32003L0118Dziennik Urzędowy L 327 , 16/12/2003 P. 0025 - 0032


Dyrektywa Komisji 2003/118/WE

z dnia 5 grudnia 2003 r.

zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do maksymalnych poziomów pozostałości dla acefatu, 2,4-D i parationu metylowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2003/60/WE [2], w szczególności jej art. 5,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni [3], ostatnio zmienioną dyrektywą Rady 2002/62/WE [4], w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni [5], ostatnio zmienioną dyrektywą 2003/60/WE, w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni [6], ostatnio zmienioną dyrektywą 2003/69/WE [7], w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [8], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2003/84/WE [9], w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W odniesieniu do substancji czynnych acefatu i parationu metylowego podjęto decyzje o niewłączaniu ich do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG odpowiednio na mocy decyzji Komisji 2003/219/WE [10], 2003/166/WE [11]. Powyższe decyzje stanowią, że środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne nie są już dopuszczone do stosowania we Wspólnocie.

(2) W celu stworzenia warunków spełnienia uzasadnionych oczekiwań w związku z wykorzystaniem istniejących zapasów pestycydów decyzje Komisji, wymienione w akapicie 1, pozostawiają okres na ich stopniowe wycofanie i jest właściwe, aby najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL), ustalone na podstawie przyjętego założenia, że stosowanie danej substancji nie jest dozwolone we Wspólnocie, nie powinny być stosowane do końca okresu przewidzianego na wycofanie tej substancji.

(3) Wspólnotowe MRL oraz poziomy zalecane przez kodeks żywnościowy [12] są określone i oceniane w oparciu o podobne procedury. W Kodeksie znajduje się ograniczona liczba MRL dla acefatu i parationu metylowego. Były one rozpatrywane przy ustalaniu MRL w niniejszej dyrektywie. Kodeksowe MRL, które będą zalecane do wycofania w najbliższej przyszłości, nie były brane pod uwagę. MRL ustalone na podstawie Kodeksowych MRL zostały ocenione pod kątem zagrożenia dla konsumentów i nie stwierdzono żadnego zagrożenia.

(4) W celu zapewnienia, że konsument jest odpowiednio chroniony przed narażeniem na pozostałości wynikłe z nieupoważnionego użycia środków ochrony roślin, powinien zostać określony tymczasowy MRL dla odpowiednich kombinacji produkt/pestycyd na niższym limicie oznaczenia analitycznego.

(5) Dlatego konieczne jest dodanie wszystkich pozostałości pestycydów powstających w wyniku stosowania tych środków ochrony roślin do załączników do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w celu umożliwienia właściwego nadzoru i kontroli przestrzegania zakazu ich stosowania oraz w celu ochrony konsumenta.

(6) MRL dla parationu metylowego powinny zostać określone w dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG. W rezultacie postanowienia dyrektywy 76/895/EWG określające MRL dla tej substancji powinny zostać skreślone.

(7) Jeśli nie istnieje wspólnotowy MRL ani tymczasowy wspólnotowy MRL, jak jest to w przypadku 2,4-D dla owoców cytrusowych zgodnie z dyrektywą Komisji 2002/97/WE [13], Państwa Członkowskie ustanawiają krajowy tymczasowy MRL zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG zanim środki ochrony roślin zawierające te aktywne substancje będą mogły być dopuszczone. Dane przekazane przez Państwo Członkowskie wykazały, że dla owoców cytrusowych może zostać ustalony wyższy MRL, odzwierciedlając stosowanie 2,4-D w niektórych państwach trzecich. Zostały przedstawione dane wskazujące, że te pozostałości nie stanowią zagrożenia dla konsumentów we Wspólnocie.

(8) Dlatego właściwe załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG powinny zostać odpowiednio zmienione.

(9) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 76/895/EWG skreśla się wpisy odnoszące się do parationu metylowego.

Artykuł 2

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG dodaje się następujące rzędy:

"Pozostałości pestycydów | Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg) |

Acefat | 0,02 zboża |

Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażonych jako paration metylowy) | 0,02 zboża |

Artykuł 3

W części B załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG dodaje się następujące rzędy:

"Pozostałości pestycydów | Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg) |

Dla mięsa, w tym tłuszczu, wyrobów mięsnych, podrobów i tłuszczów zwierzęcych, jak wymieniono w załączniku I, objętych kodami CN nr 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, 0208, 020900, 0210, 160100, 1602 | Dla mleka i przetworów mlecznych, wymienionych w załączniku I, objętych kodami CN nr 0401, 0402 040500, 0406 | Dla świeżych jaj w skorupach, dla jaj ptasich i żółtek jaj, wymienionych w załączniku I, objętych kodami CN nr 040700,0408 |

Acefat | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażonych jako paration metylowy) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Artykuł 4

W załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II do dyrektywy 90/642/EWG dodaje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (MRL), przedstawione w załączniku do niniejszej dyrektywy;

2) najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości 2,4-D (suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D) dla owoców cytrusowych zostaje zmieniony na "1 p) mg/kg".

Artykuł 5

Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 4 ust. 2, które zostają przyjęte i opublikowane przez Państwa Członkowskie najpóźniej do dnia 31 marca 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 grudnia 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 4 ust. 2, które będą stosowane od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 26.

[2] Dz.U. L 155 z 24.6.2003, str. 15.

[3] Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37.

[4] Dz.U. L 154 z 21.6.2003, str. 70.

[5] Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43.

[6] Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.

[7] Dz.U. L 175 z 15.7.2003, str. 37.

[8] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[9] Dz.U. L 247 z 30.9.2003, str. 20.

[10] Dz.U. L 82 z 29.3.2003, str. 40.

[11] Dz.U. L 67 z 10.3.2003, str. 18.

[12] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm.

[13] Dz.U. L 343 z 18.12.2002, str. 23.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Grupy i przykłady pojedynczych produktów, dla których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (MRL) | Pozostałości pestycydów i dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów (mg/kg) |

Acefat | Paration metylowy (suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy) |

1.Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, bez dodatku cukru; orzechy | 0,02 | 0,02 |

i)OWOCE CYTRUSOWE

Grejpfrut | | |

Cytryny | | |

Limonki | | |

Mandarynki (włączając klementynki i inne mieszańce) | | |

Pomarańcze | | |

Pomelo | | |

Inne | | |

ii)ORZECHY Z DRZEW (niełuskane i łuskane)

Migdały | | |

Orzechy brazylijskie | | |

Nerkowce | | |

Kasztany jadalne | | |

Orzechy kokosowe | | |

Orzechy laskowe | | |

Orzechy makadamia | | |

Orzechy pecan | | |

Orzeszki sosnowe | | |

Orzechy pistacjowe | | |

Orzechy włoskie | | |

Inne | | |

iii)OWOCE ZIARNKOWE

Jabłka | | |

Gruszki | | |

Pigwa | | |

Inne | | |

iv)OWOCE PESTKOWE

Morele | | |

Wiśnie | | |

Brzoskwinie (włączając nektarynki i podobne mieszańce) | | |

Śliwki | | |

Inne | | |

v)OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE

a)Winogrona stołowe i do produkcji wina

Winogrona stołowe | | |

Winogrona do produkcji win | | |

b)Truskawki (z wyłączeniem dzikich) | | |

c)Owoce roślin z rodziny różowatych (inne niż dzikie)

Jeżyny | | |

Jeżyny popielice | | |

Skrzyżowanie jeżyny z maliną | | |

Maliny | | |

Inne | | |

d)Inne drobne owoce i owoce jagodowe (z wyłączeniem dzikich)

Czarne jagody | | |

Żurawina błotna | | |

Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | | |

Agrest | | |

Inne | | |

e)Owoce jagodowe i owoce dziko rosnące | | |

vi)OWOCE RÓŻNE

Awokado | | |

Banany | | |

Daktyle | | |

Figi | | |

Kiwi | | |

Kumkwaty | | |

Liczi | | |

Mango | | |

Oliwki | | |

Marakuja | | |

Ananasy | | |

Granaty | | |

Inne | | |

2.Warzywa, świeże lub niegotowane, zamrożone lub suszone | 0,02 | 0,02 |

i)WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE

Burak ćwikłowy | | |

Marchew | | |

Seler – korzeń | | |

Chrzan | | |

Karczochy jerozolimskie | | |

Pasternak | | |

Pietruszka – korzeń | | |

Rzodkiewka | | |

Skorzonera | | |

Ziemniaki słodkie | | |

Brukiew | | |

Rzepa | | |

Pochrzyn | | |

Inne | | |

ii)WARZYWA CEBULOWE

Czosnek | | |

Cebula | | |

Szalotka | | |

Cebula dymka | | |

Inne | | |

iii)WARZYWA OWOCOWE

a)Rośliny psiankowate

Pomidory | | |

Papryki | | |

Oberżyny | | |

Inne | | |

b)Dyniowate – o skórce jadalnej

Ogórki | | |

Korniszony | | |

Cukinia | | |

Inne | | |

c)Dyniowate – o skórce niejadalnej

Melony | | |

Dynie | | |

Arbuzy | | |

Inne | | |

d)kukurydza cukrowa | | |

iv)WARZYWA KAPUSTNE

a)Kwiaty kapustnych

Brokuły | | |

Kalafior | | |

Inne | | |

b)Kapusty głowiaste

Kapusta brukselska | | |

Kapusta głowiasta | | |

Inne | | |

c)Kapusty liściaste

Kapusta chińska | | |

Jarmuż | | |

Inne | | |

d)Kalarepa | | |

v)WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA

a)Sałata i podobne

Rzeżucha | | |

Roszpunka warzywna | | |

Sałata | | |

Skarola | | |

Inne | | |

b)Szpinak i podobne

Szpinak | | |

Burak liściowy (boćwina) | | |

Inne | | |

c)Rzeżucha | | |

d)Endywia | | |

e)Zioła

Trybula | | |

Szczypiorek | | |

Pietruszka naciowa | | |

Seler naciowy | | |

Inne | | |

vi)WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże)

Fasola (ze strąkami) | | |

Fasola (bez strąków) | | |

Groch (ze strąkami) | | |

Groch (bez strąków) | | |

Inne | | |

vii)WARZYWA ŁODYGOWE (świeże)

Szparagi | | |

Karczochy hiszpańskie | | |

Seler | | |

Koper | | |

Karczochy | | |

Por | | |

Rabarbar | | |

Inne | | |

viii)GRZYBY

a)Grzyby hodowlane | | |

b)Grzyby dziko rosnące | | |

3.ROŚLINY STRĄCZKOWE | 0,02 | |

Fasola | | |

Soczewica | | |

Groszek zielony | | 0,2 |

Inne | | 0,02 |

4.NASIONA OLEISTE | 0,05 | 0,05 |

Nasiona siemienia lnianego | | |

Orzeszki ziemne | | |

Nasiona maku | | |

Nasiona sezamu | | |

Nasiona słonecznika | | |

Nasiona rzepaku | | |

Nasiona soi | | |

Nasiona gorczycy | | |

Nasiona bawełny | | |

Inne | | |

5.ZIEMNIAKI | 0,02 | 0,02 |

Ziemniaki wczesne | | |

Ziemniaki konsumpcyjne | | |

6.HERBATA (liście i łodygi suszone, sfermentowane lub w inny sposób przetwarzane, z liści Camellia sinensis) | 0,05 | 0,05 |

7.CHMIEL (suszony), łącznie z szyszkami chmielu i nie skoncentrowanym proszkiem | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------