32003D1152Dziennik Urzędowy L 162 , 01/07/2003 P. 0005 - 0008


Decyzja nr 1152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając wniosek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących produktów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania [4] stanowi, że produktom przewożonym między terytoriami Państw Członkowskich w ramach systemu zawieszenia podatku akcyzowego towarzyszyć musi dokument wypełniony przez nadawcę.

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2719/92 z dnia 11 września 1992 r. w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym [5] określa formę i treść dokumentu towarzyszącego przewidzianego w dyrektywie 92/12/EWG.

(3) Niezbędne jest posiadanie skomputeryzowanego systemu monitorowania przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym, który umożliwi Państwom Członkowskim uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym dotyczących tych przepływów i przeprowadzanie wymaganych kontroli, łącznie z kontrolami podczas przepływu wyrobów, w rozumieniu art. 15 dyrektywy 92/12/EWG.

(4) Stworzenie systemu komputerowego powinno również umożliwić uproszczenie wewnątrzwspólnotowego przepływu towarów w ramach zawieszenia podatku akcyzowego.

(5) Skomputeryzowany system wewnątrzwspólnotowego przepływu i monitorowania produktów objętych podatkiem akcyzowym (EMCS) powinien być zgodny i, jeśli jest to technicznie możliwe, połączony z nowym skomputeryzowanym systemem tranzytowym (NCTS), w celu uproszczenia procedur administracyjnych i handlowych.

(6) Dla celów wykonania niniejszej decyzji Komisja powinna koordynować działania Państw Członkowskich, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(7) Z powodu rozmiaru i złożoności takiego skomputeryzowanego systemu, zarówno Wspólnota jak i Państwa Członkowskie będą potrzebowały do tego celu znacznych dodatkowych zasobów ludzkich i finansowych. Odpowiednio, należy ustanowić przepisy, za pomocą których Komisja i Państwa Członkowskie udostępnią zasoby niezbędne do rozwijania i wprowadzenia systemu.

(8) Rozwijając krajowe części składowe, Państwa Członkowskie powinny stosować zasady ustanowione w odniesieniu do rządowych systemów elektronicznych i traktować podmioty gospodarcze w taki sam sposób jak w innych dziedzinach, w których utworzone są systemy komputerowe. W szczególności, powinny one umożliwiać podmiotom gospodarczym, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom działającym w tym sektorze, użytkowanie tych krajowych części składowych przy możliwie najniższym koszcie oraz powinny wspierać wszystkie środki mające na celu zachowanie ich konkurencyjności.

(9) Określony powinien być także podział na wspólnotowe i niewspólnotowe części składowe skomputeryzowanego systemu, jak również odpowiednie obowiązki Komisji i Państw Członkowskich w odniesieniu do rozwoju i wprowadzenia systemu. W tym kontekście Komisja, wspomagana przez stosowny komitet, powinna spełniać istotną rolę w koordynowaniu, organizowaniu i zarządzaniu systemem.

(10) Należy dokonać uzgodnień dotyczących oceny wdrażania skomputeryzowanego systemu monitorowania towarów objętych podatkiem akcyzowym.

(11) Finansowanie systemu powinno być rozdzielone między Wspólnotę i Państwa Członkowskie, a udział Wspólnoty wyraźnie przewidziany jako taki w budżecie ogólnym Unii Europejskiej.

(12) Tworzenie skomputeryzowanego systemu służy uwydatnieniu aspektu rynku wewnętrznego przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym. Wszelkie aspekty fiskalne odnoszące się do przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym powinny być rozwiązane zmianą dyrektywy 92/12/EWG. Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla podstawy prawnej wszelkich dalszych zmian dyrektywy 92/12/EWG.

(13) Zanim EMCS zacznie funkcjonować i z uwzględnieniem problemów, których doświadczono, Komisja, we współpracy z Państwami Członkowskimi i z uwzględnieniem poglądów zainteresowanych sektorów handlu, powinna przyjrzeć się sposobom poprawy istniejącego systemu opartego na dokumentach papierowych.

(14) Niniejsza decyzja ustanawia, na cały okres niezbędny do rozwijania i wprowadzania systemu, ramy finansowe stanowiące podstawowe odniesienie, w rozumieniu pkt 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej [6], dla władz budżetowych w trakcie rocznej procedury budżetowej.

(15) Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [7],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Skomputeryzowany system przepływu produktów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi, których rodzaj określony jest w art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/12/EWG, zwany dalej "skomputeryzowanym systemem" zostaje utworzony.

2. Skomputeryzowany system ma na celu:

a) umożliwienie elektronicznego przesyłania dokumentów towarzyszących, przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2719/92 oraz usprawnienia kontroli;

b) poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez uproszczenie wewnątrzwspólnotowego przepływu wyrobów w ramach systemu zawieszenia podatku akcyzowego oraz poprzez przyznanie Państwom Członkowskim możliwości monitorowania w czasie rzeczywistym przepływów i przeprowadzania tam gdzie jest to konieczne wymaganych kontroli.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie i Komisja utworzą skomputeryzowany system w ciągu sześciu lat od wejścia w życie niniejszej decyzji.

Działania odnoszące się do rozpoczęcia stosowania skomputeryzowanego systemu rozpoczną się nie później niż po 12 miesiącach od wejścia w życie niniejszej decyzji.

Artykuł 3

1. Skomputeryzowany system składa się ze wspólnotowych i niewspólnotowych części składowych.

2. Komisja zapewni, aby w pracy nad wspólnotowymi częściami składowymi skomputeryzowanego systemu zwrócono szczególną uwagę na powtórne wykorzystanie w jak najszerszym zakresie NCTS oraz na zapewnienie, aby skomputeryzowany system był zgodny i, jeśli to technicznie możliwe, połączony z NCTS, w celu stworzenia połączonego sytemu komputerowego nadzorowania zarówno wewnątrzwspólnotowego przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym jak i przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym i towarów objętych innymi podatkami i opłatami, pochodzących z państw trzecich lub przywożonych do nich.

3. Wspólnotowymi częściami składowymi systemu są wspólne specyfikacje, produkty techniczne, usługi wspólnej sieci łączności i sieci wspólnego systemu połączeń oraz usługi w zakresie koordynacji wykorzystywane przez wszystkie Państwa Członkowskie do wyłączenia wszelkich wariantów lub szczególnych właściwości tych usług, które mają na celu spełnianie wymogów krajowych.

4. Niewspólnotowymi częściami składowymi systemu są krajowe specyfikacje, krajowe bazy danych stanowiące część systemu, połączenia sieciowe między wspólnotowymi i niewspólnotowymi częściami składowymi oraz każde oprogramowanie lub sprzęt, które Państwo Członkowskie uznaje za niezbędne do zapewnienia pełnego wykorzystania systemu w całej swej administracji.

Artykuł 4

1. Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ust. 2, koordynuje tworzenie i funkcjonowanie wspólnotowych i niewspólnotowych części składowych skomputeryzowanego systemu, w szczególności:

a) infrastrukturę i narzędzia niezbędne do zapewnienia powiązań wewnętrznych systemu oraz jego ogólnej interoperacyjności;

b) rozwój polityki bezpieczeństwa o możliwie wysokim standardzie w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych oraz zapewnienia integralności systemu;

c) instrumenty wykorzystywania danych w celu zwalczania nadużyć finansowych.

2. Aby osiągnąć cele określone w ust. 1, Komisja zawiera niezbędne umowy dotyczące tworzenia wspólnotowych części składowych skomputeryzowanego systemu i, we współpracy z Państwami Członkowskimi zebranymi w Komitecie określonym w art. 7 ust. 1, sporządza plan ogólny i plany zarządzania wymagane do utworzenia i funkcjonowania systemu.

Plan ogólny i plany zarządzania określają wstępne i bieżące zadania, które Komisja i każde Państwo Członkowskie ma wykonać. Plany zarządzania określają daty zakończenia zadań wymaganych do zrealizowania każdego z projektów wskazanych w planie ogólnym.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie zapewniają zakończenie przydzielonych im wstępnych i bieżących zadań, w terminie określonym w planach zarządzania wymienionych w art. 4 ust. 2.

Państwa Członkowskie składają Komisji sprawozdania dotyczące wyników wykonania każdego zadania i termin jego zakończenia. Komisja z kolei powiadamia Komitet określony w art. 7 ust. 1 niniejszej decyzji.

2. Żadne Państwo Członkowskie nie podejmie żadnego działania odnoszącego się do tworzenia lub funkcjonowania skomputeryzowanego systemu, które mogłoby wpłynąć na wewnętrzne powiązania systemu i jego ogólną interoperacyjność oraz na jego funkcjonowanie jako całości.

Wszelkie środki, które Państwo Członkowskie zamierza podjąć, a które mogą wpłynąć na wewnętrzne powiązania i ogólną interoperacyjność systemu lub jego funkcjonowanie jako całości, podejmowane są wyłącznie za uprzednią zgodą Komisji, stanowiącej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ust. 2

3. Państwa Członkowskie regularnie powiadamiają Komisję o wszelkich podjętych środkach umożliwiających swoim odpowiednim administracjom pełne wykorzystanie skomputeryzowanego systemu. Komisja z kolei powiadamia Komitet określony w art. 7 ust. 1 niniejszej decyzji.

Artykuł 6

Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji, odnoszące się do tworzenia i funkcjonowania skomputeryzowanego systemu oraz do spraw określonych w art. 4 ust. 1 i w art. 5 ust. 2 akapit drugi, przyjmowane są zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 7 ust. 2. Te środki wykonawcze nie naruszają przepisów wspólnotowych w odniesieniu do nakładania i kontroli podatków pośrednich lub administracyjnej współpracy oraz wzajemnej pomocy w sprawach dotyczących opodatkowania pośredniego.

Artykuł 7

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Podatku Akcyzowego, ustanowiony na podstawie art. 24 dyrektywy 92/12/EWG.

2. W przypadku gdy jest dokonane odniesienie do niniejszego ustępu, art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE mają zastosowanie, uwzględniając przepisy art. 8 niniejszej decyzji.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny

Artykuł 8

1. Komisja podejmuje wszelkie inne kroki niezbędne do kontrolowania, czy środki finansowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej realizowane są prawidłowo i zgodnie z przepisami niniejszej decyzji.

We współpracy z Państwami Członkowskimi, zebranymi w Komitecie określonym w art. 7 ust. 1, Komisja regularnie monitoruje różne etapy rozwoju i wprowadzania skomputeryzowanego systemu w celu ustalenia, czy osiągnięte zostały pożądane cele, oraz wydawania wytycznych w sprawie sposobu podnoszenia skuteczności działań składających się na wdrażanie skomputeryzowanego systemu.

2. Trzydzieści miesięcy po wejściu w życie niniejszej decyzji Komisja składa Komitetowi określonemu w art. 7 ust. 1 tymczasowe sprawozdanie dotyczące działań w zakresie monitorowania. Stosownie do potrzeb, sprawozdanie to określa metody i kryteria, które mają być zastosowane w późniejszej ocenie funkcjonowania skomputeryzowanego systemu.

3. W chwili upływu okresu sześcioletniego określonego w art. 2 akapit pierwszy Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia skomputeryzowanego systemu. Sprawozdanie określa, między innymi, metody i kryteria, które mają być zastosowane w późniejszej ocenie funkcjonowania skomputeryzowanego systemu.

Artykuł 9

Państwa ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej są powiadamiane przez Komisję o rozwoju i wprowadzaniu skomputeryzowanego systemu i mogą, jeśli wyrażają takie życzenie, brać udział w testach, które mają być przeprowadzone.

Artykuł 10

1. Koszty tworzenia skomputeryzowanego sytemu zostają podzielone między Wspólnotę i Państwa Członkowskie zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Wspólnota ponosi koszty zaprojektowania, nabycia, instalacji i konserwacji wspólnotowych części składowych skomputeryzowanego systemu oraz bieżące koszty operacyjne wspólnotowych części składowych zainstalowanych w pomieszczeniach Komisji lub pomieszczeniach podwykonawcy wyznaczonego przez Komisję.

3. Państwa Członkowskie ponoszą koszt tworzenia i funkcjonowania niewspólnotowych części składowych systemu oraz bieżące koszty operacyjne wspólnotowych części składowych zainstalowanych w ich pomieszczeniach lub pomieszczeniach podwykonawcy wyznaczonego przez zainteresowane Państwo Członkowskie.

Artykuł 11

1. Ramy finansowe skomputeryzowanego systemu na okres wskazany w art. 2 akapit pierwszy zostają ustalone na 35000000 EUR w zakresie, w jakim dotyczy to budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Roczne środki, w tym środki przeznaczone na używanie i funkcjonowanie systemu po powyższym okresie wdrażania, zatwierdza organ budżetowy w ramach ograniczeń perspektywy finansowej.

2. Państwa Członkowskie szacują i udostępniają budżety i zasoby ludzkie niezbędne do spełnienia ich obowiązków opisanych w art. 5. Komisja oraz Państwa Członkowskie dostarczają zasoby ludzkie, budżetowe i techniczne niezbędne do stworzenia i funkcjonowania skomputeryzowanego systemu.

Artykuł 12

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 13

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 16 czerwca 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Papandreou

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 51 E z 26.2.2002, str. 372.

[2] Dz.U. C 221 z 17.9.2002, str. 1.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), Wspólne stanowisko Rady z dnia 21 stycznia 2003 r. (Dz.U. C 64 E z 18.3.2003, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 kwietnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2003 r.

[4] Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/47/WE (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 73).

[5] Dz.U. L 276 z 19.9.1992, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2225/93 (Dz.U. L 198 z 7.8.1993, str. 5).

[6] Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1.

[7] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------