32002D0309Dziennik Urzędowy L 114 , 30/04/2002 P. 0001 - 0005


Decyzja Rady i – w odniesieniu do Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej - Komisji

z dnia 4 kwietnia 2002 r.

w sprawie zawarcia siedmiu umów z Konfederacją Szwajcarską

(2002/309/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310, wraz z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie, art. 300 ust. 3 akapit drugi, oraz art. 300 ust. 4,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając zgodę Rady,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu realizacji uprzywilejowanych powiązań między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską oraz w celu realizacji ich wspólnego pragnienia poszerzenia oraz wzmocnienia ich związków, dnia 21 czerwca 1999 r. zostały podpisane oraz powinny zostać zatwierdzone następujące umowy:

- Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony,

- Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego,

- Umowa między Wspólnotą Europejską, a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób,

- Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi,

- Umowa między Wspólnotą Europejską, a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w stosunku do oceny zgodności,

- Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych,

- Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską.

(2) Siedem umów jest ściśle związanych ze sobą przez wymóg, iż mają one wejść w życie w tym samym czasie oraz w tym samym czasie mają przestać być stosowane, w sześć miesięcy po otrzymaniu wiadomości o nieodnawianiu lub wypowiedzeniu dotyczącej którejkolwiek z nich.

(3) W odniesieniu do Umowy w sprawie swobodnego przepływu osób, zobowiązania zawarte w Umowie, które wchodzą w zakres części trzeciej, tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską nie są wiążące względem Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jako zobowiązania wynikające z prawa wspólnotowego, ale jako zobowiązania wynikające z zobowiązania powstałego między tymi Państwami Członkowskimi a Konfederacją Szwajcarską.

(4) W odniesieniu do Umowy w sprawie handlu produktami rolnymi, środki niezbędne do wykonania art. 5 ust. 3 tiret pierwsze niniejszej decyzji mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5 ust. 4, gdzie sytuacja tego wymaga. Środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą procedury wykonywania uprawnień wykonawczych powierzonych Komisji [2].

(5) Niektóre zadania do wykonania, zostały przypisane wspólnym komitetom powołanym na podstawie umów, łącznie z uprawnieniem do zmiany niektórych aspektów załączników do tych umów. Powinny zostać ustanowione właściwe procedury wewnętrzne, niezbędne dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania umów oraz w niektórych przypadkach w celu upoważnienia Komisji do ustalania niektórych technicznych zmian do umów, albo w celu podejmowania niektórych rodzajów decyzji dotyczących ich wykonywania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. W imieniu Wspólnoty niniejszym zatwierdza się następujących sześć umów:

- Umowę w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony,

- Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego,

- Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób,

- Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi,

- Umowę między Wspólnotą Europejską, a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w stosunku do oceny zgodności,

- Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych,

- Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską.

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej następującą umowę:

- Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską.

Teksty umów dołączone są do niniejszej decyzji.

2. Zgodnie z ich warunkami, siedem umów wchodzi w życie jednocześnie oraz przestają być stosowane jednocześnie w sześć miesięcy po otrzymaniu wiadomości o nieodnawianiu lub wypowiedzeniu dotyczącego którejkolwiek z nich.

Artykuł 2

W odniesieniu do Umowy w sprawie swobodnego przepływu osób, Wspólnota jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie powołanym na podstawie art. 14 Umowy przez przedstawiciela Komisji. Stanowisko, które ma zostać przyjęte przez Wspólnotę w trakcie wykonywania Umowy, w odniesieniu do decyzji lub zaleceń Wspólnego Komitetu ustanawiane jest przez Radę na wniosek Komisji, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 3

1. W odniesieniu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, Wspólnota jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie, powołanym na podstawie art. 21 Umowy przez Komisję wspieraną przez przedstawicieli Państw Członkowskich.

2. Stanowisko, które ma zostać przyjęte przez Wspólnotę w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu, która rozszerza stosowanie aktów prawodawstwa wspólnotowego na Szwajcarię, z zastrzeżeniem wszelkich potrzebnych dostosowań technicznych, przyjmuje Komisja.

3. W odniesieniu do innych decyzji Wspólnego Komitetu, stanowisko Wspólnoty jest przyjmowane przez Radę stanowiącą kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji.

Artykuł 4

1. W odniesieniu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przewozu kolejowego i drogowego rzeczy i osób, Wspólnota jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie powołanym na podstawie art. 51 Umowy przez Komisję wspieraną przez przedstawicieli Państw Członkowskich. Stanowisko, które ma zostać przyjęte przez Wspólnotę w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu przyjmowane jest:

- przez Radę, stanowiącą kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji, w odniesieniu do spraw zawartych w art. 42, 45, 46, 47 oraz 54 Umowy,

- w odniesieniu do wszystkich pozostałych spraw, przez Komisję w porozumieniu z Komitetem powołanym na podstawie art. 4 akapit pierwszy decyzji 92/578/EWG [3].

Artykuł 5

1. W odniesieniu do Umowy w sprawie handlu produktami rolnymi, Komisja, wspierana przez przedstawicieli Państw Członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie ds. Rolnictwa określonym w art. 6 ust. 1 Umowy oraz we Wspólnym Komitecie Weterynaryjnym określonym w art. 19 ust. 1 załącznika 11 do Umowy.

2. Stanowisko Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa oraz Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego przyjmowane jest przez Radę na wniosek Komisji, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Jednakże stanowisko Wspólnoty w sprawie zagadnień podlegających decyzjom Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa określonego w art. 6 ust. 3 Umowy, przyjmowane jest przez Komisję:

- w odniesieniu do zagadnień odnoszących się do załącznika 4 do Umowy oraz dodatków do niej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 dyrektywy 2000/29/WE [4],

- w odniesieniu do zagadnień odnoszących się do załącznika 5 do Umowy oraz dodatków do niej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 dyrektywy 70/524/EWG [5],

- w odniesieniu do zagadnień odnoszących się do załącznika 6 do Umowy oraz dodatków do niej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 21 dyrektywy 66/400/EWG [6] lub odpowiednimi przepisami dyrektyw w sektorze nasion,

- w odniesieniu do zagadnień odnoszących się do załącznika 7 do Umowy oraz dodatków do niej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 75 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 [7],

- w odniesieniu do zagadnień odnoszących się do załącznika 8 do Umowy oraz dodatków do niej, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 lub 15 rozporządzenia (EWG) nr 1576/89 [8] lub w art. 13 lub 14 rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 [9],

- w odniesieniu do zagadnień odnoszących się do załącznika 9 do Umowy oraz dodatków do niej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 [10],

- w odniesieniu do zagadnień odnoszących się do załącznika 10 do Umowy oraz dodatków do niej zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 46 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 [11].

3. Bez uszczerbku dla ust. 6, Komisja przyjmuje środki niezbędne do wykonania umów w odniesieniu do:

- wprowadzenia koncesji celnych ustalonych w załączniku 2 oraz załączniku 3 do Umowy, jak również zmian oraz dostosowań technicznych, które stały się niezbędne w związku ze zmianami w Nomenklaturze Scalonej oraz kodach TARIC, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 [12] lub odpowiednich przepisach innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków, lub zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 2,

- wykonania załącznika 4, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 dyrektywy2000/29/WE,

- wykonania załącznika 5, zgodnie z procedurą ustanowioną art. 23 dyrektywy 70/524/EWG,

- wykonania załącznika 6, zgodnie z procedurą ustanowioną art. 21 dyrektywy 66/400/EWG lub odpowiednimi przepisami innych dyrektyw w sektorze nasion,

- wykonania tytułu III załącznika 6, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 75 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999.

- wykonanie art. 14 załącznika 8, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 1576/89 lub w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 1601/91,

- wykonania załącznika 9, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 rozporządzenia (EWG) 2092/91,

- wykonania załącznika 10, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 46 rozporządzenia (WE) nr 2200/96,

- wykonania załącznika 11, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 dyrektywy 72/462/EWG [13].

4. Gdzie sytuacja tego wymaga, niezbędne środki określone w ust. 3 tiret pierwsze mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną poniżej.

Komisja wspomagana jest przez Komitet Kodeksu Celnego, powołany na mocy art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 [14].

W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres wskazany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

5. Komitet Kodeksu Celnego może zbadać każde pytanie dotyczące stosowania kontyngentów taryfowych, które jest wniesione przez jego przewodniczącego, albo z jego inicjatywy, albo na wniosek Państwa Członkowskiego.

6. Komisja na wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy, podejmuje decyzję w sprawie niezbędnych środków zgodnie z art. 10 Umowy, art. 29 załącznika 7, art. 16 załącznika 8, art. 9 załącznika 9 oraz art. 5 załącznika 10 do tej Umowy. Rada oraz Państwa Członkowskie powiadamiane są o takich decyzjach. Jeśli Komisja otrzymuje wniosek od Państwa Członkowskiego, podejmuje stosowną decyzję w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tego wniosku. Jakiekolwiekpaństwo Członkowskie może skierować decyzję Komisji do Rady w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym zostało powiadomione o decyzji. Rada zbiera się bezzwłocznie. Może ona, stanowiąc większością kwalifikowaną, podjąć inną decyzję w okresie 30 dni od dnia, w którym decyzja Komisji została do niej skierowana.

Artykuł 6

1. W odniesieniu do Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, Wspólnota reprezentowana jest we Wspólnym Komitecie powołanym na mocy art. 10 Umowy, zwanym dalej "Komitetem", przez Komisję wspieraną przez komitet specjalny wyznaczony przez Radę. Komisja, po konsultacji z tym komitetem specjalnym, podejmuje działania w zakresie wyznaczania, powiadamiania, wymiany informacji i wniosków w odniesieniu do weryfikacji, określonych w art. 6 ust. 3, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 4 lit. e) oraz art. 12 Umowy.

2. Stanowisko, które ma zostać podjęte przez Wspólnotę w Komitecie, ustalane jest przez Komisję, po konsultacjach z komitetem specjalnym określonym w ust. 1, w odniesieniu do:

a) stosowania art. 1 ust. 3 do rozdziałów załącznika 1;

b) przyjęcia regulaminu wewnętrznego, zgodnie z art. 10 ust. 2, oraz procedur weryfikacyjnych przewidzianych art. 10 ust. 4 lit. c) oraz d) Umowy;

c) weryfikacji zgodności organów oceny zgodności oraz związanych z tym decyzji, zgodnie z art. 8 oraz art. 11 lit. c) Umowy;

d) zmian sekcji I–V wszystkich rozdziałów załącznika I, zgodnie z art. 10 ust. 4 lit. a), b) oraz e), oraz art. 11 Umowy;

e) zmian załączników, zgodnie z art. 10 ust. 5 Umowy, oraz

f) mechanizmu rozstrzygania sporów przewidzianego w art. 14 Umowy.

3. We wszystkich pozostałych przypadkach, stanowisko, które ma zostać podjęte przez Wspólnotę w Komitecie, określane jest przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.

Artykuł 7

1. W odniesieniu do Umowy w sprawie niektórych aspektów zamówień rządowych, Wspólnota reprezentowana jest we Wspólnym Komitecie powołanym na mocy art. 11 Umowy przez Komisję wspieraną przez przedstawicieli Państw Członkowskich.

2. Komisja upoważniona jest do zatwierdzania w imieniu Wspólnoty, zmian do załączników I, II, III, IV, VI oraz VII do Umowy. Komisję w tym zadaniu wspiera specjalny komitet wyznaczony przez Radę. Upoważnienie określone w zdaniu pierwszym jest ograniczone, w zakresie w jakim dotyczy to załącznika I, do zmian, które będą niezbędne jeśli miały zostać zastosowane procedury ustanowione w art. 8 dyrektywy 93/38/EWG, w zakresie w jakim dotyczy to załączników II, III oraz IV, do zmian, które będą niezbędne jeśli miały zostać zastosowane podobne procedury do danych sektorów przez te załączniki oraz, w zakresie w jakim dotyczy to załączników VI oraz VII, do wyników przyszłych negocjacji które mają zostać przeprowadzone w ramach Umowy w sprawie zamówień rządowych z 1996 r.

3. We wszystkich pozostałych przypadkach, stanowisko jakie ma zostać podjęte przez Wspólnotę w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu ustanawiane jest przez Radę, na wniosek Komisji, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Artykuł 8

Akty lub instrumenty zatwierdzenia, przewidziane w każdej z umów, składane są do depozytu przez przewodniczącego Rady w imieniu Wspólnoty Europejskiej a także, w odniesieniu do Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej, przez przewodniczącego Komisji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2002 r.

W imieniu Rady

A. Acebes Paniagua

Przewodniczący

W imieniu Komisji

R. Prodi

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 41 z 7.2.2001, str. 25.

[2] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[3] Dz.U. L 373 z 21.12.1992, str. 26.

[4] Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2001/33/WE (Dz.U. L 127 z 9.5.2001, str. 42).

[5] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2205/2001 (Dz.U. L 297 z 15.11.2001, str. 3).

[6] Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2290/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 98/96/WE (Dz.U. L 25 z 1.2.1999, str. 27).

[7] Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2585/2001 (Dz.U. L 345 z 29.11.2001, str. 10).

[8] Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3378/94 (Dz.U. L 366 z 31.12.1994, str. 1).

[9] Dz.U. L 149 z 14.6.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2061/96 (Dz.U. L 277 z 30.10.1996, str. 1).

[10] Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2491/2001 (Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 9).

[11] Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 911/2001 (Dz.U. L 129 z 11.5.2001, str. 3).

[12] Dz.U. L 181 z 1. 7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1666/2000 (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 1).

[13] Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 1452/2001 (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11).

[14] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

--------------------------------------------------