32003L0065Dziennik Urzędowy L 230 , 16/09/2003 P. 0032 - 0033


Dyrektywa 2003/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 22 lipca 2003 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 86/609/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 23 marca 1998 r. Rada przyjęła decyzję 1999/575/WE dotyczącą zawarcia przez Wspólnotę Europejskiej konwencji w sprawie ochrony zwierząt kręgowych wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych [4] (zwaną dalej Konwencją).

(2) Dyrektywa Rady 86/609/EWG [5] jest narzędziem wykonawczym Konwencji obejmującym te same cele co Konwencja.

(3) Załącznik II do dyrektywy 86/609/EWG zawierający wytyczne w zakresie trzymania zwierząt oraz opieki nad nimi odpowiada dodatkowi A do Konwencji. Postanowienia zawarte w dodatku A do Konwencji oraz przepisy zawarte w załącznikach do wymienionej dyrektywy mają charakter techniczny.

(4) Niezbędne jest zapewnienie spójności załączników do dyrektywy 86/609/EWG z ostatnimi osiągnięciami naukowymi i technicznymi oraz wynikami badań w odpowiednich dziedzinach. Obecnie zmiany w załącznikach mogą zostać przyjęte wyłącznie przy zastosowaniu długiej procedury współdecydowania, w wyniku czego ich treść ciągle pozostaje niedostosowana do ostatnich osiągnięć w danej dziedzinie.

(5) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6].

(6) Dlatego dyrektywa 86/609/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 86/609/EWG dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 24a

Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy odnoszące się do kwestii określonych poniżej przyjmuje się zgodnie z procedurą wykonawczą określoną w art. 24b ust. 2:

- załączniki do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 24b

1. Komisja wspomagana jest przez Komitet.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny."

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed 16 września 2004 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Alemanno

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 25 E z 29.1.2002, str. 536.

[2] Dz.U. C 94 z 18.4.2002, str. 5.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 17 marca 2003 r. (Dz.U. C 113 E z 13.5.2003, str. 59) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 222 z 24.8.1999, str. 29.

[5] Dz.U. L 358 z 18.12.1986, str. 1.

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------