32002D0357Dziennik Urzędowy L 129 , 15/05/2002 P. 0001 - 0002


Decyzja Rady i Komisji

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

(2002/357/WE, EWWiS)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ oraz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 238, w powiązaniu z art. 228 ust. 2 zdanie drugie i art. 228 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w szczególności jego art. 95,

po konsultacji z Komitetem Doradczym i za jednomyślną zgodą Rady,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony, podpisany w Brukseli w dniu 24 listopada 1997 r., powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z drugiej strony, protokoły załączone do niego oraz deklaracje załączone do Aktu Końcowego zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Teksty Układu, protokołów załączonych do niego i Aktu Końcowego są załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1. Stanowisko, które przyjmie Wspólnota w Radzie Stowarzyszenia i w Komitecie Stowarzyszenia, jest określane przez Radę na wniosek Komisji lub, gdzie właściwe, przez Komisję, w każdym wypadku zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską i Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

2. Przewodniczący Rady, zgodnie z art. 90 Układu, przewodniczy Radzie Stowarzyszenia i przedstawia stanowisko Wspólnoty. Przedstawiciel przewodniczącego Rady przewodniczy Komitetowi Stowarzyszenia, zgodnie z art. 93 Układu, i przedstawia stanowisko Wspólnoty.

Artykuł 3

W imieniu Wspólnoty Europejskiej przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 106 Układu. Przewodniczący Komisji przekazuje tą notyfikację w imieniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2002 r.

W imieniu Rady

A. M. Birulés Y Bertrán

Przewodniczący

W imieniu Komisji

R. Prodi

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 226 z 20.7.1998, str. 26.

--------------------------------------------------