32003D0701Dziennik Urzędowy L 254 , 08/10/2003 P. 0021 - 0028


Decyzja Komisji

z dnia 29 września 2003 r.

ustanawiająca zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady formularz w odniesieniu do przedstawiania wyników zamierzonego uwalniania do środowiska zmodyfikowanych genetycznie roślin wyższych do celów innych niż wprowadzanie do obrotu

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3405)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/701/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG [1], w szczególności jej art. 10 zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W odniesieniu do zamierzonego uwalniania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) do jakichkolwiek celów innych niż wprowadzanie do obrotu, art. 10 dyrektywy 2001/18/WE zobowiązuje zgłaszającego takie uwolnienie do przesłania właściwym władzom, po zakończeniu uwalniania, oraz potem, w jakichkolwiek odstępach czasu, ustanowionych na podstawie wyników oceny ryzyka dla środowiska naturalnego, wyników uwolnienia w zakresie zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska naturalnego, gdzie sytuacja tego wymaga, ze szczególnym odniesieniem do rodzaju produktu, który zgłaszający zamierza zgłosić na późniejszym etapie.

(2) Do chwili obecnej większość GMO uwalnianych w zamierzony sposób we Wspólnocie w zastosowaniu części B dyrektywy 2001/18/WE jest genetycznie zmodyfikowanymi roślinami wyższymi (GMHP). Z tego względu niezbędne jest, w odniesieniu do tych roślin, ustanowienie formularza, który ma być wykorzystywany przez zgłaszającego przedstawiającego wyniki uwolnienia właściwym władzom. Formularz powinien odzwierciedlać potrzebę umożliwienia możliwie najpełniejszej wymiany istotnych informacji, przedstawianych w ustandaryzowanej oraz łatwo zrozumiałej formie. Formularz powinien mieć charakter możliwie jak najbardziej ogólny, aby gdzie sytuacja tego wymaga, uwolnienia GMO dotyczące wielu miejsc, wielu lat, mogły zostać objęte jednym sprawozdaniem.

(3) Ze względu na to, że inżynieria genetyczna nie jest ograniczana w odniesieniu do roślin wyższych, niezbędne będzie ustanowienie formularzy dla innych rodzajów GMO, takich jak zmodyfikowane genetycznie (GM) zwierzęta (łącznie z GM owadami), produkty weterynaryjne i lecznicze (zawierające lub składające się z GMO) lub rośliny GM, które mogą wytwarzać produkty farmaceutyczne. Przyszły rozwój może również wymagać w niezbędnym zakresie dostosowania formularzy sprawozdań, które już zostały ustanowione.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie art. 30 dyrektywy 2001/18/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów przedstawiania właściwym władzom wyników zamierzonego uwolnienia zmodyfikowanych genetycznie roślin wyższych (GMHP) do środowiska naturalnego na podstawie art. 10 dyrektywy 2001/18/WE, zgłaszający wykorzystuje formularz określony w Załączniku do niniejszej decyzji, zwany dalej "formularzem sprawozdania".

Artykuł 2

Formularz sprawozdania odnosi się do nie więcej niż jednego uzgodnionego pozwolenia wydanego przez właściwe władze oraz jest zgłaszany przez pojedynczy numer identyfikacyjny.

Artykuł 3

1. W odniesieniu do każdego numeru zgłoszenia dostarczane jest przez zgłaszającego sprawozdanie końcowe, jak również końcowe oraz pośrednie sprawozdanie (sprawozdania) z monitorowania po uwolnieniu, gdzie sytuacja tego wymaga. Oba rodzaje sprawozdań sporządzane są zgodnie z formularzem sprawozdania.

2. Sprawozdanie końcowe dostarczane jest po ostatnim zbiorze plonów GMHP. W przypadku gdy nie jest wymagane żadne monitorowanie po uwolnieniu w odniesieniu do zgłoszenia, nie są konieczne żadne dalsze sprawozdania.

3. Końcowe sprawozdania z monitorowania po uwolnieniu są dostarczane po zakończeniu monitorowania po uwolnieniu.

Gdzie sytuacja tego wymaga, właściwe władze określają w pozwoleniu czas trwania monitorowania po uwolnieniu, jak również harmonogram w odniesieniu do przedkładania pośrednich sprawozdań z monitorowania po uwolnieniu.

4. Właściwe władze zachęcają zgłaszających do dostarczania sprawozdania w formie elektronicznej.

Artykuł 4

Właściwe władze mogą wymagać od zgłaszającego dodatkowych informacji, w szczególności w formie rejestru lub przejściowych sprawozdań, które mają zostać dostarczone w trakcie programu badań, przed zakończeniem uwalniania.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2003 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------