32003L0053Dziennik Urzędowy L 178 , 17/07/2003 P. 0024 - 0027


Dyrektywa 2003/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 czerwca 2003 r.

zmieniająca po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (nonylofenolu, etoksylowanego nonylofenolu i cementu)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zagrożenie dla środowiska stwarzane przez nonylofenol (NP) i etoksylowany nonylofenol (NPE) zostało ocenione zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 793/93 z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie oceny i kontroli ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje [4]. Ocena ta określiła potrzebę zmniejszenia tych zagrożeń; w swej opinii z dnia 6 i 7 marca 2001 r. Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (CSTEE) potwierdził ten wniosek.

(2) NP jest klasyfikowany jako "priorytetowa substancja niebezpieczna" w dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy dla wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej [5]. Na podstawie art. 16 ust. 6 tej dyrektywy Komisja ma przedstawić propozycję kontroli zaprzestania lub wygaśnięcia zrzutów, emisji i strat tych substancji.

(3) Zalecenia Komisji 2001/838/WE z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka stwarzanego przez: aldehyd akrylowy; siarczan dwumetylu; nonylofenol, 4-nonyl-, rozgałęziony; tert-butylometyloeter [6], przyjętych w ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93, zaproponowały strategię ograniczania ryzyka dla NP i NPE, zalecając w szczególności zastosowanie ograniczeń w ich wprowadzaniu do obrotu i użytku.

(4) W celu ochrony środowiska Komisja jest proszona o rozważenie zmiany dyrektywy Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie [7], mającej na celu ustanowienie wartości granicznej dla NP i NPE w osadach ściekowych przeznaczonych do rozpryskiwania na gruncie.

(5) Dla dalszego zwiększenia ochrony środowiska wprowadzanie do obrotu i stosowanie NP i NPE powinno być ograniczone do szczególnych zastosowań, których wynikiem są zrzuty, emisje lub straty trafiające do środowiska. Jednakże ograniczenia dotyczące składników obojętnych w pestycydach i biocydach nie powodują uszczerbku dla ważności istniejących krajowych zezwoleń na pestycydy lub produkty biobójcze zawierające NPE jako składniki obojętne, jakie zostały przyznane przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, aż do ich wygaśnięcia.

(6) Badania naukowe wykazały również, że produkty o charakterze cementu zawierające chrom VI mogą w pewnych warunkach być przyczyną reakcji alergicznych, jeżeli będą pozostawać w bezpośrednim lub długotrwałym kontakcie ze skórą człowieka. Wszystkie zastosowania cementu stwarzają ryzyko bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą człowieka, z wyjątkiem procesów kontrolowanych, zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych.

(7) CSTEE potwierdził negatywne skutki dla zdrowia chromu VI w cemencie.

(8) Indywidualne środki ochronne są konieczne, ale nie są wystarczające, dla zapobiegania kontaktom cementu ze skórą. Ponadto, zgodnie z przepisami dotyczącymi hierarchii zapewniania ochrony w dyrektywie Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/931/EWG) [8], priorytetowym zadaniem pracodawcy jest zapewnienie narażenia na możliwie najniższym poziomie, jeżeli zastąpienie nie jest możliwe, a stosowanie środków ochrony osobistej może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy narażenia nie da się zapobiec innymi sposobami.

(9) W celu ochrony zdrowia ludzkiego ograniczenie we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu cementu jest konieczne. W szczególności wprowadzanie do obrotu i stosowanie cementu lub preparatów cementowych zawierających więcej niż 2 ppm chromu VI powinno być ograniczone w przypadku działań, w których istnieje możliwość kontaktu ze skórą. W zamkniętych, kontrolowanych i całkowicie zautomatyzowanych procesach nie zachodzi ten przypadek i dlatego powinny one być wyłączone. Czynniki redukujące należy stosować na możliwie najwcześniejszym etapie, tzn. na etapie produkcji cementu.

(10) W celu dalszej ochrony zdrowia ludzkiego, Komisja jest proszona o rozważenie zmiany załącznika I do dyrektywy 98/24/WE w celu ustanowienia obowiązujących dopuszczalnych norm narażenia w pracy dla pyłu.

(11) Stosowanie chromu VI zostało już zabronione dyrektywą 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji [9] oraz dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [10]. Inne zastosowania chromu VI są badane w ramach oceny ryzyka, a Komisja została poproszona o zaproponowanie, jak najszybciej, właściwych działań legislacyjnych uwzględniających wszystkie zidentyfikowane ryzyka.

(12) Dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych [11] powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(13) Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie zharmonizowanych przepisów w odniesieniu to NP, NPE i cementu, w celu ochrony w ten sposób rynku wewnętrznego, a równocześnie zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, zgodnie z wymogami art. 95 Traktatu.

(14) Dla stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do zawartości chromu VI w cemencie wskazane jest przyjęcie zharmonizowanej metody badań, nie może to jednak opóźniać wejścia w życie niniejszej dyrektywy. Dlatego też, zgodnie z art. 2a dyrektywy 76/769/EWG, Komisja ustanowi taką metodę. Preferowane jest opracowanie metody na poziomie europejskim, jeżeli jest to właściwe, przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).

(15) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na prawodawstwo wspólnotowe ustanawiające minimalne wymagania dla ochrony pracowników, takie jak dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [12], dyrektywy szczegółowe na niej oparte, w szczególności dyrektywa Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) [13] oraz dyrektywa 98/24/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

2. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na ważność istniejących zezwoleń krajowych na pestycydy lub produkty biobójcze zawierające NPE jako składniki obojętne, które zostały przyznane przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, do czasu wygaśnięcia zezwoleń.

Artykuł 2

Zharmonizowana metoda badania w celu zastosowania pkt 47, cement, załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG zostanie przyjęta przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 2a tej dyrektywy.

Artykuł 3

Przed dniem 17 lipca 2004 r. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy od dnia 17 stycznia 2005 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienia do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 czerwca 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Drys

Przewodniczący

[1] Wniosek z dnia 16 sierpnia 2002 r. (dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. C 133 z 6.6.2003, str. 13.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2003 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 19 maja 2003 r.

[4] Dz.U. L 84 z 5.4.1993, str. 1.

[5] Dz.U. l 327 z 22.12.2000, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją nr 2455/2001/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2001. str. 1).

[6] Dz.U. L 319 z 4.12.2001, str. 30.

[7] Dz.U. L 181 z 4.7.1986, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

[8] Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

[9] Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2002/525/WE (Dz.U. L 170 z 29.6.2002, str. 81.

[10] Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19.

[11] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 26).

[12] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[13] Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/38/WE (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, str. 66).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Punkty 46 i 47 dodaje się do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG:

"46. (1)Nonylofenol C6H4(OH)C9H19(2)Etoksylowany nonylofenol (C2H4O)nC15H24O | Nie może być wprowadzany do obrotu lub stosowany jako substancja lub składnik preparatu w stężeniach równych lub wyższych od 0,1 % wagowego dla następujących celów: 1)oczyszczania w przemyśle i budynkach użyteczności publicznej z wyjątkiem:kontrolowanych, zamkniętych systemów czyszczenia na sucho, gdzie roztwór piorący jest używany powtórnie lub spalany,systemów oczyszczania ze specjalnym uzdatnianiem, gdzie roztwór piorący jest używany powtórnie lub spalany;2)czyszczenia w warunkach domowych;3)w procesach przetwarzania wyrobów włókienniczych i skóry z wyjątkiem:przetwarzania bez odprowadzania do ścieków,systemów ze specjalnym uzdatnianiem, w których woda stosowana w procesie jest wstępnie uzdatniona do całkowitego usunięcia frakcji organicznej przed biologicznym oczyszczaniem ścieków (odtłuszczanie skór owczych);4)emulgatorów w kąpielach strzyków wymienia;5)w obróbce metali z wyjątkiem:zastosowań w kontrolowanych, zamkniętych systemach, gdzie roztwór oczyszczający jest używany powtórnie lub spalany;6)produkcji masy celulozowej i papieru;7)produktów kosmetycznych;8)innych produktów do pielęgnacji ciała z wyjątkiem:spermicydów;9)jako składniki obojętne w pestycydach i biocydach. |

47.Cement | 1)Cement i preparaty zawierające cement nie mogą być stosowane lub wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają, w stanie uwodnionym, więcej niż 0,0002 % rozpuszczalnego chromu VI w stosunku do całkowitej suchej masy cementu.2)Jeżeli stosowane są czynniki redukujące, wówczas — bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych — opakowania cementu lub preparatów zawierających cement muszą być wyraźnie i w sposób trwały oznakowane informacją zawierającą datę pakowania, a także określającą warunki i okres składowania zapewniające utrzymanie aktywności czynnika redukującego i utrzymania zawartości rozpuszczalnego chromu VI poniżej wartości granicznej określonej w ust. 1.3)W drodze odstępstwa ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wprowadzania do obrotu i stosowania w kontrolowanych, zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych procesach, w których cement i preparaty zawierające cement są obrabiane wyłącznie przez maszyny i w których nie ma możliwości kontaktu ze skórą." |

--------------------------------------------------