32002D0300Dziennik Urzędowy L 103 , 19/04/2002 P. 0024 - 0026


Decyzja Komisji

z dnia 18 kwietnia 2002 r.

ustanawiająca listę stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 1426)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/300/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury [1], zmienioną dyrektywą 98/45/WE [2], w szczególności jej art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu uzyskania dla jednej lub więcej chorób małża bonamiosis i marteiliosis – jeżeli ich przyczyną są czynniki Bonamia ostreae (B. ostreae) i Marteilia refringens (M. refrigens) – statusu strefy zatwierdzonej, Państwa Członkowskie przedkładają odpowiednie uzasadnienia oraz przepisy krajowe zapewniające zgodność z warunkami ustanowionymi w dyrektywie 91/67/EWG.

(2) Decyzja Komisji 93/55/EWG [3], zmieniona decyzją 93/169/EWG [4], zmienia gwarancje dla wprowadzania małżów do stref, dla których zatwierdzono program dla B. ostreae oraz M. refringens.

(3) Program dotyczący bonamiosis i marteiliosis w Irlandii został zatwierdzony na mocy decyzji Komisji 93/56/EWG [5].

(4) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 706/73 z dnia 12 marca 1973 r. dotyczące uzgodnień Wspólnoty obowiązujących w stosunku do Wysp Normandzkich oraz Wyspy Man w zakresie obrotu handlowego produktami rolnymi [6], zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1174/86 [7], stanowi, że ustawodawstwo w dziedzinie weterynarii stosuje się do tych wysp na tych samych warunkach co do Zjednoczonego Królewstwa wobec produktów przywożonych na te wyspy lub wywożonych z wysp do Wspólnoty.

(5) Programy dotyczące bonamiosis oraz marteiliosis przedłożone przez Zjednoczone Królewstwo zostały zatwierdzone na mocy decyzji Komisji odpowiednio 92/528/EWG [8] (Wielka Brytania i Irlandia Północna), 93/57/EWG [9] (Jersey), 93/58/EWG [10] (Guernsey) oraz 93/59/EWG [11] (Wyspa Man).

(6) Irlandia przedłożyła odpowiednie uzasadnienia wymagane do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej odnośnie do B. ostreae oraz M. refringens dla pewnych obszarów w Irlandii oraz przepisy krajowe zapewniające zgodność z wymaganiami utrzymania zatwierdzonego statusu.

(7) Wielka Brytania przedłożyła odpowiednie uzasadnienia wymagane do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej odnośnie do B. ostreae oraz M. refringens dla pewnych obszarów oraz przepisy krajowe zapewniające zgodność z wymaganiami utrzymania zatwierdzonego statusu.

(8) Dokumentacja przekazana przez Irlandię i Wielką Brytanię dla tych stref wykazuje, że strefy te spełniają wymagania art. 5 dyrektywy Rady 91/67/EWG. Kwalifikują się one zatem do nadania im statusu stref zatwierdzonych.

(9) Dla celów jasności i uproszczenia należy sporządzić jedną listę wszystkich zatwierdzonych stref odnośnie do bonamiosis oraz marteiliosis oraz uchylć decyzje zatwierdzające programy wcześniej obowiązujące dla tych stref, które następnie uzyskały status zatwierdzony.

(10) W związku z tym należy uchylić decyzje 92/528/EWG, 93/56/EWG, 93/57/EWG, 93/58/EWG i 93/59/EWG i zastąpić je niniejszą decyzją.

(11) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Strefy uznane za strefy zatwierdzone odnośnie do B. ostreae oraz M. refringens wymieniono w Załączniku.

Artykuł 2

Decyzje 92/528/EWG, 93/56/EWG, 93/57/EWG, 93/58/EWG i 93/59/EWG niniejszym tracą moc.

Odniesienia do uchylonych decyzji należy rozumieć jako odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 kwietnia 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1.

[2] Dz.U. L 189 z 3.7.1998, str. 12.

[3] Dz.U. L 14 z 22.1.1993, str. 24.

[4] Dz.U. L 71 z 24.3.1993, str. 16.

[5] Dz.U. L 14 z 22.1.1993, str. 25.

[6] Dz.U. L 68 z 15.3.1973, str. 1.

[7] Dz.U. L 107 z 24.4.1986, str. 1.

[8] Dz.U. L 332 z 18.11.1992, str. 25.

[9] Dz.U. L 14 z 22.1.1993, str. 26.

[10] Dz.U. L 14 z 22.1.1993, str. 27.

[11] Dz.U. L 14 z 22.1.1993, str. 28.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

STREFY ZATWIERDZONE DLA JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB MAŁŻA B. OSTREAE ORAZ M. REFRIGENS

1.A. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do B. Ostreae

- Cała linia brzegowa Irlandii, z wyłączeniem następujących czterech obszarów:

- Port Cork,

- Zatoka Galway,

- Port Ballinakill,

- Zatoka Clew.

1.B. Strefy w Irlandii zatwierdzone odnośnie do M. refringens

- Cała linia brzegowa Irlandii.

2.A. Strefy w Zjednoczonym Królewstwie, Wyspy Normandzkie i Wyspa Man zatwierdzone odnośnie do B. ostreae

- Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii, z wyłączeniem następujących obszarów:

- południowe wybrzeże Korwalii od Lizard do Start Point,

- obszar wokół ujścia rzeki Solent od Portland Bill do Selsey Bill,

- obszar wzdłuż wybrzeża w Essex od Shoeburyness do Landguard Point.

- Cała linia brzegowa Irlandii Północnej.

- Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

- Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w Zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału La Manche.

- Cała linia brzegowa Wyspy Man.

2.B. Strefy w Zjednoczonym Królewstwie, Wyspy Normandzkie i Wyspa Man zatwierdzone odnośnie do M. refringens

- Cała linia brzegowa Wielkiej Brytanii.

- Cała linia brzegowa Irlandii Północnej.

- Cała linia brzegowa Guernsey i Herm.

- Strefa na wyspie Jersey: strefa obejmuje pasmo pływów strefy przybrzeżnej pomiędzy średnim poziomem przypływów na wyspie Jersey a umowną linią wyznaczoną trzy mile morskie od średniego poziomu odpływów na wyspie Jersey. Strefa znajduje się w Zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału La Manche.

- Cała linia brzegowa Wyspy Man.

--------------------------------------------------