32003D0224Dziennik Urzędowy L 083 , 01/04/2003 P. 0070 - 0072


Decyzja Komisji

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie publikacji odniesienia do normy EN 1495:1997 "Podesty ruchome – Podesty ruchome masztowe samowznoszące" zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 831)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/224/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn [1], zmienioną dyrektywą 98/79/WE [2], w szczególności jej art. 6 ust. 1,

uwzględniając opinię Stałego Komitetu, ustanowionego na podstawie art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych [3], zmienionej dyrektywą 98/48/WE [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 dyrektywy 98/37/WE stanowi, że maszyny mogą być wprowadzane do obrotu i wprowadzane do użytku jedynie wówczas, gdy nie zagrażają bezpieczeństwu osób lub zwierząt domowych lub mieniu, gdy są prawidłowo zainstalowane i utrzymywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

(2) Jeśli norma krajowa stanowiąca transpozycję normy zharmonizowanej, do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmuje jedno lub więcej zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą odpowiednie wymogi zasadnicze.

(3) Państwa Członkowskie muszą opublikować odniesienia do krajowych norm stanowiących transpozycję tych norm zharmonizowanych, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4) Na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE Niderlandy wniosły formalny sprzeciw, stwierdzający, że norma EN 1495:1997 przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) dnia 21 kwietnia 1997 r., do której odniesienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich [5] dnia 13 marca 1998 r., nie spełnia całkowicie zasadniczych wymogów zdrowotnych i bezpieczeństwa.

(5) Komisja stwierdza, że użytkowanie takich maszyn może okazać się niebezpieczne, ponieważ EN 1495:1997 nie spełnia zasadniczych wymogów zdrowotnych i bezpieczeństwa odnoszących się do projektowania i budowy maszyn oraz części zabezpieczających, wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/37/WE, w szczególności wymogów ppkt 1.5.15 "Ryzyko związane z poślizgnięciem się, potknięciem lub upadkiem", ppkt 1.7.4 "Instrukcje" oraz ppkt 6.3 "Ryzyko wypadnięcia osób ze środka przenoszenia". Komisja uważa, że w szczególności w odniesieniu do ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997 środki przyjęte w projektowaniu i budowaniu podestu nie umożliwiają zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich przewidywalnych zastosowań tego wyrobu.

(6) W interesie bezpieczeństwa i pewności prawnej opublikowaniu odniesień do tej normy powinno towarzyszyć właściwe ostrzeżenie, a Państwa Członkowskie powinny dodać identyczne ostrzeżenie do swych krajowych norm stanowiących transpozycję normy EN 1495:1997.

(7) Należy odpowiednio ponownie opublikować odniesienie do normy EN 1495:1997,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Odniesienia do normy EN 1495:1997 zastępuje się tekstem określonym w Załączniku.

Artykuł 2

Jeżeli na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 98/37/WE Państwa Członkowskie publikują odniesienie do normy krajowej stanowiącej transpozycję normy zharmonizowanej EN 1495:1997, powinny dodać do tej publikacji ostrzeżenie identyczne z tym przewidzianym dla odniesienia do normy EN 1495:1997, jak określono w Załączniku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2003 r.

W imieniu Komisji

Erkki Liikanen

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1.

[3] Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

[4] Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

[5] Dz.U. C 78 z 13.3.1998, str. 2.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Publikacja tytułów i odniesień do europejskich norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Ostrzeżenie:

Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu do których nie przyznaje ona żadnego domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 98/37/WE.

OEN | Odniesienie | Tytuł normy zharmonizowanej |

CEN | EN 1495:1997 | Podesty ruchome – Podesty ruchome masztowe samowznoszące |

Uwaga:

Wszelkich informacji dotyczących dostępności norm udzielają zarówno europejskie, jak i krajowe organy normalizacyjne, których wykaz został załączony do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [2].

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy te są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Komisja zapewnia aktualizowanie niniejszego wykazu.

Dalsze normy zharmonizowane odnoszące się do maszyn zostały opublikowane we wcześniejszych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Pełny uaktualniony wykaz znajduje się na internetowym serwerze Europa pod adresem:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.

[2] Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37.

--------------------------------------------------