32003L0047Dziennik Urzędowy L 138 , 05/06/2003 P. 0047 - 0048


Dyrektywa Komisji 2003/47/WE

z dnia 4 czerwca 2003 r.

zmieniająca załączniki II, IV i V do dyrektywy Rady 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2003/22/WE [2], w szczególności jej art. 14 akapit drugi lit. c),

uwzględniając zgodę zainteresowanego Państwa Członkowskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Z informacji dostarczonych przez Portugalię opartych na zaktualizowanych badaniach wynika, że strefa chroniona w odniesieniu do Gonipterus scutellatus Gyll. powinna zostać zmieniona i ograniczona tylko do Azorów.

(2) W wyniku błędu urzędniczego podczas przygotowania dyrektywy Komisji 2002/36/WE [3] zmieniającej niektóre załączniki do dyrektywy 2000/29/WE, przyjęto bezzasadnie nowe przepisy dotyczące gleby i podłoża uprawowego związanego lub towarzyszącego roślinom, pochodzącego z Cypru i Malty.

(3) W wyniku błędu urzędniczego podczas przygotowania dyrektywy 2002/36/WE tekst w części B pozycja I pkt 2 załącznika V do dyrektywy 2000/29/WE został zastąpiony bez wymieniania odpowiednich produktów roślinnych.

(4) Dlatego, odpowiednie załączniki do dyrektywy 2000/29/WE powinny zostać odpowiednio zmienione.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załącznikach II, IV i V do dyrektywy 2000/29/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 15 czerwca 2003 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie zastosują wspomniane przepisy od dnia 16 czerwca 2003 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Komisja poinformuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 czerwca 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1.

[2] Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 10.

[3] Dz.U. L 116 z 3.5.2002, str. 16.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do dyrektywy 2000/29/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w części B pozycja a) pkt 5 załącznika II wpis w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"EL, P (Azory)"

;

2) w załączniku IV:

a) sekcja I część A pkt 34 lewa kolumn skreśla się wyrazy "Cypru, Malty,";

b) część B pkt 19 wpis w prawej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"EL, P (Azory)"

;

3) w część B pozycja I załącznika V:

a) pkt 2 tekst otrzymuje brzmienie:

"Części roślin, z wyjątkiem owoców i nasion:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. oraz cięte kwiaty ze storczykowatych,

- drzew iglastych (Coniferales),

- Acer saccharum Marsch., pochodzących z państw Ameryki Północnej,

- Prunus L., pochodzących z państw pozaeuropejskich.

- Ciętych kwiatów Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. oraz Trachelium L., pochodzących z państw pozaeuropejskich,

- Warzyw liściowych: Apium graveolens L. i Ocimum L.";

b) pkt 7 lit. b) skreśla się wyrazy "Cypru, Malty,".

--------------------------------------------------