32002R1983Dziennik Urzędowy L 306 , 08/11/2002 P. 0008 - 0011


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2002

z dnia 7 listopada 2002 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania programu wykupu kwot w sektorze surowca tytoniowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 546/2002 [2], w szczególności jego art. 14 i 14a,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 36 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do systemu premii, kontyngentów produkcyjnych oraz specjalnej pomocy, która ma być przyznana grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego [3], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1501/2002 [4], określa kwoty przysługujące producentom, których kontyngenty zostały wykupione w ciągu zbioru plonów w latach 1999–2001 i następnych, w ramach programu wykupu kwot.

(2) Od czasu zastosowania środka w odniesieniu do zbiorów plonów z 1999 r. tylko niewielkie ilości kontyngentów zostały wykupione w odniesieniu do każdej grupy odmian. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi tego mechanizmu nie było możliwości osiągnięcia wytyczonych celów w zakresie racjonalizacji produkcji, ponieważ producenci w dalszym ciągu napotykają na ogromne trudności w sprzedaży swojej produkcji w niektórych grupach odmian tytoniu, za które mogą uzyskać jedynie bardzo niskie ceny.

(3) By mechanizm był bardziej atrakcyjny, należy, począwszy od zbiorów plonów z 2002 r., znacznie podnieść ceny wykupu dla grup III i V oraz, w mniejszym stopniu, dla pozostałych grup, jak również wydłużyć okres, w którym wypłacane są kwoty z tytułu wykupu.

(4) Ponadto Państwa Członkowskie będące producentami powinny być zobowiązane do szerokiego rozpowszechnienia informacji na temat warunków wykupu, należy również ustanowić termin płatności kwot z tytułu wykupu na rzecz producentów.

(5) Większość plantatorów tytoniu dysponuje bardzo małymi kontyngentami produkcyjnymi, a prawdopodobieństwo, że uprawa będzie ekonomicznie opłacalna, jest niewielkie, zwłaszcza w przypadku gatunków tytoniu sprzedawanych po bardzo niskich cenach. Należy dołożyć starań, by program był bardziej atrakcyjny dla małych producentów, wprowadzając ceny wykupu dostosowane do wielkości kontyngentów produkcyjnych, celem wsparcia tych producentów w przestawieniu się na inną produkcję.

(6) Ponieważ producenci zainteresowani sprzedażą swoich kontyngentów na zbiory plonów z 2002 r. powinni mieć wystarczającą ilość czasu na podjęcie decyzji o opuszczeniu sektora, należy zmienić termin powiadomienia o decyzji w odniesieniu do zbioru plonów z 2002 r.

(7) W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 2848/98.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2848/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 36 otrzymuje brzmienie

"Artykuł 36

1. Producenci, których kontyngenty zostały wykupione w trakcie zbioru plonów 1999 i 2000 r., są uprawnieni, gdy wypłacane są premie, do otrzymania kwot podanych w załączniku VII pkt A w każdym roku za trzy zbiory następujące po roku, w którym miał miejsce wykup ich kontyngentów.

Producenci, których kontyngenty zostały wykupione w roku 2001, są uprawnieni, gdy wypłacane są premie, do otrzymania w każdym roku za trzy zbiory następujące po roku, w którym miał miejsce wykup ich kontyngentów, kwoty odpowiadającej procentowi premii, określonemu w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92, stosującemu się do surowca tytoniowego wyprodukowanego w danym roku zbioru plonów. Stosowne wartości procentowe podano w załączniku VII pkt B.

Bez uszczerbku dla zmian wprowadzanych w przyszłości producenci, których kontyngenty są wykupione w trakcie zbioru plonów z 2002 i 2003 r., są uprawnieni do otrzymania kwoty odpowiadającej procentowi premii, podanemu w tabeli załącznika VII pkt C, za każdy rok w ciągu pięciu lat zbioru plonów następujących po roku, w którym miał miejsce wykup kontyngentu. Kwoty, o których mowa, są wypłacane przed dniem 31 maja każdego roku.

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 producenci, których kontyngenty zostały wykupione w trakcie zbioru plonów z 2001 i 2002 r., a którzy dysponowali tymi kontyngentami, wyłącznie począwszy od zbiorów odpowiednio z 2001 i 2002 r., są uprawnieni do otrzymania za kolejne trzy zbiory plonów takich samych kwot, jakie obowiązują w odniesieniu do zbiorów z 1999 r.

3. Państwa Członkowskie rozpowszechnią informacje na temat warunków wykupu kontyngentów.".

2) W art. 55 dodaje się następujący ustęp:

"3. W odniesieniu do zbiorów z 2002 r., w drodze wyjątku od art. 35, ostateczny termin 1 listopada 2002 r., określony w ust. 1 i 2, zostaje wydłużony do dnia 1 grudnia 2002 r., oraz okres dwóch miesięcy, o którym mowa w ust. 3, zostaje skrócony do jednego miesiąca.".

3) Załącznik do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik VII.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2002 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70.

[2] Dz.U. L 84 z 28.3.2002, str. 4.

[3] Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17.

[4] Dz.U. L 227 z 23.8.2002, str. 16.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK VII

A. Kontyngenty wykupu na zbiory plonów z 1999 i 2000 r.

–Grupa I – kontyngenty | EUR 0,67741/kg |

–Grupa II – kontyngenty | EUR 0,54187/kg |

–Grupa III – kontyngenty | EUR 0,54187/kg |

–Grupa IV – kontyngenty | EUR 0,59591/kg |

–Grupa V – kontyngenty | EUR 0,54187/kg |

–Grupa VI – kontyngenty | EUR 0,93854/kg |

–Grupa VII – kontyngenty | EUR 0,79635/kg |

–Grupa VIII – kontyngenty | EUR 0,56904/kg |

B. Kontyngenty wykupu na zbiory plonów z 2001 r.

Grupy odmian | Rok |

1. | 2. | 3. |

Grupa I – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % |

Grupa II – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % |

Grupa III – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % |

Grupa IV – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % |

Grupa V – kontyngenty | 75 % | 75 % | 50 % |

Grupa VI – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % |

Grupa VII – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % |

Grupa VIII – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % |

C. Kontyngenty wykupu na zbiory plonów z 2002 i 2003 r.

Producenci dysponujący kontyngentem produkcyjnym poniżej 10 ton |

Grupy odmian | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Grupa I – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Grupa II – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Grupa III – kontyngenty

–zbiór plonów 2002 | 40 % | 40 % | 25 % | 25 % | 20 % |

–zbiór plonów 2003 | 75 % | 75 % | 50 % | 25 % | 25 % |

Grupa IV – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Grupa V – kontyngenty | 100 % | 100 % | 75 % | 50 % | 50 % |

Grupa VI – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Grupa VII – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Grupa VIII – kontyngenty | 25 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |

Producenci dysponujący kontyngentem produkcyjnym wynoszącym 10 ton lub większym, lecz nie wyższym niż 40 ton |

Grupy odmian | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Grupa I – kontyngenty | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa II – kontyngenty | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa III – kontyngenty

–zbiór plonów 2002 | 35 % | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % |

–zbiór plonów 2003 | 75 % | 50 % | 40 % | 20 % | 20 % |

Grupa IV – kontyngenty | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa V – kontyngenty | 90 % | 90 % | 50 % | 50 % | 50 % |

Grupa VI – kontyngenty | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa VII – kontyngenty | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa VIII – kontyngenty | 25 % | 25 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Producenci dysponujący kontyngentem produkcyjnym wynoszącym 40 ton i wyższym |

Grupy odmian | Rok |

1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

Grupa I – kontyngenty | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa II – kontyngenty | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa III – kontyngenty

–zbiór plonów 2002 | 30 % | 30 % | 20 % | 15 % | 15 % |

–zbiór plonów 2003 | 65 % | 65 % | 20 % | 20 % | 20 % |

Grupa IV – kontyngenty | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa V – kontyngenty | 75 % | 75 % | 40 % | 40 % | 40 % |

Grupa VI – kontyngenty | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa VII – kontyngenty | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % |

Grupa VIII – kontyngenty | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 10 %' |

"

--------------------------------------------------