32002R0733Dziennik Urzędowy L 113 , 30/04/2002 P. 0001 - 0005


Rozporządzenie (WE) NR 733/2002 parlamentu europejskiego i rady

z dnia 22 kwietnia 2002 r.

w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 156 tego Traktatu,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Utworzenie Domeny Najwyższego Poziomu (TLD).eu jest ujęte jako jeden z celów służących pobudzeniu handlu elektronicznego inicjatywy e-Europe zaaprobowanej przez Radę Europejską podczas spotkania w Lizbonie dnia 23 i 24 marca 2000 r.

(2) Komunikat Komisji przekazany Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w sprawie organizacji i zarządzania Internetem odnosi się do utworzenia TLD.eu i rezolucja Rady z dnia 3 października 2000 r. w sprawie organizacji i zarządzania Internetem [4] poleca Komisji wspieranie koordynacji polityk związanych z zarządzaniem Internetem.

(3) TLD stanowi integralną część infrastruktury Internetu. Jest zasadniczym elementem globalnej interoperacyjności World Wide Web ("WWW" lub "sieci"). Poprzez połączenia i obecność dopuszczone alokacją nazw domen i związanych z nimi adresów umożliwiają użytkownikom zlokalizowanie komputerów i witryn w sieci Web. TLD jest również integralną częścią każdego internetowego adresu elektronicznego.

(4) TLD.eu powinna pobudzać stosowanie i dostęp do sieci Internetowych i wirtualnych rynków opartych na Internecie, zgodnie z art. 154 ust. 2 Traktatu, oferując do rejestracji domenę uzupełniającą istniejącego kodu krajowego Domeny Najwyższego Poziomu (ccTLDs) lub globalnej rejestracji w podstawowej Domenie Najwyższego Poziomu i w konsekwencji powinien wpłynąć na zwiększenie wyboru i konkurencji.

(5) TLD.eu powinna poprawić interoperacyjność sieci transeuropejskich, zgodnie z art. 154 i 155 Traktatu, poprzez zapewnienie dostępności serwerów nazw domeny.eu we Wspólnocie. Wpłynie to na topologię i infrastrukturę techniczną Internetu w Europie, odnoszącego korzyści z dodatkowego zestawu serwerów nazw domeny we Wspólnocie.

(6) Dzięki TLD.eu rynek wewnętrzny powinien stać się bardziej widoczny na wirtualnym rynku opartym na Internecie. TLD.eu powinna zapewniać jasno określone połączenie ze Wspólnotą, jej stowarzyszonymi ramami prawnymi i rynkiem europejskim. Powinna umożliwiać przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom fizycznym we Wspólnocie rejestrację w określonej domenie, co uczyni dane połączenie oczywistym. Jako taka, TLD.eu będzie nie tylko zasadniczym elementem budowy handlu elektronicznego w Europie, lecz będzie również wspierać cele art. 14 Traktatu.

(7) TLD.eu może zwiększyć korzyści społeczeństwa informacyjnego w Europie jako całości, odgrywać rolę w integracji przyszłych Państw Członkowskich Unii Europejskiej i pomóc zwalczać ryzyko cyfrowego zróżnicowania z państwami sąsiednimi. Oczekuje się zatem, że niniejsze rozporządzenie zostanie rozszerzone na Europejski Obszar Gospodarczy i że można dążyć do zmian ustaleń istniejących między Unią Europejską i trzecimi państwami europejskimi w celu dostosowania wymagań TLD.eu tak, aby podmioty w tych krajach mogły w niej uczestniczyć.

(8) Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie jest wykonywane zgodnie z zasadami odnoszącymi się do prywatności i do ochrony danych osobowych.

(9) Zarządzanie Internetem opiera się zasadniczo na zasadach nieingerencji, samozarządzania i samoregulacji. W możliwym zakresie i bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego zasady te mają zastosowanie również do ccTLD.eu. Wprowadzanie TLD.eu może uwzględnić najlepsze praktyki w tym względzie i w miarę potrzeb może być wspomagane nieobowiązkowymi wytycznymi lub zasadami postępowania.

(10) Ustanowienie TLD.eu przyczynia się do promocji wizerunku Unii Europejskiej w globalnych sieciach informacji i posiada dodatkową wartość dla internetowego systemu nazw w uzupełnieniu do krajowych ccTLDs.

(11) Celem niniejszego rozporządzenia jest ustanowienie warunków wprowadzenia TLD.eu, zapewnienie wyznaczenia Rejestru i ustanowienie ogólnych ram polityki funkcjonowania Rejestru. Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje krajowych ccTLDs.

(12) Rejestr jest podmiotem, któremu zlecono organizację, administrowanie i zarządzanie TLD.eu, włącznie z utrzymaniem właściwych baz danych i związanych z nimi publicznych usług kwerendy, akredytację rejestratorów, rejestrację nazw domen wnioskowanych przez akredytowanych rejestratorów, obsługę serwerów nazw domenowych TLD i upowszechnianie plików strefowych TLD. Publiczne usługi kwerendy związane z TLD określane są jako kwerendy "Who is". Bazy danych typu "Who is" pozostają w zgodności z prawem wspólnotowym dotyczącym ochrony danych i prywatności. Dostęp do tych baz danych zapewnia informacje na temat właściciela nazwy domeny i jest zasadniczym narzędziem umacniania zaufania użytkownika.

(13) Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wezwania do przedstawienia interesu Komisja wyznacza Rejestr w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedury wyboru. Komisja zawiera umowę z wybranym Rejestrem, która wyszczególnia warunki stosowane do Rejestru w zakresie organizacji, administrowania i zarządzania TLD.eu i która zawierana jest na czas określony oraz jest odnawialna.

(14) Komisja, działając w imieniu Wspólnoty, wnioskowała o przyznanie kodu EU do celów utworzenia internetowych ccTLD. W dniu 25 września 2000 r. Internet Corporation for Assigned Names i Numbers (ICANN) wydała rezolucję przewidującą, że "możliwe jest przypisanie kodów alpha-2 jako ccTLD jedynie w przypadkach, gdy ISO 3166 Maintenance Agency, na liście wyjątkowych rezerwacji, zastrzegła kod obejmujący zastosowanie ISO 3166-1 wymagające kodowego przedstawienia w nazwie państwa, terytorium lub danego obszaru". Kod EU spełnia te warunki, a zatem jest możliwe przypisanie go Wspólnocie.

(15) ICANN jest obecnie odpowiedzialna za koordynację przydzielania Rejestrom kodów oznaczających ccTLD. Rezolucja Rady z dnia 3 października 2000 r. zachęca do wprowadzania zasad stosowanych do Rejestrów ccTLD przyjętych przez Rządowy Komitet Doradczy (GAC). Rejestr zawiera umowę z ICANN, przestrzegając zasad GAC.

(16) Odwołanie się do porządku publicznego w odniesieniu do spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen zapewnia, że właściciele uprzednich praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa krajowego i/lub wspólnotowego oraz instytucje publiczne będą korzystać z określonego przedziału czasu ("sunrise period"), w którym rejestracja nazw ich domen jest wyłącznie zastrzeżona dla takich właścicieli uprzednich praw uznanych lub ustanowionych na mocy prawa krajowego i/lub wspólnotowego oraz instytucji publicznych.

(17) Nazwy domen nie są odbierane arbitralnie. Odwołanie można jednakże otrzymać, w szczególności jeśli nazwa domeny pozostaje w oczywisty sposób w sprzeczności z porządkiem publicznym. Polityka odwołań oferuje jednakże sprawny i szybki mechanizm.

(18) Należy przyjąć zasady w kwestii bona vacantia w odniesieniu do statusu nazw domen, których rejestracja nie jest ponawiana lub które, na przykład z powodu następstwa prawnego, pozostają bez właściciela.

(19) Nowy Rejestr TLD.eu nie jest upoważniony do tworzenia domen drugiego poziomu przy użyciu kodów alpha-2 oznaczających kraje.

(20) W ramach ustanowionych niniejszym rozporządzeniem zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzania i funkcji TLD.eu i zasady porządku publicznego dotyczące rejestracji, różnych opcji, włączając metodę "pierwszy przybyły, pierwszy obsłużony", są brane pod uwagę w momencie ustalania polityki rejestracji.

(21) Odnosząc się do zainteresowanych stron, przewiduje się konsultacje obejmujące, w szczególności, władze publiczne, przedsiębiorstwa, organizacje i osoby fizyczne. Rejestr może ustanowić organ doradczy do organizacji takich konsultacji.

(22) Środki konieczne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, włączając kryteria procedury wyboru Rejestru, wyznaczania Rejestru, jak również przyjęcie zasad porządku publicznego, przyjmowane są zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki korzystania z uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [5].

(23) Ponieważ cel proponowanych działań, mianowicie wprowadzenie TLD.eu nie może zostać dostatecznie dobrze osiągnięty przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary i skalę działań może być lepiej osiągnięty na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą subsydiarności określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności wymienioną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cel i zakres

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest wprowadzenie we Wspólnocie krajowego kodu Domeny Najwyższego Poziomu (ccTLD).eu. Rozporządzenie określa warunki tego wprowadzenia, łącznie z wyznaczeniem Rejestru, oraz ustanawia ogólne ramy polityki funkcjonowania Rejestru.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla ustaleń dotyczących krajowych ccTLDs w Państwach Członkowskich.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) "Rejestr" oznacza podmiot, któremu powierzono organizację, administrowanie i zarządzanie TLD.eu, włączając utrzymywanie właściwych baz danych i związanych z nimi usług kwerendy publicznej, rejestrację nazw domen, obsługę Rejestru nazw domen, obsługę Rejestru serwerów nazw TLD oraz upowszechnianie plików strefowych TLD;

b) "rejestrator" oznacza osobę lub podmiot, który, w drodze umowy z Rejestrem, dostarcza usługi rejestracji nazwy domeny podmiotom dokonującym rejestracji.

Artykuł 3

Cechy Rejestru

1. Komisja:

a) ustanawia, zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 3, kryteria i procedurę wyznaczania Rejestru;

b) wyznacza, zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2, Rejestr po opublikowaniu wezwania do przedstawienia interesów w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich i po zakończeniu procedury takiego wezwania;

c) zawiera, zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 2, umowę określającą warunki, na jakich Komisja nadzoruje organizację, administrowanie i zarządzanie przez Rejestr TLD.eu. Umowa między Komisją i Rejestrem zawierana jest na czas określony i odnawialna.

Rejestr nie może przyjmować rejestracji do momentu ustalenia polityki rejestracji.

2. Rejestr jest organizacją typu non-profit, utworzoną zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego i posiadającą swoją statutową siedzibę, zarząd i główne miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie.

3. Po otrzymaniu wstępnego pozwolenia ze strony Komisji Rejestr zawiera właściwą umowę zapewniającą przydzielenie kodu .eu ccTLD. W tym celu należy wziąć pod uwagę odpowiednie zasady przyjęte przez Rządowy Komitet Doradczy.

4. Rejestr TLD.eu nie działa sam jako rejestrator.

Artykuł 4

Obowiązki Rejestru

1. Rejestr stosuje się do reguł, polityk i procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i do umów określonych w art. 3. Rejestr przestrzega przejrzystych i niedyskryminujących procedur.

2. Rejestr:

a) organizuje, administruje i zarządza TLD.eu w interesie ogólnym i zgodnie z zasadami jakości, skuteczności, wiarygodności i dostępności;

b) rejestruje nazwy domen w TLD.eu poprzez wszystkich akredytowanych rejestratorów.eu na wniosek dowolnego:

i) przedsiębiorstwa mającego statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności we Wspólnocie; lub

ii) organizacji założonej we Wspólnocie bez uszczerbku dla stosowania prawa krajowego, lub

iii) osobę fizyczną zamieszkałą we Wspólnocie;

c) nakłada opłaty bezpośrednio związane z poniesionymi kosztami;

d) wykonuje politykę pozasądowego rozstrzygania sporów na podstawie zasady zwrotu kosztów i procedury szybkiego rozwiązywania sporów między właścicielami nazw domen dotyczących praw odnoszących się do nazw, włączając prawa własności intelektualnej, jak również sporów związanych z indywidualnymi decyzjami Rejestru. Polityka ta przyjęta jest zgodnie z art. 5 ust. 1 i biorąc pod uwagę zalecenie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Polityka ta zapewnia zainteresowanym stronom odpowiednie gwarancje proceduralne i nie przesądza żadnego postępowania sądowego;

e) przyjmuje procedury działania i przeprowadza akredytację rejestratorów.eu oraz zapewnia skuteczne i sprawiedliwe warunki konkurencji między rejestratorami.eu;

f) zapewnia integralność baz danych nazw domen.

Artykuł 5

Ramy polityki

1. Po konsultacji z Rejestrem i zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 3 Komisja przyjmuje zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzenia i funkcji TLD.eu i zasady porządku publicznego w zakresie rejestracji. Porządek publiczny obejmuje:

a) politykę pozasądowego rozstrzygania sporów;

b) porządek publiczny dotyczący spekulacji i nadużyć w rejestracji nazw domen, włączając możliwość etapowej rejestracji nazw domen w celu zapewnienia posiadaczom uprzednich praw uznanych lub ustanowionych przez prawo krajowe i/lub prawo wspólnotowe i instytucje publiczne właściwej i tymczasowej sposobności rejestracji swoich nazw;

c) politykę dotyczącą możliwości odebrania nazw domen, włączając kwestię bona vacantia,

d) kwestie językowe i pojęć geograficznych;

e) traktowanie własności intelektualnej i innych praw.

2. W ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym Państwom Członkowskim ograniczoną listę szeroko uznanych nazw w odniesieniu do pojęć geograficznych i/lub geopolitycznych, jakie mają wpływ na ich organizację polityczną lub terytorialną, które mogą albo:

a) nie być rejestrowane; albo

b) być rejestrowane tylko w domenie drugiego poziomu zgodnie z zasadami porządku publicznego.

Komisja niezwłocznie notyfikuje Rejestrowi listę notyfikowanych nazw, co do których mają zastosowanie takie kryteria. Komisja publikuje tę listę równocześnie z powiadomieniem Rejestru.

W przypadku gdy Państwo Członkowskie lub Komisja w ciągu 30 dni od publikacji wniesie sprzeciw do pozycji objętej notyfikowaną listą, Komisja podejmie środki zgodnie z procedurą określoną w art. 6 ust. 3, aby zaradzić zaistniałej sytuacji.

3. Przed rozpoczęciem czynności rejestracji Rejestr przyjmuje wstępną politykę rejestracji TLD.eu, konsultując się z Komisją i innymi zainteresowanymi stronami. Rejestr wykonuje w polityce rejestracji zasady porządku publicznego przyjęte na mocy ust. 1, biorąc pod uwagę listę wyjątków określonych w ust. 2.

4. Komisja przekazuje okresowo komitetowi określonemu w art. 6 informacje w sprawie działań określonych w ust. 3 niniejszego artykułu.

Artykuł 6

Komitet

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Komunikacji ustanowiony na podstawie art. 22 ust. 1 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) [6]. Do czasu ustanowienia Komitetu Komunikacji, na mocy decyzji 1999/468/WE, Komisja jest wspomagana przez komitet ustanowiony art. 9 dyrektywy Rady 90/387/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia wewnętrznego rynku usług telekomunikacyjnych poprzez realizację zasady otwartych sieci [7].

2. W przypadku odwołania do niniejszego ustępu stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając postanowienia art. 8 tej decyzji.

3. W przypadku odwołania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, uwzględniając postanowienia art. 8 tej decyzji.

Termin ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE określa się na trzy miesiące.

4. Komitet uchwala swój regulamin.

Artykuł 7

Zastrzeżenie praw

Wspólnota zachowuje wszystkie prawa związane z TLD.eu, włączając w szczególności prawa własności intelektualnej i inne prawa do baz danych Rejestru wymagane do zapewnienia wykonania niniejszego rozporządzenia oraz prawo do ponownego wyznaczenia Rejestru.

Artykuł 8

Sprawozdanie wykonawcze

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania, skuteczności i działania TLD.eu w rok po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, a następnie co dwa lata.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 kwietnia 2002 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. Arias Cañete

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 96 E z 27.3.2001, str. 333.

[2] Dz.U. C 155 z 29.5.2001, str. 10.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2001 r. (Dz.U. C 65 E z 14.3.2002, str. 147), Wspólne Stanowisko Rady z dnia 6 listopada 2001 r. (Dz.U. C 45 E z 19.2.2002, str. 53) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 lutego 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Rady z dnia 25 marca 2002 r.

[4] Dz.U. C 293 z 14.10.2000, str. 3.

[5] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[6] Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 33.

[7] Dz.U. L 192 z 24.7.1990, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 295 z 29.10.1997, str. 23).

--------------------------------------------------