32003L0070Dziennik Urzędowy L 184 , 23/07/2003 P. 0009 - 0012


Dyrektywa Komisji 2003/70/WE

z dnia 17 lipca 2003 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia mekopropu, mekopropu-P i propikonazolu jako substancji czynnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2003/68/WE [2], w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r ustanawiające szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [3], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 [4], ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich możliwego włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Wykaz ten obejmuje mekoprop, mekoprop-P i propikonazol.

(2) Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi i środowisko został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu (EWG) nr 3600/92 w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez powiadamiających. Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określającego substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 [5], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2230/95 [6], zostały wyznaczone następujące Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców, które następnie przedłożyły Komisji zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 odpowiednie sprawozdania z oceny oraz zalecenia: odnośnie do mekopropu: Państwo Członkowskie Dania pełniące rolę sprawozdawcy, wszelkie istotne informacje zostały przedłożone w dniu 31 sierpnia 1999 r.; odnośnie do mekopropu-P: Państwo Członkowskie Dania pełniące rolę sprawozdawcy, wszelkie istotne informacje zostały przedłożone w dniu 7 stycznia 1999 r.; odnośnie do propikonazolu: Państwo Członkowskie Finlandia pełniące rolę sprawozdawcy, wszelkie istotne informacje zostały przedłożone w dniu 30 listopada 1998 r.

(3) Te sprawozdania z oceny zostały poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

(4) Przeglądy wszystkich substancji czynnych zostały zakończone w dniu 15 kwietnia 2003 r. w formie sprawozdań kontrolnych opracowanych przez Komisję w odniesieniu do mekopropu, mekopropu-P i propikonazolu.

(5) Przeglądy odnośnie do mekopropu, mekopropu-P i propikonazolu nie ujawniły żadnych otwartych kwestii czy obaw, które wymagałyby konsultacji Naukowego Komitetu ds. Roślin.

(6) Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające mekoprop, mekoprop-P i propikonazol, zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane i wyszczególnione w sprawozdaniu kontrolnym Komisji. Dlatego właściwe jest włączenie tych substancji czynnych do załącznika I, w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwoleń w odniesieniu do środków ochrony roślin, zawierających te substancje czynne, we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami tej dyrektywy.

(7) Sprawozdanie kontrolne opracowane przez Komisję jest niezbędne do prawidłowego wprowadzenia w życie przez Państwa Członkowskie kilku sekcji jednolitych zasad, ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG. Dlatego, właściwe jest zapewnienie dostępu do ukończonego sprawozdania kontrolnego, z wyjątkiem informacji poufnych lub udostępnianie go przez Państwa Członkowskie do konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

(8) Należy przewidzieć rozsądny termin zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, żeby umożliwić Państwom Członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia.

(9) Po włączeniu należy przewidzieć rozsądny termin, w którym Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających mekoprop, mekoprop-P lub propikonazol, oraz w szczególności, w celu dokonania przeglądu istniejących zezwoleń zapewniających, że spełnione są warunki dotyczące tych substancji czynnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG. Należy przyznać dłuższy okres na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji każdego środka ochrony roślin zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(10) Dlatego właściwe jest wprowadzenie odpowiednich zmian do dyrektywy 91/414/EWG.

(11) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 30 listopada 2004 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie zastosują wspomniane przepisy od dnia 1 grudnia 2004 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie dokonają przeglądu zezwolenia na każdy środek ochrony roślin zawierający mekoprop, mekoprop-P lub propikonazol w celu zapewnienia spełnienia warunków odnoszących się do substancji czynnych, wymienionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG. W miarę potrzeby oraz najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2004 r. Państwa Członkowskie zmienią albo cofną zezwolenie.

2. Państwa Członkowskie najpóźniej w terminie do dnia 31 maja 2004 r., zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji spełniającej wymogi załącznika III do tej dyrektywy, poddają ponownej ocenie poszczególne dozwolone środki ochrony roślin zawierające mekoprop, mekoprop-P lub propikonazol jako jedyną substancję czynną albo jako jedną z wielu substancji czynnych, z których wszystkie zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG. Na podstawie tej oceny Państwa Członkowskie określają, czy dany środek spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c) d) i e) dyrektywy 91/414/EWG. W miarę potrzeby i najpóźniej w terminie do dnia 31 maja 2008 r. Państwa Członkowskie zmienią lub cofną zezwolenie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 177 z 16.7.2003, str. 12.

[3] Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10.

[4] Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27.

[5] Dz.U. L 107 z 28.4.1994, str. 8.

[6] Dz.U. L 225 z 22.9.1995, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na końcu tabeli dodaje się następujące pozycje:

"Nr | Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne | Nazwa IUPAC | Czystość [1] | Wejście w życie | Wygaśnięcie włączenia | Przepisy szczególne |

56 | Mekoprop CAS nr 7085–19–0 CIPAC nr 51 | Kwas (RS)-2-(4-chloro-o-toliloksy)-propionowy | 930 g/kg | dnia 1 czerwca 2004 r. | dnia 31 maja 2014 r. | Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski ze sprawo- zdania kontrolnego dotyczącego mekopropu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 15 kwietnia 2003 r. W tej ogólnej ocenie: Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na potencjalne skażenie wód gruntowych, w sytuacji gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne. Warunki zezwolenia obejmują środki ograniczenia zagrożenia, w miarę potrzeby,Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę niebędących przedmiotem zwalczania stawonogów. Powinny być stosowane środki ograniczenia zagrożenia, w miarę potrzeby. |

57 | Mekoprop-P CAS nr 16484–77–8 CIPAC nr 475 | Kwas (R)-2-(4-chloro-o-toliloksy)-propionowy | 860 g/kg | dnia 1 czerwca 2004 r. | dnia 31 maja 2014 r. | Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd. W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski ze sprawo- zdania kontrolnego dotyczącego mekopropu-P, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 15 kwietnia 2003 r. W tej ogólnej ocenie: Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na potencjalne skażenie wód gruntowych, w sytuacji gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne. Warunki zezwolenia obejmują środki ograniczenia zagrożenia, w miarę potrzeby. |

58 | propikonazol CAS nr 60207–90–1 CIPAC nr 408 | (±)-l-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-l, 3-dioks-olan-2-ylometylo]-1H-l,2,4-triazol | 920 g/kg | dnia 1 czerwca 2004 r. | dnia 31 maja 2014 r. | Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako fungicyd. W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski ze sprawo- zdania kontrolnego dotyczącego propikonazolu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 15 kwietnia 2003 r. W tej ogólnej ocenie: Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę niebędących przedmiotem zwalczania stawonogów oraz organizmów wodnych. Warunki zezwolenia obejmują środki ograniczenia zagrożenia, w miarę potrzeby,Państwa Członkowskie powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę organizmów żyjących w glebie przy wartości zastosowań przekraczających 625 g a.i./ha (np. zastosowania na trawnikach). Warunki zezwolenia obejmują środki ograniczenia zagrożenia (np. system stosowania punktowego), w miarę potrzeby. |

[1] "Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej zamieszczone są w sprawozdaniu kontrolnym."

--------------------------------------------------