych plus koszty przetworzenia. Aby zapewnić, że należności przywozowe są pobierane w sposób ujednolicony, należy wyjaśnić pojęcie kosztów przetworzenia.

(20) Artykuł 841 tego rozporządzenia powinien być zmieniony, tak aby umożliwić przeprowadzenie formalności związanych z powrotnym wywozem w urzędzie wyprowadzenia, do którego towary są przewożone z karnetem ATA w ramach procedury odprawy czasowej.

(21) Zgodnie z art. 222 ust. 2 Kodeksu, właściwe jest, w przypadkach gdy dług celny zostaje zaciągnięty poprzez usunięcie towarów z dozoru celnego i istnieje więcej niż jeden dłużnik, ustalenie warunków, w których obowiązek zapłaty cła przez niektórych dłużników ma być zawieszony. Czas zawieszenia powinien być ograniczony do jednego roku, z możliwością jego przedłużenia w szczególności, gdy dłużnicy, którzy nie odnoszą korzyści z zawieszenia, zakwestionowali dług celny przed właściwymi władzami sądowymi.

(22) Artykuł 890 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 stanowi, że cła mają być zwrócone lub umorzone na przywóz nadający się do korzystania z traktowania wspólnotowego lub preferencyjnego traktowania taryfowego, gdy dług celny został zaciągnięty w wyniku dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów i w przypadku gdy importer może przedstawić dokument odprawy celnej pokazujący uprawnienie do takiego traktowania w czasie dopuszczenia do swobodnego obrotu. Taka możliwość powinna zostać rozszerzona na przypadki, gdy dokument pokazujący uprawnienie do uprzywilejowanego traktowania taryfowego, ze względu na charakter towarów, jest przedstawiony po odprawie. W przypadkach gdy nie występuje oszustwo lub oczywiste zaniedbanie, obowiązek zapłaty cła jest mniej istotny niż potrzeba zabezpieczenia, które Wspólnotowa Taryfa Celna ma na celu zapewnić.

(23) Aby uniknąć problemów z interpretacją, art. 900 ust. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien zostać sporządzony na nowo. Nowa wersja powinna być dostosowana do obecnego klimatu gospodarczego i ożywionej konkurencji. Stosownie, art. 900 ust. 2 nie powinien automatycznie wymagać powrotnego wywozu towarów uprawnionych do zwrotu lub umorzenia na mocy art. 900 ust. 1, i powinien zezwalać na zniszczenie towarów lub objęcie ich procedurą tranzytu zewnętrznego, lub procedurą składu celnego, lub w wolnym obszarze, lub wolnym składzie, zamiast powrotnego wywozu.

(24) Załącznik 25 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, ustanawiający procent kosztów transportu lotniczego, który ma być zawarty w wartości celnej, powinien zostać uproszczony i dostosowany tak, aby uwzględniał powiększony obszar celny Wspólnoty następujący po akcesji nowych Państw Członkowskich.

(25) Załącznik 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 zawiera w rubryce 36 Jednolitego Dokumentu Administracyjnego kody dla uzgodnień taryfowych, zgodnie z którymi produkty są dopuszczane do swobodnego obrotu.

(26) W interesie jasności konieczne jest dodanie szczególnego kodu, który będzie używany w przypadku tymczasowego zawieszania cła na towary przeznaczone dla cywilnych statków powietrznych i w odniesieniu do których zostało wydane świadectwo zdatności do lotu.

(27) Załącznik 67 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien zostać dostosowany tak, aby odzwierciedlał zmiany do załącznika 70.

(28) Załącznik 70 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 powinien zostać zmieniony tak, aby umożliwić korzystanie z istniejącego systemu przekazywania informacji dotyczących przetworzonych produktów rolnych. Ponadto korzyści wynikające z uproszczenia "Systemu informacyjnego – procedury przetworzenia (ISPP)" powinny zostać rozszerzone na te towary. W końcu powinien być wprowadzony szczególny kod przesłanki gospodarczej dla wniosków o zezwolenie na uszlachetnienie czynne uwzględniające towary niewrażliwe.

(29) W przypadku towarów przywożonych, przetwarzanych na produkty, które mogą korzystać z autonomicznego zawieszenia należności przywozowych na pewien sprzęt wojskowy lub określoną broń, pożądane jest uproszczenie stosowania procedury celnej "przetwarzanie pod kontrolą celną".

(30) Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 powinno dlatego być odpowiednio zmienione.

(31) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bez uszczerbku dla ust. 2, następujące operacje zostają uznane jako niewystarczająca obróbka lub przetworzenie, aby nadać status produktów pochodzących, niezależnie od tego, czy wymogi art. 69 są spełnione:

a) działania konserwujące mające zapewnić, że produkty pozostaną w dobrym stanie w czasie transportu i składowania;

b) rozkładanie i składanie opakowań;

c) pranie, czyszczenie i usuwanie kurzu, pokrywanie tlenkami, olejami, farbami lub innymi substancjami;

d) prasowanie tekstyliów;

e) proste operacje związane z malowaniem i polerowaniem;

f) łuskanie, częściowe lub całkowite mielenie, polerownie i gładzenie zbóż i ryżu;

g) operacje związane z barwieniem cukru lub formowaniem kostek; częściowe lub całkowite mielenie cukru;

h) obieranie, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzyw;

i) ostrzenie, proste mielenie lub proste cięcie;

j) przesiewanie, badanie, sortowanie, klasyfikacja, łączenie (w tym tworzenie zestawów artykułów);

k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach, torbach, pudełkach, mocowanie na kartonach, płytach oraz wszelkie inne proste operacje związane z pakowaniem;

l) umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo i innych znaków rozpoznawczych na produktach lub ich opakowaniach;

m) proste mieszanie produktów niezależnie od tego, czy są różnego rodzaju, gdzie jeden lub więcej składników mieszanek nie spełnia warunków ustanowionych w tej sekcji, aby umożliwić im uznanie jako pochodzących z kraju beneficjenta lub ze Wspólnoty;

n) proste składanie części artykułów w celu utworzenia kompletnego artykułu lub rozkładanie produktów na części;

o) połączenie dwóch lub więcej operacji określonych w pkt a) do n);

p) ubój zwierząt."

2. Artykuł 72 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Kumulacja regionalna stosuje się do trzech oddzielnych ugrupowań regionalnych krajów beneficjentów korzystających z systemu ogólnych preferencji:

a) Grupa I: Brunei-Darussalam, Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam;

b) Grupa II: Boliwia, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Salwador, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Wenezuela;

c) Grupa III: Bangladesz, Bhutan, Indie, Maledywy, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

4. Wyrażenie "ugrupowanie regionalne" oznacza Grupę I, Grupę II lub Grupę III w zależności od przypadku."

3. Artykuł 72b ust. 1 lit. b), akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

"Niniejsze zobowiązanie zostaje przesłane Komisji przez następujące Sekretariaty, w zależności od sytuacji:

i) Grupa I: Sekretariat Generalny Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN);

ii) Grupa II: Wspólnota Andyjska – Wspólny Stały Komitet ds. Pochodzenia Wspólnoty Andyjskiej – Wspólnego Rynku Ameryki Środkowej i Panamy;

iii) Grupa III: Sekretariat Południowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej (SAARC)."

4. Artykuł 76 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Decyzja zostaje podjęta zgodnie z procedurą komitetu."

5. Artykuł 101, ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Bez uszczerbku dla ust. 2, następujące operacje zostają uznane za niewystarczającą obróbkę lub przetworzenie, tak aby nadać status produktów pochodzących niezależnie od tego, czy wymogi art. 100 są spełnione:

a) operacje konserwujące mające zapewnić, że produkty pozostaną w dobrym stanie podczas transportu i składowania;

b) rozkładanie i składanie opakowań;

c) pranie, czyszczenie i usuwanie kurzu, pokrywanie tlenkami, olejami, farbami lub innymi substancjami;

d) prasowanie tekstyliów;

e) proste operacje związane z malowaniem i polerowaniem;

f) łuskanie, częściowe lub całkowite mielenie, polerownie oraz gładzenie zbóż i ryżu;

g) operacje związane z barwieniem cukru lub formowaniem kostek; częściowe lub całkowite mielenie cukru;

h) obieranie, drylowanie i łuskanie owoców, orzechów i warzyw;

i) ostrzenie, proste mielenie lub proste cięcie;

j) przesiewanie, klasyfikowanie, sortowanie, klasyfikacja, stopniowanie, dopasowanie; (łącznie z tworzeniem zestawów artykułów);

k) proste umieszczanie w butelkach, puszkach, płaskich butelkach, workach, pudełeczkach, pudełkach, umocowanie na kartonach lub deskach oraz wszelkie inne proste operacje związane z pakowaniem;

l) umieszczanie lub drukowanie znaków, etykiet, logo i innych znaków rozpoznawczych na produktach lub ich opakowaniach;

m) proste mieszanie produktów, niezależnie od tego, czy są różnego rodzaju, gdzie jeden lub więcej składników mieszanek nie spełniają warunków ustanowionych w tej sekcji, tak aby umożliwić im uznanie jako pochodzących z kraju beneficjenta lub terytorium lub ze Wspólnoty;

n) proste składanie części artykułów w celu utworzenia całego artykułu lub rozkładanie produktów na części;

o) połączenie dwóch lub więcej operacji określonych w pkt a) do n);

p) ubój zwierząt."

6. Artykuł 256 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadku dokumentu wymaganego do wniosku o zredukowaną lub zerową stawkę celną w przywozie, jeżeli władze celne mają dobry powód, by wierzyć, że towary objęte niepełnym zgłoszeniem mogą kwalifikować się do takiej zredukowanej lub zerowej stawki celnej, okres na przedłożenie dokumentu, dłuższy niż ten przewidziany w pierwszym akapicie, może zostać przyznany na wniosek zgłaszającego, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami. Okres ten nie może przekraczać czterech miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia. Nie może on być przedłużony."

7. Artykuł 308c otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 308c

1. Kontyngent taryfowy zostaje uznany za krytyczny, jak tylko 75 % wstępnej ilości została wykorzystana lub tak zaklasyfikowana przez właściwy urząd.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, kontyngent taryfowy jest uznawany od dnia jego otwarcia jako krytyczny, w każdym z następujących przypadków:

a) jest otwarty na mniej niż trzy miesiące;

b) kontyngenty taryfowe obejmujące te same produkty i pochodzenie oraz ekwiwalentny okres kontyngentu, tak jak kontyngent taryfowy o którym mowa (ekwiwalentne kontyngenty taryfowe), które nie zostały otwarte w ciągu ostatnich dwóch lat;

c) ekwiwalentny kontyngent taryfowy otwarty w ostatnich dwóch latach, został wyczerpany w lub przed ostatnim dniem trzeciego miesiąca swojego okresu kontyngentu, lub miał wyższą ilość wstępną niż kontyngent taryfowy, o którym mowa.

3. Kontyngent taryfowy, którego jedynym celem jest zastosowanie, na mocy przepisów WTO, działania ochronnego lub działania odwetowego, uznany jest jako krytyczny, jak tylko 75 % ilości wstępnej zostało wykorzystane, niezależnie od tego, czy ekwiwalentne kontyngenty taryfowe zostały otwarte w ciągu ostatnich dwóch lat, czy też nie."

8. W części II, tytuł I, rozdział 3, tytuł sekcji 2 otrzymuje brzmienie:

"Nadzór nad przywozem"

.

9. Artykuł 308d, ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadku gdy ma być wprowadzony wspólnotowy nadzór nad przywozem, Państwa Członkowskie dostarczają Komisji przynajmniej raz w miesiącu sprawozdania z nadzoru, zawierające szczegóły dotyczące ilości produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu. Na wniosek Komisji Państwa Członkowskie ograniczają te dane do przywozu korzystającego z preferencyjnych uzgodnień taryfowych.

2. Sprawozdania z nadzoru Państw Członkowskich wskazują ilości wprowadzone do swobodnego obrotu od pierwszego dnia danego okresu."

10. W art. 353 ust. 2 zostaje skreślony.

11. W art. 358 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W odpowiednim przypadku towarzyszący dokument tranzytowy jest uzupełniany o listę elementów odpowiadających wzorowi i uwagom w załączniku 45b. Wykaz ten stanowi integralną część towarzyszącego dokumentu tranzytowego."

12. W części II, tytuł II, tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:

"Transport w ramach procedury TIR lub ATA"

.

13. Artykuł 451 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Tam gdzie towary są transportowane z jednego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty do drugiego, w ramach procedur międzynarodowego przewozu towarów na podstawie karnetów TIR (Konwencja TIR), lub na podstawie karnetów (ATA) (Konwencja ATA), obszar celny Wspólnoty uważany jest, w odniesieniu do reguł użycia karnetów TIR lub ATA dla takiego transportu, za jeden obszar."

14. W art. 453 ust. 2 "Artykuły od 314 do 324" otrzymują brzmienie "Artykuły od 314b do 324f".

15. Po art. 453 wprowadza się następujący tekst:

"Sekcja 2

Procedura TIR".

16. Artykuły 454 i 455 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 454

Przepisy niniejszej sekcji stosują się do transportu towarów na podstawie karnetów TIR w przypadku gdy we Wspólnocie wymagane są należności przywozowe lub inne opłaty.

Artykuł 455

1. Organy celne Państw Członkowskich przeznaczenia lub wyprowadzenia zwracają odpowiednią część zaświadczenia nr 2 karnetu TIR organom celnym Państwa Członkowskiego wprowadzenia lub wyjścia bezzwłocznie i najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty, gdy operacja TIR została zakończona.

2. Jeżeli odpowiednia część zaświadczenia nr 2 karnetu TIR nie zostanie zwrócona organom celnym Państwa Członkowskiego wprowadzenia lub wyjścia, w ciągu dwóch miesięcy od daty przyjęcia karnetu TIR, organy te poinformują dane zrzeszenie gwarantujące, bez uszczerbku dla powiadomienia zgodnie z artykułem 11 ustęp 1 Konwencji TIR.

Poinformują one również posiadacza karnetu TIR i poproszą jego, jak również zainteresowane zrzeszenie gwarantujące o dostarczenie dowodu, że operacja TIR została zakończona.

3. Dowód określony w drugim akapicie ust. 2 może być dostarczony w celu zaspokojenia organów celnych, w formie dokumentu poświadczonego przez organy celne Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub wyprowadzenia, określającego towary i ustanawiającego, że zostały one przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia lub wyprowadzenia.

4. Operacja TIR będzie również uważana za zakończoną, jeżeli posiadacz karnetu TIR/zainteresowanego zrzeszenia gwarantującego przedstawi, w celu zaspokojenia organów celnych, dokument celny wystawiony w kraju trzecim, wprowadzającym towary do przeznaczenia celnego, lub kopię, lub jego fotokopię, określającą towary. Kopie lub fotokopie muszą być poświadczone, jako będące odpisami, przez organ, który poświadczył oryginalne dokumenty, przez władze zainteresowanych państw trzecich lub przez władze jednego z Państw Członkowskich.

Artykuł 455a

1. W przypadku gdy organy celne Państwa Członkowskiego wprowadzenia lub wyjścia nie otrzymały dowodu w ciągu czterech miesięcy od daty przyjęcia karnetu TIR, że operacja TIR została zakończona, rozpoczną natychmiast procedurę dochodzeniową w celu uzyskania informacji potrzebnych do wypełnienia operacji TIR, lub, jeżeli to nie jest możliwe, do ustalenia, czy został poniesiony dług celny, określenia dłużnika i organów celnych odpowiedzialnych za wpis w rachunkach.

Jeżeli organy celne otrzymają informacje wcześniej, że operacja TIR nie została zakończona lub podejrzewają, że tak właśnie jest, rozpoczną one bezzwłocznie procedurę dochodzeniową.

2. Procedura dochodzeniowa zostaje również wszczęta, jeżeli w następstwie okaże się, że dowód zakończenia operacji TIR został sfałszowany, a procedura dochodzeniowa jest konieczna, aby osiągnąć cele ust. 1.

3. Aby wszcząć procedurę dochodzeniową, organy celne Państwa Członkowskiego wprowadzenia lub wyjścia wyślą organom celnym Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub wyprowadzenia, odpowiednią prośbę wraz ze wszelkimi potrzebnymi informacjami.

4. Organy celne Państwa Członkowskiego przeznaczenia lub wyprowadzenia odpowiadają bezzwłocznie.

5. Jeżeli dochodzenie ustali, że operacja TIR została zakończona prawidłowo, organy celne Państwa Członkowskiego wprowadzenia lub wyjścia natychmiast poinformują zrzeszenie gwarantujące i posiadacza karnetu TIR oraz, w odpowiednim przypadku, organy celne, które właśnie rozpoczęły procedurę odzyskiwania, zgodnie z artykułami 217 do 232 Kodeksu."

17. W części II, tytuł II, rozdział 9, "Sekcja 2" i tytuł sekcji skreśla się.

18. Artykuły 456 i 457 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 456

1. Gdy w ramach Konwencji TIR przestępstwo lub nieprawidłowość doprowadzą do powstania długu celnego we Wspólnocie, przepisy niniejszej sekcji stosują się mutatis mutandis do innych opłat wymienionych w art. 91 ust. 1 lit. a) Kodeksu.

2. Artykuły 450a, 450b i 450d stosują się mutatis mutandis do procedury odzyskania odnoszącej się do korzystania z karnetu TIR.

Artykuł 457

1. Do celów art. 8 ust. 4 Konwencji TIR, gdy operacja TIR przeprowadzana jest na obszarze celnym Wspólnoty, każde zrzeszenie gwarantujące ustanowione we Wspólnocie może stać się odpowiedzialne za zapłatę zabezpieczonej kwoty długu celnego odnoszącego się do danych towarów w operacji TIR, do wysokości 60000 EUR lub ekwiwalentu w walucie krajowej, za jeden karnet TIR.

2. Zrzeszenie gwarantujące ustanowione w Państwie Członkowskim właściwym dla odzyskania na mocy art. 215 Kodeksu, jest odpowiedzialne za zapłatę zabezpieczonej kwoty długu celnego.

3. Prawomocne powiadomienie o braku spłaty z operacji TIR wystawione przez organy celne jednego Państwa Członkowskiego, określone jako właściwe dla jego odzyskania na mocy art. 215 ust. 1 tiret trzecie Kodeksu, zrzeszeniu gwarantującemu upoważnionemu przez te organy, jest również prawomocne w przypadku gdy organy celne innego Państwa Członkowskiego określone jako właściwe, na mocy art. 215 ust. 1 tiret pierwsze lub drugie Kodeksu, przeprowadzają później odzyskiwanie od zrzeszenia gwarantującego upoważnionego przez te organy."

19. W części II, tytuł II, rozdział 9, tytuł sekcji 3 otrzymuje brzmienie:

"Procedura ATA"

.

20. Wprowadza się art. 457c i 457d w brzmieniu:

"Artykuł 457c

1. Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla szczególnych postanowień Konwencji ATA dotyczących odpowiedzialności zrzeszenia gwarantującego, gdy używany jest karnet ATA.

2. Jeżeli podczas lub w związku z operacją tranzytową dokonywaną na podstawie karnetu ATA, okaże się, że w określonym Państwie Członkowskim miało miejsce przestępstwo lub nieprawidłowość, to Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi, pobiera cła i inne opłaty, które mogą być należne, bez uszczerbku dla wszczęcia postępowania karnego.

3. Jeżeli nie można ustalić, na jakim obszarze miało miejsce przestępstwo lub nieprawidłowość, wówczas uważa się, że takie przestępstwo lub nieprawidłowość miały miejsce w Państwie Członkowskim, w którym zostały wykryte, chyba że w terminie określonym w art. 457d ust. 2, zgodnie z wymogami organów celnych, dostarczony jest dowód na prawidłowość operacji lub zostanie ustalone miejsce, w którym przestępstwo lub nieprawidłowość faktycznie miały miejsce.

Jeżeli dowód taki nie jest dostarczony i dlatego uważa się dalej, że wspomniane przestępstwo lub nieprawidłowość miały miejsce w Państwie Członkowskim, w którym zostały wykryte, cło i inne należności odnoszące się do danych towarów pobierane są przez to Państwo Członkowskie, zgodnie z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi.

Jeżeli w okresie późniejszym zostanie ustalone Państwo Członkowskie, w którym wspomniane przestępstwo lub nieprawidłowość faktycznie miały miejsce, cła i inne opłaty (z wyjątkiem już pobranych, zgodnie z drugim akapitem, jako środki własne Wspólnoty), którym podlegają towary w tym Państwie Członkowskim, zostają mu zwrócone przez to Państwo Członkowskie, które pierwotnie je pobrało. W takim przypadku każda nadwyżka zostaje zwrócona osobie, która pierwotnie uiściła należności.

Jeżeli kwota ceł i innych opłat pierwotnie pobranych oraz zwróconych przez Państwo Członkowskie, które je pobrało jest niższa od ceł i innych opłat należnych w Państwie Członkowskim, w którym faktycznie miało miejsce przestępstwo lub nieprawidłowość, to Państwo Członkowskie pobiera różnicę zgodnie z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi.

Władze celne Państw Członkowskich podejmują niezbędne środki, mające na celu zwalczanie wszystkich przestępstw lub nieprawidłowości i ich skuteczne karanie.

Artykuł 457d

1. Jeżeli podczas lub w związku z operacją tranzytową dokonywaną na podstawie karnetu ATA, okaże się, że miało miejsce przestępstwo lub nieprawidłowość, organy celne powiadamiają posiadacza karnetu ATA oraz zrzeszenie gwarantujące w terminie przewidzianym w art. 6 ust. 4 Konwencji ATA.

2. Dowód na prawidłowość operacji dokonanej na podstawie karnetu ATA, w rozumieniu art. 547c ust. 3 akapit pierwszy, jest dostarczany w terminie przewidzianym w art. 7 ust. 1 i 2 Konwencji ATA.

3. Dowód określony w ust. 2, jest dostarczony zgodnie z wymogami organów celnych, przy użyciu jednej z następujących metod:

a) przez przedłożenie dokumentu celnego lub handlowego poświadczonego przez organy celne, potwierdzającego, że dane towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia;

b) przez przedłożenie dokumentu celnego wskazującego przystąpienie do procedury celnej w państwie trzecim, lub jego kopii lub fotokopii, poświadczonej jako odpis przez organ, który poświadczył oryginalny dokument, lub przez organy zainteresowanego państwa trzeciego, bądź też organy jednego z Państw Członkowskich;

c) poprzez dowód określony w art. 8 Konwencji ATA.

Dokumenty określone w pkt a) i b) akapitu pierwszego zawierają informacje umożliwiające określenie danych towarów."

21. W art. 458 ust. 2, 461 ust. 4 i 462 ust. 4 "Artykuł 454 ust. 3" otrzymuje brzmienie "Artykuł 457c ust. 3".

22. W art. 551 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Koszty przetworzenia oznaczają wszystkie koszty poniesione na przetworzenie produktów, łącznie z kosztami ogólnymi i wartością wszelkich użytych towarów wspólnotowych."

23. Artykuł 841 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 841

Jeżeli na dokonanie powrotnego wywozu wymagane jest zgłoszenie celne, przepisy art. 788–796 stosuje się mutatis mutandis, bez uszczerbku dla szczególnych przepisów, które mogą być stosowane przy zakończeniu poprzedniej procedury celnej o znaczeniu gospodarczym.

Jeżeli używany jest karnet ATA dla powrotnego wywozu towarów w ramach czasowej odprawy, zgłoszenie celne może być złożone w urzędzie celnym innym niż ten określony w zdaniu pierwszym art. 161 ust. 5 Kodeksu."

24. W art. 876a dodaje się ust. 3:

"3. Jeżeli jest zaciągnięty dług celny na mocy art. 203 Kodeksu, organy celne zawieszają obowiązek zapłaty cła osobie określonej w ust. 3 tiret czwarte tego artykułu, jeżeli przynajmniej jeden inny dłużnik został określony, a kwota cła została mu również przedstawiona zgodnie z art. 221 Kodeksu.

Zawieszenie może zostać przyznane tylko pod warunkiem że osoba określona w art. 203 ust. 3 tiret czwarte Kodeksu nie jest objęta przez żadne z pozostałych tiret wspomnianego ustępu i nie zaniedbała ona, w sposób oczywisty, swoich obowiązków.

Okres zawieszenia jest ograniczony do jednego roku. Okres ten może zostać jednakże przedłużony przez organy celne w wystarczająco uzasadnionych przypadkach.

Zawieszenie następuje pod warunkiem że osoba, której ono zostanie przyznane, przedłoży ważne zabezpieczenie w wysokości kwoty zawieszonego cła, z wyjątkiem sytuacji, gdy zabezpieczenie obejmujące całą kwotę zawieszonego cła już istnieje, a gwarant nie został zwolniony ze swoich zobowiązań. Zabezpieczenie takie nie musi być wymagane w przypadku gdy wymóg tego rodzaju, z powodu sytuacji dłużnika, mógłby spowodować poważne problemy gospodarcze lub społeczne."

25. W art. 890 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Organ celny decyzji przyznaje zwrot lub umorzenie, gdy:

a) wnioskowi towarzyszy świadectwo pochodzenia, świadectwo przewozowe, świadectwo autentyczności, dokument wspólnotowego tranzytu wewnętrznego lub jakikolwiek inny stosowny dokument poświadczający, że przywożone towary w chwili przyjęcia zgłoszenia do dopuszczenia do swobodnego obrotu były uprawnione do korzystania z traktowania wspólnotowego, preferencyjnego traktowania taryfowego, uprzywilejowanego traktowania taryfowego, z powodu charakteru towarów;

b) w ten sposób przedstawiony dokument odnosi się szczególnie do przedmiotowych towarów;

c) są spełnione wszystkie warunki odnoszące się do przyjęcia wspomnianego dokumentu;

d) są spełnione wszystkie inne warunki do przyznania traktowania wspólnotowego, preferencyjnego traktowania taryfowego lub uprzywilejowanego traktowania taryfowego, z powodu charakteru towarów."

26. Artykuł 900 otrzymuje brzmienie:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych w przypadkach określonych w ust. 1 lit. c) i f)–n) uzależnione jest, z wyjątkiem przypadków, w których towary te zostają zniszczone na polecenie władzy publicznej lub zostają bezpłatnie przekazane instytucjom charytatywnym, prowadzącym swoją działalność we Wspólnocie, od dokonania ich powrotnego wywozu z obszaru celnego Wspólnoty pod nadzorem celnym.

Jeżeli organowi celnemu decyzji przedstawiono wniosek, to może on zezwolić, aby zamiast dokonania powrotnego wywozu towarów, zostały one zniszczone lub objęte wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego, procedurą składu celnego, albo umieszczone w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

Aby otrzymać jedno z tych przenaczeń celnych, towary uważane są za towary niewspólnotowe.

W takim przypadku organy celne podejmują wszelkie potrzebne środki w celu zapewnienia, że towary umieszczone w składzie celnym, w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, będą mogły zostać później uznane za towary niewspólnotowe.";

b) ustęp 3 skreśla się.

27. Załącznik 14 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

28. Załącznik 15 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

29. Załącznik 25 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

30. Załącznik 37a zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

31. Załącznik 38 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia.

32. Załącznik 44a zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia.

33. Załącznik 45a zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia.

34. Załącznik 67 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

35. Załącznik 70 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem IX do niniejszego rozporządzenia.

36. Załącznik 76 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Komisja oceni stopień wprowadzenia komputerowego systemu tranzytowego przez podmioty gospodarcze do dnia 1 lipca 2004 r. Ocena zostanie oparta o raport przygotowany na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Artykuł 1 pkt 2 i 3 stosuje się od dnia 1 czerwca 2003 r.

Dowody pochodzenia wystawione zgodnie z przepisami, mającymi zastosowanie przed dniem 1 czerwca 2003 r., są nadal akceptowane po tej dacie w ramach ich ważności.

3. Artykuł 1 pkt 10, 11, 30, 32 i 33 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Jednakże na podstawie oceny przewidzianej w art. 2, termin ten może zostać odroczony decyzją przyjętą zgodnie z procedurą komitetu.

4. Artykuł 1 pkt 12–21 stosuje się od dnia 1 września 2003 r.

5. Artykuł 1 pkt 29 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2003 r.

W imieniu Komisji

Frédérik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U L 302 z 19.10.1992, str. 1.

[2] Dz.U L 311 z 12.12.2000, str. 17.

[3] Dz.U L 346 z 31.12.2001, str. 1.

[4] Dz.U L 357 z 30.12.1998, str. 1.

[5] Dz.U L 60 z 1.3. 2001, str. 43.

[6] Dz.U L 253 z 11.10.1993, str. 1.

[7] Dz.U L 68 z 12.3.2002, str. 11.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

"

ZAŁĄCZNIK 14

UWAGI WSTĘPNE DO WYKAZU W ZAŁĄCZNIKU 15

Uwaga 1:

Wykaz określa warunki stawiane wszystkim produktom w celu uznania ich w wystarczającej mierze za obrobione lub przetworzone w rozumieniu art. 69 i 100.

Uwaga 2:

2.1. Pierwsze dwie kolumny w wykazie opisują otrzymany produkt. Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub numer rozdziału stosowany w Systemie Zharmonizowanym, druga kolumna podaje opis towarów używanych w systemie, dla danej pozycji lub rozdziału. Dla każdej pozycji w pierwszych dwóch kolumnach określona jest reguła w kolumnie trzeciej lub czwartej. Jeżeli w niektórych przypadkach pozycja w pierwszej kolumnie poprzedzona jest określeniem "ex", oznacza to, że reguły z w kolumnie 3 lub 4 stosują się tylko do części tej pozycji, tak jak zostało to opisane w kolumnie 2.

2.2. Jeżeli w kolumnie 1 zgrupowano razem kilka numerów pozycji lub podany jest numer rozdziału, a podany opis produktów w kolumnie drugiej przedstawiony jest w związku z tym na warunkach ogólnych, sąsiednie reguły w kolumnie 3 lub 4 stosują się do wszystkich produktów, które, zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem, są klasyfikowane w pozycjach rozdziału lub w pozycjach zgrupowanych razem w kolumnie 1.

2.3. Jeżeli w wykazie istnieją różne reguły stosujące się do różnych produktów w ramach jednej pozycji, każde tiret zawiera opis tej części pozycji objętej sąsiednimi regułami w kolumnie 3 lub 4.

2.4. Jeżeli dla pozycji w pierwszych dwóch kolumnach, reguła określona jest zarówno w kolumnie 3, jak i 4, eksporter może zastosować regułę określoną w kolumnie 3 lub regułę określoną w kolumnie 4. Jeżeli reguła dotycząca pochodzenia nie została podana w kolumnie 4, należy zastosować regułę określoną w kolumnie 3.

Uwaga 3:

3.1. Reguły art. 69 i 100, dotyczące produktów mających status pochodzących, które używane są do wytwarzania innych produktów, stosują się bez względu na to, czy status ten został nabyty wewnątrz fabryki, gdzie te produkty są wykorzystywane, czy też w innej fabryce w kraju beneficjenta lub Republice lub we Wspólnocie.

Przykład:

Silnik z pozycji 8407, dla którego reguła stanowi, że wartość materiałów niepochodzacych, które mogą być włączone, nie może przekroczyć 40 % ceny ex works, wykonany jest z "innego stopu stali wstępnie uformowanego poprzez kucie" z pozycji ex7224.

Jeżeli odkuwka ta została wykuta w kraju beneficjenta lub Republice z niepochodzącego ingot, to nabyła ona status pochodzący na mocy reguły dla pozycji ex7224 w wykazie. Odkuwka ta może następnie być zaliczona jako pochodząca, w kalkulacji wartości silnika, niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany w tej samej fabryce czy też w innej fabryce w kraju beneficjenta lub Republice. W związku z tym wartość niepochodzącego ingot nie jest uwzględniana przy sumowaniu wartości użytych materiałów niepochodzących.

3.2. Reguła w wykazie ustanawia minimalny stopień wymaganej obróbki lub przetworzenia, tak więc wykonanie wyższego stopnia obróbki lub przetworzenia również nadaje status pochodzący. W związku z tym jeżeli reguła stanowi, że niepochodzący materiał na pewnym poziomie wytwarzania może być zastosowany, użycie takiego materiału na wczesnym etapie wytwarzania jest dozwolone, natomiast użycie takiego materiału na późniejszym etapie nie jest dozwolone.

3.3. Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, w przypadku gdy reguła używa wyrażenia "Wytwarzać z materiałów z jakiejkolwiek pozycji", mogą wtedy być używane materiały z jakiejkolwiek pozycji lub pozycji (nawet materiały o takim samym opisie i pozycji co produkt), podlega to jednakże określonym ograniczeniom, które mogą być również zawarte w tej regule.

Jednak wyrażenie "Wytwarzać z materiałów z jakiejkolwiek pozycji, w tym z innych materiałów z pozycji…" lub "Wytwarzać z materiałów z jakiejkolwiek pozycji, w tym innych materiałów z tej samej pozycji co produkt" oznacza, że materiały mogą być używane z jakiejkolwiek pozycji lub pozycji, z wyjątkiem tych, które mają ten sam opis co produkt, jak podano w kolumnie 2 wykazu.

3.4. Jeżeli reguła w wykazie określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że może zostać użyty jeden lub więcej materiałów. Nie wymaga to jednak użycia wszystkich.

Przykład:

Reguła dla tkanin z pozycji 5208–5212 stanowi, że mogą być używane włókna naturalne oraz że mogą być również używane materiały chemiczne wraz z innymi materiałami. Nie oznacza to, że obydwa mają być użyte: możliwe jest użycie jednego lub drugiego lub obydwu.

3.5. Jeżeli reguła w wykazie określa, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, to warunek ten nie uniemożliwia oczywiście użycia innych materiałów, które ze względu na swój naturalny charakter, nie są objęte wymogami reguł. (Zobacz również uwagę 6.2 poniżej w odniesieniu do tekstyliów).

Przykład:

Reguła dla gotowej żywności z pozycji 1904, która w szczególności wyłącza użycie zboża i jego pochodnych, nie uniemożliwia użycia soli mineralnych, środków chemicznych oraz innych dodatków, które nie są produktami zbożowymi.

Jednakże nie stosuje się to do produktów, które pomimo że nie mogą być wytwarzane z określonych materiałów wyszczególnionych w wykazie, mogą być produkowane z materiałów o takim samym charakterze na wczesnym etapie wytwarzania.

Przykład:

W przypadku artykułu odzieżowego z rozdziału ex 62, wykonanego z materiałów nietkanych, jeżeli dozwolone jest tylko używanie niepochodzącej przędzy dla tej klasy artykułu, niemożliwe jest, aby rozpocząć od nietkanego materiału – nawet jeżeli nietkane materiały nie mogą normalnie być uzyskiwane z przędzy. W takich przypadkach początkowy materiał byłby na etapie przed przędzą, czyli na etapie włókna.

3.6. W przypadku gdy w regule w wykazie jest podana dwu procentowa stopa dla maksymalnej wartości materiałów niepochodzących, które mogą być użyte, to ta stopa procentowa nie może być sumowana. Innymi słowy, maksymalna wartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nigdy nie może przekroczyć najwyższej przewidzianej stopy procentowej. Ponadto nie mogą być przekraczane poszczególne wartości procentowe w odniesieniu do określonych materiałów, do których się stosują.

Uwaga 4:

4.1. Termin "włókna naturalne" używany jest w wykazie w odniesieniu do włókien innych niż włókna sztuczne lub syntetyczne. Ograniczony jest on do etapów, przed przędzeniem, włączając odpady, i jeżeli nie określono inaczej, dotyczy włókien, które zostały poddane zgrzebleniu, czesaniu, lub w inny sposób przetworzeniu, ale nie przędzeniu.

4.2. Termin "włókna naturalne" dotyczy włosia końskiego z pozycji 0503, jedwabiu z pozycji 5002 i 5003, jak również włókien wełnianych i cienkiego lub szorstkiego włosia zwierzęcego z pozycji 5101–5105, włókien bawełnianych z pozycji 5201–5203, i innych włókien roślinnych z pozycji od 5301 do 5305.

4.3. Terminy "pulpa włókiennicza", "materiały chemiczne", "materiały do produkcji papieru" używane są w wykazie w celu opisania materiałów niesklasyfikowanych w rozdziałach 50–63, które mogą być używane do wytwarzania sztucznych, syntetycznych oraz papierowych włókien lub przędzy.

4.4. Termin "sztuczne włókna staplowe" używany jest w wykazie w odniesieniu do syntetycznego lub sztucznego kabla (grupy ciągłych włókien bez określonego skrętu), sztucznych włókien staplowych lub odpadów, z pozycji 5501–5507.

Uwaga 5:

5.1. W przypadku gdy dla danego produktu w wykazie, jest odniesienie do niniejszej uwagi, warunki przedstawione w kolumnie trzeciej nie są stosowane do żadnych podstawowych materiałów włókienniczych używanych przy wytwarzaniu tego produktu, który w sumie stanowi 10 % lub mniej całkowitej wagi wszystkich użytych podstawowych materiałów włókienniczych. (Zobacz również uwagę 5.3 i 5.4 poniżej).

5.2 Jednakże tolerancja wymieniona w uwadze 5.1 może być stosowana tylko do mieszanek produktów, które zostały zrobione z dwóch lub więcej podstawowych materiałów włókienniczych.

Poniżej przedstawiono podstawowe materiały włókiennicze:

- jedwab;

- wełna;

- szorstkie włosie zwierzęce;

- cienkie włosie zwierzęce;

- włosie końskie;

- bawełna;

- materiały do produkcji papieru i papier;

- len;

- konopie prawdziwe;

- juta i inne łykowe włókna tekstylne;

- sizal i inne włókna tekstylne z gatunku agaw;

- włókno orzecha kokosowego, manila (konopie manilskie), rami i inne roślinne włókna tekstylne;

- wytworzone syntetyczne włókna ciągłe;

- wytworzone sztuczne włókna ciągłe;

- włókna ciągłe przewodzące prąd;

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z polipropylenu;

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z poliestru;

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z poliamidu;

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z poliakrylonitrylu;

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z poliimidu;

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z policzterofluoroetylenu;

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z poli(siarczku fenylu);

- wytworzone syntetyczne włókna staplowe z poli(chlorku winylu);

- inne wytworzone syntetyczne włókna staplowe;

- wytworzone sztuczne włókna staplowe z wiskozy;

- inne wytworzone sztuczne włókna staplowe;

- przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z polieteru, kordonkowa lub nie;

- przędza wykonana z poliuretanu dzielona na elastyczne segmenty z poliestru, kordonkowa lub nie;

- produkty z pozycji 5605 (przędza metalizowana) zawierające pas składający się z rdzenia z folii aluminiowej lub plastikowej pokrytej, lub nie, pyłem aluminiowym, którego szerokość nie przekracza 5 mm, i przełożony jest przeźroczystym lub kolorowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami plastikowej folii;

- inne produkty z pozycji 5605.

Przykład:

Przędza z pozycji 5205 wykonana z włókien bawełnianych z pozycji 5203 i syntetycznych włókien staplowych jestprzędzą mieszaną. Dlatego też mogą być użyte niepochodzące syntetyczne włókna staplowe, które nie spełniają reguł o pochodzeniu (które to reguły wymagają wykonania z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej), pod warunkiem że ich całkowita waga nie przekracza 10 % wagi przędzy.

Przykład:

Tkanina wełniana z pozycji 5112, wykonana z przędzy wełnianej z pozycji 5107 i przędzy syntetycznej z włókien staplowych z pozycji 5509, jest tkaniną mieszaną. Dlatego też może być użyta syntetyczna przędza, która nie spełnia reguł o pochodzeniu (które to reguły wymagają wykonania z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej), lub przędza wełniana, która nie spełnia reguł o pochodzeniu (które to reguły wymagają wykonania z włókien naturalnych, które nie zostały poddane zgrzebleniu, czesaniu lub innemu przygotowaniu do przędzenia), lub można dokonać połączenia tych dwóch rodzajów przędzy, pod warunkiem że ich całkowita waga nie przekracza 10 % wagi tkaniny.

Przykład:

Pikowana tkanina włókiennicza z pozycji 5802, wykonana z przędzy bawełnianej z pozycji 5205 i tkaniny bawełnianej z pozycji 5210, jest produktem mieszanym tylko wtedy, gdy tkanina bawełniana jest sama w sobie tkaniną mieszaną wykonaną z typów przędzy zakwalifikowanych w dwóch różnych pozycjach, lub jeżeli przędze są same w sobie mieszankami.

Przykład:

Jeżeli dana pikowana tkanina włókiennicza byłaby wykonana z przędzy bawełnianej z pozycji 5205 i tkaniny syntetycznej z pozycji 5407, wtedy, w sposób oczywisty, użyte przędze są dwoma oddzielnymi podstawowymi materiałami włókienniczymi, a pikowana tkanina włókiennicza jest, w związku z tym, produktem mieszanym.

5.3. W przypadku produktów zawierających "przędzę wykonaną z poliuretanu, dzieloną na elastyczne segmenty z polieteru, kordonkową lub nie", limit ilościowy dla tej przędzy wynosi 20 %.

5.4 W przypadku produktów zawierających "pas składający się z rdzenia z folii aluminiowej lub plastikowej pokrytej, lub nie, pyłem aluminiowym, którego szerokość nie przekracza 5 mm, i przełożony jest przeźroczystym lub kolorowym spoiwem umieszczonym pomiędzy dwoma warstwami plastikowej folii", limit ilościowy dla tego pasa wynosi 30 %.

Uwaga 6:

6.1. Jeżeli w wykazie istnieje odniesienie do niniejszej uwagi, to mogą być użyte materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i podszewek międzywarstwowych), które nie spełniają reguły przedstawionej w kolumnie 3 dla gotowych produktów, o których mowa, pod warunkiem że są one sklasyfikowane w pozycji innej niż ten, który dotyczy produktu, a ich wartość nie może przekraczać 8 % ceny produktu ex-works.

6.2. Bez uszczerbku dla uwagi 6.3, materiały, które nie zostały sklasyfikowane w rozdziałach 50–63, mogą być swobodnie używane przy wytwarzaniu produktów włókienniczych, niezależnie od tego, czy zawierają one, czy też nie, materiały włókiennicze.

Przykład:

Jeżeli reguła stanowi, że dla danego artykułu włókienniczego (takiego jak spodnie) musi być użyta przędza, nie ogranicza to użycia elementów metalowych, takich jak guziki, ponieważ guziki nie są sklasyfikowane w rozdziałach 50–63. Z tego samego powodu nie ogranicza on użycia suwaków, mimo że suwaki normalnie zawierają materiały włókiennicze.

6.3. W przypadku gdy stosowana jest reguła określająca procentową zawartość danego materiału, wartość materiałów, które nie są sklasyfikowane w rozdziałach 50–63, musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zastosowanych materiałów niepochodzących.

Uwaga 7:

7.1. W rozumieniu pozycji ex2707, od 2713 do 2715, ex2901ex2902 i ex3403, "procesy szczególne" to:

a) destylacja próżniowa;

b) redestylacja poprzez proces dokładnego frakcjonowania [1];

c) krakowanie;

d) reformowanie;

e) ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych;

f) proces obejmujący wszystkie następujące działania: przetwarzanie przy pomocy stężonego kwasu siarkowego, bezwodnika kwasu siarkowego, neutralizacja czynnikami alkalicznymi, odbarwianie i oczyszczanie za pomocą naturalnie aktywnej ziemi, ziemi aktywowanej, aktywnego węgla drzewnego lub boksytu;

g) polimeryzacja;

h) alkilowanie;

i) izomeryzacja.

7.2. W rozumieniu pozycji ex2710, 2711 i 2712, "procesy szczególne" to:

a) destylacja próżniowa;

b) redestylacja poprzez proces dokładnego frakcjonowania [2];

c) krakowanie;

d) reformowanie;

e) ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych;

f) proces obejmujący wszystkie następujące działania: przetwarzanie przy pomocy stężonego kwasu siarkowego i bezwodnika kwasu siarkowego, neutralizacja czynnikami alkalicznymi, odbarwianie i oczyszczanie za pomocą naturalnie aktywnej ziemi, ziemi aktywowanej, aktywnego węgla drzewnego lub boksytu;

g) polimeryzacja;

h) alkilowanie;

(ij) izomeryzacja;

k) w odniesieniu tylko do olei ciężkich z pozycji ex2710, odsiarczanie wodorem, którego rezultatem jest redukcja przynajmniej 85 % zawartości siarki w przetwarzanym produkcie (Metoda ASTM D 1266–59 T);

l) w odniesieniu tylko do produktów z pozycji 2710, odparafinowywanie w procesie innym niż filtrowanie;

m) w odniesieniu tylko do olei ciężkich z pozycji ex2710, obróbka wodorowa przy ciśnieniu powyżej 20 bar i temperaturze 250 °C przy użyciu katalizatora, do celów innych niż odsiarczanie, kiedy wodór stanowi element aktywny w reakcji chemicznej. Nie jest jednakże uważana za proces szczególny dalsza odróbka wodorem olei smarowych z pozycji ex2710 (np. hydroobróbka lub odbarwianie), w szczególności, w celu poprawy koloru lub trwałości;

n) w odniesieniu tylko do paliw olejowych z pozycji ex2710, destylacja atmosferyczna, pod warunkiem że destyluje się mniej niż 30 % tych produktów, w stosunku objętościowym, wliczając straty, w temperaturze 300 °C, przy zastosowaniu metody ASTM D 86;

o) w odniesieniu tylko do olei ciężkich innych niż oleje gazowe i paliwa olejowe z pozycji ex2710, obróbka z zastosowaniem elektrycznego snopienia wysokiej częstotliwości;

p) w odniesieniu tylko do produktów nieprzerobionych (surowych) (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy i parafina, zawierających w stosunku wagowym mniej niż 75 % oleju) z pozycji ex2712, odolejanie przy pomocy krystalizacji frakcyjnej.

7.3. W rozumieniu pozycji ex2707, 2713 - 2715, ex2901, ex2902 i ex3403, proste operacje takie jak czyszczenie, dekantacja, odsalanie, odwadnianie, filtrowanie, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie zawartości siarki w wyniku mieszania produktów, o różnej zawartości siarki, lub jakiekolwiek połączenie tych operacji lub podobnych operacji nie nadają właściwości pochodzenia.

"

[1] Zobacz dodatkową uwagę wyjaśniającą 4b) do rozdziału 27 Nomenklatury Scalonej.

[2] Zobacz dodatkową uwagę wyjaśniającą 4b) do rozdziału 27 Nomenklatury Scalonej.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

"

ZAŁĄCZNIK 15

WYKAZ PROCESÓW OBRÓBKI LUB PRZETWORZENIA, WYKONYWANYCH NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH, NADAJĄCYCH WYTWORZONYM PRODUKTOM STATUS POCHODZĄCY

Pozycja HS | Opis produktu | Obróbka lub przetworzenie wykonane na materiałach niepochodzących, nadające produktom status pochodzący |

| |

(1) | (2) | (3) OR (4) |

Rozdział 1 | Zwierzęta żywe | Wszystkie wykorzystywane zwierzęta z rozdziału 1 muszą być całkowicie uzyskane | |

Rozdział 2 | Mięso i podroby jadalne | Wytwarzanie, w którym wszystkie materiały wykorzystywane z rozdziałów 1 i 2 muszą być całkowicie uzyskane | |

Rozdział 3 | Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne | Wytwarzanie, w którym wszystkie materiały wykorzystywane z rozdziału 3 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex Rozdział 4 | Produkty mleczarskie; jaja ptasie, miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie wykorzystywane materiały z rozdziału 4 muszą być całkowicie uzyskane | |

0403 | Maślanki, mleka zsiadłego i śmietany kwaśnej, jogurtu, kefiru i innego sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany, nawet zagęszczonych lub zawierających dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego; lub zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały z rozdziału 4 muszą być całkowicie uzyskane,soki owocowe (z wyjątkiem soku ananasowego, limonowego lub grejpfrutowego) z pozycji 2009 muszą być pochodzące, iwartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 5 | Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 5 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex0502 | Spreparowanej szczeciny i sierści świń i dzików, | Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści świń i dzików | |

Rozdział 6 | Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały z rozdziału 6 muszą być całkowicie uzyskane, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 7 | Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 7 muszą być całkowicie uzyskane | |

Rozdział 8 | Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów | ytwarzanie, w którym: wszystkie użyte owoce i orzechy muszą być całkowicie uzyskane, iwartość wszystkich użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 9 | Kawa, herbata, herbata paragwajska i przyprawy, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 9 muszą być całkowicie uzyskane | |

0901 | Kawy, także palonej lub bezkofeinowej; łupinek i łusek kawy; substytutów kawy zawierających kawę naturalną w każdej proporcji | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją | |

0902 | Herbaty, także aromatyzowanej | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją | |

ex0910 | Mieszanek przypraw | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją | |

Rozdział 10 | Zboża | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 10 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex Rozdział 11 | Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobia; inulina; gluten pszenny; z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa jadalne, korzenie i bulwy objęte pozycją nr 0714 lub użyte owoce muszą być całkowicie uzyskane | |

ex1106 | Mąki, grysiku i pudru z suszonych, łuskanych roślin strączkowych objętych pozycją nr 0713, | Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją nr0708 | |

Rozdział 12 | Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 12 muszą być całkowicie uzyskane | |

1301 | Szelak, gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład: balsamy) | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 1301 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

1302 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych: | | |

— Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych | Wytwarzanie z niemodyfikowanych śluzów i zagęszczaczy | |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 14 | Materiały roślinne do wyplatania; produkty pochodzenia roślinnego gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 14 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex Rozdział 15 | Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne, woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

1501 | Tłuszczu wieprzowego (łącznie ze smalcem) i tłuszczu z drobiu, innego niż tłuszcze z pozycji nr 0209 lub nr 1503: | | |

— Tłuszczu z kości lub odpadów | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją nr 0203, 0206 lub 0207 lub kości z pozycji nr0506 | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z mięsa wieprzowego lub wieprzowych podrobów jadalnych objętych pozycją nr 0203 lub 0206 bądź mięsa lub podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją nr 0207 | |

1502 | Tłuszczu wołowego, owczego i koziego, innego niż tłuszcze z pozycji nr 1503: | | |

— Tłuszczu z kości lub odpadów | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją nr 0201, 0202, 0204 lub 0206 lub z kości z pozycji nr 0506 | |

— Pozostałych | Wytwarzanie w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 2 muszą być całkowicie uzyskane | |

1504 | Tłuszczów i olejów i ich frakcji, z ryb lub z ssaków morskich, nawet rafinowanych, ale niemodyfikowanych chemicznie: | | |

— Frakcje stałe | ytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją nr1504 | |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziałów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex1505 | Rafinowanej lanoliny | Wytwarzanie z nieoczyszczonego tłuszczu z wełny objętego pozycją nr 1505 | |

1506 | Pozostałych tłuszczów i olejów zwierzęcych oraz ich frakcji, rafinowanych lub nie, ale niemodyfikowanych chemiczne: | | |

— Frakcje stałe | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją nr1506 | |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 2 muszą być całkowicie uzyskane | |

1507–1515 | Olejów roślinnych oraz ich frakcji: | | |

— Olej sojowy, arachidowy, palmowy, kokosowy, z ziaren palmowych lub babassu, olej tungowy, oleokoka i oliticica, wosk mitrowy, wosk japoński, frakcje oleju jojoba oraz oleje przeznaczone do użytku technicznego lub przemysłowego innego rodzaju niż do produkcji wyrobów przeznaczonych do spożycia przez ludzi | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

— Frakcje stałe, z wyjątkiem frakcji oleju jojoba | Wytwarzanie z pozostałych materiałów objętych pozycjami nr 1507–1515 | |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały pochodzenia roślinnego muszą być całkowicie uzyskane | |

1516 | Tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, rafinowanych lub nie, ale dalej nie przetworzonych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały z rozdziału 2 muszą być całkowicie uzyskanewszystkie użyte materiały roślinne muszą być całkowicie uzyskane. Jednak materiały objęte pozycjami nr 1507, 1508, 1511 i 1513 mogą zostać użyte | |

1517 | Margaryny; jadalnych mieszanin lub wyrobów z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego rozdziału, innych niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje z pozycji nr1516 | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały z rozdziałów 2 i 4 muszą być całkowicie uzyskane, iwszystkie użyte materiały roślinne muszą być całkowicie uzyskane. Jednakże materiały objęte pozycjami nr 1507, 1508, 1511 i 1513 mogą zostać użyte | |

Rozdział 16 | Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych | Wytwarzanie: ze zwierząt z rozdziału 1 i/lubw którym wszystkie używane materiały z rozdziału 3 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex Rozdział 17 | Cukry i wyroby cukiernicze, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

ex1701 | Cukru trzcinowego lub buraczanego i chemicznie czystej sacharozy, w postaci stałej, zawierających dodatki środków aromatyzujących lub barwiących | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

1702 | Pozostałych cukrów łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropów cukrowych niezawierających dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztucznego miodu zmieszanego z miodem naturalnym lub nie; karmelu: | | |

— Maltozy lub fruktozy chemicznie czystej | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami z pozycji nr1702 | |

— Pozostałych cukrów, w postaci stałej, zawierających dodatek środków aromatyzujących lub barwiących | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być pochodzące | |

ex1703 | Melas powstałych z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierających dodatek środków aromatyzujących lub barwiących | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

1704 | Wyrobów cukierniczych (łącznie z białą czekoladą), niezawierających kakao | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 18 | Kakao i przetwory z kakao | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

1901 | Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, grysiku, skrobi lub ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, nie zawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % wagowych kakao obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone: | | |

— Ekstrakt słodowy | Wytwarzanie ze zbóż objętych rozdziałem 10 | |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

1902 | Ciasto makaronowe, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, makaron, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie: | | |

— Zawierające w masie nie więcej niż 20 % mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków | Wytwarzanie, w którym użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) muszą być całkowicie uzyskane | |

— Zawierające w masie powyżej 20 % mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków | Wytwarzanie, w którym: użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) muszą być całkowicie uzyskane i wszystkie użyte materiały z rozdziałów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskanewszystkie użyte materiały z rozdziałów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane | |

1903 | Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją nr 1108 | |

1904 | Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki i grysiku), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | Wytwarzanie: z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją nr 1806,w którym użyte zboża i mąka (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata i ich pochodnych) muszą być całkowicie uzyskane, iw którym wartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

1905 | Chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i inne wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów z rozdziału 11 | |

ex Rozdział 20 | Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym użyte owoce, orzechy i warzywa muszą być całkowicie uzyskane | |

ex2001 | Ignamu, słodkich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających w masie 5 % lub więcej skrobi, preparowanych lub konserwowanych za pomocą octu lub kwasu octowego | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

ex2004 i ex2005 | Ziemniaków w postaci mąki, grysiku lub płatków, preparowanych lub konserwowanych w inny sposób niż octem lub kwasem octowym | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

2006 | Owoców, orzechów, skórek z owoców i innych części roślin, zakonserwowanych cukrem (odsączonych, lukrowanych lub kandyzowanych) | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

2007 | Dżemów, galaretek owocowych, marmolad, przecierów i past owocowych lub orzechowych, będących przetworami gotowanymi, nawet zawierających dodatek cukru lub innej substancji słodzącej | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

ex2008 | — Orzechów niezawierających dodatku cukru lub alkoholu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich pochodzących orzechów i innych nasion oleistych objętych pozycjami nr 0801, 0802 i 1202 do 1207 przekracza 60 % ceny ex works produktu | |

— Masła arachidowego; mieszanek na bazie zbóż; palmowca, kukurydzy | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

— Pozostałych, z wyjątkiem owoców i orzechów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, nie zawierających dodatku cukru, mrożonych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

2009 | Soków owocowych (łącznie z moszczem winogronowym) i soków warzywnych, nie sfermentowanych i nie zawierających dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 21 | Różne przetwory spożywcze z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

2101 | Ekstraktów, esencji i koncentratów kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej, oraz przetworów na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykorii palonej i innych palonych namiastek kawy oraz ich ekstraktów, esencji i koncentratów | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwszystka użyta cykoria musi być całkowicie uzyskana | |

2103 | Sosów i przetworów z nich; zmieszanych przypraw i zmieszanych przypraw korzennych; mąki i grysiku z gorczycy oraz gotowej musztardy: | | |

— Sosów i przetworów z nich; zmieszanych przypraw i zmieszanych przypraw korzennych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt. Jednak mąka z gorczycy lub gotowa musztarda mogą zostać użyte | |

— Mąki i grysiku z gorczycy oraz gotowej musztardy: | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją | |

ex2104 | Zup i bulionów i przetworów z nich | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją z wyjątkiem przetworzonych lub zakonserwowanych warzyw objętych pozycjami 2002 do 2005 | |

2106 | Przetworów spożywczych gdzie indziej niewymienionychani niewłączonych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwartość użytych materiałów z rozdziałów 4 i 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 22 | Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt, iwszystkie winogrona lub materiały otrzymane z winogron muszą być całkowicie uzyskane | |

2202 | Wód, w tym wód mineralnych lub wód gazowanych, zawierających dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub aromatyzującej i pozostałych napojów bezalkoholowych, z wyjątkiem soków owocowych lub warzywnych objętych pozycją nr2009 | Wytwarzanie w którym: wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt,wartość użytych materiałów z rozdziału 17 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu, iużyte soki owocowe (z wyjątkiem soku ananasowego, limonowego lub grejp-frutowego) muszą być pochodzące | |

2207 | Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % obj. lub więcej; alkoholu etylowego i pozostałych alkoholi, skażonych o dowolnej mocy | Wytwarzanie: z dowolnych materiałów nie objętych pozycjami nr 2207 lub 2208w którym winogrona lub materiały otrzymane z winogron muszą być całkowicie uzyskane lub, w którym, w przypadku gdy wszystkie pozostałe używane materiały są już pochodzące, może zostać użyty arak w proporcji nie przekraczającej 5 % objętości | |

2208 | Alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódek, likierów i innych napojów alkoholowych | Wytwarzanie: z materiałów nie objętych pozycjami nr 2207 lub 2208w którym winogrona lub materiały otrzymane z winogron muszą być całkowicie uzyskane lub, w którym, w przypadku gdy wszystkie pozostałe używane materiały są już pochodzące, może zostać użyty arak w proporcji nie przekraczającej 5 % objętości | |

ex Rozdział 23 | Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

ex2301 | Mączki z wielorybów; mąki, grysików i granulek z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziałów 2 i 3 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex2303 | Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyjątkiem stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości protein, w przeliczeniu na suchy produkt, powyżej 40 % masy całości | Wytwarzanie, w którym użyta kukurydza musi być całkowicie uzyskana | |

ex2306 | Makuchów i innych pozostałości stałych z ekstrakcji oleju oliwkowego, zawierających powyżej 3 % masy oleju oliwkowego | Wytwarzanie, w którym użyte oliwki muszą być całkowicie uzyskane | |

2309 | Produktów używanych do karmienia zwierząt | Wytwarzanie, w którym: użyte zboża, cukier lub melasa, mięso lub mleko muszą już być pochodzące, iwszystkie użyte materiały z rozdziału 3 muszą być całkowicie uzyskane | |

ex Rozdział 24 | Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu; z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały z rozdziału 24 muszą być całkowicie uzyskane | |

2402 | Cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów, z tytoniu lub namiastek tytoniu | Wytwarzanie, w którym co najmniej 70 % masy nie przetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją nr 2401 musi być już pochodzące | |

ex2403 | Tytoniu do palenia | Wytwarzanie, w którym co najmniej 70 % masy nieprzetworzonego tytoniu lub odpadów tytoniowych objętych pozycją nr 2401 musi być już pochodzące | |

ex Rozdział 25 | Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement, z wyjątkiem | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

ex2504 | Grafitu naturalnego krystalicznego, ze zwiększoną zawartością węgla, oczyszczonego i mielonego | Zwiększanie zawartości węgla, oczyszczanie i mielenie surowego grafitu krystalicznego | |

ex2515 | Marmuru, tylko pociętego, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym) o grubości nie przekraczającej 25 cm | Cięcie, przez piłowanie lub inaczej, marmuru (nawet uprzednio pociętego przez piłowanie) o grubości przekraczającej 25 cm | |

ex2516 | Granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca oraz innych kamieni pomnikowych lub budowlanych, tylko pociętych przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (także kwadratowym), o grubości nieprzekraczającej 25 cm | Cięcie, przez piłowanie lub inaczej, kamienia (nawet uprzednio pociętego przez piłowanie) o grubości przekraczającej 25 cm | |

ex2518 | Dolomitu wypalanego | Wypalanie dolomitu niewypalonego | |

ex2519 | Tłuczonego naturalnego węglanu magnezowego (magnezytu), w hermetycznie uszczelnionych pojemnikach, i tlenku magnezu, czystego lub nie, innego niż topiona magnezja lub całkowicie wypalona (spiekana) magnezja | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt. Jednakże może zostać użyty naturalny węglan magnezu (magnezyt) | |

ex2520 | Preparatów gipsowych specjalnie przygotowanych dla stomatologii | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex2524 | Naturalnych włókien azbestowych | Wytwarzanie z koncentratu azbestowego | |

ex2525 | Proszku miki | Rozdrabnianie miki i odpadów miki | |

ex2530 | Pigmentów mineralnych, wypalanych lub sproszkowanych | Wypalanie lub mielenie pigmentów mineralnych | |

Rozdział 26 | Rudy metali, żużel i popiół | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 27 | Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały muszą być objęte inną pozycją niż produkt | |

ex2707 | Olejów, w których masa składników aromatycznych jest większa niż masa składników niearomatycznych, będących olejami podobnymi do olejów mineralnych otrzymywanych przez destylację w wysokiej temperaturze smoły węglowej, z której więcej niż 65 % objętości uzyskiwane jest poprzez destylację w temperaturze 250oC lub mniejszej (wraz z mieszaninami benzyny lakierniczej i benzolu), przeznaczonych do użytku jako materiały pędne lub grzewcze | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex2709 | Olejów surowych otrzymywanych z minerałów bitumicznych | Destylacja destrukcyjna materiałów bitumicznych | |

2710 | Olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, innych niż surowe; przetwory, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierających w masie nie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze; olejów odpadowych | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

2711 | Gazów ziemnych i innych węglowodorów gazowych | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

2712 | Wazeliny; parafiny, wosku mikrokrystalicznego, gaczu parafinowego, ozokerytu, wosku montanowego, wosku torfowego, innych wosków mineralnych i podobnych produktów otrzymywanych w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwionych | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

2713 | Koksu naftowego, bitumów naftowych oraz innych pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

2714 | Bitumu i asfaltu, naturalnych; łupka bitumicznego lub naftowego i piasków bitumicznych; asfaltytów i skał asfaltowych | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

2715 | Mieszanek bitumicznych opartych na naturalnym asfalcie, naturalnym bitumie, na bitumie naftowym, na smole mineralnej lub na mineralnym paku smołowym (np. masy uszczelniające bitumiczne, cut-backs) | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 28 | Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały klasyfikowane są w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały z tej samej pozycji co produkt mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produkt | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex2805 | "Mischmetallu" (stop metali ziem rzadkich) | Wytwarzanie z zastosowaniem procesu elektrolitycznego lub termicznego, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex2811 | Trójtlenku siarki | Wytwarzanie z dwutlenku siarki | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex2833 | Siarczanu glinu | Wytwarzanie w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex2840 | Peroksoboranu sodu | Wytwarzanie z pięciowodnego czteroboranu sodu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 29 | Chemikalia organiczne, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex2901 | Węglowodorów alifatycznych przeznaczonych do stosowania jako paliwo zasilające lub do ogrzewania | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex2902 | Cyklicznych związków nasyconych i nienasyconych (innych niż azuleny), benzenu, toluenu, ksylenu, przeznaczonych do stosowania jako paliwo zasilające lub do ogrzewania | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex2905 | Alkoholanów metalu z grupy alkoholi wymienionych w tej pozycji i z etanolu | Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, włączając inne materiały objęte pozycją nr 2905. Jednakże alkoholany metalu wymienione w tej pozycji mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

2915 | Nasyconych alifatycznych kwasów jednokarboksylowych i ich bezwodników, halogenków, nadtlenków i nadtlenokwasów; ich chlorowcowanych, sulfonowanych, nitronowanych lub nitrozowanych pochodnych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami nr 2915 i 2916 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex2932 | — Eterów wewnętrznych i ich chlorowcowanych, sulfonowanych, nitronowanych lub nitrozowanych pochodnych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 2909 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

— Acetali cyklicznych i półacetali wewnętrznych i ich chlorowcowanych, sulfonowanych, nitronowanych lub nitrozowanych pochodnych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

2933 | Związków heterocyklicznych tylko z heteroatomem (-ami) azotuKwasów | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami nr 2932 i 2933 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

2934 | nukleinowych i ich soli; nawet chemicznie niezdefiniowanych; innych związków heterocyklicznych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją. Jednakże wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycjami nr 2932, 2933 i 2934 nie może przekraczać 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex2939 | Koncentraty słomy makowej zawierające wagowo nie mniej niż 50 % alkaloidów | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 30 | Produkty farmaceutyczne, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

3002 | Krwi ludzkiej; krwi zwierzęcej preparowanej dla celów terapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowic i innych frakcji krwi i modyfikowanych produktów immunologicznych, także otrzymywanych w procesach biotechnologicznych, szczepionek, toksyn, hodowli mikroorganizmów (poza drożdżami) oraz podobnych produktów: | | |

— Produktów składających się z dwóch lub więcej składników, które zostały zmieszane dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub nie zmieszanych produktów do tych samych celów, przedstawionych w odmierzonych dawkach albo w postaci lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z pozostałymi materiałami objętymi pozycją nr 3002. Jednakże wymienione obok materiały mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych: | | |

— — Krwi ludzkiej | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z pozostałymi materiałami objętymi pozycją nr 3002. Jednakże wymienione obok materiały mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

— — Krwi zwierzęcej przygotowanej do stosowania terapeutycznego, profilaktycznego i diagnostycznego | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z pozostałymi materiałami objętymi pozycją nr 3002. Jednakże wymienione obok materiały mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

— — Frakcji krwi innych niż antysurowice, hemoglobina, globulina krwi i globulina surowicy | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z pozostałymi materiałami objętymi pozycją nr 3002. Jednakże wymienione obok materiały mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

— — Hemoglobiny, globuliny krwi i globuliny surowicy | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z pozostałymi materiałami objętymi pozycją nr 3002. Jednakże wymienione obok materiały mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

— — Pozostałych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z pozostałymi materiałami objętymi pozycją nr 3002. Jednakże wymienione obok materiały mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

3003 i 3004 | Leków (w wyjątkiem produktów z pozycji nr 3002, 3005 lub 3006): | | |

— Uzyskanych z amikacyny objętej pozycją nr2941 | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte pozycjami nr 3003 lub 3004 mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte pozycjami nr 3003 lub 3004 mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex3006 | Produktów farmaceutycznych wymienionych w uwadze 4(k) do rozdziału 30 | Należy zachować pochodzenie produktu zgodne z oryginalną klasyfikacją | |

ex Rozdział 31 | Nawozy, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3105 | Nawozów mineralnych lub chemicznych zawierających dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; innych nawozów; produktów niniejszego rozdziału w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nie przekraczającej 10 kg, z wyjątkiem: azotanu sodowegocyjanamidu wapniowegosiarczanu potasowegosiarczanu magnezu i potasu | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 32 | Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i inne substancje barwiące; farby i lakiery; kit i inne masy uszczelniające; atramenty, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3201 | Garbników i ich soli, eterów, estrów i innych pochodnyh | Wytwarzanie z ekstraktów garbników pochodzenia roślinnego | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

3205 | Laków barwnikowych; preparatów na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego rozdziału | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycjami nr 3203, 3204 i 3205. Jednakże materiały objęte pozycją nr 3205 mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 33 | Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne kosmetyczne i toaletowe, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

3301 | Olejków eterycznych (nawet pozbawionych terpenów), łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidów; koncentratów olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowych produktów ubocznych deterpenacji olejków eterycznych; wodnych destylatów i wodnych roztworów olejków eterycznych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z materiałami wchodzącymi do innej "grupy"niniejszej pozycji. Jednakże materiały z tej samej grupy mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 34 | Mydło; organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3403 | Preparatów smarowych zawierających oleje z ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, pod warunkiem że stanowią one mniej niż 70 % masy | Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są klasyfikowane w innej pozycji niż produkt. Jednakże materiały klasyfikowane w tej samej pozycji co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3404 | Wosków sztucznych i preparowanych: | | |

— Na bazie parafiny, wosków naftowych lub wosków otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gaczu parafinowego lub parafiny w łuskach | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem tego produktu. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą być użyte, pod warunkiem że ich wartość całkowita nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem: olejów uwodornionych o charakterze wosków z pozycji nr1516kwasów tłuszczowych o nieokreślonym składzie chemicznym lub przemysłowych alkoholi tłuszczowych o charakterze wosków objętych pozycją nr 3823, imateriałów objętych pozycją nr 3404Jednakże materiały te mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 35 | Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

3505 | Dekstryn i innych skrobi modyfikowanych (np. skrobi wstępnie żelanityzowanych lub estryfikowanych); klejów opartych na skrobiach, na dekstrynach lub innych modyfikowanych skrobiach: | | |

— Eterów i estrów skrobi | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włączając inne materiały z pozycji nr3505 | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

— Pozostałych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów z pozycji nr1108 | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3507 | Preparatów enzymatycznych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 36 | Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem tego produktu. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 37 | Materiały fotograficzne i kinematograficzne, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

3701 | Filmów i płyt fotograficznych płaskich, światłoczułych, nienaświetlonych, wykonanych z innych materiałów niż papier, karton lub tkanina; filmów płaskich do natychmiastowych odbitek, światłoczułych, nienaświetlonych, również w kasetach: | | |

— Filmu kolorowego do aparatów fotograficznych do natychmiastowych odbitek | Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, z wyjątkiem tych z pozycji nr 3701 lub 3702. Jednakże materiały objęte pozycją nr 3702 mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

— Pozostałych | Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, z wyjątkiem tych z pozycji 3701 i 3702. Jednakże materiały objęte pozycjami nr 3701 i 3702 mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

3702 | Filmu fotograficznego w rolkach, światłoczułego, nie naświetlonego, z dowolnego materiału innego niż papier, karton i tkanina; filmu w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczułego, nienaświetlonego | Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, z wyjątkiem tych z pozycji nr 3701 i 3702 | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

3704 | Płyt fotograficznych, filmu, papieru, kartonu i tkaniny, naświetlonych, lecz niewywołanych | Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, z wyjątkiem tych z pozycji nr 3701 do3704 | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 38 | Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem: | Wytwarzanie z materiałów z dowolnej pozycji, z wyjątkiem tego produktu. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3801 | Grafitu koloidalnego w zawiesinie olejowej i grafitu półkoloidalnego; past węglowych do elektrod | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

— Grafitu w postaci pasty, będącej mieszaniną o zawartości ponad 30 % grafitu w masie i olejów mineralnych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 3403 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3803 | Oleju talowego oczyszczonego | Rafinowanie surowego oleju talowego | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3805 | Terpentyny siarczanowej oczyszczonej | Oczyszczanie przez destylację lub rafinowanie surowej terpentyny siarczanowej | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3806 | Żywic estrowych | Wytwarzanie z kwasów żywicznych | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex3807 | Smoły drzewnej (drzewnego paku smołowego) | Destylacja paku smołowego | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

3808 | Środków owadobójczych, gryzoniobójczych, grzybobójczych, chwastobójczych, opóźniających kiełkowanie, regulatorów wzrostu roślin, środków odkażających i podobnych produktów w postaciach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów i artykułów (np. taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy) | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3809 | Środków wykańczalniczych, nośników barwników przyśpieszające barwienie, utrwalaczy barwników i innych preparatów (np. klejonek i zapraw) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3810 | Preparatów do wytrawiania powierzchni metali; topników i innych preparatów pomocniczych do lutowania, lutowania twardego lub spawania; proszków i past złożonych z metalu i innych materiałów przeznaczonych do lutowania, lutowania twardego lub spawania; preparatów stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3811 | Środków przeciwstukowych, inhibitorów utleniania, inhibitorów tworzenia się żywic, dodatków zwiększających lepkość, preparatów antykorozyjnych oraz innych preparatów dodawanych do olejów mineralnych (łącznie z benzyną) lub do innych cieczy stosowanych do tych samych celów co oleje mineralne | | |

— Dodatków do smarów zawierających oleje otrzymane z ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów objętych pozycją nr 3811 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3812 | Gotowych przyspieszaczy wulkanizacji; złożonych plastyfikatorów do gumy (kauczuku) lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych; środków przeciwutleniających oraz innych związków stabilizujących do gumy i tworzyw sztucznych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3813 | Preparatów i ładunków do gaśnic przeciwpożarowych; granatów i bomb gaśniczych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3814 | Organicznych złożonych rozpuszczalników i rozcieńczalników, gdzie indziej niewymienionychani niewłączonych; gotowych zmywaczy farb i lakierów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3818 | Pierwiastków chemicznych domieszkowanych do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek i form podobnych; związków chemiczne domieszkowanych do stosowania w elektronice | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3819 | Hydraulicznych płynów hamulcowych i innych gotowych płynów do napędów hydraulicznych, nie zawierających lub zawierających w masie mniej niż 70 % olejów otrzymanych z ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3820 | Środków zapobiegających zamarzaniu i płynów przeciwoblodzeniowych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3822 | Odczynników diagnostycznych lub laboratoryjnych na podłożach oraz dozowanych odczynników diagnostycznych lub laboratoryjnych, na podłożach lub nie, innych niż objęte pozycją nr 3002 lub 3006; legalizowanych substancji wzorcowych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3823 | Przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych; kwaśnych olejów z rafinacji; przemysłowych alkoholi tłuszczowych: | | |

— Przemysłowych monokarboksylowych kwasów tłuszczowych; kwaśnych olejów z rafinacji | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

— Przemysłowych alkoholi tłuszczowych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami z pozycji nr3823 | |

3824 | Gotowych spoiw do form odlewniczych lub rdzeni; produktów chemicznych i preparatów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienionychani niewłączonych: | | |

Następujących produktów objętych niniejszą pozycją:— —Gotowych spoiw do form odlewniczych lub rdzeni, na bazie produktów z żywic naturalnych— —Kwasów naftenowych, ich soli nierozpuszczalnych w wodzie oraz ich estrów— —Sorbitu innego niż z pozycji nr 2905— —Sulfonianów z ropy naftowej, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych i etanoloaminowych; tiofenowanych kwasów sulfonowych z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich soli— —Wymieniaczy jonowych— —Pochłaniaczy gazów do lamp próżniowych— —Alkalicznego tlenku żelaza do oczyszczania gazów— —Wody amoniakalnej i odpadkowego tlenku produkowanego w czasie oczyszczania gazu węglowego— —Kwasów sulfonaftenowych, ich soli nierozpuszczalnych w wodzie i ich estrów— —Olejów fuzlowych i oleju Dippela— —Mieszanin soli mających różne aniony— —Past kopiarskich na bazie żelatyny, również na podłożu papierowym lub tekstylnym | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

3901 do 3915 | Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, odpady, ścinki i resztki, z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami ex3907 i 3912, w stosunku do których zastosowanie mają poniższe reguły: | | |

— Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których część monomeru stanowi ponad 99 % ciężaru całkowitego polimeru | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu, iw ramach powyższych ograniczeń, wartość wszystkich materiałów z rozdziału 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich materiałów z rozdziału 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

ex3907 | — Kopilimery uzyskane z kopolimerów poliwęglanów i kopolimerów akrylonitrobutadienostyrenu (ABS) | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże materiały objęte tą samą pozycją mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

— Poliester | Wytwarzanie, w którym wartość materiałów z rozdziału 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu i/lub wytwarzanie z poliwęglanu czterobromowego (bifenol A) | |

3912 | Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych | Wytwarzanie, w którym wartość materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

3916 do 3921 | Półprodukty i wyroby z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami ex3916, ex3917, ex3920 i ex3921, w stosunku do których zastosowanie mają poniższe reguły: | | |

— Produkty płaskie, poddane dalszej obróbce, a nie tylko obróbce powierzchniowej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, obrabiane dalej, a nie tylko powierzchniowo | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich materiałów z rozdziału 39 nie przekracza 50 % ceny ex works | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

— Pozostałe: | | |

— — Produkty homopolimeryzacji addycyjnej, w których pojedyńczy monomer stanowi ponad 99 % ciężaru całkowitego polimeru | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu, iw ramach limitu powyżej, wartość wszystkich użytych materiałów z rozdziału 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

— — Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z rozdziału 39 nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

ex3916 i ex3917 | Rury, przewody i węże | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktuwartość materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

ex3920 | — Arkusze lub błony jonomerowe | Wytwarzanie z soli częściowo termoplastycznej, która jest kopolimerem etylenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

— Arkusze z celulozy regenerowanej, poliamidu lub polietylenu | Wytwarzanie, w którym wartość materiałów objętych tą samą pozycją co produkt nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

ex3921 | Pokryte metalem taśmy z tworzyw sztucznych | Wytwarzanie z wysoce przezroczystych taśm z poliestrowych o grubości mniejszej niż 23 mikrony | Wytwarzanie, w którym wartość użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

3922 do 3926 | Wyroby z tworzyw sztucznych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 40 | Kauczuk i wyroby z kauczuku, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex4001 | Laminowanych płyt krepy na podeszwy butów | Wytwarzanie z arkuszy krepy kauczuku naturalnego | |

4005 | Kauczuku mieszanego, niewulkanizowanego w podstawowych formach lub w płytach, arkuszach lub taśmach | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

4012 | Bieżnikowanych lub używanych opon pneumatycznych z kauczuku; opon pełnych lub z poduszką powietrzną, wymiennych bieżników opon, klap opon, z kauczuku | | |

— Pneumatycznych i pełnych lub poduszkowych, bieżnikowanych z kauczuku | Bieżnikowanie używanych opon | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem materiałów objętych pozycjami nr 4011 lub 4012 | |

ex4017 | Wyrobów z kauczuku utwardzonego | Wytwarzanie z kauczuku utwardzonego | |

ex Rozdział 41 | Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex4102 | Surowych skór owczych lub jagnięcych, bez wełny | Usuwanie wełny ze skóry owiec lub jagniąt | |

4104 do 4106 | Garbowanych lub dogarbowywanych skór i skórek, bez włosia lub wełny, dwojonych lub nie, ale dalej nie preparowanych | Dogarbowywanie wstępnie wygarbowanej skóry lub Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

4107, 4112 i 4113 | Skóry preparowanej dalej po garbowaniu lub dogarbowywaniu, włączając skórę pergaminowaną, bez wełny lub włosia, dwojoną lub nie, inną niż skóra objęta pozycją 4114 | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyłączeniem materiałów objętych pozycjami nr 4104 do 4113 | |

ex4114 | Skóry lakierowanej i skóry lakierowanej laminowanej; skóry metalizowanej | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 4104 do 4106, 4107, 4112 lub 4113, pod warunkiem że ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 42 | Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 43 | Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex4302 | Garbowanych lub wykończonych skór futerkowych, połączonych w: | | |

— Nakrycia, krzyże, i podobne formy | Wybielanie lub barwienie, z cięciem i łączeniem nie-połączonych garbowanych lub wykończonych skór, | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z niepołączonych garbowanych lub wykończonych skór | |

4303 | Artykułów odzieżowych, dodatków do ubiorów i pozostałych wyrobów futrzarskich | Wytwarzanie z niepołączonych garbowanych lub wykończonych skór objętych pozycją nr4302 | |

ex Rozdział 44 | Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex4403 | Drewna o zgrubnie nadanym prostokątnym kształcie | Wytwarzanie z nie obrobionego drewna, okorowanego lub nie, lub tylko z grubsza ociosanego | |

ex4407 | Drewna piłowanego wzdłużnie, skrawanego lub łuszczonego o grubości powyżej 6 mm, struganego, szlifowanego lub łączonego na wpust i pióro | Struganie, szlifowanie lub łączenie na wpust i pióro | |

ex4408 | Arkuszy forniru (włączając arkusze otrzymywane przez cięcie drewna warstwowego) i arkuszy do produkcji sklejek o grubości nie przekraczającej 6 mm, nawet złączone, i innego drewna przecieranego wzdłużnie, skrawanego lub łuszczonego o grubości nieprzekraczającej 6 mm, struganego, szlifowanego lub łączonego na wpust i pióro | Łączenie na długości, struganie, szlifowanie lub łączenie na wpust i pióro | |

ex4409 | Drewna kształtowanego w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, również szlifowanego, struganego, łączonego na wpust i pióro: | | |

— Szlifowanego lub łączonego na wpust i pióro | Szlifowanie lub łączenie na wpust i pióro | |

— Kształtek i profili | Wytwarzanie kształtek lub frezowanie profilowe | |

ex4410 do ex4413 | Kształtek i profili, włączając listwy przypodłogowe oraz inne deski profilowane | Wytwarzanie kształtek lub frezowanie profilowane | |

ex4415 | Skrzyni, pudeł, klatek, bębnów i podobnych opakowań drewnianych | Wytwarzanie z desek nieciętych na wymiar | |

ex4416 | Beczek drewnianych, baryłek, kadzi, cebrów i innych produktów bednarskich oraz ich drewnianych części | Wytwarzanie z klepek bednarskich nie poddanych innej obróbce poza przepiłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach | |

ex4418 | — Drewnianych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednak, komórkowe płyty drewniane, gont i drewno z wadami może być użyte. | |

— Kształtek i profili | Wytwarzanie kształtek lub frezowanie profilowane | |

ex4421 | Drewienek na zapałki; drewnianych kołków lub szpilek do obuwia | Wytwarzanie z drewna objętego dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją nr 4409 | |

ex Rozdział 45 | Korek i wyroby z korka, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

4503 | Wyrobów z korka naturalnego | Wytwarzanie z korka objętego pozycją nr4501 | |

Rozdział 46 | Wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

Rozdział 47 | Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; odzyskany papier lub tektura (makulatura i odpady) | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 48 | Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex4811 | Papieru i kartonu tyko liniowanego, kreskowanego lub kratkowanego | Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych rozdziałem 47 | |

4816 | Kalki maszynowej, papieru samokopiującego oraz innych papierów do kopiowania lub papierów przedrukowych (z wyjątkiem objętych pozycją nr 4809), matryc powielaczowych, płyt offsetowych wykonanych z papieru, nawet w pudełkach | Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych rozdziałem 47 | |

4817 | Kopert, kart listowych, kart pocztowych i kart korespondencyjnych, z papieru lub kartonu; pudełek, portfeli i okładek z papieru lub kartonu, zawierających zestaw materiałów piśmiennych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex4818 | Papieru toaletowego | Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych rozdziałem 47 | |

ex4819 | Kartonów, pudeł, pudełek, toreb i innych pojemników opakowaniowych z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex4820 | Bloków listowych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex4823 | Pozostałego papieru, tektury, waty celulozowej i wstęg włókien celulozowych pociętych do wymiaru lub kształtu | Wytwarzanie z materiałów papierniczych objętych rozdziałem 47 | |

ex Rozdział 49 | Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

4909 | Kart pocztowych drukowanych lub ilustrowanych; drukowanych kart z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowanymi, nawet z kopertami lub ozdobami | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycją nr 4909 i 4911 | |

4910 | Kalendarzy drukowanych różnych rodzajów, również bloków kalendarzowych: | | |

— Kalendarzy typu "wiecznego" lub z wymiennymi blokami zamocowanych na podstawach z materiału innego niż papier i karton | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Postałych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji nr 4909 i 4911 | |

ex Rozdział 50 | Jedwab, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex5003 | Odpadów jedwabiu (łącznie z kokonami nie nadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzeblonych lub czesanych | Zgrzeblanie lub czesanie odpadów jedwabiu | |

5004 do ex5006 | Przędzy jedwabnej i przędzy z odpadów jedwabiu | Wytwarzanie z: surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,innych włókien naturalnych, nie zgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lubmateriałów papierniczych | |

5007 | Tkanin jedwabnych lub z odpadów jedwabiu: | | |

— Zawierających nitkę gumową | Wytwarzanie z pojedynczej przędzy: | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,ciętych (staplowych) włókien sztucznych, niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, bądźpapierulub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 51 | Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

5106 do 5110 | Przędzy wełnianej, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego | Wytwarzanie z: surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,naturalnych włókien, niezgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lubmateriałów papierniczych | |

5111 do 5113 | Tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego | | |

— Zawierających nitkę gumową | Wytwarzanie z pojedynczej przędzy: | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,ciętych włókien sztucznych, niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, bądźpapierulub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 52 | Bawełna, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

5204 do 5207 | Przędzy i nici bawełnianej | Wytwarzanie z: surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,naturalnych włókien, niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lubmateriałów papierniczych | |

5208 do 5212 | Tkanin bawełnianych: | | |

— Zawierających nitkę gumową | Wytwarzanie z pojedynczej przędzy: | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, bądźpapierulub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 53 | Pozostałe roślinne włókna przędne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

5306 do 5308 | Przędzy z innych roślinnych włókien przędnych; przędzy papierowej | Wytwarzanie z: surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,włókien naturalnych, niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lubmateriałów papierniczych | |

5309 do 5311 | Tkanin z innych roślinnych włókien przędnych; tkanin z włókna papierowego | | |

— Zawierających nitkę gumową | Wytwarzanie z pojedynczej przędzy: | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, bądźpapierulub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), pod warunkiem że wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

5401 do 5406 | Przędzy, włókna pojedynczego lub nici ze sztucznych włókien pojedynczych | Wytwarzanie z: surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,włókien naturalnych, niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lubmateriałów papierniczych | |

5407 do 5408 | Tkaniny z przędzy z włókien chemicznych: | | |

— Zawierającej nitkę gumową | Wytwarzanie z pojedynczej przędzy | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, bądźpapierulub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, marceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej ni0065zadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

5501 do 5507 | Włókien chemicznych ciętych | Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

5508 do 5511 | Przędzy i nici do szycia z włókien chemicznych ciętych | Wytwarzanie z: surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia,naturalnych włókien, niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, lubmateriałów papierniczych | |

5512 do 5516 | Tkaniny z chemicznych włókien ciętych | | |

— Zawierające nitkę gumową | Wytwarzanie z pojedynczej przędzy: | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych niegręplowanych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, bądźpapierulub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 56 | Wata, filc i włókniny; przędze specjalne, szpagat, powrozy, liny i linki oraz wyroby z nich, z wyjątkiem: | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej, bądźmateriałów papierniczych | |

5602 | Filcu, impregnowanego, powlekanego, pokrywanego lub laminowanego, lub niepoddanego tego rodzaju obróbce: | | |

— Filcu igłowanego | Wytwarzanie z: włókien naturalnych lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczejJednakże: włókno polipropylenowe objęte pozycją nr 5402włókno polipropylenowe objęte pozycją nr 5503 lub 5506, lubkabel z włókna ciągłego polipropylenowego objęty pozycją nr 5501, których miano pojedynczego włókna ciągłego lub ciętego jest we wszystkich przypadkach mniejsze od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,włókien sztucznych wykonanych z kazeiny,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

5604 | Nici gumowej lub sznurka pokrytego materiałem włókienniczym; przędzy włókienniczej oraz taśmy i podobnych materiałów z pozycji nr 5404 lub 5405, impregnowanych, powlekanych, pokrytych lub otulanych gumą lub tworzywem sztucznym: | | |

— Nici kauczukowej lub szpagatu pokrytego materiałem włókienniczym | Wytwarzanie z nici gumowych lub szpagatu, nie pokrytych materiałem włókienniczym | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: włókien naturalnych nie zgrzeblonych ani czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej bądźmateriałów papierniczych | |

5605 | Przędzy metalizowanej, żyłkowanej lub nie, stanowiącej przędzę włókienniczą lub taśmy lub podobnego wyrobu z pozycji nr 5404 lub 5405 połączonego z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokrytego metalem | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych niezgrzeblonych ani czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej bądźmateriałów papierniczych | |

5606 | Przędzy żyłkowanej i taśmy lub podobnego materiału z pozycji nr 5404 lub 5405, żyłkowanego (z wyłączeniem materiałów z pozycji nr 5605 i żyłkowanej przędzy z włosia końskiego); przędzy szenilowej (łącznie z kosmykową przędzą szenilową); supełkowej przędzy prążkowanej | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych nie zgrzeblonych ani czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej bądźmateriałów papierniczych | |

Rozdział 57 | Dywany i inne włókiennicze pokrycia podłogowe: | | |

— z filcu tkanego na krośnie igłowym | Wytwarzanie z: włókien naturalnych lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczejJednakże: włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją nr 5402włókno polipropylenowe objęte pozycją nr 5503 lub 5506, lubkabel z włókna ciągłego polipropylenowego objęty pozycją nr 5501,którego miano pojedynczego włókna ciągłego lub ciętego jest we wszystkich przypadkach mniejsze od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże | |

— Z innych filców | Wytwarzanie z: włókien naturalnych nie zgrzeblonych ani czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia,materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

— Pozostałe | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej lub jutowej,przędzy z syntetycznego lub sztucznego włókna ciągłego,włókien naturalnych, lubciętych włókien sztucznych, nie zgrzeblonych lub czesanych, bądź inaczej przygotowanych do przędzeniaJednakże tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże | |

ex Rozdział 58 | Tkaniny specjalne, tkaniny tuftowane (pluszowe), koronki; tkaniny obiciowe, pasmanteria, hafty, z wyjątkiem: | | |

— Zawierających nitkę gumową | Wytwarzanie z pojedynczej przędzy: | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych nie zgrzeblonych lub czesanych bądź inaczej przygotowanych do przędzeniamateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej,lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

5805 | Tkanin obiciowych ręcznie tkanych typu gobelinów, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobnych oraz tkanin obiciowych haftowanych na kanwie (np. "petit point" lub krzyżykowo), nawet konfekcjonowanych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

5810 | Haftów w sztukach, taśmach lub motywach | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

5901 | Tkaniny powlekane gumą lub substancją skrobiową, używane do opraw książek itp.; techniczna kalka płócienna; płótna zagruntowane dla celów malarskich; płótno klejone i podobne tkaniny usztywniane do formowania stożków kapeluszy | Wytwarzanie z przędzy | |

5902 | Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub innych poliamidów, poliestru lub jedwabiu wiskozowego: | | |

— Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych | Wytwarzanie z przędzy | |

— Pozostałe | Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

5903 | Tkaniny impregnowane, powlekane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902 | Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

5904 | Linoleum, także wycinane według kształtu, pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, również wykrojone według kształtu | Wytwarzanie z przędzy | |

5905 | Włókiennicze wykładziny ścienne: | | |

— Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami | Wytwarzanie z przędzy | |

— Pozostałe | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,przędzy naturalnych,ciętych włókien chemicznych lub nie zgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczejlub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

5906 | Materiały włókiennicze gumowane, z wyłączeniem tkanin z pozycji nr 5902: | | |

— Tkaniny dziane lub szydełkowane: | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych lub niezgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenie lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

— Inne tkaniny wykonane z przędzy sporządzonej z syntetycznego włókna ciągłego, zawierające w masie więcej niż 90 % materiałów włókienniczych | Wytwarzane z materiałów chemicznych | |

— Pozostałe | Wytwarzane z przędzy | |

5907 | Inne tkaniny impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, płótna malowane jako dekoracje teatralne, tła atelier i podobne | Wytwarzane z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

5908 | Knoty tkane, plecione lub dziane z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny cylindryczne do ich wyrobu, również impregnowane: | | |

— Koszulki żarowe, impregnowane | Wytwarzanie z dzianin cylindrycznych | |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

5909 do 5911 | Wyroby z materiałów włókienniczych do zastosowań technicznych: | | |

— Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją nr 5911 | Wytwarzanie z przędzy lub odpadów tkaniny lub ze szmat z pozycji nr 6310 | |

— Tkaniny, rodzaju stosowanego w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, filcowane lub nie, nawet impregnowane lub powlekane w inny sposób, cylindryczne lub bez końca, na osnowie i/lub na wątku pojedynczym lub wielokrotnym, lub tkane na płasko, na osnowie i/lub na wątku wielokrotnym z pozycji nr 5911 | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,następujących materiałów:— —przędzy politetrafluoroetylenu,— —przędzy poliamidowej, powlekanej i pokrywanej w inny sposób, impregnowanej lub pokrytej żywicą fenolową,— —przędzy z poliamidu aromatycznego uzyskanej poprzez polikondensację metafenylodwuaminy i kwasu izoftalowego,— —nici z politetrafluoroetylenu,— —przędzy z syntetycznych włókien przędnych z poli-(tereftalamidu p-fenylenu),— —przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenoplastową i usztywnioną przędzą akrylową,— —włókna kopoliestru z poliestru, żywicy kwasu tereftalowego, 1,4 cyklosześciodwuetanolu i kwasu izoftalowego,— —włókien naturalnych,— —ciętych włókien chemicznych lub nie zgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lub— —materiałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

— Pozostałe | Wytwarzanie z: przędzy kokosowej,włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych lub niezgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

Rozdział 60 | Dzianiny i wyroby szydełkowane | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych lub niezgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia, lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

Rozdział 61 | Odzież i dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane: | | |

— Uzyskane przez łączenie, szycie lub inaczej z dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu lub uzyskane bezpośrednio w wymaganym kształcie | Wytwarzanie z przędzy | |

— Pozostałe | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych, nie zgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

ex Rozdział 62 | Odzież i dodatki odzieżowe, niedziane lub szydełkowane, z wyjątkiem: | Wytwarzanie z przędzy | |

ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 i ex6211 | Odzieży damskiej, dziewczęcej i niemowlęcej oraz innych haftowanych dodatków odzieżowych dla niemowląt | Wytwarzanie z przędzy lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex6210 i ex6216 | Wyposażenia ognioodpornego z materiałów powleczonych aluminiowanym poliestrem | Wytwarzanie z przędzy lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

6213 i 6214 | Chusteczek do nosa, szali, szalików, mantyli, welonów i podobnych artykułów | | |

— Haftowanych | Wytwarzanie z przędzy lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z pojedynczej surowej przędzy lub Wykańczanie poprzez drukowanie połączone przynajmniej z dwoma operacjami przygotowującymi lub wykańczającymi (takimi jak czyszczenie, bielenie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, trwałe wykończenie, dekatyzacja, impregnacja, poprawianie struktury i węzełkowanie), pod warunkiem że wartość użytych niezadrukowanych produktów objętych pozycjami nr 6213 i 6214 nie przekracza 47,5 % ceny ex works produktu | |

6217 | Innych konfekcjonowanych dodatków odzieżowych; części odzieży lub dodatków odzieżowych, z wyłączeniem objętych pozycją nr6212: | | |

— Haftowanych | Wytwarzanie z przędzy lub Wytwarzanie z tkanin niehaftowanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Wyposażenia ognioodpornego z materiałów powleczonych aluminiowanym poliestrem | Wytwarzanie z przędzy lub Wytwarzanie z tkanin niepowlekanych, których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Usztywniaczy dla kołnierzy i mankietów, wykrojonych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z przędzy | |

ex Rozdział 63 | Inne konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

6301 do 6304 | Koców, pledów, bielizny pościelowej itp., zasłon itp. oraz innych artykułów dekoracyjnych: | | |

— Z filcu lub włókniny | Wytwarzanie z: włókien naturalnych, lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

— Pozostałych | | |

— — Haftowanych | Wytwarzanie z niebielonej pojedynczej przędzy lub Wytwarzanie z niehaftowanych tkanin (innych niż dziane lub szydełkowane), których wartość nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z pojedynczej niebielonej przędzy | |

6305 | Worków i toreb, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów | Wytwarzanie z: włókien naturalnych,ciętych włókien chemicznych niezgrzeblonych lub czesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

6306 | Wyrobów z brezentu impregnowanego, markiz i zasłon przeciwsłonecznych; namiotów; żagli do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; wyposażenia kempingowego: | | |

— Z materiałów nietkanych | Wytwarzanie z: włókien naturalnych lubmateriałów chemicznych lub pulpy włókienniczej | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z pojedynczej niebielonej przędzy: | |

6307 | Pozostałych artykułów konfekcjonowanych, łącznie z wykrojami odzieży | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

6308 | Zestawów tkanin i przędzy, z akcesoriami lub bez, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, w opakowaniach, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej | Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły niepochodzące mogą zostać włączone, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex works zestawu | |

ex Rozdział 64 | Obuwie, getry i podobne artykuły, części tych artykułów; z wyjątkiem: | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem kompletów cholewek przymocowywanych do wkładek wewnętrznych lub innych części podeszwy objętych pozycją nr 6406 | |

6406 | Części obuwia; (włączając cholewki przymocowane lub nie do podeszew, innych niż podeszwy zewnętrzne); wyjmowanych wkładek (podeszew wewnętrznych), podkładek pod pięty i tym podobnych artykułów; getrów, sztylp i podobne artykułów oraz ich części | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 65 | Nakrycia głowy i ich części, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

6503 | Kapeluszy i innych nakryć głowy z filcu, wykonanych z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy z pozycji nr 6501, nawet z podszyciem i przybraniem | Wytwarzanie z przędzy lub włókien przędnych | |

6505 | Kapeluszy i innych nakryć głowy, dzianych lub szydełkowanych, lub wykonanych z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem i przybraniem; siatek na włosy z jakiegokolwiek materiału, nawet z podszyciem i przybraniem | Wytwarzanie z przędzy lub włókien przędnych | |

ex Rozdział 66 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, szpicruty i ich części, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

6601 | Parasoli i parasoli przeciwsłonecznych (włączając parasole laski, parasole ogrodowe i podobne parasole) | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 67 | Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 68 | Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materiałów, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex6803 | Wyrobów z łupków i łupków scalonych | Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce | |

ex6812 | Wyrobów z azbestu lub z mieszaniny na bazie azbestu lub z mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezowego | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją | |

ex6814 | Wyrobów z miki; włącznie z miką scaloną lub regenerowaną na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów | Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką scaloną lub regenerowaną) | |

Rozdział 69 | Wyroby ceramiczne | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 70 | Szkło i wyroby ze szkła, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex7003, ex7004 i ex7005 | Szkła z warstwą nieodblaskową | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001 | |

7006 | Szkła z pozycji nr 7003, 7004 lub 7005, giętego, o obrobionych krawędziach, grawerowanego, wierconego, emaliowanego lub inaczej obrobionego, ale nieobramowanego lub nieoprawionego w innych materiałach | | |

— Podłoża z płyt szklanych, pokrytych cienką warstwą dielektryka wykonaną z półprzewodnika klasy zgodnej normą SEMII | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7006 | |

— Pozostałych | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001 | |

7007 | Szkła bezpiecznego, złożonego ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001 | |

7008 | Wielościennych elementów izolacyjnych ze szkła | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001 | |

7009 | Luster, w ramach lub nie, łącznie z lusterkami wstecznymi | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7001 | |

7010 | Gąsiorów, butli, butelek, słojów, dzbanów, fiolek, ampułek i innych pojemników ze szkła, w rodzaju używanych do transportu lub pakowania produktów; słojów szklanych na przetwory; korków, przykrywek i innych zamknięć szklanych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt lub Cięcie wyrobów szklanych pod warunkiem, że całkowita wartość użytych nieciętych wyrobów szklanych nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

7013 | Wyrobów ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (z wyjątkiem pozycji nr 7010 lub7018) | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt lub Cięcie wyrobów szklanych pod warunkiem, że całkowita wartość użytych nieciętych wyrobów szklanych nie przekracza 50 % ceny ex works produktu lub Ręczne zdobienie (z wyłączeniem sitodruku) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanych przedmiotów ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex7019 | Wyrobów (innych niż przędza) z włókien szklanych | Wytwarzanie z: niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub ciętych nici szklanych lubwełny szklanej | |

ex Rozdział 71 | Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex7101 | Pereł naturalnych lub hodowlanych, sortowanych i tymczasowo nawleczonych dla ułatwienia transportu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex7102, ex7103 i ex7104 | Obrobionych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) | Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) | |

7106,7108 i 7110 | Metali szlachetnych: | | |

— W stanie surowym | Wytwarzanie z materiałów nieobjętych pozycjami nr 7106, 7108 lub 7110 lub Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji nr 7106, 7108 lub 7110 lub Robienie stopów metali szlachetnych z pozycji nr 7106,7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi | |

— W stanie półproduktu lub w postaci proszku | Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym | |

ex7107, ex7109 i ex7111 | Metali platerowanych metalem szlachetnym, półwyrobów | Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi w stanie surowym | |

7116 | Wyrobów z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

7117 | Sztucznej biżuterii | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt lub Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nie pokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 72 | Żelazo i stal, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

7207 | Półwyrobów z żelaza lub ze stali niestopowej | Wytwarzanie z materiałów z pozycji nr 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205 | |

7208 do 7216 | Wyrobów walcowanych płaskich, sztab i prętów, kątowników, kształtowników i profili z żelaza lub ze stali niestopowej | Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji nr 7206 | |

7217 | Drutu ze stali niestopowej | Wytwarzanie z półwyrobów z pozycji nr 7207 | |

ex7218, 7219 do 7222 | Półwyrobów, wyrobów walcowanych płaskich, sztab i prętów, kątowników, kształtowników i profili ze stali nierdzewnej | Wytwarzanie z wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji nr 7218 | |

7223 | Drutu ze stali nierdzewnej | Wytwarzanie z półwyrobów z pozycji nr 7218 | |

ex7224, 7225 do 7228 | Półwyrobów, wyrobów walcowanych płaskich, sztab i prętów walcowanych na gorąco, w nieregularnie nawiniętych zwojach, kątowników, kształtowników i profili z pozostałych stali stopowych, sztab i prętów do świdrów płuczkowych, ze stopowej lub niestopowej stali | Wytwarzanie ze stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji nr 7206, 7218 lub 7224 | |

7229 | Drutu z innych stali niestopowych | Wytwarzanie z półwyrobów z pozycji nr 7224 | |

ex Rozdział 73 | Wyroby z żelaza i stali, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex7301 | Ścianek szczelnych | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7206 | |

7302 | Kolejowego lub tramwajowego torowego materiału konstrukcyjnego z żelaza lub stali: szyn, szyn ochronnych i szyn zębatych, iglic zwrotnicowych, skrzyżowań, cięgien sztywnych zwrotnic i innych elementów skrzyżowań, podkładów kolejowych, nakładek stykowych, siodełek szynowych, klinów siodełkowych, podkładek pod szyny, uchwytów szynowych, płyt podkładowych, wiązadeł i innych materiałów przeznaczonych do łączenia lub mocowania szyn | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją nr 7206 | |

7304,7305 i 7306 | Rur, przewodów rurowych i profili drążonych z żelaza (innego niż żeliwo) lub ze stali | Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami nr 7206, 7207,7218 lub 7224 | |

ex7307 | Łączników rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (ISO n X 5 Cr NiMo 1712) składających się z kilku części | Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, których całkowita wartość nie przekracza 35 % ceny ex works produktu | |

7308 | Konstrukcji (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z pozycji nr 9406) i części konstrukcji (np. mostów i części mostów, wrót śluz, wieży, masztów kratowych, dachów, szkieletów konstrukcji dachów, drzwi i okien oraz ram do nich, progów drzwiowych, okiennic, balustrad, filarów i kolumn z żelaza lub ze stali; płyt, prętów, kątowników, kształtowników, profili rur i tym podobnych, przygotowanych do użycia w konstrukcjach, z żelaza lub ze stali | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże spawane kątowniki, kształtowniki i profile z pozycji nr 7301 nie mogą zostać użyte | |

ex7315 | Łańcuchów przeciwpoślizgowych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów z pozycji nr 7315 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 74 | Miedź i wyroby z miedzi, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

7401 | Kamieni miedziowych; miedzi cementacyjnej (miedzi wytrąconej) | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

7402 | Miedzi nierafinowanej; anod miedzianych do rafinacji elektrolitycznej | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

7403 | Miedzi rafinowanej i stopów miedzi, nieobrobionych: | | |

— Miedzi rafinowanej | Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nie obrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi | |

— Stopów miedzi i miedzi rafinowanej zawierającej inne elementy | Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nie obrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi | |

7404 | Odpadów i złomu miedzi | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

7405 | Stopów przejściowych miedzi | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 75 | Nikiel i wyroby z niklu, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

7501 do 7503 | Kamieni niklowych, spieków tlenku niklu oraz innych produktów pośrednich hutnictwa niklu; niklu nie obrobionego; odpadów i złomu niklu | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 76 | Aluminium i wyroby z aluminium, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

7601 | Aluminium nieobrobionego | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktulub Wytwarzanie, poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną, z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium | |

7602 | Odpadów i złomu aluminium | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex7616 | Wyrobów z aluminium innych niż siatki z cienkiego drutu, tkaniny, kraty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia z drutu metalowego, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (łącznie z taśmami bez końca) z drutu aluminiowego, i rozciąganych siatek metalowych z aluminium | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże mogą zostać użyte siatki z cienkiego drutu, tkaniny, kraty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia z drutu metalowego, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (łącznie z taśmami bez końca) z drutu aluminiowego, lub rozciągane siatki metalowe z aluminium; iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 77 | Przewidziane do ewentualnego przyszłego wykorzystania w Systemie Zharmonizowanym | | |

ex Rozdział 78 | Ołów i wyroby z ołowiu, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

7801 | Ołowiu nieobrobionego: | | |

— Ołowiu rafinowanego | Wytwarzanie z ołowiu w "sztabach" lub "do obróbki" | |

Pozostałych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże odpady i złom z pozycji nr 7802 nie mogą zostać użyte | |

7802 | Odpadów i złomu ołowiu | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 79 | Cynk i wyroby z cynku, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

7901 | Cynku nieobrobionego | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże odpady i złom z pozycji nr 7902 nie mogą zostać użyte | |

7902 | Odpadów i złomu cynku | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 80 | Cyna i wyroby z cyny, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

8001 | Cyny nieobrobionej | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże odpady i złom z pozycji nr 8002 nie mogą zostać użyte | |

8002 i 8007 | Odpadów i złomu cyny; pozostałych artykułów z cyny | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

Rozdział 81 | Inne metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów: | | |

— Inne metale nieszlachetne, obrobione, wyroby z nich | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałe | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex Rozdział 82 | Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

8206 | Narzędzi złożonych z dwóch lub więcej wyrobów wyszczególnionych w pozycjach nr 8202 do 8205, tworzących komplety do sprzedaży detalicznej | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż pozycje nr8202 do 8205. Jednakże narzędzia objęte pozycjami nr 8202 do 8205 mogą zostać włączone do kompletu, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 15 % ceny ex works kompletu | |

8207 | Narzędzi wymiennych do narzędzi ręcznych nawet napędzanych mechanicznie lub do obrabiarek (np. do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania, wykrawania, gwintowania, wiercenia, wytaczania, przeciągania, frezowania, toczenia lub wkręcania wkrętów), również ciągadeł, ciągowników bądź matryc do wyciskania metalu oraz narzędzi do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8208 | Noży i ostrzy tnących, do maszyn lub do urządzeń mechanicznych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex8211 | Noży z ostrzami tnącymi, nawet ząbkowanymi (włączając noże ogrodnicze) innych niż z pozycji nr 8208 | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże ostrza i rękojeści noży z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte | |

8214 | Pozostałych artykułów nożowniczych (np. maszynek do strzyżenia włosów, toporów rzeźniczych lub kuchennych, tasaków, noży do maszynek do mięsa, noży do papieru); zestawów i akcesoriów do manicure lub pedicure (nawet pilników do paznokci) | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte | |

8215 | Łyżek, widelców, chochli, cedzideł, łopatek do podawania tortów, noży do ryb, noży do masła, szczypców do cukru i podobnych artykułów kuchennych lub stołowych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże rękojeści z metali nieszlachetnych mogą zostać użyte | |

ex Rozdział 83 | Wyroby różne z metali nieszlachetnych, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex8302 | ozostałych opraw, okuć i podobnych wyrobów nadających się do budynków i automatycznych urządzeń do zamykania drzwi | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże inne materiały objęte pozycją 8302 mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 20 % ceny ex works produktu | |

ex8306 | Statuetek i innych ozdób z metali nieszlachetnych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże inne materiały objęte pozycją 8306 mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 84 | Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex8401 | Sekcji paliwowych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8402 | Kotłów wytwarzających parę wodną lub inne pary (z wyjątkiem kotłów centralnego ogrzewania do gorącej wody, mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu); kotłów wodnych wysokotemperaturowych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8403 i ex8404 | Kotłów centralnego ogrzewania, nie objętych pozycją nr 8402 i instalacji pomocniczych przeznaczonych do współpracy z kotłami centralnego ogrzewania | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż pozycje nr 8403 lub 8404 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

8406 | Turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8407 | Silników spalinowych z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8408 | Silników spalinowych tłokowych z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych i średnioprężnych) | wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8409 | Części nadających się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników z pozycji nr 8407 lub 8408 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8411 | Silników turboodrzutowych, turbośmigłowych oraz innych turbin gazowych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8412 | Pozostałych silników i siłowników | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex8413 | Obrotowych pomp wyporowych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

ex8414 | Wentylatorów przemysłowych i podobnych urządzeń | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8415 | Klimatyzatorów, zawierających wentylator napędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, także klimatyzatorów nie posiadających możliwości oddzielnej regulacji wilgotności | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8418 | Chłodziarek, zamrażarek i innych urządzeń chłodzących lub zamrażających, elektrycznych lub innych; pomp cieplnych innych niż klimatyzatory z pozycji nr 8415 | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt,wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktuwartość użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości wszystkich użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

ex8419 | Maszyn dla rozdziałów przemysłu zajmujących się przetwórstwem drewna, masy papierniczej, papieru i tektury | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8420 | Kalandrów lub innych maszyn do walcowania, nieprzeznaczonych do obróbki metali lub szkła, oraz walców do tych urządzeń | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8423 | Urządzeń do ważenia (z wyjątkiem wag o czułości 5 cg lub czulszych), także maszyn do liczenia lub kontroli uruchamianych przez ważenie; wszelkiego rodzaju odważników do wag | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8425 do 8428 | Maszyn do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub wyładunku | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją nr 8431 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8429 | Spycharek czołowych, spycharek skośnych, równiarek, zgarniarek niwelujących, zgarniarek, koparek, czerparek, ładowarek, podbijarek i walców drogowych, samobieżnych | | |

Walców drogowych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

Pozostałych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją nr 8431 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8430 | Pozostałych maszyn do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urządzeń do wbijania lub wyciągania pali; pługów odśnieżających lemieszowych lub wirnikowych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją nr 8431 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex8431 | Części nadających się do stosowania wyłącznie lub głównie do walców drogowych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8439 | Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego lub do wytwarzania bądź obróbki wykańczającej papieru lub tektury | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwyżej podanych granicach materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8441 | Pozostałych urządzeń do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, także krajarek i krajalnic wszelkich typów | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwyżej podanych granicach, materiały objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte tylko do wysokości 25 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8444 do 8447 | Maszyn wymienionych w tych pozycjach przeznaczonych do wykorzystywania w przemyśle włókienniczym | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex8448 | Urządzeń pomocniczych do maszyn wyszczególnionych w pozycjach nr 8444 i 8445 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8452 | Maszyn do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek ujętych w pozycji nr 8440; mebli, podstaw i obudów specjalnie zaprojektowanych do maszyn do szycia; igieł do maszyn do szycia: | | |

Maszyn do szycia (tylko stebnówki) z głowicami o masie nieprzekraczającej 16 kg bez silnika lub 17 kg z silnikiem | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich niepochodzących materiałów użytych do złóżenia głowicy (bez silnika) nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących, iosowane mechanizmy naciągu nitki, szydełkowy i zygzakowy są już pochodzące | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8456 do 8466 | Obrabiarek i maszyn oraz części i akcesoriów do nich z pozycji od nr 8456 do 8466 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8469 do 8472 | Maszyn biurowych (na przykład maszyn do pisania, kalkulatorów, maszyn cyfrowych do automatycznego przetwarzania danych, powielaczy, zszywarek) | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8480 | Skrzynek formierskich dla odlewni metali; płyt podmodelowych; modeli odlewniczych; form do metali (innych niż wlewnice), węglików metali, szkła, materiałów mineralnych, gumy lub tworzyw sztucznych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

8482 | Łożysk tocznych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8484 | Uszczelki i podobne przekładki z cienkiej blachy łączonej z innym materiałem lub utworzone z dwóch lub więcej warstw metalu; zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się między sobą, umieszczone w torebkach, kopertach lub podobnych opakowaniach; uszczelnienia mechaniczne | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8485 | Części maszyn i urządzeń nie zawierające złączy elektrycznych, izolatorów, uzwojeń, styków lub innych części elektrycznych, niewymienione ani nieujęte gdzie indziej w niniejszym dziale | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 85 | Maszyny elektryczne i urządzenia oraz części do nich; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze telewizyjnego obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8501 | Silników elektrycznych i prądnic (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych) | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją nr 8503 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8502 | Zespołów prądotwórczych oraz przetwornic jednotwornikowych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwyżej podanych granicach, materiały objęte pozycjami nr 8501 lub 8503 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex8504 | Jednostek zasilających w energię elektryczną maszyny do automatycznego przetwarzania danych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex8518 | Mikrofonów i stojaków do nich, głośników w obudowach lub bez, elektrycznych wzmacniaczy częstotliwości akustycznych; elektrycznej aparatury wzmacniającej sygnały dźwiękowe | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8519 | Gramofonów bez wzmacniacza, gramofonów ze wzmacniaczem, odtwarzaczy kasetowych oraz innego sprzętu do odtwarzania dźwięku niezawierającego urządzenia do rejestracji dźwięku | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8520 | Magnetofonów i innych urządzeń do zapisu dźwięku, wyposażonych lub nie w urządzenia do odtwarzania dźwięku | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8521 | Urządzeń wideo do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, wyposażonych lub nie w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tuner wideo) | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8522 | Części i akcesoriów odpowiednich do użycia wyłącznie lub głównie w urządzeniach objętych pozycjami nr 8519 do 8521 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8523 | Niezapisanych nośników do zapisu dźwięku lub podobnej rejestracji innych zjawisk, innych niż produkty wyszczególnione w dziale 37 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8524 | Płyt gramofonowych, taśm i innych zapisanych nośników do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże z wyłączeniem wyrobów z rozdziału 37: | | |

—Matryc i negatywów do płyt gramofonowych stosowanych w fonografii | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach materiały objęte pozycją nr 8523 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8525 | Urządzeń nadawczych dla radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii lub telewizji, zawierających lub nie aparaturę odbiorczą lub zapisującą bądź odtwarzającą dźwięk; kamer telewizyjnych; kamer wideo ze stop klatką i innych rejestrujących kamer wideo, kamer cyfrowych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8526 | Urządzeń radarowych, radionawigacyjnych oraz zdalnego sterowania drogą radiową | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8527 | Urządzeń odbiorczych dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, posiadających lub nie, w tej samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub posiadających zegar | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8528 | Urządzeń odbiorczych dla telewizji, nawet zawierających odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; monitorów i projektorów wideo | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8529 | Części nadających się wyłącznie lub głównie do aparatury z pozycji nr 8525 do 8528 | | |

—Nadających się do użycia wyłącznie lub głównie z aparaturą wideo do zapisu lub odtwarzania | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8535 i 8536 | Urządzeń elektrycznych do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych, lub służących do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach elektrycznych lub do tych obwodów | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją nr 8538 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8537 | Tablic, paneli, konsoli, pulpitów, szaf i innych układów wspornikowych, wyposażonych co najmniej w dwa urządzenia objęte pozycjami nr 8535 lub 8536, służące do elektrycznego sterowania lub rozdziału energii elektrycznej, łącznie z układami zawierającymi przyrządy lub aparaturę wymienione w dziale 90, oraz aparatury sterowanej numerycznie, innej aparatury połączeniowej objętej pozycją nr 8517 | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją nr 8538 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex8541 | Diod, tranzystorów i innych podobnych urządzeń półprzewodnikowych, z wyjątkiem płytek materiału półprzewodnikowego jeszcze niepociętych na chipy | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8542 | Elektronicznych układów scalonych i mikromodułów: | | |

| Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwyżej podanych granicach materiały objęte pozycjami nr 8541 lub 8542 mogą zostać użyte tylko jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

8544 | Izolowanych (także emaliowanych lub anodyzowanych) drutów, kabli (także kabli koncentrycznych) oraz innych izolowanych przewodów elektrycznych, z łączówkami lub bez; przewodów z włókien optycznych, złożonych z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączonych z przewodnikami prądu elektrycznego lub zaopatrzonych w końcówki (złączki) | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8545 | Elektrod węglowych, szczotek węglowych, węgla do lamp, węgla do baterii, oraz innych wyrobów z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8546 | Izolatorów elektrycznych z dowolnego materiału | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8547 | Elementów izolacyjnych dla maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicznego, wykonanych całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierających jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów montażowych, a różniące się od izolatorów z pozycji nr 8546; rurek kablowych oraz osprzętu do rurkowania, z metali nieszlachetnych pokrytych materiałem izolacyjnym | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8548 | Odpadów i braków ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych; zużytych ogniw i baterii galwanicznych oraz akumulatorów elektrycznych; elektrycznych części maszyn i urządzeń, niewymienionychlub wyszczególnionych w innych pozycjach niniejszego rozdziału | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 86 | Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych i tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów – mechaniczne (także elektromechaniczne), z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8608 | Osprzętu torów kolejowych i tramwajowych; mechanicznych (oraz elektromechanicznych) urządzeń sygnalizacyjnych, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlądowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; ich części | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 87 | Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem: | —Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

8709 | Pojazdów mechanicznych z własnym napędem dla transportu wewnątrzzakładowego, nie wyposażonych w urządzenia podnośnikowe, przeznaczonych do użytku w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach i lotniskach do przewozu produktów na niewielkie odległości; ciągników przeznaczonych do użytku na peronach kolejowych; części do powyższych pojazdów | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8710 | Czołgów oraz innych opancerzonych samobieżnych pojazdów bojowych z uzbrojeniem lub bez oraz części do tych pojazdów | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8711 | Motocykli (także motorowerów) oraz rowerów wyposażonych w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózków bocznych: | | |

— Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o pojemności skokowej: | | |

— — Nieprzekraczającej 50 cm3 | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 20 % ceny ex works produktu |

— — Przekraczającej 50 cm3 | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex8712 | Rowerów bez łożysk kulkowych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów z pozycji nr 8714 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8715 | Wózków dziecinnych i ich części | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

8716 | Przyczep i naczep; innych pojazdów bez napędu mechanicznego; ich części | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 88 | Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex8804 | Spadochronów wirnikowych | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z wszystkimi materiałami z pozycji nr 8804 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

8805 | Maszyn i urządzeń startowych dla statków powietrznych; maszyn i urządzeń umożliwiających lądowanie na lotniskowcu oraz podobnych maszyn i urządzeń; naziemnych szkoleniowych symulatorów lotu (trenażerów); części do powyższych maszyn i urządzeń | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

Rozdział 89 | Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże kadłuby z pozycji nr 8906 nie mogą zostać użyte | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex Rozdział 90 | Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; ich części i akcesoria, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9001 | Włókien optycznych oraz wiązek włókien optycznych; kabli światłowodowych innych niż z pozycji nr 8544; arkuszy i płyt substancji polaryzujących; soczewek (w tym także soczewek kontaktowych), pryzmatów, zwierciadeł i innych elementów optycznych z dowolnych materiałów, nieoprawionych, innych niż tego rodzaju elementy ze szkła nie obrobionego optycznie | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9002 | Soczewek, pryzmatów, zwierciadeł i innych elementów z dowolnego materiału, oprawionych, stanowiących część lub wyposażenie przyrządów lub aparatury, innych niż tego rodzaju elementy ze szkła nie obrobionego optycznie | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9004 | Okularów, gogli itp., okularów korekcyjnych, ochronnych lub do innych celów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex9005 | Lornetek, lunet, innych teleskopów optycznych i ich stojaków i mocowań, z wyjątkiem astronomicznych teleskopów refrakcyjnych i ich zamocowań | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt,wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex9006 | Aparatów fotograficznych (oprócz filmowych); lamp błyskowych (fleszy) oraz żarówek błyskowych, oprócz lamp błyskowych zapalanych elektrycznie | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt,wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9007 | Kamer i projektorów filmowych, zawierających urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku lub bez takich urządzeń | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt,wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9011 | Mikroskopów optycznych, w tym także mikroskopów przeznaczonych do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikroprojekcji | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt,wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

ex9014 | Pozostałych przyrządów i pomocy nawigacyjnych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9015 | Przyrządów i aparatów geodezyjnych, topograficznych, mierniczych, niwelacyjnych, fotogrametrycznych, hydrograficznych, oceanograficznych, hydrologicznych, meteorologicznych, geofizycznych, z wyłączeniem kompasów i busoli; dalmierzy | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9016 | Wag o czułości 5 cg lub lepszej, nawet z odważnikami | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9017 | Przyrządów kreślarskich lub obliczeniowych (np. urządzeń kreślących, pantografów, kątomierzy, zestawów kreślarskich, suwaków logarytmicznych, tarcz rachunkowych); ręcznych przyrządów do pomiaru długości (np. prętów i taśm mierniczych, mikrometrów, suwmiarek) niewymienionychani nie uwzględnionych w innych miejscach niniejszego rozdziału | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9018 | Narzędzi i przyrządów lekarskich, chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, w tym także aparatów scyntygraficznych i innych elektromedycznych oraz przyrządów do badania wzroku: | | |

Foteli dentystycznych wraz z urządzeniami dentystycznymi | Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami z pozycji nr 9018 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

Pozostałych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

9019 | Sprzętu do mechanoterapii; aparatów do masażu; aparatury do testów psychotechnicznych; aparatury i sprzętu do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, aparatów do sztucznego oddychania i innych respiratorów leczniczych | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

9020 | Pozostałych respiratorów oraz masek gazowych, z wyjątkiem masek ochronnych, bez części mechanicznych lub wymiennych filtrów | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex works produktu |

9024 | Maszyn i aparatów do przeprowadzania badań twardości, wytrzymałości, ściśliwości, elastyczności i tym podobnych mechanicznych własności materiałów (np. metali, drewna, materiałów włókienniczych, papieru lub tworzyw sztucznych) | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9025 | Hydrometrów oraz podobnych przyrządów pływających; termometrów, pirometrów, barometrów, higrometrów, psychrometrów, zapisujących lub nie, oraz dowolnych kombinacji tych przyrządów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9026 | Przyrządów i aparatów do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów (np. przepływomierzy, poziomowskazów, manometrów, liczników energii cieplnej) z wyjątkiem aparatów i przyrządów objętych pozycjami nr 9014, 9015, 9028 lub 9032 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9027 | Przyrządów lub aparatów do analizy fizycznej lub chemicznej (np. polarymetrów, refraktometrów, spektrometrów, aparatury do analizy gazu lub dymu); przyrządów lub aparatów do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp.; przyrządów i aparatów do mierzenia i kontroli ilości ciepła, światła lub dźwięku (łącznie ze światłomierzami); mikrotomów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9028 | Liczników ilości i zużycia gazu, cieczy lub energii elektrycznej, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich: | | |

Części i akcesoriów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9029 | Obrotomierzy, liczników produkcji, taksometrów, drogomierzy (liczników kilometrów), krokomierzy itp.; szybkościomierzy i tachometrów, nieobjętych pozycją nr 9014 lub 9015; stroboskopów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9030 | Oscyloskopów, analizatorów widma oraz innych przyrządów i aparatów do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych; z wyjątkiem mierników objętych pozycją 9028; przyrządów i aparatów do pomiaru lub wykrywania promieniowania alfa, beta, gamma lub rentgena, promieni kosmicznych lub innego rodzaju promieniowania jonizującego | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9031 | Przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno-pomiarowych, ale nie wyszczególnionych i nie uwzględnionych w innych miejscach niniejszego rozdziału; projektorów profilowych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9032 | Przyrządów i aparatury do automatycznej regulacji i kontroli | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9033 | Części i akcesoriów (niewymienionychani nie uwzględnionych w innych miejscach niniejszego rozdziału) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatów z rozdziału 90 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 91 | Zegary i zegarki oraz ich części, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

9105 | Pozostałych zegarów | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9109 | Mechanizmów zegarowych, kompletnych i zmontowanych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iwartość wszystkich użytych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pochodzących | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9110 | Kompletnych mechanizmów zegarkowych lub zegarowych, niezmontowanych lub częściowo zmontowanych (zestawów); niekompletnych mechanizmów zegarkowych lub zegarowych, zmontowanych; wstępnie zmontowanych mechanizmów zegarowych lub zegarkowych | Wytwarzanie, w którym: wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu, iw wyżej podanych granicach, materiały objęte pozycją nr 9114 mogą zostać użyte tylko do wysokości 10 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9111 | Kopert zegarków i ich części | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9112 | Obudów zegarków oraz obudów podobnego typu dla innych wyrobów objętych niniejszym rozdziałem, oraz ich części | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex works produktu |

9113 | Pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części: | | |

— z metali nieszlachetnych, nawet złoconych lub posrebrzanych lub platerowanych metalem szlachetnym | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

— Pozostałych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 92 | Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu | |

Rozdział 93 | Broń i amunicja, ich części i akcesoria | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 94 | Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne itp.; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

ex9401 i ex9403 | Mebli z metali nieszlachetnych, zawierających materiały niewyściełane bawełną o maksymalnych ciężarze 300 g/m2 | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt lub Wytwarzanie z tkanin bawełnianych w postaci już gotowej do użycia z pozycji nr 9401 lub 9403, pod warunkiem że: ich wartość nie przekracza 25 % ceny ex works produktu, iwszystkie pozostałe użyte materiały są już pochodzące i objęte są inną pozycją niż nr 9401 lub 9403 | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex works produktu |

9405 | Lamp i opraw oświetleniowych, w tym także reflektorów poszukiwawczych i punktowych, oraz ich części, gdzie indziej niewymienionychani niewłączonych; reklam świetlnych, podświetlanych tablic i znaków informacyjnych itp., ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części gdzie indziej niewymienionychani niewłączonych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

9406 | Budynków prefabrykowanych | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex Rozdział 95 | Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

9503 | Pozostałych zabawek; modeli redukcyjnych (zmniejszonych w skali) i innych podobnych modeli służących do zabawy, nawet z napędem; łamigłówek wszelkich typów | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex9506 | Kijów golfowych i części kijów golfowych | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednakże przedformy do produkcji kijów golfowych mogą zostać użyte | |

ex Rozdział 96 | Różne wyroby przemysłowe, z wyjątkiem: | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

ex9601 i ex9602 | Wyrobów ze zwierzęcych, roślinnych lub mineralnych materiałów rzeźbiarskich | Wytwarzanie z "obrobionych" materiałów rzeźbiarskich objętych tą samą pozycją | |

ex9603 | Mioteł i szczotek (z wyjątkiem mioteł i podobnych wyrobów i szczotek wykonanych z włosia kuny leśnej lub wiewiórki), ręcznie sterowanych mechanicznych zamiatarek podłóg, bezsilnikowych, poduszek i wałków do malowania, ściągaczek do wody z szyb i mopów | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

9605 | Zestawów podróżnych do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia | Każda pozycja w zestawie musi odpowiadać wymogom reguły, jaka dotyczyłaby jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Jednakże artykuły niepochodzące mogą zostać włączone, pod warunkiem że ich łączna wartość nie przekracza 15 % ceny ex works zestawu | |

9606 | Guzików, zatrzasków guzikowych, form do guzików i innych części tych artykułów; guzików w postaci półproduktów | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

9608 | Piór kulkowych i długopisów; pisaków i piór z końcówkami filcowymi lub z tworzyw porowatych; piór wiecznych, stylografów i innych piór; rapidografów, ołówków automatycznych; obsadek do piór i ołówków itp., części (włączając skuwki i klipsy) powyższych wyrobów, nie objętych pozycją 9609 | Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt. Jednak, końcówki (stalówki) lub końcówki punktowe objęte tą samą pozycją co produkt mogą zostać użyte | |

9612 | Taśm do maszyn do pisania i innych podobnych, nasyconych tuszem lub sporządzonych w inny sposób celem pozostawiania odbić, również na szpulkach lub w kasetach; poduszek do tuszu, także nasyconych tuszem, nawet w pudełkach | Wytwarzanie, w którym: wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt, iwartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu | |

ex9613 | Zapalniczek z piezoelektrycznym systemem zapalania | Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją nr 9613 nie przekracza 30 % ceny ex works produktu | |

ex9614 | Fajek do tytoniu (w tym także cybuchów) | Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowanych klocków | |

Rozdział 97 | Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | Wytwarzani e, w którym wszystkie użyte materiały objęte są inną pozycją niż produkt | |

"

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

"

ZAŁĄCZNIK 25

KOSZTY TRANSPORTU LOTNICZEGO WLICZANE DO WARTOŚCI CELNEJ

1. Poniższa tabela pokazuje:

a) państwa trzecie wykazane wg kontynentów i stref [1] (kolumna 1),

b) stawki procentowe, które określają część kosztów transportu lotniczego z danego państwa trzeciego do WE, wliczanych do wartości celnej (kolumna 2).

2. Jeżeli towary są wysyłane z państw lub portów lotniczych nie umieszczonych w poniższej tabeli, innych niż porty lotnicze określone w ust. 3, należy stosować stawkę procentową podaną dla najbliższego portu lotniczego wylotu.

3. W odniesieniu do francuskich departamentów zamorskich Gwadelupy, Gujany, Martyniki i Reunion, których porty lotnicze nie są zamieszczone w tabeli, stosuje się następujące zasady:

a) dla towarów wysyłanych bezpośrednio do tych departamentów z państw trzecich, całkowity koszt transportu lotniczego ma być wliczany do wartości celnej;

b) dla towarów wysyłanych do Europejskiej części Wspólnoty z państw trzecich i przeładowywanych lub rozładowywanych w jednym z tych departamentów, tylko te koszty transportu lotniczego mają być wliczone się do wartości celnej, które zostałyby poniesione za przewóz towarów tylko do miejsca przeładunku lub rozładunku;

c) dla towarów wysyłanych do tych departamentów z państw trzecich i przeładowywanych lub rozładowywanych w porcie lotniczym w Europejskiej części Wspólnoty, do wartości celnej wlicza się te koszty transportu lotniczego, które wynikają z zastosowania stawek procentowych podanych w poniższej tabeli, w stosunku do kosztów, które zostałyby poniesione za przewóz towarów z portu lotniczego wylotu do portu lotniczego przeładunku lub rozładunku.

Przeładunek lub rozładunek jest poświadczany właściwą adnotacją przez organy celne na lotniczym liście przewozowym lub innym przewozowym dokumencie lotniczym, stemplem urzędowym danego urzędu; w przypadku braku tego poświadczenia, stosuje się przepisy art. 163 ust. 6 ostatni akapit niniejszego rozporządzenia.

1 | 2 |

Strefa (państwo) wylotu (państwo trzecie) | Stawki procentowe kosztów transportu lotniczego wliczanych do wartości celnej dla strefy przylotu WE |

Ameryka

Strefa A | 70 |

Kanada: Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto (inne porty lotnicze patrz strefa B) | |

Grenlandia | |

Stany Zjednoczone Ameryki Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, Nowy Jork, Filadelfia, Pittsburgh, St Louis, Waszyngton DC (inne porty lotnicze patrz strefy B i C) | |

Strefa B | 78 |

Kanada: Edmonton, Vancouver, Winnipeg (inne porty lotnicze patrz strefa A) | |

Stany Zjednoczone Ameryki: Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle (inne porty lotnicze patrz strefy A i C) | |

Ameryka Środkowa (wszystkie państwa) | |

Ameryka Południowa (wszystkie państwa) | |

Strefa C | 89 |

Stany Zjednoczone Ameryki Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau (inne porty lotnicze patrz strefy A i B) | |

Afryka

Strefa D Algieria, Egipt, Libia, Maroko, Tunezja | 33 |

Strefa E Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republika Zielonego Przylądka, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dżibuti, Etiopia, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo | 50 |

Strefa F Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Kongo (Brazzaville), Gwinea Równikowa, Gabon, Kenia, Rwanda, Wyspy Św. Tomasza i Książęca, Seszele, Somalia, Święta Helena, Tanzania, Uganda | 61 |

Strefa G Angola, Botswana, Komory, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki, Suazi (Swaziland), Zambia, Zimbabwe | 74 |

Azja

Strefa H Armenia, Azejberdżan, Gruzja, Iran, Irak, Izrael, Jordania, Kuwejt, Liban, Syria | 27 |

Strefa I Bahrajn, Muscat i Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen (Republika Arabska) | 43 |

Strefa J Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Indie, Nepal, Pakistan | 46 |

Strefa K Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Rosja: Nowosybirsk, Omsk, Perm, Swierdłowsk, (inne porty lotnicze patrz strefy L, M i O) | 57 |

Strefa L Brunei, Chiny, Indonezja, Kambodża, Laos, Makau, Malezja, Malediwy, Mongolia, Myanmar, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajwan, Tajlandia, Wietnam Rosja: Irkuck, Kireńsk, Krasnojarsk, (inne porty lotnicze patrz strefy K, M i O) | 70 |

Strefa M Japonia, Korea Północna, Korea Południowa Rosja: Chabarowsk, Władywostok (inne porty lotnicze patrz strefy K, L i O) | 83 |

Australia i Oceania

Strefa N Australia i Oceania | 79 |

Europa

Strefa O Islandia, Rosja: Gorki, Kujbyszew, Moskwa, Orel, Rostów, Wołgograd, Voronej (inne porty lotnicze patrz strefy K, L i M) Ukraina | 30 |

Strefa P Albania, Białoruś, Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Wyspy Owcze, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdowa, Norwegia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Turcja | 15 |

Strefa Q Chorwacja, Szwajcaria | 5 |

"

[1] Stawki procentowe obowiązują dla wszystkich portów lotniczych w danym państwie, jeżeli nie są wskazane żadne szczególne porty lotnicze wylotu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

W Załączniku 37a, Tytuł II, pkt B otrzymuje brzmienie:

1. Atrybut "Liczba wykazów załadunkowych" i tekst wyjaśniający zostają skreślone.

2. Tekst wyjaśniający do atrybutu "Całkowita liczba opakowań" otrzymuje brzmienie:

"Typ/długość: n ..7

Użycie atrybutu jest dowolne. Całkowita liczba opakowań jest równa sumie całej "Liczby opakowań", całej "Liczby sztuk" i wartości "1" dla każdego zadeklarowanego "towaru masowego"."

3. Tekst wyjaśniający grupy danych "TOWARY" otrzymuje brzmienie:

"Numer: 999

Używa się grupy danych."

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

Załącznik 38 otrzymuje brzmienie:

W sekcji dotyczącej pola 36 wprowadza się następujący kod w podsekcji:

"2. następne dwie cyfry"

po kodzie 18:

"19 | tymczasowe zawieszenie cła na przywożone towary posiadające świadectwo zdatności do lotu. |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

Załącznik 44a otrzymuje brzmienie:

1. W Tytule III, pkt 3, skreśla się drugi akapit.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VII

W Załączniku 45a wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział I otrzymuje brzmienie:

"Rozdział I – Wzór tranzytowego dokumentu towarzyszącego"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

2. W rozdziale II wprowadza się następujące zmiany:

a) Punkt B otrzymuje brzmienie:

"B. Uwagi wyjaśniające dla drukowania

Istnieją następujące możliwości dla drukowania tranzytowego dokumentu towarzyszącego:

1. Zgłoszony urząd przeznaczenia jest podłączony do komputerowego systemu tranzytowego:

- drukuj jedynie egzemplarz A (Dokument Towarzyszący).

2. Zgłoszony urząd przeznaczenia nie jest podłączony do komputerowego systemu tranzytowego:

- drukuj egzemplarz A (Dokument Towarzyszący), i

- drukuj egzemplarz B (Egzemplarz Zwrotny)."

b) Punkt C otrzymuje brzmienie:

"C. Uwagi wyjaśniające do zwrotu wyników kontroli przeprowadzonej przez urząd przeznaczenia

Istnieją następujące możliwości do zwrotu wyników kontroli przeprowadzonej przez urząd przeznaczenia:

1. Rzeczywisty urząd przeznaczenia jest zgłoszony i podłączony do komputerowego systemu tranzytowego:

- wyniki kontroli są przesyłane do urzędu wyjścia drogą elektroniczną.

2. Rzeczywisty urząd przeznaczenia jest zgłoszony i nie jest podłączony do komputerowego systemu tranzytowego:

- wyniki kontroli są przesyłane do urzędu wyjścia używając fotokopii tranzytowego dokumentu towarzyszącego, egzemplarz A (łącznie z wykazem pozycji, jeżeli istnieje).

3. Zgłoszony urząd przeznaczenia jest podłączony do komputerowego systemu tranzytowego, ale rzeczywisty urząd przeznaczenia nie jest podłączony do komputerowego systemu tranzytowego (zmiana urzędu przeznaczenia):

- wyniki kontroli są przesyłane do urzędu wyjścia, używając fotokopii tranzytowego dokumentu towarzyszącego, egzemplarz A (łącznie z wykazem pozycji, jeżeli istnieje).

4. Zgłoszony urząd przeznaczenia nie jest podłączony do komputerowego systemu tranzytowego, ale rzeczywisty urząd przeznaczenia jest podłączony do komputerowego systemu tranzytowego (zmiana urzędu przeznaczenia):

- wyniki kontroli są przesyłane do urzędu wyjścia drogą elektroniczną."

c) Punkt D skreśla się.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VIII

W Załączniku 67 wprowadza się następujące zmiany:

W uwagach wyjaśniających, Tytuł 1, Ramka 7, uwaga w sprawie uszlachetniania czynnego i biernego, pierwszy akapit, tiret trzecie i czwarte otrzymują brzmienie:

- "— warunki ekonomiczne są oznaczone kodami 01, 10, 11, 31 lub 99,

- — brane pod uwagę mleko i przetwory mleczne określone w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999, kod 30 jest stosowany w odniesieniu do sytuacji określonych w podpodziałach 2, 5 i 7 tego kodu lub."

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IX

W Załączniku 70 wprowadza się następujące zmiany:

a) w części B, po "Kody i szczegółowe kryteria", wprowadza się następujący kod:

"01: | Jeżeli chodzi o towary przywożone niewymienione w załączniku 73 i gdy Kod 30 nie ma zastosowania." |

;

b) w części B, kod 30, po pkt 7) wprowadza się słowo "lub";

c) części B, kod 30, pkt 8) otrzymuje brzmienie:

"8 | budowa, modyfikacja lub zmiana uzbrojenia samolotu cywilnego lub satelitów, bądź ich części." |

;

d) w części B, kod 30, pkt 9) skreśla się.

e) w części B, po kodzie 30, wprowadza się następujący kod:

"31: | Jeżeli, zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93, dotyczy towarów przywożonych określonych w części A załącznika 73 i wnioskujący przedstawia dokument wydany przez właściwe władze, zezwalające wprowadzenie uzgodnień dla tych towarów, w granicach ilościowych określonych za pomocą bilansu dostaw." |

;

f) w części B po kodzie 99 wprowadza się następującą uwagę:

"Uwaga:

Kody 10, 11, 12, 31 lub 99 mogą być używane tylko wtedy, gdy chodzi o towary wymienione w Załączniku 73."

;

g) w punkcie C.1, pierwszy i drugi akapit po "Przypadki, w których informacja jest obowiązkowa" zastępuje się następującym tekstem:

"W przypadku gdy warunki ekonomiczne określane są kodami 01,10, 11 31 lub 99.

Dla mleka i przetworów mlecznych określonych w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999, informacja jest również obowiązkowa, gdy kod 30 jest stosowany w odniesieniu do sytuacji określonych w podpodziałach 2, 5 i 7 tego kodu."

;

h) w Dodatku kolumna 3) słowa "wartość szacunkowa" zastępuje się przez "wartość";

i) w Dodatku kolumna 4), słowa "szacowana ilość" zastępuje się przez "ilość";

j) w Dodatku przypis d) otrzymuje brzmienie:

"d) Ilość: kody UN/CEFACT, np. a) waga w tonach (TEN), b) ilość części (NAR), c) objętość w hektolitrach (HLT), d) długość w metrach (MTR)"

.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK X

W załączniku 76 część A wprowadza się następującą pozycję:

"Kolumna 1 | Kolumna 2 |

Nr porządkowy | Towary | Przetworzenie |

8a | Towary jakiegokolwiek rodzaju | Przetwarzanie na produkty, które mogą korzystać z autonomicznego zawieszenia należności celnych przywozowych na pewne rodzaje broni i sprzętu wojskowego" |

--------------------------------------------------