32002R2289Dziennik Urzędowy L 348 , 21/12/2002 P. 0054 - 0055


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2289/2002

z dnia 19 grudnia 2002 r.

kończące weryfikację "nowego eksportera" w świetle rozporządzenia (WE) nr 1600/1999 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej pochodzącego z Indii, nakładające ponownie cło w odniesieniu do przywozu od jednego z eksporterów z tego kraju oraz kończące rejestrację tego przywozu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej [1] ("podstawowe rozporządzenie"), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WCZEŚNIEJSZA PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem (WE) 1600/1999 [2], Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej (zwanego dalej "towarem analizowanym") objętego kodem CN ex72230019 pochodzącego z Indii. Środki przyjęto w postaci ceł między 0 % a 55,6 % nałożonych na poszczególnych eksporterów obciążonych pozostałymi cłami w wysokości 55,6 %.

B. BIEŻĄCA PROCEDURA

1. Wniosek o weryfikację dla nowego eksportera

(2) Po nałożeniu środków ostatecznych Komisja otrzymała od jednego z producentów indyjskich, Garg Sales Co. PVT Ltd ("wnioskodawca") wniosek o wszczęcie weryfikacji "nowego eksportera" w świetle rozporządzenia (WE) nr 1600/1999, na podstawie art. 11 ust. 4 podstawowego rozporządzenia. Wnioskodawca podniósł, iż nie był powiązany z żadnymi innymi eksporterami analizowanego towaru w Indiach. Stwierdził ponadto, że nie dokonywał wywozu analizowanego towaru w badanym okresie (od dnia 1 kwietnia 1997 r. do dnia 31 marca 1998 r.), ale że dokonywał wywozu do Wspólnoty analizowanego towaru po tym okresie. Na podstawie powyższego wnioskował o ustalenie na niego indywidualnej stawki celnej w przypadku stwierdzenia dumpingu.

2. Rozpoczęcie weryfikacji

(3) Komisja zbadała przedstawione przez wnioskodawcę dowody i uznała je za wystarczające do wszczęcia weryfikacji zgodnie z przepisami art. 11 ust. 4 podstawowego rozporządzenia. Po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Doradczym oraz umożliwieniu przedstawienia uwag przez zainteresowany przemysł wspólnotowy, Komisja rozporządzeniem (WE) nr 1325/2002 [3] wszczęła zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1600/1999 weryfikację "nowego eksportera" dotyczącą wnioskodawcy i rozpoczęła badanie. Jednocześnie uchylone zostało obowiązujące wnioskodawcę cło antydumpingowe a jego przywóz został poddany rejestracji na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 14 ust. 5.

3. Brak współpracy ze strony producenta eksportującego

(4) W celu otrzymania informacji uważanych za niezbędne dla prowadzenia badania, Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz. Nie otrzymała jednak żadnej odpowiedzi na kwestionariusz w nieprzekraczalnym, ustanowionym dla tego celu terminie. Wnioskodawca nie poprosił też o przedłużenie tego nieprzekraczalnego terminu. Komisja poinformowała wnioskodawcę, że zamierza w tych okolicznościach zakończyć badanie do celów weryfikacji nie badając też dalej jego prośby o ustanowienie indywidualnej stawki celnej. Wnioskodawca otrzymał 10 dni na zgłoszenie uwag. Żadne uwagi odnośnie do ujawnienia przez Komisję zamiaru zakończenia badania do celów weryfikacji nie zostały przez wnioskodawcę zgłoszone.

(5) W konsekwencji powyższego należało uznać, że Garg Sales Co. PVT Ltd nie współpracowała w badaniu, nie odpowiadając na przesłany przez Komisję kwestionariusz. Z tego też powodu weryfikacja zostaje zakończona, a uchylone na mocy art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1325/2002 cło antydumpingowe zostaje nałożone ponownie ze skutkiem wstecznym od dnia 24 lipca 2002 r. Zakończona zostaje ponadto rejestracja przywozu, przewidziana w art. 3 tego samego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zakończona zostaje weryfikacja rozporządzenia (WE) nr 1600/1999 wszczęta na mocy art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1325/2002 dotyczącego przywozu drutu ze stali nierdzewnej o średnicy 1 mm lub większej, zawierającego w masie 2,5 % lub więcej niklu z wyłączeniem drutu zawierającego w masie 28 % lub więcej ale nie więcej niż 31 % niklu i 20 % lub więcej, ale nie więcej niż 22 % chromu objętego kodem ex72230019, pochodzącego z Indii, produkowanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez Garg Sales Co. PVT Ltd (kod dodatkowy TARIC A404).

Artykuł 2

Cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1600/1999 i uchylone na mocy art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1325/2002 zostaje niniejszym nałożone ponownie w odniesieniu do przywozu opisanego w art. 1 tego rozporządzenia, z mocą od dnia 24 lipca 2002 r.

Artykuł 3

Niniejszym nakazuje się organom celnym na mocy art. 14 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 384/96 zakończenie rejestracji przywozu określonego w art. 1 tego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2002 r.

W imieniu Rady

L. Espersen

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1972/2002 (Dz.U. L 305 z 7.11.2002, str. 1).

[2] Dz.U. L 189 z 22.7.1999, str. 19.

[3] Dz.U. L 194 z 23.7.2002, str. 27.

--------------------------------------------------