32003D0016Dziennik Urzędowy L 007 , 11/01/2003 P. 0091 - 0092


Decyzja Komisji

z dnia 10 stycznia 2003 r.

zmieniająca decyzję 2000/159/WE w sprawie tymczasowego zatwierdzenia planów państw trzecich w zakresie kontroli pozostałości zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5565)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/16/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG [1], w szczególności jej art. 29,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz, świeżego mięsa lub produktów mięsnych [2], ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1452/2001 [3], w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2000/159/WE z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie tymczasowego zatwierdzenia planów państw trzecich w zakresie kontroli pozostałości zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE [4], zmienioną decyzją 2002/336/WE [5], wymienia państwa trzecie, które przedstawiły plany określające oferowane przez siebie gwarancje w odniesieniu do monitorowania grup pozostałości oraz substancji określonych w załączniku I do dyrektywy 96/23/WE.

(2) Niektóre państwa trzecie przedstawiły Komisji plany monitorowania pozostałości w odniesieniu do produktów i gatunków niewskazanych początkowo w Załączniku do decyzji 2000/159/WE. Ocena tych planów monitorowania i dodatkowe informacje wymagane przez Komisję dostarczają wystarczających gwarancji w zakresie monitoringu pozostałości w wymienionych państwach trzecich w odniesieniu do wskazanych produktów lub gatunków.

(3) Dlatego decyzja 2000/159/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W Załączniku do decyzji 2000/159/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10.

[2] Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

[3] Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11.

[4] Dz.U. L 51 z 24.2.2000, str. 30.

[5] Dz.U. L 116 z 3.5.2002, str. 51.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W Załączniku do decyzji 2000/159/WE wprowadza się następujące zmiany:

Wiersze dotyczące Belize, Estonii, Wysp Falklandzkich, Mozambiku, Namibii, Nowej Kaledonii, Tajwanu i Wenezueli zastępuje się odpowiednimi wierszami:

Kod ISO | Państwo | Bydło | Owce/kozy | Trzoda chlewna | Koniowate | Drób | Akwakultura | Mleko | Jaja | Króliki | Zwierzęta łowne | Zwierzęta dzikie utrzymywane przez człowieka | Miód |

BZ | Belize | | | | | | X | | | | | | |

EE | Estonia | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

FK | Wyspy Falklandzkie | | X | | | | | | | | | | |

MZ | Mozambik | | | | | | X | | | | | | |

NA | Namibia | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | Nowa Kaledonia | X | | | | | X | | | | X | X | |

TW | Tajwan | | | | | | X | | | | | | X |

VE | Wenezuela | | | | | | X | | | | | | |

--------------------------------------------------