32003D0629Dziennik Urzędowy L 218 , 30/08/2003 P. 0051 - 0054


Decyzja Komisji

z dnia 27 sierpnia 2003 r.

zmieniająca decyzję 2000/367/WE ustanawiającą system klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia w zakresie włączenia wyrobów kontrolujących dym i ciepło

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 2851)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/629/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/WE z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych [1], zmienioną dyrektywą 93/68/EWG [2], w szczególności jej art. 20 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2000/367/WE z dnia 3 maja 2000 r. wykonująca dyrektywę Rady 89/106/EWG w zakresie klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych i ich części na działanie ognia [3] w celu jej dostosowania do postępu technicznego powinna również obejmować wyroby kontrolujące dym i ciepło.

(2) Dlatego decyzja 2000/367/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(3) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 2000/367/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 sierpnia 2003 r.

W imieniu Komisji

Erkki Liikanen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12.

[2] Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.

[3] Dz.U. L 133 z 6.6.2000, str. 26.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2000/367/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) W sekcji zatytułowanej "SYMBOLE" wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli dodaje się następujące wiersze:

"D | Czas trwania stabilności przy stałej temperaturze |

DH | Czas trwania stabilności przy standardowej krzywej czas–temperatura |

F | Funkcjonalność zasilanych prądem wentylatorów dymu i ciepła |

B | Funkcjonalność naturalnych wentylatorów dymu i ciepła" |

b) w uwadze 2 po "EN 13501–3" dodaje się "EN 13501–4".

2) W sekcji zatytułowanej "Klasyfikacje" wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

i) w tabeli stosowanej do ścian dodaje się klasy RE360, REI360, REI-M360 oraz REW360;

ii) w części "Klasyfikacja" tabeli stosowanej do podłóg i dachów:

- powyżej wiersza "RE" dodaje się nowy wiersz "R" z klasą R30,

- dodaje się klasy RE360 i REI360;

b) w pkt 3 wyrazy "powłoki ochronne przeciwpożarowe, płytki okładzinowe i ekrany" zastępuje się wyrazami "powłoki ochronne przeciwpożarowe, płyty, obrzutki, płytki okładzinowe i ekrany";

c) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

i) w tabeli stosowanej do ścianek działowych (włącznie z tymi zawierającymi części nieizolowane) dodaje się klasy EI-M180 i EI-M240;

ii) w tabeli stosowanej do zamknięć dla przenośników i torowych systemów transportowych tekst odnoszący się do "Uwag" otrzymuje brzmienie: "Klasyfikację I uzupełnia się przez dodanie przyrostka "1" lub "2" celem wskazania, która definicja izolacji została zastosowana. Klasyfikacja I tworzona jest dla tych przypadków, gdy wzorem testu jest konfiguracja rur lub przewodów bez oceny zamknięcia dla systemów przenośników. Dodanie symbolu "C" oznacza, że wyrób spełnia również kryterium "samozamykania się" (badanie przeszedł/nie przeszedł)*.";

iii) tabela stosowana do pokryć ścian i sufitów otrzymuje brzmienie:

"Uwagi:

"Przyrostki ""1"" i ""2"" wskazują, które podłoże, kryterium odporności na działanie ognia oraz zasady przedłużenia są wykorzystane w niniejszej klasyfikacji."

"Stosuje się do: | pokryć ścian i sufitów |

Norma(-y) | EN 13501–2; EN 14135 |

Klasyfikacja

K1 | 10 | | | | | | | | |

K2 | 10 | | 30 | | 60 | | | | |

d) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7. Wyroby wykorzystywane w systemach kontroli dymu i ciepła

Normy cytowane w niniejszej sekcji są opracowywane i mogą podlegać rewizji lub zmodyfikowaniu.

"Uwagi:

"Klasyfikacja jest uzupełniona przedrostkiem ""jedno-"" w celu wskazania przydatności do użycia jedynie dla pojedynczych komór.

"Dodatkowo, symbole ""v"e"" i/lub ""h"o"" wskazują przydatność do pionowego i/lub poziomego użycia.

""S"" wskazuje tempo przecieków mniejsze niż 5 m"3"/h/m"2" (wszystkie kanały niesklasyfikowane jako ""S"" muszą mieć tempo przecieków mniejsze niż 10 m"3"/h/m"2").

""500"", ""1000"", ""1500"" wskazują przydatność do użycia do tych wartości ciśnienia mierzonego w otoczeniu.

Stosuje się do: | jednokomorowych kanałów kontroli dymu |

Normy | EN 13501–4; EN 1363–1, 2, 3; EN 1366–9 EN 12101–7 |

Klasyfikacja: -

E300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Uwagi:

"Klasyfikacja jest uzupełniona przyrostkiem ""wielo-"", w celu wskazania przydatności do użycia w wielu komorach.

"Dodatkowo, symbole ""v"e"" i/lub ""h"o"" wskazują przydatność do pionowego i/lub poziomego użycia.

""S"" wskazuje tempo przecieków mniejsze niż 5 m"3"/h/m"2" (wszystkie kanały niesklasyfikowane jako ""S"" muszą mieć tempo przecieków mniejsze niż 10 m"3"/h/m"2").

""500"", ""1000"", ""1500"" wskazują przydatność do użycia do tych wartości ciśnienia, mierzonego w otoczeniu.

Stosuje się do: | wielokomorowych ogniotrwałych kanałów kontroli dymu |

Normy | EN 13501–4; EN 1363–1, 2, 3; EN 1366–8; EN 12101–7 |

Klasyfikacja: -

EI | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Uwagi:

"Klasyfikacja jest uzupełniona przedrostkiem ""jedno-"" w celu wskazania przydatności do użycia jedynie dla pojedynczych komór.

""HOT 400/30"" (wysoka temperatura działania) wskazuje, że nawilżacz może być otwarty lub zamknięty przez okres 30 minut w warunkach termicznych poniżej 400 °C (używane tylko z klasyfikacją E"600").

""v"ed"", ""v"ew"", ""v"edw"" i/lub ""h"od"", ""h"ow"", ""h"odw"" wskazują przydatność do pionowego i/lub poziomego użycia, także zawieszenie w kanale lub na ścianie lub oba przypadki.

""S"" wskazuje tempo przecieków mniejsze niż 200 m"3"/h/m"2". Wszystkie nawilżacze niesklasyfikowane jako ""S"" muszą mieć tempo przecieków mniejsze niż 360 m"3"/h/m"2". Wszystkie nawilżacze, dla których ta wartość jest mniejsza niż 200 m"3"/h/m"2", przyjmują ją, wszystkie nawilżacze, dla których ta wartość mieści się w przedziale między 200 m"3"/h/m"2" a 360 m"3"/h/m"2", przyjmują wartość 360 m"3"/h/m"2". Tempo przecieków jest zarówno dla temperatury otoczenia, jak i podwyższonej.

""500"", ""1000"", ""1500"" wskazują przydatność do użycia do tych wartości ciśnienia, mierzonego w otoczeniu.

""AA"" lub ""MA"" wskazuje automatyczną aktywację lub interwencję ręczną.

""i®o"", ""i¬o"", ""i¬o"" wskazują spełnianie kryteriów z wewnątrz na zewnętrz, z zewnątrz do wewnątrz lub odpowiednio oba przypadki.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" wskazują przydatność nawilżaczy do wykorzystania tylko w systemach kontroli dymu, połączonymi systemami kontroli dymu i ochrony środowiska lub, gdzie to właściwe, modulujących nawilżacze wykorzystywane w połączonych systemach kontroli dymu i ochrony środowiska.

Stosuje się do: | jednokomorowych nawilżaczy kontroli dymu |

Normy: | EN 13501–4; EN 1363–1, 3; EN 1366- 9, 10; EN 12101–8 |

Klasyfikacja: -

E300 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Uwagi:

"Klasyfikacja jest uzupełniona przyrostkiem ""wielo-"", w celu wskazania przydatności do użycia w wielu komorach.

""HOT 400/30"" (wysoka temperatura działania) wskazuje, że nawilżacz może być otwarty lub zamknięty przez okres 30 minut w warunkach termicznych poniżej 400 °C.

""v"ed"", ""v"ew"", ""v"edw"" i/lub ""h"od"", ""h"ow""""h"odw"" wskazują przydatność do pionowego i/lub poziomego użycia, także zawieszenie w kanale lub na ścianie lub oba przypadki.

""S"" wskazuje tempo przecieków mniejsze niż 200 m"3"/h/m"2". Wszystkie nawilżacze niesklasyfikowane jako ""S"" muszą mieć tempo przecieków mniejsze niż 360 m"3"/h/m"2". Wszystkie nawilżacze, dla których ta wartość jest mniejsza niż 200 m"3"/h/m"2", przyjmują ją, wszystkie nawilżacze, dla których ta wartość mieści się w przedziale między 200 m"3"/h/m"2" a 360 m"3"/h/m"2", przyjmują wartość 360 m"3"/h/m"2". Tempo przecieków jest zarówno dla temperatury otoczenia, jak i podwyższonej.

""500"", ""1000"", ""1500"" wskazują przydatność do użycia do tych wartości ciśnienia, mierzonego w otoczeniu.

""AA"" lub ""MA"" wskazuje automatyczną aktywację lub interwencję ręczną.

""i®o"", ""i¬o"", ""i¬o"" wskazują spełnianie kryteriów z wewnątrz na zewnętrz, z zewnątrz do wewnątrz lub odpowiednio oba przypadki.

""C"300"", ""C"10000"", ""C"mod"" wskazują przydatność nawilżaczy do wykorzystania tylko w systemach kontroli dymu, połączonymi systemami kontroli dymu i ochrony środowiska lub, gdzie to właściwe, modulujących nawilżacze wykorzystywane w połączonych systemach kontroli dymu i ochrony środowiska.

Stosuje się do: | wielokomorowych ogniotrwałych nawilżaczy kontroli dymu |

Normy | EN 13501–4; EN 1363–1, 2, 3; EN 1366–2, 8, 10; EN 12101–8 |

Klasyfikacja: -

EI | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

E | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |

"Uwagi:

""A"" może przekraczać za każdym razem 120 minut.

Stosuje się do: | przegród dymnych |

Normy | EN 13501–4; EN 1363–1, 2; EN 12101–1 |

Klasyfikacja: D

D600 | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

DH | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | A |

"Uwagi:

Stosuje się do: | zasilanych prądem wentylatorów wyciągowych dymu i ciepła (wentylatory), spoin łączących |

Normy | EN13501–4; EN 1363–1; EN 12101–3; ISO 834–1 |

Klasyfikacja: F

F200 | | | | | | | 120 | | | |

F300 | | | | | 60 | | | | | |

F400 | | | | | | 90 | 120 | | | |

F600 | | | | | 60 | | | | | |

F842 | | | 30 | | | | | | | |

"Uwagi:

"Znak θ wskazuje warunki wystawienia na działanie czynników zewnętrznych (temperatura).

Stosuje się do: | naturalnych wentylatorów wyciągowych dymu i ciepła |

Normy | EN 13501–4; EN 1363–1; EN 12101–2 |

Klasyfikacja: Β

B300 | | | 30 | | | | | | | |

B600 | | | 30 | | | | | | | |

Bθ | | | 30" | | | | | | | |

--------------------------------------------------