32003D0011Dziennik Urzędowy L 007 , 11/01/2003 P. 0082 - 0083


Decyzja Komisji

z dnia 10 stycznia 2003 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 85/511/EWG w odniesieniu do wykazów laboratoriów uprawnionych do zajmowania się żywym wirusem pryszczycy

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5559)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/11/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy [1], zmienioną ostatnio Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jej art. 3 ust. 2 pkt 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zaprzestanie rutynowego szczepienia przeciwko wirusowi pryszczycy na terenie Wspólnoty w roku 1991 podwyższyło podatność stad Wspólnoty na tę chorobę. Dlatego też konieczne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy laboratoriom, które zajmują się tym wirusem tak, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, który mógłby zagrozić stadom Wspólnoty.

(2) W dyrektywie 85/511/EWG wymienione zostały krajowe i komercyjne laboratoria uprawnione do zajmowania się żywym wirusem pryszczycy. Niniejsza dyrektywa nakazuje tym laboratoriom przestrzeganie minimalnych norm zalecanych przez Organizację do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(3) Niektóre Państwa Członkowskie zdecydowały o zaprzestaniu zajmowania się wirusem pryszczycy przez niektóre laboratoria, podczas gdy inne Państwa Członkowskie dostarczyły koniecznych gwarancji, iż laboratoria, które zostały zatwierdzone do wykonywania tych badań, przestrzegają wymaganych norm. Poza tym zmieniły się szczegóły dotyczące pewnych laboratoriów umieszczonych w wykazie dyrektywy 85/511/EWG.

(4) Dlatego też konieczne jest uaktualnienie wykazów laboratoriów, stanowiących załączniki A i B do dyrektywy 85/511/EWG.

(5) Dlatego też należy dokonać stosownych zmian dyrektywy 85/511/EWG.

(6) Przewidywane w niniejszej dyrektywie środki są zgodne z opinią Stałego Komitetu do spraw Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki A i B do dyrektywy 85/511/EWG zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 stycznia 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 315 z 26.11.1985, str. 11.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK A

Komercyjne laboratoria uprawnione do zajmowania się żywym wirusem pryszczycy na potrzeby produkcji szczepionki

NIEMCY | Bayer AG, Köln |

FRANCJA | Merial, SAS, Laboratoire FIFA, Lyon |

NIDERLANDY | CIEC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad |

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO | Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright |

ZAŁĄCZNIK B

Krajowe laboratoria uprawnione do zajmowania się żywym wirusem pryszczycy

BELGIA | Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA CERVA-VAR, Uccle |

DANIA | Danish Veterinary Institute, Departament of Virology |

NIEMCY | Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil TübingenAnstaltsteil Friedrich Loeffler Institute, Insel Riems |

GRECJA | Institoýto Afthódoys Pyretoý, Agía Paraskeví Attikis |

HISZPANIA | Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madryt |

FRANCJA | Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Laboratoire d'études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, LyonLaboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort |

WŁOCHY | Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romana, Brescia |

NIDERLANDY | CIEC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control Lelystad |

AUSTRIA | Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling |

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO | Institute for Animal Health |

"

--------------------------------------------------