32003D0623Dziennik Urzędowy L 216 , 28/08/2003 P. 0058 - 0059


Decyzja Komisji

z dnia 19 sierpnia 2003 r.

dotycząca opracowania zintegrowanego skumputeryzowanego systemu weterynaryjnego pod nazwą Traces

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 2983)

(2003/623/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [2], w szczególności jej art. 20 ust. 3,

uwzględniając decyzję Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (Projekt SHIFT), zmieniającą dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG, 91/628/EWG i decyzję 90/424/EWG, oraz uchylającą decyzję 88/192/EWG [3], ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 [4], w szczególności jej art. 12,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii [5], ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 806/2003, w szczególności jej art. 37 ust. 2 i art. 37a ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 91/398/EWG z dnia 19 lipca 1991 r. w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo) [6] określa zasady regulujące sieć łączności między jednostkami weterynaryjnymi.

(2) Decyzja Komisji 92/563/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie bazy danych obejmującej wspólnotowe wymagania dotyczące przywozu, przewidzianej projektem SHIFT [7], stanowi, że Komisja zobowiązana jest opracować odpowiednie bazy danych.

(3) Dyrektywa 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego [8] ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa środków łączności elektronicznej oraz wzbudzenie zaufania do nich, a także ułatwienie ich wykorzystania przez władze krajowe i wspólnotowe do celów wzajemnej łączności oraz łączności z obywatelami oraz podmiotami gospodarczymi.

(4) Punkt 123 sprawozdania Parlamentu Europejskiego A5–0405/2002 w sprawie środków zwalczania pryszczycy w Unii Europejskiej w 2001 r. oraz dalszych środków zapobiegania chorobom zwierząt i zwalczania ich w Unii Europejskiej stanowi, że Komisja powinna niezwłocznie podjąć środki mające na celu udoskonalenie istniejącego systemu monitorowania przemieszczania żywych zwierząt w UE (system Animo).

(5) Decyzja Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego [9] stanowi, że w drugim etapie Komisja ma opracować nowy system Animo.

(6) W celu zoptymalizowania funkcji i interfejsów użytkowników, Państwa Członkowskie powinny się aktywnie zaangażować w opracowanie skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W związku z decyzją 2003/24/WE, która stanowi o utworzeniu jednej architektury pod nazwą Traces, integrującej funkcje systemów Animo i Shift, Komisja zobowiązana jest opracować nowy system Animo oraz udostępnić go Państwom Członkowskim.

Artykuł 2

Budżet Komisji na opracowanie nowego systemu Animo określonego w art. 1 wynosi 300000 EUR

Artykuł 3

Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów jest upoważniony do podpisania w imieniu Komisji Europejskiej umów niezbędnych w celu wykonania niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.

[2] Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14.

[3] Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27.

[4] Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1.

[5] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

[6] Dz.U. L 221 z 9.8.1991, str. 30.

[7] Dz.U. L 361 z 10.12.1992, str. 45.

[8] Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.

[9] Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 44.

--------------------------------------------------