32003R0851



Dziennik Urzędowy L 123 , 17/05/2003 P. 0007 - 0008


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2003

z dnia 16 maja 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3444/90 ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1365/2000 [2], w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3444/90 [3], zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 3533/93 [4], ustanawia zasady mające zastosowanie do terminu dostarczenia dowodu dotyczącego wypłacenia pomocy, lecz nie określa postępowania w przypadkach, gdy dowód nie zostanie przedstawiony. Dlatego należy przyjąć właściwy przepis.

(2) Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3444/90 przewiduje możliwość skrócenia okresu składowania w przypadku wywozu produktów objętych umową, bez względu na to, czy kwalifikują się one do refundacji wywozowych. Jeżeli produkty kwalifikują się do refundacji, dostarczany jest dowód wywozu przy użyciu dokumentów ustanowionych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych [5], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 444/2003 [6]. W celu uproszczenia działań związanych z monitoringiem, podobną procedurę należy wprowadzić w odniesieniu do dowodu dostarczanego przy wywozie produktów bez refundacji.

(3) W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wprowadzonego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2179/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny [7], proponowane zmiany powinny być stosowane niezwłocznie do umów zawieranych na mocy tego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3444/90 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli wymogi ustanowione w ust. 1 nie są przestrzegane, pomoc nie będzie wypłacana w odniesieniu do danej umowy a całe zabezpieczenie umowy ulegnie przepadkowi."

2) W art. 9 ust. 4 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Dla celów niniejszego ustępu, dowód wywozu jest dostarczany zgodnie z art. 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w przypadku produktów kwalifikujących się do refundacji.

W przypadku produktów niekwalifikujących się do refundacji, dowód wywozu jest dostarczany w przypadkach przewidzianych w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 przez przedstawienie oryginału egzemplarza kontrolnego T5, zgodnie z art. 912a, 912b, 912c, 912e i 912g rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. W polu 107 egzemplarza kontrolnego, przy jego sporządzaniu, należy umieścić jeden z następujących wpisów:

- Reglamento (CEE) no 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) no 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wszelkiej nowej pomocy do prywatnego składowania oraz do umów zawieranych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2179/2002.

Jednakże art. 1 ust. 2 stosuje się do wywozu, który ma miejsce w dniu lub po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 maja 2003 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

[2] Dz.U. L 156 z 29.6.2000, str. 5.

[3] Dz.U. L 333 z 30.11.1990, str. 22.

[4] Dz.U. L 321 z 23.12.1993, str. 9.

[5] Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11.

[6] Dz.U. L 67 z 12.3.2003, str. 3.

[7] Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 11.

--------------------------------------------------