32002R2385Dziennik Urzędowy L 358 , 31/12/2002 P. 0125 - 0127


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2385/2002

z dnia 30 grudnia 2002 r.

odnoszące się do kontynuacji i wprowadzające zmiany do uprzedniego nadzoru wspólnotowego nad niektórymi przywożonymi wyrobami z żelaza i stali pochodzącymi z niektórych państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 3285/94/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylająca rozporządzenie (WE) nr 518/94 [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2474/2000 [2], w szczególności jego art. 11,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 [3] z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) nr 3420/83, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1138/98 [4], w szczególności jego art. 9,

po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetami Doradczymi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W drodze rozporządzenia (WE) nr 76/2002 [5] z dnia 17 stycznia 2002 r., Komisja wprowadziła uprzedni nadzór wspólnotowy nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza i stali pochodzących z państw trzecich. Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1337/2002 [6] z dnia 24 lipca 2002 r., w celu rozszerzenia zakresu nadzoru.

(2) Dnia 6 marca 2002 r., niektóre Państwa Członkowskie powiadomiły Komisję, że tendencje w przywozie niektórych wyrobów stalowych wskazują na potrzebę zastosowania środków ochronnych, złożyły informacje zawierające dostępne dowody ustalone na podstawie art. 10 rozporządzenia (WE) nr 3285/94 i art. 8 rozporządzenia (WE) nr 519/94 oraz wystąpiły z wnioskiem do Komisji o wprowadzenie tymczasowych środków ochronnych i wszczęcie postępowania w sprawie środków ochronnych.

(3) W dniu 20 marca 2002 r., Stany Zjednoczone Ameryki nałożyły ostateczne środki ochronne przeciw szerokiemu asortymentowi przywożonych wyrobów stalowych, w postaci kontyngentów taryfowych oraz dodatkowych należności wynoszących od 8 % do 30 % ad valorem.

(4) W dniu 28 marca 2002 r. Komisja wszczęła postępowanie dotyczące poważnych szkód lub niebezpieczeństwa wystąpienia takich szkód dla wspólnotowych producentów wytwarzających wyroby podobne lub bezpośrednio konkurujące z 21 przywożonymi wyrobami stalowymi.

(5) W tym samym dniu, na podstawie informacji zebranych i zweryfikowanych przed wszczęciem postępowania, zostały nałożone tymczasowe środki ochronne na 15 wyrobów stalowych objętych postępowaniem.

(6) W drodze rozporządzenia (WE) nr 1694/2002 z dnia 27 września 2002 r. [7], Komisja, po ustaleniu, że zwiększony przywóz siedmiu wyrobów wymienionych w załączniku 1a) powodował poważne szkody dla producentów wspólnotowych, nałożyła ostateczne środki ochronne skierowane przeciw tym wyrobom, w postaci dodatkowych należności płatnych z tytułu przywozu przekraczającego odpowiednie kontyngenty taryfowe. Wykorzystywanie tych kontyngentów taryfowych może być monitorowane w układzie dziennym.

(7) W drodze rozporządzenia (WE) nr 1695/2002 z dnia 27 września 2002 r. [8], Komisja, po ustaleniu, że zwiększony przywóz 14 wyrobów wymienionych w załączniku 1b) groził spowodowaniem szkód dla producentów wspólnotowych oraz ponieważ takie działanie leżało w interesie Wspólnoty, wprowadziła system nadzoru retrospektywnego w stosunku do wymienionych 14 wyrobów.

(8) Wymienione systemy monitorowania ochronnych kontyngentów taryfowych oraz nadzoru retrospektywnego dostarczają informacji, co do pochodzenia zaledwie części przywozu wchodzącego na rynek wspólnotowy, natomiast nie dostarczają informacji, co do cen występujących w tym przywozie. Nie dostarczają również informacji, co do struktury przyszłych przepływów handlowych.

(9) Wspólnotowe dane statystyczne w dziedzinie handlu zagranicznego nie są dostępne w okresach ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1917/2000 [9], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1669/2001 [10].

(10) Jednakże dostępne dane statystyczne dotyczące przywozu wyrobów stalowych wymienionych w załączniku 1 obrazują następujące tendencje, które grożą spowodowaniem szkód dla producentów wspólnotowych:

(w tonach) |

Rodzaj wyrobu | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 (6 miesięcy) |

Wyroby walcowane płaskie | 10818943 | 13641836 | 13916538 | 6058977 |

Wyroby walcowane długie | 5053766 | 5184421 | 5482925 | 2772014 |

Rury stalowe | 2541117 | 2930406 | 2903729 | 1384322 |

(11) Jakkolwiek w niektórych kategoriach wyrobów występuje pewien spadek wielkości przywozu, należy bezwzględnie przypomnieć, że szereg wyrobów stalowych podlegało tymczasowym środkom ochronnym WE przez część tego okresu. Ponadto bezsporne jest, że kontekst międzynarodowy mógłby prowadzić do dalszych zmian przepływu handlu w kierunku Wspólnoty ze względu na fakt, że światowy rynek stali pozostaje niestabilny i wiele państw podjęło środki ochronne lub rozważa podjęcie tego rodzaju środków.

(12) Rzeczywiście, z uwagi na nałożenie środków ochronnych na szeroki asortyment wyrobów stalowych przez Stanu Zjednoczone w marcu 2002 r., Wspólnota Europejska i wiele państw (w tym Bułgaria, Kanada, Chiny, Republika Czeska, Węgry, Indie, Indonezja, Malezja, Meksyk i Polska), zaniepokojone ewentualnym wpływem wymienionych i wcześniejszych środków na światowy rynek stali, rozpoczęło postępowania w sprawie środków ochronnych odnoszących się do pewnego asortymentu wyrobów stalowych. Ostateczne środki ochronne zostały w niektórych przypadkach już podjęte. Dlatego bezsporne jest, że mogą występować znaczne wahania w strukturze międzynarodowego handlu stalą, w szczególności kierowanie wyrobów na rynek wspólnotowy, co spowodowałoby szkody dla producentów wspólnotowych.

(13) W tym samym czasie dane statystyczne dotyczące produkcji wskazują, że produkcja stali surowej we Wspólnocie spadła z 163,2 mln ton w 2000 r., do 158,5 mln ton w 2001 r. oraz do 118,9 mln ton w pierwszych dziewięciu miesięcy 2002 r. Zatrudnienie u producentów wspólnotowych również spadło, z 276700 w 2000 r. do 270000 [12] w 2001 r., i przewiduje się dalszy jego spadek w 2002 r. Występuje rzeczywiste i istotne powiązanie między rozwojem tych wskaźników ekonomicznych a tendencjami w zakresie przywozu i dlatego uznaje się, że tendencje w zakresie przywozu grożą powstaniem szkód u producentów wspólnotowych.

(14) Dlatego interes Wspólnoty wymaga, aby przywóz niektórych wyrobów stalowych nadal pozostawał podporządkowany uprzedniemu nadzorowi wspólnotowemu, w celu dostarczania rozszerzonych informacji statystycznych pozwalających na szybką analizę tendencji w zakresie przywozu.

(15) Dlatego zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 3285/94 i art. 9 rozporządzenia (WE) nr 519/94, Komisja postanawia, że system uprzedniego nadzoru powinien istnieć nadal w odniesieniu do przywozu określonych wyrobów stalowych, które przeznaczone są do wywozu do Wspólnoty. Biorąc pod uwagę okres obowiązywania środków ochronnych nałożonych przez Stany Zjednoczone Ameryki w marcu 2002 r. w zakresie stali, właściwe jest, że wymieniony system powinien nadal istnieć do końca marca 2005 r.

(16) Ponadto, aby nie wprowadzać zbędnych ograniczeń i nadmiernie nie zakłócać działalności przedsiębiorstw przygranicznych, wskazane jest wyłączenie niewielkich ilości z zakresu uprzedniego nadzoru wspólnotowego. Dlatego przywóz o masie netto nie przekraczającej 500 kilogramów powinien być wyłączony z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 76/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1. na końcu art. 1, dodaje się:

"3. Przywóz, którego masa netto nie przekracza 500 kilogramów wyłącza się z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia."

2. w art. 6 "31 grudnia 2002 r." zastępuje się "31 marca 2005 r.".

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2002 r.

W imieniu Komisji

Pascal Lamy

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 319 z 31.12.1994, str. 53.

[2] Dz.U. L 286 z 11.11.2000, str. 1.

[3] Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89.

[4] Dz.U. L 159 z 3.6.1998, str. 1.

[5] Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 3.

[6] Dz.U. L 195 z 24.7.2002, str. 25.

[7] Dz.U. L 261 z 28.9.2002, str. 1.

[8] Dz.U. L 261 z 28.9.2002, str. 124.

[9] Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14.

[10] Dz.U. L 224 z 21.8.2001, str. 3.

[12] Dane nie sa jeszcze ostateczne i podlegają zmianom.

--------------------------------------------------