32003R0813Dziennik Urzędowy L 117 , 13/05/2003 P. 0022 - 0023


Rozporządzenie Komisji(WE) nr 813/2003

z dnia 12 maja 2003 r.

w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbioru, transportu i usuwania wycofanych środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi [1], zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 [2], w szczególności jego art. 32 ust.1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 przewiduje całościową rewizję przepisów wspólnotowych dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi włącznie z wprowadzeniem szeregu surowych wymagań. Dodatkowo przewiduje ono możliwość przyjęcia odpowiednich środków przejściowych.

(2) Wobec surowego charakteru tych wymagań należy przewidzieć środki przejściowe dla Państw Członkowskich tak, aby przemysł miał wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się. Ponadto należy dalej rozwijać alternatywne metody odbierania, transportowania, przechowywania, traktowania, przetwarzania i wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, jak również metody usuwania tychże produktów ubocznych.

(3) Odpowiednio, jako środek przejściowy, należy przyznać Państwom Członkowskim odstępstwo, aby mogły zezwolić na dalsze stosowanie przez operatorów przepisów krajowych dotyczących odbioru, transportu i usuwania wycofanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

(4) W okresie obowiązywania środków przejściowych powinny być utrzymane odpowiednie systemy kontrolne w Państwach Członkowskich w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Odstępstwo odnoszące się do odbioru, transportu i usuwania wycofanych środków spożywczych

1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 i w drodze odstępstwa od art. 6 ust. 2 lit. f) i art. 7 tego rozporządzenia Państwa Członkowskie, zgodnie z przepisami krajowymi, w dalszym ciągu mogą udzielać, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r., operatorom pomieszczeń i urządzeń pojedynczych zezwoleń na zastosowanie przepisów krajowych dotyczących odbioru, transportu i przetwarzania wycofanych środków żywności określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia, jeśli przepisy krajowe:

a) bez uszczerbku dla ust. 2 zapewniają, że wycofane środki spożywcze nie są mieszane z materiałem kategorii 1 i 2; oraz

b) są zgodne z pozostałymi wymogami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.

2. Mieszanka wycofanych środków spożywczych z materiałem kategorii 1 lub 2 może być dopuszczona, jeśli materiał zostanie wysłany do spalenia lub przetworzenia w zakładzie przeznaczonym do przetwarzania materiału kategorii 1 lub 2, zanim zostanie usunięty jako odpad poprzez spalanie, półspalanie lub grzebanie zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.

3. Jeśli wycofane środki spożywcze wysyłane są na zatwierdzone grzebowisko w celu usunięcia ich jako odpady, należy podjąć wszelkie działania, aby zapewnić, że wycofane środki spożywcze nie będą mieszane z nieprzetworzonym materiałem pochodzenia zwierzęcego określonym w art. 4, 5 i art. 6 ust. 1 lit. a)–e) i g)–k).

Artykuł 2

Środki kontrolne

Właściwy organ podejmuje konieczne środki, aby kontrolować, czy przez operatorów pomieszczeń i urządzeń, którzy otrzymali zezwolenie, przestrzegane są warunki wymienione w art. 1.

Artykuł 3

Wycofanie zatwierdzeń i usuwanie materiału, który nie spełnia warunków niniejszego rozporządzenia

1. Wydane przez właściwy organ pojedyncze zezwolenie na odbiór, transport i usuwanie wycofanych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego jest natychmiast i ostatecznie wycofywane w odniesieniu do każdego operatora, pomieszczenia lub urządzenia w przypadku, gdy warunki ustalone w niniejszym rozporządzeniu nie są już przestrzegane.

2. Właściwy organ wycofuje każde zezwolenie wydane na mocy art. 1 najpóźniej do dnia 31 grudnia 2005 r.

Właściwy organ udziela ostatecznego zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 tylko wtedy, gdy na podstawie inspekcji przekonany jest, że pomieszczenia i urządzenia określone w art. 1 wypełniają wszystkie wymogi niniejszego rozporządzenia.

3. Materiał, który nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, jest usuwany zgodnie z instrukcjami właściwego organu.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2003.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz. U. L 273 z 10.10.2002, str. 1.

[2] Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 1.

--------------------------------------------------