32002D0113Dziennik Urzędowy L 049 , 20/02/2002 P. 0001 - 0160


Decyzja Komisji

z dnia 23 stycznia 2002 r.

zmieniająca decyzję Komisji 1999/217/WE w odniesieniu do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych

(Notyfikowana jako dokument nr C (2002) 88)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/113/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych [1] w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, Komisja przyjęła decyzją 1999/217/WE [2], zmienioną decyzją 2000/489/WE [3], rejestr substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiającym środki konieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 [4], nowe numery, tak zwane "numery FL", powinny być przypisane do każdej substancji aromatycznej. Dodatkowo wszystkie substancje aromatyczne z rejestru powinny zostać podzielone dalej na grupy substancji pokrewnych zgodnie z wykazem grup ustanowionym w tym rozporządzeniu. Informacje te powinny być dostępne dla osób wprowadzających substancje do obrotu, aby mogły one wypełnić swe zobowiązania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1565/2000. Dlatego też rejestr substancji aromatycznych przewiduje nowe numery FL i nowe numery grup.

(3) Części 1, 2, i 3 rejestru załączone do decyzji 1999/217/WE, zmienionej decyzją 2000/489/WE, powinny zostać połączone w jedną część, określoną jako część A, a substancje powinny zostać zamieszczone w wykazie zgodnie z ich numerami FL. Część 4 rejestru powinna zostać zastąpiona tekstem w części B rejestru załączonym do niniejszej decyzji.

(4) Kontrola substancji aromatycznych zgłaszanych przez Państwa Członkowskie i ustanowionych w decyzji 1999/217/WE ujawniła szereg niespójności w numerach chemicznych, nazwach, synonimach i nazwach systematycznych, a także zidentyfikowała szereg przypadków, kiedy ta sama substancja występowała w rejestrze pod różnymi nazwami chemicznymi. Niespójności te powinny zostać skorygowane. W odniesieniu do tych niespójności, których rozstrzygnięcie na tym etapie nie było możliwe, powinien zostać odnotowany przynajmniej fakt występowania takiej niespójności.

(5) W odniesieniu do szeregu substancji wymienionych w decyzji 1999/217/WE, łącznie z substancjami zgłaszanymi w trybie poufnym, niektóre Państwa Członkowskie wycofały swoje odpowiednie zgłoszenia. Substancje te powinny zostać skreślone z rejestru. Podobnie Państwa Członkowskie zgłaszały nowe substancje, które zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96 powinny być objęte programem oceny i dlatego też powinny być włączone do rejestru.

(6) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2232/96 substancję skreśla się z rejestru, jeżeli w wyniku oceny okazuje się, że substancja aromatyczna nie spełnia wymagań określonych w ogólnych kryteriach użycia określonych w Załączniku do wymienionego rozporządzenia. Komitet Naukowy ds. Żywności stwierdził w swej opinii przedstawionej 26 września 2001 r., że 4-allilo-1,2-dimetoksybenzen (metyloeugenol) i 1-allilo-4-metoksybenzen (estragol) są genotoksyczne i dlatego powinny zostać skreślone z rejestru.

(7) Dlatego też dyrektywa 1999/217/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Środków Spożywczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Rejestr załączony do decyzji 1999/217/WE zostaje zastąpiony tekstem Załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 299 z 23.11.1996, str. 1.

[2] Dz.U. L 84 z 27.3.1999, str. 1.

[3] Dz.U. L 197 z 3.8.2000, str. 53.

[4] Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 8.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

Rejestr substancji aromatycznych zgłoszonych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych

Rejestr określonych chemicznie substancji aromatycznych został podzielony na dwie oddzielne części. W części A wymienione są substancje zgodnie z ich numerami FL. W części B wymienione są te substancje, w odniesieniu do których Państwa Członkowskie zażądały poufności w celu ochrony praw własności intelektualnej producenta.

W części A podano — jeśli są dostępne — numery CAS [1], Einecs [2], CoE [3] i FEMA [4].

Numer w kolumnie "uwagi" odnosi się do jednej z poniższych uwag:

1. Substancja, która niezależnie od swych właściwości aromatycznych jest używana do innych celów na lub w środkach spożywczych i dlatego może podlegać dodatkowym przepisom prawnym.

2. Substancja, której używanie podlega środkom ograniczającym lub zakazującym w niektórych Państwach Członkowskich.

3. Substancja, której przyznano pierwszeństwo w programie oceny ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2000.

4. Substancja, dla której należy dostarczyć dodatkowych informacji.

5. Nazwy, synonimy, nazwy systematyczne, numery CAS, Einecs, CoE lub FEMA mogą zawierać niespójności.

Szczegółowa kwestia dotyczy soli i innych związków pochodzących od substancji "źródłowych". Niektóre substancje były przedmiotem zgłoszeń o wysokim stopniu dokładności. Innym substancjom brakuje tej szczegółowej identyfikacji. W przypadku wielu kwasów i zasad nie podano żadnej dokładnej wskazówki obejmującej ich sole. Tymczasowo zakłada się, ale tylko do celów niniejszego rejestru, że sole amonowe, sodowe, potasowe i wapniowe, podobnie jak chlorki, węglany i siarczany, są objęte substancją "źródłową", o ile posiadają właściwości aromatyczne. Oczywiste jest jednak, że ostateczne dopuszczenie zależeć będzie od wyników oceny, która w tym przypadku powinna sprawdzić poprawność tego przyporządkowania.

CZĘŚĆ A

SUBSTANCJE AROMATYCZNE

(uporządkowane według numerów FL)

Nr FL | Grupa chemiczna | CAS | Nazwa | Fema | CoE | Einecs | Nr FL | Synonimy | Nazwa systematyczna | Uwagi |

01.001 | 31 | 138–86–3 | limonen | 2633 | 491 | 205–341–0 | 01.001 | 1,8(9)-p-mentadien; p-menta-1,8-dien; 1-metylo-4-izopropenylo-1-cykloheksen; dipenten; karwen; cinen; citren; | | 5 |

01.002 | 31 | 99–87–6 | 1-izopropylo-4-metylobenzen | 2356 | 620 | 202–796–7 | 01.002 | p-cymen; cymen; p-metylo-izopropylobenzen; 4-izopropylo-1-metylobenzen; cymol; 4-metylo-1-izopropylobenzen; 1-metylo-4-izopropylobenzen | | |

01.003 | 31 | 127–91–3 | pin-2(10)-en | 2903 | 2114 | 204–872–5 | 01.003 | beta-pinen | 6,6-dimetylo-2-metylenobi-cyklo[3.1.1]heptan | |

01.004 | 31 | 80–56–8 | pin-2(3)-en | 2902 | 2113 | 201–291–9 | 01.004 | alfa-pinen | 2,6,6-trimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en | |

01.005 | 31 | 586–62–9 | terpinolen | 3046 | 2115 | 209–578–0 | 01.005 | p-mento-1,4(8)-dien; 1-metylo-4-izopropyli-deno-1-cykloheksen; l, 4(8)-terpadien; | p-menta-1,4(8)-dien | |

01.006 | 31 | 99–83–2 | alfa-felandren | 2856 | 2117 | 202–792–5 | 01.006 | fellandren; 2-metylo-5-izopropylo-1,3-cykloheksa-dien; 4-izopropylo-1-metylo-1,5-cykloheksa-dien | p-menta-1,5-dien | |

01.007 | 31 | 87–44–5 | beta-kariofilen | 2252 | 2118 | 201–746–1 | 01.007 | kariofillen; 2-metyleno-6,10,10-trimetylo-bicyklo-[7,2,0]-imdec-5-en; | 4,11,11-trimetylo-8-metylene-bi-cyklo [7.2.0]undec-4(trans)-en | |

01.008 | 31 | 123–35–3 | mircen | 2762 | 2197 | 204–622–5 | 01.008 | 7-metylo-3-metyleno-1,6-oktadien; | 7-metylo-3-metyleno-okta-1,6-dien | |

01.009 | 31 | 79–92–5 | kamfen | 2229 | 2227 | 201–234–8 | 01.009 | 3,3-dimetylo-2-metylenonorcarnfen; 2,2-dimetylo-3-metylenonorbornan | | |

01.010 | 31 | 1195–32–0 | 1-izopropenylo-4-metylobenzen | 3144 | 2260 | 214–795–9 | 01.010 | 4, alfa-dimetylostyren; p-izopropenylotoluen; 1-metylo-4-izopropenylobenzen; 2-p-tolilo propen; | | |

01.011 | 31 | 644–08–6 | 4-metylo-1,1'-bifenyl | 3186 | 2292 | 211–409–0 | 01.011 | p-metylodifenyl; p-metylofenylobenzen; p-tolilo-fenyl; p-fenylo-toluen; | | |

01.013 | 31 | 92–52–4 | bifenyl | 3129 | 10978 | 202–163–5 | 01.013 | difenyl; fenylobenzen; | | 4 |

01.014 | 31 | 90–12–0 | 1-metylonaftalen | 3193 | 11009 | 201–966–8 | 01.014 | alfa-metylonaftalen; | | |

01.015 | 31 | 100–42–5 | winylobenzen | 3233 | 11022 | 202–851–5 | 01.015 | styren; winylobenzen; fenyloeten; fenyloetylen; | | 2,3 |

01.016 | 31 | 495–62–5 | 1,4(8), 12-bisabolatrien | 3331 | 10979 | 207–805–8 | 01.016 | gamma-bisabolen; gamma-bisabolen; 1-metylo-4-(1,5-dimetylo-1,4-heksadienylo)-1-cykloheksen; | 6-metylo-2-(4-metylo-cykloheks-3-enylideno)hept-5-en | |

01.017 | 31 | 4630–07–3 | walencen | 3443 | 11030 | 225–047–6 | 01.017 | l, 2,3,5,6,7,8a-oktahydro-1,8a-dimetylo-7-izopropenylonaftalen | 1,2-dimetylo-9-izopro pyleno-bi-cyklo [4.4.0]dec-5-en | |

01.018 | 31 | 13877–91–3 | beta-ocymen | 3539 | 11015 | 237–641–2 | 01.018 | trans-beta-ocimen; 1,3,6-oktatrien, 3,7-dimetylo-1,3,6-oktatrien; | 3,7-dimetylokta-1,3 (trans), 6-trien | |

01.019 | 31 | 99–86–5 | alfa-terpinen | 3558 | 11023 | 202–795–1 | 01.019 | 1-metylo-4-izopropylo-1,3-cykloheksadien | p-menta-1,3-dien | |

01.020 | 31 | 99–85–4 | gamma-terpinen | 3559 | 11025 | 202–794–6 | 01.020 | 1-metylo-4-izopropylo-1,4-cykloheksadien; moslen; krytmen; | p-menta-1,4-dien | |

01.021 | 31 | 29350–73–0 | delta-kadinen | | 10982 | 249–580–9 | 01.021 | alfa-, beta-, gamma-, epsilon, delta-kadien; | 2,3,4,7,8,10-heksahydro-1,6-dimetylo-4-izo-propylonaftalen | |

01.022 | 31 | 469–61–4 | alfa-cedren | | 10985 | 207–418–4 | 01.022 | | 2,6,6,8-tetrametylo-tri-cyklo[5.3.1.0(1.5)]undek-8-an | |

01.023 | 31 | 3691–12–1 | 1(5),11-gwajadien | | 11003 | 201–860–1 | 01.023 | l, 4-dimetylo-7-izopropenylo-delta-9,10-oktahydroazulen; alfa-guajen; | 2,8-dimetylo-5-izoprope nylo-bicyklo[5.3.0]dek-1-(7)-en | |

01.024 | 31 | 5208–59–3 | beta-burbonen | | 11931 | | 01.024 | | 2-metylo-8-metyleno-5-izopropylo-tri-cyklo[5.3.0.0(2.6)]decan | |

01.025 | 31 | 30640–46–1 | 2-metylo-1,3-cykloheksadien | | 11797 | 250–269–5 | 01.025 | dihydrotoluen-(l,3); | | |

01.026 | 31 | 88–84–6 | 1(5), 7(11)-gwajadien | | | 201–860–1 | 01.026 | beta-guajen; (1S-cis)- 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-7-izopropylideno-1,4-dimetyloazulen | 2,8-dimetylo-5-izopropylidene-bi-cyklo [5.3.0]dec-1(7)-en | |

01.027 | 31 | 17627–44–0 | bisaboleno-1,8,12-trien | | | 241–610–9 | 01.027 | alfa bisabolen | 6-metylo-2-(4-metylo-cykloheks-3-enylo) hepta-2,5-dien | |

01.028 | 31 | 495–61–4 | beta-bisabolen | | | | 01.028 | | | |

01.029 | 31 | 13466–78–9 | delta-3-karen | 3821 | 10983 | 236–719–3 | 01.029 | 3-karen; izodipren; d-3-karen; kar-3-en; 4,7,7-tri-metylo-3-norcaren; 3,7,7-trimetylobicyklo [4,1,0]hept-3-en | 3,7,7-trimetylo-bicyklo-[4.1.0]hept-3-en | |

01.030 | 31 | 13744–15–5 | beta-cubebene | | 10989 | | 01.030 | | 10-metylo-4-metyleno-7-izopropylo-tri-cyklo[4.4.0.0(1.5)]dekan | |

01.031 | 31 | 30364–38–6 | 1,2-dihydro-1,1,6-trimetylo-naftalen | | | 250–150–8 | 01.031 | dehydrojonen | | |

01.032 | 31 | 7681–88–1 | 2,3-dihydrofarnezen | | | | 01.032 | | | |

01.033 | 31 | 590–73–8 | 2,2-dimetyloheksan | | | 209–689–4 | 01.033 | | | |

01.034 | 31 | 589–43–5 | 2,4-dimetyloheksan | | | 209–649–6 | 01.034 | | | |

01.035 | 31 | 673–84–7 | 2,6-dimetylookta-2,4,6-trien | | | 211–614–5 | 01.035 | allo-ocymen; | | |

01.036 | 31 | 101–81–5 | difenylometan | | 11847 | 202–978–6 | 01.036 | benzylobenzen; fenylobenzyl; 1,1'-metylenebis-benzen; | | |

01.037 | 31 | 112–41–4 | dodec-1-en | | 10992 | 203–968–4 | 01.037 | 1-dodecen; dodecylen; | | |

01.038 | 31 | 112–40–3 | dodekan | | | 203–967–9 | 01.038 | n-dodekan; | | |

01.039 | 31 | 20307–84–0 | delta-elemen | | 10996 | | 01.039 | | 3-izopropenylo-1-izopropylo-4-metylo-4-winylocykloheks-1-en | |

01.040 | 31 | 502–61–4 | alfa-farnezen | 3839 | 10998 | 207–948–6 | 01.040 | 3,7,11-trimetylo, 1,3,6,10-dodekatetraen, (izomer alfa) | 3,7,11-trimetylododeka-1,3,6,10-tetraen | 5 |

01.041 | 31 | 18794–84–8 | beta-farnezen | 3839 | 10999 | 242–582–0 | 01.041 | 3,7,11-trimetylo-1,3,6,10-dodekatrien; 2,6,10-trimetylo-2,6,9,11-dodekatrien | 7,11-dimetylo-3-metyleno-1,6,10-dodekatrien | 5 |

01.042 | 31 | 23986–74–5 | germakra-1(10),4(14),5-trien | | | | 01.042 | germakren D | 3-izopropylo-6-metylo-10-metylenocyklodeka-1,6-dien | |

01.043 | 31 | 6753–98–6 | 3,7,10-humulatrien | | 11004 | 229–816–7 | 01.043 | alfa-humulen; alfa-kariofilen | 1,5,5,8-tetrametylocyklo-undeka-3,7,10-trien | |

01.044 | 31 | 1135–66–6 | izolongifolen | | | 214–494–2 | 01.044 | | 2,2,7,7-tetrametylotri-cyklo [6.2.1(1,8).0(1,6)]undec-5-en | |

01.045 | 31 | 5989–27–5 | d-limonen | 2633 | 491 | 227–813–5 | 01.045 | | p-menta-1,8-dien | |

01.046 | 31 | 5989–54–8 | 1-limonen | 2633 | 491 | 227–815–6 | 01.046 | lewo-limonen; | | 5 |

01.047 | 31 | 475–20–7 | longifolen | | | 207–491–2 | 01.047 | | dekahydro-4,8,8-trimetylo-9-metyleno-1,4-metano-azulen | |

01.049 | 31 | 78–79–5 | 2-metylobuta-1,3-dien | | | 201–143–3 | 01.049 | izopren; 2-metylo-1,3-butadien; beta-metylo-biwinyl; izopentadien; izopentadien; | | |

01.050 | 31 | 589–34–4 | 3-metyloheksan | | | 209–643–3 | 01.050 | | | |

01.051 | 31 | 91–57–6 | 2-metylonaftalen | | 11010 | 202–078–3 | 01.051 | beta-metylonaftaleny; beta-metylonaftalen | | |

01.052 | 31 | 10208–80–7 | alfa-muurolen | | 11011 | | 01.052 | | 2,8-dimetyleno-5-izopropy-lo-bicyklo[4.4.0]dekan | |

01.053 | 31 | 91–20–3 | naftalen | | 11014 | 202–049–5 | 01.053 | naften; smoła Chamfor; | | |

01.054 | 31 | 629–62–9 | pentadekan | | | 211–098–1 | 01.054 | n-pentadekan; | | |

01.055 | 31 | 555–10–2 | beta-felandren | | 11017 | 209–081–9 | 01.055 | | p-menta-1(7), 2-dien | |

01.056 | 31 | 512–61–8 | alfa-santalen | | | | 01.056 | | 1,7-dimetylo-7-(4-metylo-3-pentenylo)tricyklo[2.2.1.0 (2,6)]heptan | |

01.057 | 31 | 629–59–4 | tetradekan | | | 211–096–0 | 01.057 | n-tetradekan | | |

01.058 | 31 | 475–03–6 | 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimetylonaftalen | | | 207–490–7 | 01.058 | jonen; 1,1,6-trimetylotetralina, frambilen | | |

01.059 | 31 | 3387–41–5 | 4(10)-tujon | | 11018 | 222–212–4 | 01.059 | | 4-metyleno-1-izopropylo-bicyklo [3.1.0]heksan | |

01.060 | 31 | 508–32–7 | 1,1,7-trimetylotricyklo[2.2.1.0.(2.6)]heptan | | | 208–083–7 | 01.060 | tricyklen | | |

01.061 | 31 | 16356–11–9 | undeka-1,3,5-trien | 3795 | | 240–416–1 | 01.061 | | | |

01.062 | 31 | 98–83–9 | (1-metyloetenylo)benzen | | | 202–792–5 | 01.062 | 2-fenylopropen; beta-fenylopropen; alfa-metylostyrol; izopropylofenyloetylen; metylostyren; | | |

01.064 | 31 | 3338–55–4 | cis-3,7-dimetylo-1,3,6-oktatrien | | | 222–081–3 | 01.064 | | | |

01.065 | 31 | 4221–98–1 | (R)-5-(1-metyloetylo)-2-metylo-1,3-cykloheksadien | 2856 | 2117 | 224–167–6 | 01.065 | | | 5 |

01.066 | 31 | | 2-cedren | | | | 01.066 | | 2,2,4,8-tetrametylotri-cyklo [5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-8(9)-en | |

01.067 | 31 | | 8(14)-cedren | | | | 01.067 | beta-cedren | 2,2,4,8-tetrametylotricyklo-[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-4(14)-en | |

01.068 | 31 | 592–98–3 | 3-okten | | | | 01.068 | | | |

01.069 | 31 | 38533–54–9 | 1,3,5,8-undekatren | | | | 01.069 | | | |

02.001 | 02 | 78–83–1 | izobutanol | 2179 | 49 | 201–148–0 | 02.001 | izobutanol; izopropylokarbinol | | |

02.002 | 01 | 71–23–8 | propan-1-ol | 2928 | 50 | 200–746–9 | 02.002 | alkohol propylowy; | | |

02.003 | 02 | 123–51–3 | izopentanol | 2057 | 51 | 204–633–5 | 02.003 | alkohol izoamylowy; alkohol izopentylowy; 3-metylo-1-butanol; alkohol izopentylowy; izobutylokarbinol; | 3-metylobutan-1-ol | |

02.004 | 01 | 71–36–3 | butan-1-ol | 2178 | 52 | 200–751–6 | 02.004 | propylokarbinol; hydroksybutan; alkohol masłowy | | 4 |

02.005 | 01 | 111–27–3 | heksan-1-ol | 2567 | 53 | 203–852–3 | 02.005 | alkohol C-6; alcohol n-heksylowy; alkohol kaprynowy; amylokarbinol; n-heksanol | | |

02.006 | 01 | 111–87–5 | oktan-1-ol | 2800 | 54 | 203–917–6 | 02.006 | alkohol C-8; alkohol n-oktylowy; heptylo-karbinol; alkohol kaprylowy; alkohol kaprylowy; pierwszorzędowy alkohol oktylowy; | | |

02.007 | 01 | 143–08–8 | nonan-1-ol | 2789 | 55 | 205–583–7 | 02.007 | alkohol C-9; alkohol pelargonowy; nonalol; oktylokarbinol; alkohol pelargonowy; alkohol n-nonylowy | | |

02.008 | 01 | 112–53–8 | dodekan-1-ol | 2617 | 56 | 203–982–0 | 02.008 | alkohol C-12; alkohol laurylowy; alkohol Laurie; alkohol dodecylowy; 1-dodekanol; undecylokarbinol; | | |

02.009 | 01 | 36653–82–4 | heksadekan-1-ol | 2554 | 57 | 253–149–0 | 02.009 | alkohol cetylowy; alkohol C-16; alkohol n-heksadecylowy; alkohol palmitylowy; | | |

02.010 | 23 | 100–51–6 | alkohol benzylowy | 2137 | 58 | 202–859–9 | 02.010 | alfa-hydroksytoluen; fenylokarbinol; fenylometanol; alkohol fenylometylowy | | 1 |

02.011 | 04 | 106–22–9 | cytronellol | 2309 | 59 | 203–375–0 | 02.011 | | 3,7-dimetylo-okt-6-en-1-ol | |

02.012 | 03 | 106–24–1 | geraniol | 2507 | 60 | 203–377–1 | 02.012 | 2,6-dimetylo-2,6-oktadien-8-ol; trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ol; | 3,7-dimetylookta-2(trans), 6-dien-1-ol | |

02.013 | 06 | 78–70–6 | linalol | 2635 | 61 | 201–134–4 | 02.013 | 2,6-dimetylo-oktadien-2,7-ol-6; 2,6-dimetylo-2,7-oktadien-6-ol; linalol; Licareol; Coriandrol | 3,7-dimetylokta-1,6-dien-3-ol | |

02.014 | 06 | 98–55–5 | alfa-terpinol | 3045 | 62 | 202–680–6 | 02.014 | alfa-terpinol; 1-metylo-4-izopropylo-1-cykloheksen-8-ol; alfa-terpilenol; terpineol | p-ment-1-en-8-ol | |

02.015 | 08 | 89–78–1 | mentol | 2665 | 63 | 201–939–0 | 02.015 | 2-izopropylo-5-metylocykloheksanol; heksahydrotymol; 5-metylo-2-izopropyloheksa hydrofenol; 5-metylo-2-izopropylocykloheksanol | cis(l, 3)-trans(l, 4)-mentan-3-ol | 5 |

02.016 | 08 | 507–70–0 | borneol | 2157 | 64 | 208–080–0 | 02.016 | kamfol; Baros; d-kamfanol; 2-hydroksykamfen; 2-kamfanol; alkohol bornylowy; borneokamfor | 1,7,7-trimetylo-bicyklo [2.2.1]heptan-2-ol | |

02.017 | 22 | 104–54–1 | alkohol cynamonowy | 2294 | 65 | 203–212–3 | 02.017 | alkohol cynamonowy; alcohol gamma-fenyloallilowy; 3-fenylo-2-propen-1-ol; 2-propen-1-ol, -3-fenyl; | 3-fenyloprop-2-enol | |

02.018 | 06 | 7212–44–4 | nerolidol | 2772 | 67 | 230–597–5 | 02.018 | 3,7,11-trimetylo-1,6,10-dodekatrien-3-ol; Peruviol; dodekatrien; Melaleucol; | 3,7,11-trimetylo-1,6(cis), 10-dodekatrien-3-ol | 5 |

02.019 | 15 | 60–12–8 | 2-fenyloetan-1-ol | 2858 | 68 | 200–456–2 | 02.019 | alkohol fenetylowy; alkohol beta-fenetylowy; 1-fenylo-2-etanol; alkohol 2-fenyloetylowy; benzylokarbinol | | |

02.020 | 03 | 2305–21–7 | heks-2-en-1-ol | 2562 | 69 | 218–972–1 | 02.020 | 2-heksenol; alkohol 3-propyloallilowy | | |

02.021 | 01 | 111–70–6 | heptan-1-ol | 2548 | 70 | 203–897–9 | 02.021 | alkohol heptylowy; alkohol C-7; hydroksyheptan; alkohol enantylowy; alkohol enantowy; pierwszorzędowy alkohol heptylowy; heksylokarbinol; hydroksyheptan | | |

02.022 | 05 | 123–96–6 | oktan-2-ol | 2801 | 71 | 204–667–0 | 02.022 | drugorzędowy alkohol oktylowy; metyloheksylo-karbinol; drugorzędowy alkohol kaprylowy; heksylometylokarbinol | | |

02.023 | 05 | 3391–86–4 | okt-1-en-3-ol | 2805 | 72 | 222–226–0 | 02.023 | amylovinylokarbinol; (amylovinylokarbinol); alkohol Matsutake; alkohol Matsuka; n-pentylovinylokarbinol | | |

02.024 | 01 | 112–30–1 | dekan-1-ol | 2365 | 73 | 203–956–9 | 02.024 | alkohol C-10; alkohol n-decylowy; nonylo-karbinol; alkohol decylowy; alkohol kaprylowy; | | |

02.026 | 02 | 106–21–8 | 3,7-dimetylooktan-1-ol | 2391 | 75 | 203–374–5 | 02.026 | tetrahydrogeraniol; dihydrocitronellol | | |

02.027 | 04 | 141–25–3 | rodinol | 2980 | 76 | 205–473–9 | 02.027 | alfa-cytronellol; 2,6-dimetylo-1-okten-8-ol; 2,6-dimetylo-1-okten-8-ol | 3,7-dimetylookt-7-en-1-ol | |

02.028 | 06 | 78–69–3 | 3,7-dimetylooktan-3-ol | 3060 | 77 | 201–133–9 | 02.028 | tetrahydrolinalol; tetrahydrolinalol; 1-etylo-1,5-dimetyloheksanol | | |

02.029 | 03 | 4602–84–0 | 3,7,11-trimetylododeka-2,6,10-trien-1-ol | 2478 | 78 | 225–004–1 | 02.029 | farnezol; 2,6,1 0-trimetylo-2,6,1 0-dodekatrien-1 2-ol | | |

02.030 | 22 | 101–85–9 | alkohol alfa-pentylocynamylowy | 2065 | 79 | 202–982–8 | 02.030 | alkohol amylocynamylowy; 2-amylo-3-fenylo-2-propen-1-ol; 2-benzylidenoheptanol; | 2-pentylo-3-fenyloprop-2-enol | |

02.031 | 22 | 122–97–4 | 3-fenylopropan-1-ol | 2885 | 80 | 204–587–6 | 02.031 | alkohol hydrocynamylowy; alkohol fenylo-propylowy; alkohol benzyloetylowy; alkohol dihydrocynamylowy; | | |

02.033 | 21 | 93–54–9 | 1-fenylopropan-1-ol | 2884 | 82 | 202–256–0 | 02.033 | fenyloetylokarbinol; alkohol 1-fenylopropylowy; alkohol alfa-etylobenzylowy; etylofenylo-karbinol | | |

02.034 | 21 | 705–73–7 | 1-fenylopentan-2-ol | 2953 | 83 | 211–887–0 | 02.034 | alkohol alfa-propylofenyloetylowy; benzylo-propylokarbinol; alkohol benzylobutylowy; benzylopropylokarbinol; n-propylobenzylo-karbinol | | |

02.035 | 06 | 100–86–7 | 2-metylo-1-fenylopropan-2-ol | 2393 | 84 | 202–896–0 | 02.035 | 2-benzylo-2-propanol; 2-hydroksy-2-metylo-1-fenylopropanon; benzylodimetylokarbinol | | |

02.036 | 21 | 2344–70–9 | 4-fenylobutan-2-ol | 2879 | 85 | 219–055–9 | 02.036 | fenyloetylometylokarbinol; metylo-2-fenyletylo-karbinol | | |

02.037 | 06 | 10415–87–9 | 3-metylo-1-fenylopentan-3-ol | 2883 | 86 | 233–889–0 | 02.037 | fenyloetylo —metyloetylokarbinol; 3-metylo-1-fenylo-3-pentanol; | | |

02.038 | 08 | 1632–73–1 | alkohol fenchylowy | 2480 | 87 | 216–639–5 | 02.038 | 2-fenchanol; alfa-fenchol; l, 3,3-trimetylo-2-nor-bornanol; 1,3,3-trimetylobicyklo-2,2,1-heptan-2-ol | 1,3,3-trimetylo-bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol | |

02.039 | 23 | 536–60–7 | alkohol-4-izopropylobenzylowy | 2933 | 88 | 208–640–4 | 02.039 | kuminol; p-cymen-7-ol; kuminyl alkohol; alkohol kuminowy; p-Cymen-7-ol | | |

02.040 | 01 | 71–41–0 | pentan-1-ol | 2056 | 514 | 200–752–1 | 02.040 | alkohol amylowy; alkohol pentylowy; n-butylokarbinol | | |

02.041 | 06 | 75–85–4 | 2-metylobutan-2-ol | | 515 | 200–908–9 | 02.041 | alkohol t-amylowy | | |

02.042 | 06 | 1197–01–9 | 2-(4-metylofenylo)propan-2-ol | 3242 | 530 | 214–817–7 | 02.042 | p-cymeno-8-ol; alkohol p-alfa-alfa-trimetylo benzylowy; 2-p-tolilo-2-propanol; 8-hydroksy p-cymen; dimetylo-p-tolilokarbinol | | |

02.043 | 02 | 97–95–0 | 2-etylobutan-1-ol | | 543 | 202–621–4 | 02.043 | | | |

02.044 | 05 | 589–82–2 | heptan-3-ol | 3547 | 544 | 209–661–1 | 02.044 | n-butyloetyl okarbinol; etylobutylokarbinol | | |

02.045 | 05 | 543–49–7 | ropan-2-ol | 3288 | 554 | 208–844–3 | 02.045 | 2-hydroksyheptan; amylometylokarbinol; drugo-rzędowy alkohol heptylowy; metyloamylo-karbinol | | |

02.046 | 05 | 589–55–9 | heptan-4-ol | | 555 | 209–651–7 | 02.046 | | | |

02.047 | 09 | 107–74–4 | 3,7-dimetylo-oktan-1,7-diol | 2586 | 559 | 203–517–1 | 02.047 | hydroksycitronellol; 7-hydroksy-3,7-dimetylooktan-1-ol; hydroksydihydrocitronellol | | |

02.049 | 03 | 7786–44–9 | nona-2,6-dien-1-ol | 2780 | 589 | 232–097–2 | 02.049 | nonadienol; alkohol listny fiołka wonnego (2(E), 6(Z)-nonadienol) | | |

02.050 | 03 | 20273–24–9 | pent-2-en-1-ol | | 665 | 2164157 | 02.050 | | | |

02.051 | 22 | 10521–91–2 | 5-fenylopentan-1-ol | 3618 | 674 | 234–064–8 | 02.051 | alkohol fenyloamylowy | | |

02.052 | 06 | 75–65–0 | 2-metylopropan-2-ol | | 698 | 200–889–7 | 02.052 | 1,1-dimetyloetanol; tertbutanol; tert. butanol, 1,1-dimetyloetanol; tert.-butanol | | |

02.053 | 22 | 3360–41–6 | 4-fenylobutan-1-ol | | 699 | 222–128–8 | 02.053 | | | |

02.054 | 06 | 80–53–5 | p-mentano-1,8-diol | | 701 | 201–288–2 | 02.054 | wodzian terpinu; 4-hydroksy-alfa, alfa, 4-tri-metylocykloheksanometanol; glikol dipentenu | | |

02.055 | 02 | 3452–97–9 | 3,5,5-trimetyloheksan-1-ol | 3324 | 702 | 222–376–7 | 02.055 | alkohol trimetyloheksylowy; izononanol | | |

02.056 | 04 | 928–96–1 | heks-3(cis)-en-1-ol | 2563 | 750 | 213–192–8 | 02.056 | alkohol listny; beta-gamma-heksenol; cis-3-heksenol, heks-3-en-1-ol | | 5 |

02.057 | 01 | 112–42–5 | undekan-1-ol | 3097 | 751 | 203–970–5 | 02.057 | alkohol C-11, undecylowy alkohol; alkohol undecylowy, decylo-karbinol; 1-hendecanol | | |

02.058 | 03 | 106–25–2 | nerol | 2770 | 2018 | 203–378–7 | 02.058 | nerolol; neraniol; nerosol; Gs-3,7-dimetylo-2,6, oktadien-1-ol; allerol; cis-2,6-dimetylo-2,6-oktadien-8-ol; nerodol; neraniol | 3,7-dimetylo-2 (cis), 6-oktadien-1-ol | |

02.059 | 08 | 124–76–5 | izoborneol | 2158 | 2020 | 204–712–4 | 02.059 | izokamfol; izoborneol; izokamfol; alkohol izobornylowy; (ekso)-2-kamfanol; (ekso)-2-bornanol; bornan-2-ol | 1,7,7-trimetylobicyklo [2.2.1]heptan-2-ol | |

02.060 | 07 | 536–59–4 | p-menta-1,8-dien-7-ol | 2664 | 2024 | 208–639–9 | 02.060 | alkohol z pachnotki uprawnej; alkohol perililowy; 1-hydroksymetylo-4-izopropenylo-1-cykloheksen; alkohol dihydrokuminikowy | | |

02.061 | 08 | 619–01–2 | dihydrokarwol | 2379 | 2025 | 210–575–1 | 02.061 | 8-p-menten-2-ol; 6-metylo-3-izopropenylo-cykloheksanol | p-ment-8-en-2-ol | |

02.062 | 08 | 99–48–9 | karwol | 2247 | 2027 | 202–757–4 | 02.062 | p-menta-6,8-dien-2-ol; 1-metylo-4-izopropenylo-6-cykloheksen-2-ol | p-menta-1,8-dien-2-ol | |

02.063 | 08 | 2216–52–6 | d-neomentol | 2666 | 2028 | 218–691–4 | 02.063 | 2-propyl-izo-5-metylocykloheksanol; 2-izopropylo-5-metylocykloheksanol | [1S-(1alfa, 2alfa, 5beta)]-2-izopropylo-5-metylo-cykloheksanol | |

02.064 | 21 | 98–85–1 | 1-fenyloetan-1-ol | 2685 | 2030 | 202–707–1 | 02.064 | alkohol alfa-metylobenzylowy; metylofenylo-karbinol; alkohol styrallilu; metylofenylo-karbinol; 1-fenylo-1-hydroksyetan; | | |

02.065 | 21 | 7779–78–4 | 4-metylo-1-fenylopentan-2-ol | 2208 | 2031 | 231–939–6 | 02.065 | benzyloizobutylokarbinol; alkohol alfa-izobutylofenetylowy; 2-metylopropylobenzylo-karbinol; 4-metylo-1-fenylo-2-pentanol | | |

02.066 | 21 | 17488–65–2 | 4-fenylobut-3-en-2-ol | 2880 | 2032 | 241–501–6 | 02.066 | metylostyrylokarbinol; alkohol alfa-metylo-cynamylowy | | |

02.067 | 05 | 89–79–2 | izopulegol | 2962 | 2033 | 201–940–6 | 02.067 | 1-metylo-4-izopropenylo cykloheksan-3-ol; p-mento-8 (9)-en-3-ol | p-ment-8-en-3-ol | |

02.068 | 03 | 107–18–6 | prop-2-en-1-ol | | 2136 | 203–470–7 | 02.068 | alkohol allilowy; 2-propeno-1-ol; 1-propenol-3; winylokarbinol | | |

02.070 | 08 | 108–93–0 | cykloheksanol | | 2138 | 203–630–6 | 02.070 | heksalina; heksahydrofenol, hydroksycyklo-heksan; | | |

02.071 | 08 | 499–69–4 | p-mentan-2-ol | 3562 | 2228 | 207–885–4 | 02.071 | heksahydrokarwakrol; 3-izopropylo-6-metylocykloheksanol; karwomentol; 1-metylo-4-izopropylo-2-cykloheksanol | | 5 |

02.072 | 06 | 562–74–3 | 4-terpinenol | 2248 | 2229 | 209–235–5 | 02.072 | 4-karwomentenol; 1-metylo-4-izopropylocyklo-heks-1-en-4-ol; 1-p-menteno-4-ol; origanol; 1-metylo-4-izopropyl | p-ment-1-en-4-ol | |

02.073 | 22 | 1123–85–9 | 2-fenylopropan-1-ol | 2732 | 2257 | 214–379–7 | 02.073 | alkohol hydratropowy; alkohol hydratropylowy; alkohol 2-fenylopropylowy; | | |

02.074 | 04 | 6126–50–7 | heks-4-en-1-ol | 3430 | 2295 | | 02.074 | | | |

02.075 | 08 | 18675–34–8 | neo-dihydrokarwol | | 2296 | | 02.075 | | p-ment-8-en-2-ol | |

02.076 | 02 | 137–32–6 | 2-metylobutan-1-ol | | 2346 | 205–289–9 | 02.076 | | | |

02.077 | 05 | 584–02–1 | pentan-3-ol | | 2349 | 209–526–7 | 02.077 | dietylokarbinol | | |

02.078 | 01 | 64–17–5 | tanol | 2419 | 11891 | 200–578–6 | 02.078 | metylokarbinol; alkohol etylowy bezwodny; alkohol absolutny; alkohol bezwodny; alkohol odwodniony; wodzian etylu; wodorotlenek etylu | | 1 |

02.079 | 05 | 67–63–0 | zopropanol | 2929 | | 200–661–7 | 02.079 | alkohol izopropylowy; propan-2-ol; izopropanol; dimetylokarbinol; alkohol izopropylowy; izo-propanol; petrohol; drugorzędowy alkohol propylowy | | 1 |

02.080 | 21 | 536–50–5 | 1-(p-tolilo)etan-1-ol | 3139 | 10197 | 208–637–8 | 02.080 | alkohol p-alfa-dimetylobenzylowy; p-tolilo-metylokarbinol; 1-p-tolilo-1-etanol; p-tolilo-metylokarbinol | 1-(4-metylofenylo)etan— 1-ol | |

02.081 | 05 | 108–82–7 | 2,6-dimetyloheptan-4-ol | 3140 | 11719 | 203–619–6 | 02.081 | di-izobutylokarbinol; diizobutylokarbinol, | | |

02.082 | 02 | 104–76–7 | 2-etyloheksan-1-ol | 3151 | 11763 | 203–234–3 | 02.082 | alkohol 2-etyloheksylowy | | |

02.083 | 08 | 491–04–3 | p-ment-1-en-3-ol | 3179 | 10248 | 207–725–3 | 02.083 | piperitol | | |

02.085 | 08 | 546–79–2 | wodzian sabinenu | 3239 | 10309 | 208–911–7 | 02.085 | wodzian sabinenu; tujano-4-ol | 1-izopropylo-4-metylobicyklo [3.1.0]heksan-4-ol | |

02.086 | 05 | 1653–30–1 | undekan-2-ol | 3246 | 11826 | 216–722–6 | 02.086 | drugorzędowy alkohol undecylowy; metylo-nonylokarbinol | | |

02.087 | 05 | 628–99–9 | nonan-2-ol | 3315 | 11803 | 211–065–1 | 02.087 | metylo-n-heptylokarbinol; drugorzędowy-n-nonanol; metyloheptylokarbinol | | |

02.088 | 05 | 6032–29–7 | pentan-2-ol | 3316 | 11696 | 227–907–6 | 02.088 | drugorzędowy alkohol amylowy; alfa-metylo-butanol; metylo-n-propylokarbinol; metylo-n-propylokarbinol; propylometylokarbinol; | 2-hydroksymetylo-6,6-dimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en | |

02.089 | 05 | 623–37–0 | heksan-3-ol | 3351 | 11775 | 210–790–0 | 02.089 | etylopropylokarbinol | | |

02.090 | 03 | 31502–14–4 | non-2 (trans)-en-1-ol | 3379 | 10292 | 250–662–1 | 02.090 | | | 5 |

02.091 | 07 | 515–00–4 | mirtenol | 3439 | 10285 | 208–193–5 | 02.091 | 6,6-dimetylo-2-oksometylobicyklo[l, 3,3]-hept-2-en; 10-hydroksy-2-pinen; 2-pinen-10-ol | 2-hydroksymetylo-6,6-di metylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en | |

02.092 | 08 | 57069–86–0 | dehydrodihydrojonol | 3446 | 10195 | | 02.092 | alfa, 2,6,6-tetrametylo-1,3-cykloheksadien-1-propanol; | 4-(2,6,6-trimetylo-1,3-cykloheksadienylo)-butan-2-ol | |

02.093 | 04 | 35854–86–5 | non-6-en-1-ol | 3465 | 10294 | 252–764–1 | 02.093 | cis-6-nonenol | | 5 |

02.094 | 04 | 20125–84–2 | okt-3-en-1-ol | 3467 | 10296 | 243–533–6 | 02.094 | cis-3-oktenol | | 5 |

02.095 | 06 | 18368–91–7 | 2-etylofenchol | 3491 | 10208 | 242–243–7 | 02.095 | 2-etylo-1,3,3-trimetylo-2-norbornanol; | 2-etylo-1,3,3-trimetylo-bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol | |

02.096 | 06 | 586–82–3 | 1-terpinenol | 3563 | 10252 | 209–585–9 | 02.096 | 4-izopropylo-1-metylo-3-cykloheksen-1-ol; 1-metylo-4-izopropylo-3-cykloheksen-1-ol; p-menten-1-ol, p-3-mentenol-1 | p-ment-3-en-1-ol | |

02.097 | 06 | 138–87–4 | beta-terpineol | 3564 | 10254 | 205–342–6 | 02.097 | 1-metylo-4-izopropenylocykloheksan-1-ol; 4-izopropenylo-1-metylo-1-cykloheksanol; | p-ment-8(10)-en-1-ol | |

02.098 | 05 | 589–98–0 | oktan-3-ol | 3581 | 11715 | 209–667–4 | 02.098 | etylo —n-amylokarbinol; amyloetylokarbinol; d-n-oktanol; amyloetylokarbinol; | | |

02.099 | 05 | 616–25–1 | pent-1-en-3-ol | 3584 | 11717 | 210–472–1 | 02.099 | b-pentenol; winyloetylo karbinol; etylowinylo-karbinol | | |

02.100 | 08 | 5947–36–4 | pinokarweol | 3587 | 10303 | 227–705–8 | 02.100 | 2(10)-pinen-3-ol; 6,6-dimetylo-3-hydroksy-2-metyloenebicyklo[3.1.1]-heptane; 2(10)-pinenol-3 | 3-hydroksy-6,6 dimetylo-2-metyleno-bicyklo [3.1.1]heptan | |

02.101 | 08 | 473–67–6 | pin-2-en-4-ol | 3594 | 10304 | 207–470–8 | 02.101 | werbenol; 4-hydroksy-2,6,6-trimetylobicyklo [3.1.1]hept-2-en; d-werbenol; 2-pinenol-4 | 4,6,6-trimetylo-bicyklo [3.1.1]hept-3-en-2-on | |

02.102 | 05 | 76649–14–4 | okt-3-en-2-ol | 3602 | | 278–508–9 | 02.102 | trans-3-okten-2-ol | | |

02.103 | 05 | 1565–81–7 | dekan-3-ol | 3605 | 10194 | | 02.103 | heptyloetylo karbinol; etyloheptylokarbinol | | |

02.104 | 05 | 4798–44–1 | heks-1-en-3-ol | 3608 | 10220 | 225–355–0 | 02.104 | 1-winylobutan-1-ol; winylopropylokarbinol; propylowinylokarbinol | | |

02.105 | 08 | 25312–34–9 | 4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksenylo)but-3-en-2-ol | 3624 | | 246–815–7 | 02.105 | alfa-jonol; | | |

02.106 | 08 | 22029–76–1 | 4-(2,2,6-trimetylo-1-cykloheksenylo)but-3-en-2-ol | 3625 | | 244–735–7 | 02.106 | beta-jonol; | | |

02.107 | 08 | 3293–47–8 | dihydro-beta-jonol | 3627 | | 221–957–2 | 02.107 | beta-dihydrojonol | 4-(2,2,6-trimetylocyklo-heks-1-enylo)-butan-2-ol | |

02.108 | 06 | 103–05–9 | 2-metylo-4-fenylobutan-2-ol | 3629 | 10281 | 203–074–4 | 02.108 | fenyloetylodimetylokarbinol; 1,1-dimetylo-3-fenylo-1-propanol; dimetylofenyloetylokarbinol; | | |

02.109 | 03 | 556–82–1 | 3-metylobut-2-en-1-ol | 3647 | 11795 | 209–141–4 | 02.109 | prenol | | |

02.110 | 04 | 36806–46–9 | 2,6-dimetylohept-6-en-1-ol | 3663 | | 253–223–2 | 02.110 | | | |

02.111 | 05 | 598–75–4 | 3-metylobutan-2-ol | 3703 | | 209–950–2 | 02.111 | metyloizopropylokarbinol; izopropylometylo-karbinol | | |

02.112 | 03 | 41453–56–9 | non-2(cis)-en-1-ol | 3720 | 10292 | 255–376–0 | 02.112 | z-2-nonen-1-ol | | 5 |

02.113 | 04 | 64275–73–6 | okt-5(cis)-en-1-ol | 3722 | | 264–764–9 | 02.113 | z-5-octen-1-ol | | |

02.114 | 07 | 1901–38–8 | 2-(2,2,3-trimetylocyklopent-3-enylo)etan-1-ol | 3741 | | 217–600–5 | 02.114 | alkohol alfa-kamfolenowy; 2-(2,3,3-trimetylocyklopent-3-en-1-yl)etanol; | | |

02.115 | 02 | 589–35–5 | 3-metylopentan-1-ol | 3762 | 10275 | 209–644–9 | 02.115 | 2-etylu-4-butanol | | |

02.118 | 06 | 472–97–9 | alkohol beta-kariofilenowy | | 10188 | 207–458–2 | 02.118 | kariolan-1-ol; izokariolan | 4,4,8-trimetylo-tricyklo [6.3.1.0(2.5)]dodekan-1-ol | |

02.119 | 07 | 28231–03–0 | cedrenol | | 10189 | 248–917–7 | 02.119 | | metanol 2,6,6 trimetylo-tricyklo[5.3.1.0(1.5)]undec-8-en-8-ylowy | |

02.120 | 06 | 77–53–2 | cedrol | | 10190 | 201–035–6 | 02.120 | alkohole z olejku drzewa cedrowego; oktahydro-3,6,8,8-tetrametylo-1 H-3a, 7-metanoazulen-6-ol; 8betaH-cedran-8-ol | 2,6,6,8-tetrametylo-tricyklo[5.3.1.0(1.5)]undekan-8-ol | |

02.121 | 05 | 78–92–2 | butan-2-ol | | 11735 | 201–158–5 | 02.121 | 2-hydroksybutan; wodzian butylenu; metyloetylo –karbinol; drugorzędowy alkohol butylowy | | 1,4 |

02.122 | 07 | 3269–90–7 | p-menta-1,8(10)-dien-9-ol | | 10239 | 221–889–3 | 02.122 | p-menta-1,8-dien-10-ol | | |

02.123 | 06 | 115–18–4 | 2-metylobut-3-en-2-ol | | 11794 | 204–068–4 | 02.123 | | | |

02.124 | 05 | 1569–60–4 | 6-metylohept-5-en-2-ol | | 10264 | 216–377–1 | 02.124 | | | |

02.125 | 04 | 112–43–6 | undec-10-en-1-ol | | 10319 | 203–971–0 | 02.125 | undecen-1-ol; alkohol C-11; alkohol undecylenowy | | |

02.126 | 01 | 112–72–1 | tetradekan-1-ol | | 10314 | 204–000–3 | 02.126 | alkohol mirystylowy; alkohol C-14; alkohol mirystynowy | | |

02.128 | 23 | 105–13–5 | alkohol p-anyżowy | 2099 | 66 | 203–273–6 | 02.128 | alkohol anyżowy; alkohol Anise; | alkohol 4-metoksybenzylowy | |

02.129 | 06 | 515–69–5 | bisabola-1,12-dien-8-ol | | 10178 | 208–205–9 | 02.129 | alfa-bisabolol | 6-metylo-2-(4-metylocyklo-heks-3-enyl)hept-5-en-2-ol | |

02.130 | 03 | 6117–91–5 | but-2-en-1-ol | | 11737 | 228–086–7 | 02.130 | | | |

02.131 | 05 | 598–32–3 | but-3-en-2-ol | | | 209–929–8 | 02.131 | | | |

02.132 | 09 | 107–88–0 | butan-1,3-diol | | | 203–529–7 | 02.132 | glikol 1,3-butylenowy | | |

02.133 | 10 | 513–85–9 | butano-2,3-diol | | 10181 | 208–173–6 | 02.133 | glikol 2,3-butylenowy; glikol dimetyloetylenowy | | |

02.134 | 07 | 4442–79–9 | 2-cykloheksyloetan-1-ol | | | 224–672–1 | 02.134 | | | |

02.135 | 08 | 96–41–3 | cyklopentanol | | 10193 | 202–504–8 | 02.135 | alkohol cyklopentylowy | | |

02.136 | 05 | 51100–54–0 | dec-1-en-3-ol | 3824 | | 256–967–6 | 02.136 | | | |

02.137 | 03 | 22104–80–9 | dec-2-en-1-ol | | 11750 | 244–784–4 | 02.137 | | | |

02.138 | 04 | 13019–22–2 | dec-9-en-1-ol | | | 235–878–6 | 02.138 | omega-decenol; alkohol decylenowy | | |

02.139 | 03 | 18409–21–7 | deka-2,4-dien-1-ol | 3911 | 11748 | 242–291–9 | 02.139 | | | 5 |

02.140 | 06 | 2270–57–7 | 1,2-dihydrolinalol | | | | 02.140 | | 3,7-dimetylokt-6-en-3-ol | |

02.141 | 07 | 128–50–7 | 2-(6,6-dimetylobicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)etan— 1-ol | 3938 | | 204–890–3 | 02.141 | nopol; 6,6-dimetylo-2-norpineno-2-etanol; 2-hydroksyetylo-6,6-dimetylo-bicyklo [3,1,1]-hept-2-en | | |

02.142 | 05 | 464–07–3 | 3,3-dimetylobutan-2-ol | | | 207–347–9 | 02.142 | alkohol pinakolylowy; 3,3-dimetylo-2-butanol; czwartorzędowy butylometylokarbinol | | |

02.143 | 10 | 76–09–5 | 2,3-dimetylobutan-2,3-diol | | | 200–933–5 | 02.143 | pinakol; pinakon; 2,3-dimetylo-2,3-butanediol | | |

02.144 | 06 | 18479–58–8 | 2,6-dimetylo-okt-7-en-2-ol | | | 242–362–4 | 02.144 | dihydromyrcenol; dihydromyrcenat; myrcetol; dimyrcetal; | | |

02.145 | 05 | 29414–56–0 | 2,6-dimetylo-okta-1,5,7-trien-3-ol | | | 249–613–7 | 02.145 | notrienol | | |

02.146 | 06 | 29957–43–5 | 3,7-dimetylo-okta-1,5,7-trien-3-ol | 3830 | 10202 | 249–975–6 | 02.146 | | | 5 |

02.147 | 06 | 151–19–9 | 3,6-dimetylo-oktan-3-ol | | | 205–787–6 | 02.147 | | | |

02.148 | 05 | 10203–28–8 | dodekan-2-ol | | 11760 | 233–500–4 | 02.148 | | | |

02.149 | 06 | 639–99–6 | elemol | | 10205 | 211–360–5 | 02.149 | | 2-(4-metylo-3-izopro-pyleno-4-winylocyklo-heksylo) propan-2-ol | |

02.150 | 06 | 1113–21–9 | linalol geranylu | | | 214–201–8 | 02.150 | | 3,7,11,15-tetrametylo-heksedeka-1,6,10,14-tetraen-3-ol | |

02.151 | 03 | 33467–76–4 | hept-2-en-1-ol | | 11773 | 251–534–8 | 02.151 | | | 5 |

02.152 | 04 | 10606–47–0 | hept-3-en-1-ol | | 10219 | | 02.152 | | | |

02.153 | 03 | 33467–79–7 | hept-2,4-dien-1-ol | | | 251–535–3 | 02.153 | | | |

02.154 | 01 | 1454–85–9 | heptadekan-1-ol | | | | 02.154 | | | |

02.155 | 05 | 4938–52–7 | 1-hepten-3-ol | | 10218 | 225–579–9 | 02.155 | | | |

02.156 | 03 | 928–94–9 | heks-2(cis)-en-1-ol | 3924 | 69 | 213–190–7 | 02.156 | 2-heksenol | | 5 |

02.157 | 03 | 2305–21–7 | heks-2-en-1-ol | 2562 | 69 | 213–191–2 | 02.157 | 2-heksenol | | |

02.158 | 04 | 928–97–2 | heks-3(trans)-en-1-ol | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.158 | alkohol listny; beta-gamma-heksenol; | | 5 |

02.159 | 04 | 544–12–7 | heks-3-en-1-ol | 2563 | 750 | 213–193–3 | 02.159 | alkohol listny; beta-gamma-heksenol; cis-3-heksenol | | 5 |

02.160 | 04 | 928–91–6 | heks-4(cis)-en-1-ol | | | 213–187–0 | 02.160 | | | |

02.161 | 04 | 928–92–7 | heks-4(trans)-en-1-ol | | | 213–188–6 | 02.161 | | | |

02.162 | 03 | 111–28–4 | heksa-2,4-dien-1-ol | 3922 | | 203–853–9 | 02.162 | sorbitol; 1-hydroksy-2,4-heksadien; alkohol sorbylowy | | |

02.163 | 05 | 626–93–7 | heksan-2-ol | | 11774 | 210–971–4 | 02.163 | | | |

02.164 | 23 | 530–56–3 | alkohol 4-hydroksy-3,5-dimetoksy-benzylowy | | | 208–485–2 | 02.164 | alkohol siryngowy | | |

02.165 | 23 | 623–05–2 | alkohol 4-hydroksybenzylowy | | | 210–768–0 | 02.165 | 4-hydroksybenzenometanol | | |

02.166 | 15 | 501–94–0 | 2-(4-hydroksyfenylo)etan-1-ol | | 10226 | 207–930–8 | 02.166 | 4-hydroksyfenetylu alkohol; 4-hydroksy-benzenoetanol | | |

02.167 | 08 | 18675–35–9 | izodihydrokarwol | | | | 02.167 | | izo-p-ment-8-en-2-ol | |

02.168 | 06 | 505–32–8 | izofitol | | 10233 | 208–008–8 | 02.168 | | 3,7,11,15-tetrametylo-heksadec-1-en-3-ol | |

02.169 | 08 | 4621–04–9 | 4-izopropylocykloheksan-1-ol | | | 225–035–0 | 02.169 | | | |

02.170 | 04 | 498–16–8 | lawandulol | | | | 02.170 | 2-izopropenyl-5-metylo-4-heksen-1-ol | 5-metylo-2-(1-metyleno-etylo)heks-4-en-1-ol | |

02.171 | 06 | 498–81–7 | p-mentan-8-ol | | | 207–871–8 | 02.171 | dihydro-alfa-terpineol; p-mentan-8-ol; 1-metylo-4-izopropylocykloheksan-8-ol | | |

02.173 | 22 | 5406–18–8 | 3-(4-metoksyfenylo)propan-1-ol | | | 226–463–0 | 02.173 | | | |

02.174 | 03 | 4675–87–0 | 2-metylobut-2-en-1-ol | | 10258 | 225–127–0 | 02.174 | | | |

02.175 | 04 | 4516–90–9 | 2-metylobut-3-en-1-ol | | 10259 | | 02.175 | | | |

02.176 | 04 | 763–32–6 | 3-metylobut-3-en-1-ol | | 10260 | 212–110–8 | 02.176 | | | |

02.177 | 05 | 617–29–8 | 2-metyloheksan-3-ol | | 10266 | 210–508–6 | 02.177 | | | |

02.178 | 02 | 818–81–5 | 2-metyloctan-1-ol | | | 212–457–5 | 02.178 | | | |

02.179 | 02 | 105–30–6 | 2-metylopentan-1-ol | | 10273 | 203–285–1 | 02.179 | | | |

02.180 | 02 | 626–89–1 | 4-metylopentan-1-ol | | 10278 | 210–969–3 | 02.180 | izoheksanol | | |

02.181 | 06 | 590–36–3 | 2-metylopentan-2-ol | | 10274 | 209–681–0 | 02.181 | 2-metylo-2-pentanol | | |

02.182 | 05 | 565–60–6 | 3-metylopentan-2-ol | | 10276 | 209–281–6 | 02.182 | | | |

02.183 | 05 | 108–11–2 | 4-metylopentan-2-ol | | 10279 | 203–551–7 | 02.183 | alkohol metyloamylowy; drugorzędowy alkohol heksylowy; metyloizobutylokarbinol | | |

02.184 | 06 | 77–74–7 | 3-metylopentan-3-ol | | 10277 | 201–053–4 | 02.184 | | | |

02.185 | 06 | 543–39–5 | mircenol | | | 208–843–8 | 02.185 | | 7-metylo-3-metyleno-okt-1-en-7-ol | |

02.186 | 07 | 514–99–8 | mirtanol | | | 208–191–4 | 02.186 | | 2-hydroksymetylo-6,6-dimetylo-bicyklo[3.1.1]heptan | |

02.187 | 05 | 21964–44–3 | non-1-en-3-ol | | 10291 | 244–686–1 | 02.187 | n-heksylowinylokarbinol | | |

02.188 | 03 | 62488–56–6 | nona-2,4-dien-1-ol | 3951 | 11802 | 263–571–7 | 02.188 | | | |

02.189 | 04 | 76649–25–7 | nona-3,6-dien-1-ol | 3885 | 10289 | 278–518–3 | 02.189 | | | 5 |

02.190 | 05 | 624–51–1 | nonan-3-ol | | 10290 | 210–850–6 | 02.190 | heksyloetylokarbinol 3-nonanol; etylo —n-heksylo-karbinol | | |

02.191 | 06 | 5986–38–9 | ocymenol | | | 227–806–7 | 02.191 | | 2,6-dimetylookta-5,7-dien-2-ol | |

02.192 | 03 | 22104–78–5 | okt-2-en-1-ol | 3887 | 11804 | | 02.192 | | | 5 |

02.193 | 05 | 4798–61–2 | okt-2-en-4-ol | 3888 | | 225–357–1 | 02.193 | 2-okten-4-ol | | 5 |

02.194 | 05 | 83861–74–9 | okta-1,5-dien-3-ol | | | | 02.194 | | | |

02.195 | 04 | 70664–96–9 | okta-3,5-dien-1-ol | | | | 02.195 | | | |

02.196 | 01 | 112–92–5 | oktadekan-1-ol | | | 204–017–6 | 02.196 | alkohol stearylowy; oktadekanol; alkohol oktadecylowy; n-oktadekanol | | |

02.197 | 06 | 41199–19–3 | 1,2,3,4,4a, 5,6,7-oktahydro-2,5,5-trimetylonaftalen-2-ol | | 10173 | 255–256–8 | 02.197 | ambrinol; 2,5,5-trimetylo-2-hydroksyoktalina | | |

02.198 | 09 | 23433–05–8 | oktane-1,3-diol | | | | 02.198 | 1,3-oktanodiol | | |

02.199 | 06 | 5986–55–0 | paczulol | | | 227–807–2 | 02.199 | alkohol paczulowy | oktahydro-4,8a, 9,9-tetrametylo-1,6-metano-naftalen-1(2H)-ol | 5 |

02.201 | 04 | 821–09–0 | pent-4-en-1-ol | | | 212–473–2 | 02.201 | 4-penten-1-ol | | |

02.202 | 01 | 629–76–5 | pentadekan-1-ol | | | 211–107–9 | 02.202 | | | |

02.203 | 06 | 617–94–7 | 2-fenylopropan-2-ol | | 11704 | 210–539–5 | 02.203 | dimetylofenylokarbinol; fenyloizopropanol; fenylo-dimetylokarbinol; benzenometanol | | |

02.204 | 03 | 150–86–7 | fitol | | 10302 | 205–776–6 | 02.204 | | 3,7,11,15-tetrametylo-heksa-dec-2-en-1-ol | |

02.205 | 23 | 495–76–1 | alkohol piperonylowy | | 10306 | 207–808–4 | 02.205 | helioalkohol; 1,3-benzodiokso1–5-metanol | alkohol 3,4-metyleno-dioksy-benzylowy | |

02.206 | 06 | 515–03–7 | sklerol | | 10311 | 208–194–0 | 02.206 | labd-14-eno-8,13-diol | 4,6,10,10-tetrametylo-5-(3,3-dimetylopent-4-enylo)-bicyklo[4.4.0]dekan-4-ol | |

02.207 | 08 | 21653–20–3 | alkohol tuilowy | | | 244–504–0 | 02.207 | | 1-izopropylo-4-metylobi-cyklo [3.1.0]heksan-3-o | 5 |

02.209 | 08 | 116–02–9 | 3,3,5-trimetylocykloheksan-1-ol | 3962 | | 204–122–7 | 02.209 | cyklonol; homomentol; | | |

02.210 | 03 | 37617–03–1 | undec-2-en-1-ol | | | 253–569–4 | 02.210 | | | |

02.211 | 05 | 56722–23–7 | undeka-1,5-dien-3-ol | | | | 02.211 | | | |

02.213 | 23 | 498–00–0 | alkohol wanililowy | 3737 | 690 | 207–852–4 | 02.213 | | alkohol-4-hydroksy-3-metoksybenzylowy | |

02.214 | 08 | 89–88–3 | wetiwerol | | 10321 | 201–949–5 | 02.214 | wetiwenol; wetiwol | 2-hydroksymetylo-6-metylo-9-(1-metyloeno-etylo)-bicyklo [5.3.0]dekan i 2-hydroksy metylo-izoprop-5-enylo-tricyklo[6.2.1.0(3.7)]undekan | |

02.215 | 06 | 552–02–3 | wiridiflorol | | 10322 | 209–003–3 | 02.215 | | 2,6,6,9-tetrametylo-tricyklo [6.3.0.0(5. 7)]undekan-2-ol | |

02.216 | 07 | 77–42–9 | 1,2-beta-santalen-14-ol | 3006 | 74 | 201–027–2 | 02.216 | beta-santalol | | 4,5 |

02.217 | 07 | 115–71–9 | 1,2-alfa-santalen-14-ol | 3006 | 74 | 204–102–8 | 02.217 | alfa-santalol | | 4,5 |

02.218 | 08 | 1490–04–6 | D1-mentol | 2665 | 63 | 216–074–4 | 02.218 | | | 5 |

02.219 | 06 | 13254–34–7 | 2,6-dimetylo-2-heptanol | | | 236–244–1 | 02.219 | | | |

02.220 | 08 | 20752–34–5 | neo-mentol | 2666 | 2028 | | 02.220 | | | 5 |

02.222 | 04 | 39161–19–8 | 3-penteno1–1 | | 10298 | | 02.222 | | | |

02.224 | 30 | 87061–04–9 | 3-(1-mentoksy)propan-1,2-diol | 3784 | | 289–296–2 | 02.224 | | | |

02.225 | 09 | 111–45–5 | 2-(2-propenylooksy)-etanol | | | 203–871–7 | 02.225 | eter monoallilowy glikolu etyluenowego | | |

02.226 | 06 | 142–50–7 | [S-(cis)]- 3,7,11-trimetylo-1,6,10-dodekatrien-3-ol | | 67 | 205–540–2 | 02.226 | | | 5 |

02.228 | 04 | 6812–78–8 | (S)- 3,7-dimetylo-7-okten-1-ol | 2980 | 76 | 229–887–4 | 02.228 | | | 5 |

02.229 | 04 | 7540–51–4 | (-)- 3,7-dimetylo-6-okten-1-ol | 2309 | 59 | 231–415–7 | 02.229 | | | 5 |

02.230 | 06 | 8000–41–7 | terpineol | | | 232–268–1 | 02.230 | alkohol terpenowy | | 5 |

02.231 | 03 | 28069–72–9 | trans-2, cis-6-nonadien-1-ol | 2780 | 589 | 248–816–8 | 02.231 | | | 5 |

02.232 | 06 | 40716–66–3 | trans-3,7,11-tri metylododeka-1,6,10-trien-3-ol | | | 255–053–4 | 02.232 | (E)-nerolidol | | |

02.234 | 04 | 10340–23–5 | 3-noneno-1-ol | | 10293 | | 02.234 | | | 5 |

02.237 | 06 | 19700–21–1 | geozmin | | 10216 | 243–239–8 | 02.237 | dekahydronaftalen | 2,6-dimetylo-bicyklo [4.4.0]dekan-1-ol | |

02.238 | 08 | | 2-cedren-15-ol | | | | 02.238 | | 8-metoksy-2,2,4-tri-metylotricyklo [5,3,1(3,7).0(l, 7)]undec-8(9)-en | |

02.241 | 08 | 2102–59–2 | (1R-cis)-2-metylo-5-(1-metyloetenylo)-2-cykloheksen-1 | | | 218–270–5 | 02.241 | | | 5 |

02.242 | 09 | 111–76–2 | 2-butoksyetan-1-ol | | 10182 | 203–905–0 | 02.242 | eter monobutylowy glikolu etylenowego | | |

03.001 | 16 | 470–82–6 | 1,8-cyneol | 2465 | 182 | 207–431–5 | 03.001 | eukaliptol; 1,8-oksydo-p-mentan; l, 3,3-trimetylo-2-oksabicyklo[2.2.2]octan; | 1,8-epoksy-p-mentan | |

03.003 | 26 | 539–30–0 | eter etylowy benzylu | 2144 | 521 | 208–714–6 | 03.003 | eter etylobenzylowy | | |

03.004 | 26 | 103–50–4 | eter dibenzylowy | 2371 | 11856 | 203–118–2 | 03.004 | eter benzylo wy; tlenek benzylu | | |

03.005 | 16 | 2679–87–0 | eter etylowy 2-butylu | 3131 | 10911 | 220–234–9 | 03.005 | eter sec-butyloetylowy; eter etylo –sec-butylowy; | | |

03.006 | 26 | 3558–60–9 | 2-metoksyetylobenzen | 3198 | 11812 | 222–619–7 | 03.006 | eter fenetylowo-metylowy; eter fenetylometylowy; fenetylometyloeter | | |

03.007 | 16 | 470–67–7 | 1,4-cyneol | 3658 | 11225 | 207–428–9 | 03.007 | | 1,4-epoksy-p-mentan | |

03.008 | 16 | 57709–95–2 | 2-acetoksy-1,8-cyneol | | | | 03.008 | | 2-acetoksy-1,8-epoksy-p-mentan | |

03.010 | 26 | 588–67–0 | eter butylo-benzylowy | 2139 | 520 | 209–626–0 | 03.010 | | | |

03.011 | 26 | 538–86–3 | eter metylo-benzylowy | | 10910 | 208–705–7 | 03.011 | | | |

03.012 | 26 | 54852–64–1 | eter oktylo-benzylowy | | | | 03.012 | | | |

03.015 | 16 | 40267–72–9 | eter etylowy geranylu | | | 254–867–7 | 03.015 | eter etylowy geranylu | 1-etoksy-3,7-dimetylo-okta-2(trans), 6-dien | |

03.016 | 16 | 4747–07–3 | eter metylo-heksylowy | | | 225–263–0 | 03.016 | | | |

03.018 | 16 | 1634–04–4 | 2-metoksy-2-metylopropan | | | 216–653–1 | 03.018 | eter metylo(trzeciorzędowy ) butylowy; eter metylo-t-butylowy | | |

03.019 | 16 | 22094–00–4 | eter etylowo-prenylowy | 3777 | | | 03.019 | eter etylo-3-metylobut-2-enylowy | 1-etoksy-3-metylobut-2-en | |

03.020 | 16 | 14576–08–0 | eter metylowy alfa-terpinylu | | | 238–620–0 | 03.020 | 4-(1-metoksy-1-metyloetylo)-1-metylocykloheksen; | eter metylowy p-ment-1-en-8-ylu | |

04.002 | 25 | 94–86–0 | 6-etoksyprop-3-enylofenol | 2922 | 170 | 202–370–0 | 04.002 | 1-etoksy-2-hydroksy-4-propenylobenzen; 5-propenylogwaetol | | |

04.003 | 18 | 97–53–0 | eugenol | 2467 | 171 | 202–589–1 | 04.003 | 4-allilogwajakol; 2 metoksy-4-prop-2-enylofenol; 1-hydroksy-2-metoksy-4-allilobenzen 1-hydroksy-2-metoksy-4-propenylobenzen | 4-allilo-2-metoksyfenol | |

04.004 | 17 | 97–54–1 | izoeugenol | 2468 | 172 | 202–590–7 | 04.004 | 4-propenylogwajakol; 2-metoksy-4-propenylofenol; 1-hydroksy-2-metoksy-4-propen-1-ylbenzen; | 2-metoksy-4-(prop-1-enylo)fenol | |

04.005 | 25 | 90–05–1 | 2-metoksyfenol | 2532 | 173 | 201–964–7 | 04.005 | gwajakol; o-metylokarboksylanchol; 1-hydroksy-2-metoksybenzen; o-metoksyfenol; 1-oksy-2-metoksybenzen | | |

04.006 | 25 | 89–83–8 | tymol | 3066 | 174 | 201–944–8 | 04.006 | 1-metylo-3-hydroksy-4-izopropylbenzen; 3-hydroksy-p-cymen; alfa-cymofenol | 2-izopropylo-5-metylofenol | |

04.007 | 25 | 93–51–6 | 2-metoksy-4-metylofenol | 2671 | 175 | 202–252–9 | 04.007 | 4-metylogwajakol; 1-hydroksy-2-metoksy-4-metybenzen; 3-metoksy-4-hydroksytoluen; kreosol | | |

04.008 | 25 | 2785–89–9 | 4-etylogwajakol | 2436 | 176 | 220–500–4 | 04.008 | 1-hydroksy-2-metoksy-4-etylobenzen; 2-metoksy-2-etylofenol; homokreosol | 4-etylo-2-metoksyfenol | |

04.009 | 25 | 7786–61–0 | 2-metoksy-4-winylofenol | 2675 | 177 | 232–101–2 | 04.009 | winylogwajakol; 4-hydroksy-3-metoksystyren; eter p-winylokkarboksylancho1-o-metylowy; p-winylogwajakol | | |

04.010 | 30 | 4180–23–8 | 1-metoksy-4-(prop-1(trans)-enylo)benzen | 2086 | 183 | 224–052–0 | 04.010 | trans-anetol; izoestragol; 1-metoksy-4-propenylobenzen; 1-propen, 1-(4-metoksyfenyl; 4-metoksy-1-propenylobenzen; kamfora Anise | | 5 |

04.013 | 26 | 93–16–3 | 1,2-dimetoksy-4-(prop-1-enylo) benzen | 2476 | 186 | 202–224–6 | 04.013 | metyloizoeugenol; eter metylowy izoeugenylu; 1,2-dimetoksy-4-propenylobenzen; 4-propenyloweratrol; 1,2-dimetoksy-4-propen | | |

04.014 | 26 | 578–58–5 | 1-metoksy-2-metylobenzen | 2680 | 187 | 209–426–3 | 04.014 | o-metyloanizol; eter o-kresylometylowy; 2-metoksytoluen; eter metylowy o-tolilu | | |

04.015 | 26 | 104–93–8 | 1-metoksy-4-metylobenzen | 2681 | 188 | 203–253–7 | 04.015 | p-metyloanizol; o-metylo-p-kresol; 4-metoksytoluen; eter metylo-p-toilowy; eter p-krezylometylowy; p-metoksytoluen | | |

04.016 | 26 | 151–10–0 | 1,3-dimetoksybenzen | 2385 | 189 | 205–783–4 | 04.016 | m-dimetoksybenzen; eter dimetylowy rezorcyny; dimetylorezorcyna | | |

04.017 | 30 | 7784–67–0 | 1-etoksy-2-metoksy-4-(prop-1-enylo) benzen | 2472 | 190 | 232–072–6 | 04.017 | eter izoeugenylowo-etylowy; 1-etoksy-2-metoksy-4-benzen; 2-etoksy-5-propenyloanizol; etyloizoeugenol | | |

04.018 | 26 | 120–11–6 | eter izoeugenylobenzylowy | 3698 | 522 | 204–370–6 | 04.018 | benzyloizoeugenol; eter izoeugenylobenzylowy; eter benzylo-2-metoksy-4-propenylofenylowy; 1-benzyloksy-2-metoksy-4-propenylobenzen; | eter benzylo-2-metoksy-4-prop-1-enylfenylowy | |

04.019 | 25 | 95–87–4 | 2,5-dimetylofenol | 3595 | 537 | 202–461–5 | 04.019 | 1-hydroksy-2,5-dimetylobenzen; | | |

04.020 | 25 | 108–68–9 | 3,5-dimetylofenol | | 538 | 203–606–5 | 04.020 | | | |

04.021 | 25 | 620–17–7 | 3-etylofenol | | 549 | 210–627–3 | 04.021 | | | |

04.022 | 25 | 123–07–9 | 4-etylofenol | 3156 | 550 | 204–598–6 | 04.022 | 4-hydroksyetylobenzen | | |

04.026 | 25 | 108–39–4 | 3-metylofenol | 3530 | 617 | 203–577–9 | 04.026 | m-krezol; 1-hydroksy-3-metylobenzen; 1-metylo-3-hydroksybenzen; m-metylofenol | | |

04.027 | 25 | 95–48–7 | 2-metylofenol | 3480 | 618 | 202–423–8 | 04.027 | o-kresol; 1-hydroksy-2-metylobenzen; 2-hydroksy-1-metylobenzen; kwas o-krezylowy; o-hydroksytoluen; o-metylofenol | | |

04.028 | 25 | 106–44–5 | 4-metylofenol | 2337 | 619 | 203–398–6 | 04.028 | p-kresol; 4-hydroksytoluen; 1-metylo-4-hydroksybenzen; 1-hydroksy-4-metylobenzen; 4-krezol; kwas p-krezylowy | 2-p-cymenol; 2-hydroksy-p-cymen | |

04.029 | 25 | 120–80–9 | benzen-1,2-diol | | 680 | 204–427–5 | 04.029 | katechol; | | |

04.031 | 25 | 499–75–2 | karwakrol | 2245 | 2055 | 207–889–6 | 04.031 | 2-p-cymenol; 2-hydroksy-p-cymenol; 2-cykloheksen-1-one, 6-metylo-3-(1-metyloetylo)-; 2-hydroksy-p-cymen; 2-metylo-5-izopropylo-fenol; | 5-izopropylo-2-metylofenol | |

04.032 | 26 | 100–66–3 | anizol | 2097 | 2056 | 202–876–1 | 04.032 | eter metylofenylowy; eter fenylometylowy; | metoksybenzen | |

04.033 | 26 | 93–18–5 | eter etylowy 1,2-beta-naftylu | 2768 | 2058 | 202–226–7 | 04.033 | 2-etoksynaftalen; eter etylo-2-naftylowy; eter etylo-beta-naftylowy; nerolina; nerolina II | | |

04.034 | 26 | 150–78–7 | 1,4-dimetoksybenzen | 2386 | 2059 | 205–771–9 | 04.034 | p-dimetoksybenzen; eter dimetylowy hydro-chinonu; dimetylohydrochinon; eter 4-metoksy-fenylometylowy | | |

04.035 | 26 | 101–84–8 | eter difenylowy | 3667 | 2201 | 202–981–2 | 04.035 | tlenek difenylu; eter fenylowy | | |

04.036 | 25 | 91–10–1 | 2,6-dimetoksyfenol | 3137 | 2233 | 202–041–1 | 04.036 | 2-hydroksy-1,3-dimetoksybenzen; eter dimetylowy pirogallolu; syringol | | |

04.037 | 25 | 622–62–8 | 4-etoksyfenol | 3695 | 2258 | 210–748–1 | 04.037 | eter monoetylowy hydrochinonu; 1-etoksy-4-hydroksybenzen; p-etoksyfenol | | |

04.038 | 26 | 4732–13–2 | eter etylowy karwakrylu | 2246 | 11840 | 225–238–4 | 04.038 | 2-etoksy-p-cymen; eter etylowy karwakrylu | 2-etoksy-4-izopropylo-1-metylobenzen | |

04.039 | 26 | 104–45–0 | 1-metoksy-4-propylobenzen | 2930 | 11835 | 203–203–4 | 04.039 | p-propyloanizol; dihydroanetol; p-n-propylo-anizol; 4-propylometoksybenzen; | | |

04.040 | 30 | 6380–23–0 | 1,2-dimetoksy-4-winylobenzen | 3138 | 11228 | 228–962–9 | 04.040 | 3,4-dimetoksystyren | | |

04.041 | 25 | 108–95–2 | fenol | 3223 | 11811 | 203–632–7 | 04.041 | kwas karbolowy; hydroksybenzen; benzenol; wodorotlenek fenylu; | | |

04.042 | 25 | 576–26–1 | 2,6-dimetylofenol | 3249 | 11261 | 209–400–1 | 04.042 | 2,6-ksylenol; 2-hydroksy-1,3-dimetylobenzen; | | |

04.043 | 26 | 1076–56–8 | 1-izopropylo-2-metoksy-4-metylo-benzen | 3436 | 11245 | 214–063–9 | 04.043 | eter tymolowo-metylowy; 3-metoksy-p-cymen; 3-metoksy-para-cymen; eter tymolometylowy | | |

04.044 | 25 | 88–69–7 | 2-izopropylofenol | 3461 | 11234 | 201–852–8 | 04.044 | fenol, 2-(1-metyloetyluo)-, 1-hydroksy-1-izo-propylobenzen; o-kumenol; o-izopropylofenol | | |

04.045 | 25 | 20920–83–6 | 4-(2-etoksymetylo)fenol | 3485 | 11905 | | 04.045 | | | |

04.046 | 25 | 644–35–9 | 2-propylofenol | 3522 | 11908 | 211–415–3 | 04.046 | 1-(2-hydroksyfenylo)propan | | |

04.047 | 25 | 108–46–3 | benzen-1,3-diol | 3589 | 11250 | 203–585–2 | 04.047 | rezorcyna; 1,3-dihydroksybenzen; m-dihydroksybenzen | | |

04.048 | 25 | 95–65–8 | 3,4-dimetylofenol | 3596 | 11262 | 202–439–5 | 04.048 | 3,4-ksylenol; 1-hydroksy-3,4-dimetylobenzen; | | |

04.049 | 25 | 2785–87–7 | 2-metoksy-4-propylofenol | 3598 | | 220–499–0 | 04.049 | 4-propylo-orto-metoksyfenol; 4-propylogwaja-kol; 5-propylo-orto-hydroksyanizol; dihydroeugenol; | | |

04.050 | 25 | 645–56–7 | 4-propylofenol | 3649 | | 211–446–2 | 04.050 | | | |

04.051 | 18 | 6627–88–9 | 4-allilo-2,6-dimetoksfenol | 3655 | 11214 | 229–600–2 | 04.051 | 2,6-dimetoksy-4-(2-propenyl) feno1-; 4-allilosyringol; 4-metoksyeugenol; | | |

04.052 | 25 | 14059–92–8 | 4-etylo-2,6-dimetoksyfenol | 3671 | 11231 | | 04.052 | 4-etylosyringol | | |

04.053 | 25 | 6638–05–7 | 4-metylo-2,6-dimetoksyfenol | 3704 | | 229–641–6 | 04.053 | 4-metylosyringol; 2,6-dimetoksy-p-kresol | | |

04.054 | 26 | 2173–57–1 | eter izobutylobeta-naftylowy | 3719 | 11886 | 218–529–2 | 04.054 | 2-izobutoksynaftalen; fragarol | eter 2-metylopropylobeta-naftylowy | |

04.055 | 17 | 20675–95–0 | 2,6-dimetoksy-4-prop-1-enylo-fenol | 3728 | | | 04.055 | 4-propenylosyringol; 6-metoksyizoeugenol | | |

04.056 | 25 | 6766–82–1 | 2,6-dimetoksy-4-propylofenol | 3729 | | | 04.056 | 4-propylosyringol | | |

04.057 | 25 | 2628–17–3 | 4-winylofenol | 3739 | 11257 | 220–103–6 | 04.057 | 4-etenylofenol; 4-hydroksystyren | | |

04.058 | 18 | 501–92–8 | 4-allilofenol | | 11218 | 207–929–2 | 04.058 | p-allilofenol | | |

04.059 | 26 | 6379–73–3 | eter metylowy karwakrolu | | 11224 | 228–959–2 | 04.059 | 5-izopropyl-2-metylometoksy-benzen | 4-izopropyl-2-metoksy-1-metylobenzen | |

04.060 | 26 | 494–99–5 | 1,2-dimetoksy-4-metylobenzen | | | 207–796–0 | 04.060 | homoweratrol; 3,4-dimetoksytoluen; | | |

04.061 | 25 | 28343–22–8 | 2,6-dimetoksy-4-winylofenol | | 11229 | | 04.061 | | | |

04.062 | 26 | 91–16–7 | 1,2-dimetoksybenzen | 3799 | 10320 | 202–045–3 | 04.062 | weratrol; o-dimetoksybenzen | | |

04.063 | 26 | 6738–23–4 | 1,3-dimetylo-4-metoksybenzen | 3828 | | 229–794–9 | 04.063 | 2,4-dimetylo-1-metoksybenzen | | |

04.064 | 25 | 98–54–4 | 4-(l,1-dimetyloetylo)fenol | 3918 | | 202–679–0 | 04.064 | 4-tert-butylofenol; 1-hydroksy-4-tert-butylobenzen; ucar butylofenol | | |

04.065 | 25 | 526–75–0 | 2,3-dimetylofenol | | 11258 | 208–395–3 | 04.065 | 2,3-ksylenol; 1-hydroksy-2,3-dimetylo-benzen | | |

04.066 | 25 | 105–67–9 | 2,4-dimetylofenol | | 11259 | 203–321–6 | 04.066 | 2,4-ksylenol; 1-hydroksy-2,4-dimetylobenzen; 4,6-dimetylofenol | | |

04.067 | 26 | 17600–72–5 | 1-etoksy-2-metoksybenzen | | | 241–571–8 | 04.067 | etylogwajakol | | |

04.068 | 26 | 5076–72–2 | 1-etoksy-4-metoksybenzen | | | 225–786–4 | 04.068 | eter etylowo-anyżowy | | |

04.069 | 26 | 1515–95–3 | 1-etylo-4-metoksybenzen | | | | 04.069 | 4-etyloanizol | | |

04.070 | 25 | 90–00–6 | 2-etylofenol | | 11232 | 201–958–4 | 04.070 | florol; 1-etylo-2-hydroksybenzen | | |

04.071 | 17 | 115422–59–8 | eter butylowoizoeugenylowy | | 11857 | | 04.071 | | 1-butoksy-2-metoksy-4-(prop-1-enylo) benzen | |

04.072 | 25 | 618–45–1 | 3-izopropylofenol | | | 210–551–0 | 04.072 | | | |

04.073 | 25 | 99–89–8 | 4-izopropylofenol | | | 202–798–8 | 04.073 | | | |

04.074 | 26 | 93–04–9 | 2-metoksynaftalen | | | 202–213–6 | 04.074 | yara-yara; beta-eter etylowy betanaftylu | | |

04.075 | 26 | 2216–69–5 | 1-metoksynafalen | | | 218–696–1 | 04.075 | | | |

04.076 | 25 | 150–19–6 | 3-metoksyfenol | | | 205–754–6 | 04.076 | m-hydroksyanizol | | |

04.077 | 25 | 150–76–5 | 4-metoksyfenol | | 11241 | 205–769–8 | 04.077 | p-hydroksyanizol; eter monometylowy hydrochinonu | | |

04.078 | 25 | 88–60–8 | 5-metylo-2-(tert-butylo)fenol | | | 201–842–3 | 04.078 | 6-tert-butylo-m-krezol; | 5-metylo-2-(1,1-dimetylo-etylo)fenol | |

04.079 | 26 | 1515–81–7 | eter metylo-4-metoksybenzylowy | | | 216–161–7 | 04.079 | | | |

04.080 | 25 | 533–31–3 | 3,4-metylenodioksfenol | | | 208–561–5 | 04.080 | | | |

04.081 | 25 | 1195–09–1 | 5-metylogwajakol | | 11243 | 214–791–7 | 04.081 | 1-hydroksy-2-metoksy-5-metylobenzen | 2-metoksy-5-metylofenol | |

04.083 | 25 | 123–31–9 | hydrochinon | | 11249 | 204–617–8 | 04.083 | hydrochinon; 1,4-benzenodiol; para-hydroksyfenol | 1,4-dihydroksybenzen | |

04.084 | 26 | 634–36–6 | 1,2,3-trimetoksybenzen | | | 211–207–2 | 04.084 | | | |

04.085 | 25 | 2416–94–6 | 2,3,6-trimetylofenol | 3963 | | 219–330–3 | 04.085 | 3-hydropseudokumen | | |

04.088 | 30 | 104–46–1 | 1-metoksy-4-(l-propenylo)benzen | 2086 | 183 | 203–205–5 | 04.088 | anetol; p-propyloanizol; izoestragol; eter p-propylofenylometylo; propenyloanizol | | 5 |

04.091 | 25 | 57726–26–8 | eter etylo-4-hydroksybenzylowy | | | 260–918–4 | 04.091 | | | |

04.092 | 25 | 5355–17–9 | eter 4-hydroksybenzylometylowy | | | 226–334–9 | 04.092 | | | |

04.093 | 23 | 82654–98–6 | eter wanililo-etylowy | 3796 | | | 04.093 | 4-(butoksymetylo)-2-metoksyfenol | eter butylo-4-hydroksy-3-metoksybenzylowy | |

04.094 | 25 | 13184–86–6 | eter etylo-4-hydroksy-3-metoksy-benzylowy | 3815 | | 236–136–4 | 04.094 | | eter etylo-4-hydroksy-3-metoksybenzylowy | |

05.001 | 01 | 75–07–0 | aldehyd octowy | 2003 | 89 | 200–836–8 | 05.001 | aldehyd octowy; aldehyd octowy | | |

05.002 | 01 | 123–38–6 | aldehyd propionowy | 2923 | 90 | 204–623–0 | 05.002 | aldehyd propionowy; aldehyd propylowy; aldehyd metylooctowy; propan-1-al; aldehyd C-3 | | |

05.003 | 01 | 123–72–8 | aldehyd butylowy | 2219 | 91 | 204–646–6 | 05.003 | aldehyd n-masłowy; aldehyd butylowy; aldehyd masłowy; n-butanal; butan-1-al; aldehyd n-butylowy | | |

05.004 | 02 | 78–84–2 | aldehyd 2-metylopropionowy | 2220 | 92 | 201–149–6 | 05.004 | izobutanal; aldehyd izomasłowy; aldehyd izomasłowy; aldehyd izobutylowy; aldehyd izomasłowy | | |

05.005 | 01 | 110–62–3 | aldehyd pentanowy | 3098 | 93 | 203–784–4 | 05.005 | aldehyd walerianowy; aldehyd n-walerianowy; aldehyd amylowy; aldehyd walerianowy; valeral; pentan-1-al; aldehyd C-5 | | |

05.006 | 02 | 590–86–3 | 3-metylobutanal | 2692 | 94 | 209–691–5 | 05.006 | aldehyd izowalerianowy; aldehyd 3-metylobutylowy; aldehyd izoamylowy; aldehyd izowaleralowy; izowaleral | | |

05.007 | 02 | 97–96–1 | 2-etylobutanal | 2426 | 95 | 202–623–5 | 05.007 | aldehyd 2-etylomasłowy; aldehyd dietylo-octowy | | |

05.008 | 01 | 66–25–1 | heksanal | 2557 | 96 | 200–624–5 | 05.008 | aldehyd C-6; aldehyd heksalowy; heksoic aldehyde; aldehyd kapronowy; kaproaldehyd; n-heksaldehyde | | |

05.009 | 01 | 124–13–0 | oktanal | 2797 | 97 | 204–683–8 | 05.009 | aldehyd C-8; aldehyd oktylowy; aldehyd kaprylowy; kaprylaldehyd; oktylaldehyd; aldehyd n-oktylaldehyde | | |

05.010 | 01 | 112–31–2 | dekanal | 2362 | 98 | 203–957–4 | 05.010 | aldehyd C-10; aldehyd decylowy; aldehyd kaprynowy; aldehyd kaprynowy; aldehyd n-decylowy | | |

05.011 | 01 | 112–54–9 | dodekanal | 2615 | 99 | 203–983–6 | 05.011 | aldehyd C-12; aldehyd lauroilowy; aldehyd laurylowy; aldehyd n-dodecylowy; aldehyd duodecylowy; aldehyd lauralowy; dodekan-1-al | | |

05.012 | 09 | 107–75–5 | 3,7-dimetylo-7-hydroksy-oktanal | 2583 | 100 | 203–518–7 | 05.012 | hydroksycytronellal; 7-hydroksy-3,7-dimetylo-oktan-1-al; lauryna (maślan allilu); wodzian citronellalu | | |

05.013 | 23 | 100–52–7 | aldehyd benzylowy | 2127 | 101 | 202–860–4 | 05.013 | benzenometylal; benzenokarbonal; aldehyd benzoesowy; aldehyd benzenokarboksylowy | | |

05.014 | 22 | 104–55–2 | aldehyd cynamonowy | 2286 | 102 | 203–213–9 | 05.014 | aldehyd cynamonowy; fenyloakroleina; cinnamal; 3-fenylopropenal; 3-fenylo-2-propen-1-al; E-fenyloakroleina | 3-fenyloprop-2-enal | |

05.015 | 23 | 123–11–5 | aldehyd 4-metoksybenzylowy | 2670 | 103 | 204–602–6 | 05.015 | p-anizaldehyd; aubepina; aldehyd anyżowy; aubepina w płynie | | |

05.016 | 23 | 120–57–0 | piperonal | 2911 | 104 | 204–409–7 | 05.016 | heliotropina; aldehyd piperonylowy; aldehyd dioksymetylenoprotocatechuiowy | 3,4-metylenodioksy-benzaldehyd | |

05.017 | 23 | 120–14–9 | aldehyd p-weratrowy | 3109 | 106 | 204–373–2 | 05.017 | o-metylowanilina; aldehyd p-weratrowy; eter dimetylowy aldehydu protokatechuowego; 3,4-dimetoksybenzenokarbonal | 3,4-dimetoksybenz-aldehyd | |

05.018 | 23 | 121–33–5 | wanilina | 3107 | 107 | 204–465–2 | 05.018 | aldehyd metyloprotokatechuowy; 3-eter metylowy aldehydu protokatechuowego; aldehyd wanilliowy; aldehyd metyloproto-katechuowy | 4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd | |

05.019 | 23 | 121–32–4 | etylowanilina | 2464 | 108 | 204–464–7 | 05.019 | bourbonal; etyloprotal; aldehyd 3-etoksyprotokatechuowy | aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzylowy | |

05.020 | 03 | 5392–40–5 | cytral | 2303 | 109 | 226–394–6 | 05.020 | lemarom; geranial; 3,7-dimetylo-2,6-oktadienal; neral | 3,7-dimetylokta-2,6-dienal | |

05.021 | 04 | 106–23–0 | cytronellal | 2307 | 110 | 203–376–6 | 05.021 | 3,7-dimetylo-6-oktenal; Rodinal | 3,7-dimetylo-okt-6-enal | |

05.022 | 23 | 122–03–2 | aldehyd 4-izopropylobenzylowy | 2341 | 111 | 204–516–9 | 05.022 | aldehyd kuminowy; p-izopropylobenzaldehyd; aldehyd kuminowy; kuminal; kumaldehyd; p-propyloizobenzaldehyd | aldehyd kuminowy; p-izopropylobenzaldehyd | |

05.023 | 02 | 7779–07–9 | 2,6-dimetyloktanal | 2390 | 112 | 215–328–1 | 05.023 | izodecylaldehyd; aldehyd izodecylowy | | |

05.024 | 02 | 7786–29–0 | 2-metyloktanal | 2727 | 113 | 232–093–0 | 05.024 | aldehyd metyloheksyloctowy; aldehyd heksylometyloctowy | | |

05.025 | 01 | 124–19–6 | nonanal | 2782 | 114 | 204–688–5 | 05.025 | aldehyd pelargonowy; aldehyd C-9; pelargonaldehyd; aldehyd pelargonowy; aldehyd nonanoinowy | | |

05.026 | 23 | 529–20–4 | o-tolualdehyd | 3068 | 115 | 208–452–2 | 05.026 | | aldehyd 2-metylo-benzylowy | 5 |

05.027 | 23 | 1334–78–7 | tolualdehyd | 3068 | 115 | 215–615–1 | 05.027 | aldehyd toluilowy (mieszanina 2,3,4) | 2-, 3- i 4-metylobenzaldehyd | |

05.028 | 23 | 620–23–5 | m-tolualdehyd | 3068 | 115 | 210–632–0 | 05.028 | | 3-metylobenzaldehyd | 5 |

05.029 | 23 | 104–87–0 | p-tolualdehyd | 3068 | 115 | 203–246–9 | 05.029 | | 4-metylobenzaldehyd | 5 |

05.030 | 15 | 122–78–1 | aldehyd fenylooctowy | 2874 | 116 | 204–574–5 | 05.030 | aldehyd alfa-toluilowy; alfa-tolualdehyd; hyacintin; aldehyd fenylooctowy; aldehyd benzylokarboksylowy; 1-okso-2-fenyloetan | | |

05.031 | 01 | 111–71–7 | heptanal | 2540 | 117 | 203–898–4 | 05.031 | aldehyd C-7; n-heptaldehyd; aldehyd heptylowy; heptaldehyd; enantoaldehyd; enantal; heptan-1-alc-7aldehyd | | |

05.032 | 01 | 124–25–4 | tetradekanal | 2763 | 118 | 204–692–7 | 05.032 | mirystaldehyd; aldehyd C-14; aldehyd mirystynowy; aldehyd tetradecylowy; tetradekan-1-al | | |

05.033 | 03 | 10031–88–6 | 2-etylohept-2-enal | 2438 | 120 | | 05.033 | 2-etylo-3-butyluakrolein | | |

05.034 | 01 | 112–44–7 | undekanal | 3092 | 121 | 203–972–6 | 05.034 | aldehyd undekanowy; aldehyd undecylowy; hendecanal; aldehyd C-11; aldehyd n-undecylowy; undecan-1-al | | |

05.035 | 04 | 112–45–8 | undek-10-enal | 3095 | 122 | 203–973–1 | 05.035 | aldehyd undecylenowy (mieszanina izomerów); undecenal; aldehyd intreleven; aldehyd C-11 | | |

05.036 | 04 | 143–14–6 | undek-9-enal | 3094 | 123 | 205–586–3 | 05.036 | aldehyd undecylenowy; Hendecen-9-al; aldehyd C-11 undecylenowy; aldehyd 9-undecylenowy | | |

05.037 | 03 | 4826–62–4 | 2-dodekenal | 2402 | 124 | 225–402–5 | 05.037 | 3-nonyloakroleina; dodec-2-enal | | |

05.038 | 22 | 93–53–8 | 2-fenylopropanal | 2886 | 126 | 202–255–5 | 05.038 | 2-fenylpropionoaldehyd, hydratropaldehyd; alfa-metylotolualdehyd; aldehyd alfa-metylofenylo-octowy; aldehyd alfa-fenylopropionowy | | |

05.039 | 22 | 7492–44–6 | aldehyd alfa-butylocynamonowy | 2191 | 127 | 231–320–0 | 05.039 | 2-benzylidenoheksanal; aldehyd butylo-cynamonowy; alfa-butylo-beta-fenyloakroleina | 2-butylo-3-fenylprop-2-enal | |

05.040 | 22 | 122–40–7 | aldehyd alfa-pentylocynamo-nowy | 2061 | 128 | 204–541–5 | 05.040 | aldehyd alfa-amylocynamonowy; aldehyd amylo-cynamonowy; alfa-amylo-beta-fenylo-akroleina; 2-benzylidenoheptanal; aldehyd alfa-pentylocynamonowy | 2-pentylo-3-fenylprop-2-enal | |

05.041 | 22 | 101–86–0 | aldehyd alfa-heksylocynamo-nowy | 2569 | 129 | 202–983–3 | 05.041 | 2-benzylideno-oktanal; aldehyd alfa-n-heksylo-cynamonowy; alfa-n-heksylo-betafenylo-akroleina | 2-benzylideno-oktanal | |

05.042 | 15 | 104–09–6 | p-toliloacetaldehyd | 3071 | 130 | 203–173–2 | 05.042 | | aldehyd 4-metylofenylo-octowy | |

05.043 | 22 | 99–72–9 | aldehyd 2-(p-tolilo)propionowy | 3078 | 131 | 202–782–0 | 05.043 | aldehyd p-metylo-alfa-metylofenylowy; p-metylohydratropowy | 2-(4-metylofenylo) propanal | |

05.044 | 15 | 4395–92–0 | aldehyd p-izopropylofenyloctowy | 2954 | 132 | 224–522–5 | 05.044 | aldehyd kumyloctowy; aldehyd 2-(p-izopropylo fenylo)octowy; Corteksal; aldehyd kumylowy; aldehyd p-kumeno-7-karboksylowy; aldehyd p-propylofenylooctowy | aldehyd cyklamenu; aldehyd p-izopropylo-alfametylo-hydro-cynamonowy | |

05.045 | 22 | 103–95–7 | aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy | 2743 | 133 | 203–161–7 | 05.045 | aldehyd cyklamenu; aldehyd p-izopropylo-alfa-metylohydrocynamonowy; Cyclamal; Cyclaviol; Cyclasal; aldehyd alfa-metylo-p-izopropylhydro-cynamonowy | 2-metylo-3-(4-izopropylo-fenylo) propanal | |

05.046 | 22 | 40654–82–8 | aldehyd 2-metylo-4-fenylomasłowy | 2737 | 134 | 255–022–5 | 05.046 | 2-metylo-4-fenylobutanal | | |

05.047 | 23 | 123–08–0 | aldehyd 4-hydroksybenzylowy | | 558 | 204–599–1 | 05.047 | aldehyd p-hydroksybenzylowy | | |

05.048 | 22 | 1504–74–1 | aldehyd 2-metoksycynamonowy | 3181 | 571 | 216–131–3 | 05.048 | beta-o-metoksyfenyloakroleina; 3-o-metoksy-fenylo-2-propenal | 3-(2-metoksyfenylo) prop-2-enal | |

05.049 | 02 | 96–17–3 | aldehyd 2-metylomasłowy | 2691 | 575 | 202–485–6 | 05.049 | 2-metylobutanal; aldehyd metyloetyloctowy; aldehyd alfa-metylomasłowy; 2-metylobutanal-1 | | |

05.050 | 22 | 101–39–3 | aldehyd alfa-metylocynamonowy | 2697 | 578 | 202–938–8 | 05.050 | aldehyd 2-metylocynamonowy; aldehyd alfa-metylocynamonowy; alfa-metylocinnimal; aldehyd alfa-metylo cynamonowy | 2-metylo-3-fenyloprop-2-enal | |

05.051 | 22 | 65405–67–6 | 3-(4-metoksyfenylo)-2-metyloprop-2-enal | 3182 | 584 | 265–737–4 | 05.051 | aldehyd alfa-metylo-p-metoksycynamonowy; 3-(p-metoksyfenylo)-2-metylo-2-propenal | | |

05.052 | 22 | 41496–43–9 | aldehyd 2-metylo-3-(p-tolilo) propionowy | 2748 | 587 | 255–410–4 | 05.052 | 2-metylo-3-(4-metylofenylo)propanal | | 5 |

05.053 | 01 | 123–63–7 | 2,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan | | 594 | 204–639–8 | 05.053 | paraldehyd; aldehyd paraoctowy | | |

05.054 | 22 | 1009–62–7 | aldehyd 2,2-dimetylo-3-fenylo-propionowy | | 598 | 213–771–5 | 05.054 | aldehyd 3-fenylopropylodimetylowy | | |

05.055 | 23 | 90–02–8 | aldehyd salicylowy | 3004 | 605 | 201–961–0 | 05.055 | aldehyd salicylowy; aldehyd o-hydroksy-benzylowy; Salicylal | aldehyd 2-hydroksy-benzylowy | |

05.056 | 23 | 10031–82–0 | aldehyd 4-etoksybenzylowy | 2413 | 626 | 233–093–3 | 05.056 | aldehyd homoanyżowy | | |

05.057 | 03 | 142–83–6 | heksa-2(trans),4(trans)-dienal | 3429 | 640 | 205–564–3 | 05.057 | 2-propylenoakroleina, aldehyd sorbowy, heksa-2,4-dienal | | 5 |

05.058 | 03 | 557–48–2 | nona-2(trans),6(cis)-dienal | 3377 | 659 | 209–178–6 | 05.058 | 2,6-nonadienal; aldehyd ogórkowy; nona-2,6-dienal | | |

05.059 | 04 | 2277–19–2 | non-6(cis)-enal | 3580 | 661 | 218–900–9 | 05.059 | cis-6-nonen-1-al; non-6-enal | | |

05.060 | 03 | 2363–89–5 | okt-2-enal | 3215 | 663 | 219–115–4 | 05.060 | alfa-amyloakroleina; 2-pentyloakroleina | | |

05.061 | 04 | 63826–25–5 | okt-6-enal | | 664 | | 05.061 | | | |

05.062 | 22 | 4411–89–6 | aldehyd 2-fenylokrotonowy | 3224 | 670 | 224–567–0 | 05.062 | 2-fenylo-but-2-en-1-al | 2-fenylbut-2(trans)-enal | |

05.064 | 03 | 13552–96–0 | trideca-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienal | 3638 | 685 | 236–936–3 | 05.064 | trideca-2,4,7-trienal | | |

05.066 | 23 | 120–25–2 | aldehyd4-etoksy-3-metoksy-benzylowy | | 703 | 204–382–1 | 05.066 | eter etylowy waniliny | | |

05.068 | 23 | 4748–78–1 | aldehyd 4-etylobenzylowy | 3756 | 705 | 225–268–8 | 05.068 | aldehyd p-etylobenzylowy | | |

05.069 | 02 | 123–15–9 | 2-metylopentanal | 3413 | 706 | 204–605–2 | 05.069 | aldehyd 2-metylowaleralowy | | |

05.070 | 03 | 2463–63–0 | 2-heptenal | 3165 | 730 | 219–563–0 | 05.070 | 3-butyloakroleina; E-butyluakroleina; hept-2-enal; trans-hept-2-enal | | 5 |

05.071 | 03 | 6750–03–4 | nona-2,4-dienal | 3212 | 732 | 229–810–4 | 05.071 | | | |

05.072 | 03 | 18829–56–6 | trans-2-nonenal | 3213 | 733 | 242–609–6 | 05.072 | 3-heksylo-2-propenal; non-2-enal; 3 lub E-heksyloakroleina; aldehyd heptylicenowy | | 5 |

05.073 | 03 | 6728–26–3 | heks-2(trans)-enal | 2560 | 748 | 229–778–1 | 05.073 | E-propyloakroleina; aldehyd listny; trans-heks-2-enal | | 5 |

05.074 | 04 | 106–72–9 | 2,6-dimetylohept-5-enal | 2389 | 2006 | 203–427–2 | 05.074 | Melonal; 2,6-dimetylo-2-hepten-7-al | | |

05.075 | 04 | 6789–80–6 | heks-3(cis)-enal | 2561 | 2008 | 229–854–4 | 05.075 | aldehyd cis-beta, gamma-heksylenowy; heks-3-enal | | |

05.076 | 03 | 3913–71–1 | dec-2-enal | 2366 | 2009 | 223–472–1 | 05.076 | decenaldehyd; decenaldehyd; 3-heptyloakroleina; aldehyd decylenowy; dec-2-enal; 2-decen-1-al | | |

05.077 | 02 | 110–41–8 | 2-metyloundekanal | 2749 | 2010 | 203–765–0 | 05.077 | aldehyd metylononylo-octowy; aldehyd C-12; MNA; 2-metylohendecanal; aldehyd metylo-nonyloctowy | | |

05.078 | 03 | 7774–82–5 | tridec-2-enal | 3082 | 2011 | 231–883–2 | 05.078 | 3-decyloakroleina | | |

05.079 | 09 | 7492–67–3 | aldehyd oksyacetocitronellylu | 2310 | 2012 | 231–324–2 | 05.079 | aldehyd citronello-oksyoctowy; 6,10-dimetylo-3-oksa-9-undecenal | 6,10-dimetylo-3-oksaundec-9-enal | |

05.080 | 22 | 104–53–0 | 3-fenylpropanal | 2887 | 2013 | 203–211–8 | 05.080 | aldehyd 3-fenylopropionowy; aldehyd hydro-cynamonowy; aldehyd fenylopropylowy; aldehyd benzylooctowy; aldehyd beta-fenylo propionowy | | |

05.081 | 03 | 2363–88–4 | 2,4-dekadienal | 3135 | 2120 | 219–114–9 | 05.081 | deca-2,4-dienal | | 5 |

05.082 | 04 | 13553–09–8 | dodeka-3,6-dienal | | 2121 | | 05.082 | | | |

05.084 | 03 | 4313–03–5 | hepta-2,4-dienal | 3164 | 729 | 224–328–0 | 05.084 | | | 5 |

05.085 | 04 | 6728–31–0 | hept-4-enal | 3289 | 2124 | 229–779–7 | 05.085 | cis-4-hepten-1-al; aldehyd cis-4-etylideno-masłowy; aldehyd n-propylidenomasłowy | | 5 |

05.086 | 04 | 929–22–6 | trans-4-heptenal | 3289 | 2125 | 213–198–0 | 05.086 | trans hept-4-enal; 4-hepten-1-al; aldehyd n-propylidenomasłowy | | |

05.090 | 03 | 623–36–9 | 2-metylopent-2-enal | 3194 | 2129 | 210–789–5 | 05.090 | alfa-metylo-beta-etyloakroleina; aldehyd 2,4-dimetylokrotonowy | | |

05.091 | 23 | 698–27–1 | aldehyd 2-hydroksy-4-metylo-benzylowy | 3697 | 2130 | 211–813–7 | 05.091 | aldehyd 4-metylosalicylowy; aldehyd 4-metylosalicylowy; aldehyd 2,4-krezotylowy | | |

05.094 | 22 | 7775–00–0 | aldehyd 3-(4-izopropylofenylo) propionowy | 2957 | 2261 | 231–885–3 | 05.094 | aldehyd kuminylooctowy; aldehyd kuminylo-octowy; p-cymylopropanal; aldehyd pizopropylo-hydrocynamonowy; aldehyd p-propylohydro-cynamonowy | | |

05.095 | 03 | 497–03–0 | aldehyd 2-metylokrotonowy | 3407 | 2281 | 207–833–0 | 05.095 | | 2-metylobut-2(trans)-enal | 5 |

05.096 | 04 | 30390–50–2 | 4-decenal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.096 | dekenaldehyd, dec-4-enal(cis) | | 5 |

05.097 | 22 | 2439–44–3 | aldehyd 3-metylo-2-fenylo-masłowy | 2738 | 135 | 219–461–6 | 05.097 | 3-metylo-2-fenylobutanal; aldehyd alfa-izo-propylo-fenylo-octowy; aldehyd alfa-izo – propylo-fenylooctowy; | | |

05.098 | 07 | 29548–14–9 | p-ment-1-en-9-al | 3178 | 10347 | 249–688–6 | 05.098 | karwomentenal | | |

05.099 | 22 | 21834–92–4 | 5-metylo-2-fenyloheks-2-enal | 3199 | 10365 | 244–602–3 | 05.099 | 2-fenylo-5-metylo-2-heksenal | | |

05.100 | 22 | 26643–91–4 | 4-metylo-2-fenylopent-2-enal | 3200 | 10366 | 247–869–4 | 05.100 | | | |

05.101 | 03 | 764–40–9 | penta-2,4-dienal | 3217 | 11695 | | 05.101 | | | |

05.102 | 03 | 764–39–6 | pent-2-enal | 3218 | 10375 | 212–120–2 | 05.102 | 3-etyloakroleina; | | |

05.103 | 22 | 939–21–9 | 3-fenylopent-4-enal | 3318 | 10378 | 213–356–9 | 05.103 | aldehyd beta-winylohydrocynamonowy; aldehyd 3-fenylo-3-winylpropionowy; | | |

05.104 | 07 | 116–26–7 | 2,6,6-trimetylocykloheksa-1,3-dien-1-karbaldehyd | 3389 | 10383 | 204–133–7 | 05.104 | safranal; dehydro-K-cyklocitral; 1,1,3-trimetylo-2-formylcykloheksa-2,4-dien | | |

05.105 | 03 | 25409–08–9 | 2-butylobut-2-enal | 3392 | 10324 | 246–950–1 | 05.105 | 2-etylidineheksanal; 2-etylidenoheksanal | | |

05.106 | 07 | 564–94–3 | mirtenal | 3395 | 10379 | 209–274–8 | 05.106 | pin-2-en-10-al; benihinal | 2-formylo-6,6-dimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-en | |

05.107 | 03 | 35158–25–9 | 2-izopropyl-5-metyloheks-2-enal | 3406 | 10361 | 252–406–4 | 05.107 | 2-izopropylo-5-metylo-2-heksenal | | |

05.108 | 03 | 13162–46–4 | undeka-2,4-dienal | 3422 | 10385 | | 05.108 | | | 5 |

05.109 | 03 | 2463–77–6 | 2-undekenal | 3423 | 11827 | 219–564–6 | 05.109 | 2-undeken-1-al | | |

05.110 | 23 | 15764–16–6 | aldehyd 2,4-dimetylobenzylowy | 3427 | | 239–856–7 | 05.110 | 2,4-ksylylaldehyd; 1-formylo-2,4-dimetylobenzen; | | |

05.111 | 03 | 56767–18–1 | okta-2(trans), 6(trans)-dienal | 3466 | 10371 | 260–372–7 | 05.111 | | | |

05.112 | 07 | 472–66–2 | aldehyd 2,6,6-trimetylocyklo-heksa-1-en-1-octowy | 3474 | 10338 | 207–454–0 | 05.112 | beta-homocyklocitral; | | |

05.113 | 04 | 4634–89–3 | heks-4-enal | 3496 | 10337 | 225–058–6 | 05.113 | | | 5 |

05.114 | 03 | 5362–56–1 | 4-metylopent-2-enal | 3510 | 10364 | 226–348–5 | 05.114 | | | |

05.115 | 22 | 24401–36–3 | 2-fenylopent-4-enal | 3519 | 10377 | 246–224–4 | 05.115 | | | |

05.116 | 02 | 5435–64–3 | 3,5,5-trimetyloheksanal | 3524 | 10384 | 226–603–0 | 05.116 | aldehyd izononylowy; tert-butyloizopentanal | | |

05.117 | 07 | 2111–75–3 | p-menta-1,8-dien-7-al | 3557 | 11788 | 218–302–8 | 05.117 | aldehyd pachnotki uprawnej; aldehyd 4-izopropenylo-1-cyklohekseno-1-karboksylowy; aldehyd perillowy | | |

05.118 | 22 | 1963–36–6 | aldehyd 4-metokscynamonowy | 3567 | 11919 | 217–807–0 | 05.118 | 3–4-metoksyfenylo-2-propenal; | 3-(4-metoksyfenylo) prop-2-enal | |

05.119 | 07 | 4501–58–0 | aldehyd 2,2,3-trimetylocyklopent-3-en-1-ylo-octowy | 3592 | 10325 | 224–815–8 | 05.119 | aldehyd alfa-kamfolenowy; aldehyd (2,3,3-trimetylocyklopent-3-en-1-y1–2) octowy | | |

05.120 | 03 | 21662–13–5 | dodeka-2,6-dienal | 3637 | | 244–515–0 | 05.120 | | | 5 |

05.121 | 07 | 432–25–7 | aldehyd 2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-karboksylowy | 3639 | 2133 | 207–081–3 | 05.121 | | 2,6,6-trimetylo-2-cyklohekseno-1-aldehyd | 5 |

05.122 | 22 | 1504–75–2 | aldehyd p-metylocynamonowy | 3640 | 10352 | | 05.122 | 3-p-tolilopropenal; 3-p-metylofenylopropenal; | 3-(4-metylofenylo)prop-2-enal | |

05.123 | 07 | 55253–28–6 | aldehyd 5-izopropenylo-2-metylo-cyklopentanokarboksylowy | 3645 | | | 05.123 | fotocitral A; aldehyd cis-2-metylo-cis-5-izopropenylcyklopentano-1-karboksylowy | aldehyd 5-(1-metylo-etylo)-2-metylocyklo pentanokarboksylowy | |

05.124 | 03 | 107–86–8 | aldehyd 3-metylokrotonowy | 3646 | 10354 | 203–527–6 | 05.124 | 3-metylo-but-2-enal; prenal; aldehyd seneci | 3-metylobut-2(trans)-enal | |

05.125 | 03 | 21662–16–8 | dodeka-2,4-dienal | 3670 | 11758 | 244–517–1 | 05.125 | E, E-2,4-dodekadienal | | 5 |

05.126 | 03 | 49576–57–0 | 2-metylo-oct-2-enal | 3711 | 10363 | 256–386–8 | 05.126 | | | 5 |

05.127 | 03 | 30361–28–5 | okta-2(trans), 4(trans)-dienal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.127 | E, E-2,4-oktadienal | | |

05.128 | 04 | 41547–22–2 | okt-5(cis)-enal | 3749 | | | 05.128 | (Z)-5-oktenal | | |

05.129 | 23 | 135–02–4 | aldehyd 2-metoksybenzylowy | | 10350 | 205–171–7 | 05.129 | aldehyd o-metoksybenzylowy; aldehyd o-anyżowy | | |

05.130 | 03 | 17909–77–2 | alfa-sinensal | 3141 | 10380 | 241–854–6 | 05.130 | 2,6-dimetylo-10-metylen-2,6,11-dodekatrienal | 2,6-dimetylo-10-metylen dodeka-2,6,11-trienal | 5 |

05.133 | 07 | | p-menta-1,3-dien-7-al | | 10344 | | 05.133 | | | |

05.134 | 22 | | aldehyd 2-metylo-3-tolilo-propionowy (mieszanina o, m, p-) | 2748 | 587 | | 05.134 | 2-metylo-3-tolilopropanal | 2-metylo-3-(2,3 lub 4-metylofenylo) propanal | 5 |

05.135 | 03 | 123–73–9 | but-2-enal | | 11736 | 204–647–1 | 05.135 | aldehyd krotonowy | | |

05.137 | 04 | 21662–09–9 | dek-4(cis)-enal | 3264 | 2297 | 244–514–5 | 05.137 | | | 5 |

05.138 | 04 | 65405–70–1 | dek-4(trans)-enal | | | 265–741–6 | 05.138 | | | |

05.139 | 04 | 39770–05–3 | dek-9-enal | 3912 | | 254–624–5 | 05.139 | | | |

05.140 | 03 | 25152–84–5 | deka-2(trans), 4(trans)-dienal | 3135 | 2120 | 246–668–9 | 05.140 | 2,4-dekadienal; deka-2,4-dienal; heptenyloakroleina | | 5 |

05.141 | 03 | 51325–37–2 | deka-2,4,7-trienal | | | | 05.141 | | | |

05.142 | 23 | 139–85–5 | aldehyd 3,4-dihydroksy-benzylowy | | 10328 | 205–377–7 | 05.142 | | | |

05.143 | 04 | 56134–05–5 | 2,5-dimetylo-2-winyloheks-4-enal | | | 260–006–6 | 05.143 | aldehyd nerolowy | | |

05.144 | 03 | 20407–84–5 | dodek-2(trans)-enal | 2402 | 124 | | 05.144 | | | 5 |

05.145 | 09 | 107–22–2 | etanedial | | | 203–474–9 | 05.145 | glioksal | | |

05.147 | 02 | 123–05–7 | 2-etyloheksanal | | 10331 | 204–596–5 | 05.147 | aldehyd 2-etyloheksylowy; aldehyd butyloetylo-octowy; aldehyd alfa-etylokapronowy; | | |

05.148 | 03 | 19317–11–4 | farnezal | | | 242–957–9 | 05.148 | | 3,7,11-trimetylododeka-2,6,10-trien-1-on | |

05.149 | 09 | 111–30–8 | aldehyd | | | 203–856–5 | 05.149 | dialdehyd glutarowy; 1,3-diformylopropan; 1,5-pentadial; | pentan-1,5-dial | |

05.150 | 03 | 18829–55–5 | hept-2(trans)-enal | 3165 | 730 | 242–608–0 | 05.150 | (E)-2-hepteno-1-al; 2-heptenal; beta-butylo-akroleina; trans-hept-2-en-1-al | | |

05.151 | 04 | 69112–21–6 | heks-3(trans)-enal | 3923 | | 273–874–6 | 05.151 | | | 5 |

05.152 | 01 | 629–80–1 | heksadekanal | | 10336 | 211–111–0 | 05.152 | | | |

05.153 | 23 | 134–96–3 | aldehyd 4-hydroksy-3,5-dimetoksy-benzylowy | | 10340 | 205–167–5 | 05.153 | aldehyd synapiny | 3-(4-hydroksy-3,5-di-metoksyfenylo) prop-2-enal | |

05.154 | 22 | 4206–58–0 | aldehyd 4-hydroksy-3,5-dimetoksy-cynamonowy | | 10341 | | 05.154 | aldehyd synapiny | 3-(4-hydroksy-3,5-di-metoksyfenylo) prop-2-enal | |

05.155 | 22 | 458–36–6 | aldehyd 4-hydroksy-3-metoksy-cynamonowy | | 10342 | 207–278–4 | 05.155 | | 3-(4-hydroksy-3-me-toksyfenylo)prop-2-enal | |

05.156 | 22 | 80638–48–8 | 3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo) propanal | | | 279–524–9 | 05.156 | dihydroconiferaldehyd | | |

05.157 | 07 | 1335–66–6 | izocyklocitral | | | 215–638–7 | 05.157 | | 1,3,5-trimetylocyklo-heks-3-en-1-karbalde-hyd | |

05.158 | 23 | 591–31–1 | aldehyd 3-metoksybenzylowy | | 10351 | 209–712–8 | 05.158 | | | |

05.159 | 15 | 5703–26–4 | aldehyd p-metoksyfenylo-octowy | | | 227–191–5 | 05.159 | | | |

05.160 | 02 | 19009–56–4 | 2-metylodekanal | | | 242–745–6 | 05.160 | | | |

05.161 | 02 | 116854–43–4 | 1 0-metylododekanal | | | | 05.161 | | | |

05.162 | 02 | 92168–98–4 | 1,1-metylododekanal | | | | 05.162 | | | |

05.163 | 02 | 93815–50–0 | 1,4-metyloheksadekanal | | | | 05.163 | | | |

05.164 | 02 | 925–54–2 | 2-metyloheksanal | | | 213–118–4 | 05.164 | | | |

05.165 | 02 | 19269–28–4 | 3-metyloheksanal | | | | 05.165 | | | |

05.166 | 02 | 1119–16–0 | 4-metylopentanal | | 10369 | 214–273–0 | 05.166 | aldehyd 4-metylowalerowy | | |

05.167 | 02 | 75853–50–8 | 12-metylotetradekanal | | | | 05.167 | | | |

05.168 | 02 | 75853–51–9 | 13-metylotetradekanal | | | | 05.168 | | | |

05.169 | 02 | 75853–49–5 | 12-metylotridekanal | | | | 05.169 | | | |

05.170 | 03 | 106–26–3 | neral | 2303 | 109 | 203–379–2 | 05.170 | | 3,7-dimetylo-2 (cis), 6-octadienal | 5 |

05.171 | 03 | 2463–53–8 | non-2-enal | 3213 | 733 | 219–562–5 | 05.171 | beta-heksyloakroleina; aldehyd alfa-nonenylowy; aldehyd nonylenowy | | 5 |

05.172 | 03 | 17587–33–6 | nona-2(trans), 6 (trans)-dienal | 3766 | | 241–557–1 | 05.172 | | | |

05.173 | 03 | 57018–53–8 | nona-2,4,6-trienal | | | | 05.173 | | | |

05.174 | 04 | 2100–17–6 | pent-4-enal | | | 218–265–8 | 05.174 | | | |

05.175 | 22 | 3491–63–2 | 2-fenylopent-2-enal | | | | 05.175 | | | |

05.176 | 03 | 107–02–8 | propylo-2-enal | | | 203–453–4 | 05.176 | | | |

05.177 | 07 | 1726–47–2 | pseudo-cyklocitral | | 11849 | | 05.177 | | 2,6,6-trimetylocyklo-heks-3-en-karbaldehyd | 5 |

05.178 | 03 | 60066–88–8 | beta-sinensal | | 10381 | 262–043–3 | 05.178 | | 2,6-dimetylo-10metyleno-dodeka-2,6,1 1-trienal | |

05.179 | 03 | 51534–36–2 | tetradek-2-enal | | | | 05.179 | | | |

05.181 | 01 | 10486–19–8 | tridekanal | | 10382 | 234–004–0 | 05.181 | | | |

05.182 | 07 | 432–24–6 | aldehyd 2,6,6-trimetylo-cyklo-heksa-2-en-1-karboksylowy | 3639 | 10326 | 207–080–8 | 05.182 | beta-cyklocitral | | 5 |

05.183 | 07 | 65405–84–7 | 4-(2,6,6-trimetylocyklo-heksenylo)-2-metylobutanal | | | 265–747–9 | 05.183 | alfa, 2,2,6-tetrametylocykloheksenobutanal | | |

05.184 | 03 | 53448–07–0 | undek-2 (trans)-enal | 3423 | 11827 | 258–559–3 | 05.184 | | | 5 |

05.186 | 03 | 5577–44–6 | 2,4-oktadienal | 3721 | 11805 | 250–147–1 | 05.186 | | | 5 |

05.188 | 03 | 141–27–5 | trans-3; 7-dimetylo-octa-2,6-dienal | 2303 | 109 | 205–476–5 | 05.188 | geranial | | 5 |

05.189 | 03 | 505–57–7 | 2-heksenal | 2560 | 748 | 208–014–0 | 05.189 | | | 5 |

05.190 | 03 | 2548–87–0 | trans-2-oktenal | 3215 | 663 | 219–833–8 | 05.190 | | | 5 |

05.191 | 03 | 3913–81–3 | trans-2-dekenal | 2366 | 2009 | 223–474–2 | 05.191 | | | 5 |

05.192 | 04 | 4440–65–7 | 3-heksenal | 3923 | | 224–659–0 | 05.192 | | | 5 |

05.194 | 03 | 5910–87–2 | tr-2, tr-4-honadienal | 3212 | 732 | 227–629–5 | 05.194 | | | 5 |

05.195 | 03 | 7069–41–2 | trans-2-tridekenal | 3082 | 2011 | 230–362–7 | 05.195 | | | 5 |

05.196 | 03 | 30361–29–6 | tr-2, tr-4-undekadienal | 3422 | 10385 | 250–148–7 | 05.196 | | | 5 |

05.198 | 07 | 58102–02–6 | alfa-metylojonal | | | 261–121–4 | 05.198 | | 2-metylo-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-2-enyl)but-3-enal | |

05.200 | 03 | | trans-2, trans-4, cis-7-dekatrienal | | | | 05.200 | | | |

05.203 | 04 | 5090–41–5 | 9-oktadekenal | | | | 05.203 | | | |

05.206 | 02 | 93815–51–1 | 1,5-metyloheksadekanal | | | | 05.206 | | | |

06.001 | 01 | 105–57–7 | 1,1-dietoksyetan | 2002 | 35 | 203–310–6 | 06.001 | acetal dietylowy; acetal dietylowy aldehydu octowego; eter dietylowy etyluidiny; 1,1-dietoksyetan. | | |

06.002 | 23 | 1319–88–6 | 5-hydroksy-2-fenylo-1,3-dioksan | 2129 | 36 | 215–294–8 | 06.002 | acetal glicerylowy aldehydu benzylowego; 5-hydroksy-2-fenylo-1,3-dioksan; 2-fenylo-m-dioksan-5-ol; 4-hydroksymetylo-2-fenylo-1,3-dioksolan; benzylogliceryna | | |

06.003 | 23 | 1125–88–8 | alfa, alfa-dimetoksytoluen | 2128 | 37 | 214–413–0 | 06.003 | acetal dimetylowy aldehydu benzylowego; 1,1-dimetoksyfenylometan | | |

06.004 | 03 | 7492–66–2 | acetal dietylowy citralu | 2304 | 38 | 231–323–7 | 06.004 | acetal dietylowy 3,7-dimetylo-2,6-oktadienalu; 1,1-dietoksy-3,7-dimetylo-2,6-oktadien | 1,1-dietoksy-3,7-dimetylokta-2,6-dien | |

06.005 | 03 | 7549–37–3 | acetal dimetylowy citral | 2305 | 39 | 231–434–0 | 06.005 | acetal dietylowy 3,7-dimetylo-2,6-oktadienalu; 1,1-dimetoksy-3,7-dimetylo-2,6-oktadien; | 1,1-dimetoksy-3,7-dimetylokta-2,6-dien | |

06.006 | 15 | 101–48–4 | 1,1-dimetoksy-2-fenyloetan | 2876 | 40 | 202–945–6 | 06.006 | acetal dimetylowy aldehydu alfa-tolilowego; acetal dimetylowy aldehydu fenylooctowego; | | |

06.007 | 15 | 29895–73–6 | acetal glycerylowy aldehydu fenylooctowego | 2877 | 41 | 249–934–2 | 06.007 | 5-hydroksy-2-benzylo-1,3-dioksan; 5-hydroksy-metylo-2-benzylo-1,3-dioksolan | 2-benzyl-4-hydroksy-1,3-dioksan i 2-benzylo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksolan(mieszanina) | |

06.008 | 01 | 10022–28–3 | 1,1-dimetoksyoktan | 2798 | 42 | 233–018–4 | 06.008 | acetal dimetylowy oktanalu; acetal dimetylowy C-8; acetal dimetylowy aldehydu kaprylowego; acetal dimetylowy okta-aldehydu; acetal rezedylowy; | | |

06.009 | 01 | 7779–41–1 | 10,10-dimetoksydekan | 2363 | 43 | 231–928–6 | 06.009 | acetal dimetylowy dekanalu; DMA aldehydu decylowego; acetal dimetylowy aldehydu C-10; 1,1-dimetoksydekan; acetal dimetylowy aldehydu decylowego | | |

06.010 | 02 | 7779–94–4 | 1,1-dietoksy-3,7-dimetylo-oktan-7-ol | 2584 | 44 | 231–945–9 | 06.010 | acetal dietylowy hydroksycitronellalu; l, 1-di-etoksy-3,7-dimetylo-7-oktanol; 8,8-dietoks-2,6-dimetylo-2-oktanol; 7-hydroksy-1,1-dietoksy-3,7-dimetylo-oktan | | |

06.011 | 02 | 141–92–4 | 1,1-dimetoksy-3,7-dimetyloktan-7-ol | 2585 | 45 | 205–510–9 | 06.011 | acetal dimetylowy hydroksycitronellalu; 8,8-dimetoksy-2,6-dimetylo-2-oktanol; 1,1-dimetoksy-3,7-dimetylo-7-oktanol | | |

06.012 | 23 | 1333–09–1 | acetal glicerylowy aldehydu toluilowego | 3067 | 46 | | 06.012 | 2-(o-, m-, p-kresylo)-5-hydroksydioksan; 2-(metylofenylo)- 1,3-dioksan-5-ol; 2–5-hydroksymetylodioksolan | 2-(2,3 i 4-metylofenylo)-5-hydroksy-1,3-dioksani 2-(2,3 i 4-metylofenylo)-5-hydroksymetylo-1,3-dioksolan (mieszanina) | |

06.013 | 22 | 91–87–2 | acetal dimetylowy aldehydu alfa-pentylocynamonowego | 2062 | 47 | 202–104–3 | 06.013 | acetal dimetylowy alfa-n-amylo-beta-fenylakroleiny; 1,1-dimetoksy-2-amylo-3-fenyl-2-propen; | 1,1-dimetoksy-2-pentyl-3-fenyloprop-2-en | |

06.014 | 22 | 5660–60–6 | acetal etyloglikolowy aldehydu cynamonowego | 2287 | 48 | 227–110–3 | 06.014 | 2-styrylo-m-dioksolan; 2-styrylo-1,3-dioksolan; acetal etylenoglikolowy aldehydu cynamonowego; | 2-(2-fenyletylueno)- 1,3-dioksolan | |

06.015 | 01 | 534–15–6 | 1,1-dimetoksyetan | 3426 | 510 | 208–589–8 | 06.015 | acetal dimetylowy aldehydu octowego; eter dimetylowy etylidenu; | | |

06.016 | 15 | 7493–57–4 | 1-fenyloetoksy-1-propoksye tan | 2004 | 511 | 231–327–9 | 06.016 | acetal fenetylopropylowy aldehydu octowego; [2-(1-propoksyetoksy)etylo]benzen; 1-fenetoksy-1-propoksyetan; acetal propylo-fenetylowy; 2-(1-propoksyetoksy)etylobenzen; acetal R; pepital; | | |

06.017 | 23 | 774–48–1 | (dietoksymetylo)benzen | | 517 | 212–265–1 | 06.017 | acetal dietylowy aldehydu benzylowego; 1,1-dietoksyfenylometan; fenylodietoksymetan; 1,1-dietoksytoluen; | | |

06.019 | 23 | 7492–39–9 | 1-benzyloksy-1-(2-metoksy-etoksy) etan | 2148 | 523 | | 06.019 | acetal metoksyetylobenzylowy aldehydu octowego; acetal benzylo-K-metoksyetylowyaldehydu octowego; 1-benzoilo-1-(2-metoksyetoksy)etan; | | |

06.020 | 01 | 34764–02–8 | 1,1-dietoksydekan | | 531 | 252–202–5 | 06.020 | acetal dietylowy dekanalu; acetal dietylowy dekan-1-alu; acetal dietylowy aldehydu decylowego; | | |

06.021 | 01 | 688–82–4 | 1,1-dietoksyheptan | | 553 | 211–707–0 | 06.021 | acetal dietylowy heptanalu; acetal dietylowy oenantalu; | | |

06.023 | 01 | 3658–93–3 | 1,1-dietoksyheksan | | 557 | 222–911–4 | 06.023 | acetal dietylowy heksanalu; acetal dietylowy aldehydu heksylowego | | |

06.024 | 15 | 68345–22–2 | 1,1-di-izobutoksy-2-fenyloetan | 3384 | 595 | 269–851–5 | 06.024 | acetal diizobutylowy aldehydu fenylooctowego; | 1,1-di (2metylo-propoksy)-2-fenyloetan | |

06.025 | 03 | 67674–36–6 | 1,1-dietoksynona-2,6-dien | 3378 | 660 | 266–874–2 | 06.025 | acetal dietylowy nonadienylu | | 5 |

06.027 | 15 | 5468–06–4 | 4,5-dimetylo-2-benzyl-1,3-dioksolan | 2875 | 669 | | 06.027 | acetal 2,3-butyluenoglikolowy aldehydu fenylooctowego; | | |

06.028 | 01 | 10032–05–0 | 1,1-dimetoksyheptan | 2541 | 2015 | 233–103–6 | 06.028 | acetal dimetylowy heptanalu; acetal dimetylowy aldehydu C-7; acetal dimetylowy hepta-aldehydu; acetal dimetylowy enantalu | | |

06.029 | 09 | 72854–42–3 | acetal glicerylowy heptanalu (zmieszane acetale 1,2 i 1,3) | 2542 | 2016 | 276–947–0 | 06.029 | 2-heksylo-4-hydroksymetylo-1,3-dioksolan + 2-heksylo-5-hydroksy-1,3-dioksan; 2-heksylo-4-hydroksy-1,3-dioksan; | | |

06.030 | 22 | 90–87–9 | 1,1-dimetoksy-2-fenylopropan | 2888 | 2017 | 202–022–8 | 06.030 | acetal dimetylowy fenylopropanalu 1; acetal dimetylowy aldehydu hydratropowego; acetal dimetylowy aldehydu 2-fenylopropionowego | | |

06.031 | 03 | 54306–00–2 | 1,1-dietoksyheks-2-en | | 2135 | 259–086–5 | 06.031 | acetal dietylowy 2-heksenalu | | |

06.032 | 23 | 2568–25–4 | 4-metylo-2-fenyl-1,3-dioksolan | 2130 | 2226 | 219–906–4 | 06.032 | acetal propylenoglikolowy aldehydu benzylowego; 4-metylo-2-fenylo-m-dioksolan; 4-metylo-2-fenylo-1,3-dioksolan; cykliczny acetal propylenoglikolowy aldehydu benzylowego | | |

06.033 | 01 | 871–22–7 | 1,1-dibutoksyetan | | 2341 | 212–804–0 | 06.033 | acetal dibutylowy aldehydu octowego | | |

06.034 | 01 | 105–82–8 | 1,1-dipropoksyetan | | 2342 | 203–335–2 | 06.034 | aceatal n-propylowy; acetal dipropylowy; acetal dipropylowy aldehydu octowego | | |

06.035 | 03 | 10444–50–5 | aceatal propylenoglikolowy cytralu | | 2343 | 233–929–7 | 06.035 | | 2-(2,6-dimetylohepta-1,5-dienyl)-4-metylo-1,3-dioksolan | |

06.036 | 15 | 64577–91–9 | 1-butoksy-1-(2-fenyletoksy)etan | 3125 | 10007 | 264–948–9 | 06.036 | acetal butylofenetylowy aldehydu octowego; 2-butoksy-2-fenyletoksyetan | | |

06.037 | 04 | 18492–65–4 | 1,1-dietoksyhept-4-en (cis i trans) | 3349 | 10011 | 242–376–0 | 06.037 | acetal dietylowy 4-heptenalu | | 5 |

06.038 | 09 | 5436–21–5 | 4,4-dimetoksybutan-2-on | 3381 | 10029 | 226–605–1 | 06.038 | acetal dimetylowy aldehydu octowego; 3-acetal dimetylowy oksobutanalu; acetal dimetylowy aldehydu 3-ketomasłowego | | |

06.039 | 30 | 67715–79–1 | 1,2-di((1'-etoksy)-etoksy) propan | 3534 | | 266–979–3 | 06.039 | 4,6,9-trimetylo-3,5,8,10-tetraoksadodekan; 3,5,8,10-tetraoksadekan, 4,6,9-trimetylo– | | |

06.040 | 09 | 67715–82–6 | 1,2,3-tris([1'-etoksy]-etoksy) propan | 3593 | 11930 | | 06.040 | 3,5,9,11-tetraoksatridekan, 7-(1-etoksyetoksy)- 4,1 0-dimetylo– | | |

06.041 | 02 | | 1-izobutoksy-1-etoksy-2-metylo-propan | | 10055 | | 06.041 | acetal etyloizobutylowy izobutanalu; acetal etyloizobutylowy 2-metylopropanalu | 1-etoksy-2-metylo-1-(2-metylopropooksy)propan | |

06.042 | 02 | | 1-izobutoksy-1-etoksy-3-metylo-butan | | 10057 | | 06.042 | acetal etyloizobutylowy aldehydu izowalero-wego; acetal etyloizobutylowy 3-metylobutanalu | 1-etoksy-3-metylo-1-(2-metylopropoksy)butan | |

06.043 | 01 | | 1-izoamylo-oksy-1-etoksypropan | | 10038 | | 06.043 | acetal 3-metylobutylowy propanalu | 1-etoksy-1-(2-metylopropooksy)etan | |

06.044 | 01 | | 1-izobutoksy-1-etoksypropan | | 10058 | | 06.044 | acetal etyloizobutylowy propanalu | 1-etoksy-1-(2-metylopropooksy)propan | |

06.045 | 02 | | 1-izobutoksy-1-izopentylo-oksy-2-metylopropan | | 10061 | | 06.045 | acetal izoamylowoizobutylowy izobutanalu; acetal 3-metylobutyloizobutylowy 2-metylopropanalu | 2-metylo-1-(3-metylo-butoksy)-1-(2-metylo-prop-oksy) propan | |

06.046 | 02 | | 1-izobutoksy-1-izopentylo-oksy-3-metylobutan | | 10060 | | 06.046 | acetal izoamylowoizobutylowy aldehydu izowalerowego; acetal 3-metylobutylo-izobutylowy 3-metylobutanalu | 3-metylo-1-(3-metylo-butoksy)-1-(2-metylo-propo-oksy) butan | |

06.047 | 01 | | 1-izopentyloksy-1-propo-oksy-etan | | 10065 | | 06.047 | acetal 3-metylobutylopropylowy aldehydu octowego | 1-(3-metylobutoksy)-1-propoksyetan | |

06.048 | 01 | | 1-izopentylo-oksy-1-propoksy-propan | | 10066 | | 06.048 | acetal 3-metylobutylopropylowy propanalu | 1-(3-metylobutoksy)-1-propy-oksypropan | |

06.049 | 01 | 77249–20–8 | 1-butoksy-1-(2-metylobutoksy)etan | | | | 06.049 | acetal 2-metylobutylobutylowy aldehydu octowego | | |

06.050 | 01 | 57006–87–8 | 1-butoksy-1-etoksyetan | | 10003 | | 06.050 | acetal butyloetylowy aldehydu octowego | | |

06.051 | 01 | 13535–43–8 | 1,1-di-(2-metylobutoksy)etan | | | | 06.051 | acetal di (2-metylobutylowy) aldehydu octowego | | |

06.052 | 02 | 13262–24–3 | 1,1-di-izobutoksy-2-metylopropan | | 10025 | | 06.052 | acetal dizobutylowy izobutanalu; 2-acetal dizobutylowy metylopropanalu | 1,1-di(2-metylopropoksy)-2-metylopropan | |

06.053 | 01 | 5669–09–0 | 1,1-di-izobutoksyetan | | 10023 | 227–129–7 | 06.053 | acetal dizobutylowy aldehydu octowego | 1,1-di (2-metylo-propoksy)etan | |

06.054 | 01 | 13262–27–6 | 1,1-di-izobutoksypentan | | 10026 | | 06.054 | acetal dizobutylowy aldehydu walerowego; acetal dizobutylowy pentanalu | 1,1-di (2-metylo-propoksy) pentan | |

06.055 | 01 | 13002–09–0 | 1,1-di-izopentylo-oksyetan | | 10028 | 235–839–3 | 06.055 | acetal di-izoamylowy aldehydu octowego; acetal di(3-metylobutylowy) aldehydu octowego | 1,1-di (3-metylo-butoksy)etan | |

06.056 | 01 | 4285–59–0 | 1,1-di-izopropylo-oksyetan | | | | 06.056 | acetal di-izopropylowy aldehydu octowego | | 5 |

06.057 | 02 | 3658–94–4 | 1,1-dietoksy-2-metylobutan | | 10013 | | 06.057 | acetal dietylowy 2-metylobutanalu | | |

06.058 | 02 | 1741–41–9 | 1,1-dietoksy-2-metylopropan | | 10015 | 217–107–5 | 06.058 | acetal dietylowy izobutanalu; acetal dietylowy 2-metylopropanalu | | |

06.059 | 02 | 3842–03–3 | 1,1-dietoksy-3-metylobutan | | 10014 | 223–335–6 | 06.059 | acetal dietylowy aldehydu izowalerowego; acetal dietylowy 3-metylobutanalu | | |

06.060 | 03 | 10602–34–3 | 1,1-dietoksybut-2-en | | | 234–224–7 | 06.060 | acetal dietylowy 2-butenalu | | |

06.061 | 01 | 3658–95–5 | 1,1-dietoksybutan | | 10009 | 222–913–5 | 06.061 | acetal dietylowy butanalu | | |

06.062 | 01 | 53405–98–4 | 1,1-dietoksydodekan | | | 258–541–5 | 06.062 | acetal dietylowy dodekanalu | | |

06.063 | 04 | 73545–18–3 | 1,1-dietoksyheks-3-en | | | 277–532–7 | 06.063 | acetal dietylowy 3-heksenalu | | 5 |

06.064 | 01 | 462–95–3 | dietoksymetan | | 10012 | 207–330–6 | 06.064 | acetal dietylowy formaldehydu | | |

06.065 | 01 | 54815–13–3 | 1,1-dietoksynonan | | 10016 | 259–360–4 | 06.065 | acetal dietylowy nonanalu | | |

06.066 | 01 | 54889–48–4 | 1,1-dietoksyoktan | | | 259–385–0 | 06.066 | acetal dietylowy oktanalu | | |

06.067 | 01 | 3658–79–5 | 1,1-dietoksypentan | | 10017 | 222–909–3 | 06.067 | acetal dietylowy aldehydu walerowego; acetal dietylowy pentanalu | | |

06.068 | 03 | 3054–95–3 | 1,1-dietoksyprop-2-en | | 10020 | 221–276–0 | 06.068 | acetal dietylowy 2-propenalu | | |

06.069 | 01 | 4744–08–5 | 1,1-dietoksypropan | | 10018 | 225–257–8 | 06.069 | acetal dietylowy propanal dietylu acetal | | |

06.070 | 01 | 53405–97–3 | 1,1-dietoksyundekan | | | 258–539–4 | 06.070 | acetal dietylowy undekanalu | | |

06.071 | 01 | 5405–58–3 | 1,1-diheksylo-oksyetan | | 10022 | 226–458–3 | 06.071 | acetal diheksylowy aldehydu octowego | | |

06.072 | 03 | 18318–83–7 | 1,1-dimetoksyheks-2(trans)-en | | | 242–204–4 | 06.072 | acetal dimetylowy trans-2-heksenalu | | |

06.073 | 01 | 1599–47–9 | 1,1-dimetoksyheksan | | | 216–488–5 | 06.073 | acetal dimetylowy heksanalu | | |

06.074 | 01 | 109–87–5 | dimetoksymetan | | 10031 | 203–714–2 | 06.074 | acetal dimetylowy formaldehydu; Metylual | | |

06.075 | 01 | 26450–58–8 | 1,1-dimetoksypentan | | | 247–716–1 | 06.075 | acetal dimetylowy pentanalu | | |

06.076 | 01 | 4744–10–9 | 1,1-dimetoksypropan | | | 225–258–3 | 06.076 | acetal dimetylowy propanal | | |

06.077 | 01 | 3390–12–3 | 2,4-dimetylo-1,3-dioksolan | | | 222–221–3 | 06.077 | | | |

06.078 | 15 | 122–71–4 | 1,1-difenetoksyetan | | | 204–568–2 | 06.078 | acetal difenetylowy aldehydu octowego | | |

06.079 | 01 | 13602–09–0 | 1-etoksy-1-(2metylobutoksy)etan | | 10040 | | 06.079 | acetal 2-metylobutyloetylowy aldehydu octowego | | |

06.080 | 15 | 2556–10–7 | 1-etoksy-1-(2-fenyletoksy)etan | | 10049 | 219–868–9 | 06.080 | acetal 2-fenetyloetylowy aldehydu octowego | | |

06.081 | 04 | 28069–74–1 | 1-etoksy-1-(3-heksenylo-oksy) etan | 3775 | 10034 | 248–817–3 | 06.081 | acetal cis-3-heksenyloetylowy aldehydu octowego; acetal etylo-3-heksenylowy aldehydu octowego | | 5 |

06.082 | 01 | 54484–73–0 | 1-etoksy-1-heksyloksyetan | | 11948 | 259–184–8 | 06.082 | acetal etyloheksylowy aldehydu octowego; 1-(1-etoksyetoksy) heksan | | |

06.083 | 01 | 13442–90–5 | 1-etoksy-1-izopentyloksyetan | | 10037 | 236–581–4 | 06.083 | acetal etylo-3-metylobutylowy aldehydu octowego | 1-etoksy-1-(3-metylobutoksy)etan | |

06.084 | 01 | 10471–14–4 | 1-etoksy-1-metoksyetan | | 10039 | 233–959–0 | 06.084 | acetal etylometylowy aldehydu octowego | | |

06.085 | 01 | 59184–43–9 | 1-etoksy-1-pentylo-oksyetan | | 10046 | | 06.085 | acetal etyloamylowy aldehydu octowego; acetal etylopentylowy aldehydu octowego | | |

06.086 | 01 | 20680–10–8 | 1-etoksy-1-propoksyetan | | 10050 | 243–963–4 | 06.086 | acetal etylopropylowy aldehydu octowego | | |

06.087 | 10 | 6290–17–1 | 2-octan etylo-2,4-dimetylo-1,3-dioksolanu | | | 228–536–2 | 06.087 | ketal etyloaceto-octanu glikolu propylenowego | | |

06.088 | 01 | 4359–46–0 | 2-etylu-4-metylo-1,3-dioksolan | | | 224–435–2 | 06.088 | | | |

06.089 | 01 | 6454–22–4 | 2-heksylo-4,5-dimetylo-1,3-dioksolan | | | 229–261–0 | 06.089 | | | |

06.090 | 09 | 3674–21–3 | 4-hydroksymetylo-2-metylo-1,3-dioksolan | | | | 06.090 | | | |

06.091 | 01 | 6986–51–2 | 1-izobutoksy-1-etoksyetan | | 10054 | 230–251–3 | 06.091 | acetal etyloizobutylowy aldehydu octowego | 1-etoksy-1-(2-metylopropoksy)etan | |

06.092 | 01 | 75048–15–6 | 1-izobutoksy-1-izopentylo-oksyetan | | 10059 | 278–063–0 | 06.092 | acetal izobutyloizoamylowy aldehydu octowego; acetal izobutylo-3-metylobutylowy aldehydu octowego | 1-(3-metylobutoksy)-1-(2-metylopro-poksy)etan | |

06.093 | 02 | 67879–60–1 | 2-izopropylo-4-metylo-1,3-dioksolan | | | 267–550–3 | 06.093 | | | |

06.094 | 01 | 1599–49–1 | 4-metylo-2-pentylo-1,3-dioksolan | 3630 | | 247–807–6 | 06.094 | | | |

06.095 | 01 | 4352–99–2 | 4-metylo-2-propylo-1,3-dioksolan | | | 224–420–0 | 06.095 | | | |

06.096 | 01 | 122–51–0 | trietoksymetan | | 10903 | 204–550–4 | 06.096 | trietylo-ortomrówczan; ortomrówczan etylu | | |

06.097 | 09 | 7789–92–6 | 1,1,3-trietoksypropan | | 10075 | 232–193–4 | 06.097 | acetal dietylowy 3-etoksypropanalu | | |

06.098 | 05 | 1193–11–9 | 2,2,4-trimetylo-1,3-dioksolan | 3441 | 11423 | 214–766–0 | 06.098 | | | |

06.099 | 23 | 4359–31–3 | acetal butylenoglikolowy waniliny | | | | 06.099 | acetal butanedilowy aldehydu 4-hydroksy-3-metoksybenzylowego | 4-etylo- 2-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo)- 1,3-dioksolan | |

06.100 | 01 | 13002–08–9 | acetal dipentylowy aldehydu octowego | | 10032 | 235–838–8 | 06.100 | | | |

06.102 | 09 | 1708–36–7 | 2-heksylo-5-hydroksy-1,3-dioksan | | 2016 | 216–961–6 | 06.102 | | | |

06.104 | 23 | 68527–74–2 | acetal propylenoglikolowy waniliny | 3905 | | | 06.104 | 4-metylo-2-(4-hydroksy-3-metoksyfenyl)-1,3-dioksolan | | |

06.105 | 02 | 13285–51–3 | 3-metylo-1,1-di-izopentylo-oksybutan | | 10070 | | 06.105 | aceatal di-izoamylowy aldehydu izowalerowego; aceatal di(3-metylobutylowy) 3-metylobutanalu; di(3-metylobutylu) acetal | 3-metylo-1,1-di(3-metylobutoksy)butan | |

06.106 | 02 | 13112–63–5 | 2-metylo-1,1-di-izopentylo-oksypropan | | 10071 | | 06.106 | | 2-metylo-1,1-di(3-metylobutoksy)propan | |

06.107 | 01 | 13548–84–0 | 1-(2-metylobutoksy)-1-izopentylooksyetan | | 10068 | | 06.107 | acetal metylobutylowy | 1-(2-metylobutoksy)-1-(3-metylobutoksy)etan | |

06.108 | 23 | | acetal diolu 2,3 butanowego aldehydu anyżowego | | | | 06.108 | | 4,5-dimetylo-2-(4-metoksyfenylo)- 1,3-dioksolan | |

06.109 | 04 | | 1,1-dietoksy-3,7-dimetylookt-6-en | | | | 06.109 | acetal dietylowy citronellalu; acetal dietylowy 3,7-dimetylo-6-oktenalu | | |

06.110 | 01 | | 1-etoksy-1-izopentylo-oksyheksan | | | | 06.110 | acetal etylo-3-metylobutylowy heksanalu | 1-etoksy-1-(3-metylo-butoksy) heksan | |

06.111 | 01 | | 1-etoksy-1-metoksypropan | | | | 06.111 | acetal etylometylowy propanal | | |

06.112 | 01 | | 1-etoksy-1-propoksyheksan | | | | 06.112 | acetal etylopropylowy heksanalu | | |

06.113 | 23 | | acetal (butan-2,3-diolu) heliotropiny | | | | 06.113 | acetal butan-2,3-diolu piperonalu | 4,5-dimetylo-2-(3,4-metyloenodioksyfe-nylo)-1,3-dioksolan | |

06.114 | 01 | | 1-heksylo-oksy-1-izopentylo-oksyetan | | | | 06.114 | acetal heksyloizoamylowy aldehydu octowego; acetal heksylo3-metylobutylowy aldehydu octowego | 1-heksoksy-1-(3-metylobutoksy)etan | |

06.115 | 01 | | 1-izopentylo-oksy-1-pentyloksyetan | | | | 06.115 | acetal 3-metylobutylopentylowy aldehydu octowego | 1-(3-metylobutoksy)-1-pentyloksyetan | |

06.120 | 08 | | ketal glicerynowy DL-mentonu-1,2– | 3808 | | | 06.120 | | | |

06.123 | 01 | | 1-butoksy-1-izopentyloksyetan | | 10004 | | 06.123 | acetal butyloizoamylowy aldehydu octowego | 1-butoksy-1-(3-metylobutoksy)etan | |

06.124 | 02 | | 1,1-di-izobutoksy-3-metylobutan | | 10024 | | 06.124 | acetal di-izobutylowy aldehydu izowalerowego; acetal di-izobutylowy 3-metylobutanalu | 1,1-di(2-metylo-prop-oksy)-3-metylobutan | |

06.125 | 01 | | 1,1-di-izobutoksypropan | | 10027 | | 06.125 | acetal di-izobutylowy propanalu | 1,1-di(2-metyloprop-oksy)propan | |

06.127 | 01 | | 1-etoksy-1-izopentyloksypropan | | 10036 | | 06.127 | acetal etyloizoamylowybutanalu; acetal 3-metylobutyloetylowy butanalu | 1-etoksy-1-(3-metylobutoksy)propan | |

06.128 | 01 | | 1-etoksy-1-pentyloksybutan | | 10045 | | 06.128 | acetal etyloamylowy butanalu; 2,3-Butyluen glycol; dimetylo etyleno glikol | | |

06.129 | 02 | | 1-etoksy-2-metylo-1-izopentyloksypropan | | 10043 | | 06.129 | acetal etyloizoamylowy izobutanalu; acetal etylo-3-metylobutylowy 2-metylopropanalu | 1-etoksy-2-metylo-1-(3-metylobutoksy)butan | |

06.130 | 02 | | 1-etoksy-2-metylo-1-propoksypropan | | 10044 | | 06.130 | acetal etylupropylowy izobutanalu; acetal etylopropylowy 2-metylopropanalu | | |

06.131 | 02 | | 1-etoksy-3-metylo-1-izopentylo-oksybutan | | 10042 | | 06.131 | acetal etyloizoamylowy aldehydu izowalerowe-go; acetal etylo-3-metylobutylowy 3-metylo-butanalu | 1-etoksy-3-metylo-1-(3-metylobutoksy)butan | |

07.001 | 09 | 78–98–8 | 2-oksopropanal | 2969 | 105 | 201–164–8 | 07.001 | aldehyd pirogronianowy; aldehyd 2-ketopro-pionowy; acetyloformaldehyd; metyloglioksal; aldehyd pirogronianowy; propan-2-on-1-al | | |

07.002 | 05 | 110–43–0 | heptan-2-on | 2544 | 136 | 203–767–1 | 07.002 | keton C-7; keton metyloamylowy; amylmetylo-keton | | |

07.003 | 05 | 106–35–4 | heptan-3-on | 2545 | 137 | 203–388–1 | 07.003 | keton etylobutylowy; butyloetyloketon | | |

07.004 | 21 | 98–86–2 | acetofenon | 2009 | 138 | 202–708–7 | 07.004 | keton metylofenylowy; acetylobenzen; acetylobenzol; benzoilolmetid; fenylometyloketon | | |

07.005 | 21 | 122–48–5 | wanililoaceton | 3124 | 139 | 204–548–3 | 07.005 | Zingeron; 3-metoksy-4-hydroksy-benzylaceton; 2-etylometyloketon; 3-metoksy-4-metoksy-benzyloaceton; wanilinoaceton | 4-(4-hydroksy-3 metoksyfenylo)butan-2-on | |

07.006 | 08 | 76–22–2 | D-kamfora | 2230 | 140 | 200–945–0 | 07.006 | 2-kamfanon; 2-bornanon; 2-keto-1,7,7-trimetylo-norcamfan; 1,7,7-trimetylobicyklo-[2.2. l]-2-heptanon | dl-bornan-2-on | 5 |

07.007 | 08 | 127–41–3 | alfa-jonon | 2594 | 141 | 204–841–6 | 07.007 | | 4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on | |

07.008 | 08 | 1490–0–6 | beta-jonon | 2595 | 142 | 238–969–9 | 07.008 | beta-irizon; 4-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on; K-cyklocitrylidenaceton | 4-(2,6,6-trimetylo-cykloheks-1-enyl)but-3-en-2-on | 5 |

07.009 | 08 | 7779–30–8 | metylo-alfa-jonon | 2711 | 143 | 204–842–1 | 07.009 | alfa-ceton; 5-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-yl)-4-penten-3-on; Raldein; alfa, cyklocitrylideno-metyloetyloketon | 1-(2,6,6-trimetylocyklo-heks-2-enylo)pent-1-en-3-on | |

07.010 | 08 | 127–43–5 | metylo-beta-ionon | 2712 | 144 | 204–843–7 | 07.010 | 5-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylo)-4-penten-3-on; Raldein; beta-cyklocitrylideno-butanon, beta-metylojonon; beta-Iraldein | 1-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-enyl)pent-1-en-3-on | |

07.011 | 08 | 79–69–6 | 4-(2,5,6,6-tetrametylo-2-cykloheksenylo)-3-buten-2-on | 2597 | 145 | 201–219–6 | 07.011 | alfa-Iron; 6-metylojonon; 4 (2,5,6,6-tetrametylo-2-cykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on | | |

07.012 | 08 | 99–49–0 | karwon | 2249 | 146 | 202–759–5 | 07.012 | karwol; 1-metylo-4-izopropenyl-6-cykloheksen-2-on | p-menta-1,8-dien-2-on | |

07.013 | 21 | 93–08–3 | keton metylo-2-naftylowy | 2723 | 147 | 202–216–2 | 07.013 | 2-acetonafton; 2-acetylonaftalen; kryształy oranger; beta-metylonaftyloketon; beta-acetonafton | | |

07.014 | 12 | 118–71–8 | maltol | 2656 | 148 | 204–271–8 | 07.014 | Veltol (Pfizer); maltol; 4H-pyran-4-on, 3-hydroksy-2-metylo; 3-hydroksy-2-metylo-(1,4-pyran); kwas 2-metylopyromeconic | 3-hydroksy-2-metylo-4-pyron | |

07.015 | 05 | 110–93–0 | 6-metylohept-5-en-2-on | 2707 | 149 | 203–816–7 | 07.015 | metyloheptenon; 2-metylop-2-hepten-6-on; 2-metyloheptenon; metyloheksenyloketon | | |

07.016 | 05 | 112–12–9 | undekan-2-on | 3093 | 150 | 203–937–5 | 07.016 | metylononyloketon; 2-hendekanon; undekanon-2; metylononyloketon; 2-hendekanon; 2-oksoundekan; nonylometyloketon | | |

07.017 | 05 | 108–10–1 | 4-metylopentan-2-on | 2731 | 151 | 203–550–1 | 07.017 | metyloizobutyloketon; izobutylometyloketon; izopropyloaceton; izoheksanon; hekson | | |

07.018 | 10 | 3848–24–6 | heksan-2,3-dion | 2558 | 152 | 223–350–8 | 07.018 | | | |

07.019 | 05 | 111–13–7 | 2-oktanol | 2802 | 153 | 203–837–1 | 07.019 | metyloheksyloketon; n-heksylometyloketon; heksylometyloketon; oktan-2-on | | |

07.020 | 05 | 821–55–6 | nonan-2-on | 2785 | 154 | 212–480–0 | 07.020 | metyloheptyloketon | | |

07.021 | 10 | 7493–59–6 | undeka-2,3-dion | 3090 | 155 | 231–330–5 | 07.021 | acetylononanyl; acetylononanoil; acetylo-pelargonyl | | |

07.022 | 21 | 122–00–9 | 4-metyloacetofenon | 2677 | 156 | 204–514–8 | 07.022 | p-metyloacetofenon; metylop-toliloketon; 1-acetylo-4-metylobenzen; 1-metylo-4-acetylo-benzen | | |

07.023 | 21 | 89–74–7 | 2,4-dimetyloacetofenon | 2387 | 157 | 201–935–9 | 07.023 | acetylo-m-ksylen; metylo-2,4-dimetylofenylo-keton | | |

07.024 | 21 | 122–57–6 | 4-fenylobut-3-en-2-on | 2881 | 158 | 204–555–1 | 07.024 | benzylidenoaceton; keton cynamonowo-metylowy; metylostyryloketon; acetocinnamon; benzaloaceton | | |

07.025 | 21 | 5349–62–2 | 4-metylo-1-fenylopentan-2-on | 2740 | 159 | 226–316–0 | 07.025 | benzyloizobutylu keton; izobutylobenzyloketon | | |

07.026 | 21 | 7774–79–0 | 4-(p-tolilo) butan-2-on | 3074 | 160 | | 07.026 | | 4-(4-metylofenylo)butan-2-on | |

07.027 | 21 | 1901–26–4 | 3-metylo-4-fenylbut-3-en-2-on | 2734 | 161 | 217–599–1 | 07.027 | benzylidenometyloaceton; 1-metylo-1-benzyli-denoaceton; 3-benzylideno-2-butanon; alfa-metylo-alfa-benzaloaceton; | | |

07.028 | 21 | 119–53–9 | benzoina | 2132 | 162 | 204–331–3 | 07.028 | benzoilofenylokarbinol; alfa-hydroksy-alfa-fenyloacetofenon; 2-hydroksy-1,2-difenyloetan | 2-hydroksy-2-fenyloacetofenon | |

07.029 | 21 | 104–20–1 | 4-(4-metoksyfenylo) butan-2-on | 2672 | 163 | 203–184–2 | 07.029 | anisaloaceton; p-metoksyfenylobutanon; 4-(4-metoksyfenylo)-2-butanon; keton malinowy; metylo-oksanon; p-metoksybenzyloaceton | | |

07.030 | 21 | 104–27–8 | 1-(4-metoksyfenyl) pent-1-en-3-on | 2673 | 164 | 203–190–5 | 07.030 | eton; alfa-metyloanizyloaceton; alfa-metylo-anizylidenoaceton; p-metoksy-styryloetyloketon | | |

07.031 | 21 | 55418–52–5 | piperonyloaceton | 2701 | 165 | 259–630–1 | 07.031 | 2-butanon, 4-(1,3-benzodiokso1–5-yl); Dulcinyl; heliotropyloaceton | 4-(3,4-metyloendioksyfenylo) butan-2-on | |

07.032 | 21 | 119–61–9 | benzofenon | 2134 | 166 | 204–337–6 | 07.032 | benzoylobenzen; difenyloketon; difenylmetanon; alfa-oksodifenylometan | | |

07.033 | 08 | 95–41–0 | izojasmon | 3552 | 167 | 202–417–5 | 07.033 | | 2-heksylo-cyklopenteno-2-en-1-on i 2-heksylideno cyklopentanon | 5 |

07.034 | 08 | 17373–89–6 | 2-heksylidenocyklopentan-1-on | 2573 | 167 | 241–411–7 | 07.034 | alfa-heksylidencyklopentanon | | 5 |

07.035 | 08 | 17369–60–7 | tetrametyloetylocyklo-heksenon (mieszanina izomerów) | 3061 | 168 | 241–403–3 | 07.035 | | | 5 |

07.036 | 08 | 127–51–5 | alfa-izometylojonon | 2714 | 169 | 204–846–3 | 07.036 | 4-(2,6,6-trimetylo-2-cyklohekseno-1-ylo)-3-metylo-3-buten-2-on; metylo-gamma-jonon; izometylojonon; gamma-metylojonon | 4-(2,6,6-trimetylocyklo-heks-2-enyl)-3-metylopent-3-en-2-on | |

07.037 | 08 | 1195–79–5 | fenchon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.037 | d-1,3,3-trimetylo-2-norbornanon; d-1,3,3-trimetylo-2-norkamfanon | | 5 |

07.038 | 21 | 100–06–1 | 4-metoksyacetofenon | 2005 | 570 | 202–815–9 | 07.038 | acetanizol; p-acetyloanizol; 4-acetyloanizol; | | |

07.039 | 09 | 7786–52–9 | oktan-3-on-1-ol | 2804 | 592 | | 07.039 | 3-okso-1-octanol; kapryloetanokarboksylan; heksanoetanokarboksylan; metylolometylo-amyloketon; 1-hydroksyoktan-3-on; | | |

07.040 | 21 | 93–55–0 | 1-fenylopropan-1-on | 3469 | 599 | 202–257–6 | 07.040 | propiofenon; fenylo etyloketon; propionylobenzen | | |

07.041 | 08 | 79–89–0 | beta-izometylojonon | | 650 | 201–231–1 | 07.041 | izometylo-betajonon | 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-enyl) but-3-en-2-on | |

07.042 | 21 | 645–13–6 | 4-izopropyloacetofenon | 2927 | 651 | 211–433–1 | 07.042 | keton metylo-p-izopropylfenylowy; p-acetylokumen; p-propyloacetofenon | | |

07.044 | 05 | 625–33–2 | pent-3-en-2-on | 3417 | 666 | 210–888–3 | 07.044 | | | |

07.045 | 08 | 2408–37–9 | 2,2,6-trimetylocykloheksanon | 3473 | 686 | 219–309–9 | 07.045 | | | |

07.046 | 21 | 1080–12–2 | wanililideno aceton | 3738 | 691 | 214–096–9 | 07.046 | keton metylo-3-metoksy-4-hydroksystyrylowy; dihydrozingeron; | 4-(4-hydroksy-3metoksy-fenyl)but-3-en-2-on | |

07.047 | 12 | 4940–11–8 | etylomaltol | 3487 | 692 | 225–582–5 | 07.047 | velto1-plus; kwas 2-etylopyromekonik; 3-hydroksy-2-etylo- 4-pyron; 2-etylu-3-ol-4H-pyran-4-on | 2-etylu– 3-hydroksy-4-pyron | |

07.048 | 05 | 2497–21–4 | 4-heksen-3-on | 3352 | 718 | 219–681–2 | 07.048 | 2-heksen-4-on; heks-2-en-4-on; propylenoetylo-keton | | |

07.049 | 21 | 103–13–9 | 1-(4-metoksyfenylo)-4-metylopenta-1-en-3-on | 3760 | 719 | | 07.049 | keton metoksystyryloizopropylowy; keton izopropylo 4-metyloksystyrylowy | | |

07.050 | 05 | 67–64–1 | ceton | 3326 | 737 | 200–662–2 | 07.050 | propan-2-on; dimetyloketon; 2-oksopropan; β-ketopropan; eter pyrooctowy | | 1 |

07.051 | 10 | 513–86–0 | 3-hydroksybutan-2-one | 2008 | 749 | 208–174–1 | 07.051 | acetoina; AMC; acetylometylokarbinol; 2,3-butanolon; dimetyloketol; 3-hydroksy-2-butanon; gamma-hydroksy-beta-oksobutan | | |

07.052 | 10 | 431–03–8 | diacetylu | 2370 | 752 | 207–069–8 | 07.052 | dimetylodiketon; biacetyl; 2,3-diketobutan; 2,3-butandion; dimetyloglioksal | Butan-2,3-dion | |

07.053 | 05 | 78–93–3 | butan-2-on | 2170 | 753 | 201–159–0 | 07.053 | etylometyloketon; metyloetyloketon; keton C-4 | | |

07.054 | 05 | 107–87–9 | pentan-2-on | 2842 | 754 | 203–528–1 | 07.054 | etyloaceton; metylopropyloketon; propylometylo-keton; pentan-2-on | | |

07.055 | 21 | 5471–51–2 | 4-(p-hydroksyfenylo)butan-2-on | 2588 | 755 | 226–806–4 | 07.055 | p-hydroksybenzyloaceton; oksyfenalon; Frambinon; 1-p-hydroksyfenylo-3-butanon; p-hydrobenzyloaceton; p-hydroksybenzyloaceton | | |

07.056 | 30 | 80–71–7 | 3-metylocyklopentan-1,2-dion | 2700 | 758 | 201–303–2 | 07.056 | 2-hydroksy-3-metylocyklopent-2-en-1-on; metylo-cyklopentenolon; 3-metylocyklopentan-1,2-dion; cykloten; Corylon; 3-metylo-2-cyklopenten-2-ol-1-on | | |

07.057 | 30 | 21835–01–8 | 3-etylocyklopentan-1,2-dion | 3152 | 759 | 244–606–5 | 07.057 | 2-hydroksy-3-etylo-2-cyklopenten-1-on; etylo –cyklopentenolon; etylocyklopentalon; 3-etylo-2-cyklopenten-2-o1–1-on; | | |

07.058 | 05 | 123–19–3 | heptan-4-on | 2546 | 2034 | 204–608–9 | 07.058 | dipropyloketon; butyron | | |

07.059 | 08 | 10458–14–7 | p-mentan-3-on | 2667 | 2035 | 233–944–9 | 07.059 | 2-izopropyl-5-metylocykloheksanon; 4-izopropylo-1-metylocykloheksan-3-on | | |

07.060 | 10 | 600–14–6 | pentan-2,3-dion | 2841 | 2039 | 209–984–8 | 07.060 | acetylopropionyl | | |

07.061 | 08 | 79–78–7 | allilo-alfa-ionon | 2033 | 2040 | 201–225–9 | 07.061 | 1-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-1,6-heptadien-3-on; allilocyklocitrylidenoaceton; alfa-allilojononS | 1-(2,6,6-trimetylocyklo-heks-2-enyl)-1,6-heptadien-3-on | |

07.062 | 05 | 106–68–3 | oktan-3-on | 2803 | 2042 | 203–423–0 | 07.062 | keton etyloamylowy; amylo etyloketon; | | |

07.063 | 10 | 7493–58–5 | 4-metylopentan-2,3-dion | 2730 | 2043 | 231–328–4 | 07.063 | acetyloizobutyryl | | |

07.064 | 10 | 96–04–8 | heptan-2,3-dion | 2543 | 2044 | 202–472–5 | 07.064 | acetylopentanoil; acetylowaleryl; waleryloacetyl | | |

07.065 | 10 | 496–77–5 | 5-hydroksyoktan-4-one | 2587 | 2045 | 207–830–4 | 07.065 | butyroina; 5-oktano1–4-on; | | |

07.067 | 08 | 29606–79–9 | izopulegon | 2964 | 2051 | 249–725–6 | 07.067 | 1-metylo-4-izopropenylocykloheksano-3-on; 1-metylo-4-izopropenyl-3-cykloheksanon; 1-izopropylo-4-metylo-2-cykloheksanon | p-ment-8-en-3-on | 5 |

07.069 | 05 | 4433–36–7 | tetrahydro-pseudojonon | 3059 | 2053 | 224–634–4 | 07.069 | 6,1 0-dimetylo-9-undeken-2-on; dihydrogeranyloaceton | 6,10-dimetyloundek-9-en-2-on | |

07.070 | 21 | 7492–37–7 | 3-benzyloheptan-4-on | 2146 | 2140 | 231–317–4 | 07.070 | | | |

07.071 | 10 | 5455–24–3 | oktan-4,5-dion | | 2141 | | 07.071 | dibutyryl | | |

07.072 | 05 | 624–42–0 | 6-metyloheptan-3-on | | 2143 | 210–844–3 | 07.072 | izoamyloetyloketon | | |

07.073 | 05 | 110–12–3 | 5-metyloheksan-2-one | | 2144 | 203–737–8 | 07.073 | izoamylometyloketon | | |

07.075 | 30 | 13494–06–9 | 3,4-dimetylocyklopentan-1,2-dion | 3268 | 2234 | 236–810–8 | 07.075 | 2-hydroksy-3,4-dimetylo-2-cyklopenten-1-on | | |

07.076 | 30 | 13494–07–0 | 3,5-dimetylocyklopentan-1,2-dion | 3269 | 2235 | 236–811–3 | 07.076 | | | |

07.077 | 10 | 4437–51–8 | heksan-3,4-dion | 3168 | 2255 | 224–651–7 | 07.077 | dipropionyl; 3,4-dioksoheksan; dietylo-alfa, beta-di-keton | | |

07.078 | 08 | 491–07–6 | d, 1-izomenton | 3460 | 2259 | 207–727–4 | 07.078 | cis-1-metylo-4-izopropyl-3-cykloheksanon; cis-para-menteno-3-on | cis-p-mentan-3-on | |

07.079 | 30 | 579–07–7 | 1-fenylopropan-1,2-dion | 3226 | 2275 | 209–435–2 | 07.079 | acetylobenzoil; metylofenylodiketon; metylo-fenyloglioksal; fenylometylodiketon | | |

07.080 | 30 | 3008–43–3 | 3-metylocykloheksan-1,2-dion | 3305 | 2311 | 221–122–2 | 07.080 | 3-metylo-1,2-cykloheksandion; 2-metylo-3,4-cykloheksandion; | | |

07.081 | 05 | 4312–99–6 | okt-1-en-3-one | 3515 | 2312 | 224–327–5 | 07.081 | winyloamyloketon; amylowinyloketon | | |

07.082 | 05 | 4643–27–0 | okt-2-en-4-one | 3603 | 2313 | 225–071–7 | 07.082 | butylopropenyloketon; propenylobutyloketon | | |

07.083 | 08 | 23726–92–3 | beta-damaskon | 3243 | 2340 | 245–843–7 | 07.083 | | 1-(2,6,6-trimetylo-cykloheks-1-enyl)but-2-en-1-on | 5 |

07.084 | 05 | 96–22–0 | pentan-3-on | | 2350 | 202–490–3 | 07.084 | dimetyloaceton; dietyloketon; dimetyloaceton; propion; metaceton | | |

07.086 | 21 | 102–04–5 | 1,3-difenylopropan-2-on | 2397 | 11839 | 203–000–0 | 07.086 | dibenzyloketon; alfa, alfa-difenyloketon; benzylo keton | | |

07.087 | 21 | 122–84–9 | 4-meto-oksyfenyloaceton | 2674 | 11836 | 204–578–7 | 07.087 | anizylometyloketon; 3-(4-metoksyfenylo) propan-2-on; p-metoksyfenylaceton; anisketon; anisketon | | |

07.088 | 08 | 7784–98–7 | metylo-delta-ionon | 2713 | 11852 | 232–074–7 | 07.088 | 5-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-4-penten-3-on | 1-(2,6,6-trimetylo-cykloheks-3-enylo) pent-1-en-3-on | |

07.089 | 08 | 4674–50–4 | nootkaton | 3166 | 11164 | 225–124–4 | 07.089 | 5,6-dimetylo-8-izopropenylobicyklo[4.4.0]dec-1-en-3-on; 4,4a, 5,6,7,8-heksahydro-6-izopropenyl-4,4a-dimetylo-2(3H)-naftalen | 4,4a, 5,6,7,8-heksahydro-4,4a-dimetylo-6-(1-metylo-en-etylo)- 2(3H)-naftalenon | |

07.090 | 09 | 5077–67–8 | 1-hydroksybutan-2-one | 3173 | 11102 | 225–790–6 | 07.090 | 2-okso-1-butanol; propionylokarbinol; etylo – hydroksymetyloketon; 1-butano1–2-on | | |

07.091 | 08 | 79–76–5 | gamma-jonon | 3175 | | 201–223–8 | 07.091 | 4-(2,2-dimetylo-6-metyloeno-cykloheksylo)-3-buten-2-on; 4-(2-metyloen-6,6-di-metylocykloheksyl)-3-buten-2-on | 4-(2,2-dimetylo-6-metyloenocyklo-heksyl) but-3-en-2-on | |

07.092 | 08 | 499–70–7 | p-mentan-2-on | 3176 | 11128 | 207–887–5 | 07.092 | karwomenton; tetrahydromenton; tetrahydro-karwon | | |

07.093 | 10 | 13706–86–0 | 5-metyloheksan-2,3-dion | 3190 | 11148 | 237–241–8 | 07.093 | 2-metylo-4,5-heksandion; acetyloizowaleryl; izobutylometylodiketon; izobutylometylo-glioksal | | |

07.094 | 08 | 488–10–8 | 3-metylo-2-(pent-2(cis)-enyl)cyklopent-2-en-1-on | 3196 | 11786 | 207–668–4 | 07.094 | cis-jasmon | | 5 |

07.095 | 08 | 14765–30–1 | 2-(sec-butylu)cykloheksanon | 3261 | 11044 | 238–830–2 | 07.095 | 2-but-2-ylcykloheksanon | 2-(1-metylopropyl) cykloheksanon | |

07.096 | 05 | 589–38–8 | heksan-3-on | 3290 | 11097 | 209–645–4 | 07.096 | etylopropyloketon | | |

07.097 | 10 | 59191–78–5 | 3-(hydroksymetylo)oktan-2-on | 3292 | 11113 | 261–652–1 | 07.097 | | | |

07.098 | 08 | 1193–18–6 | 3-metylocykloheks-2-en-1-on | 3360 | 11134 | 214–769–7 | 07.098 | 1-metylo-1-cykloheksenon-3 | | |

07.099 | 05 | 1604–28–0 | 6-metylohepta-3,5-dien-2-on | 3363 | 11143 | 216–507–7 | 07.099 | 2-metylo-hepta-2,4-dien-6-on; metylohepta-dienon | | |

07.100 | 05 | 3240–09–3 | 5-metyloheks-5-en-2-on | 3365 | 11150 | 221–807–6 | 07.100 | 2-metyloalliloaceton; 2-metylo-1-heksen-5-on; 2-metyloalliloaceton | | |

07.101 | 05 | 141–79–7 | 4-metylopent-3-en-2-on | 3368 | 11853 | 205–502–5 | 07.101 | tlenek mesitylu; metyloizobutenyloketon; izopropylidenoaceton; | | |

07.102 | 05 | 1629–58–9 | pent-1-en-3-on | 3382 | 11179 | 216–624–3 | 07.102 | etylowinyloketon | | |

07.103 | 05 | 593–08–8 | tridekan-2-on | 3388 | 11194 | 209–784–0 | 07.103 | keton metyloundecylowy; keton hendecylo-metylowy | | |

07.104 | 05 | 4643–25–8 | hept-2-en-4-on | 3399 | 11093 | 225–070–1 | 07.104 | | | |

07.105 | 05 | 1119–44–4 | hept-3-en-2-on | 3400 | 11094 | 214–278–8 | 07.105 | keton metylopentenylowy; butyluidenoaceton; n-butyluidenoaceton | | |

07.106 | 05 | 5166–53–0 | 5-metyloheks-3-en-2-on | 3409 | 11149 | 225–950–5 | 07.106 | izobutyluidenoaceton | | |

07.107 | 05 | 1669–44–9 | okt-3-en-2-on | 3416 | 11170 | 216–793–3 | 07.107 | | | |

07.108 | 08 | 23696–85–7 | beta-damascenon | 3420 | 11197 | 245–833–2 | 07.108 | 4-(2,6,6-trimetylocykloheksa-1,3-dienyl)-but-2-en-4-on | 1-(2,6,6-trimetylo-cyklo-heksa-1,3-dienyl) but-2-en-1-on | |

07.109 | 30 | 1125–21–9 | 2,6,6-trimetylocykloheks-2-en-1,4-dion | 3421 | 11200 | 214–406–2 | 07.109 | 3,5,5-trimetylocykloheksen-2-en-1,4-dion; 2-3,5,5-trimetylocykloheksenedion-1,4 | | |

07.110 | 08 | 542–46–1 | cykloheptadec-9-en-1-on | 3425 | 11744 | 208–813–4 | 07.110 | cybeton | | 5 |

07.111 | 08 | 541–91–3 | 3-metylocyklopentadekan-1-on | 3434 | 11135 | 208–795–8 | 07.111 | muscon; metyloeksalton | | |

07.112 | 08 | 2758–18–1 | 3-metylo-2-cyklopenteno-1-on | 3435 | 11137 | 220–421–5 | 07.112 | 1-metylo-1-cyklopenten-3-on | | |

07.113 | 05 | 925–78–0 | nonan-3-on | 3440 | 11160 | 213–125–2 | 07.113 | etyloheksyloketon | | |

07.114 | 05 | 762–29–8 | 6,10,1 4-trimetylopentadeka-5,9,1 3-trien-2-on | 3442 | 11206 | 212–097–9 | 07.114 | farnezyloaceton; 2,6,10-trimetylo-2,6,10-pentadekatrien-14-on; 6,10,14-trimetylo-5,9,13-pentadekatrien-2-on | | |

07.115 | 08 | 20483–36–7 | 3,4-dehydrodihydro-beta-jonon | 3447 | 11057 | 243–847–3 | 07.115 | dehydrodihydrojonon; 4-(2,6,6-trimetylo-cykloheksadien-1-yl)-2-butanon | 4-(2,6,6-trimetylo-1,3 cykloheksadienylo) butan-2-on | |

07.116 | 08 | 43219–68–7 | 1-(1,4-dimetylocykloheks-3-en-1-yl)etan— 1-on | 3449 | 11062 | 256–150–4 | 07.116 | 4-acetylo-1,4-dimetylocykloheks-1-en | | |

07.117 | 30 | 42348–12–9 | 3-etylo-2-hydroksy-4-metylo-cyklopent-2-en-1-on | 3453 | 11077 | 255–767–6 | 07.117 | 3-etylo— 4-metylocykloten; etylocyklopentenolon; 3-etylo-2-cyklopenten-2-ol-1-on; | | |

07.118 | 30 | 53263–58–4 | 5-etylo-2-hydroksy-3-metylocyklopent-2-en-1-on | 3454 | 11078 | 258–451–6 | 07.118 | 5-etylo— 3-metylocykloten; | | |

07.119 | 30 | 10316–66–2 | 2-hydroksycykloheks-2-en-1-on | 3458 | 11046 | | 07.119 | cykloheksan-1,2-dion | | |

07.120 | 30 | 4883–60–7 | 2-hydroksy-3,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-on | 3459 | 11198 | | 07.120 | 3,5,5-trimetylocykloheksan-1,2-dion; 3,5,5-tri-metylo-1,2-cykloheksandion; | | |

07.121 | 05 | 10519–33–2 | dek-3-en-2-on | 3532 | 11751 | 234–059–0 | 07.121 | heptylidenoaceton; oenantylidenoaceton; enantylidenoaceton | | |

07.122 | 05 | 108–83–8 | 2,6-dimetyloheptan-4-on | 3537 | 11914 | 203–620–1 | 07.122 | di-izobutyloketon; izobutyloketon; izo – nonanon; izowaleron | | |

07.123 | 05 | 3796–70–1 | geranyloaceton | 3542 | 11088 | 223–269–8 | 07.123 | alfa, beta-dihydropseudojonon | 6,10-dimetylo-5(trans), 9-undekadien-2-on | |

07.124 | 21 | 118–93–4 | 2-hydroksyacetofenon | 3548 | 11784 | 204–288–0 | 07.124 | 1-(2-hydroksyfenylo) etanon-; o-acetylofenol | | |

07.125 | 10 | 3142–66–3 | 3-hydroksypentan-2-on | 3550 | 11115 | | 07.125 | acetylo etylobarbonol; | | |

07.126 | 08 | 78–59–1 | 3,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-on | 3553 | 11918 | 201–126–0 | 07.126 | izoforon; izoacetoferon | | |

07.127 | 08 | 491–09–8 | p-menta-1,4(8)-dien-3-on | 3560 | 11189 | 207–729–5 | 07.127 | piperitenon; 4-izopropyliden-1-metylo-1-cykloheksen-3-on; | | |

07.128 | 08 | 7764–50–3 | dihydrokarwon | 3565 | 11703 | 231–857–0 | 07.128 | cis-dihydrokarwon; cis-menteno-8(9)-on(2); 1-metylo-4-izopropenylocykloheksan-2-on; | p-ment-8(l0)-en-2-on | |

07.129 | 08 | 3720–16–9 | 3-metylo-5-propylocykloheks-2-en-1-on | 3577 | | 223–069–0 | 07.129 | 1-metylo-5-n-propylo-1-cykloheksen-3-on | | |

07.130 | 08 | 57378–68–4 | delta-damascon | 3622 | | 260–709–8 | 07.130 | | 1-(2,6,6-trimetylocykloheks-3-enylo) but-2-en-1-on | 5 |

07.131 | 08 | 17283–81–7 | dihydro-beta-jonon | 3626 | 11060 | 241–318–1 | 07.131 | 4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksenyl)butan-2-on | 4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-enylo) butan-2-on | |

07.132 | 08 | 31499–72–6 | dihydro-alfa-jonon | 3628 | 11059 | 250–657–4 | 07.132 | | 4-(2,6,6-trimetylocykloheks-2-enylo) butan-2-on | |

07.133 | 21 | 13171–00–1 | 4-acetylo-6-t-butylo-1,1-dimetylo-indan | 3653 | | 236–114–4 | 07.133 | celestolid; 4-acetylo-1,1-dimetylo-6-tert-butyloindan | acetylo-6-tert-butylo-2,3-dihydro-1,1-di-metyloindan | |

07.134 | 08 | 43052–87–5 | alfa-damascon | 3659 | 11053 | | 07.134 | 4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksenyl)-2-buten-4-on | 1-(2,6,6-trimetylocyklo-heks-2-enylo)but-2-en-1-on | 5 |

07.135 | 25 | 28631–86–9 | 2,4-dihydroksyacetofenon | 3662 | 11884 | | 07.135 | 1-etanon | | |

07.136 | 08 | 34545–88–5 | 4,4a, 5,6-tetrahydro-7-metylonaftalen-2(3H)-on | 3715 | | 252–079–8 | 07.136 | | | |

07.137 | 05 | 2345–28–0 | pentadekan-2-on | 3724 | 11808 | 219–064–8 | 07.137 | metylotridecyloketon | | |

07.138 | 05 | 63759–55–7 | 2-pentylbut-1-en-3-on | 3725 | | 264–448–0 | 07.138 | 3-metyloen-2-octanon | 3-metyloeno-oktan-2-one | |

07.139 | 05 | 81925–81–7 | 5-metylohept-2-en-4-on | 3761 | | | 07.139 | 2-hepten-4-on, 5-metylo | | |

07.140 | 08 | 1128–08–1 | 3-metylo-2-pentylcyklopent-2-en-1-on | 3763 | | 214–434–5 | 07.140 | dihydrojasmon; 2-pentyl-3-metylo-2-cyklo-penten-1-on; 3-metylo-2-(n-pentanyl)-2-cyklopenten-1-on | | |

07.142 | 25 | 498–02–2 | acetowanilon | | 11035 | 207–854–5 | 07.142 | | 4-hydroksy-3-metoksyacetofenon | |

07.143 | 08 | 32388–55–9 | acetylocedren | | | 251–020–3 | 07.143 | metylocedrenyloketon; 1-(2,3,4,7,8,8a-heksa-hydro-3,6,8,8-tetrametylo-1H-3a, 7-m etanoazulen-5-yl)etan-1-on | 5-acetylo-2,2,4,8-tetra-metylotricyklo[5,3,1(3,7).0(1,7)]undek-4(5)-en | |

07.144 | 30 | 1670–46–8 | 2-acetylocyklopentan-1-on | | | 216–797–5 | 07.144 | | | |

07.145 | 05 | 78–94–4 | but-3-en-2-on | | 11043 | 201–160–6 | 07.145 | metylowinyloketon | | |

07.146 | 08 | 2244–16–8 | d-karwon | 2249 | 146 | 218–827–2 | 07.146 | | d-p-menta-1,8-dien-2on | 5 |

07.147 | 08 | 6485–40–1 | 1-karwon | 2249 | 146 | 229–352–5 | 07.147 | | 1-p-menta-1,8-dien-2-on | 5 |

07.148 | 08 | 108–94–1 | cykloheksanon | 3909 | 11047 | 203–631–1 | 07.148 | cykloheksyloketon; heksanon; ketoheksametyloen; | | |

07.149 | 08 | 120–92–3 | cyklopentanon | 3910 | 11050 | 204–435–9 | 07.149 | ketocyklopentan; ketopentametyloen | | |

07.150 | 05 | 693–54–9 | dekan-2-on | | 11055 | 211–752–6 | 07.150 | | | |

07.151 | 05 | 928–80–3 | dekan-3-on | | 11056 | 213–183–9 | 07.151 | | | |

07.152 | 10 | 51933–13–2 | 3,3-dietoksybutan-2-on | | | | 07.152 | | | |

07.153 | 08 | 1803–39–0 | 1,10-dihydronootkaton | 3776 | | | 07.153 | | 1,2,6-trimetylo-9-izopro-pylenbicyklo[4.4.0]decan-4-on | |

07.154 | 25 | 5650–43–1 | 1-(3,5-dimetoksy-4-hydroksy-fenylo) propan-1-on | | 11106 | | 07.154 | propiosyringon; 3,5-dimetoksy-4-hydroksypropiofenon | | |

07.155 | 08 | 30434–64–1 | 3,4-dimetylocyklopent-2-en-1-on | | | 250–199–5 | 07.155 | | | |

07.156 | 05 | 2550–18–7 | 2,6-dimetylo-okt-6-en-3-on | | | | 07.156 | | | |

07.157 | 05 | 1604–34–8 | 6,10-dimetyloundekan-2-on | | 11068 | 216–509–8 | 07.157 | | | |

07.158 | 05 | 6175–49–1 | dodekan-2-on | | 11069 | 228–222–5 | 07.158 | | | |

07.159 | 08 | 4695–62–9 | d-fenchon | 2479 | 551 | 225–160–0 | 07.159 | d-1,3,3-trimetylo-2-norbornanon | 1,3,3-trimetylo-bicyklo [2.2.l]heptan-2-on | 5 |

07.160 | 05 | 2922–51–2 | heptadekan-2-on | | 11089 | | 07.160 | metylopentadecyloketon-; | | |

07.161 | 05 | 1629–60–3 | heks-1-en-3-on | | | 216–625–9 | 07.161 | | | |

07.162 | 05 | 109–49–9 | heks-5-en-2-on | | | 203–675–1 | 07.162 | | | |

07.163 | 05 | 591–78–6 | heksan-2-on | | 11776 | 209–731–1 | 07.163 | | | |

07.164 | 21 | 2478–38–8 | 4-hydroksy-3,5-dimetoksyacetofenon | | 11105 | 219–610–5 | 07.164 | acetosyringon | | |

07.165 | 10 | 123–42–2 | 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on | | | 204–626–7 | 07.165 | | | |

07.166 | 10 | 590–90–9 | 4-hydroksybutan-2-on | | 11103 | 209–693–6 | 07.166 | | | |

07.167 | 10 | 4984–85–4 | 4-hydroksyheksan-3-on | | 11108 | 225–637–3 | 07.167 | | | |

07.168 | 30 | 490–03–9 | 2-hydroksypiperiton | | | 207–704–9 | 07.168 | | 2-hydroksy-ment-1-en-3-on | |

07.169 | 09 | 116–09–6 | 1-hydroksypropan-2-on | | 11101 | 204–124–8 | 07.169 | hydroksyaceton; acetylokarbinol | | |

07.170 | 32 | 23267–57–4 | epoksy betajonon | | 11202 | 245–542–0 | 07.170 | | 4-(l, 2-epoksy— 2,6,6-trimetylocykloheksylo) but-3-en-2-on | |

07.171 | 08 | 18358–53–7 | izopinokamfon | | 11125 | 242–228–5 | 07.171 | | 2,6,6-trimetylobicyklo [3.1.1]cykloheptan-3-on | |

07.172 | 08 | 500–02–7 | 4-izopropylocykloheks-2-en-1-on | 3939 | 11127 | 207–898–5 | 07.172 | Krypton; Krypton; 4-izopropylocykloheks-2-enon; DL-krypton | | |

07.173 | 08 | 13215–88–8 | megastigma-4,6,8-trien-3-on | | | 236–187–2 | 07.173 | | 4-(2-Butenyliden)- 3,5,5-trimetylocyklo-heks-2-en-1-on | |

07.174 | 08 | 67401–27–8 | megastigma-5,8-dien-4-on | | | 266–685–5 | 07.174 | | 3-(2-butenyl)- 2,4,4-trimetylocykloheks-2-en-1-on | |

07.175 | 08 | 89–81–6 | p-ment-1-en-3-on | 2910 | 2052 | 201–942–7 | 07.175 | Piperiton; alfa-Piperiton; 1-metylo-4-izopropyl-1-cykloheksen-3-on | | |

07.176 | 08 | 89–80–5 | trans-menton | 2667 | 2035 | 201–941–1 | 07.176 | | trans-p-mentan-3-on | 5 |

07.177 | 05 | 33046–81–0 | 7-metylo-3-oktenon-2 | 3868 | | 251–361–8 | 07.177 | trans-7-metylo-3-octen-2-on | | 5 |

07.178 | 05 | 563–80–4 | 3-metylobutan-2-on | | 11131 | 209–264–3 | 07.178 | 3-metylo-1-buteno1–2; metyloizopropyloketon | | |

07.179 | 08 | 583–60–8 | 2-metylocykloheksanon | 3946 | | 209–513–6 | 07.179 | metyloanon | | |

07.180 | 08 | 591–24–2 | 3-metylocykloheksanon | 3947 | | 209–710–7 | 07.180 | | | |

07.181 | 05 | 928–68–7 | 6-metyloheptan-2-on | | 11146 | 213–179–7 | 07.181 | | | |

07.182 | 05 | 541–85–5 | 5-metyloheptan-3-on | | | 208–793–7 | 07.182 | | | |

07.184 | 10 | 113486–29–6 | 3-metylonona-2,4-dion | | | | 07.184 | | | |

07.185 | 05 | 565–61–7 | 3-metylopentan-2-on | | 11157 | 209–282–1 | 07.185 | | | |

07.186 | 10 | 815–57–6 | 3-metylopentane-2,4-dion | | | 212–420–3 | 07.186 | | | |

07.187 | 05 | 32064–72–5 | non-2-en-4-on | | 11162 | 250–909–3 | 07.187 | | | |

07.188 | 05 | 14309–57–0 | non-3-en-2-on | 3955 | 11163 | 238–248–9 | 07.188 | | | |

07.189 | 05 | 4485–09–0 | nonan-4-on | | 11161 | 224–770–4 | 07.189 | | | |

07.190 | 05 | 65213–86–7 | okta-1,5-dien-3-on | | | | 07.190 | | | |

07.191 | 10 | 123–54–6 | pentan-2,4-dion | | 11036 | 204–634–0 | 07.191 | acetyloaceton | | |

07.192 | 30 | 93–91–4 | 1-fenylobutan-1,3-dion | | 11181 | 202–286–4 | 07.192 | benzoylaceton | | |

07.193 | 21 | 495–40–9 | 1-fenylobutan-1-on | | | 207–799–7 | 07.193 | | | |

07.194 | 21 | 2550–26–7 | 4-fenylobutan-2-on | | 11182 | 219–847–4 | 07.194 | | | |

07.195 | 21 | 103–79–7 | 1-fenylopropan-2-on | | 11042 | 203–144–4 | 07.195 | benzylometyloketon | | |

07.196 | 08 | 80–57–9 | pin-2-en-4-on | | 11186 | 201–292–4 | 07.196 | werbenon | 4,6,6-trimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-3-en-2-on | |

07.197 | 08 | 31375–17–4 | 6-propionylo-p-menta-1-en | | | 250–600–3 | 07.197 | | 1-(p-mente-1-en-6-yl) propan-1-on | |

07.198 | 05 | 141–10–6 | pseudojonon | | 11191 | 205–457–1 | 07.198 | | 6,1 0-dimetyloundeka-3,5,9-trien-2-on | |

07.199 | 05 | 2345–27–9 | tetradekan-2-on | | 11192 | 219–063–2 | 07.199 | | | |

07.200 | 08 | 79–70–9 | 4-(2,5,6,6-tetrametylo-1-cyklo-heksenylo) but-3-en-2-on | | | 201–220–1 | 07.200 | beta-iron | | |

07.201 | 05 | 60437–21–0 | tridek-12-en-2-on | | | | 07.201 | | | |

07.202 | 08 | 20013–73–4 | 2,6,6-trimetylocykloheks-2-en-1-on | | | 243–465–7 | 07.202 | | | |

07.203 | 08 | 873–94–9 | 3,3,5-trimetylocykloheksan-1-on | | | 212–855–9 | 07.203 | | | |

07.204 | 05 | 546–49–6 | 3,3,6-trimetylohepta-1,5-dien-4-on | | | 208–903–3 | 07.204 | | | |

07.205 | 05 | 502–69–2 | 6,10,14-trimetylopentadekan-2-on | | 11205 | 207–950–7 | 07.205 | heksahydrofarnezyloaceton | | |

07.206 | 21 | 56681–06–2 | 4-(2,3,6-trimetylofenylo)but-3-en-2-on | | | | 07.206 | | | |

07.207 | 08 | 3603–99–4 | cyklotetradekanon | | | 222–758–3 | 07.207 | | | |

07.209 | 08 | 21368–68–3 | amfora | 2230 | 140 | 207–355–2 | 07.209 | | | 5 |

07.210 | 05 | 24415–26–7 | 1-nonen-3-on | | | | 07.210 | | | |

07.214 | 21 | 941–98–0 | alfa-metylonaftyloketon | | | 213–384–1 | 07.214 | naftylometyloketon, 1-acetonafton | | |

07.215 | 08 | 464–49–3 | (lR)- 1,7,7-trimetylobicyklo [2.2.1]heptan-2-on | 2230 | 140 | 207–335–2 | 07.215 | d-kamfor | | 5 |

07.216 | 05 | 689–67–8 | 6,10-dimetylo-5,9-undekadien-2-on | | | 211–711–2 | 07.216 | | | |

07.218 | 08 | 1335–46–2 | metylojonon | | | 215–635–0 | 07.218 | | | |

07.219 | 08 | 6261–18–3 | trans-3-metylo-2-(2-pentenyl)-2-cyklopenten-1-on | 3196 | 11786 | 228–410–7 | 07.219 | trans-jasmon | | 5 |

07.221 | 08 | 11050–62–7 | 2-metylo-3-(2-pentenyl)-2-cyklopenten-1-on | 3552 | | 234–273–4 | 07.221 | | | |

07.222 | 08 | 14073–97–3 | (2S-trans)- 5metylo-2-(1-metyloetylo)cykloheksanon | 2667 | 2035 | 237–926–1 | 07.222 | 1-menton | | 5 |

07.224 | 08 | 23726–91–2 | tr-1-(2,6,6-trimetylo-1 cyklo-heksen-1-ylo) but-2-en-1-on | 3243 | 2340 | 245–842–1 | 07.224 | | | 5 |

07.225 | 08 | 23726–94–5 | cis-1-(2,6,6-trimetylo-2-cyklo heksen-1-ylo) but-2-en-1-on | 3659 | 11053 | 245–845–8 | 07.225 | cis-alfa-damaskon | | 5 |

07.226 | 08 | 24720–09–0 | tr-1-(2,6,6-trimetylo-2-cyklo-heksen-1-ylo) but-2-en-1-on | | | 246–430–4 | 07.226 | | | |

07.227 | 05 | 68228–05–7 | 6,10-dimetyloundekadien-2-on | | | 269–400–2 | 07.227 | | | |

07.231 | 08 | | alfa-damascenon | | | | 07.231 | | 1-(2,6,6-trimetylocykloheksa-2,4-die-nyl)but-2-en-1-on | |

07.234 | 25 | | 5-paradol | | | | 07.234 | | 1-(4-hydroksy-3-metoksyfenyl) nonan-3-on | |

07.236 | 05 | 22610–86–2 | 5-okten-2-on | | 11171 | | 07.236 | | | |

07.238 | 10 | 37160–77–3 | 3-hydroksy-2-oktanon | | | | 07.238 | | | |

08.001 | 01 | 64–18–6 | kwas mrówkowy | 2487 | 1 | 200–579–1 | 08.001 | kwas metanowy | | 1 |

08.002 | 01 | 64–19–7 | was octowy | 2006 | 2 | 200–580–7 | 08.002 | kwas etanowy; kwas etylowy; kwas metanokaarboksylowy | | 1 |

08.003 | 01 | 79–09–4 | kwas propionowy | 2924 | 3 | 201–176–3 | 08.003 | kwas metylooctowy; kwas etylomrówkowy | | 1 |

08.004 | 09 | 598–82–3 | kwas mlekowy | 2611 | 4 | 209–954–4 | 08.004 | kwas alfa-hydroksypropionowy; | kwas 2-hydroksypropionowy | 1 |

08.005 | 01 | 107–92–6 | kwas masłowy | 2221 | 5 | 203–532–3 | 08.005 | kwas etylo-octowy; kwas butanowy; kwas 1-propanekarboksylowy | | |

08.006 | 02 | 79–31–2 | kwas 2-metylopropionowy | 2222 | 6 | 201–195–7 | 08.006 | kwas izomasłowy; kwas izopropylomrówkowy; kwas izomasłowy | | |

08.007 | 01 | 109–52–4 | kwas walerianowy | 3101 | 7 | 203–677–2 | 08.007 | kwas pentanowy; kwas propylo-octowy; kwas walerianowy; kwas 1-butanokarboksylowy | | |

08.008 | 02 | 503–74–2 | kwas 3-metylomasłowy | 3102 | 8 | 207–975–3 | 08.008 | kwas izopentanowy; kwas beta-metylomasłowy; kwas delfinidinowy; czynny kwas walerianowy; kwas E-metylomasłowy; | | |

08.009 | 01 | 142–62–1 | kwas heksanowy | 2559 | 9 | 205–550–7 | 08.009 | kwas kapronowy; kwas heksenowy; kwas 2-butylo-octowy; kwas pentylomrówkowy | | 1 |

08.010 | 01 | 124–07–2 | kwas oktanowy | 2799 | 10 | 204–677–5 | 08.010 | kwas kaprylowy; kwas oktenowy; kwas C-8; kwas oktylowy; kwas 1-heptano karboksylowy | | 1 |

08.011 | 01 | 334–48–5 | kwas dekanowy | 2364 | 11 | 206–376–4 | 08.011 | kwas kaprylowy; kwas decylowy; kwas 1-nonanokarboksylowy | | |

08.012 | 01 | 143–07–7 | kwas dodekanowy | 2614 | 12 | 205–582–1 | 08.012 | kwas Laurie; kwas dodekanowy; kwas laurostearynowy | | 1 |

08.013 | 01 | 112–80–1 | kwas oleinowy | 2815 | 13 | 204–007–1 | 08.013 | kwas oleinowy; kwas trans-elaidowy | kwas oktadek-9-enowy | 1 |

08.014 | 01 | 57–10–3 | kwas heksadekanowy | 2832 | 14 | 200–312–9 | 08.014 | kwas palmitynowy; kwas heksadecylowy; kwas cetylowy; kwas 1-pentadekanekarboksylowy | | 1 |

08.015 | 01 | 57–11–4 | kwas oktadekanowy | 3035 | 15 | 200–313–4 | 08.015 | kwas stearynowy; kwas oktadecylowy | | |

08.016 | 01 | 544–63–8 | kwas tetradekanowy | 2764 | 16 | 208–875–2 | 08.016 | kwas mirystynowy; kwas Croda | | 1 |

08.017 | 30 | 6915–15–7 | kwas 1-jabłkowy | 2655 | 17 | 230–022–8 | 08.017 | kwas 2-hydroksy-1,4-butanedienowy; kwas hydrobursztynowy | kwas 2-hydroksy-butane-1,4-owy | 1,5 |

08.018 | 30 | 133–37–9 | kwas winowy | 3044 | 18 | 205–105–7 | 08.018 | kwas racemiczny; kwas 2,3-dihydroksybursztynowy | 2,3-dihydroksybutaneowy | 1 |

08.019 | 09 | 127–17–3 | kwas pirogronowy | 2970 | 19 | 204–824–3 | 08.019 | kwas 2-ketopropionowy; kwas acetylo-mrówkowy; kwas alfa-ketopropionowy; kwas pyroracemiczny | 2-oksopropanoowy kwas | |

08.021 | 23 | 65–85–0 | kwas benzoesowy | 2131 | 21 | 200–618–2 | 08.021 | kwas benzenokarboksylowy; kwas fenylo-mrówkowy; kwas dracylowy; karboksybenzen; kwas fenylokarboksylowy; | | 1 |

08.022 | 22 | 621–82–9 | kwas cynamonowy | 2288 | 22 | 210–708–3 | 08.022 | kwas tert-beta-fenyloakrylowy; kwas 3-fenylo-2-propenowy; kwas K-fenylakrylowy; kwas 3-fenyloakrylowy | kwas 3-fenylprop-2-enowy | 1 |

08.023 | 09 | 123–76–2 | kwas 4-oksywalerianowy | 2627 | 23 | 204–649–2 | 08.023 | kwas lewulinowy; kwas acetopropionowy; kwas; lewulowy; kwas lewulinowy; kwas 4-okso-pentanowy; kwas 3-acetylupropionowy; | | 1 |

08.024 | 09 | 110–15–6 | kwas bursztynowy | | 24 | 203–740–4 | 08.024 | kwas butano-1,4-diowy kwas; kwas 1,2-etanodikarboksylowy; | kwas butanodiowy | 1 |

08.025 | 09 | 110–17–8 | kwas fumarowy, | 2488 | 25 | 203–743–0 | 08.025 | kwas allomaleinowy; kwas boletic; kwas tr-butanodiowy; kwas tr-1,2-etyluenodikarbo-ksylowy | kwas but-2(trans)-enediowy | 1 |

08.026 | 09 | 124–04–9 | kwas adypinowy | 2011 | 26 | 204–673–3 | 08.026 | kwas 1,4-butanodikarboksylowy; | kwas heksanodiowy | 1 |

08.028 | 01 | 111–14–8 | kwas heptanowy | 3348 | 28 | 203–838–7 | 08.028 | kwas: n-heptanowy; enantowy; n-heptylowy; n-heptowy; kwas oenantowy; oenantowy kwas; n-heptanowy kwas; enantowy kwas; | | 1 |

08.029 | 01 | 112–05–0 | kwas nonanowy | 2784 | 29 | 203–931–2 | 08.029 | kwas pelargonowy; kwas octano-1-karbo-ksylowy kwas; kwas nonylowy; kwas nonowy | | |

08.031 | 02 | 97–61–0 | kwas 2-metylowalerianowy | 2754 | 31 | 202–594–9 | 08.031 | kwas 2-metylopentanowy; kwas metylopropylo-octowy | | |

08.032 | 22 | 501–52–0 | kwas 3-fenylpropionowy | 2889 | 32 | 207–924–5 | 08.032 | kwas benzylo-octowy; kwas hydrocynamonowy; kwas E-fenylpropionowy; kwas dihydro-cynamonowy | | |

08.033 | 30 | 499–12–7 | kwas prop-1-en-1,2,3-trój-karboksylowy | 2010 | 33 | 207–877–0 | 08.033 | kwas akonitynowy; kwas Achille; kwas akonitowy; akonitowy kwas; kwas 2-karboksyloglutakonowy | | |

08.034 | 07 | 5292–21–7 | kwas cykloheksylo-octowy | 2347 | 34 | 226–132–0 | 08.034 | kwas cykloheksanooctowy | | |

08.035 | 02 | 4536–23–6 | kwas 2-metyloheksanowy | 3191 | 582 | 224–883–9 | 08.035 | kwas 2-metylokapronowy; kwas 2-butylo-propanowy; kwas heksano-2 karboksylowy | | |

08.036 | 04 | 502–47–6 | kwas citronellowy | 3142 | 616 | 207–939–7 | 08.036 | kwas Rodinolowy; kwas Rodinowy | kwas 3,7-dimetylo-okt-6-enowy | |

08.037 | 30 | 328–50–7 | kwas 2-oksoglutarowy | 3891 | 653 | 206–330–3 | 08.037 | kwas alfa-ketoglutarowy; kwas 2-okso-1,5-pentanediowy; kwas 2-ketoglutarowy | kwas 2-oksopentanediowy | |

08.038 | 15 | 103–82–2 | kwas fenylooctowy | 2878 | 672 | 203–148–6 | 08.038 | kwas alfa-toluilowy; kwas benzylokarboksylowy | | |

08.039 | 04 | 112–38–9 | kwas undek-10-enowy | 3247 | 689 | 203–965–8 | 08.039 | kwas undecylenowy; kwas 10-hendecenowy | | |

08.040 | 23 | 99–96–7 | kwas 4-hydroksybenzoesowy | | 693 | 202–804–9 | 08.040 | p-hydroksybenzoesowy kwas | | |

08.041 | 04 | 60–33–3 | kwas octadeka-9,12-dienowy | 3380 | 694 | 200–470–9 | 08.041 | kwas linoleowy; kwas linoleowy; kwas linolenowy | | 1,5 |

08.042 | 01 | 112–37–8 | kwas undekanowy | 3245 | 696 | 203–964–2 | 08.042 | kwas n-undekanowy; kwas n-undecylowy; kwas hendekanowy kwas | | |

08.043 | 23 | 121–34–6 | kwas wanilinowy | | 697 | 204–466–8 | 08.043 | kwas 4-hydroksy-3-metoksy-benzoesowy | kwas 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy | |

08.044 | 03 | 21016–46–6 | kwas 2,4-dimetylopent-2-enowy | 3143 | 744 | | 08.044 | | | |

08.045 | 02 | 88–09–5 | kwas 2-etylomasłowy | 2429 | 2001 | 201–796–4 | 08.045 | kwas alfa-etylomasłowy; kwas dietylo-octowy | | |

08.046 | 02 | 116–53–0 | kwas 2-metylomasłowy | 2695 | 2002 | 204–145–2 | 08.046 | kwas metyloetylo-octowy; kwas butane-2-karboksylowy | | |

08.047 | 02 | 1188–02–9 | kwas 2-metyloheptanowy | 2706 | 2003 | 214–704–2 | 08.047 | kwas 2-metylooenantowy; kwas metyloamylooctowy; kwas izokaprylowy; kwas izo-octanowy | | |

08.048 | 04 | 591–80–0 | kwas pent-4-enowy | 2843 | 2004 | 209–732–7 | 08.048 | kwas allilooctowy | | |

08.049 | 15 | 122–59–8 | kwas fenoksyoctowy | 2872 | 2005 | 204–556–7 | 08.049 | eter fenylowy kwasu glikolowego; kwas fenoksyetanowy; kwas o-fenyloglikolowy | | |

08.050 | 04 | 4219–24–3 | kwas heks-3-enowy | 3170 | 2256 | 224–157–1 | 08.050 | | | |

08.051 | 09 | 759–05–7 | kwas 3-metylo-2-oksobutylowy | 3869 | 2262 | 212–065–4 | 08.051 | kwas 2-oksoizowalerowy; kwas dimetylopirogronowy | | |

08.052 | 09 | 816–66–0 | kwas 4-metylo-2-oksowalerianowy | 3871 | 2263 | 212–435–5 | 08.052 | kwas 2-keto-4-metylopentanowy; kwas 4-metylo-2-oksopentanowy; kwas alfa-ketoizo-kapronowy; kwas izopropylopirogronowy | | |

08.053 | 09 | 141–82–2 | kwas malonowy | | 2264 | 205–503–0 | 08.053 | kwas metanodikarboksylowy; kwas propanediowy; kwas propano 1,3-diowy | kwas propanediowy | 1 |

08.054 | 03 | 13419–69–7 | kwas heks-2(trans)-enowy | 3169 | 11777 | 236–528–5 | 08.054 | kwas E-propyloakrylowy; kwas 3-propylo-akrylowy | | 5 |

08.055 | 03 | 3142–72–1 | kwas 2-metylo-2-pentenowy | 3195 | 11680 | 241–026–4 | 08.055 | kwas 3-etylo– 2-metyloakrylowy; kwas 2-penteno-2-karboksylowy; kwas 2-propylidino-propionowy | | |

08.056 | 02 | 105–43–1 | kwas 3-metylowalerianowy | 3437 | 10149 | 203–297–7 | 08.056 | kwas sec-butylo-octowy; kwas 2-metylo-butano-1-karboksylowy; kwas K-metylowalerowy | | |

08.057 | 02 | 646–07–1 | kwas 4-metylowalerianowy | 3463 | 10150 | 211–464–0 | 08.057 | kwas izoheksanowy; kwas izokapronowy; kwas 4-metylopentanowy | | |

08.058 | 04 | 37674–63–8 | kwas 2-metylopent-3-enowy | 3464 | 10147 | 253–610–6 | 08.058 | | | |

08.059 | 04 | 1575–74–2 | kwas 2-metylopent-4-enowy | 3511 | 10148 | 216–404–7 | 08.059 | | | |

08.060 | 07 | 98–89–5 | cykloheksanokarboksylowy | 3531 | 11911 | 202–711–3 | 08.060 | | | |

08.061 | 02 | 628–46–6 | kwas 5-metyloheksanowy | 3572 | 10142 | | 08.061 | kwas izoheptanowy; kwas izoenantowy; kwas izoamylooctowy | | |

08.062 | 02 | 45019–28–1 | kwas 4-metylononanowy | 3574 | 11925 | 256–180–8 | 08.062 | kwas 4-metylopelargonowy | | |

08.063 | 02 | 54947–74–9 | kwas 4-metylooctanowy | 3575 | 11926 | 259–404–2 | 08.063 | | | |

08.064 | 03 | 80–59–1 | kwas cykloheksanekarboksylowy | 3599 | 10168 | 201–295–0 | 08.064 | kwas tyglinowy; kwas 2-metylokrotonowy; kwas 2-metylo-2-butenowy; kwas trans-2,3-dimetyloakrylowy | kwas metylobut-2 (trans)-enowy | 5 |

08.065 | 04 | 14436–32–9 | kwas dec-9-enowy | 3660 | 10090 | 238–410–9 | 08.065 | | | |

08.066 | 09 | 600–18–0 | kwas 2-oksomasłowy | 3723 | | 209–986–9 | 08.066 | kwas ketomasłowy; kwas alfa-ketomasłowy; | | |

08.067 | 07 | 71298–42–5 | kwas 1,2,5,6-tetrahydrokuminowy | 3731 | | | 08.067 | kwas 4-izopropylo-3-cykloheksen-1-karboksylowy; kwas 4-(1-metyloetylo)3-cyklohekseno-1-karboksylowy, (±)- | kwas 1-(4-izopropylo-cykloheks-3-enyl) karboksylowy | |

08.068 | 04 | 72881–27–7 | kwas dec-(5-i 6)-enowy | 3742 | | | 08.068 | | | |

08.070 | 03 | 541–47–9 | kwas 3-metylokrotonowy | 3187 | 10138 | 208–782–7 | 08.070 | kwas 3,3-dimetyloakrylowy; kwas 3-metylo-but-2-enowy; kwas K, K-dimetyloakrylowy; kwas seneciowy | kwas 3-metylobut-2(trans)-enowy | |

08.071 | 23 | 100–09–4 | kwas p-anyżowy | 3945 | 10077 | 202–818–5 | 08.071 | kwas 4-anyżowy; kwas drakonowy; kwas p-metoksybenzoesowy | kwas 4-metoksy-benzoesowy | |

08.072 | 03 | 3724–65–0 | kwas but-2-enowy (cis i trans) | 3908 | 10080 | 223–077–4 | 08.072 | kwas krotonowy (trans) + kwas izokrotonowy (cis) | | 5 |

08.073 | 03 | 3913–85–7 | kwas dek-2-enowy | 3913 | 10087 | 223–475–8 | 08.073 | kwas 2-decenowy | | 5 |

08.074 | 04 | 15469–77–9 | kwas dek-3-enowy | | 10088 | 239–489–2 | 08.074 | kwas 3-decenowy | | |

08.075 | 04 | 26303–90–2 | kwas dek-4-enowy | 3914 | 10089 | 247–599–7 | 08.075 | kwas 4-decenowy | | |

08.076 | 23 | 89–86–1 | kwas 2,4-dihydroksybenzenowy | 3798 | | 201–946–9 | 08.076 | | | |

08.077 | 09 | 4324–38–3 | kwas 3-etoksypropionowy | | 10096 | 224–357–9 | 08.077 | | | |

08.078 | 02 | 149–57–5 | kwas 2-etyloheksanowy | | | 205–743–6 | 08.078 | | | |

08.079 | 02 | 16493–80–4 | kwas 4-etylo-octanowy | 3800 | | 240–560–5 | 08.079 | | | |

08.080 | 23 | 149–91–7 | kwas gallusowy | | 10170 | 205–749–9 | 08.080 | kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy | kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy | 1 |

08.081 | 03 | 459–80–3 | kwas geraniolowy | | 10094 | 207–299–9 | 08.081 | kwas 3,7-dimetylo-2(trans), 6-octadienowy; 3,7-kwas dimetylo-okta-2,6-dienowy | kwas 3,7-dimetylo-2(trans), 6-oktadienowy | |

08.082 | 09 | 110–94–1 | kwas glutarowy | | | 203–817–2 | 08.082 | | kwas pentanediowy | 1 |

08.083 | 03 | 18999–28–5 | kwas hept-2-enowy | 3277 | 10102 | 242–738–8 | 08.083 | | | 5 |

08.084 | 04 | 29901–85–7 | kwas hept-3-enowy | | 10103 | 249–943–1 | 08.084 | | | |

08.085 | 03 | 110–44–1 | kwas heksa-2,4-dienowy | 3921 | | 203–768–7 | 08.085 | | | 5 |

08.086 | 30 | 1113–60–6 | kwas 3-hydroksy-2-oksopro-pionowy | 3843 | | | 08.086 | kwas propanowy, kwas 3-hydroksy-2-okso-; 3-hydroksy-2-oksopropanowy | | |

08.087 | 23 | 530–57–4 | kwas 4-hydroksy-3,5-dimetoksybenzoesowy | | 10111 | 208–486–8 | 08.087 | kwas syringowy | | |

08.088 | 22 | 530–59–6 | kwas 4-hydroksy-3,5-dimetoksycynamonowy | | | 208–487–3 | 08.088 | kwas sinapowy | kwas 3-(4-hydroksy-3,5-dimetoksyfenylo) prop-2-enowy | |

08.089 | 22 | 1135–24–6 | kwas 4-hydroksy-3-metoksy-cynamonowy | | 10113 | 214–490–0 | 08.089 | kwas fenkułowy | kwas 3-(4-hydroksy-3-metoksyfenylo) prop-2-enowy | |

08.090 | 09 | 498–36–2 | kwas 2-hydroksy-4-metylo-walerowy | | 10118 | 207–860–8 | 08.090 | | | |

08.091 | 04 | 506–32–1 | kwas icosa-5,8,11,14-tetraenowy | | | 208–033–4 | 08.091 | kwas arachidonowy | | |

08.092 | 23 | 586–38–9 | kwas 3 metoksybenzoesowy | 3944 | | 209–574–9 | 08.092 | kwas m-anyżowy; kwas 3-anyżowy | | |

08.093 | 09 | 39748–49–7 | kwas 3-metylo-2-oksowalerowy | 3870 | 10146 | 254–616–1 | 08.093 | kwas metyloetylo pirogronowy; sól sodowa kwasu 3-metylo-2-oksopentanowego | | |

08.094 | 02 | 24323–24–8 | kwas 4-metylodekanowy | | | | 08.094 | | | |

08.095 | 02 | 5601–60–5 | kwas 8-metylodekanowy | | | | 08.095 | | | |

08.096 | 02 | 3780–58–3 | kwas 3-metyloheksanowy | | | | 08.096 | | | |

08.097 | 02 | 1561–11–1 | kwas 4-metyloheksanowy | | | 216–336–8 | 08.097 | | | |

08.099 | 03 | 10321–71–8 | kwas 4-metylopent-2-enowy | | | 233–706–4 | 08.099 | kwas 4-metylopent-2-en-1-owy | | |

08.100 | 04 | 504–85–8 | kwas 4-metylopent-3-enowy | | | | 08.100 | | | |

08.101 | 03 | 3760–11–0 | kwas non-2-enowy | 3954 | 10153 | 223–171–5 | 08.101 | | | 5 |

08.102 | 04 | 4124–88–3 | kwas non-3-enowy | | 10154 | 223–932–1 | 08.102 | | | |

08.103 | 09 | 123–99–9 | kwas nonanediowy | | 10079 | 204–669–1 | 08.103 | kwas azelainowy | | |

08.105 | 04 | 1577–19–1 | kwas okt-3-enowy | | 10157 | 216–418–3 | 08.105 | | | |

08.106 | 04 | 463–40–1 | kwas oktadeka-9,12,15-trienowy | 3380 | 695 | 207–334–8 | 08.106 | kwas linolenowy | | 5 |

08.107 | 03 | 13991–37–2 | kwas penta-2-enowy | | 10163 | 237–791–9 | 08.107 | | | 5 |

08.108 | 22 | 492–37–5 | kwas 2-fenylopropionowy | | 10164 | 207–752–0 | 08.108 | kwas hydratropowy | | |

08.109 | 30 | 156–06–9 | kwas 3-fenylpirogronowy | 3892 | | 205–847–1 | 08.109 | kwas 3-fenylo-2-oksopropanowy | kwas 3-okso-3-fenylpropanowy | |

08.110 | 30 | 88–99–3 | kwas ftalowy | | | 201–873–2 | 08.110 | o-dikarboksybenzen; kwas benzenodikarboksylowy; | kwas 1,2-benzeno-dikarboksylowy | 1 |

08.111 | 30 | 36413–60–2 | kwas chinowy | | | 253–023–5 | 08.111 | kwas 1,3,4,5-tetrahydroksycykloheksano-karboksylowy | kwas 1,3,4,5-tetra-hydroksy-cykloheksano-1-karboksylowy | |

08.112 | 23 | 69–72–7 | kwas salicylowy | | 10165 | 200–712–3 | 08.112 | kwas 2-hydroksybenzoesowy; | kwas 2-hydroksy-benzoesowy | |

08.113 | 09 | 150–90–3 | sól disodowa kwasu bursztynowego | 3277 | 24 | 203–740–4 | 08.113 | | | 5 |

08.114 | 03 | 1871–67–6 | kwas 2-oktenowy | 3957 | 10156 | 216–001–6 | 08.114 | kwas trans-2-oktanowy | kwas okta-2-enowy | 5 |

08.115 | 02 | 3302–03–2 | kwas 4-metyloheptanowy | | | | 08.115 | | | |

08.118 | 09 | 110–16–7 | kwas cis-2-butenedowy | | | 203–742–5 | 08.118 | kwas maleinowy | | |

08.119 | 03 | 1191–04–4 | kwas 2-heksenowy | 3169 | 11777 | 214–727–8 | 08.119 | | | 5 |

08.120 | 03 | 13201–46–2 | kwas 2-metylo-2-butenowy | 3599 | 10168 | 236–167–3 | 08.120 | | | 5 |

08.122 | 04 | 1617–32–9 | kwas trans-3-pentenowy | | | 216–573–7 | 08.122 | | | |

08.123 | 03 | 10352–88–2 | kwas trans-2-heptanowy | 3920 | | 233–769–8 | 08.123 | | | |

08.124 | 04 | 28163–84–0 | kwas trans-3-heptenowy | | | 248–876–5 | 08.124 | | | |

08.125 | 04 | 5163–67–7 | kwas trans-3-oktaenowy | | | 225–941–6 | 08.125 | | | |

08.126 | 03 | 32466–55–0 | kwas trans-2-tridekenowy | | | 251–062–2 | 08.126 | | | |

08.127 | 22 | | kwas 2-(4-metoksyfenoksy) propionowy | | | | 08.127 | lactizol | | |

08.128 | 03 | | kwas 2-metylobut-2(cis)-enowy | | | | 08.128 | kwas anyżkowy | | |

09.001 | 01 | 141–78–6 | octan etylu | 2414 | 191 | 205–500–4 | 09.001 | eter octowy | | |

09.002 | 01 | 109–60–4 | octan propylu | 2925 | 192 | 203–686–1 | 09.002 | etanokarboksyla propylu | | |

09.003 | 05 | 108–21–4 | octan izopropylu | 2926 | 193 | 203–561–1 | 09.003 | octan izopropylu | | |

09.004 | 01 | 123–86–4 | octan butylu | 2174 | 194 | 204–658–1 | 09.004 | etanokarboksylan butylu | | |

09.005 | 02 | 110–19–0 | octan izobutylu | 2175 | 195 | 203–745–1 | 09.005 | octan izobutylu; octan 2-metylo-1-propylowy; octan izobutylu | octan 2-metylopropylowy | |

09.006 | 01 | 142–92–7 | octan heksylu | 2565 | 196 | 205–572–1 | 09.006 | etanolan heksylu; 1-acetoksy-heksan, | | |

09.007 | 01 | 112–14–1 | octan oktylu | 2806 | 197 | 203–939–6 | 09.007 | octan C-8; octan n-oktanylu; octan 2-etylo heksyl; etanolan oktylu e | | |

09.008 | 01 | 143–13–5 | octan nonylu | 2788 | 198 | 205–585–8 | 09.008 | octan C-9; octan pelargonylu; etanolan nonylu | | |

09.009 | 01 | 112–17–4 | octan decylu | 2367 | 199 | 203–942–2 | 09.009 | octan C-10; etanokarboksylan decylowy; octan dekanylu; 1-acetoksydekan; ester decylowy kwasu octowego; octan dekanolu | | |

09.010 | 01 | 112–66–3 | octan dodecylu | 2616 | 200 | 203–995–1 | 09.010 | octan laurylowy; octan C-12; octan dodekanylu; etanokarboksylan laurylowy; etanokarboksylan dodekanylu | | |

09.011 | 03 | 105–87–3 | octan geranyu | 2509 | 201 | 203–341–5 | 09.011 | octan geraniolu; octan trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ylu; octan 2,6-dimetylo-2,6-oktadieno-8-ylu | octan 3,7-dimetylokta-2(trans), 6-dienylu | |

09.012 | 04 | 150–84–5 | octan citronellylowy | 2311 | 202 | 205–775–0 | 09.012 | octan 3,7-dimetylo-6-okteno-1-ylu; etanokarbo-ksylan 3,7-dimetylo-6-okteno-1-ylu | octan 3,7-dimetylo-okt-6-enylu | |

09.013 | 06 | 115–95–7 | octan linalylu | 2636 | 203 | 204–116–4 | 09.013 | bergamol; octan 3,7-dimetylo-1,6-oktadieno-3-ylu, octan licareolu, octan linalylu | octan l, 5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enylu | |

09.014 | 23 | 140–11–4 | octan benzylowy | 2135 | 204 | 205–399–7 | 09.014 | etanokarboksylan benzylowy | | |

09.015 | 06 | 80–26–2 | octan alfa-terpinylu | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.015 | 3-cyklohekseno-1-metanol, alfa, alfa, 4-trimetylo, octan | octan p-mento-1-en-8-ylu | 5 |

09.016 | 08 | 29066–34–0 | octan mentylu | 2668 | 206 | 240–459–6 | 09.016 | octan 1-p-menta-3-ylu; octan mentolowy; octan 1-izopropylo-4-metylocykloheka-2-ylu | octan (1-alfa, 2-beta, 5-alfa)-2-izopropylo-5-metylocykloheksylu | 4 |

09.017 | 08 | 76–49–3 | octan bornylu | 2159 | 207 | 200–964–4 | 09.017 | octan borneolu; octan 2-kamfanylu; etanokarbo-ksylan bornylu; octan 1-bornylu; octan d-bornylu; eter bornylo-octowy | octan 1,7,7-trimetylo-bicyklo[2.2. l]hept-2-ylu | |

09.018 | 22 | 103–54–8 | octan cynamonowy | 2293 | 208 | 203–121–9 | 09.018 | octan 3-fenylo-2-propeno-1-ylu; octan 3-fenyloallilowy | octan 3-fenyloprop-2-enylu | |

09.019 | 23 | 104–21–2 | octan p-anyżowy | 2098 | 209 | 203–185–8 | 09.019 | octan 4-metoksy benzenometanolu; octan alkoholu anyżowego; octan alkoholu p-metoksy benzylowego | octan 4-metoksybenzylowy | |

09.020 | 18 | 93–28–7 | octan eugenylu | 2469 | 210 | 202–235–6 | 09.020 | octan eugenolu; acetoeugenol; octan 2-metoksy-4-fenylu; octan eugenolu | octan 4-allilo-2-metoksyfenylu | |

09.021 | 01 | 628–63–7 | octan pentylu | | 211 | 211–047–3 | 09.021 | octan amylowy | | |

09.022 | 01 | 112–06–1 | octan heptylu | 2547 | 212 | 203–932–8 | 09.022 | octan C-7; octan heptanylu; etanokarboksylan heptylowy | | |

09.023 | 01 | 79–20–9 | octan metylu | 2676 | 213 | 201–185–2 | 09.023 | etanokarboksylan metylu | | |

09.024 | 02 | 123–92–2 | octan izopentylu | 2055 | 214 | 204–662–3 | 09.024 | octan izoamylowy; octan beta-metylobutylowy; octan amylu (nazwa powszechnie stosowana); octan izoamylowy; etanokarboksylan izoamylowy | octan 3-metylobutylu | |

09.025 | 02 | 10031–87–5 | octan 2-etylobutylowy | 2425 | 215 | 233–095–4 | 09.025 | octan beta-etylobutylowy | | |

09.026 | 22 | 7493–78–9 | octan alfa-pentylocynamonowy | 2064 | 216 | 231–339–4 | 09.026 | octan alfa-n-amylo-beta-fenylacrylu; alfa-octan pentylocynamonowy; octan floksiny | octan 2-pentylo-3-fenyloprop-2-enylu | |

09.027 | 08 | 622–45–7 | octan cykloheksylowy | 2349 | 217 | 210–736–6 | 09.027 | octan cykloheksanu; | | |

09.028 | 07 | 21722–83–8 | octan 2-cykloheksyletylowy | 2348 | 218 | 2266952 | 09.028 | octan cykloheksylu; octan etylocykloheksylu; octan etyloheksahydrofenylu | | |

09.029 | 06 | 103–07–1 | octan 1,1-dimetylo-3-fenylopropylu | 2735 | 219 | 203–077–0 | 09.029 | octan dimetylo-fenetylokarbinylu; octan 1,1-dimetylo-3-fenylopropanu; octan 2-metylo-4-fenylo-2-butylu | | |

09.030 | 17 | 93–29–8 | octan 2-metoksy-4-(prop-1-enylo) fenylu | 2470 | 220 | 202–236–1 | 09.030 | octan izoeugenylu; octan izoeugenolu; octan 2-metoksy-4-propenylofenylu; acetoizoeugenol | | |

09.031 | 15 | 103–45–7 | octan fenetylu | 2857 | 221 | 203–113–5 | 09.031 | octan 2-fenyloetylowy; octan benzylokarbinylu | | |

09.032 | 22 | 122–72–5 | octan 3-fenylpropylu | 2890 | 222 | 204–569–8 | 09.032 | octan fenylopropylowy; octan 3-fenylo-1-propylowy; octan hydrocynamonowy; octan beta-fenylopropylowy | | |

09.033 | 04 | 141–11–7 | octan rodinalu | 2981 | 223 | 205–458–7 | 09.033 | octan alfa-citronellilu | octan 3,7-dimetylooct-7-enylu | |

09.034 | 07 | 1323–00–8 | octan santalylu | 3007 | 224 | 2153496 | 09.034 | octan alfa-santalolu, octan β-santalolu | | 4 |

09.035 | 23 | 881–68–5 | octan waniliny | 3108 | 225 | 212–920–1 | 09.035 | acetylowanillina; 4-(acetyloksy)-3-metoksy-benzaldehyd; aldehyd 3-metoksy-4-acetoksy-benzenowy | 4-acetoksy-3-metoksy-benzaldehyd | |

09.036 | 25 | 140–39–6 | octan p-tolilu | 3073 | 226 | 205–413–1 | 09.036 | octan p-krezylu; ester metylowy kwasu 4-metylobenzoesowego; acetylo-p-krezol; p-toliloetanokarboksylan; octan p-krezylowy | octan 4-metylofhenylu | |

09.037 | 01 | 140–88–5 | akrylan etylu | 2418 | 245 | 205–438–8 | 09.037 | propenokarboksylan etylu | prop-2-enokarboksylan etylu | |

09.038 | 01 | 623–42–7 | maślan metylu | 2693 | 263 | 210–792–1 | 09.038 | butanokarboksylan metylu | | |

09.039 | 01 | 105–54–4 | maślan etylu | 2427 | 264 | 203–306–4 | 09.039 | n-butanokarboksylan etylu; eter masłowy; etylo-butanonian | | |

09.040 | 01 | 105–66–8 | maślan propylu | 2934 | 266 | 203–320–0 | 09.040 | butanokarboksylan propylu | | |

09.041 | 05 | 638–11–9 | maślan izopropylu | 2935 | 267 | 211–320–7 | 09.041 | maślan izopropylu; butanokarboksylan izopropylu; butanokarboksylan izopropylowy | | |

09.042 | 01 | 109–21–7 | maślan butylu | 2186 | 268 | 203–656–8 | 09.042 | butanokarboksylan butylu | | |

09.043 | 02 | 539–90–2 | maślan izobutylu | 2187 | 269 | 208–729–8 | 09.043 | maślan izobutylu; maślan 2-metylo-1-propylu; butanokarboksylan izobutylu | 2-metylopropyl butanokarboksylan | |

09.044 | 01 | 540–18–1 | maślan pentylu | 2059 | 270 | 208–739–2 | 09.044 | maślan amylowy; butanokarboksylan amylu | | |

09.045 | 01 | 2639–63–6 | maślan heksylu | 2568 | 271 | 220–136–6 | 09.045 | n-butanokarboksylan n-heksylu; butanokarboksylan heksylowy | | |

09.046 | 01 | 110–39–4 | maślan oktylu | 2807 | 272 | 203–762–4 | 09.046 | butanokarboksylan oktylu | | |

09.047 | 01 | 5454–09–1 | maślan decylowy | 2368 | 273 | 226–700–8 | 09.047 | butanokarboksylan decylowy; 1-butyroksy-dekan | | |

09.048 | 03 | 106–29–6 | maślan geranylu | 2512 | 274 | 203–381–3 | 09.048 | butanokarboksylan trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ylu | butanokarboksylan 3,7-dimetylo-okta-2(trans), 6-dienylu | |

09.049 | 04 | 141–16–2 | maślan citronellilu | 2312 | 275 | 205–463–4 | 09.049 | maślan 3,7-dimetylo-6-okteno-1-ylu | butanokarboksylan 3,7-dimetylokt-6-enylu | |

09.050 | 06 | 78–36–4 | maślan linalilu | 2639 | 276 | 201–109–8 | 09.050 | maślan 3,7-dimetylo-1,6-oktadieno-3-ylu; n-maślan linalylu | butanokarboksylan 1,5-dimetylop-1-winyloheks-4-enylu | |

09.051 | 23 | 103–37–7 | maślan benzylu | 2140 | 277 | 203–105–1 | 09.051 | n-maślan benzylu; n-butanokarboksylan benzylu; butanokarboksylan benzylowy | | |

09.052 | 06 | 2153–28–8 | maślan terpinylu | 3049 | 278 | 218–445–6 | 09.052 | maślan p-menta-1-en-8-ylu; maślan p-menta-1-en-8-olu | butanokarboksylan p-menta-1-en-8-ylu | |

09.053 | 22 | 103–61–7 | maślan cynamonowy | 2296 | 279 | 203–128–7 | 09.053 | n-maślan fenylopropenylu; butanokarboksylan 3-fenylo-2-propeno-1-ylu; ester kwasu masłowego, 3-fenylo-2-propeno-1-ylu | butanokarboksylan 3-fenyloprop-2-enylu | |

09.054 | 03 | 2051–78–7 | maślan allilu | 2021 | 280 | 218–129–8 | 09.054 | n-maślan allilowy; maślan winylokarbinylu; 2-butanokarboksylan propeno-1-ylu; butanokarboksylan allilu; | | |

09.055 | 02 | 106–27–4 | maślan 3-metylobutylowy | 2060 | 282 | 203–380–8 | 09.055 | maślan izoamylowy; n-maślan izoamylowy | | |

09.057 | 22 | 80866–83–7 | maślan 2-fenylpropylowy | 2891 | 285 | 279–587–2 | 09.057 | ester kwasu masłowego i alkoholu alfa-fenylpropylowego; maślan beta-metylo-fenetylu; maślan hydratropylu | | |

09.058 | 23 | 6963–56–0 | maślan p-anyżowy | 2100 | 286 | 230–163–5 | 09.058 | maślan alkoholu p-metoksybenzylowego; ester kwasu masłowego i alkoholu p-metoksy-benzylowego; | butanokarboksylan 4-metoksybenzylu | |

09.059 | 01 | 110–38–3 | dekanokarboksylan etylu | 2432 | 309 | 203–761–9 | 09.059 | kaprynian etylu; decylokarboksylan etylu; kaprynian etylu | | |

09.060 | 01 | 123–66–0 | heksanokarboksylan etylu | 2439 | 310 | 204–640–3 | 09.060 | kapronian etylu; absolutny ester kapronowy; kapronian etylu | | |

09.061 | 01 | 626–77–7 | heksanokarboksylan propylu | 2949 | 311 | 210–963–0 | 09.061 | kapronian propylu; | | |

09.062 | 05 | 2311–46–8 | heksanokarboksylan izopropylu | 2950 | 312 | 219–000–9 | 09.062 | heksanokarboksylan izopropylu; heksylan izopropylu; kapronian izopropylu; kapronian izopropylu | | |

09.063 | 01 | 626–82–4 | heksanokarboksylan butylu | 2201 | 313 | 210–964–6 | 09.063 | kapronian butylu; | | |

09.064 | 02 | 105–79–3 | heksanokarboksylan izobutylu | 2202 | 314 | 203–332–6 | 09.064 | kapronian izoobutylowy; heksonian izo-butylowy; kapronian izo butylu | heksanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.065 | 01 | 540–07–8 | heksanokarboksylan pentylu | 2074 | 315 | 208–732–4 | 09.065 | heksanokarboksylan amylowy; kapronian amylu; kapronian pentylu, | | |

09.066 | 01 | 6378–65–0 | heksanokarboksylan heksylu | 2572 | 316 | 228–952–4 | 09.066 | kapronian heksylu; | | |

09.067 | 03 | 10032–02–7 | heksanokarboksylan geranylu | 2515 | 317 | 233–102–0 | 09.067 | kapronian geranylu; heksanokarboksylan trans-3,7-dimetylo-2,6-octadieno-1-ylu | n-heksanokarboksylan 3,7-dimetylo-okta-2(trans), 6-dienylu | |

09.068 | 06 | 7779–23–9 | heksanokarboksylan linalylu | 2643 | 318 | 231–922–3 | 09.068 | heksanokarboksylan 3,7-dimetylo-1,6-octadien-3-ylu; kapronian linalylu; heksanokarboksylan linalylu; heksanokarboksylan linelylu | l, 5-dimetylo-1-winylheks-4-enyl heksanokarboksylan | |

09.069 | 01 | 106–70–7 | heksanokarboksylan metylo | 2708 | 319 | 203–425–1 | 09.069 | kapronian metylu; | | |

09.070 | 02 | 2198–61–0 | heksanokarboksylan 3-metylobutylu | 2075 | 320 | 218–600–8 | 09.070 | heksanokarboksylan izoamylowy; kapronian izoamylowy; n-heksanokarboksylan izopen-tylu; heksanokarboksylan izopentylu; izo-kapro-nian pentylu; heksanokarboksylan izopentylu | | |

09.071 | 22 | 6281–40–9 | heksanokarboksylan 3-fenylpropylu | 2896 | 321 | 228–490–3 | 09.071 | heksanokarboksylan hydrocynamylu; kapronian hydrocynamylu; kapronian 3-fenylo-propylowy; | | |

09.072 | 01 | 109–94–4 | mrówczan etylu | 2434 | 339 | 203–721–0 | 09.072 | metanokarboksylan etylu; eter mrówkowy | | |

09.073 | 01 | 110–74–7 | mrówczan propylu | 2943 | 340 | 203–798–0 | 09.073 | metanokarboksylan propylu | | |

09.074 | 01 | 112–23–2 | mrówczan heptylu | 2552 | 341 | 203–949–0 | 09.074 | metanokarboksylan n-heptylu; metanokarboksylan heptylu; | | |

09.075 | 01 | 112–32–3 | mrówczan oktylu | 2809 | 342 | 203–959–5 | 09.075 | metanokarboksylan oktylu | | |

09.076 | 03 | 105–86–2 | mrówczan geranylu | 2514 | 343 | 203–339–4 | 09.076 | mrówczan trans-3,7-dimetylo-2,6-okta-dieno-1-ylu; metanokarboksylan trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-1-ylu-; metano-karboksylan geranylu | mrówczan 3,7-dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.077 | 23 | 104–57–4 | mrówczan benzylu | 2145 | 344 | 203–214–4 | 09.077 | estser benzylowy kwasu mrówkowego; metanokarboksylan benzylu | | |

09.078 | 04 | 105–85–1 | mrówczan citronellylu | 2314 | 345 | 203–338–9 | 09.078 | mrówczan 3,7-dimetylo-6-okten-1-ylu; mrówczan 3,7-dimetylo-6-octen-1-ylu | mrówczan 3,7-dimetylo-okta-6-enylu | |

09.079 | 04 | 141–09–3 | mrówczan rodinalu | 2984 | 346 | 205–456–6 | 09.079 | mrówczan alfa-citronellylu | mrówczan 3,7-dimetylo-okta-7-enylu | |

09.080 | 06 | 115–99–1 | mrówczan linalylu | 2642 | 347 | 204–120–6 | 09.080 | mrówczan 3,7-dimetylo-1,6-oktadieno-3-ylu; mrówczan linalolu | mrówczan l, 5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enyl | |

09.081 | 06 | 2153–26–6 | mrówczan alfa-terpinylu | 3052 | 348 | 218–444–0 | 09.081 | mrówczan p-ment-1-en-8-ylu | | |

09.082 | 08 | 7492–41–3 | mrówczan bornylu | 2161 | 349 | 231–319–5 | 09.082 | mrówczan bornylu; mrówczan borneolu; mrówczan d-bornylu; mrówczan endo-2-bornanylu; mrówczan 2-kamfanylu; mrówczan 1-bornylu | mrówczan 1,7,7-trimetylo-bicyklo[2.2.l]hept-2-ylu | |

09.083 | 15 | 104–62–1 | mrówczan fenetylu | 2864 | 350 | 203–220–7 | 09.083 | mrówczan 2-fenyletylu; metanokarboksylan 2-fenyletylu; mrówczan benzylokarbinylu; metanokarboksylan benzylokarbinylu | | |

09.084 | 22 | 104–64–3 | mrówczan 3-fenylpropylowy | 2895 | 351 | 203–222–8 | 09.084 | fenylpropyl mrówczan; hydrocinnamylu mrówczan; hydrocinnamylu metano-karboksylan; beta-fenylopropylomrówczan; | | |

09.085 | 22 | 104–65–4 | mrówczan cinnamylu | 2299 | 352 | 203–223–3 | 09.085 | mrówczan 3-fenyl-2-propen-1-ylu; mrówczan 3-fenylallilowy; metanokarboksylan cinnamylu | mrówczan 3-fenylprop-2-enylu | |

09.086 | 06 | 10058–43–2 | mrówczan 2-metylo-1-fenylo-2-propylu | 2395 | 353 | | 09.086 | mrówczan alfa.alfa-dimetylofenetylu; 2-mrówczan benzylo-2-propylu; mrówczan benzylodimetylokarbinylu; mrówczan dimetylobenzylokarbinylu | | |

09.087 | 23 | 122–91–8 | mrówczan alkoholu anyżowego | 2101 | 354 | 204–582–9 | 09.087 | mrówczan alkoholu anyżowego; mrówczan anyżowy; metanokarboksylan p-metoksy-benzylu; mrówczan 4-metoksybenzeno-metanolu | mrówczan 4-metoksybenzylu | |

09.088 | 18 | 10031–96–6 | mrówczan 4-eugenylu | 2473 | 355 | 233–099–6 | 09.088 | mrówczan eugenolu | mrówczan 4-allilo-2-metoksyfenylu | |

09.089 | 17 | 7774–96–1 | mrówczan izoeugenylu | 2474 | 356 | 231–884–8 | 09.089 | mrówczan 4-metoksy-4-fenylu; mrówczan 2-metoksy-4-propenylofenylu | mrówczan 2-metoksy-4-(prop-1-enylo) fenylu | |

09.090 | 22 | 7493–79–0 | mrówczan alfa-pentylocinnamylu | 2066 | 357 | 231–341–5 | 09.090 | mrówczan alfa-n-amylo-fenyloakrylu; mrówczan alfa-pentylocinnamylu | mrówczan 2-pentylo-3-fenylprop-2-enylu | |

09.091 | 01 | 5454–28–4 | heptanokarboksylan butylu | 2199 | 363 | 226–707–6 | 09.091 | heptylokarboksylan butylowy; oenanto-karboksylan butylu | | |

09.092 | 02 | 7779–80–8 | heptanokarboksylan izobutylu | 2200 | 364 | 231–940–1 | 09.092 | heptylokarboksylan izobutylu; heptanokarbo-ksylan izobutylu; heptanokarboksylan izobu-tylowy; heptanokarboksylan 2-metylo-1-propylu | heptanokarboksylan 2-metylopropylowy | |

09.093 | 01 | 106–30–9 | heptanokarboksylan etylu | 2437 | 365 | 203–382–9 | 09.093 | heptylokarboksylan etylu; heptokarboksylan etylu; oenantokarboksylan etylu; ester oenantowy | | |

09.094 | 01 | 5132–75–2 | heptanokarboksylan oktylu | 2810 | 366 | 225–882–6 | 09.094 | heptanokarboksylan oktylu; oenantokarboksylan oktylu | | |

09.095 | 01 | 7778–87–2 | heptanokarboksylan propylu | 2948 | 367 | 231–917–6 | 09.095 | heptylokarboksylan propylu; heptanokarboksylan propylu; oenantokarboksylan propylu | | |

09.096 | 01 | 106–73–0 | heptanokarboksylan metylo | 2705 | 368 | 203–428–8 | 09.096 | heptanokarboksylan metylo; oenantokarboksylan metylo | | |

09.097 | 03 | 142–19–8 | heptanokarboksylan allilu | 2031 | 369 | 205–527–1 | 09.097 | heptylokarboksylan allilu; heptokarboksylan allilu; enantokarboksylan allilu; oenantokarboksylan allilu | | |

09.098 | 01 | 7493–82–5 | heptanokarboksylan pentylu | 2073 | 370 | 231–342–0 | 09.098 | heptokarboksylan amylu; heptylokarboksylan amylu; heptokarboksylan amylu; oenantokarboksylan amylu | | |

09.099 | 01 | 106–33–2 | dodekanokarboksylan etylu | 2441 | 375 | 203–386–0 | 09.099 | laurynian etylu; dodecylokarboksylan etylu | | |

09.100 | 01 | 106–18–3 | dodekanokarboksylan butylu | 2206 | 376 | 203–370–3 | 09.100 | laurynian butylu; dodecylokarboksylan butylu | | |

09.101 | 01 | 111–82–0 | dodekanokarboksylan metylo | 2715 | 377 | 203–911–3 | 09.101 | aurynian metylu; dodecylokarboksylan metylu | | |

09.102 | 25 | 10024–57–4 | dodekanokarboksylan p-tolilylu | 3076 | 378 | 233–024–7 | 09.102 | dodekanokarboksylan p-krezylu; laurynian p-krezylu; dodekanokarboksylan p-metylofenylu | dodekanokarboksylan 4-metylofenylu | |

09.103 | 02 | 6309–51–9 | dodekanokarboksylan 3-metylobutylu | 2077 | 379 | 228–626–1 | 09.103 | laurynian izoamylu; izoamylu dodeanokarboksylanu; laurynian izoamylu; laurynian izopentylu; laurynian izopentylu; | | |

09.104 | 01 | 124–06–1 | tetradekanokarboksylan etylu | 2445 | 385 | 204–675–4 | 09.104 | mirystynian etylu | | |

09.105 | 05 | 110–27–0 | tetradekanokarboksylan izopropylu | 3556 | 386 | 203–751–4 | 09.105 | mirystynian izopropylu | | |

09.106 | 01 | 124–10–7 | tetradekanokarboksylan metylu | 2722 | 387 | 204–680–1 | 09.106 | mirystynian metylu | | |

09.107 | 01 | 123–29–5 | nonanokarboksylan etylu | 2447 | 388 | 204–615–7 | 09.107 | pelargonian etylu; nonylokarboksylan etylu | | |

09.108 | 01 | 1731–84–6 | nonanokarboksylan metylu | 2724 | 389 | 217–052–7 | 09.108 | nonylokarboksylan metylo; pelargonian metylu | | |

09.109 | 03 | 7493–72–3 | nonanokarboksylan allilu | 2036 | 390 | 231–334–7 | 09.109 | nonanokarboksylan 2-propenylu; pelargonian allilu; nonylokarboksylan allilu; pelargonian 2-propenylu | | |

09.110 | 02 | 7779–70–6 | nonanokarboksylan 3-metylobutylu | 2078 | 391 | 231–933–3 | 09.110 | pelargonian izoamylu; nononokarboksylan izopentylu; izopentylu nonanokarboksylan; nonanokarboksylan izoamylu; nonylokarbo-ksylan izopentylu; nonylokarboksylan izoamylu | | |

09.111 | 01 | 106–32–1 | oktanokarboksylan etylu | 2449 | 392 | 203–385–5 | 09.111 | kaprylan etylu; oktylokarboksylan etylu | | |

09.112 | 01 | 638–25–5 | oktanokarboksylan pentylu | 2079 | 393 | 211–328–0 | 09.112 | oktanokarboksylan amylu; kaprylan amylu; oktylokarboksylan amylu; oktylokarboksylan pentylu | | |

09.113 | 01 | 1117–55–1 | oktanokarboksylan heksylu | 2575 | 394 | 214–247–9 | 09.113 | kaprylan heksylu oktylokarboksylan heksylu | | |

09.114 | 01 | 2306–88–9 | oktanokarboksylan oktylu | 2811 | 395 | 218–980–5 | 09.114 | oktylokarboksylan oktylu | | |

09.115 | 01 | 7786–48–3 | nonylu oktanokarboksylan | 2790 | 396 | 232–099–3 | 09.115 | oktylokarboksylan nonylu | | |

09.116 | 06 | 10024–64–3 | linalylu oktanokarboksylan | 2644 | 397 | 233–026–8 | 09.116 | oktanokarboksylan 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ylu; kaprylan linalylu; oktokarboksylan linalylu; oktylokarboksylan linalylu | oktanokarboksylan l, 5-dimetylo-1-winylheksa-4-enylu | |

09.117 | 01 | 111–11–5 | oktanokarboksylan metylu | 2728 | 398 | 203–835–0 | 09.117 | octylokarboksylan metylu | | |

09.118 | 01 | 4265–97–8 | oktanokarboksylan heptylu | 2553 | 399 | 224–252–8 | 09.118 | kaprylan heptylu | | |

09.119 | 03 | 4230–97–1 | oktanokarboksylan allilu | 2037 | 400 | 224–184–9 | 09.119 | kaprylan allilu; oktanokarboksylan 2-propenylu; oktylokarboksylan 2-propenylu; octylokarbo-ksylan allilu | | |

09.120 | 02 | 2035–99–6 | oktanokarboksylan 3-metylobutylowy | 2080 | 401 | 218–004–8 | 09.120 | oktanokarboksylan izoamylu; oktanokarboksylan izopentylu; oktanokarboksylan izopentylu; izoamylu kaprylan; oktylokarboksylan izopentylu | | |

09.121 | 01 | 105–37–3 | propionian etylu | 2456 | 402 | 203–291–4 | 09.121 | propionian etylu, eter propionowy | | |

09.122 | 01 | 106–36–5 | propionian propylu | 2958 | 403 | 203–389–7 | 09.122 | propionian propylu; propionian n-propylu | | |

09.123 | 05 | 637–78–5 | propionian izopropylu | 2959 | 404 | 211–300–8 | 09.123 | propionian izopropylu | | |

09.124 | 01 | 590–01–2 | propionian butylu | 2211 | 405 | 209–669–5 | 09.124 | propionian butylu | | |

09.125 | 02 | 540–42–1 | propionian izobutylu | 2212 | 406 | 208–746–0 | 09.125 | propionian izobutylu; propanokarboksylan izobutylu | propionian 2-metylopropylu | |

09.126 | 01 | 142–60–9 | propionian oktylu | 2813 | 407 | 205–548–6 | 09.126 | propionian oktylu | | |

09.127 | 01 | 5454–19–3 | propionian decylu | 2369 | 408 | 226–703–4 | 09.127 | propionian decylu;-1-hydroksypropiono dekan | | |

09.128 | 03 | 105–90–8 | propionian geranylu | 2517 | 409 | 203–344–1 | 09.128 | propionian trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ylu; 8-n-propionian 2,6-dimetylo-oktadieno-6-ylu | propionian 3,7-dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.129 | 04 | 141–14–0 | propionian cytronellalu | 2316 | 410 | 205–461–3 | 09.129 | | propionian 3,7-dimetylookt-6-enylu | |

09.130 | 06 | 144–39–8 | propionian linalylu | 2645 | 411 | 205–627–5 | 09.130 | propionian 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ylu; propionian 3,7-dimetylo-1,6-octadien-3-ylu | propionian l, 5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enylu | |

09.131 | 08 | 2756–56–1 | propionian izobornylu | 2163 | 412 | 220–410–5 | 09.131 | | propionian 1,7,7-trimetylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-ylu | |

09.132 | 23 | 122–63–4 | propionian benzylu | 2150 | 413 | 204–559–3 | 09.132 | propionian benzylu; propionian benzylu | | |

09.133 | 22 | 103–56–0 | cynamylu propionian | 2301 | 414 | 203–124–5 | 09.133 | propionian 3-fenylo-2-propen-1-ylu; propionian gamma-fenyloallilu; | propionian 3-fenylprop-2-enylu | |

09.134 | 01 | 554–12–1 | propionian metylu | 2742 | 415 | 209–060–4 | 09.134 | propionian metylu | | |

09.135 | 01 | 624–54–4 | propionian pentylu | | 416 | 210–852–7 | 09.135 | propionian pentylu; propionian amylu, | | |

09.136 | 02 | 105–68–0 | propionian 3-metylobutylu | 2082 | 417 | 203–322–1 | 09.136 | propionian izoamylu; propionian izopentylu; propionian izopentylu; propionian izoamylowy, | | |

09.137 | 15 | 122–70–3 | propionian fenetylu | 2867 | 418 | 204–567–7 | 09.137 | fenyloetylu propionian; propionian 2-fenyloetylu; propionian benzylokarbinylu; | | |

09.138 | 22 | 122–74–7 | propionian 3-fenylopropylu | 2897 | 419 | 204–571–9 | 09.138 | fenylpropyl propionian; hydrocinnamylu propionian; beta-fenylpropylopropionian; 3-fenylpropylopropionian; | | |

09.139 | 01 | 2445–76–3 | propionian heksylu | 2576 | 420 | 219–495–1 | 09.139 | propionian heksylu | | |

09.140 | 08 | 6222–35–1 | propionian cykloheksylu | 2354 | 421 | 228–303–5 | 09.140 | propionian cykloheksylu | | |

09.141 | 04 | 105–89–5 | propionian rodinylu | 2986 | 422 | 203–343–6 | 09.141 | propionian alfa-cytronellalu | propionian 3,7-dimetylookta-7-enylu | |

09.142 | 06 | 80–27–3 | terpinylu propionian terpinylu | 3053 | 423 | 201–266–2 | 09.142 | propionian p-mentanylu (mieszanina izomerów według Fema); propionian p-menta-1-en-8-ylu | propionian p-menta-1-en-8-ylu | |

09.143 | 08 | 97–45–0 | propionian karwylu | 2251 | 424 | 202–583–9 | 09.143 | propionian 1-karveolu propionian; p-mentaa-6,8-dien-2-yl propionian | propionian p-menta-6,8-dien-2-ylu | |

09.144 | 21 | 120–45–6 | 1-fenetylu propionian 1-fenetylu | 2689 | 425 | 204–397–3 | 09.144 | propionian alfa-metylobenzylowy; propionian 1-fenylo-1-etylu; propionian metylofenylokarbinylu | | |

09.145 | 23 | 7549–33–9 | propionian alkoholu anyżoweg | 2102 | 426 | 231–433–5 | 09.145 | propionian 4-metoksybenzenometanolu | propionian 4-metoksybenzylu | |

09.146 | 03 | 7493–76–7 | undek-1-enokarboksylan allilu | 2044 | 441 | 231–337–3 | 09.146 | undecylenokarboksylan allilu; 10-undeceno-karboksylan 2-propenylu; undecenokarboksylan allilu; undecylenokarboksylan allilu | | |

09.147 | 01 | 539–82–2 | walerianian etylu | 2462 | 465 | 208–726–1 | 09.147 | pentanokarboksylan etylu; walerinian etylu | | |

09.148 | 01 | 591–68–4 | walerianian butylu | 2217 | 466 | 209–728–5 | 09.148 | walerinian butylu; pentanokarboksylan butylu | | |

09.149 | 01 | 2173–56–0 | walerianian pentylu | | 467 | 218–528–7 | 09.149 | pentanokarboksylan amylu; walerianian amylu | | |

09.150 | 03 | 10402–47–8 | walerianian geranylu | | 468 | 233–869–1 | 09.150 | pentanokarboksylan geranylu; pentanokarboksylan 2,6-dimetylo-2,6-octadien-8-ylu | pentanokarboksylan 3,7-dimetylo-okta-2(trans), 6-dienylu | |

09.151 | 04 | 7540–53–6 | walerianian cytronellalu | 2317 | 469 | 231–416–2 | 09.151 | pentanokarboksylan 3,7-dimetylo-6-okteno-1-ylu | pentanokarboksylan 3,7-dimetylo-okta-6-enylu | |

09.152 | 23 | 10361–39–4 | walerianian benzylu | | 470 | 233–789–7 | 09.152 | benzylu walerianian; pentanokarboksylan benzylu; pentanokarboksylan fenylometylowy | | |

09.153 | 08 | 7549–41–9 | walerianian bornylu | 2164 | 471 | 231–435–6 | 09.153 | pentanokarboksylan bornylu; walerianian bornylu; n-pentanokarboksylan bornylu; walerianian endo-2-kamfanylu; walerianian endo-2-bornylu | pentanokarboksylan l, 7,7-trimetylo-bicyklo[2.2.1]hept-2-ylu | |

09.154 | 08 | 89–47–4 | walerianian mentylu | | 472 | 201–910–2 | 09.154 | pentanokarboksylan mentanylu | pentanokarboksylan p-mentan-3-ylu | |

09.156 | 01 | 111–80–8 | 2-nonynokarboksylan metylu | 2726 | 479 | 203–909–2 | 09.156 | węglan metylooktiny; węglan metylooktyny | | |

09.157 | 01 | 10031–92–2 | 2-nonynokarboksylan etylu | 2448 | 480 | 233–098–0 | 09.157 | węglan metylooktiny; etylo-oktynokarboksylan; non-2-ynokarboksylan etylu; heksylopropio-karboksylan etylu | | |

09.158 | 01 | 111–12–6 | 2-oktynokarboksylan metylu | 2729 | 481 | 203–836–6 | 09.158 | węglan heptynometylo; węglan metylohepty-nowy; okt-2-ynokarboksylan metylu; pentylo-maślan metylu | | |

09.159 | 01 | 638–49–3 | mrówczan pentylu | 2068 | 497 | 211–340–6 | 09.159 | mrówczan amylu; mrówczan amylowy; amylu metanokarboksylan; metanokarboksylan n-pentylu | | |

09.160 | 08 | 4351–54–6 | mrówczan cykloheksylu | 2353 | 498 | 224–415–3 | 09.160 | | | |

09.161 | 01 | 629–33–4 | mrówczan heksylu | 2570 | 499 | 211–087–1 | 09.161 | mrówczan n-heksylu; metanokarboksylan heksylu; ester kwasu mrówkowego i alkoholu heksylowego | | |

09.162 | 02 | 110–45–2 | mrówczan 3-metylobutylu | 2069 | 500 | 203–769–2 | 09.162 | mrówczan izoamylu; mrówczan izopentylu; mrówczan izoamylu; mrówczan izopentylu; metanokarboksylan izopentylu; metanokarbo-ksylan izoamylu; izoamylu metanokarboksylan | | |

09.163 | 01 | 592–84–7 | mrówczan butylu | 2196 | 501 | 209–772–5 | 09.163 | metanokarboksylan butylu | | |

09.164 | 02 | 542–55–2 | mrówczan izobutylu | 2197 | 502 | 208–818–1 | 09.164 | mrówczan tetrylu; mrówczan izobutylu; izobutylu metanokarboksylan; mrówczan 2-metylo-1-propylu | mrówczan 2-metylopropylu | |

09.165 | 05 | 625–55–8 | mrówczan izopropylu | 2944 | 503 | 210–901–2 | 09.165 | mrówczan izopropylu; metanokarboksylan izopropylu; izopropylu metanokarboksylan | | |

09.166 | 01 | 5870–93–9 | maślan heptylu | 2549 | 504 | 227–526–5 | 09.166 | heptylu butanokarboksylan | | |

09.167 | 03 | 999–40–6 | maślan nerylu | 2774 | 505 | 213–660–1 | 09.167 | butanokarboksylan cis-3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ylu | butanokarboksylan 3,7-dimetylo-2(cis), 6-oktadienylu | |

09.168 | 15 | 103–52–6 | fenetylu maślan | 2861 | 506 | 203–119–8 | 09.168 | n-butanokarboksylan beta-fenetylu; 2-fenyletylu butanokarboksylan; 2-fenyletylu maślan; maślan benzylokarbinylu | | |

09.169 | 03 | 105–91–9 | propionian nerylu | 2777 | 509 | 203–345–7 | 09.169 | propionian cis-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu | propionian 3,7-dimetylo-2(cis), 6-octadienylu | |

09.171 | 08 | 77–54–3 | octan cedrylu | | 527 | 201–036–1 | 09.171 | | octan 2,6,6,8-tetra-metylo-tri-cyklo [5.3.1. 0(1.5)]undekano-8-ylu | |

09.172 | 08 | 6243–10–3 | heksanokarboksylan cykloheksylu | | 528 | 228–354–3 | 09.172 | | | |

09.174 | 25 | 613–70–7 | octan 2-metoksyfenylu | 3687 | 552 | 210–350–8 | 09.174 | octan gwajacylu; 1-acetoksy-2-metoksybenzen; acetylogwajakol; octan o-metoksyfenylu | | |

09.175 | 08 | 58479–55–3 | maślan izobornylu | | 564 | 261–281–5 | 09.175 | | butanokarboksylan 1,7,7 trimetylobicyklo [2.2. l]hept-2-ylu | |

09.176 | 08 | 1200–67–5 | mrówczan izobornylu | 2162 | 565 | 214–853–3 | 09.176 | metanokarboksylan izobornylu; mrówczan ekso-2-bornylu; mrówczan ekso-2-kamfanylu | mrówczan 1,7,7-tri-metylobicyklo [2.2. l]hept-2-ylu | |

09.177 | 03 | 7149–29–3 | maślan 2-metyloallilu | 2678 | 572 | 230–474–6 | 09.177 | maślan 2-metylo-2-propen-1-ylu; butanokarbo-ksylan 2-metyloallilu; n-maślan izopropenylo-karbinylu; maślan metyloallilu | butanokarboksylan 2-metyloprop-2-enylu | |

09.178 | 21 | 93–92–5 | octan 1-fenetylu | 2684 | 573 | 202–288–5 | 09.178 | octan styroallilowy; octan alfa-fenyloetylu; octan metylofenylokarbinylu; octan sec-fenyloetylu | octan 1-fenyletylu | |

09.179 | 21 | 7775–38–4 | mrówczan 1-fenetylu | 2688 | 574 | 231–893–7 | 09.179 | mrówczan alfa-metylobenzylu; mrówczan 1-fenylo-1-etylu; metanokarboksylan alfa-metylo-benzylu | | |

09.180 | 01 | 112–39–0 | heksadekanokarboksylan metylu | | 581 | 203–966–3 | 09.180 | palmitynian metylu | | |

09.181 | 01 | 13894–63–8 | heks-2-enokarboksylan metylu | 2709 | 583 | 237–663–2 | 09.181 | E-propyloakrylan metylu | | |

09.182 | 01 | 624–24–8 | walerianian metylu | 2752 | 588 | 210–838–0 | 09.182 | pentanokarboksylan metylu; walerinian metylu | | |

09.185 | 09 | 592–20–1 | octan 2-oksopropylu | | 607 | 209–746–3 | 09.185 | octan acetonylu | | |

09.186 | 10 | 4906–24–5 | octan sec-butan-3-onylu | 3526 | 608 | | 09.186 | 2-acetoksy-butanon-3; octan AMC; octan acetoiny; octan acetylometylokarbinylu; octan 3-butanon-2-ylu | octan 1-etylo-2-oksopropylu | |

09.188 | 01 | 5933–87–9 | dekanokarboksylan pentylu | | 611 | 227–682–4 | 09.188 | kaprynian amylu, amylu kaprynian | | |

09.189 | 21 | 10031–86–4 | maślan 1-fenylopropylowy | 2424 | 628 | 233–094–9 | 09.189 | maślan alfa-etylobenzylu; maślan etylofenylo-karbinylu; maślan 1-fenylo-1-propylu; alfa-fenylopropylowy maślan | | |

09.190 | 01 | 1552–67–6 | heks-2-enokarboksylan etylu | 3675 | 631 | 216–296–1 | 09.190 | E-2-heksenokarboksylan etylu | | 5 |

09.191 | 01 | 2396–83–0 | heksa-3-karboksylan etylu | 3342 | | 219–257–7 | 09.191 | | | |

09.192 | 01 | 111–62–6 | oleinian etylu | 2450 | 633 | 203–889–5 | 09.192 | cis-9-oktadecenokarboksylan etylu | octadec-9-enokarboksylan etylu | |

09.193 | 01 | 628–97–7 | heksadekanokarboksylan etylu | 2451 | 634 | 211–064–6 | 09.193 | palmitynian etylu; cetylokarboksylan etylu | | |

09.194 | 01 | 2396–84–1 | heksa-2,4-dienokarboksylan etylu | 2459 | 635 | 219–258–2 | 09.194 | sorbokarboksylan etylu; 2,4-heksadienokarboksylan etylu | | |

09.196 | 03 | 10094–40–3 | octan heksa-2-enylu | 2564 | 643 | 233–223–9 | 09.196 | octan trans-2-heksenylu; octan 2-heksen-1-ylu; etanokarboksylan 2-heksenylu | | 5 |

09.197 | 04 | 3681–71–8 | octan heks-3(cis)-enylu | 3171 | 644 | 222–960–1 | 09.197 | octan cis-3-heksen-1-ylu; octan cis-3-heksenylu; etanokarboksylan cis-3-heksenylu | | |

09.198 | 02 | 2050–09–1 | walerianian izopentylu | | 648 | 218–081–8 | 09.198 | pentanokarboksylan izoamylu | pentanokarboksylan 3-metylobutylu | |

09.200 | 21 | 10415–88–0 | octan 1-metylo-3-fenylpropylu | 2882 | 671 | 233–890–6 | 09.200 | octan metylofenylo-etylokarbinylu; octan 4-fenylo-2-butylu; octan fenyloetylo-metylo-karbinylu | | |

09.201 | 15 | 7460–74–4 | walerianian fenetylu | | 673 | 231–246–9 | 09.201 | pentanokarboksylan fenetylu | | |

09.202 | 01 | 141–06–0 | walerianian propylu | | 679 | 205–452–4 | 09.202 | pentanokarboksylan propylu; walerianian propylu | | |

09.204 | 01 | 544–35–4 | oktadeka-9,12-dienokarboksylan etylu | | 711 | 208–868–4 | 09.204 | linoleinian etylu | | |

09.205 | 01 | 1191–41–9 | oktadeka-9,12,15-trienokarboksylan etylu | | 712 | 214–734–6 | 09.205 | linoleinian etylu | | |

09.208 | 01 | 142–77–8 | oleinian butylu | | 741 | 205–559–6 | 09.208 | | octadec-9-enokarboksylan butylu | |

09.209 | 01 | 589–75–3 | oktanokarboksylan butylu | | 742 | 209–659–0 | 09.209 | kaprylan butylu | | |

09.210 | 01 | 111–61–5 | octadekanokarboksylan etylu | 3490 | 745 | 203–887–4 | 09.210 | stearynian etylu | | |

09.211 | 30 | 60–01–5 | trimaślan glycerylu | 2223 | 747 | 200–451–5 | 09.211 | tributyrin; trimaślan gliceryny; Butyrin | | 1 |

09.212 | 03 | 2142–94–1 | mrówczan nerylu | 2776 | 2060 | 218–401–6 | 09.212 | mrówczan cis-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu; metanokarboksylan cis-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu | mrówczan 3,7-dimetylo-2(cis), 6-oktadienylu | |

09.213 | 03 | 141–12–8 | octan nerylu | 2773 | 2061 | 2054592 | 09.213 | octan cis-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu; etano-karboksylan cis-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu | octan 3,7-dimetylo-2(cis), 6-octadienylu | |

09.214 | 04 | 112–19–6 | octan undec-10-enylu | 3096 | 2062 | 203–944–3 | 09.214 | octan C-11; octan 10-hendecyl; octan undecylenylu; undecenylu octan | | |

09.215 | 08 | 97–42–7 | octan karwylu | 2250 | 2063 | 202–580–2 | 09.215 | octan karweylu; octan p-menta-6,8-dien-2-ylu | octan p-menta-6,8-dien-2-ylu | |

09.216 | 08 | 20777–49–5 | octan dihydrokarwylu | 2380 | 2064 | 244–029–9 | 09.216 | octan 6-metylo-3-(1-metylowinylo)cykloheksylu; octan dihydrokarweylu; octan 8-p-mentano-2-ylu; octan 6-metylo-3-izopropenylocyklo-heksenylu | octan p-menta-8-en-2-ylu | |

09.218 | 08 | 125–12–2 | octan izobornylu | 2160 | 2066 | 204–727–6 | 09.218 | octan izobornylu; octan ekso-2-kamfanylu; etanokarboksylan izobornylu; octan ekso-2-bornylu | octan 1,7,7-trimetylo bicyklo [2.2. l]hept-2-ylu | |

09.219 | 08 | 57576–09–7 | octan izopulegilu | 2965 | 2067 | 260–820–1 | 09.219 | octan 5-metylo-2-izopropenylocykloheksylu; octan izopulegolu; octan 1-metylo-4-izo-propenylocykloheksan-3-ylu | octan p-menta-8-en-3-yl | |

09.220 | 23 | 326–61–4 | octan piperonylu | 2912 | 2068 | 206–312–5 | 09.220 | octan heliotropylu; octan 3,4-metyleno-dioksybenzylu; octan l, 3-benzo-dioksole-5-metanolu | octan 3,4-metylodioksy-benzylu | |

09.224 | 05 | 108–84–9 | octan 1,3-dimetylobutylu | | 2073 | 203–621–7 | 09.224 | octan 4-metylo-2-pentylu; octan metylo-izobutylokarbinylu | | |

09.225 | 09 | 1322–17–4 | octan 1,3-nonanediolu | 2783 | 2075 | 215–332–3 | 09.225 | octan 1,3-nonanediolu (mieszanina estrów); octan acetoksynonylu (mieszanina estrów); jasmonyl | octan nonan-1,3-diylu | 5 |

09.226 | 09 | 7779–54–6 | octan 3-oksononano-1-ylu | | 2076 | | 09.226 | | | |

09.227 | 06 | 151–05–3 | octan 1,1-dimetylo-2-fenetylu | 2392 | 2077 | 205–781–3 | 09.227 | octan 2-metylo-1-fenylo-2-propylu; octan benzylodimetylokarbinylu; octan dimetylo-benzylokarbinylu | | |

09.228 | 25 | 533–18–6 | octan o-tolilu | 3072 | 2078 | 208–556–8 | 09.228 | acetylo-o-kreozol; octan o-kreozolu; octan o-krezylu; octan o-krezylowy | octan 2-metylofenylu | |

09.230 | 08 | 1551–44–6 | maślan cykloheksylu | 2351 | 2082 | 216–290–9 | 09.230 | butanokarboksylan cykloheksylu | | |

09.231 | 21 | 3460–44–4 | maślan 1-fenetylu | 2686 | 2083 | 222–409–5 | 09.231 | maślan alfa-metylobenzylu; maślan metylo-fenylokarbinylu; maślan styrallilu; butano-karboksylan1-fenylo-1-etylu | 1-fenyletylu maślan | |

09.232 | 06 | 10094–34–5 | maślan 1,1-dimetylo-2-fenetylu | 2394 | 2084 | 233–221–8 | 09.232 | maślan 2-metylo-1-fenylo-2-propylu; maślan benzylodimetylokarbinylu; maślan alfa, alfa-dimetylofenetylu | | |

09.233 | 03 | 2408–20–0 | propionian allilu | 2040 | 2094 | 219–307–8 | 09.233 | propionian 2-propenylu; propionian allilu | | |

09.234 | 01 | 111–79–5 | non-2-enokarboksylan | 2725 | 2099 | 203–908–7 | 09.234 | nonylenkarboksylan metylo; nonylenokarbo-ksylan metylowy | | |

09.235 | 01 | 7492–45–7 | dec-2-enokarboksylan butylu | 2194 | 2100 | | 09.235 | | | |

09.236 | 01 | 5760–50–9 | undec-9-enokarboksylan metylo | 2750 | 2101 | 227–279–3 | 09.236 | undecylenokarboksylan metylu | | |

09.237 | 01 | 692–86–4 | undec-1-enokarboksylan etylu | 2461 | 10634 | 211–734–8 | 09.237 | undecylenokarboksylan etylu | | |

09.238 | 01 | 109–42–2 | undec-1-enokarboksylan butylu | 2216 | 2103 | 203–670–4 | 09.238 | undecylenokarboksylan butylu; | | |

09.239 | 01 | 10522–18–6 | 2-undecenokarboksylan metylu | 2751 | 2111 | | 09.239 | węglan metylodecynowy; węglan metylo-decinowy; undec-2-ynokarboksylan metylu; propiolokarboksylan metylo-oktylowy | | |

09.240 | 04 | 33467–73–1 | mrówczan heks-3(cis)-enylu | 3353 | 2153 | 251–532–7 | 09.240 | metanokarboksylan beta, gamma-heksenylu; mrówczan (Z)-3-heksenolu; mrówczan alkoholu listnego; metanokarboksylan 3-heksenylu | | 5 |

09.244 | 03 | 123–68–2 | heksanokarboksylan allilu | 2032 | 2181 | 204–642–4 | 09.244 | allilu kaprokarboksylan allilu; heksanokarbo-ksylan 2-propenylu; | | |

09.246 | 01 | 123–95–5 | oktadekanokarboksylan butylu | 2214 | 2189 | 204–666–5 | 09.246 | stearynian butylu; | | |

09.247 | 03 | 20474–93–5 | krotonokarboksylan allilu | | 2222 | 243–845–2 | 09.247 | | but-2(trans)-enokarbo-ksylan allilu | |

09.248 | 01 | 623–70–1 | trans-2-butenokarboksylan etylu | 3486 | 2244 | 210–808–7 | 09.248 | krotonokarboksylan etylu | | |

09.249 | 21 | 68922–11–2 | maślan 1-metylo-2-fenetylu | 3197 | 2276 | 272–983–6 | 09.249 | maślan 1-fenylo-2-propylu; maślan alfa-metylofenetylu; | | |

09.250 | 02 | 10588–10–0 | walerianian izobutylu | | 2303 | 234–191–9 | 09.250 | pentanokarboksylan izobutylu | pentanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.251 | 01 | 110–42–9 | dekanokarboksylan metylu | | 2304 | 203–766–6 | 09.251 | | | |

09.253 | 25 | 528–79–0 | octan 2-izopropylu-5-metylofenylu | | 2308 | 208–442–8 | 09.253 | octan tymylu; acetylotymol; | | |

09.254 | 05 | 4864–61–3 | octan 3-oktylu | 3583 | 2347 | 225–471–1 | 09.254 | octan 1-etyloheksylu; octan n-amyloetylo-karbinylu | octan 1-etyloheksylu | |

09.256 | 01 | 6513–03–7 | nonanokarboksylan propylu | | 2351 | 229–403–1 | 09.256 | pelargonian propylu | | |

09.258 | 30 | 3891–59–6 | pentaoctan glukozy | 2524 | | 223–439–1 | 09.258 | 1,2,3,4,6-penta-acetylo-alfa-d-glukoza; 1,2,3,4,6-penta-acetylo-beta-d-glukoza; alfa-penta-acetylo-dekstro-glukoza; | 1,2,3,4,6-penta-acetylo-alfa-d-glukoza i 1,2,3,4,6 penta-acetylo-beta-d-glukoza | |

09.260 | 03 | 3025–30–7 | deka-2 (cis), 4(trans)-dieno-karbo-ksylan etylu | 3148 | 10574 | 221–178–8 | 09.260 | (2E, 4Z)-dekadienokarboksylan etylu | | |

09.261 | 15 | 6290–37–5 | heksanokarboksylan 2-fenetylu | 3221 | 10882 | 228–538–3 | 09.261 | kaprokarboksylan 2-fenyletylu; heksanokarbo-ksylan 2-fenyletylu; kaprokarboksylan benzylo-karbinylu; heksanokarboksylan benzylokarbinylu | | |

09.262 | 15 | 5457–70–5 | oktanokarboksylan fenetylu | 3222 | 10884 | 226–718–6 | 09.262 | kaprylan 2-fenyletylu; oktanokarboksylan benzylokarbinylu; | | |

09.263 | 30 | 139–45–7 | tripropionian glycerylu | 3286 | 10657 | 205–365–1 | 09.263 | trójgliceryd kwasu propionowego; tripropionian | | 1 |

09.264 | 10 | 84642–61–5 | maślan sec-butan-3-onylu | 3332 | 10525 | 283–438–7 | 09.264 | maślan acetoilu; maślan AMC; | butanokarboksylan 1-metylo-2-oksopropylu | |

09.265 | 01 | 34495–714 | okta-4-enokarboksylan etylu | 3344 | 10619 | 252–065–1 | 09.265 | | | 5 |

09.266 | 01 | 19089–92–0 | 2-butenokarboksylan heksylu | 3354 | 10688 | 242–808–8 | 09.266 | | | 5 |

09.267 | 01 | 2396–78–3 | heksa-3-karboksylan metylo | 3364 | 10801 | 219–256–1 | 09.267 | O-heksyloheksanolide | | |

09.268 | 01 | 21063–71–8 | okta-4 (cis)-enokarboksylan metylu | 3367 | 10834 | 244–188–4 | 09.268 | | | |

09.269 | 08 | 13851–11–1 | octan fenchylu | 3390 | 11769 | 237–588–5 | 09.269 | octan 1,3,3-trimetylo-2-norbornanylu; | octan l, 3,3-trimetylo-bi-cyklo[2.2.1]heptan-2-ylu | |

09.270 | 04 | 16491–36–4 | maślan heks-3-enylu | 3402 | 11859 | 240–553–7 | 09.270 | n-maślan gamma-heksenylu; butanokarboksylan cis-3-heksenylu | | 5 |

09.271 | 04 | 31501–11–8 | heksanokarboksylan heks-3-enylu | 3403 | 11779 | 250–661–6 | 09.271 | kaprokarboksylan 3-heksenylu; kaprokarbo-ksylan cis-3-heksenylu | | 5 |

09.272 | 07 | 72928–52–0 | mrówczan myrtenylu | 3405 | 10858 | 277–082–1 | 09.272 | mrówczan 2-pinen-10-olu | mrówczan (6,6-dimetylobicyklo [3.3.1]hept-2-en-2-yl) metylo | |

09.273 | 02 | 589–66–2 | krotonkarboksylan izobutylu | 3432 | 10706 | 209–658–5 | 09.273 | | but-2(trans)-enkarboksylan 2-metylopropylubut-2(trans)-enokarboksy-1an 2-metylopropylu | |

09.274 | 01 | 627–90–7 | undekanokarboksylan etylu | 3492 | 10633 | 211–018–5 | 09.274 | undecylkarboksylan etylu; hendekano-karboksylan etylu | | |

09.275 | 04 | 1576–77–8 | octan hept-3(trans)-enylu | 3493 | 10662 | 216–411–5 | 09.275 | | | |

09.276 | 03 | 3913–80–2 | octan okt-2-enylu | 3516 | 11906 | 223–473–7 | 09.276 | octan (E)-2-okten-1-olu | | 5 |

09.277 | 03 | 84642–60–4 | maślan okt-2(trans)-enylu | 3517 | 11907 | 283–437–1 | 09.277 | maślan trans-2-oktenylu | | |

09.278 | 07 | 15111–96–3 | octan p-menta-1,8-dien-7-ylu | 3561 | 10742 | 239–162–4 | 09.278 | octan pachnotki uprawnej; octan perrilylu; octan perillylowy, ester perillylowy; octan menta-dieno-7-karbinylu | | |

09.280 | 09 | 67715–81–5 | dioctan nonane-1,4-diylu | 3579 | 11927 | | 09.280 | octan nonanediolu-1,4 | | |

09.281 | 05 | 2442–10–6 | octan okt-1-en-3-ylu | 3582 | 11716 | 219–474–7 | 09.281 | octan oktenylu; octan amylowinylokarbinylu; 3-acetoksyokten; octan amylokrotonylu; octan pentylokrotonylu | octan 1-winyloheksylu | |

09.282 | 05 | 16491–54–6 | maślan okt-1-en-3-ylu | 3612 | | 240–555–8 | 09.282 | | maślan 1-winyloheksylu | |

09.283 | 01 | 7367–88–6 | dec-2-enokarboksylan etylu | 3641 | 10577 | 230–918–9 | 09.283 | | | 5 |

09.284 | 01 | 76649–16–6 | dec-4-enokarboksylan etylu | 3642 | 10578 | 278–509–4 | 09.284 | | | 5 |

09.285 | 01 | 7367–82–0 | okt-2(trans)-enokarboksylan etylu | 3643 | 10617 | 230–913–1 | 09.285 | | | 5 |

09.286 | 02 | 624–41–9 | octan 2-metylobutylu | 3644 | 10762 | 210–843–8 | 09.286 | | | |

09.287 | 01 | 28316–62–3 | deca-2,4-dienokarboksylan propylu | 3648 | 10889 | 248–960–1 | 09.287 | | | 5 |

09.288 | 21 | 3572–06–3 | 4-(4-acetoksyfenyl)butan-2-one | 3652 | | 222–682–0 | 09.288 | | | |

09.289 | 07 | 36789–59–0 | octan alfa-kamfolenu | 3657 | | 253–212–2 | 09.289 | 1-acetoksy-2-(2,2,3)-trimetylo-3-cyklopentenylo-etan | octan 2-(2,2,3-trimetylo-cyklopent-3-enyl)etylu | 5 |

09.290 | 01 | 69925–33–3 | octa-4,7-dienokarboksylan etylu | 3682 | | | 09.290 | Z 4,7-octadienokarboksylan etylu | | |

09.291 | 04 | 61444–38–0 | heksa-3-karboksylan heks-3-enylu | 3689 | | 262–797–3 | 09.291 | Z-3-heksenokarboksylan Z-3-heksenylu | | 5 |

09.292 | 01 | 33855–57–1 | 2-heksenokarboksylan heksylu | 3692 | | | 09.292 | E-2-heksenokarboksylan heksylu | | |

09.293 | 09 | 52789–73–8 | 1-acetoksy-1-acetylocykloheksan | 3701 | | 258–186–6 | 09.293 | metylo-1-acetoksycykloheksyl; octan 1-acetylo-cykloheksylu | | |

09.294 | 23 | 17373–93–2 | octan 2-metylobenzylu | 3702 | | 241–412–2 | 09.294 | | | 5 |

09.298 | 01 | 13481–87–3 | non-3-enokarboksylan metylu | 3710 | | 236–786–9 | 09.298 | | | |

09.299 | 01 | 7367–81–9 | okt-2(trans)-enokarboksylan metylu | 3712 | 11800 | 230–912–6 | 09.299 | E-2-oktenokarboksylan metylu | | 5 |

09.300 | 01 | 689–89–4 | heksa-2,4-dienokarboksylan metylu | 3714 | | 211–712–8 | 09.300 | sorbokarboksylan metylo; 2,4-heksadieno-karboksylan metylu, E-2,4 heksadienokarbo ksylan metyly | | 5 |

09.301 | 25 | 59558–23–5 | oktanokarboksylan p-tolilu | 3733 | | 261–803–1 | 09.301 | oktanokarboksylan o-krezylu; oktanokarbo-ksylan p-metylofenylu; kaprylan p-krezylu | oktanokarboksylan 4-metylofenylu | |

09.302 | 07 | 1079–01–2 | octan myrtenylu | 3765 | 10887 | 214–088–5 | 09.302 | octan 2-pinen-10-olu | octan (6,6-dimetylobicyklo [3.3.1]hept-2-en-2-ylo) metylu | |

09.303 | 03 | | izowalerianian hept-2-enylu | | 10664 | | 09.303 | | 3-metylobutanokarbo-ksylan hept-2-enylu | |

09.304 | 05 | | izowalerianian sec-heptylu | | 10806 | | 09.304 | | 3metylobutanokarboksylan 1-metyloheksylu | |

09.305 | 08 | 22030–19–9 | octan beta-jonylu | 3844 | 10702 | | 09.305 | octan beta-jonolu; octan 3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-trimetylo-1-cykloheksen-1-ylu) | octan 4-(2,2,6-trimetylo-cykloheks-1-enyl) but-3-en-2-ylu | |

09.306 | 22 | | octan 2-metoksycinnamylu | | 10752 | | 09.306 | | octan 3-(2-metoksyfenylu) prop-2-enylu | |

09.307 | 02 | | dodekanokarboksylan 2-metylo-butylu | | 10766 | | 09.307 | | | |

09.311 | 03 | 591–87–7 | octan allilu | | 11730 | 209–734–8 | 09.311 | | | |

09.312 | 03 | 7493–75–6 | heksa-2,4-dienokarboksylan allilu | 2041 | 2182 | 231–336–8 | 09.312 | sorbokarboksylan allilu | | |

09.313 | 23 | 56423–40–6 | 2-metylomaślan benzylu | | 10523 | 260–169–3 | 09.313 | | | |

09.314 | 23 | 65416–24–2 | krotonokarboksylan benzylu | | | 265–764–1 | 09.314 | | but-2(trans) enokarbo-ksylan benzylu | |

09.315 | 23 | 140–25–0 | dodekanokarboksylan benzylu | | | 205–405–8 | 09.315 | laurynian benzylu | | |

09.316 | 23 | 6938–45–0 | heksanokarboksylan benzylu | | 10521 | 230–068–9 | 09.316 | | | |

09.317 | 23 | 2051–96–9 | mleczan benzylu | | | 218–136–6 | 09.317 | | 2-hydroksypropionian benzylu | |

09.318 | 23 | 10276–85–4 | oktanokarboksylan benzylu | | | 233–620–7 | 09.318 | | | |

09.319 | 08 | 13109–70–1 | maślan bornylu | 3907 | | 236–036–0 | 09.319 | butanokarboksylan bornylu; ester kwasu masłowego i [alkoholu]2-bornylowego | butanokarboksylan 1,7,7-trimetylo-bicyklo[2.2.l]heptan-2-ylu | |

09.320 | 09 | 112–07–2 | octan 2-butoksyetylu | | | 203–933–3 | 09.320 | | | |

09.321 | 01 | 7785–64–0 | 2-metylobut-2(cis)-enokarbo-ksylan butylu | | | 232–084–1 | 09.321 | angelikokarboksylan butylu | | |

09.322 | 01 | 6297–41–2 | 2-metylowalerianian butylu | | | 228–569–2 | 09.322 | 2-metylopentanokarboksylan butylu | | |

09.323 | 05 | 105–46–4 | ctan izobutylu | | 10527 | 203–300–1 | 09.323 | octan but-2-ylu | octan 1-metylopropylu | |

09.324 | 01 | 591–63–9 | but-2-enokarboksylan butylu | | | | 09.324 | | | |

09.325 | 05 | 819–97–6 | maślan sec-butylu | | 10528 | 212–465–9 | 09.325 | maślan but-2-ylu | butanokarboksylan 1-metylopropylu | |

09.326 | 01 | 28369–24–6 | deca-2,4-dienokarboksylan butylu | | 10529 | 248–994–7 | 09.326 | | | 5 |

09.327 | 01 | 30673–36–0 | dekanokarboksylan butylu | | 10530 | 250–280–5 | 09.327 | kaprynian butylu | | |

09.328 | 05 | 589–40–2 | mrówczan sec-butylu | | 10532 | | 09.328 | mrówczan but-2-ylu | mrówczan 1-metylo-propylu | |

09.329 | 01 | 13416–74–5 | heks-2-enokarboksylan butylu | | | | 09.329 | | | |

09.330 | 01 | 118869–62–8 | butylu heksa-3-karboksylan | | | | 09.330 | | | |

09.331 | 01 | 111–06–8 | heksadekanokarboksylan butylu | | | 203–829–8 | 09.331 | palmitynian butylu | | |

09.332 | 05 | 820–00–8 | heksanokarboksylan sec-butylu | | 10533 | | 09.332 | kaprokarboksylan but-2-ylu; heksanokarbo-ksylan 2-butylu; | heksanokarboksylan 1-metylopropylu | |

09.333 | 09 | 18449–60–0 | mleczan sec-butylu | | | 242–334–1 | 09.333 | | 2-hydroksypropionian 1-metylopropylu | |

09.334 | 01 | 50623–57–9 | nonanokarboksylan butylu | | | 256–661–2 | 09.334 | | | |

09.335 | 01 | 57403–32–4 | okt-2-enokarboksylan butylu | | 10536 | 260–720–8 | 09.335 | | | |

09.336 | 01 | 110–36–1 | tetradekanokarboksylan butylu | | | 203–759–8 | 09.336 | mirystynian butylu | | |

09.337 | 25 | 6380–28–5 | octan karwakrylu | | | 228–963–4 | 09.337 | | octan 5-izopropylu-2-metylofenylu | |

09.338 | 08 | 32214–91–8 | octan alkoholu goździkowego | | | 250–960–1 | 09.338 | octan alkoholu goździkowego | octan 4,11,11-trimetylo-8-metyloene-bicyklo [7.2.0]undec-3-en-5-ylu | |

09.339 | 22 | 61792–12–9 | 2-metylokrotonokarboksylan cynamylu | | | 263–215–0 | 09.339 | tiglokarboksylan cynamylu | 2-metylobut-2(trans)-eno karboksylan 3-fenylo-prop-2-enylu | |

09.340 | 03 | 24717–85–9 | 2-metylobut-2-enokarboksylan cytronellalu | | | 246–426–2 | 09.340 | | 2metylobutanokarboksylan 3,7-dimetylo-okt-6-enylu | |

09.341 | 04 | 10580–25–3 | heksanokarboksylan cytronellalu | | | 234–175–1 | 09.341 | | heksanokarboksylan 3,7-dimetylookt-6-enylu | |

09.342 | 07 | 54993–30–5 | octan cyklogeranylu | | | | 09.342 | | octan (2,6,6-trimetylo-1-cykloheksenylo) metylu | |

09.343 | 08 | 1129–47–1 | izomaślan cykloheksylu | | 10548 | 214–448–1 | 09.343 | | 2-metylopropionian cykloheksylu | |

09.344 | 04 | 50816–18–7 | octan dec-9-enylu | | | 256–784–1 | 09.344 | octan alkoholu 9-decenowego-1 | | |

09.345 | 09 | 818–04–2 | bursztynian di-izopentylu | | 10555 | 212–448–6 | 09.345 | bursztynian di-izoamylu; bursztynian di (3-metylobutylu) | butanediokarboksylan di-(3-Metylobutylu) | |

09.346 | 30 | 1587–18–4 | jabłczan dibutylu | | | | 09.346 | | 2 hydroksybutadieno-karboksylan dibutylu | |

09.347 | 09 | 141–03–7 | bursztynian dibutylu | | | 205–449–8 | 09.347 | | butanediokarboksylan dibutylu | |

09.348 | 09 | 141–28–6 | adypinian dietylu | | | 205–477–0 | 09.348 | | heksanediokarboksylan dietylu | |

09.349 | 30 | 32074–56–9 | cytrynian dietylu | | | 250–914–0 | 09.349 | | | |

09.350 | 09 | 623–91–6 | fumaran dietylu | | | 210–819–7 | 09.350 | | but-2(trans)enediokarbo-ksylan dietylu | |

09.351 | 09 | 141–05–9 | maleinian dietylu | | 10551 | 205–451–9 | 09.351 | ester dietylowy kwasu 2-butenediowego; maleinian etylu | but-2(cis)-enediokarbo-ksylan dietylu | |

09.352 | 09 | 624–17–9 | nonanediokarboksylan dietylu | | 10549 | 210–833–3 | 09.352 | azelainian dietylu | | |

09.353 | 09 | 95–92–1 | szczawian dietylu | | | 202–464–1 | 09.353 | | etanediokarboksylan dietylu | |

09.354 | 09 | 818–38–2 | pentanediokarboksylan dietylu | | | 212–451–2 | 09.354 | | | |

09.355 | 08 | 20777–49–5 | octan neo-dihydrokarwylu | | 10859 | 244–029–9 | 09.355 | | octan p-menta-8(9)-en-2-ylu | |

09.356 | 06 | 20487–40–5 | propionian 1,1-dimetyloetylu | | | | 09.356 | propionian tertbutylu | | |

09.358 | 02 | 20780–49–8 | octan 3,7-dimetylo-oktylu | | 10899 | 244–034–6 | 09.358 | octan tetrahydrogeranylu | | |

09.359 | 09 | 111–15–9 | octan 2-etoksyetylu | | 10565 | 203–839–2 | 09.359 | octan eteru monoetylowego glikolu etylenowego | | |

09.360 | 09 | 2985–28–6 | 2-acetoksypropionian etylu | | | | 09.360 | acetylomleczan etylu | | |

09.361 | 09 | 27372–03–8 | 2-hydroksy-3-metylomaślan etylu | | 10600 | | 09.361 | | | |

09.362 | 23 | 60770–00–5 | 2-hydroksy-4-metylobenzo-karboksylan etylu | | | | 09.362 | | | |

09.363 | 23 | 7335–26–4 | 2-metoksybenzokarboksylan etylu | | | 230–843–1 | 09.363 | | | |

09.364 | 15 | 2510–99–8 | 2-fenylpropionian etylu | | | 219–727–1 | 09.364 | | | |

09.365 | 01 | 638–10–8 | 3-metylokrotonokarboksylan etylu | | 10610 | 211–319–1 | 09.365 | seneciokarboksylan etylu | 3-metylobut-2(trans)-enokarboksylan etylu | |

09.366 | 09 | 121312–01–4 | 4-acetoksyoktanokarboksylan etylu | | | | 09.366 | | | |

09.367 | 23 | 120–47–8 | 4-hydroksybenzoesan etylu | | | 204–399–4 | 09.367 | | | 4 |

09.368 | 01 | 6849–18–9 | 4-metylopent-3-enokarbo-ksylan etylu | | 10615 | | 09.368 | | | |

09.370 | 01 | 67233–91–4 | dec-9-enokarboksylan etylu | | 10579 | | 09.370 | | | |

09.371 | 01 | 78417–28–4 | deca-2,4,7-trienokarboksylan etylu | 3832 | 10576 | | 09.371 | deca-2,4,7-trienokarboksylan etylu; kwas 2,4,7-dekatrienowy; ester etylowy kwasu dekanotrienowego | | |

09.372 | 01 | 28290–90–6 | dodek-2-enokarboksylan etylu | | 10584 | | 09.372 | | | |

09.373 | 01 | 32659–21–5 | geranokarboksylan etylu | | | 251–144–8 | 09.373 | | 3,7-dimetylookta-2(trans), 6-dieno-karboksylan etylu | |

09.374 | 01 | 54340–72–6 | hept-2-enokarboksylan etylu | | | | 09.374 | | | |

09.375 | 01 | 97–63–2 | metakrylan etylu | | | 202–597–5 | 09.375 | | 2-metyloprop-2-enokarboksylan etylu | |

09.376 | 01 | 26553–47–9 | okt-3(trans)-enokarboksylan etylu | | | 247–799–4 | 09.376 | | | |

09.377 | 01 | 1117–65–3 | okt-3-enokarboksylan etylu | | 10618 | | 09.377 | | | |

09.378 | 01 | 78989–37–4 | okt-4(trans)-enokarboksylan etylu | | | 279–035–0 | 09.378 | | | |

09.379 | 01 | 2445–93–4 | pent-2-enokarboksylan etylu | | 10623 | 219–500–7 | 09.379 | | | |

09.380 | 01 | 41114–00–5 | pentadekanokarboksylan etylu | | 10622 | 255–223–8 | 09.380 | | | |

09.381 | 02 | 103–09–3 | octan 2-etyloheksylu | | | 203–079–1 | 09.381 | octan beta-etyloheksylu; octan 2-etyloheksanylu | | |

09.382 | 03 | 68705–63–5 | 2-metylomaślan geranylu | | | 272–100–4 | 09.382 | | 2-metylobutanokarbo ksylan 3,7-dimetylo-2(trans), 6-octadienylu | |

09.383 | 03 | 7785–33–3 | 2-metylokrotonkarboksylan geranylu | | 11829 | 232–078–9 | 09.383 | tiglokarboksylan geranylu | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan 3,7-dimetylo-2 (trans), 6-octadienylu | |

09.384 | 03 | 51532–26–4 | oktanokarboksylan geranylu | | | 257–256–3 | 09.384 | kaprylan geranylu | oktanokarboksylan 3,7-dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.385 | 03 | 16939–73–4 | octan hept-2-enylu | | 10661 | 241–002–3 | 09.385 | | | 5 |

09.386 | 05 | 94088–33–2 | octan sec-hept-4(cis)-enylu | | | 302–032–3 | 09.386 | | octan 1-metyloheks-3(cis)-enylu | |

09.387 | 01 | 50862–12–9 | 2-metylomaślan heptylu | | 10668 | 256–811–7 | 09.387 | | | |

09.388 | 05 | 5921–82–4 | octan sec-heptylu | | 10802 | 227–647–3 | 09.388 | | octan 1-metyloheksylu | |

09.390 | 01 | 6976–72–3 | heksanokarboksylan heptylu | | 10666 | 230–239–8 | 09.390 | | | |

09.391 | 05 | 6624–58–4 | heksanokarboksylan sec-heptylu | | 10805 | 229–582–6 | 09.391 | | heksanokarboksylan 1-metyloheksylu | |

09.392 | 01 | 56423–43–9 | izowalerianian heptylu | | 10667 | 260–170–9 | 09.392 | | 3 metylobutanokarbo ksylan heptylu | |

09.393 | 01 | 5451–80–9 | walerianian heptylu | | 10672 | 226–686–3 | 09.393 | pentanokarboksylan heptylu | | |

09.394 | 03 | 2497–18–9 | octan heks-2(trans)-enylu | 2564 | 643 | 219–680–7 | 09.394 | octan trans-2-heksenylu; octan 2-heksen-1-ylu | | 5 |

09.395 | 03 | 53398–80–4 | propionian heks-2(trans)-enylu | 3932 | 11830 | 258–513–2 | 09.395 | propionian 2-heksenylu; propionian (E)-heksa-2-enylu; propionian trans-2-heksenylu | | |

09.396 | 03 | 53398–83–7 | maślan heksa-2-enylu | 3926 | | 258–515–3 | 09.396 | | | 5 |

09.397 | 03 | 53398–78–0 | mrówczan heksa-2-enylu | 3927 | 11858 | 258–512–7 | 09.397 | mrówczan (E)-heksa-2-enylu; mrówczan trans-2-heksenylu | | 5 |

09.398 | 03 | 53398–86–0 | heksanokarboksylan heksa-2-enylu | | | 258–519–5 | 09.398 | | | 5 |

09.399 | 03 | 35154–45–1 | izowalerianian heksa-2-enylu | 3930 | | 252–404–3 | 09.399 | | butanokarboksylan heksa-2-enylu 3-metylu | 5 |

09.400 | 15 | 68133–78–8 | fenyloctan heksa-2-enylu | | | 268–705–8 | 09.400 | | | 5 |

09.401 | 09 | 2308–18–1 | acetooctan izopentylu | 3551 | 227 | 218–991–5 | 09.401 | acetooctan 3-metylobutylu; 3-oksobutano-karboksylan pentylu; beta-ketomaślan izoamylu | 3-oksobutanokarboksylan3-metylobutylu | |

09.402 | 09 | 141–97–9 | acetooctan etylu | 2415 | 240 | 205–516–1 | 09.402 | acetyloctan etylu; beta-ketomaślan etylu; ester kwasu acetooctowego | 3-oksobutanokarboksylan etylu | |

09.403 | 09 | 591–60–6 | acetooctan butylu | 2176 | 241 | 209–722–2 | 09.403 | 3-ketobutanokarboksylan butylu; 3-ketomaślanbutylu | 3-oksobutanokarboksylanbutylu | |

09.404 | 09 | 7779–75–1 | acetooctan izobutylu | 2177 | 242 | 231–937–5 | 09.404 | beta-ketomaślan izobutylu; 3-oksobutano-karboksylan izobutylu; acetooctan 2-metylo-1-propylu; 3-ketobutanokarboksylan izobutylu; | 3-oksobutanokarboksylan2-metylopropylu | |

09.405 | 09 | 10032–00–5 | acetooctan geranylu | 2510 | 243 | 233–101–5 | 09.405 | geranylu 3-oksobutanokarboksylan geranylu; beta-ketomaślan geranylu; acetooctantrans-3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ylu; | 3-oksobutanokarboksylan 3,7-dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.406 | 23 | 5396–89–4 | 3-oksomaślan benzylu | 2136 | 244 | 226–416–4 | 09.406 | acetylo-octan benzylu; 3-oksobutanokarbo-ksylan benzylu; K-ketomaślan benzylu | | |

09.407 | 15 | 42078–65–9 | 3-metylokrotonokarboksylan 2-fenetylu | 2869 | 246 | 255–649–4 | 09.407 | 3-metylo-2-butenokarboksylan 2-fenyloetylu; seneciokarboksylan 2-fenyloetylu ;3,4-dimetyloakrylokarboksylan fenyloetylu | 3-metylobut-2(trans)-enokarboksylan 2-fenyloetylu | |

09.408 | 02 | 7779–81–9 | 2-metylobut-2(cis)-enokarboksylan izobutylu | 2180 | 247 | 231–941–7 | 09.408 | angelkarboksylan izobutylu; izobutylu angelkarboksylan, izobutylu cis-2-metylo-2-butenokarboksylan | 2-metylobut-2(cis)-enokarboksylan 2-metylopropylu | 5 |

09.409 | 01 | 7452–79–1 | 2-metylomaślan etylu | 2443 | 265 | 231–225–4 | 09.409 | 2-metylobutanokarboksylan etylu | | |

09.410 | 03 | 7493–69–8 | 2-etylomaślan allilu | 2029 | 281 | 231–332–6 | 09.410 | 2-etylobutanokarboksylan 2-propenylu; 2-etylomaślan 2-propenylu | | |

09.411 | 03 | 7493–65–4 | cykloheksanomaślan allilu | 2024 | 283 | | 09.411 | 4-cykloheksylomaślan allilu; cykloheksane-maślan 2-propen-1-ylu; heksahydrofenylo-maślan allilu; cykloheksylomaślan allilu | | |

09.412 | 01 | 547–63–7 | izomaślan metylu | 2694 | 287 | 208–929–5 | 09.412 | dimetylooctan metylu; 2-metylopropionian metylu | 2-metylopropionian metylo | |

09.413 | 01 | 97–62–1 | izomaślan etylu | 2428 | 288 | 202–595–4 | 09.413 | izobutanokarboksylan etylu; 2-metylo-propionian etylu, ester etylowy kwasu 2-metylo propionowego | 2-metylopropionian etylu | |

09.414 | 01 | 644–49–5 | izomaślan propylu | 2936 | 289 | 211–417–4 | 09.414 | | 2-metylopropionian propylu | |

09.415 | 05 | 617–50–5 | izomaślan izopropylu | 2937 | 290 | 210–517–5 | 09.415 | izomaślan izopropylu, 2-metylopropionian izopropylu, 2-metylopropionian izopropylu | 2-metylopropionian izopropylu | |

09.416 | 01 | 97–87–0 | izomaślan butylu | 2188 | 291 | 202–614–6 | 09.416 | 2-metylopropionian butylu; 2-metylo-propionian n-butylu | 2-metylopropionian izobutylu | |

09.417 | 02 | 97–85–8 | izomaślan izobutylu | 2189 | 292 | 202–612–5 | 09.417 | 2-metylopropionian izobutylu; 2-metylopropionian izobutylu, 2-metylo-propionian 2-metylo-1-propylu; 2-metylo-propionian izobutylu | 2-metylopropionian 2-metylopropylu | |

09.418 | 01 | 2445–72–9 | izomaślan pentylu | | 293 | 219–494–6 | 09.418 | maślan izoamylu; maślan izoamylu | 2-metylopropionian pentylu | |

09.419 | 02 | 2050–01–3 | izomaślan izopentylu | 3507 | 294 | 218–078–1 | 09.419 | izopentyl-2-metylo propionian | 2-metylopropionian 3-metylobutylu | |

09.420 | 01 | 2349–13–5 | izomaślan heptylu | 2550 | 295 | 219–076–3 | 09.420 | 2-metylopropionian heptylu | 2-metylopropionian heptylu | |

09.421 | 04 | 97–89–2 | izomaślan cytronellalu | 2313 | 296 | 202–616–7 | 09.421 | 2-metylopropionian cytronellalu; izomaślan 3,7-dimetylo-6-okten-1-ylu; 2-metylo-propionian 3,7-dimetylo-6-okten-1-ylu | 2-metylopropano-karbo-ksylan 3,7-dimetylo-okt-6-enylu | |

09.423 | 06 | 78–35–3 | izomaślan linalylu | 2640 | 298 | 201–108–2 | 09.423 | linalylu 2-metylopropionian; 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-yl izomaślan, izomaślan Linalool | l, 5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enylu 2-metylo-propionian | |

09.424 | 03 | 2345–24–6 | izomaślan nerylu | 2775 | 299 | 219–061–1 | 09.424 | izomaślan 2-cis-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu | 2-metylopropionian 3,7-di-metylo-2(cis), 6-octadienylu | |

09.425 | 06 | 7774–65–4 | 2-metylopropionian terpinylu | 3050 | 300 | 231–878–5 | 09.425 | izomaślan terpinylu; 2-metylo-propionian 1-metylo-1-(4-metylocykloheks-3-enylu) | izomaślan p-menta-1-en-8-ylu | |

09.426 | 23 | 103–28–6 | izomaślan benzylu | 2141 | 301 | 203–095–9 | 09.426 | 2-metylopropionian benzylu | 2-metylopropionian benzylu | |

09.427 | 15 | 103–48–0 | izomaślan fenetylu | 2862 | 302 | 203–116–1 | 09.427 | izomaślan 2-fenetylu; izomaślan 2-fenylo-etylu; 2-metylopropionian benzylokarbinylu; 2-metylopropionian fenetylu | 2-metylopropionian 2-fenyloetylu | |

09.428 | 22 | 103–58–2 | izomaślan 3-fenylopropylowy | 2893 | 303 | 203–125–0 | 09.428 | maślan hydrocinnamylu; 2-metylopropionian hydrocinnamylu | 2-metylopropionian 3-fenylopropylowy | |

09.429 | 25 | 103–93–5 | izomaślan p-tolilu | 3075 | 304 | 203–159–6 | 09.429 | izomaślan p-krezylu; 2-metylopropionian p-metylofenylu; izomaślan p-metylofenyluizomaślan; 2-metylopropionian p-tolilu | 2-metylopropionian 4-metylofenylu | |

09.430 | 23 | 5461–08–5 | izomaślan piperonylu | 2913 | 305 | 226–745–3 | 09.430 | piperonylu 2-metylopropionian piperonylu; 2-metylopropionian 3,4-metylenodioksy-benzylu; 2-metylopropionian heliotropylu | 2-metylopropanokarbo-ksylan 3,4-metylenodioksy-benzylu | |

09.431 | 03 | 2345–26–8 | izomaślan geranylu | 2513 | 306 | 219–062–7 | 09.431 | 2-metylopropionian geranylu; izomaślan trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-ylu | 2-metylopropionian 3,7-dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.432 | 01 | 2412–80–8 | 4-metylowalerianian metylo | 2721 | 322 | 219–320–9 | 09.432 | 4-metylopentanokarboksylan metylu; izokapronian metylo, izobutyloctan metylu | | |

09.433 | 09 | 97–64–3 | mleczan etylu | 2440 | 371 | 202–598–0 | 09.433 | alfa-hydroksypropionian etylu | 2-hydroksypropionian etylu | |

09.434 | 09 | 138–22–7 | mleczan butylu | 2205 | 372 | 205–316–4 | 09.434 | alfa-hydroksypropionian butylu; butylu hydroksypropionian | 2-hydroksypropionian butylu | |

09.435 | 09 | 539–88–8 | 4-oksowalerianian etylu | 2442 | 373 | 208–728–2 | 09.435 | lewulinian etylu; 4-ketowalerianian etylu; acetylopropionian etylu; etylu lewulinian | | |

09.436 | 09 | 2052–15–5 | 4-oksowalerianian butylu | 2207 | 374 | 218–143–4 | 09.436 | lewulinian butylu; butylu 4-ketowalerianian butylu; 4-oksopentanokarboksylan butylu; acetylopropionian butylu | | |

09.439 | 30 | 7554–12–3 | jabłczan dietylu | 2374 | 382 | 231–444–5 | 09.439 | hydroksybursztynian dietylu; jabłczan etylu | 2-hydroksybutanedio-karboksylan dietylu | |

09.441 | 09 | 17373–84–1 | malonian butyloetylu | 2195 | 384 | | 09.441 | malokarboksylan etylobutylu; | propanediokarboksylan butyloetylu | |

09.442 | 09 | 617–35–6 | pirogronian etylu | 2457 | 430 | 210–511–2 | 09.442 | acetylomrówczan etylu; alfa-ketopropionian etylu; pyroracemokarboksylan etylu | 2-oksopropionian etylu | |

09.443 | 09 | 7779–72–8 | pirogronian izopentylu | 2083 | 431 | 231–934–9 | 09.443 | 2-oksopropionian izoamylu | 2-oksopropionian 3-metylobutylu | |

09.444 | 09 | 123–25–1 | bursztynian dietylu | 2377 | 438 | 204–612–0 | 09.444 | butanedionkarboksylan dietylu; etanedikarboksylan dietylu; etylu bursztynian | butanediokarboksylan dietylu | |

09.445 | 09 | 106–65–0 | bursztynian dimetylu | 2396 | 439 | 203–419–9 | 09.445 | dimetylo butanedionkarboksylan dimetylo; bursztynian metylu | butanediokarboksylan dimetylo | |

09.446 | 30 | 87–91–2 | winian dietylu | 2378 | 440 | 201–783–3 | 09.446 | 2,3-dihydroksybutanediokarboksylan dietylu; winian etylu; 2,3-dihydroksybursztynian dietylu | 2,3-dihydroksybutane-dio-karboksylan dietylu | |

09.447 | 01 | 108–64–5 | izowalerianian etylu | 2463 | 442 | 203–602–3 | 09.447 | E-metylomaślan etylu; izopentanokarboksylan etylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan etylu | |

09.448 | 01 | 557–00–6 | izowalerianian propylu | 2960 | 443 | 209–148–2 | 09.448 | izowalerinian propylu, 3-metylobutanokarbo-ksylan propylu, izopentanokarboksylan propylu, 3-metylomaślan propylu | | |

09.449 | 01 | 109–19–3 | izowalerianian butylu | 2218 | 444 | 203–654–7 | 09.449 | izowalerinian butylu; izopentanokarboksylan butylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan butylu | |

09.450 | 05 | 32665–23–9 | izowalerianian izopropylu | 2961 | 445 | 251–145–3 | 09.450 | izowalerianian izopropylu; izopropylu izowalerinian izopropylu; izopentanokarbo-ksylan izopropylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan izopropylu | |

09.451 | 01 | 7786–58–5 | izowalerianian oktylu | 2814 | 446 | 232–100–7 | 09.451 | oktylu izowalerinian oktylu; izopentanokarbo-ksylan oktylu; oktylu 3-metylomaślan | 3-metylobutanokarbo-ksylan oktylu | |

09.452 | 01 | 7786–47–2 | izowalerianian nonylu | 2791 | 447 | 232–098–8 | 09.452 | izowalerinian nonylu; izopentanokarboksylan nonylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan nonylu | |

09.453 | 03 | 109–20–6 | izowalerianian geranylu | 2518 | 448 | 203–655–2 | 09.453 | 3-metylomaślan geranylu; izopentanokarbo-ksylan trans-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 3,7-dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.454 | 06 | 1118–27–0 | izowalerianian linalylu | 2646 | 449 | 214–259–4 | 09.454 | 3-metylomaślan linalylu; izowalerianian 3,7-dimetylo-1,6-octadien-3-ylu, izopentano-karboksylan linalylu, izowalerianian linalylu | butanokarboksylan l, 5-dimetylo-1-winylheksa-4-enyl-3-metylu | |

09.455 | 08 | 16409–46–4 | izowalerianian mentylu | 2669 | 450 | 240–460–1 | 09.455 | p-ment-3-ylu izowalerianian; izowalerinian mentylu; 3-metylobutanokarboksylan1-izopropylo-4-metylocykloheks-2-ylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 2-izopropylo-5-metylocykloheksanylu | |

09.456 | 08 | 76–50–6 | izowalerianian bornylu | 2165 | 451 | 200–966–5 | 09.456 | 3-metylomaślan bornylu; izowalerinian bornylu; izopentanokarboksylan bornylu | 1,7,7-trimetylo-bicyklo [2.2. l]hept-2-yl 3-metylo-butanokarboksylan | |

09.457 | 08 | 7779–73–9 | izowalerianian izobornylu | 2166 | 452 | 231–935–4 | 09.457 | 3-metylomaślan izobornylu; izowalerinian izobornylu; izoizowalerianian bornylu; izopentanokarboksylan bornylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 1,7,7-trimetylo-bicyklo [2.2. l]hept-2-ylu | |

09.458 | 23 | 103–38–8 | izowalerianian benzylu | 2152 | 453 | 203–106–7 | 09.458 | izowalerinian benzylu; izopentanokarbo-ksylan benzylu | 3-metylo-butanokarbo-ksylan benzylu | |

09.459 | 22 | 140–27–2 | walerianian cinnamylu | 2302 | 454 | 205–407–9 | 09.459 | 3-metylomaślan cynamylu; izowalerinian cyna-mylu; izowalerianian 3-fenyloallilu; 3-metylo-butanokarboksylan 3-fenylo-2-propen-1-ylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 3-fenylprop-2-enylu | |

09.460 | 04 | 68922–10–1 | izowalerianian cytronellalu | | 455 | 272–982–0 | 09.460 | izopentanokarboksylan cytronellalu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 3,7-dimetylo-okt-6-enylu | |

09.461 | 06 | 1142–85–4 | izowalerianian terpinylu | 3054 | 456 | | 09.461 | izowalerianian p-menta-1-en-8-ylu; izopenta-nokarboksylan terpinylu; 3-metylomaślan p-menta-1-en-8-ylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan p-menta-1-en-8-ylu | |

09.462 | 01 | 556–24–1 | izowalerianian metylu | 2753 | 457 | 209–117–3 | 09.462 | izowalerinian metylu, β-metylomaślan metylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan metylo | |

09.463 | 02 | 659–70–1 | 3-metylomaślan 3-metylobutylu | 2085 | 458 | 211–536–1 | 09.463 | izopentanokarboksylan izoamylu; izopentano-karboksylan izopentylu; E-metylomaślan izoamylu | | |

09.464 | 08 | 7774–44–9 | izowalerianian cykloheksylu | 2355 | 459 | 231–874–3 | 09.464 | izowalerinian cykloheksylu; izopentano-karboksylan cykloheksylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan cykloheksylu | |

09.465 | 04 | 7778–96–3 | izowalerianian rodinylu | 2987 | 460 | 231–919–7 | 09.465 | izopentanokarboksylan alfa-cytronellalu | 3-metylobutanokarbo ksylan 3,7-dimetylookt-7-enylu | 5 |

09.466 | 15 | 140–26–1 | izowalerianian fenetylu | 2871 | 461 | 205–406–3 | 09.466 | izopentanokarboksylan fenyloetylu; izowalerianian 2-fenyloetylu; 3-metylobutanokarboksylan benzylokarbinylu; | 3-metylobutanokarboksylan 2-fenyloetylu | |

09.467 | 22 | 5452–07–3 | izowalerianian 3-fenylopropylowy | 2899 | 462 | 226–692–6 | 09.467 | izowalerianian hydrocinnamylu; izowalerinian 3-fenylopropylowy; 3-metylobutanokarboksylan hydrocinnamylu; izopentanokarboksylan 3-fenylopropylowy | 3-fenylopropylowy 3-metylobutanokarboksylan | |

09.468 | 22 | 7493–80–3 | walerianian alfa-pentylocinnamylu | 2067 | 463 | | 09.468 | 3-metylomaślan alfa-amylocinnamylu; alfa-n-izowalerianian amylobeta-fenyloakrylu; izowalerianian floksyny | 3-metylobutanokarbo-ksylan 2-pentylo-3-fenyloprop-2-enylu | |

09.469 | 03 | 7493–68–7 | cykloheksanewalerianian allilu | 2027 | 474 | | 09.469 | 5-cykloheksylpentanokarboksylan allilu; cykloheksanepentanokarboksylan allilu; cykloheksanewalerianian 2-propen-1-ylu | | |

09.470 | 22 | 103–59–3 | maślan cinnamylu | 2297 | 496 | 203–126–6 | 09.470 | 2-metylopropionian cynamylu; 2-metylo-propionian cynamylu; izomaślan 3-fenylo-2-propeno-1-ylu | 2-metylopropionian 3-fenylprop-2-enylu | |

09.471 | 03 | 3915–83–1 | izowalerianian nerylu | 2778 | 508 | 223–478–4 | 09.471 | beta-metylomaślan nerylu; 3-metylomaślan nerylu; izowalerinian nerylu; izopentano-karboksylan cis-3,7-dimetylo-2,6-octadien-1-ylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 3,7-dimetylo-2(cis), 6-octadienylu | |

09.472 | 02 | 589–59–3 | izowalerianian izobutylu | 3369 | 568 | 209–653–8 | 09.472 | | 3-metylobutanokarbo-ksylan 2-metylopropylu | |

09.473 | 01 | 109–15–9 | izomaślan oktylu | 2808 | 593 | 203–651–0 | 09.473 | | 2-metylopropionian oktylu | |

09.474 | 09 | 109–43–3 | sebacynian dibutylu | 2373 | 622 | 203–672–5 | 09.474 | sebacynian butylu; dekanediokarboksylan dibutylu; 1,8-octanedikarboksylan dibutylu | dekane-1,10-diokarbo-ksylan dibutylu | |

09.475 | 09 | 110–40–7 | sebacynian dietylu | 2376 | 623 | 203–764–5 | 09.475 | 1,8-oktanedikarboksylan dietylu; sebacynian etylu | decanediokarboksylan dietylu | |

09.476 | 30 | 94–02–0 | 3-fenylo-3-oksopropionian etylu | 2423 | 627 | 202–295–3 | 09.476 | benzoiloctan etylu; 3-fenylo-3-oksopropionian etylu; beta-keto-beta-fenylpropionian etylu | | |

09.478 | 01 | 2349–07–7 | izomaślan heksylu | 3172 | 646 | 219–075–8 | 09.478 | | 2-metylopropionian heksylu | |

09.480 | 25 | 36438–54–7 | izomaślan o-tolilu | 3753 | 681 | | 09.480 | | 2-metylopropionian 2-metylofenylu | |

09.481 | 01 | 105–58–8 | węglan dietylu | | 710 | 203–311–1 | 09.481 | | | |

09.482 | 03 | 4728–82–9 | cykloheksaneoctan allilu | 2023 | 2070 | 225–230–0 | 09.482 | cykloheksyloctan allilu; cykloheksano-octan 2-propen-1-ylu; | | |

09.483 | 01 | 868–57–5 | 2-metylomaślan metylu | 2719 | 2085 | 212–778–0 | 09.483 | metyloetylo-octan metylu, 2-metylobutano-karboksylan metylu | | |

09.484 | 06 | 10031–71–7 | izomaślan 1,1-dimetylo-3-fenylopropylu | 2736 | 2086 | 233–092–8 | 09.484 | izomaślan dimetylofenylotylokarbinylu; izomaślan 2-metylo-4-fenylo-2-butylu; 2-metylopropionian 2-metylo-4-fenyl-2-butylu– | 2-metylopro-panokarboksylan 1,1-dimetylo-3-fenylpropylu | |

09.485 | 22 | 65813–53–8 | izomaślan 2-fenylopropylowy | 2892 | 2087 | 265–931–9 | 09.485 | 2-metylopropionian 2-metylo-2-fenyloetylu; ester kwasu izomasłowego i alkoholu 2-alfa-fenylopropylowego; izomaślan hydratropylu | 2-metylopropionian 2-fenylopropylowy | |

09.486 | 21 | 7775–39–5 | izomaślan 1-fenetylu | 2687 | 2088 | 231–894–2 | 09.486 | izomaślan alfa-metylobenzylu; izomaślan styrallilu; maślan metylofenylokarbinylu; propionian 1-fenylo-1-etylo 2-metylowy; izomaślan metylo-fenylokarbinylu | 2-metylopropionian 1-(2-fenyletylu) | |

09.487 | 15 | 103–60–6 | izomaślan 2-fenoksyetylu | 2873 | 2089 | 203–127–1 | 09.487 | 2-metylopropionian 2-fenoksyetylu; izomaślan eteru monofenylowego glikolu etylenowego; izomaślan fenylcellosolve | 2-metylopropionian 2-fenoksyetylu | |

09.488 | 01 | 10094–36–7 | cykloheksanepropionian etylu | 2431 | 2095 | 233–222–3 | 09.488 | 3-cykloheksylpropionian etylu; heksahydro-fenylopropionian etylu | | |

09.489 | 03 | 2835–39–4 | izowalerianian allilu | 2045 | 2098 | 220–609–7 | 09.489 | izopentanokarboksylan 2-propenylu; izopentano-karboksylan allilu; izowalerinian allilu; 3-metylobutanokarboksylan 2-propenylu; | 3-metylobutanokarbo-ksylan allilu | |

09.490 | 09 | 105–53–3 | malonian dietylu | 2375 | 2106 | 203–305–9 | 09.490 | malonian etylu; ester malonowy; propanedio-karboksylan etylu; metanodikarboksylan etylu; | propanediokarboksylan dietylu | |

09.491 | 09 | 7492–70–8 | O-butyrylomleczan butylu | 2190 | 2107 | 231–326–3 | 09.491 | butyromleczan butylu; alfa-butyroksy propionian butylu; 2-(propylkarboksy) propionian butylu; | 2-butanoyloksypropio-nian butylu | |

09.492 | 03 | 7493–66–5 | cykloheksaneheksanokarboksylan allilu | 2025 | 2180 | | 09.492 | 3-cykloheksylo-heksanokarboksylan allilu; heksahydrofenylo-heksanokarboksylan allilu; cykloheksano-kaprokarboksylan allilu; | | |

09.493 | 03 | 7493–71–2 | 2-metylokrotonkarboksylan allilu | 2043 | 2183 | 231–333–1 | 09.493 | tiglokarboksylan allilu; trans-2,3-dimetylo-akrylokarboksylan allilu; trans-2-metylo-2-butenokarboksylan allilu; 2-metylo-krotonokarboksylan allilu; | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan allilu | |

09.494 | 23 | 37526–88–8 | 2-metylokrotonkarboksylan benzylu | 3330 | 2184 | 253–544–8 | 09.494 | tiglokarboksylan benzylu; trans-2,3-dimetylo akrylkarboksylan benzylu; trans-2-metylokrotonokarboksylan benzylu | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan benzylu | |

09.495 | 01 | 5837–78–5 | 2-metylokrotonkarboksylan etylu | 2460 | 2185 | 227–425–6 | 09.495 | tiglokarboksylan etylu; trans-2,3-dimetylo akrylokarboksylan etylu, (trans)-2-metylo-krotonokarboksylan etylu,ester etylowy kwasu tyglinowego | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan etylu | |

09.496 | 15 | 55719–85–2 | 2-metylokrotonokarboksylan fenetylu | 2870 | 2186 | 259–774–5 | 09.496 | tiglokarboksylan fenetylu; tiglkarboksylan 2-fenyletylu; trans-2,3-dimetyloakrylokarboksylan 2-fenyletylu; trans-2-metylobutenokarboksylan 2-fenyletylu | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan 2-fenyletylu | |

09.497 | 09 | 94022–04–5 | O-butyryloglikolan butylu | | 2188 | 301–496–4 | 09.497 | | | |

09.498 | 03 | 2705–87–5 | cykloheksanepropionian allilu | 2026 | 2223 | 220–292–5 | 09.498 | 3-cykloheksylopropionian allilu; cykloheksane-propionian 2-propeno-1-ylu; heksahydrofenylo-propionian allilu | | |

09.499 | 01 | 25415–62–7 | izowalerianian pentylu | | 2224 | 246–954–3 | 09.499 | izopentanokarboksylan amylu; 3-metylomaślan pentylu; 3-metylobutanokarboksylan pentylu, izowalerinian n-amylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan pentylu | |

09.501 | 21 | 620–79–1 | 2-acetylo-3-fenylpropionian etylu | 2416 | 2241 | 210–651–4 | 09.501 | 2-benzylaceto-octan etylu; 2-acetylodihydro-cinnamylokarboksylan etylu; alfa-acetylohydro-cinnamylokarboksylan etylu | | |

09.502 | 09 | 71662–27–6 | butyrylomleczan etylu | | 2242 | 275–793–1 | 09.502 | O-butyrylomleczan etylu | 2-(butoksykarbonylo) propionian etylu | |

09.505 | 04 | 10032–11–8 | izowalerianian heks-3-enylu | 3498 | 2344 | 233–104–1 | 09.505 | izopentanokarboksylan 3-heksenylu; izowalerianian 3-heksenylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan heks-3-enylu | |

09.506 | 04 | 10094–41–4 | 2-metylomaślan heks-3-enylu | 3497 | 2345 | 233–224–4 | 09.506 | 2-metylomaślan 3-heksenylu; a-metylomaślan cis-3-heksenylu; 2-metylobutanokarboksylan heks-3-enylu | | |

09.507 | 01 | 10032–15–2 | 2-metylomaślan heksylu | 3499 | 4132 | 233–106–2 | 09.507 | | | |

09.508 | 23 | 7492–69–5 | 2,3-dimetylokrotonokarboksylan benzylu | 2143 | 11868 | | 09.508 | metylotiglokarboksylan benzylu; 2,3-dimetylo-2-butenokarboksylan benzylu | 2,3-dimetylobut-2(trans)-enokarboksylan benzylu | |

09.509 | 06 | 7774–60–9 | izomaślan 1-metylo-1-fenetylu | 2388 | 11828 | 231–876–4 | 09.509 | izomaślan dimetylofenylokarbinylu; 2-metylo-propionian fenylpropan-2-ylu; izomaślan alfa, alfa-dimetylo-benzylu; 2-metylopropionian 2-fenylopropano-2-ylu | 2-metylopropano karbo-ksylan 1-metylo-1-(2-fenyletylu) | |

09.510 | 30 | 1321–30–8 | aconitokarboksylan etylu | 2417 | 11845 | | 09.510 | akonitokarboksylan trietylu; 1-propen-1,2,3-tricarboksylkarboksylan etylu; 2-karboksy-glutakonian etylu | propen-1,2,3-trikarbo-ksylokarboksylan trietylu | |

09.511 | 30 | 77–90–7 | acetylocytrynian tributylu | 3080 | | 201–067–0 | 09.511 | acetylocitrynian tributylu; | 2-acetoksy-1,2,3-propane-trikarboksylokarboksylan tributylu | |

09.512 | 30 | 77–93–0 | cytrynian trietylu | 3083 | 11762 | 201–070–7 | 09.512 | cytrynian etylu | 2-hydroksy-1,2,3 propano-trikarboksylokarbo-ksylan trietylu | 1 |

09.513 | 05 | 1733–25–1 | 2-metylokrotonokarboksylan izopropylu | 3229 | 10733 | 217–067–9 | 09.513 | tiglokarboksylan izopropylu, tiglkarboksylan izopropylu; alfa-metylokrotonokarboksylan izopropylu, alfa-metylokrotonokarboksylan izopropylu | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan izopropylu | |

09.514 | 30 | 13246–52–1 | 2,4-dioksoheksanokarboksylan izopropylu | 3278 | 11903 | 236–228–4 | 09.514 | propionylppirogronian etylu; 2,4-diketokapro-karboksylan etylu-; pirogronian etylopropionylu | | |

09.515 | 03 | 73019–14–4 | 2-etylomaślan geranylu | 3339 | 11667 | 277–234–7 | 09.515 | | 2-etylubutanokarbo-ksylan 3,7-dimetylo-2(trans), 6-octadienylu | |

09.516 | 02 | 2445–78–5 | 2-metylomaślan 2-metylobutylu | 3359 | 10773 | 219–497–2 | 09.516 | 2-metylobutanokarboksylan 2-metylobutylu | | |

09.517 | 01 | 2270–60–2 | citronellokarboksylan metylu | 3361 | 10781 | 218–874–9 | 09.517 | 3,7-dimetylo-okt-6-enokarboksylan metylo | 3,7-dimetylo-okt-6-enokarboksylan metylu | |

09.518 | 25 | 55066–56–3 | izowalerianian 4-metylofenylu | 3387 | 10545 | 259–465–5 | 09.518 | izopentanokarboksylan p-krezylu; 3-metylo-maślan 4-metylofenylu; izowalerianian p-tolilu; 3-metylomaślan p-tolilu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 4-metylofenylu | |

09.519 | 01 | 15706–73–7 | butylu 2-metylomaślan | 3393 | 10534 | 239–798–2 | 09.519 | | | |

09.520 | 30 | 24851–98–7 | 3-okso-2-pentyl-1-cyklopentylo-octan metylu | 3408 | 10785 | 246–495–9 | 09.520 | Hedion; dihydrojasmonokarboksylan metylu; 2-pentylo-3-okso-1-cyklopentylo-octan metylu; ester metylowy kwasu (E)-dihydrojasmonowego | | |

09.521 | 30 | 39924–52–2 | 3-okso-2-pent-2-enyl-1-cyklo-pentylo-octan metylu | 3410 | 10821 | 214–918–6 | 09.521 | jasmonokarboksylan metylu; kwas cyklopentan-one-3-octowy, ester metylowy kwasu metylo(2-pent-2-enyl-3-okso-1-cyklopentyl) octowego | | |

09.522 | 09 | 5405–41–4 | 3-hydroksymaślan etylu | 3428 | 10596 | 226–456–2 | 09.522 | 3-hydroksybutanokarboksylan etylu; beta-hydroksymaślan etylu | | |

09.523 | 01 | 6624–71–1 | izomaślan dodecylu | 3452 | 10563 | 229–583–1 | 09.523 | 2-metylo-propionian dodecylu; izomaślan laurylu; 2-metylopropionian laurylowy | 2-metylopropionian dodecylu | |

09.524 | 01 | 1617–23–8 | 2-metylopent-3-enokarboksylan etylu | 3456 | 10612 | 216–572–1 | 09.524 | | | |

09.525 | 12 | 65416–14–0 | izomaślan maltylu | 3462 | 10739 | 265–755–2 | 09.525 | 2-metylopropionian 2-metylo-4-pyron-3-ylu; 2-metylopropionian maltylu | 2-metylo-propionian 2-metylo-4H-pyran-4-one-3-ylu | |

09.526 | 01 | 39255–32–8 | 2-metylowalerianian etylu | 3488 | 10616 | 254–384–1 | 09.526 | 2-metylopentanokarboksylan etylu | | |

09.527 | 01 | 53399–81–8 | 2-metylopent-4-enokarboksylan etylu | 3489 | 10613 | 258–520–0 | 09.527 | | | |

09.528 | 04 | | izomaślan trans-3-heptenylu | 3494 | 10663 | | 09.528 | izomaślan hept-3(trans)-enylu | 2-metylopropionian hept-3(trans)-enylu | |

09.529 | 01 | 10032–13–0 | izowalerianian heksylu | 3500 | 10692 | 233–105–7 | 09.529 | izopentanokarboksylan heksylu; izowalerianian heksylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan heksylu | |

09.530 | 02 | 27625–35–0 | 2-metylomaślan izopentylu | 3505 | 10721 | 248–581–1 | 09.530 | 2-metylobutanokarboksylan izoamylu; 2-metylo-butanokarboksylan izopentylu; 2-metylobutano-karboksylan izoamylu | 2-metylobutanokarbo ksylan 3-metylobutylu | |

09.531 | 02 | 2445–77–4 | izowalerianian 2-metylobutylu | 3506 | 10772 | 219–496–7 | 09.531 | izopentanokarboksylan 2-metylobutylu | 3-metylobutanokarbo-ksylan 2-metylobutylu | |

09.532 | 09 | 21188–58–9 | 3-hydroksyhexanokarboksylan metylu | 3508 | 10812 | 244–261–0 | 09.532 | 3-hydroksykaprokarboksylan metylu; beta-hydroksykaprokarboksylan metylu; beta-hydroksyheksanokarboksylan metylu | | |

09.533 | 09 | 105–95–3 | brassylokarboksylan etylu | 3543 | 10571 | 203–347–8 | 09.533 | cykliczny diester glikolu etylenowego i brassylokarboksylanu; brassylkarboksylan etylenu ; undecanodicarboksylkarboksylan etylenu | 1,4-dioksacyklohepta-decan-5,17-dion | |

09.534 | 01 | 3289–28–9 | cykloheksanokarboksylan etylu | 3544 | 11916 | 221–945–7 | 09.534 | | | |

09.535 | 09 | 2305–25–1 | 3-hydroksyhexanokarboksylan etylu | 3545 | 11764 | 218–973–7 | 09.535 | | | |

09.536 | 01 | 4630–82–4 | cykloheksanekarboksylan metylu | 3568 | 11920 | 225–050–2 | 09.536 | | | |

09.537 | 01 | 29811–50–5 | 2-metylomaślan oktylu | 3604 | 10866 | 249–872–6 | 09.537 | | | |

09.538 | 15 | 24817–51–4 | 2-metylomaślan fenetylu | 3632 | 10883 | 246–476–5 | 09.538 | 2-metylobutanokarboksylan 2-fenyletylu; 2-metylomaślan benzylokarbinylu; alfa-metylo-butanokarboksylan betafenetylu | | |

09.539 | 05 | 94133–92–3 | 2-metylocrotonkarboksylan okt-3-ylu | 3676 | | 302–757–5 | 09.539 | tiglkarboksylan okt— 3-ylu; 2-metylo-2-buteno-karboksylan 1-etyloheksylu; 2-metylo-krotono-karboksylan 1-etyloheksylu; tiglokarboksylan 3-oktylu | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan 1-etyloheksylu | |

09.540 | 01 | 60523–21–9 | 2-metylopenta-3,4-dienokarbo-ksylan etylu | 3678 | | 262–278–1 | 09.540 | | | |

09.541 | 01 | 5870–68–8 | 3-metylowalerianian etylu | 3679 | | 227–524–4 | 09.541 | | | |

09.542 | 09 | 3249–68–1 | 3-oksoheksanokarboksylan etylu | 3683 | | 221–835–9 | 09.542 | beta-ketoheksanokarboksylan etylu | | |

09.543 | 30 | 26446–31–1 | 5-hydroksydekanokarboksylan glycerylu | 3685 | 10648 | 247–699–0 | 09.543 | | | |

09.544 | 30 | 26446–32–2 | 5-hydroksydodekanokarboksy-lan glycerylu | 3686 | 10649 | 247–700–4 | 09.544 | | | |

09.545 | 09 | 61931–81–5 | mleczan heks-3-enylu | 3690 | 10681 | 263–337–4 | 09.545 | | 2-hydroksypropionian heks-3-enylu | |

09.546 | 01 | 58625–95–9 | 2-metylopent-(3 i 4)-enokarbo-ksylan heksylu | 3693 | | | 09.546 | | | |

09.547 | 05 | 66576–71–4 | 2-metylomaślan izopropylu | 3699 | | 266–411–4 | 09.547 | | | |

09.548 | 09 | 40348–72–9 | 2-hydroksy-4-metylowalerianian metylu | 3706 | | 254–883–4 | 09.548 | 2-hydroksyizokaprokarboksylan metylo | | |

09.549 | 01 | 2177–77–7 | 2-metylowalerianian metylu | 3707 | | 218–543–9 | 09.549 | 2-metylowalerianian metylu | | |

09.550 | 09 | 3682–42–6 | 2-okso-3-metylowalerianian metylu | 3713 | | | 09.550 | 2-keto-3-metylopentanokarboksylan metylu; 2-keto-3-metylowalerianian metylu; 3-metylo-2-oksowalerianian metylu; | | |

09.551 | 08 | 59259–38–0 | mleczan 1-mentylu | 3748 | | 261–678–3 | 09.551 | alfa-hydroksypropionian 5-metylo-2-(1-metylo-etylo)cykloheksylu; mleczan 1-p-mentan-3-ylu | | |

09.552 | 30 | 91052–69–6 | glycerid kwasu 3-oksodekanowego | 3767 | 10650 | 293–231–3 | 09.552 | beta-ketodekanokarboksylan glycerylu; mono-ester kwasu 3-oksodekanowego i glycerylu | | |

09.553 | 30 | 91052–70–9 | glycerid kwasu 3-oksododekano-wego | 3768 | 10651 | 293–232–9 | 09.553 | beta-ketododekanokarboksylan glycerylu; mono-ester kwasu 3-oksododekanowego i glycerylu | | |

09.554 | 30 | 91052–71–0 | glycerid kwasu 3-oksoheksadekanowego | 3769 | 10652 | 293–233–4 | 09.554 | beta-ketoheksadekanokarboksylan glycerylu; monoester kwasu 3-oksoheksadekanowego i glycerylu | | |

09.555 | 30 | 91052–72–1 | glycerid kwasu 3-oksoheksanowego | 3770 | 10653 | 293–235–5 | 09.555 | beta-ketoheksanokarboksylan glycerylu; diester kwasu 3-oksoheksanowego i glycerylu | | |

09.556 | 30 | 91052–68–5 | glycerid kwasu 3-oksoooktanowego | 3771 | 10654 | 293–230–8 | 09.556 | beta-ketooktanokarboksylan glycerylu; mono-ester kwasu 3-oksooktanowego i glycerylu | | |

09.557 | 30 | 91052–73–2 | glycerid kwasu 3-oksotetra-dekanowego | 3772 | 10655 | 293–236–0 | 09.557 | beta-ketotetradekanokarboksylan glycerylu; monoester kwasu 3-oksotetradekanowego i glycerylu | | |

09.558 | 09 | 108–59–8 | malonian dimetylowy | | 11754 | 203–597–8 | 09.558 | azelainian dimetylu | propanediokarboksylan dimetylu | |

09.559 | 04 | 67883–79–8 | 2-metylokrotonokarboksylan heks-3(cis)-enylu | 3931 | | 267–554–5 | 09.559 | tiglokarboksylan cis-3-heksenylu; 2-metylo-trans-2-butenokarboksylan cis-3-heksenylu; 2-metylokrotonokarboksylan (Z)-3-heksenylu | 2-metyloobut-2(trans)-enokarboksylan heks-3(cis)-enylu | |

09.560 | 23 | 121432–33–5 | anyżokarboksylan heks-3(cis)-enylu | | | | 09.560 | | (4-metoksy)-benzokarbo-ksylan heks-3(cis)-enylu | |

09.561 | 27 | 65405–76–7 | antranilan heks-3(cis)-enylu | 3925 | 10676 | 265–744–2 | 09.561 | 2-aminobenzokarboksylan (Z)-heksenylu; antranilan (Z)-heks-3-enylu; antranilan cis-3-heksenylu | 2-aminobenzokarbo-ksylan heks-3(cis)-enylu | |

09.562 | 04 | 56922–80–6 | mrówczan trans-3-heksenylu | 3353 | | 260–442–7 | 09.562 | | | 5 |

09.563 | 04 | 41519–23–7 | izomaślan heks-3(cis)-enylu | 3929 | 11783 | 255–424–0 | 09.563 | izobutanokarboksylan beta, gamma-heksenylu; izomaślan (Z)-heks-3-enylu; izomaślan cis-3-heksenylu | 2-metylopropionian heks-3(cis)-enylu | |

09.564 | 04 | 33467–74–2 | propionian heks-3(cis)-enylu | 3933 | 10683 | 251–533–2 | 09.564 | propionian beta, gamma-heksenylu; propionian (E)-heksa-2-enylu; propionian trans-2-heksenylu | | |

09.565 | 09 | 68133–76–6 | 2-oksopropionian heks-3-enylu | 3934 | 10684 | 268–703–7 | 09.565 | pirogronian heksa-3-enylu | | 5 |

09.566 | 04 | 65405–80–3 | but-2-enokarboksylan heks-3-enylu | | | 265–746–3 | 09.566 | | | 5 |

09.567 | 04 | 85554–69–4 | dekanokarboksylan heks-3-enylu | | | 287–601–3 | 09.567 | | | 5 |

09.568 | 04 | 53398–87–1 | heks-2-enokarboksylan heks-3-enylu | 3928 | | | 09.568 | | | 5 |

09.569 | 04 | 61444–41–5 | oktanokarboksylan heks-3-enylu | | | 262–799–4 | 09.569 | | | 5 |

09.570 | 23 | 65405–77–8 | salicylan heks-3-enylu | | 10685 | 265–745–8 | 09.570 | | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan heks-3-enylu | |

09.571 | 04 | 35852–46–1 | walerianian heks-3-enylu | 3936 | 10686 | 252–761–5 | 09.571 | pentanokarboksylan heks-3-enylu; pentano-karboksylan cis-3-heksenylu; walerianian cis-3-heksenylu; walerianian(Z)-heks-3-enylu | | 5 |

09.572 | 04 | 42125–17–7 | octan heks-4-enylu | | | | 09.572 | | | |

09.573 | 03 | 1516–17–2 | octan heksa-2,4-dienylu | | 10675 | 216–163–8 | 09.573 | | | |

09.574 | 01 | 629–70–9 | octan heksadec-1-ylu | | | 211–103–7 | 09.574 | octan cetylu | | |

09.575 | 04 | 61444–39–1 | heptanokarboksylan 3-heksenylu | | | 262–798–9 | 09.575 | | | 5 |

09.576 | 05 | 5953–49–1 | octan sec-heksylu | | 10840 | 227–716–8 | 09.576 | | octan 1-metylopentylu | |

09.577 | 05 | 6963–52–6 | maślan sec-heksylu | | | | 09.577 | | butanokarboksylan 1-metylopentylu | |

09.578 | 01 | 19089–92–0 | krotonokarboksylan heksylu | 3354 | 10688 | 240–997–1 | 09.578 | | but-2(trans)-enokarbo-ksylan heksylu | |

09.579 | 01 | 34316–64–8 | dodekanokarboksylan heksylu | | | 251–932–1 | 09.579 | | | |

09.580 | 09 | 20279–51–0 | mleczan heksylu | | | 243–676–4 | 09.580 | | 2-hydroksypropionian heksylu | |

09.581 | 23 | 6259–76–3 | salicylan heksylu | | 10695 | 228–408–6 | 09.581 | o-hydroksybenzokarboksylan n-heksylu | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan heksylu | |

09.582 | 01 | 42231–99–2 | tetradekanokarboksylan heksylu | | | 255–722–0 | 09.582 | | | |

09.583 | 01 | 1117–59–5 | walerianian heksylu | | 10696 | 214–248–4 | 09.583 | pentanokarboksylan heksylu | | |

09.584 | 08 | 85586–67–0 | izomaślan izobornylu | | | 287–872–8 | 09.584 | 2-metyloopropionian izobornylu | 2-metylopropionian 1,7,7-trimetylobicyklo[2.2.l]hept-2-ylu | |

09.585 | 02 | 2445–67–2 | 2-metylomaślan izobutylu | | 10710 | 219–492–5 | 09.585 | | 2-metylopropylu 2-metylobutanokarboksylan | |

09.586 | 02 | 97–86–9 | 2-metyloprop-2-enokarboksylan izobutylu | | | 202–613–0 | 09.586 | | 2-metyloprop-2-enokarbo-ksylan 2-metylopropylu | |

09.587 | 02 | 30673–38–2 | dekanokarboksylan izobutylu | | 10707 | 250–281–0 | 09.587 | | dekanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.588 | 02 | 37811–72–6 | dodekanokarboksylan izobutylu | | 10708 | 253–675–0 | 09.588 | | dodekanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.589 | 02 | 110–34–9 | heksadekanokarboksylan izobutylu | | 10715 | 203–758–2 | 09.589 | palmitynian izobutylu | heksadekanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.590 | 09 | 585–24–0 | mleczan izobutylu | | 10709 | 209–551–3 | 09.590 | | hydroksypropionian 2-metylopropylu 2– | |

09.591 | 02 | 30982–03–7 | nonanokarboksylan izobutylu | | 10713 | 250–411–6 | 09.591 | | nonanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.592 | 02 | 646–13–9 | octadekanokarboksylan izobutylu | | | 211–466–1 | 09.592 | stearynian izobutylu | oktadekanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.593 | 02 | 5461–06–3 | oktanokarboksylan izobutylu | | 10714 | 226–744–8 | 09.593 | | oktanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.594 | 02 | 25263–97–2 | tetradekanokarboksylan izobutylu | | 10712 | 246–765–6 | 09.594 | mirystynian izobutylu | tetradekanokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.596 | 02 | 10482–55–0 | 2-metylokrotonkarboksylan izopentylu | | | 233–985–2 | 09.596 | angelokarboksylan izoamylu | 2-metylobut-2(trans)-eno-karboksylan 3 metylo-butylu | |

09.597 | 02 | 25415–77–4 | but-2-enokarboksylan izopentylu | | | 246–958–5 | 09.597 | 2-butenokarboksylan izoamylu | but-2-enokarboksylan 3-metylobutylu | |

09.598 | 02 | 2306–91–4 | dekanokarboksylan izopentylu | | | 218–982–6 | 09.598 | | dekanokarboksylan 3-metylobutylu | |

09.599 | 02 | 109–25–1 | heptanokarboksylan izopentylu | | 10719 | 203–658–9 | 09.599 | | heptanokarboksylan 3-metylobutylu | |

09.600 | 02 | 81974–61–0 | heksadekanokarboksylan izopentylu | | 10723 | 279–864–8 | 09.600 | palmitynian izoamylu | heksadekanokarboksylan 3-metylobutylu | |

09.601 | 09 | 19329–89–6 | mleczan izopentylu | | 10720 | 242–966–8 | 09.601 | | 2-hydroksypropionian 3-metylobutylu | |

09.602 | 02 | 62488–24–8 | tetradekanokarboksylan izopentylu | | 10722 | 263–570–1 | 09.602 | mirystynian izoamylu | tetradekanokarboksylan 3-metylobutylu | |

09.603 | 05 | 6284–46–4 | krotonokarboksylan izopropylu | | 10729 | | 09.603 | | but-2(trans) enokarbo-ksylan izopropylu | |

09.604 | 05 | 2311–59–3 | dekanokarboksylan izopropylu | | 10730 | 219–001–4 | 09.604 | kaprynian izopropylu | | |

09.605 | 05 | 10233–13–3 | dodekanokarboksylan izopropylu | | | 233–560–1 | 09.605 | laurynian izopropylu | | |

09.606 | 05 | 142–91–6 | heksadekanokarboksylan izopropylu | | 10732 | 205–571–1 | 09.606 | palmitynian izopropylu | | |

09.608 | 05 | 5458–59–3 | oktanokarboksylan izopropylu | | 10731 | 226–721–2 | 09.608 | kaprylan izopropylu | | |

09.609 | 05 | 18362–97–5 | walerianian izopropylu | | | 242–235–3 | 09.609 | pentanokarboksylan izopropylu | | |

09.610 | 08 | 579–94–2 | octan 5-metylocykloheksyloetoksy 2-izopropylu | | | 209–448–3 | 09.610 | coryfin B | | |

09.611 | 23 | 59230–57–8 | octan 4-izopropylobenzylu | | | 261–671–5 | 09.611 | octan kuminylu | | |

09.612 | 04 | 25905–14–0 | octan lawandulylu | | | 247–327–7 | 09.612 | | octan 5-metylo-2-(1-metylenoetylo)heks-4-enylu | |

09.614 | 06 | 10471–96–2 | walerianian linalylu | | 10738 | 233–961–1 | 09.614 | pentanokarboksylan linalylu | pentanokarboksylan 1,5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enylu | |

09.615 | 07 | 28839–13–6 | octan p-menta-1-en-9-ylu | 3566 | 10748 | 249–266–1 | 09.615 | | | |

09.616 | 08 | 77341–67–4 | bursztynian mono-menta-3-ylu | 3810 | | | 09.616 | ester kwasu butanediowego i mono [5-metylo 2-(1-metylo-etylu)cykloheksylu], [1R-(1-alfa, 2-beta, 5-alfa)] | kwas 3-(5-metylo-2-izo-propylocyklohekso-oksy karbonylo) propionowy | |

09.617 | 06 | 58985–18–5 | octan p-menta-8-ylu | | | 261–543–9 | 09.617 | octan dihydro-alfa-terpinylu | | |

09.618 | 08 | 2230–90–2 | mrówczan mentylu | | 10751 | 218–768–2 | 09.618 | | mrówczan p-mentano-3-ylu | |

09.619 | 08 | 6070–16–2 | heksanokarboksylan mentylu | | | 228–007–6 | 09.619 | | heksanokarboksylan p-mentano-3-ylu | 5 |

09.620 | 15 | 26171–78–8 | fenylooctan mentylu | | | 247–498–8 | 09.620 | (-)fenylooctan mentylu | | |

09.621 | 25 | 89–46–3 | salicylan mentylu | | | 201–909–7 | 09.621 | 2-hydroksybenzoesan mentylu | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan p-menteno-3-ylu | |

09.622 | 01 | 598–98–1 | 2,2-dimetyloopropionian metylu | | 10790 | 209–959–1 | 09.622 | Piwalinian metylu | | |

09.623 | 23 | 4707–47–5 | 2,4-dihydroksy-3,6-dimetylobenzo-karboksylan metylu | | | 225–193–0 | 09.623 | | | |

09.624 | 01 | 6622–76–0 | 2-metylokrotonokarboksylan metylu | | | 229–575–8 | 09.624 | tiglokarboksylan metylo | 2-metylobut-2(trans)-enokarboksylan metylo | |

09.625 | 01 | 33603–30–4 | 2-metylopenta-3-enokarboksylan metylu | | | | 09.625 | | | |

09.626 | 09 | 600–22–6 | 2-oksopropionian metylu | | 10848 | 209–987–4 | 09.626 | pirogronian metylu | | |

09.627 | 09 | 139564–42–4 | 3-acetoksy-2-metyloomaślan metylu | | | | 09.627 | | | |

09.628 | 09 | 89422–42–4 | 3-acetoksymaślan metylu | | | | 09.628 | | | |

09.629 | 09 | 21188–60–3 | 3-acetoksyheksanokarboksylan metylu | | 10755 | 244–262–6 | 09.629 | | | |

09.630 | 01 | 924–50–5 | 3-metylobutano-2-karboksylan metylu | | | 213–107–4 | 09.630 | seneciokarboksylan metylu | | |

09.631 | 23 | 99–75–2 | 4-metylobenzokarboksylan metylu | | | 202–784–1 | 09.631 | p-toluilokarboksylan metylu | | |

09.632 | 09 | 35234–22–1 | 5-acetoksyheksanokarboksylan metylu | | 10756 | | 09.632 | | | |

09.633 | 09 | 101853–47–8 | 5-hydroksydekanokarboksylan metylu | | | | 09.633 | | | |

09.634 | 09 | 105–45–3 | acetooctan metylu | | | 203–299–8 | 09.634 | acetylo-octan metylu | 3-oksobutanokarboksylan metylu | |

09.635 | 01 | 96–33–3 | akrylan metylu | | 10759 | 202–500–6 | 09.635 | | prop-2-enokarboksylan metylu | |

09.636 | 01 | 623–43–8 | krotonokarboksylan metylu | | | 210–793–7 | 09.636 | ester metylowy kwasu 2-butenowego | but-2(trans)-enokarbo-ksylan metylu | |

09.637 | 01 | 2482–39–5 | dec-2-enokarboksylan metylu | | 11799 | 219–618–9 | 09.637 | | | |

09.638 | 01 | 7367–83–1 | dec-4-enokarboksylan metylu | | 10784 | 230–914–7 | 09.638 | | | 5 |

09.639 | 01 | 4493–42–9 | deca-2,4-dienokarboksylan metylu | 3859 | | 224–787–7 | 09.639 | | | |

09.640 | 01 | 1191–03–3 | deca-4,8-dienokarboksylan metylu | | 10782 | | 09.640 | | | |

09.641 | 01 | 6208–91–9 | dodec-2-enokarboksylan metylu | | 10792 | | 09.641 | | | |

09.642 | 01 | 107–31–3 | mrówczan metylu | | 10795 | 203–481–7 | 09.642 | | | |

09.643 | 01 | 1189–09–9 | geranokarboksylan metylu | | 10797 | 214–712–6 | 09.643 | | 3,7-dimetylo-2(trans), 6-oktadienokarboksylan metylu | |

09.644 | 09 | 27871–49–4 | mleczan metylu | | | 248–704–9 | 09.644 | | 2-hydroksypropionian metylu | 5 |

09.645 | 01 | 112–63–0 | linoleinian metylu | 3411 | 713 | 203–993–0 | 09.645 | oktadeca-9(cis), 12(cis)-dienokarboksylan metylu | | 5 |

09.646 | 01 | 301–00–8 | linolenkarboksylan metylu | 3411 | 714 | 206–102–3 | 09.646 | oktadeca-9(cis), 12(cis), 15(cis)-trienokarboksylan metylu | | 5 |

09.647 | 01 | 80–62–6 | metakrylan metylu | | | 201–297–1 | 09.647 | | 2-metylopropenokarbo-ksylan metylu | |

09.648 | 27 | 10072–05–6 | N, N-dimetyloantranilan metylu | | | 233–202–4 | 09.648 | | N, N-dimetylo-2-amino-benzokarboksylan metylu | |

09.649 | 27 | 2719–08–6 | N-acetyloantranilan metylu | | | 220–318–5 | 09.649 | | N-acetylu-2-amino-benzokarboksylan metylu | |

09.650 | 27 | 41270–80–8 | N-formyloantranilan metylu | | | 255–287–7 | 09.650 | | N-formylu-2-amino-benzokarboksylan metylu | |

09.651 | 01 | 112–61–8 | octadekanokarboksylan metylu | | 10849 | 203–990–4 | 09.651 | stearynian metylu | | |

09.652 | 01 | 112–62–9 | oleinian metylu | | 10836 | 203–992–5 | 09.652 | 9-oktadecenokarboksylan metylu | octadec-9-enokarboksylan metylu | |

09.653 | 01 | 1731–86–8 | undekanokarboksylan metylu | | 10854 | 217–053–2 | 09.653 | | | |

09.654 | 30 | 68227–51–0 | maślan 2-metylo-5-oksocyklo-pent-1-enylu | | 11787 | 269–363–2 | 09.654 | maślan metylocyklopentenolonu; maślan laktonu klonowego | | |

09.655 | 04 | 5205–07–2 | octan 3-metylobut-3-enylu | | | 225–996–6 | 09.655 | | | |

09.656 | 23 | 5205–12–9 | benzokarboksylan 3-metylobut-3-enylu | | | | 09.656 | | | |

09.657 | 05 | 626–38–0 | octan 1-metylobutylu | | 10761 | 210–946–8 | 09.657 | octan pent-2-ylu | | |

09.658 | 05 | 60415–61–4 | maślan 1-metylobutylu | 3893 | 10763 | 262–226–8 | 09.658 | maślan pent-2-ylu | | |

09.659 | 02 | 51115–64–1 | maślan 2-metylobutylu | | | 256–973–9 | 09.659 | | | |

09.660 | 02 | 55195–23–8 | dekanokarboksylan 2-metylobutylu | | 10765 | | 09.660 | | | |

09.661 | 02 | 35073–27–9 | mrówczan 2-metylobutylu | | | 252–343–2 | 09.661 | | | |

09.662 | 02 | 2601–13–0 | heksanokarboksylan 2-metylobutylu | | 10768 | 220–005–3 | 09.662 | | | |

09.663 | 02 | 2445–69–4 | izomaślan 2-metylobutylu | | 10770 | 219–493–0 | 09.663 | ester 2-metylobutylowy kwasu 2-metylopropionowego; | 2-metylopropionian 2-metylobutylu | |

09.664 | 02 | 67121–39–5 | oktanokarboksylan 2-metylobutylu | | 10776 | | 09.664 | | | |

09.665 | 02 | 2438–20–2 | propionian 2-metylobutylu | | 10778 | 219–449–0 | 09.665 | | | |

09.666 | 02 | 93805–23–3 | tetradekanokarboksylan 2-metylobutylu | | 10774 | 298–506–1 | 09.666 | mirystynian metylobutylu | | |

09.669 | 06 | 1118–39–4 | octan myrcenylu | | 10857 | 214–262–0 | 09.669 | | octan 7-metylo-3-metyleno-okt-1-en-7-ylu | |

09.670 | 07 | 29021–36–1 | octan myrtanylu | | | 249–371–2 | 09.670 | | octan (6,6-dimetylo-bicyklo [3.1.1]heptan-2-ylu)metylo | |

09.671 | 06 | 56001–43–5 | octan nerolidylu | | 10862 | 259–941–2 | 09.671 | | octan 1,5,9-trimetylo-1-winylo-4 (cis), 8 decadienylu | |

09.672 | 04 | 13049–88–2 | octan non-3-enylu | | | | 09.672 | | | |

09.673 | 04 | 76238–22–7 | octan non-6-enylu | | | 278–397–7 | 09.673 | | | 5 |

09.674 | 04 | 76649–26–8 | octan nona-3,6-dienylu octan | | | 278–519–9 | 09.674 | | | |

09.676 | 05 | 2051–50–5 | octan sec-oktylu | | 10799 | 218–123–5 | 09.676 | | octan 1-metyloheptylu | |

09.677 | 01 | 4887–30–3 | heksanokarboksylan oktylu | | 10865 | 225–499–4 | 09.677 | | | |

09.678 | 03 | 74298–89–8 | heksanokarboksylan pent-2-enylu | | | 277–808–7 | 09.678 | | | 5 |

09.679 | 01 | 68039–26–9 | 2-metyloomaślan pentylu | | 10875 | 268–244–2 | 09.679 | 2-metyloomaślan amylu | | |

09.680 | 01 | 7785–63–9 | 2-metyloizokrotonokarboksylan pentylu | | | 232–083–6 | 09.680 | angelkarboksylan amylu | 2-metylobut-2(cis)-eno karboksylan pentylu | |

09.681 | 01 | 5350–03–8 | dodekanokarboksylan pentylu | | | 226–319–7 | 09.681 | dodekanokarboksylan amylu | | |

09.682 | 01 | 31148–31–9 | heksadekanokarboksylan pentylu | | | 250–487–0 | 09.682 | palmitynian amylu | | |

09.683 | 09 | 6382–06–5 | mleczan pentylu | | | 228–974–4 | 09.683 | | 2-hydroksypropionian pentylu | |

09.684 | 15 | 64181–20–0 | krotonokarboksylan fenetylu | | 10880 | | 09.684 | | but-2(trans)-enokarbo-ksylan fenyloetylu | |

09.685 | 15 | 61810–55–7 | dekanokarboksylan 2-fenetylu | | 10881 | 263–237–0 | 09.685 | kaprynian fenetylu | | |

09.686 | 15 | 10138–63–3 | mleczan fenetylu | | | | 09.686 | | 2-hydroksypropionian 2-fenyloetylu | |

09.687 | 15 | 23511–70–8 | maślan 2-fenoksyetylu | | | 245–705–6 | 09.687 | | | |

09.688 | 25 | 122–79–2 | octan fenylu | 3958 | 10878 | 204–575–0 | 09.688 | (acetyloksy) benzen; acetal fenolu; acetoksybenzen | | |

09.689 | 25 | 118–55–8 | salicylan fenylu | 3960 | 11814 | 204–259–2 | 09.689 | Salol; 2-hydroksybenzokarboksylan fenylu | o-hydroksybenzokarbo-ksylan fenylu | |

09.690 | 22 | 7402–29–1 | maślan 3-fenylopropylowy | | | 231–005–8 | 09.690 | | | |

09.691 | 03 | 10236–16–5 | octan fitolu | | | 233–565–9 | 09.691 | | octan 3,7,11,15-tetra-metyloheksadec-2-enylu | 5 |

09.692 | 03 | 1191–16–8 | octan prenylu | | 11796 | 214–730–4 | 09.692 | | octan 3-metylobut-2-enylu | |

09.693 | 23 | 5205–11–8 | benzokarboksylan prenylu | | | 225–998–7 | 09.693 | | benzokarboksylan 3-metylobut-2-enylu | |

09.694 | 03 | 68480–28–4 | mrówczan prenylu | | | 270–906–0 | 09.694 | | mrówczan 3-metylobut-2-enylu | |

09.695 | 03 | 76649–23–5 | izomaślan prenylu | | | 278–516–2 | 09.695 | | 2-metylopropionian 3-metylobut-2-enylu | |

09.696 | 23 | 68555–58–8 | salicylan prenylu | | | 271–434–8 | 09.696 | | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan 3-metylobut-2-enylu | |

09.698 | 01 | 37064–20–3 | 2-metylomaślan propylu | | 10891 | 253–329–9 | 09.698 | | | |

09.699 | 01 | 10352–87–1 | krotonokarboksylan propylu | | | 233–768–2 | 09.699 | | but-2(trans)-enokarbo-ksylan propylu | |

09.700 | 01 | 30673–60–0 | dekanokarboksylan propylu | | | 250–283–1 | 09.700 | kaprynian propylu | | |

09.701 | 15 | 7493–74–5 | fenoksyoctan allilu | 2038 | 228 | 231–335–2 | 09.701 | acetkarboksylan P. A.; fenoksyoctan 2-propenylu | | |

09.702 | 15 | 4606–15–9 | fenylo-octan propylu | 2955 | 229 | 225–012–5 | 09.702 | alfa-tolukarboksylan propylu; alfa-toluokarbo-ksylan propylu | | |

09.703 | 15 | 122–45–2 | fenylo-octan oktylu | 2812 | 230 | 204–545–7 | 09.703 | alfa-tolukarboksylan oktylu | | |

09.704 | 15 | 102–22–7 | fenylo-octan geranylu | 2516 | 231 | 203–014–7 | 09.704 | alfa-toluokarboksylan geranylu; fenylo-octan trans-3,7-dimetyloo-2,6-octadien-1-ylu | fenylo-octan 3,7dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.705 | 23 | 102–16–9 | fenylo-octan benzylu | 2149 | 232 | 203–008–4 | 09.705 | alfa-toluokarboksylan benzylu; ester benzylowy kwasu fenylooctowego; 2-fenyloetanokarbo-ksylan benzylu | | |

09.706 | 23 | 102–17–0 | fenylo-octan anisylu | 3740 | 233 | 203–010–5 | 09.706 | fenylo-octan 4-metoksybenzylu; alfa-toluokarboksylan anisylu; fenylooctan p-metoksybenzylu; ester p-metoksybenzylowy kwasu fenylo-octowego | | |

09.707 | 15 | 102–20–5 | fenylo-octan fenetylu | 2866 | 234 | 203–013–1 | 09.707 | fenylo-octan fenyloetylu; alfa-toluokarboksylan fenetylu; alfa-tolukarboksylan 2-fenyloetylu; fenylo-octan 2-fenyloetylu | | |

09.708 | 22 | 7492–65–1 | fenylo-octan cynamylu | 2300 | 235 | 231–322–1 | 09.708 | fenylo-octan 3-fenylu-2-propen-1-ylu; alfa-tolukarboksylan cynamylu; fenylo-octan 3-fenyloallilu | fenylo-octan 3-fenyloprop-2-enylu | |

09.709 | 15 | 101–94–0 | fenylo-octan p-tolilu | 3077 | 236 | 202–990–1 | 09.709 | alfa-toluokarboksylan p-krezylu; fenylo-octan p-krezylu; alfa-toluokarboksylan p-tolilu | fenylo-octan 4-metylofenylu | |

09.710 | 17 | 120–24–1 | fenylo-octan izoeugenylu | 2477 | 237 | 204–381–6 | 09.710 | fenylo-octan 2-metoksy-4-fenylu; fenylo-octan 4-propenylogwajacylu; alfa-toluokarboksylan izoeugenylu | fenylo-octan 2-metoksy-4-(prop-1-enylu) | |

09.711 | 25 | 4112–89–4 | fenylo-octan gwajacylu | 2535 | 238 | 223–898–8 | 09.711 | octan o-metylokatecholu; fenylo-octan gwajakolu; fenylo-octan o-metoksyfenylu | 2-metoksyfenylu fenylo-octan | |

09.712 | 15 | 1323–75–7 | fenylo-octan santalylu | 3008 | 239 | 215–358–5 | 09.712 | fenylo-octan alfa-santalylu; fenylo-octan beta-santalylu; alfa-tolukarboksylan santalylu | | 4 |

09.713 | 23 | 121–98–2 | 4-metoksybenzokarboksylan metylu | 2679 | 248 | 204–513–2 | 09.713 | p-metoksybenzokarboksylan metylo; p-aniso-karboksylan metylo; anisokarboksylan metylu | | |

09.714 | 23 | 94–30–4 | 4-metoksybenzokarboksylan etylu | 2420 | 249 | 202–320–8 | 09.714 | p-metoksybenzokarboksylan etylu; etylu p-anisokarboksylan; etylu anisokarboksylan | | |

09.715 | 27 | 134–20–3 | antranilan metylu | 2682 | 250 | 205–132–4 | 09.715 | o-aminobenzokarboksylan metylo; o-amino-benzokarboksylan metylo | 2-aminobenzoesan metylu | |

09.716 | 27 | 87–25–2 | antranilan etylu | 2421 | 251 | 201–735–1 | 09.716 | o-aminobenzokarboksylan etylu | 2-aminobenzoesan etylu | |

09.717 | 27 | 7756–96–9 | antranilan butylu | 2181 | 252 | 231–816–7 | 09.717 | 2-aminobenzokarboksylan butylu; o-amino-benzokarboksylan butylu | 2-aminobenzokarbo-ksylan butylu | |

09.718 | 27 | 7779–77–3 | antranilan izobutylu | 2182 | 253 | 231–938–0 | 09.718 | 2-aminobenzokarboksylan izobutylu; o-amino-benzokarboksylan izobutylu | 2-aminobenzokarbo-ksylan 2-metylopropylu | |

09.719 | 27 | 7493–63–2 | antranilan allilu | 2020 | 254 | 231–331–0 | 09.719 | o-aminobenzokarboksylan allilu; 2-aminobenzo-karboksylan 2-propenylu; antranilan 2-propenylu | 2-aminobenzokarbo-ksylan allilu | |

09.721 | 06 | 7149–26–0 | antranilan linalylu | 2637 | 256 | 230–472–5 | 09.721 | o-aminobenzokarboksylan linalylu; 2-amino-benzokarboksylan 3,7-dimetylo-1,6-octadien-3-ylu; 2-aminobenzokarboksylan linalylu | 2-amino-benzokarbo-ksylan l, 5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enylu | |

09.722 | 27 | 7779–16–0 | antranilan cykloheksylu | 2350 | 257 | 231–920–2 | 09.722 | | 2-aminobenzokarbo-ksylan cykloheksylu | |

09.723 | 15 | 133–18–6 | antranilan fenetylu | 2859 | 258 | 205–098–0 | 09.723 | antranilan 2-fenyloetylu; o-aminobenzokarbo-ksylan beta-fenyloetylu | 2-aminobenzokarbo-ksylan 2-fenyloetylu | |

09.724 | 06 | 14481–52–8 | antranilan alfa-terpinylu | 3048 | 259 | | 09.724 | antranilan p-menta-1-en-8-ylu; 2-aminobenzo-karboksylan p-menta-1-en-8-ylu; o-aminobenzo-karboksylan terpinylu | 2-aminobenzokarboksylan p-menta-1-en-8-ylu | |

09.725 | 23 | 93–58–3 | benzokarboksylan metylu | 2683 | 260 | 202–259–7 | 09.725 | benzenkarboksykarboksylan metylo | | |

09.726 | 23 | 93–89–0 | benzokarboksylan etylu | 2422 | 261 | 202–284–3 | 09.726 | benzenokarboksykarboksylan etylu; benzeno-karboksykarboksylan etylu | | |

09.727 | 23 | 120–51–4 | benzokarboksylan benzylu | 2138 | 262 | 204–402–9 | 09.727 | ester benzylowy kwasu benzoesowego; benzeno-karboksykarboksylan benzylu; fenylomrówczan benzylu | | |

09.728 | 22 | 10031–93–3 | etylu4-aminobenzoesan | 2453 | 307 | | 09.728 | ester etylowy kwasu 4-metylobutanowego; 4-fenylo-butanokarboksylan etylu; | | |

09.729 | 22 | 2046–17–5 | 4-fenylomaślan metylu | 2739 | 308 | 218–067–1 | 09.729 | gamma-fenylomaślan metylu | | |

09.730 | 22 | 103–36–6 | cinnamkarboksylan etylu | 2430 | 323 | 203–104–6 | 09.730 | beta-fenyloakrylokarboksylan etylu; trans-cinnamkarboksylan etylu; 3-fenylopropeno-karboksylan etylu; fenyloakrylokarboksylan etylu | 3-fenyloprop-2-enokarboksylan etylu | |

09.731 | 22 | 7778–83–8 | cinnamokarboksylan propylu | 2938 | 324 | 231–916–0 | 09.731 | 3-fenylopropenokarboksylan n-propylu; beta-fenyloakrylokarboksylan n-propylu | 3-fenyloprop-2-enokarboksylan propylu | |

09.732 | 22 | 7780–06–5 | cinnamkarboksylan izopropylu | 2939 | 325 | 231–949–0 | 09.732 | cinnamkarboksylan izopropylu; 3-fenylo-propenokarboksylan izopropylu; 3-fenylo-propenokarboksylan 1-metyloetylu | 3-fenyloprop-2-eno karboksylan izopropylu | |

09.733 | 22 | 538–65–8 | cinnamkarboksylan butylu | 2192 | 326 | 208–699–6 | 09.733 | 3-fenylopropenokarboksylan butylu; beta-fenyloakrylokarboksylan butylu; fenyloakrylo-karboksylan butylu; ester butylowy kwasu cynamonowego | 3-fenyloprop-2-eno-karboksylan butylu | |

09.734 | 22 | 122–67–8 | cinnamkarboksylan izobutylu | 2193 | 327 | 204–564–0 | 09.734 | 2-metylopropylu beta-fenyloakrylokarboksylan; 2-metylopropylu 3-fenylopropenokarboksylan; beta-fenyloakrylokarboksylan izobutylu | 3-fenyloprop-2-enokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.735 | 22 | 3487–99–8 | cinnamkarboksylan pentylu | | 328 | 222–478–1 | 09.735 | cinnamkarboksylan amylu; ester amylowy kwasu cynamonowego; 3-fenyloprop-2-eno-karboksylan pentylu | 3-fenyloprop-2-eno-karboksylan pentylu | |

09.736 | 06 | 78–37–5 | cinnamkarboksylan linalylu | 2641 | 329 | 201–110–3 | 09.736 | cinnamkarboksylan 3,7-dimetylo-1,6-octadien-3-ylu; 3-fenylopropenokarboksylan linalylu; beta-fenyloakrylokarboksylan 3,7-dimetyl o-1,6-octadien-3-ylu | 3-fenyloprop-2-eno-karboksylan l, 5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enylu | |

09.737 | 06 | 10024–56–3 | cinnamkarboksylan terpinylu | 3051 | 330 | 233–023–1 | 09.737 | 3-fenylopropenokarboksylan terpinylu; terpinylu beta-fenyloakrylokarboksylan | cinnamkarboksylan p-menta-1-en-8-ylu | 5 |

09.738 | 23 | 103–41–3 | cinnamkarboksylan benzylu | 2142 | 331 | 203–109–3 | 09.738 | Cynamonian benzylu; beta-fenyloakrylokarboksylan benzylu; ester fenylometylowy kwasu 2-propenylowego | 3-fenyloprop-2-enokarbo-ksylan benzylu | |

09.739 | 22 | 122–69–0 | cinnamkarboksylan cynamylu | 2298 | 332 | 204–566–1 | 09.739 | Styracin; cinnamkarboksylan fenyloallilu; fenylo-propenokarboksylan 3-fenylu-2-propen-1-ylu | fenyloprop-2-enokarbo-ksylan 3-fenyloprop-2-enylu | |

09.740 | 22 | 103–26–4 | cinnamkarboksylan metylu | 2698 | 333 | 203–093–8 | 09.740 | 3-fenylopropenokarboksylan metylo; metylo 3-fenyloprop-2-enokarboksylan | 3-fenyloprop-2-eno-karboksylan metylu | |

09.741 | 22 | 1866–31–5 | cinnamokarboksylan allilu | 2022 | 334 | 217–477–8 | 09.741 | beta-fenyloakrylokarboksylan allilu; cinnamo-karboksylan propenylu; 3-fenylopropenokarbo-ksylan allilu; beta-fenyloakrylokarboksylan allilu | 3-fenyloprop-2-enokarbo-ksylan allilu | |

09.742 | 22 | 7779–65–9 | cinnamokarboksylan izopentylu | 2063 | 335 | 231–931–2 | 09.742 | izocinnamokarboksylan pentylu; cinnamokarbo-ksylan izoamylu; 3-fenylopropenokarboksylan izopentylu; beta-fenyloakrylokarboksylan izopentylu | 3-fenyloprop-2-enokarbo-ksylan 3-metylobutylu | |

09.743 | 15 | 103–53–7 | cinnamokarboksylan fenetylu | 2863 | 336 | 203–120–3 | 09.743 | cinnamkarboksylan benzylokarbinylu; cinnamkarboksylan benzylokarbinylu; 3-fenylo-propenokarboksylan 2-fenyloetylu; beta-fenylo-akrylokarboksylan beta-fenetylu | 3-fenyloprop-2-enokarbo-ksylan fenetylu | |

09.744 | 22 | 7779–17–1 | cinnamokarboksylan cykloheksylu | 2352 | 337 | 231–921–8 | 09.744 | 3-fenylopropenokarboksylan cykloheksylu; beta-fenyloakrylokarboksylan cykloheksylu; 3-fenylo prop-2-enokarboksylan cykloheksylu | 3-fenyloprop-2-enokarboksylan cykloheksylu | |

09.745 | 22 | 122–68–9 | cinnamokarboksylan 3-fenylo-propylowy | 2894 | 338 | 204–565–6 | 09.745 | cinnamkarboksylan hydrocynnamylu; cinnamo-karboksylan fenylopropylowy; 3-fenylopropeno-karboksylan hydrocynnamylu; beta-fenylo-akrylokarboksylan 3-fenylopropylowy | 3-fenyloprop-2-enokarbo-ksylan 3-fenylo-propylowy | |

09.746 | 22 | 103–25–3 | 3-fenylopropionian metylo | 2741 | 427 | 203–092–2 | 09.746 | hydrocinnamkarboksylan metylu; dihydrocinnamkarboksylan metylu | | |

09.747 | 22 | 2021–28–5 | 3-fenylopropionian etylu | 2455 | 429 | 217–966–6 | 09.747 | hydrocinnamkarboksylan etylu; etylu dihydrocinnamkarboksylan | | |

09.748 | 23 | 118–61–6 | salicylan etylu | 2458 | 432 | 204–265–5 | 09.748 | eter salicylowy; ester etylowy kwasu salicylowego | 2-hydroksybenzoesan etylu | |

09.749 | 23 | 119–36–8 | salicylan metylu | 2745 | 433 | 204–317–7 | 09.749 | | 2-hydroksybenzoesan metylu | |

09.750 | 23 | 87–19–4 | salicylan izobutylu | 2213 | 434 | 201–729–9 | 09.750 | salicylan 2-metylo-1-propylu; o-hydroksy-benzokarboksylan 2-metylopropylu; salicylan butylu; o-hydroksybenzokarboksylan izobutylu | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan 2-metylopropylu | |

09.751 | 23 | 87–20–7 | salicylan izopentylu | 2084 | 435 | 201–730–4 | 09.751 | o-hydroksybenzokarboksylan izopentylu; ester izopentylowy kwasu salicylowego; o-hydroksy-benzokarboksylan izoamylu; salicylan 3-metylobutylu | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan 3-metylobutylu | |

09.752 | 23 | 118–58–1 | salicylan benzylu | 2151 | 436 | 204–262–9 | 09.752 | ester fenylometylowy kwasu 2-hydroksybenzo-esowego; o-hydroksybenzokarboksylan benzylu; ester benzylowy kwasu salicylowego | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan benzylu | |

09.753 | 15 | 87–22–9 | salicylan fenetylu | 2868 | 437 | 201–732–5 | 09.753 | salicylan 2-fenyloetylu; 2-hydroksybenzokarbo-ksylan benzyluokarbinylu; salicylan benzylo-karbinylu | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan 2-fenyloetylu | |

09.754 | 23 | 94–26–8 | 4-hydroksybenzokarboksylan butylu | 2203 | 525 | 202–318–7 | 09.754 | p-hydroksy benzokarboksylan butylu; parasept butylu; ester butylowy kwasu p-hydroksybenzo-esowego | | 4 |

09.755 | 23 | 94–46–2 | benzokarboksylan izopentylu | 2058 | 562 | 202–334–4 | 09.755 | benzokarboksylan izoamylu; benzokarboksylan izopentylu; benzokarboksylan izoamylu; fenylometanokarboksylan izopentylu | benzokarboksylan 3-metylobutylu | |

09.756 | 15 | 94022–06–7 | fenylo-octan izobornylu | | 566 | 301–499–0 | 09.756 | fenylo-octan ekso-2-bornylu | fenylo-octan 1,7,7-tri-metylo-bicyklo [2.2.l]hept-2-ylu | |

09.757 | 23 | 120–50–3 | benzokarboksylan izobutylu | 2185 | 567 | 204–401–3 | 09.757 | fenylometanokarboksylan izobutylu | benzokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.758 | 15 | 3549–23–3 | p-tert-butylufenylo-octan metylu | 2690 | 577 | 222–602–4 | 09.758 | | fenylo-octan metylo 4-(1,1-dimetyloetylu) | |

09.761 | 15 | 5137–52–0 | fenylo-octan pentylu | | 612 | 225–895–7 | 09.761 | fenylo-octan amylu | | |

09.762 | 23 | 2050–08–0 | salicylan pentylu | | 613 | 218–080–2 | 09.762 | o-hydroksybenzokarboksylan izoamylu; salicylan izoamylu | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan pentylu | |

09.763 | 23 | 2052–14–4 | salicylan butylu | 3650 | 614 | 218–142–9 | 09.763 | (2-hydroksy-fenylo)-metanokarboksylan butylu | 2-hydroksybenzokarbo-ksylan butylu | |

09.764 | 27 | 38446–21–8 | N-etyloantranilan etylu | | 629 | 253–935–3 | 09.764 | | N-etylo-2-aminobenzo-karboksylan etylu | |

09.765 | 27 | 35472–56–1 | N-metylooantranilan etylu | | 632 | | 09.765 | | N-metylo-2-aminobenzo-karboksylan etylu | |

09.766 | 18 | 531–26–0 | benzokarboksylan eugenylu | 2471 | 636 | 208–504–4 | 09.766 | benzoiloeugenol; benzokarboksylan eugenolu | benzokarboksylan 4-allilo-2-metoksyfenylu | |

09.767 | 23 | 94–48–4 | benzokarboksylan geranylu | 2511 | 639 | 202–337–0 | 09.767 | benzokarboksylan geraniolu; benzokarboksylan trans-3,7-dimetyloo-2,6-octadien-1-ylu– | benzokarboksylan 3,7-dimetylo-okta-2 (trans), 6-dienylu | |

09.768 | 23 | 6789–88–4 | benzokarboksylan heksylu | 3691 | 645 | 229–856–5 | 09.768 | benzokarboksylan n-heksylu; fenylometano-karboksylan heksylu | | |

09.769 | 27 | 65505–24–0 | N-metyloantranilan izobutylu | | 649 | 265–798–7 | 09.769 | | N-metylo-2-aminobenzo-karboksylan 2-metylo-propylu | |

09.770 | 23 | 939–48–0 | benzokarboksylan izopropylu | 2932 | 652 | 213–361–6 | 09.770 | benzokarboksylan izopropylu; benzokarbo-ksylan 1-metyloetylu | | |

09.771 | 06 | 126–64–7 | benzokarboksylan linalylu | 2638 | 654 | 204–796–2 | 09.771 | benzokarboksylan Linaloolu; benzokarbo-ksylan 3,7-dimetylo-1,6-octadien-3-ylu | benzokarboksylan l, 5-dimetylo-1-winyloheksa-4-enylu | |

09.772 | 06 | 7143–69–3 | fenylo-octan linalylu | 3501 | 655 | 230–444–2 | 09.772 | alfa-toluokarboksylan linalylu; fenylo-octan 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ylu; alfa-tolukarboksylan linalylu | fenyloacetokarboksylan l, 5-dimetylo-1-winylo-heksa-4-enylu | |

09.774 | 15 | 94–47–3 | benzokarboksylan fenetylu | 2860 | 667 | 202–336–5 | 09.774 | benzokarboksylan 2-fenylokarbinylu; benzylokarbinylu benzokarboksylan | | |

09.776 | 23 | 2315–68–6 | benzokarboksylan propylu | 2931 | 677 | 219–020–8 | 09.776 | fenylometanokarboksylan propylu | | |

09.779 | 23 | 136–60–7 | benzokarboksylan butylu | | 740 | 205–252–7 | 09.779 | benzokarboksylan n-butylu | | |

09.780 | 22 | 5320–75–2 | benzokarboksylan cinnamylu | | 743 | 226–180–2 | 09.780 | benzokarboksylan 3-fenyloallilu | benzokarboksylan 3-fenyloprop-2-enylu | |

09.781 | 27 | 85–91–6 | N-metyloantranilan metylu | 2718 | 756 | 201–642–6 | 09.781 | antranilan dimetylu; 2-metyloaminobenzo-karboksylan metylu; metylo 2-metyloamino-benzokarboksylan; metylu o-metyloamino-benzokarboksylan | N-metylo-2-aminobenzo-karboksylan metylu | |

09.782 | 22 | 10032–08–3 | cinnamkarboksylan heptylu | 2551 | 2104 | | 09.782 | beta-fenyloakrylokarboksylan heptylu;-3-fenylopropenokarboksylan heptylu | 3-fenyloprop-2-enokarbo-ksylan heptylu | |

09.783 | 15 | 101–41–7 | fenylo-octan metylu | 2733 | 2155 | 202–940–9 | 09.783 | alfa-tolukarboksylan metylu; alfa-toluokarbo-ksylan metylu | | |

09.784 | 15 | 101–97–3 | fenylo-octan etylu | 2452 | 2156 | 202–993–8 | 09.784 | alfa-tolukarboksylan etylu; ester etylowy kwasu alfa-toluenowego; alfa-tolukarboksylan etylu | | |

09.785 | 15 | 139–70–8 | fenylo-octan cytronellalu | 2315 | 2157 | 205–373–5 | 09.785 | fenylo-octan 3,7-dimetylo-6-okten-1-ylu; alfa-toluokarboksylan cytronellalu | fenylo-octan 3,7-dimetyloo-oct-6-enylu | |

09.786 | 15 | 4861–85–2 | fenylo-octan izopropylu | 2956 | 2158 | 225–468–5 | 09.786 | alfa-toluokarboksylan izopropylu | | |

09.787 | 15 | 122–43–0 | fenylo-octan butylu | 2209 | 2159 | 204–543–6 | 09.787 | alfa-toluokarboksylan butylu | | |

09.788 | 15 | 102–13–6 | fenylo-octan izobutylu | 2210 | 2160 | 203–007–9 | 09.788 | alfa-tolukarboksylan izobutylu | fenylo-octan 2-metylopropylu | |

09.789 | 15 | 102–19–2 | fenylo-octan 3-metylobutylu | 2081 | 2161 | 203–012–6 | 09.789 | fenylo-octan izoamylu; fenylo-octan izopentylu; alfa-tolukarboksylan izoamylu | | |

09.790 | 03 | 1797–74–6 | fenylo-octan allilu | 2039 | 2162 | 217–281–2 | 09.790 | alfa-tolukarboksylan allilu; fenylo-octan 2-propenylu | | |

09.791 | 15 | 10486–14–3 | fenylo-octan rodinylu | 2985 | 2163 | 234–003–5 | 09.791 | fenylo-octan alfa-cytronellalu; fenylo-octan 3,7-dimetylo-7-octen-1-ylu; alfa-toluo-karbo-ksylan rodinylu | 2-fenylo-octan 3,7-dimetylo-oct-7-enylu | 5 |

09.796 | 23 | 606–45–1 | 2-metoksybenzokarboksylan metylu | 2717 | 2192 | 210–118–6 | 09.796 | ester metylowy kwasu o-metoksybenzoesowego; salicylan dimetylu; o-aniskarboksylan metylu; eter o-metylowy salicylanu metylu | | |

09.797 | 15 | 67028–40–4 | (p-toliloksy)octan etylu | 3157 | 2243 | 266–554–2 | 09.797 | krezoksyoctan etylu | (4-metyloofenoksy)octan etylu | |

09.798 | 23 | 617–05–0 | wanillokarboksylan etylu | | 2302 | 210–503–9 | 09.798 | | 4-hydroksy-3-metoksy-benzokarboksylan etylu | |

09.799 | 23 | 3943–74–6 | wanillokarboksylan metylu | | 2305 | 223–525–9 | 09.799 | | 4-hydroksy-3-metoksy-benzokarboksylan metylu | |

09.801 | 27 | 63449–68–3 | antranilan 2-naftylu | 2767 | 11862 | 264–155–8 | 09.801 | o-aminobenzokarboksylan 2-naftylu | 2-aminobenzokarboksylan naft-2-ylu | |

09.802 | 22 | 2983–36–0 | 2-etylo-3-fenylopropionian etylu | 3341 | 10587 | 221–042–8 | 09.802 | alfa-etylodihydrocinnamokarboksylan etylu; maślan etylobenzylu; 2-etylodihydrocinnamo-karboksylan etylu | | |

09.803 | 23 | 19224–26–1 | dibenzokarboksylan glikolu propylenowego | 3419 | 10890 | 242–894–7 | 09.803 | dibenzokarboksylan 1,2-propanediolu | dibenzokarboksylan propan-1,2-diylu | |

09.804 | 15 | 5421–17–0 | fenylo-octan heksylu | 3457 | 10694 | 226–537–2 | 09.804 | alfa-toloakarboksylan heksylu; ester heksylowy kwasu fenylo-octowego | | |

09.805 | 15 | 42436–07–7 | fenylo-octan heks-3(cis)-enylu | 3633 | 10682 | 255–826–6 | 09.805 | alfa-tolukarboksylan beta, gamma-heksenylu; alfa-tolukarboksylan 3-heksenylu; alfa-toloa-karboksylan beta, gamma-heksenylu; fenylo-octan cis-heksenylu | | |

09.806 | 23 | 25152–85–6 | benzokarboksylan heks-3-enylu | 3688 | 11778 | 246–669–4 | 09.806 | benzokarboksylan 3-heksen-1-olu | | 5 |

09.807 | 25 | 617–01–6 | salicylan o-tolilu | 3734 | | 210–500–2 | 09.807 | 2-hydroksybenzokarboksylan 2-metylofenylu; salicylan o-krezylu | benzokarboksylan 2-hydroksy-2-metylofenylu | |

09.808 | 06 | 134–28–1 | octan guaiylu | | 10659 | 205–135–0 | 09.808 | octan gwajolu; octan drewna gwajakowego; octan gwajakowy | 6,10-dimetylo-3-(1-metylo etyloa-octan)-bicyklo [5.3.0]dec-1(7)-en | 5 |

09.809 | 07 | 15111–97–4 | octan p-menta-1,8(10)-dien-9-ylu | | 10743 | 239–164–5 | 09.809 | octan limonen-9-ylu | | |

09.811 | 23 | 20665–85–4 | izomaślan waniliny | 3754 | | 243–956–6 | 09.811 | aldehyd 4-izobutyrylo-m-anyżowy; aldehyd 3-metoksy-4-izobutyrylobenzylowy; 2-metylo-propionian 4-formylo-2-metoksy-fenylu | 2-metylopropanokarbo-ksylan 4-formylo-2-metoksyfenylu | |

09.812 | 23 | 614–33–5 | tribenzokarboksylan glycerylu | 3398 | 10656 | 210–379–6 | 09.812 | | tribenzokarboksylan propanotri-1,2,3-ylu | 4 |

09.813 | 01 | 3681–78–5 | dodekanokarboksylan propylu | | | 222–961–7 | 09.813 | laurynian propylu | | |

09.814 | 01 | 2239–78–3 | heksadekanokarboksylan propylu | | 10893 | 218–803–1 | 09.814 | palmitynian propylu | | |

09.815 | 09 | 616–09–1 | mleczan propylu | | | 210–464–8 | 09.815 | | 2-hydroksypropionian propylu | |

09.816 | 01 | 624–13–5 | oktanokarboksylan propylu | | 10892 | 210–830–7 | 09.816 | kaprylan propylu | | |

09.817 | 15 | 10521–96–7 | octan styrylu | | | 234–065–3 | 09.817 | | 2-fenyluetenylu octan | |

09.818 | 03 | 29548–30–9 | octan 3,7,11-trimetylododeka-2,6,1 0-trienylu | | | 249–689–1 | 09.818 | octan farnezylu | | |

09.819 | 02 | 58430–94–7 | octan 3,5,5-trimetyloheksylu | | | 261–245–9 | 09.819 | | | |

09.820 | 01 | 1731–81–3 | octan undecylu | | 10906 | 217–051–1 | 09.820 | | | |

09.821 | 08 | 117–98–6 | octan wetiwerylu | | 11887 | 204–225–7 | 09.821 | octan wetiwerowy | octan 2,6-dimetylo-9-(1-metylo-etylideno)-bi-cyclo [5.3.0]dec-2-en-4-ylu | |

09.822 | 03 | 108–22–5 | octan izopropenylu | | | 203–562–7 | 09.822 | | | |

09.824 | 09 | 607–97–6 | 2-acetylomaślan etylu | | | 210–151–6 | 09.824 | | | |

09.825 | 23 | 2049–96–9 | benzokarboksylan pentylu | | 2307 | 218–077–6 | 09.825 | benzokarboksylan amylu; benzokarboksylan izoamylu; benzokarboksylan 3-metylu-1-butylu | | |

09.828 | 01 | 2396–85–2 | 2-octenokarboksylan metylu | 3712 | 11800 | 219–259–8 | 09.828 | | | 5 |

09.829 | 01 | 5452–75–5 | octan etylocykloheksylu | 2348 | 218 | 226–695–2 | 09.829 | | | 5 |

09.830 | 06 | 8007–35–0 | octan terpineolu | 3047 | 205 | 201–265–7 | 09.830 | | | 5 |

09.831 | 01 | 13058–12–3 | 3,7-dimetylo-2,6-oktadieno-karboksylan etylu | | | 235–948–6 | 09.831 | geranokarboksylan etylu | | |

09.832 | 09 | 21188–61–4 | 3-acetoheksanokarboksylan etylu | | 10566 | 244–263–1 | 09.832 | | | 5 |

09.833 | 09 | 21884–26–4 | 4-oksopentanokarboksylan izo-propylu | | | 244–630–6 | 09.833 | lewulinokarboksylan izopropylu | | |

09.835 | 23 | 42175–41–7 | dekanokarboksylan benzylu | | | 255–696–0 | 09.835 | | | |

09.836 | 22 | 60045–26–3 | benzokarboksylan 3-fenylopropylowy | | | | 09.836 | | | |

09.837 | 22 | 60045–27–4 | 3-fenylopropionian 3-fenylo-propylowy | | | 262–036–5 | 09.837 | | | |

09.838 | 04 | 67633–96–9 | metylowęglan 3-heksenylu | | | 266–797–4 | 09.838 | | | 5 |

09.839 | 01 | 72928–48–4 | 3-metylomaślan decylu | | | 277–077–4 | 09.839 | | | |

09.840 | 01 | 84788–08–9 | 2,4-decadienokarboksylan propylu | 3648 | 10889 | 284–147–8 | 09.840 | | | |

09.841 | 03 | 85554–72–9 | oktanokarboksylan 2-heksenylu | | | 287–605–5 | 09.841 | | | 5 |

09.842 | 08 | 156679–39–9 | węglan glikolu mentano-etylenowego | 3805 | | | 09.842 | | | |

09.843 | 08 | 30304–82–6 | węglan glikolu mentano-1 i 2-propylenowego | 3806 | | | 09.843 | | | |

09.845 | 08 | 1205–42–1 | cis-2-metylo-5-(1-metyloetenylo)-2-cykloheksen-1-ylooctan | | | 214–883–7 | 09.845 | | | |

09.846 | 04 | 2315–09–5 | mrówczan 3-heksenylu | 3353 | 2153 | 219–017–1 | 09.846 | | | 5 |

09.848 | 08 | 5655–61–8 | octan (lS-endo)- 1,7,7-trimetylo-bicyklo [2.2.1]heptan-2-olu | | | 227–101–4 | 09.848 | | | |

09.849 | 05 | 10250–45–0 | octan 2,6-dimetylo-4-heptylu | | | 233–588–4 | 09.849 | | octan 1-izobutylu-3 metylo-butylu | |

09.850 | 01 | 27829–72–7 | trans-2-heksenokarboksylan etylu | 3675 | 631 | 248–681–5 | 09.850 | | | 5 |

09.852 | 23 | 51115–63–0 | 2-hydroksybenzokarboksylan 2-metylobutylu | | | 256–972–3 | 09.852 | | | 5 |

09.853 | 23 | 52513–03–8 | benzokarboksylan 2-metylobutylu | | | 257–982–0 | 09.853 | | | |

09.854 | 04 | 53398–85–9 | 2-metyloabutanokarboksylan cis-3-heksenylu | 3497 | 2345 | 258–517–4 | 09.854 | | | 5 |

09.855 | 04 | 56922–82–8 | heksanokarboksylan trans-3-heksenylu | | | 260–444–8 | 09.855 | | | |

09.856 | 04 | 65405–80–3 | krotonokarboksylan cis-3-heksenylu | | | 265–746–3 | 09.856 | | trans-2-butenokarbo-ksylan cis-3-heksenylu | 5 |

09.857 | 09 | 63270–14–4 | dioctan nonanediolu | 2783 | | 264–060–1 | 09.857 | | dioctan nonane-1,3-diylu | |

09.858 | 23 | 67674–41–3 | 2-metylo-2-butenokarboksylan fenylometylu | 3330 | 2184 | 266–880–5 | 09.858 | | | |

09.862 | 09 | 85554–66–1 | 3-acetoksyoktanokarboksylan etylu | | | 287–598–9 | 09.862 | | | |

09.863 | 09 | 638–33–5 | mleczan 2-metylobutylu | | 10769 | | 09.863 | | 2-hydroksypropionian 2-metylobutylu | |

09.865 | 01 | 20290–84–0 | 9-oktadecenokarboksylan heksylu | | | 243–692–1 | 09.865 | oleinian heksylu | | |

09.866 | 03 | | allilu walerianian | | | | 09.866 | pentanokarboksylan allilu | | |

09.868 | 05 | | 2-metylokrotonokarboksylan sec-butylu | | | | 09.868 | tiglkarboksylan 2-butylu | 2-metyloabut-2(trans)-enokarboksylan 1-metylopropylu | |

09.870 | 08 | | 3-metylomaślan karwylu | | | | 09.870 | izopentanokarboksylan karwylu | — 2-metyloabutanokarbo-ksylan p-menta-6,8-dienylu | |

09.871 | 04 | | dekanokarboksylan cytronellalu | | | | 09.871 | kaprynian cytronellalu | dekanokarboksylan 3,7-dimetylo-okt-6-enylu | |

09.872 | 04 | | dodekanokarboksylan cytronellalu | | | | 09.872 | laurynian cytronellalu | dodekanokarboksylan 3,7-dimetylo-okt-6-enylu | |

09.874 | 30 | | jabłczan di (2-metylobutylu) | | | | 09.874 | | 2-hydroksybutanedio-karboksylan di-(2-metyloabutylu) | |

09.878 | 18 | 61114–24–7 | izowalerianian eugenylu | | | | 09.878 | | 3-metyloabutanokarbo-ksylan 4-allilo-2 metoksy-fenylu | |

09.880 | 05 | | maślan hept-4-enylu-2 | | | | 09.880 | | maślan 1-metyloheks-3-enylu | |

09.881 | 03 | | izomaślan heks-2(trans)-enylu | | | | 09.881 | | 2-metylopropionian heks-2(trans)-enylu | |

09.883 | 04 | | metylowęglan heks-3(cis)-enylu | | | | 09.883 | | | |

09.884 | 04 | | 2-etylomaślan heks-3-enylu | | | | 09.884 | | | |

09.885 | 04 | | heksadekanokarboksylan heks-3-enylu | | | | 09.885 | palmitynian 3-heksenylu | | |

09.887 | 01 | 16930–96–4 | tiglkarboksylan heksylu | | | | 09.887 | | 2-metyloabut-2(trans)-enokarboksylan heksylu | |

09.888 | 08 | | 2-metylomaślan izobornylu | | | | 09.888 | | l, 7,7-trimetylobicyklo [2.2.1]hept-2-ylu 2 metylobutanokarbo ksylan | |

09.889 | 02 | | 2-metylokrotonokarboksylan izobutylu | | | | 09.889 | tiglkarboksylan izobutylu | 2-metyloabut-2(trans)-enokarboksylan 2-metylopropylu | |

09.890 | 04 | | 2-metylomaślan izoprenylu | | | | 09.890 | | 2-metyloabutanokarbo-ksylan 2-metylo-1,3-butadienylu | |

09.893 | 25 | | mrówczan 2-izopropylu-5-metylofenylu | | | | 09.893 | mrówczan tymylu | | |

09.894 | 17 | | 3-metylomaślan 2-metoksy-4-(prop-1-enylu)fenylu | | | | 09.894 | izopentanokarboksylan izoeugenylu | | |

09.895 | 23 | | 2-metylopropionian 4-metoksybenzylu | | | | 09.895 | | | |

09.896 | 03 | | mrówczan 2-metylobut-2-enylu | | | | 09.896 | | | |

09.897 | 04 | | maślan 3-metylubut-3-en-1-ylu | | | | 09.897 | | | |

09.898 | 04 | | heksanokarboksylan 3-metylobut-3-en-1-ylu | | | | 09.898 | | | |

09.899 | 07 | | 2-metylomaślan myrtenylu | | | | 09.899 | | 2-metylobutanokarboksylan (6,6-dimetylobicyklo[3.3.1]hept-2-en-2-ylu)metylu | |

09.900 | 07 | | 3-metylomaślan myrtenylu– | | | | 09.900 | izowalerianian myrtenylu | izopentanokarboksylan (6,6-dimetylo-bicyklo[3.1.1]hept-2-enylu)metylu | |

09.903 | 03 | | 3-metylobut-2-enokarboksylan prenylu | | | | 09.903 | | 3-metyloabut-2enokarboksylan 3-metylobut-2-enylu | |

09.914 | 30 | | cytrynian dietylu (asymetryczny) | | | | 09.914 | | | |

09.915 | 23 | 94–13–3 | 4-hydroksybenzoesan propylu | 2951 | 678 | 202–307–7 | 09.915 | | | |

09.916 | 09 | 7367–90–0 | 3-hydroksyoktanokarboksylan etylu | | 10603 | 230–919–4 | 09.916 | | | |

10.001 | 09 | 104–61–0 | nonano-1,4-lakton | 2781 | 178 | 203–219–1 | 10.001 | gamma-nonalakton; gamma-lakton kwasu 4-hydroksynonawego; tzw. aldehyd C-18; prunolide; gamma-amylo butyrolakton; nonanolide-1,4 | | |

10.002 | 09 | 104–67–6 | undekano-1,4-lakton | 3091 | 179 | 203–225–4 | 10.002 | gamma-undekalakton; tzw. aldehyd C-14; gamma-undecylolakton; gamma-heptylobutyrolakton; 1,4-hendekanolide | | |

10.003 | 09 | 7779–50–2 | heksadec-6-eno-1,16-lakton | 2555 | 180 | 231–929–1 | 10.003 | Ambrettolide; omega-6-heksadeceno-lakton; lakton kwasu 16-hydroksy-7-heksadecenowego; cykloheksadecen-7-olide; 6-heksadecenolide | | 5 |

10.004 | 09 | 106–02–5 | pentadekano-1,15-lakton | 2840 | 181 | 203–354–6 | 10.004 | eksaltolide; omega-pentadekalakton; lakton arcydzięglu; muscolakton; lakton kwasu 1,5-hydroksytetradekanowego; l, 15-epoksypentadekan-1-on; cyklopenta-dekanolide; 1,5-pentadekanolid | | |

10.005 | 11 | 17369–59–4 | 3-propylidenoftalid | 2952 | 494 | 241–402–8 | 10.005 | | | |

10.006 | 09 | 96–48–0 | butyro-1,4-lakton | 3291 | 615 | 202–509–5 | 10.006 | lakton kwasu 4-hydroksybutanowego; gamma-butyrolakton; 1,4-epoksy butan-1-on; 2-oksooksolen; dihydro-2-(3H) furanon; lakton 3 (lub 4-)kwasu hydroksymasłowego; 1,2-butanolide; | | |

10.007 | 09 | 705–86–2 | dekano-1,5-lakton | 2361 | 621 | 211–889–1 | 10.007 | delta-dekalakton; dekanolide-1,5; amylo-delta-walerolakton; delta-n-amylo-delta-walerolakton | | |

10.008 | 09 | 713–95–1 | dodekano-1,5-lakton | 2401 | 624 | 211–932–4 | 10.008 | delta-dodekalakton; n-heptylu-delta-walerolakton; delta-lakton kwasu 5-hydroksydodekanowego; delta-heptylo-delta-walerolakton; dodekanolide-1,5 | | |

10.009 | 09 | 18679–18–0 | dodek-6-eno-1,4-lakton | 3780 | 625 | 242–497–9 | 10.009 | gamma-dodeceno-6-lakton; lakton kwasu 4-hydroksy-6-dodecenowego; dihydro-5(2-oktenylo)- 2(3H)-furanon; cis-6-dodecen-4-olide | | 5 |

10.010 | 09 | 823–22–3 | heksano-1,5-lakton | 3167 | 641 | 212–511–8 | 10.010 | delta-heksalakton; lakton kwasu 5-hydroksyheksanowego; deltakaprolakton; 5-metylo-d-walerolakton; lakton kwasu 5-metylo-5-hydroksypentanowego | | |

10.011 | 09 | 710–04–3 | undekano-1,5-lakton | 3294 | 688 | 211–915–1 | 10.011 | lakton kwasu 5-hydroksyundekanowego; undekanolide-1,5; alfa-n-heksylo-delta-walerolakton; lakton kwasu 5-n-heksylo-5-hydroksypentanowego | | |

10.012 | 13 | 591–12–8 | 5-metylofurano-2(3H)-on | 3293 | 731 | 209–701–8 | 10.012 | lakton kwasu 4-hydroksy-3-penteno-wego; penta-3-en-1,4-lakton; beta-gamma-lakton arcydzięgla; 5-metylo-2-(3H) furanon; gamma-metylo-beta-butenolid | | |

10.013 | 09 | 108–29–2 | pentano-1,4-lakton | 3103 | 757 | 203–569–5 | 10.013 | gamma-walerolakton; lakton kwasu 4-hydroksypentanowego; gamma-metylo-gamma-butyrolakton; gamma pentalakton; 4-walerolakton; 4-pentanolid | | |

10.014 | 09 | 3301–94–8 | nonano-1,5-lakton | 3356 | 2194 | 221–974–5 | 10.014 | delta-nonalakton; lakton kwasu 5-hydroksynonanowego; nonanolid-1,5; n-butylo-delta-walerolakton; | | |

10.015 | 09 | 698–76–0 | oktano-1,5-lakton | 3214 | 2195 | 211–820–5 | 10.015 | lakton kwasu 5-hydroksyoktanowego; delta-oktalakton; tetrahydro-6-propylo-5-hydroksy-2H-pyran-2-on | | |

10.016 | 09 | 2721–22–4 | tetradekano-1,5-lakton | 3590 | 2196 | 220–334–2 | 10.016 | delta-tetradekalakton; lakton kwasu 5-hydroksytetradekanowego; tetrahydro-6-nonylo-2H-pyran-2-on | | |

10.017 | 09 | 706–14–9 | dekano-1,4-lakton | 2360 | 2230 | 211–892–8 | 10.017 | gamma-dekalakton; gamma-n-dekalakton; dekanolide-1,4; gamma-n-heksylo-gamma-butyrolakton | | |

10.018 | 09 | 7774–47–2 | 4-butyloaktano-1,4-lakton | 2372 | 2231 | 231–875–9 | 10.018 | gamma-lakton kwasu 4,4-dibutylo-4-hydroksy masłowego; lakton kwasu 4-butylu-4-hydroksyoktanowego | | |

10.019 | 09 | 2305–05–7 | dodekano-1,4-lakton | 2400 | 2240 | 218–971–6 | 10.019 | gamma-dodekalakton; dodekanolide-1,4; gamma-n-oktylo-gamma-n-butyrolakton; dodekanolide-1 | | |

10.020 | 09 | 105–21–5 | heptano-1,4-lakton | 2539 | 2253 | 203–279–9 | 10.020 | heptanolide-1,4; gamma-heptalakton; heptanolide-(4,1); gamma-lakton kwasu 4-hydroksyheptanowego | | |

10.021 | 09 | 695–06–7 | heksano-1,4-lakton | 2556 | 2254 | 211–778–8 | 10.021 | gamma-heksalakton; heksanolide-1,4; gamma-etylo-n-butyrolakton; Tonkalide; gamma-kaprolakton; etylobutyrolakton | | |

10.022 | 09 | 104–50–7 | oktano-1,4-lakton | 2796 | 2274 | 203–208–1 | 10.022 | gamma-oktalakton; oktanolide-1,4; gamma-n-butylo-gamma-butyrolakton | | |

10.023 | 13 | 698–10–2 | 5-etylo— 3-hydroksy-4-metylofuran-2 (5 H)-on | 3153 | 2300 | 211–811–6 | 10.023 | ernoksyfuron; gamma lakton kwasu 2,4-dihydroksy-3-metylo-2-heksenowego; 2-etylo-3-metylo-4-hydroksydihydro-2,5-furan-5-on | | |

10.024 | 11 | 551–08–6 | ftalid 3-butyluidenu | 3333 | 10083 | 208–991–3 | 10.024 | | | |

10.025 | 11 | 6066–49–5 | ftalid 3-butylu | 3334 | 10084 | 228–000–8 | 10.025 | | | |

10.026 | 09 | 40923–64–6 | 3-heptylodihydro-5-metylo-2(3H)-furanon | 3350 | 10953 | 255–141–2 | 10.026 | alfa-heptylo-gamma-walerolakton; alfa-n-heptylo-8-walerolakton; | | |

10.027 | 09 | 499–54–7 | 3,7-dimetyloooktano-1,6-lakton | 3355 | 11833 | 207–882–8 | 10.027 | mentanolakton; lakton kwasu 6-hydroksy-3,7-dimetylokaprylowego; lakton 4-metylo-7-izopropylo-2-oksoepanonu; mentenolakton | | |

10.028 | 09 | 16429–21–3 | dodekano-1,6-lakton | 3610 | | 240–483–7 | 10.028 | epsilon-dodekalakton; 7-heksylo-2-oksepanon | | |

10.029 | 09 | 5579–78–2 | dekano-1,6-lakton | 3613 | | 226–963–9 | 10.029 | epsilon-dekalakton; 7-butylo-2-oksepanon; 6-butyloheksanolid; | | |

10.030 | 13 | 28664–35–9 | 3-hydroksy-4,5-dimetylofuran-2 (5 H)-on | 3634 | 11834 | 249–136–4 | 10.030 | 2-hydroksy-3-metylopent-2-en-1,4-lakton; 2,3-dimetylo-4-hydroksy-2,5-dihydro-furan-5-on | | |

10.031 | 09 | 27593–23–3 | 6-pentylo-2H-pyrano-2-on | 3696 | 10967 | 248–552–3 | 10.031 | 6-pentylo-alfa-pyron; 6-pentylo-2H-pyran-2-on, | | |

10.033 | 09 | 34686–71–0 | dek-7-eno-1,5-lakton | 3745 | | 247–074–2 | 10.033 | 2H-pyran-2-on, tetrahydro-6-(2-pentenylu)-, (Z); 7-deken-5-olid; | | |

10.034 | 13 | 80417–97–6 | 5,6-dihydro-3,6-dimetylo-benzofuran-2(4H)-on | 3755 | | 279–462–2 | 10.034 | dehydromentenofurolakton; (R) 5,6-dihydro-3,6-dimetylo 2(4H)-benzofuranon | | |

10.035 | 09 | 68959–28–4 | undek-8-eno-1,5-lakton | 3758 | | 273–411–8 | 10.035 | deltalakton kwasu 5-hydroksyundek-8-enowego; 6-(3-heksenylo) tetrahydro(2H)pyran-2-on; (Z) 6-(3-heksenylo)tetrahhydro-, 2H-pyran-2-on | | |

10.036 | 11 | 13341–72–5 | 5,6,7,7a-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(4H)-on | 3764 | | 236–390–6 | 10.036 | 5,6,7,7a, -tetrahydro-3,6-dimetyloa-2(4H)-benzofuranon; dehydroksymentenofurolakton; | lakton miętowy | |

10.037 | 09 | 54814–64–1 | dek-2-eno-1,5-lakton | 3744 | | 259–359–9 | 10.037 | lakton Massoia [lakton kwasu 5-pentylu-pent-2-en-1] | | |

10.038 | 09 | 67114–38–9 | dek-7-eno-1,4-lakton | | | | 10.038 | | | |

10.039 | 09 | 63095–33–0 | cis-dek-7-eno-1,4-lakton | | | 263–852–4 | 10.039 | (Z)-5-(3-heksenylo)dihydrofuran-2(3H)-on | | |

10.040 | 09 | 32764–98–0 | dek-8-eno-1,5-lakton | | | 251–201–7 | 10.040 | tetrahydro-6-(3-pentenylo)- 2H-pyran-2-one | | |

10.041 | 13 | 10547–84–9 | 3,4-dimetylo-5-pentylufuran-2(5H)-on | | | | 10.041 | | | |

10.042 | 13 | 774–64–1 | 3,4-dimetylo-5-pentylidenofuran-2(5H)-on | | 11873 | | 10.042 | bovolide; lakton kwasu 4-hydroksy-2,3-dimetyloanona-2,4-dienowego | | |

10.043 | 09 | 74183–60–1 | 2,7-dimetyloa-okta-5(trans), 7-dieno-1,4-lakton | | | | 10.043 | Marmaro lakton | | |

10.044 | 09 | 16400–72–9 | dodek-2-eno-1,5-lakton | 3802 | | 240–453–3 | 10.044 | lakton kwasu 5-hydroksy-2-dodecenowego; delta-2-dodecenolakton; 6-heptylo-5,6-dihydro-2-pyrone; 5-heptylo-2-penten-5-olid | | |

10.045 | 09 | 3301–90–4 | heptano-1,5-lakton | | 10660 | 221–972–4 | 10.045 | 6-etylotetrahydro-2H-pyran-2-on | | |

10.046 | 13 | 2407–43–4 | heks-2-eno-1,4-lakton | | | 219–304–1 | 10.046 | 5-etylo– 2(5H)-furanon; 5-etylofuran-2(5H)-on | | |

10.047 | 09 | 109–29–5 | heksadekano-1,1,6-lakton | | | 203–662–0 | 10.047 | dihydroambrettolid; heksadekan-16-olid; oksacycloheptadekan-2-on | | |

10.048 | 09 | 730–46–1 | heksadekano-1,4-lakton | | 10673 | | 10.048 | | | |

10.049 | 09 | 7370–44–7 | heksadekano-1,5-lakton | | 10674 | 230–924–1 | 10.049 | tetrahydro-6-undecylo-2H-pyran-2-on | | |

10.050 | 13 | 92015–65–1 | heksahydro-3,6-dimetylo-2(3H)-benzofuranon | | | | 10.050 | | | |

10.051 | 09 | 7011–83–8 | 5-heksylu-5-metylodihydrofuran-2(3H)-on | 3786 | | 230–291–1 | 10.051 | metylogamma-dekalakton; lakton dihydrojasmo-nu; 5-heksylodihydro-5-metyloafuran-2(3 H)-on | | |

10.052 | 09 | 33673–62–0 | 3-metylnonano-1,4-lakton | | | 251–629–4 | 10.052 | dihydro-4-m-etylo— 5-pentylufuran-2 (3H)-on | | |

10.053 | 09 | 39212–23–2 | 3-metyloktano-1,4-lakton | 3803 | 10535 | 254–357–4 | 10.053 | beta-metylo-gamma-octalakton; 4-butylo-3-metylo-1,4-butyrolakton; 5-butyludihydro-4-metylofuran-2(3H)-on | | |

10.054 | 13 | 21963–26–8 | non-2-eno-1,4-lakton | | | 244–685–6 | 10.054 | 5-pentylofuran-2(5H)-on | | |

10.055 | 09 | 542–28–9 | pentano-1,5-lakton | | 10907 | 208–807–1 | 10.055 | 1,5-walerolakton; delta-walerolakton | | |

10.056 | 11 | 87–41–2 | ftalid | | | 201–744–0 | 10.056 | 1(3H)-izobenzofuranon | benzofuran-2(5H)-on | |

10.057 | 11 | 57743–63–2 | 3a, 4,5,7a-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran-2(3H)-on | | | | 10.057 | | | |

10.058 | 09 | 7370–92–5 | tridekano-1,5-lakton | | 10902 | 230–927–8 | 10.058 | tetrahydro-6-octylo-2H-pyran-2-on | | |

10.059 | 09 | 123–69–3 | heksadek-7-en-1,1,6-lakton | | | 203–644–5 | 10.059 | heksadec-7-en-16-olid; (Z)-oksacyklohepta-dec-8-en-2-on; | | |

10.060 | 13 | 2518–53–8 | 2-deken-1,4-lakton | | | 219–742–3 | 10.060 | 5-heksylofuran-2 (5 H)-on | | |

10.061 | 13 | 70851–61–5 | cis-5-heksenylodihydro-5-metyloafuran-2 (3 H)-on | 3937 | | 274–942–8 | 10.061 | lakton kwasu 4-hydroksy-4-metyloadec-9-eno-wego; (Z)-5-heks-3-enylodihydro-5-metylo-furan-2(3H)-on | | |

10.063 | 09 | 28645–51–4 | heksadek-9-en-1,1,6 lakton | | | 249–120–7 | 10.063 | | oksacykloheptadec-10-en-2-on | |

10.065 | 13 | | 2,3-dimetylo-non-2-eno-1,4-lakton | | | | 10.065 | | | |

10.066 | 13 | | furan-2(5H)-on | | | | 10.066 | but-2-en-1,4-lakton | | |

10.068 | 09 | | pentadekano-1,1,4-lakton | | | | 10.068 | | | |

11.001 | 33 | 107–85–7 | 3-metylobutyloamina | 3219 | 512 | 203–526–0 | 11.001 | izoamyloamina; izopentyloamina; 3-metylo-1-butanoamina | | |

11.002 | 33 | 78–81–9 | izobutyloamina | | 513 | 201–145–4 | 11.002 | | 2-metylopropyloamina | |

11.003 | 33 | 109–73–9 | butyloamina | 3130 | 524 | 203–699–2 | 11.003 | 1-aminobutane | | |

11.004 | 33 | 107–10–8 | propyloamina | | 601 | 203–462–3 | 11.004 | | | |

11.005 | 33 | 13952–84–6 | sec-butyloamina | | 707 | 237–732–7 | 11.005 | but-2-yloamina | 1-metylopropyloamina | |

11.006 | 33 | 64–04–0 | fenetyloamina | 3220 | 708 | 200–574–4 | 11.006 | 1-amino-2-fenyloetan; 2-aminoetylobenzen; 2-fenyloetyloamina | | |

11.007 | 33 | 51–67–2 | 2-(4-hydroksyfenylo)etyloamina | | 709 | 200–115–8 | 11.007 | tyramina; 4-(2-aminoetylo)fenol; 4-hydroksy-fenyloetyloamina; tyrozamina | | |

11.008 | 33 | 551–93–9 | 2-aminoacetofenon | 3906 | 2041 | 209–002–8 | 11.008 | 1-acetylo-2-aminobenzen; o-acetyloanilina; 2-acetylofenyloamina; o-aminoacetofenon; 2-aminofenylometyloketon | | |

11.009 | 33 | 75–50–3 | trimetyloamina | 3241 | 10497 | 200–875–0 | 11.009 | N, N-dimetylometyloamina | | |

11.011 | 33 | 5331–48–6 | N-acetyloapropyloamina | | | 226–231–9 | 11.011 | N-propyloacetamid | | |

11.012 | 33 | 109–89–7 | dietyloamina | | 10470 | 203–716–3 | 11.012 | N-etyloetyloamina | | |

11.013 | 33 | 124–40–3 | dimetyloamina | | 10473 | 204–697–4 | 11.013 | | | |

11.014 | 33 | 19342–01–9 | N, N-dimetylofenetyloamina | | | 242–976–2 | 11.014 | | | |

11.015 | 33 | 75–04–7 | etyloamina | | 10477 | 200–834–7 | 11.015 | | | |

11.016 | 33 | 111–26–2 | heksyloamina | | 10478 | 203–851–8 | 11.016 | | | |

11.017 | 33 | 35448–31–8 | N-izopentylideno-izopentyloamina | | | | 11.017 | | N-(3 metylobutyloiden)-3-metylo-1-butyloamina | |

11.018 | 33 | 75–31–0 | izopropyloamina | | 10480 | 200–860–9 | 11.018 | | 2-aminopropan | |

11.019 | 33 | 74–89–5 | metyloamina | | 10483 | 200–820–0 | 11.019 | | | |

11.020 | 33 | 96–15–1 | 2-metylobutyloamina | | 10484 | 202–483–5 | 11.020 | | | |

11.021 | 33 | 110–58–7 | pentyloamina | | 11734 | 203–780–2 | 11.021 | amyloamina | | |

11.022 | 33 | 102–82–9 | tributyloamina | | | 203–058–7 | 11.022 | | | |

11.023 | 33 | 121–44–8 | trietyloamina | | 10496 | 204–469–4 | 11.023 | N, N-dietyloetyloamina | | |

11.024 | 33 | 593–81–7 | chlorowodorek trimetyloaminy | | | 209–810–0 | 11.024 | | | |

11.025 | 33 | 1184–78–7 | tlenek trimetyloaminy | | 10494 | 214–675–6 | 11.025 | diwodzian N-tlenku trimetyloaminy | | |

11.026 | 33 | 102–69–2 | tripropyloamina | | 10495 | 203–047–7 | 11.026 | | | |

12.001 | 20 | 3268–49–3 | aldehyd 3-(metylotio)propionowy | 2747 | 125 | 221–882–5 | 12.001 | metional; 3-(metylotio) propanal; aldehyd metylomerkaptopropionowy; aldehyd beta-metio propionowy | | |

12.002 | 20 | 13532–18–8 | 3-(metylotio)propionian metylu | 2720 | 428 | 236–883–6 | 12.002 | beta-metylo-merkaptopropionian metylu; beta-metiopropionian metylu | beta-metylomerkapto-propionian metylu; beta-metiopropionian metylu | |

12.003 | 20 | 74–93–1 | metanotiol | 2716 | 475 | 200–822–1 | 12.003 | merkaptan metylu; alkohol tiometylowy; wodorosiarczek metylu; merkaptometan | | |

12.004 | 20 | 870–23–5 | allilotiol | 2035 | 476 | 212–792–7 | 12.004 | 2-propeno-1-tiol; 2-propeno-1-tiol; wodorosiarczek allilu; | | |

12.005 | 20 | 100–53–8 | fenylometanotiol | 2147 | 477 | 202–862–5 | 12.005 | merkaptan benzylu; alfa-merkaptotoluen; alfa-toluenotiol; wodorosiarczek benzylu; benzylotiol; alkohol tiobenzylowy | | |

12.006 | 20 | 75–18–3 | siarczek dimetylu | 2746 | 483 | 200–846–2 | 12.006 | siarczek metylu; 2-tiopropan | | |

12.007 | 20 | 544–40–1 | siarczek dibutylu | 2215 | 484 | 208–870–5 | 12.007 | siarczek butylu; siarczek di-n-butylu; butylotiobutan | | |

12.008 | 20 | 2179–57–9 | disiarczek diallylu | 2028 | 485 | 218–548–6 | 12.008 | disiarczek allilu; disiarczek 2-propenylu | | |

12.009 | 20 | 2050–87–5 | trisiarczek diallylu | 3265 | 486 | 218–107–8 | 12.009 | trisiarczek allilu; prop-2-enylu-tritio prop-2-en; trójsiarczek allilu | | |

12.010 | 20 | 109–79–5 | butano-1-tiol | 3478 | 526 | 203–705–3 | 12.010 | merkaptan n-butylu | | |

12.011 | 20 | 1569–69–3 | cycloheksanetiol | | 529 | 216–378–7 | 12.011 | merkaptan cykloheksylu | | |

12.012 | 20 | 110–81–6 | disiarczek dietylu | | 533 | 203–805–7 | 12.012 | | | |

12.013 | 20 | 3658–80–8 | trisiarczek dimetylu | 3275 | 539 | 222–910–9 | 12.013 | trisiarczek metylu; metylotritiometan; trójsiarczek metylu | | |

12.014 | 20 | 629–19–6 | disiarczek dipropylu | 3228 | 540 | 211–079–8 | 12.014 | disiarczek propylu; propyloditiopropan | | |

12.015 | 20 | 111–47–7 | siarczek dipropylu | | 541 | 203–873–8 | 12.015 | | | |

12.016 | 20 | 625–80–9 | siarczek di-izopropylu | | 542 | 210–911–7 | 12.016 | | | |

12.017 | 20 | 75–08–1 | etanotiol | | 546 | 200–837–3 | 12.017 | merkaptan etylu | | |

12.018 | 20 | 625–60–5 | acetotiokarboksylan S-etylu | 3282 | 11665 | 210–904–9 | 12.018 | tiooctan etylu; octan tio etylowy; etanotiokwas, ester S-etylowy kwasu octowego; ester tio etylowy kwasu octowego; | | |

12.019 | 20 | 2179–60–4 | disiarczek metylopropylowy | 3201 | 585 | 218–551–2 | 12.019 | disiarczek propylometylowy; metylo ditio propan; metyloditiopropan | | |

12.020 | 20 | 17619–36–2 | trisiarczek metylowopropylowy | 3308 | 586 | 241–594–3 | 12.020 | trisiarczek propylometylowy; metylotritio-propan; trisiarczek propylometylowy | | |

12.021 | 20 | 2179–59–1 | disiarczek allilopropylowy | | 600 | 218–550–7 | 12.021 | | | |

12.022 | 20 | 4532–64–3 | butano-2,3-ditiol | 3477 | 725 | 224–870–8 | 12.022 | 2,3-dimerkaptobutan | | |

12.023 | 20 | 6028–61–1 | trisiarczek dipropylu | 3276 | 726 | 227–903–4 | 12.023 | trisiarczek propylu; propylotritiopropan; trisiarczek propylu | | |

12.024 | 20 | 37887–04–0 | 3-merkaptobutan-2-ol | 3502 | 760 | 253–701–0 | 12.024 | 2-hydroksy-3-butanetiol; 3-hydroksy-2-butanetiol; 3-merkapto-2-butanol | | |

12.025 | 30 | 57–06–7 | izotiocyjanian allilu | 2034 | 2110 | 200–309–2 | 12.025 | 3-izotiocyjanatopropen; izotiocyjanian 2-propenylu; AITC; ester allilowy kwasu izotiocyjanowego; izotiocyjanian 2-propenylu; izosulfocyjanian allilu; tiokarbonimid allilu | | |

12.026 | 20 | 624–92–0 | disiarczek dimetylowy | 3536 | 2175 | 210–871–0 | 12.026 | disiarczek metylu; metylu disiarczek | | |

12.027 | 20 | 137–06–4 | 2-metylobenzeno-1-tiol | 3240 | 2272 | 205–276–8 | 12.027 | o-toluenotiol; 2-metylotiofenol; o-tolilomerkaptan | | |

12.028 | 20 | 2550–40–5 | disiarczek dicycloheksylu | 3448 | 2320 | 219–851–6 | 12.028 | disiarczek cykloheksylu | | |

12.029 | 20 | 1679–07–8 | cyklopentanotiol | 3262 | 2321 | 216–841–3 | 12.029 | merkaptan cyklopentylowy | | |

12.030 | 30 | 505–79–3 | izotiocyjanian 3-(metylotio)propylu | 3312 | 2326 | 208–020–3 | 12.030 | izotiocyjanian 3-metylomerkaptopropylu; ester 3-(metylotio)propylowy kwasu izotiocyjanowego | | |

12.031 | 20 | 67633–97–0 | 3-merkaptopentan-2-on | 3300 | 2327 | 266–799–5 | 12.031 | | | |

12.032 | 20 | 2432–51–1 | S-metylobutanotiokarboksylan | 3310 | 2328 | 219–407–1 | 12.032 | tiomaślan metylu; n-maślan metanotiolu; ester metylowy kwasu tiomasłowego | | |

12.033 | 20 | 91–60–1 | naftaleno-2-tiol | 3314 | 2330 | 202–082–5 | 12.033 | beta-tionaftol; 2-merkaptonaftalen; merkaptan 2-naftylu; 2-tionaftol | | |

12.034 | 20 | 1191–62–4 | oktano-1,8-ditiol | 3514 | 2331 | 214–738–8 | 12.034 | 1,8-dimerkapto-oktan; oktametylenodimerkaptan | | |

12.035 | 20 | | 2-, 3 i 10-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 2459006 | 12.035 | pinanetiol; merkaptan pinanylu | 2,6,6 trimetylo-bicyklo [3.1.1]heptane-(2,3 i 10)-tiol | |

12.036 | 20 | 54957–02–7 | 3-[(2-merkapto-1-metylo propylo)tio]butan-2-ol | 3509 | 2353 | | 12.036 | siarczek alfa-metylo-beta-hydroksypropylo alfa-metylo-beta-merkaptopropylu; tiol 2-butanolo, 3-[(2-merkapto-1-metylopropylowy) | | |

12.037 | 20 | 2179–58–0 | disiarczek allilometylowy | 3127 | 11866 | 218–549–1 | 12.037 | disiarczek metyloallilowy | | |

12.038 | 20 | 38462–22–5 | 8-merkapto-p-menteno-3-on | 3177 | 11789 | 253–953–1 | 12.038 | 8-merkaptomenton; tiomenton | | |

12.039 | 20 | 79–42–5 | kwas 2-merkaptopropionowy | 3180 | 11790 | 201–206–5 | 12.039 | kwas tiomlekowy; kwas alfa-merkaptopropio-nowy; kwas 2-tiolopropionowy | | |

12.040 | 20 | 23328–62–3 | aldehyd 2-metylotio-octowy | 3206 | 11686 | 245–587–6 | 12.040 | aldehyd merkaptometylowy; aldehyd metylomerkapto-octowy | | |

12.041 | 20 | 13678–58–5 | 1-(metylotio) butan-2-on | 3207 | 11543 | 237–169–7 | 12.041 | | | |

12.042 | 20 | 1073–29–6 | 2-(metylotio) fenol | 3210 | 11553 | 214–027–2 | 12.042 | 1-hydroksy-2-metylomerkaptobenzen; 2-metylo-merkaptofenol; | | |

12.043 | 20 | 882–33–7 | disiarczek difenylu | 3225 | 11757 | 212–926–4 | 12.043 | disiarczek fenylu; disiarczek bifenylu; fenyloditiobenzen | | |

12.044 | 20 | 5905–46–4 | disiarczek propylo-prop-1-enylu | 3227 | 11699 | 227–604–9 | 12.044 | disiarczek propylopropenylu | | |

12.045 | 20 | 34135–85–8 | trisiarczek metyloallilowy | 3253 | 11867 | 251–843–8 | 12.045 | trisiarczek metyloallilowy | | |

12.046 | 20 | 19788–49–9 | 2-merkaptopropionian etylu | 3279 | 11469 | 243–314–5 | 12.046 | tiomleczan etylu; ester etylowy kwasu 2-merkaptopropionowego; | | |

12.047 | 20 | 40789–98–8 | 3-merkaptobutan-2-on | 3298 | 11497 | 255–082–2 | 12.047 | | | |

12.048 | 20 | 1878–18–8 | 2-metylobutano-1-tiol | 3303 | 11509 | 217–515–3 | 12.048 | merkaptan amylu; merkaptan 2-metylobutylowy; alkohol tioamylowy | | |

12.049 | 20 | 2084–18–6 | 3-metylobutano-2-tiol | 3304 | 11510 | 218–223–9 | 12.049 | sec-izoamylomerkaptan | | |

12.052 | 20 | 40790–04–3 | siarczek di-(3-oksobutylu) | 3335 | 11441 | | 12.052 | siarczek bis(butan-3-one-1-ylu) | | |

12.053 | 20 | 13327–56–5 | 3-(metylotio) propionian etylu | 3343 | 11476 | 236–370–7 | 12.053 | beta-metylotiopropionian etylu | | |

12.054 | 20 | 4500–58–7 | 2-(etylotio) fenol | 3345 | 11666 | 224–811–6 | 12.054 | merkaptan 2-etylofenylu; 2-etylobenzenotiol; | | |

12.055 | 20 | 34619–12–0 | 4-merkaptobutan-2-on | 3357 | 11498 | | 12.055 | 2-keto-4-butanotiol; | | |

12.056 | 20 | 16630–52–7 | 3-{metylotio) butanal | 3374 | 11687 | 240–678–7 | 12.056 | aldehyd 3-metylotiomasłowy; 3-metylopropane-tiol; aldehyd tioizoamylowy; aldehyd tioizowalerianowy | | |

12.057 | 20 | 34047–39–7 | 4-{metylotio) butan-2-on | 3375 | 11688 | 251–810–8 | 12.057 | (4-metylo)-tio-2-butanon; tioketon metylopropylowy; 4-metylo-2-butane-tion; 2-pentanetion | | |

12.058 | 20 | 23550–40–5 | 4-(metylotio)-4-metylopentan-2-on | 3376 | 11551 | 245–727–6 | 12.058 | | | |

12.059 | 20 | 2307–10–0 | tiooctan propylu | 3385 | 11576 | 218–984–7 | 12.059 | ester S-propylowy kwasu tioetanokarbo-ksylowego; ester tiopropylowy kwasu octowego; | | |

12.060 | 20 | 53053–51–3 | 4-(metylotio) maślan metylu | 3412 | 11526 | 258–328–7 | 12.060 | maślan gamma-metylomerkaptometylowy; | | |

12.061 | 20 | 42919–64–2 | 4-{metylotio) butanal | 3414 | 11542 | 256–001–3 | 12.061 | 4-(metylomerkapto) butanal | | |

12.062 | 20 | 505–10–2 | 3-{metylotio) propan-1-ol | 3415 | 11554 | 208–004–6 | 12.062 | metionol; siarczek gamma-hydroksypropylo-metylowy; alkohol 3-metylotiopropylowy; siarczek 3-hydroksypropylometylu | | |

12.063 | 20 | 51755–66–9 | 3-{metylotio) heksan-1-ol | 3438 | 11548 | 257–380–8 | 12.063 | 3-metylomerkapto-1-heksanol | | |

12.064 | 20 | 39067–80–6 | tiogeraniol | 3472 | 11583 | 254–269–6 | 12.064 | 3,7-dimetylo-2,6-oktadien-1-tiol | 3,7-dimetylo-2(trans), 6-oktadien-1-tiol | |

12.065 | 20 | 59902–01–1 | 2,8-ditianon-4-eno-4-karboksyaldehyd | 3483 | 11904 | 261–978–4 | 12.065 | 5-{metylotio)-2-(metylo-tio)metylopent-2-en-1-al; | 5-metylotio-2[(metylotio) metylo]pent-2-enal | |

12.066 | 20 | 540–63–6 | etano-1,2-ditiol | 3484 | 11467 | 208–752–3 | 12.066 | ditioglikol; 1,2-dimerkaptoetan; ditioglikol etylenowy; merkaptan etylenowy | | |

12.067 | 20 | 1191–43–1 | heksano-1,6-ditiol | 3495 | 11486 | 214–735–1 | 12.067 | 1,6-dimerkaptoheksan; heksametyleno-dimerkaptan | | |

12.068 | 20 | 699–10–5 | benzylometylodisiarczek | 3504 | 11508 | 211–826–8 | 12.068 | benzyloditiometan; disiarczek metylofenylo-metylu | | |

12.069 | 20 | 3489–28–9 | nonano-1,9-ditiol | 3513 | 11558 | 222–482–3 | 12.069 | 1,9-dimerkaptononan; dimerkaptan nona-metylenowy | | |

12.070 | 20 | 814–67–5 | propano-1,2-ditiol | 3520 | 11564 | 212–398–5 | 12.070 | 1,2-dimerkaptopropan | | |

12.071 | 20 | 107–03–9 | 1-propano-1-tiol | 3521 | 11816 | 203–455–5 | 12.071 | merkaptan propylu; alkohol n-tiopropylowy; propylotiol | | |

12.072 | 20 | 16128–68–0 | butano-1,2-ditiol | 3528 | 11909 | 240–290–8 | 12.072 | 1,2-dimerkaptobutan | | |

12.073 | 20 | 24330–52–7 | 1,3-butanotiol | 3529 | 11910 | 246–172–2 | 12.073 | 1,3-dimerkaptobutan | | |

12.074 | 20 | 72869–75–1 | polysiarczki diallylu | 3533 | 11912 | | 12.074 | polysiarczek 2-propenylu; di-, tri-, tetra-i pentasiarczki diallilu | | |

12.075 | 20 | 5905–47–5 | metyloprop-1-enylu disiarczek | 3576 | 11712 | 227–605–4 | 12.075 | disiarczek 1-propenylometylowy; metyloditio-1-propen | | |

12.076 | 20 | 109–80–8 | propano-1,3-ditiol | 3588 | 11929 | 203–706–9 | 12.076 | 1,3-dimerkaptopropan; dimerkaptan trimetylenowy | | |

12.077 | 20 | 766–92–7 | benzylometylosiarczek | 3597 | | 212–174–7 | 12.077 | siarczek, benzylometylowy; metylo-tiometylo-benzen; | | |

12.078 | 20 | 20582–85–8 | 4-{metylutio)butan-1-ol | 3600 | | | 12.078 | | | |

12.079 | 20 | 40878–72–6 | 2-{metylotiometylo)but-2-enal | 3601 | 11549 | 255–126–0 | 12.079 | 2-{metylotiometylo) but-2-enal | | |

12.080 | 20 | 108–98–5 | tiofenol | 3616 | 11585 | 203–635–3 | 12.080 | benzenotiol; merkaptan fenylu | | |

12.081 | 20 | 150–60–7 | dibenzylu disiarczek | 3617 | | 205–764–0 | 12.081 | 1,4 difenylo-2,3-ditiobutan; alfa-benzyloditio-toluen | | |

12.082 | 20 | 118–72–9 | 2,6-(dimetylo)tiofenol | 3666 | | 204–272–3 | 12.082 | 2,6-(dimetylo) bezenotiol; 2,6 ksylenotiol | | |

12.083 | 20 | 5466–06–8 | 3-merkaptopropionian etylu | 3677 | | 226–771–5 | 12.083 | 3-merkaptopropionian etylu; | | |

12.084 | 20 | 22014–48–8 | 4-(metylotio)maślan etylu | 3681 | | 244–720–5 | 12.084 | | | |

12.085 | 20 | 71159–90–5 | p-menta-1-en-8-tiol | 3700 | | 275–223–1 | 12.085 | alfa, alfa-trimetylo-3 cyklohekseno-1-mentenotiol | | |

12.086 | 20 | 51534–66–8 | 2-(metyloatio) maślan metylu | 3708 | | 255–648–9 | 12.086 | 2-(metylotio)maślan metylu | ester S-metylo-2-metylowy kwasu tiobutanowego; | |

12.087 | 20 | 65887–08–3 | 2-(metylotiometylo)-3-fenylopropenal | 3717 | | | 12.087 | 2-(metylotiometylo)-3-fenylopropenal | | |

12.088 | 20 | 592–88–1 | siarczek diallilu | 2042 | 11846 | 209–775–1 | 12.088 | disiarczek diallilu | | |

12.089 | 20 | | 3-(metylotio) maślan etylu | 3836 | 11475 | | 12.089 | 3-(metylotio) maślan etylu | | |

12.090 | 20 | | metanotiosiarczan propylu | | 11571 | | 12.090 | metanotiosiarczyn propylu | | |

12.091 | 20 | 6588–78–9 | 10-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 229–520–8 | 12.091 | | 2,6,6 trimetylo-bicyklo-[3.1.1]heptan-10-tiol | 5 |

12.092 | 20 | | pentasiarczek diallylu | 3533 | 11912 | | 12.092 | | | |

12.093 | 20 | | heksasiarczek diallylu | 3533 | 11912 | | 12.093 | | | |

12.094 | 20 | | heptasiarczek diallylu | 3533 | 11912 | | 12.094 | | | |

12.096 | 20 | 10152–76–8 | siarczek allilometylowy | | 11429 | 233–422–0 | 12.096 | | | |

12.097 | 20 | 90195–83–8 | tetrasiarczek allilometylowy | | | | 12.097 | | | |

12.098 | 20 | 33368–82–0 | disiarczek allilo-prop-1-enylu | | 11433 | | 12.098 | | | |

12.099 | 20 | 33922–70–2 | siarczek allilopropylowy | | 11434 | | 12.099 | (2-propenylo) tiopropan | | |

12.100 | 20 | 33922–73–5 | trisiarczek allilopropylowy | | 11435 | | 12.100 | | | |

12.101 | 20 | 41820–22–8 | tiopropionian allilu | 3329 | 11436 | | 12.101 | | | |

12.102 | 30 | 622–78–6 | izotiocyjanian benzylu | | 11863 | 210–753–9 | 12.102 | 2-izotiocyjanatoluen | | |

12.103 | 20 | 1191–08–8 | butano-1,4-ditiol | | | 214–728–3 | 12.103 | 1,4-butanoditiol | | |

12.104 | 20 | 513–53–1 | butano-2-tiol | | | 208–165–2 | 12.104 | 2-butanotiol | | |

12.105 | 20 | 34322–09–3 | S-2-butylo-3-metylo-but-2-enetiokarboksylan | | | 251–938–4 | 12.105 | ester sec-butylowy kwasu 3-metylo-2-butenekarbotiolowego | | |

12.106 | 20 | 2432–91–9 | S-2-butylo 3-metylobutanetio-karboksylan | | | 219–416–0 | 12.106 | | | |

12.107 | 30 | 592–82–5 | butylu izotiocyjanian | | 11488 | 209–770–4 | 12.107 | 4-izotiocyjano-but-1-en | | |

12.108 | 20 | 68084–03–7 | tiojabłczan di-izopentylu | | 11454 | 268–416–7 | 12.108 | merkaptobursztynian bis(3-metylobutylu) | di(3-metylobutylo)but-2(cis)-en-bis (karbotiolan) | |

12.109 | 20 | 4253–89–8 | disiarczek di-izopropylu | 3827 | 11455 | 224–225–0 | 12.109 | disiarczek, bis (1-metyloetylu); disiarczek izopropylu; 2,5-dimetylo-3,4-ditioheksan; bis(1-metyloetylu) disiarczek | | |

12.110 | 20 | 2444–49–7 | tetrasiarczek diallylu | | 11449 | 219–485–7 | 12.110 | | | |

12.111 | 20 | 629–45–8 | disiarczek dibutylu | | | 211–091–3 | 12.111 | | | |

12.112 | 20 | 5943–31–7 | trisiarczek dibutylu | | | | 12.112 | | | |

12.113 | 20 | 352–93–2 | iarczek dietylu | 3825 | 11450 | 206–526–9 | 12.113 | etylotioetan; 1,1-tiobis-etan; siarczek etylu; 1,1-tiobisetan; 3-tiopentan; tioeter dietylu | | |

12.114 | 20 | 3600–24–6 | trisiarczek dietylu | | 11451 | 222–754–1 | 12.114 | | | |

12.115 | 20 | 420–12–2 | siarczek dietylenu | | | 206–993–9 | 12.115 | | | |

12.116 | 20 | 5756–24–1 | dimetylotetrasiarczek | | 11459 | 227–278–8 | 12.116 | | | |

12.117 | 20 | 872–10–6 | siarczek dipentylu | | | 212–820–8 | 12.117 | | | |

12.118 | 20 | 1618–26–4 | 2,4-ditiopentan | 3878 | | 216–577–9 | 12.118 | formaldehydo-dimetylo-merkaptal; bis[metylomerkapto]metane; formaldehydo-dimetylo-ditioacetal | | |

12.119 | 20 | 112–55–0 | merkaptan dodecylu | | | 203–984–1 | 12.119 | dodekano-1-tiol | dodekano-1-tiol | |

12.120 | 20 | 68398–18–5 | 2,8-epitio-p-mentan | | | 269–970–2 | 12.120 | | | |

12.121 | 20 | 23747–43–5 | 2-(metyloditio) propionian etylu | 3834 | 11471 | 245–862–0 | 12.121 | alfa-(metyloditio) propionian etylu | | |

12.122 | 20 | 4455–13–4 | 2-(metyloatio) octan etylu | 3835 | | 224–700–2 | 12.122 | (metylotio) octan etylu; 2-metylotiooctan etylu | | |

12.124 | 20 | 638–46–0 | etylobutylosiarczek | | | | 12.124 | | | |

12.125 | 20 | 2432–42–0 | propanokarbotiolan etylu | | | 219–405–0 | 12.125 | propanetiokarbotiolan S-etylu | | |

12.126 | 20 | 30453–31–7 | disiarczek etylopropylowy | | 11478 | | 12.126 | etyloditiopropan | | |

12.127 | 20 | 4110–50–3 | siarczek etylopropylowy | | 11479 | 223–890–4 | 12.127 | | | |

12.128 | 20 | 7341–17–5 | 2-etyloheksano-1-tiol | 3833 | | 230–854–1 | 12.128 | | | |

12.129 | 20 | 18721–61–4 | 3-(etylotio) propan-1-ol | | | 242–534–9 | 12.129 | 3-(etylotio)propanol | | |

12.130 | 20 | 1639–09–4 | heptano-1-tiol | | 11485 | 216–678–8 | 12.130 | merkaptan heptylu | | |

12.131 | 20 | 2917–26–2 | heksadekano-1-tiol | | | 220–846–6 | 12.131 | | | |

12.132 | 20 | 111–31–9 | heksano-1-tiol | 3842 | 11487 | 203–857–0 | 12.132 | merkaptan heksylu | | |

12.133 | 20 | 93762–35–7 | 3-(metylotio) propionian izopentylu | | | 297–748–5 | 12.133 | | 3-(metylotio) propionian 3-metylobutylu | 5 |

12.134 | 20 | 34365–79–2 | 3-metylobut-2-enetiokarbotiolan S-izopropylu | | | 251–966–7 | 12.134 | ester izopropylowy kwasu 3,3-dimetylotioakrylowego; 3-metylotiokrotonkarboksylan S-izopropylu | | |

12.135 | 20 | 26473–47–2 | kwas 3-merkapto-2-metylopropio-nowy | | | 247–726–6 | 12.135 | was 3-merkaptoizomasłowy | | |

12.136 | 20 | 2464–23–5 | kwas 3-merkapto-2-oksopropio-nowy | | | | 12.136 | | | |

12.137 | 20 | 34300–94–2 | 3-merkapto-3-metylobutan-1-ol | 3854 | | | 12.137 | 1-butanol, 3-merkapto-3-metylo-; alkohol 3-metylo-3-merkaptobutylowy; alkohol-3-merkapto-3-metylobutylowy | | |

12.138 | 20 | 50746–10–6 | mrówczan 3-merkapto-3-metylo-butylu | 3855 | | | 12.138 | mrówczan 3-metylo-3-tiobutylu; mrówczan 1-butanolo, 3-merkapto-3-metylowy; mrówczan3-metylo-3-merkaptobutylu | | |

12.139 | 20 | 7217–59–6 | 2-merkaptoanizol | | 11880 | 230–605–7 | 12.139 | tiogwajakol; 2-metoksytiofenol; 2-metoksybenzenotiol | 2-metoksybenzeno-1-tiol | |

12.140 | 20 | 17042–24–9 | 2-merkaptopentan-3-on | | | | 12.140 | | | |

12.141 | 20 | 23832–18–0 | 2-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 245–900–6 | 12.141 | pinan-2-tiol | 2,6,6 trimetylo-bicyklo [3.1.1]heptano-2-tiol | 5 |

12.142 | 20 | 72361–41–2 | 3-merkaptopinan | 3503 | 2332 | 276–598–4 | 12.142 | | 2,6,6 trimetylo-bicyklo [3.1.1]heptane-3-tiol | 5 |

12.143 | 20 | 24653–75–6 | 1-merkaptopropan-2-on | 3856 | | | 12.143 | merkaptoaceton | | |

12.144 | 20 | 107–96–0 | kwas 3-merkaptopropionowy | | 11709 | 203–537–0 | 12.144 | | | |

12.145 | 20 | 94087–83–9 | 4-metoksy-2-metylobutane-2-tiol | 3785 | | 301–977–9 | 12.145 | | | |

12.146 | 20 | 16630–66–3 | octan (metylotio) metylu | | 11525 | 240–683–4 | 12.146 | | | |

12.148 | 20 | 61122–71–2 | S-metylo-4-metylopentanotiokarbotiolan | 3867 | | | 12.148 | | | |

12.149 | 20 | 1534–08–3 | acetotiokarbotiolan S-metylu | 3876 | | 216–252–1 | 12.149 | | | |

12.150 | 20 | 5925–68–8 | benzotiokarbotiolan S-metylu | 3857 | 11505 | 227–656–2 | 12.150 | tiobenzoesan metanu; S-metylotiobenzoesan; benzoesan metanotiolu | | |

12.151 | 20 | 60779–24–0 | disiarczek metylobutylowy | | | | 12.151 | | | |

12.152 | 20 | 628–29–5 | siarczek metylobutylowy | | | 211–034–2 | 12.152 | | | |

12.153 | 20 | 20333–39–5 | disiarczek metyloetylowy | | 11470 | | 12.153 | | | |

12.154 | 20 | 624–89–5 | siarczek metyloetylowy | 3860 | 11474 | 210–868–4 | 12.154 | (metylotio)etan; etylometylowy siarczek; 1-(metylotio)etan; 2-tiobutan; siarczek etylo metylowy | | |

12.155 | 20 | 31499–71–5 | trisiarczek m etyloetylowy | 3861 | | | 12.155 | 2,3,4-tritioheksan; trisiarczek etylometylowy | | |

12.156 | 20 | 20756–86–9 | heksanetiokarbotiolan S-metylu | 3862 | 11515 | | 12.156 | | | |

12.157 | 20 | 23747–45–7 | izopentanetiokarbotiolan S-metylu | 3864 | 11506 | 245–863–6 | 12.157 | tioizopentanokarbotiolan metanu; | 3-metyloabutano-tiokarboksylan S-metylu | |

12.158 | 20 | 5897–45–0 | siarczek metyloizoprenylu | | | | 12.158 | | 2-metylo-1-metylotio-1,3-butadien | |

12.159 | 20 | 2949–92–0 | metanotiosulfokarbotiolan metylu | | 11520 | 220–970–0 | 12.159 | | | |

12.160 | 20 | 42075–43–4 | pentanetiokarbotiolan S-metylu | | | | 12.160 | | | |

12.161 | 20 | 14173–25–2 | disiarczek metylofenylu | 3872 | 11532 | 238–020–9 | 12.161 | fenylometylodisiarczek | | |

12.162 | 20 | 100–68–5 | iarczek metylofenylowy | 3873 | 11533 | 202–878–2 | 12.162 | tioanizol; (metylotio)benzen; siarczek metylo-fenylowy; 1-fenylo-1-tioetane; tioeter metylo-fenylowy | | |

12.163 | 20 | 10152–77–9 | siarczek metylo-prop-1-enylu | | 11538 | | 12.163 | | | |

12.164 | 20 | 33368–80–8 | trisiarczek metylo-prop-1-enylu | | 11539 | | 12.164 | | | |

12.165 | 20 | 5925–75–7 | propanetiokarbotiolan S-metylu | | | | 12.165 | | | |

12.166 | 20 | 3877–15–4 | siarczek metylopropylu | | 11541 | 223–403–5 | 12.166 | | | |

12.167 | 20 | 87148–08–1 | tetrasiarczek metylopropylu | | | 289–302–3 | 12.167 | | | |

12.168 | 20 | 67952–60–7 | 2-metylo-2-(metyloditio) propanal | 3866 | | 267–914–1 | 12.168 | aldehyd 2-metylo-2-(metyloditio) propionowy; aldehyd 2-(metyloditio) izobutylowy | | |

12.169 | 20 | 19872–52–7 | 2-metylo-4-oksopentano-2-tiol | | 11500 | 243–386–8 | 12.169 | 4-merkapto-4-metylopentan-2-one | | |

12.170 | 20 | 5287–45–6 | 3-metylobut-2-en-1-tiol | 3896 | 11511 | | 12.170 | | | |

12.171 | 20 | 541–31–1 | 3-metylobutano-1-tiol | 3858 | | 208–774–3 | 12.171 | merkaptan izoamylu; | | |

12.172 | 20 | 1679–09–0 | 2-metylobutano-2-tiol | | | 216–843–4 | 12.172 | | | |

12.173 | 20 | 513–44–0 | 2-metylobutano-1-tiol | | 11536 | 208–162–6 | 12.173 | merkaptan izobutylu | | |

12.174 | 20 | 75–66–1 | 2-met ylpropano-2-tiol | | 11537 | 200–890–2 | 12.174 | merkaptan tert-butylu | | |

12.175 | 20 | 67–68–5 | metylosulfinylometan | 3875 | | 200–664–3 | 12.175 | dimetylo-sulfotlenek-(INN); sulfotlenek metylu; dimetylosulfotlenek; DMSO | | |

12.176 | 20 | 583–92–6 | kwas 4-{metylotio)-2-okso-masłowy | 3881 | | | 12.176 | | | |

12.177 | 20 | 32637–94–8 | 8-(metylotio)-p-mentano-3-on | | | | 12.177 | | | |

12.178 | 20 | 16630–65–2 | kwas 3-{metylotio)masłowy | | | 240–682–9 | 12.178 | | | |

12.179 | 20 | 5271–38–5 | 2-{metylotio)etan-1-ol | | 11545 | 226–090–3 | 12.179 | 2-(metylotio) etanol; 2-hydroksyetylometylo-siarczek | | |

12.180 | 20 | 31331–53–0 | 1-(metylotio)etano-1-tiol | | | | 12.180 | | | |

12.181 | 20 | 66735–69–1 | 1-(metylotio)pentan-3-on | | | | 12.181 | | | |

12.182 | 20 | 58809–73–7 | kwas 2-{metylotio) propionowy | | | 261–450–3 | 12.182 | | | |

12.183 | 20 | 646–01–5 | kwas 3-{metylotio) propionowy | | | 211–460–9 | 12.183 | | | |

12.184 | 20 | 84559–98–8 | metylomaślan 3-{metylotio) propylu | | | 283–185–2 | 12.184 | izowalerianian 3-(metylotio) propylu | | |

12.185 | 20 | 16630–60–7 | maślan 3-{metylutio)propylu | | | 240–680–8 | 12.185 | | | |

12.186 | 30 | 4104–45–4 | 3-(metylotio) propyloamina | | | 223–875–2 | 12.186 | | | |

12.187 | 20 | 74758–93–3 | metylotiometylomaślan | 3879 | | 277–989–2 | 12.187 | | | |

12.188 | 20 | 74758–91–1 | metylotiometylo heksano-karboksylan | 3880 | | 277–988–7 | 12.188 | | | |

12.189 | 20 | 77974–85–7 | 2-metylopropanetiokarbotiolan S-(metylotiometylu) | | | | 12.189 | | | |

12.190 | 20 | 25103–58–6 | 2,4,4,6,6-pentametyloheptano-2-tiol | | | 246–619–1 | 12.190 | merkaptan tert-dodecylu; tert-dodecylotiol | | 5 |

12.191 | 20 | 110–66–7 | pentano-1-tiol | | | 203–789–1 | 12.191 | 1-pentanetiol | | |

12.192 | 20 | 2084–19–7 | pentano-2-tiol | 3792 | | 218–224–4 | 12.192 | merkaptan sec-amylu; 1-metylobutanetiol; 2-merkaptopentan | | |

12.193 | 30 | 2257–09–2 | izotiocyjanian fenetylu | | 11495 | 218–855–5 | 12.193 | | | |

12.194 | 20 | 4410–99–5 | 2-fenyloetano-1-tiol | 3894 | 11561 | 224–563–9 | 12.194 | | | |

12.195 | 20 | 33049–93–3 | tiooctan S-prenylu | 3895 | | | 12.195 | ester kwasu etanokarbotiolanowego i S-(3-metylo-2-buten-1-ylu); ester kwasu tio-octowego i S-(3-metylo-but-2-en-1-ylu) | acetokarbotiolan 3-metylobut-2-enylu | |

12.196 | 20 | 53626–94–1 | tioizomaślan S-prenylu | | | | 12.196 | | 2-metylopropano-tio-karbotiolan S-(3-metylubut-2-enylu) | |

12.197 | 20 | 75–33–2 | propano-2-tiol | 3897 | 11565 | 200–861–4 | 12.197 | merkaptan izopropylu | | |

12.198 | 20 | | 2,3,5-tritiaheksan | | | | 12.198 | | | |

12.199 | 20 | 507–09–5 | kwas etanokarbotiolanowy | | | 208–063–8 | 12.199 | kwas tiooctowy | | |

12.200 | 20 | 14252–42–7 | 1,1-bis(etylotio)-etan | | | | 12.200 | acetaldehyde diethyl mercaptal | | |

12.201 | 20 | 57074–34–7 | 8-acetylotio-p-mentanon-3 | 3809 | | 304–949–4 | 12.201 | | | |

12.203 | 20 | 74586–09–7 | metylotio 2-(acetylo-oksy) propionian | 3788 | | 277–931–6 | 12.203 | | | |

12.204 | 20 | 623–51–8 | 2-merkapto-octan etylu | | | 210–800–3 | 12.204 | | | |

12.205 | 20 | 4124–63–4 | aldehyd merkapto-octowy | | | 223–929–5 | 12.205 | 2-merkaptoetanal | | |

12.211 | 20 | | siarczek metylobut-1-enylu | 3820 | | | 12.211 | | | |

12.212 | 20 | | 5-(metylotio)walerianian etylu | | | | 12.212 | | | |

12.213 | 20 | | benzotiokarbotiolan S-etylu | | | | 12.213 | | | |

12.214 | 20 | 127931–21–9 | maślan izobutylo-3-(metylotio) | | | | 12.214 | | 3-(metylotio)butanokarboksylan | |

12.215 | 20 | | S-izopropylo-3-metylobutano-karbotiolan | | | | 12.215 | tioizopentanokarboksylan S-izopropylu | | |

12.217 | 20 | | 3-merkaptoheksan-1-ol | 3850 | | | 12.217 | 3-tioheksanol; 3-tioheksan-1-ol | | |

12.218 | 20 | | disiarczek metylo-3-metylo-1-butenylu | 3865 | | | 12.218 | | | |

12.219 | 20 | | 5-metylotio-2-(metylotio) metylo-pent-2-enal | | | | 12.219 | | | |

12.220 | 20 | | 2,2,4,6,6-pentametyloheptan-4-tiol | | | | 12.220 | | | |

12.221 | 20 | | tioizopentanokarboksylan S-prenylu | | | | 12.221 | | 3-metyloabutano-karbotiolan 3-metylobut-2-enylu | |

12.225 | 20 | | 3-metylotio-2-metylopropionian etylu | | | | 12.225 | | | |

12.227 | 20 | | metylotio-2-(propionylo-oksy) propionian | 3790 | | | 12.227 | | | |

12.229 | 20 | | mrówczan 3-merkapto-2-metylo butylu | | | | 12.229 | | | |

12.234 | 20 | 136954–20–6 | octan 3-merkaptoheksylu | 3851 | | | 12.234 | | | |

12.235 | 20 | 136954–21–7 | maślan 3-merkaptoheksylu | 3852 | | | 12.235 | | | |

12.236 | 20 | 51755–85–2 | octan 3-{metylotio) heksylu | 3789 | | | 12.236 | | | |

12.237 | 20 | 16630–55–0 | octan 3-{metylotio) propylu | 3883 | | 240–679–2 | 12.237 | siarczek 3-acetoksypropylometylowy; octan 3-(metylotio) 1-propanolu; octan metionylu | | |

13.001 | 14 | 620–02–0 | 5-metylofurfural | 2702 | 119 | 210–622–6 | 13.001 | 5-metylo-2-furaldehyd | 5 metylo-2-furaldehyd | |

13.002 | 14 | 611–13–2 | 2-pirośluzan metylu | 2703 | 358 | 210–254–6 | 13.002 | pirośluzan metylu; ester metylowy kwasu pirośluzowego; ester metylowy kwasu furano-alfa-karboksylowego; ester metylowy kwasu pirośluzowego, | | |

13.003 | 14 | 615–10–1 | 2-pirośluzan propylu | 2946 | 359 | 210–407–7 | 13.003 | ester propylowy kwasu furano-2 karboksylo-wego, ester propylowy kwasu pirośluzowego, | | |

13.004 | 03 | 4208–49–5 | 2-pirośluzan allilu | 2030 | 360 | 224–128–3 | 13.004 | ester allilowy kwasu furano-2 karboksylowego; ester allilowy kwasu pirośluzowego; kwas 2-propenylofurano-2-karboksylowy; 2-pirośluzan 2-propenylu | | |

13.005 | 14 | 39251–86–0 | 2-pirośluzan heksylu | 2571 | 361 | 254–377–3 | 13.005 | | | |

13.006 | 14 | 7149–32–8 | 2-pirośluzan fenetylu | 2865 | 362 | | 13.006 | kwas 2-fenyloetylo-2-pirośluzowy | | |

13.007 | 13 | 3208–40–0 | 2-(3-fenylopropylo)tetrahydrofuran | 2898 | 489 | 221–715–6 | 13.007 | 2-hydrocynnamylo-tetrahydrofuran; alfa-(3-fenylopropylo)-tetrahydrofuran; | | |

13.009 | 11 | 119–84–6 | 3,4-dihydrokumaryna | 2381 | 535 | 204–354–9 | 13.009 | dihydrokumaryna; 1,2-benzodihydropyron; hydrokumayina; 2-chromanon; 2-oksochro-man; lakton kwasu o-hydroksydihydrocynamonowego | | |

13.010 | 13 | 3658–77–3 | 4-hydroksy-2,5-dimetylofuran-3(2H)-on | 3174 | 536 | 222–908–8 | 13.010 | Furaneol; 2,5-dimetylo-4-hydroksy-2,3-dihydro-furan-3-on; | | |

13.011 | 14 | 623–20–1 | furfuroakrylan etylu | | 545 | 210–778–5 | 13.011 | | 3-(2-furylu)prop-2-enokarboksylan etylu | |

13.012 | 11 | 92–48–8 | 6-metylokumaryna | 2699 | 579 | 202–158–8 | 13.012 | lakton kwasu 5-metylo-2-hydroksyfenylo-propenowego; 6-metylo-2H-1-benzopyran-2-on; 6-metylobenzopyron; | 6-metylo-1,2-benzopyron | |

13.015 | 14 | 28588–73–0 | disiarczek bis-(2,5-dimetylo-3-furylu) | 3476 | 722 | 249–093–1 | 13.015 | 3,3(l)-ditiobis(2,5-dimetylofuran) | | |

13.016 | 14 | 28588–75–2 | disiarczek bis-(2-metylu-3-furylu) | 3259 | 723 | 249–095–2 | 13.016 | disiarczek 2-metylu-3-furylu; 3,3'-ditio-2,2'-dimetylodifuran | | |

13.017 | 14 | 28588–76–3 | tetrasiarczek bis-(2-metylu-3-furylu) | 3260 | 724 | | 13.017 | tetrasiarczek 2-metylu-3-furylu; 3,3'-tetratiobis (2-metylofuran) | | |

13.018 | 14 | 98–01–1 | furfural | 2489 | 2014 | 202–627–7 | 13.018 | aldehyd furfurylowy; aldehyd 2-furanokarbo-ksylowy; fural; 2-formylofuran; aldehyd 2-furalowy; aldehyd pirośluzowy; aldehyd 2-furylokarboksylowy | | 2,3 |

13.019 | 14 | 98–00–0 | alkohol furfurylowy | 2491 | 2023 | 202–626–1 | 13.019 | 2-furanokarbinol; alkohol furfurylowy; alfa-furylokarbinol; 2-furylokarbinol; 2-hydroksy-metylofuran | | |

13.020 | 13 | 97–99–4 | alkohol tetrahydrofurfurylowy | 3056 | 2029 | 202–625–6 | 13.020 | tetrahydro-2-furanokarbinol; tetrahydro-2-furanometanol; tetrahydro-2-furylometanol | | |

13.021 | 14 | 7779–66–0 | maślan izopentylo 4-(2-furanu) | 2070 | 2080 | | 13.021 | furylo-2-maślan izopentylu; furfurylupropionian izoarmylu; 2-furanomaślan 3-metylobutylu; furfurylopropionian alfa-izoamylu | butanokarboksylan 3-metylobutylo 4-(2-furanu) | |

13.022 | 14 | 10031–90–0 | 3(2-furylu) propionian etylu | 2435 | 2091 | 233–097–5 | 13.022 | 2-furanpropionian etylu; furfurylo-octan etylu; furylopropionian etylu | | |

13.023 | 14 | 7779–67–1 | 3-(2-furano) propionian izopentylu | 2071 | 2092 | 231–932–8 | 13.023 | furylopropionian izoamylu; furfurylo-octan izoamylu; furfurohydroakrylan izoamylu; furfurylo-octan alfa-izoamylu | 3-(2-furano) propionian3-metylobutylu | |

13.024 | 14 | 105–01–1 | 3-(2-furylu)propionian izobutylu | 2198 | 2093 | 203–261–0 | 13.024 | 2-furanpropionian izobutylu; furfurylo-octan izobutylu; 2-furanpropionian izobutylu | propionian 2-metylo-propylo 3-(2-furylu) | |

13.025 | 14 | 1334–82–3 | 2-pirośluzan pentylu | 2072 | 2109 | 215–616–7 | 13.025 | 2-pirośluzan amylu, furano-2-karboksylan amylu, furano-2-karboksylan pentylu | | |

13.026 | 14 | 98–02–2 | 2-furanometanotiol | 2493 | 2202 | 202–628–2 | 13.026 | merkaptan furfurylu; 2-furylometanotiol; merkaptan alfa-furfurylu | | |

13.027 | 12 | 65504–96–3 | 2-pentylo-5 or 6-keto-1,4-dioksan | 2076 | 2205 | | 13.027 | 5-pentylo-1,4-dioksan-2-on | | |

13.028 | 12 | 65504–45–2 | 2-butylo-5 or 6-keto-1,4-dioksan | 2204 | 2206 | | 13.028 | 5-butylo-1,4-dioksan-2-on | | |

13.029 | 14 | 625–86–5 | 2,5-dimetylofuran | | 2208 | 210–914–3 | 13.029 | | | |

13.030 | 14 | 534–22–5 | 2-metylofuran | | 2209 | 208–594–5 | 13.030 | | | |

13.031 | 14 | 4265–16–1 | aldehyd 2-benzofuranokarbo-ksylowy | 3128 | 2247 | 224–248–6 | 13.031 | 2-formylobenzofuran | | |

13.032 | 14 | 1883–78–9 | siarczek furfuryloizopropylowy | 3161 | 2248 | | 13.032 | siarczek izopropylofurfurylu | | |

13.033 | 14 | 13678–68–7 | acetokarbtiolan S-furfurylu | 3162 | 2250 | 237–173–9 | 13.033 | tiooctan furfurylu; | | |

13.034 | 14 | 623–30–3 | aldehyd 3-(2-furylo)akrylowy | 2494 | 2252 | 210–785–3 | 13.034 | furyloakroleina; 2-furanakroleina; furylo-akroleina; | 3-(2-furylo)prop-2-enal | |

13.035 | 14 | 494–90–6 | mentanofuran | 3235 | 2265 | 207–795–5 | 13.035 | 3,9-epoksy-p-mentano-3,8-dien | 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimetylobenzofuran | 2,3 |

13.036 | 14 | 623–18–7 | furfurokrylan metylu | | 2267 | | 13.036 | | 3-(2-furylu) prop-2-enokarboksylan metylu | |

13.037 | 16 | 16409–43–1 | 4-metylotetrahydropyran 2-(2-metyloprop-1-enylu) | 3236 | 2269 | 240–457–5 | 13.037 | tlenek różany; tetrahydro-4-metylo-2-(2-metylopropeno-1-ylo) piran; lewoskrętny tlenek różany | | |

13.038 | 14 | 50626–02–3 | 2-fenylo-3-karboetoksyfuran | 3468 | 2309 | 256–663–3 | 13.038 | ester 2-furanylometylofenylowy kwasu pentanowego; 2-fenylo-3-pirośluzan etylu | ester etylowy kwasu 2-fenylo-pirośluzowego-3 | |

13.039 | 30 | 22694–96–8 | 2,4,5-trimetylo-delta-3-oksazolina | 3525 | 2319 | | 13.039 | 2,4,5-trimetylo-2,5-dihydro-oksazol; 2,4,5-trimetylo-3-oksazolina | | |

13.040 | 14 | 65505–16–0 | 2,5-dimetylo-3-tiofurylofuran | 3481 | 2323 | 265–796–6 | 13.040 | S-(2,5-dimetylo-3-furylu) tio-2-pirośluzan | | |

13.041 | 14 | 55764–28–8 | 2,5-dimetylo-3-(izopentylotio)furan | 3482 | 2324 | 259–802–6 | 13.041 | S-(2,5-dimetylo-3-furylu) tioizowalerianian | 2,5-dimetylo-3-(3-metylobutylotio) furan | 5 |

13.042 | 13 | 3188–00–9 | 4,5-dihydro-2-metylofurano-3(2H)-on | 3373 | 2338 | 221–685–4 | 13.042 | tetrahydro-2-metylo-3-oksofuran; 2-metylo-tetrahydrofuran-3-on; dihydro-2-metylo-3-furanon; 2-metylo-dihydrofuranon-3(2H) | | |

13.043 | 14 | 770–27–4 | 2-butanal furfurylidenu | 2492 | 11885 | 212–221–1 | 13.043 | aldehyd furfurylideno-2-masłowy; 3-etylo-3 (2-furylo)-2-propenal; 2-etylo-3(2-furylo) akroleina; 3(2-furylo)-2-etyloakroleina | | |

13.044 | 14 | 623–15–4 | 4-(2-furylu)but-3-en-2-on | 2495 | 11838 | 210–774–3 | 13.044 | furfurylidinoaceton; furfuraloaceton | | |

13.045 | 14 | 6975–60–6 | 1-(2-furylu)-propan-2-on | 2496 | 11837 | 230–234–0 | 13.045 | furfurylometyloketon; 2-acetonylofuran; furylo-aceton; metylofurfuryloketon | | |

13.046 | 14 | 874–66–8 | 3-(2-furylo)-2-metyloprop-2-enal | 2704 | 11878 | 212–866–9 | 13.046 | aldehyd 2-furfurylidnopropionowy; 2-metylo-3-furyloakroleina; alfa-metylo-beta-furylo-akroleina; furfurylidno-2-propanal | | |

13.047 | 14 | 623–22–3 | akrylan propylo 3-(2-furylu) | 2945 | 11842 | 210–780–6 | 13.047 | furanoakrylokarboksylan propylu; propylu furyloakrylokarboksylan | prop-2-enokarboksylan propylo 3 (2-furylu) | |

13.048 | 13 | 2217–33–6 | maślan tetrahydrofurfurylu | 3057 | 11841 | 211–297–3 | 13.048 | n-butanokarboksylan tetrahydro-2-furylometylu; n-butanokarboksylan tetrahydrofurfurylu | | |

13.049 | 13 | 637–65–0 | propionian tetrahydrofurfurylu | 3058 | 11843 | 218–710–6 | 13.049 | propionian 2-tetrahydrofurylometylu | | |

13.050 | 14 | 4437–20–1 | disiarczek difurfurylu | 3146 | 11480 | 224–649–6 | 13.050 | disiarczek bis-(2-furfurylu); disiarczek 2-furfurylu | | |

13.051 | 14 | 59020–90–5 | tiomrówczan 2-furfurylu | 3158 | 11770 | 261–563–8 | 13.051 | mrówczan 2-furylometanotiolu; tiomrówczan furfurylu | | |

13.052 | 14 | 13679–46–4 | eter furfurylometylowy | 3159 | 10944 | 237–176–5 | 13.052 | eter metylofurfurylu | | |

13.053 | 14 | 1438–91–1 | siarczek metylofurfurylu | 3160 | 11482 | 215–874–0 | 13.053 | | | |

13.054 | 14 | 1192–62–7 | 2-acetylofuran | 3163 | 11653 | 214–757–1 | 13.054 | 2-furylometyloketon; metylo-2-furyloketon | | |

13.055 | 14 | 28588–74–1 | 2-metylofurano-3-tiol | 3188 | 11678 | 249–094–7 | 13.055 | 2-metylo-3-furyloamerkaptan | | |

13.056 | 14 | 13678–67–6 | siarczek difurfurylu | 3238 | 11438 | 237–172–3 | 13.056 | 2,2'-(tiodimetyleno)-difuran; monosiarczek 2-furfurylu; monosiarczek difurfurylu | | |

13.057 | 14 | 13678–60–9 | izowalerianian furfurylu | 3283 | 10642 | 237–171–8 | 13.057 | | 3-metylobutanokarbo-ksylan furfurylu | |

13.058 | 14 | 31704–80–0 | butanal 3-(5-metylo-2-furylu) | 3307 | 10355 | 250–771–4 | 13.058 | beta, 5-dimetylo-2 furanopropanal; aldehyd 3-(5-metylo-2-furylu)masłowy | | |

13.059 | 14 | 3777–69–3 | 2-pentylofuran | 3317 | 10966 | 223–234–7 | 13.059 | 2-amylofuran | | |

13.060 | 13 | 65505–25–1 | cinnamokarboksylan tetrahydro-furfurylu | 3320 | 11821 | 265–799–2 | 13.060 | ester tetrahydrofurfurylowy kwasu cynamonowego; tetrahydro-2-furylometylo-3-fenylo-propenokarboksylan; tetrahydro-2-furylumetylo-cinnamokarboksylan | 3-fenyloprop-2-eno-karboksylan tetrahydro-furfurylu | |

13.061 | 14 | 4437–22–3 | eter difurfurylu | 3337 | 10930 | | 13.061 | eter furfurylu | | |

13.062 | 14 | 623–19–8 | propionian furfurylu | 3346 | 10646 | 210–776–4 | 13.062 | propionian furfurylu | | |

13.063 | 14 | 59020–85–8 | propanokarbotiolan S-furfurylu | 3347 | 11484 | 261–562–2 | 13.063 | tiopropionian furfurylu | | |

13.064 | 14 | 57500–00–2 | disiarczek metylofurfurylu | 3362 | 11513 | 260–773–7 | 13.064 | disiarczek furfurylometylu; disiarczek metylo-2-furylometylu | | |

13.065 | 14 | 13678–59–6 | 2-metylo-5-(metylotio)furan | 3366 | 11550 | 237–170–2 | 13.065 | siarczek metylo-5-metylo-2-furylu; (5-metylofurylo-2)-tiometan | | |

13.066 | 14 | 10599–70–9 | 3-acetylo-2,5-dimetylofuran | 3391 | 10921 | 234–216–3 | 13.066 | 2,5-dimetylu-3-acetylofuran | | |

13.067 | 14 | 39252–03–4 | oktanokarboksylan furfurylu | 3396 | 10645 | 254–381–5 | 13.067 | kaprylan alfa-furfurylu | | |

13.068 | 14 | 36701–01–6 | walerianian furfurylu | 3397 | 10647 | 253–160–0 | 13.068 | pentanokarboksylan furfurylu; pentanokarbo-ksylan alfa-furfurylu; alfa-furfurylu walerianian | | |

13.069 | 14 | 3777–71–7 | 2-heptylofuran | 3401 | 10952 | 223–236–8 | 13.069 | | | |

13.070 | 14 | 14360–50–0 | 2-heksanoilofuran | 3418 | 11180 | 238–333–0 | 13.070 | 2-furylopentyloketon | | |

13.071 | 14 | 55764–23–3 | 2,5-dimetylofuran-3-tiol | 3451 | 11457 | 259–800–5 | 13.071 | 2,5-dimetylo-3-merkaptofuran; 2,5-dimetylo-3-furylomerkaptan | | |

13.072 | 16 | 3738–00–9 | 1,5,5,9-tetrametylo-1 3-oksatri-cyclo [8.3.0.0.(4.9)]tridekan | 3471 | 10514 | 223–118–6 | 13.072 | tetrametylo-perhydronaftofuran | | |

13.073 | 14 | 39251–88–2 | 2-pirośluzan oktylu | 3518 | 10864 | 254–378–9 | 13.073 | 2-pirośluzan oktylu | | |

13.074 | 14 | 3782–00–1 | 2,3-dimetylobenzofuran | 3535 | 11913 | 223–245–7 | 13.074 | | | |

13.075 | 14 | 61295–51–0 | 2,6-dimetylo-3-((2-metylo-3-furylo)tio)heptan-4-on | 3538 | 11915 | 262–692–2 | 13.075 | siarczek l, 3-di-izopropyloacetonylo-2-metylo-3-furylu; 3((2-metylo-3-furylu)tio)- 2,6-dimetylo-4-heptanon | | |

13.076 | 06 | 65620–50–0 | 6-hydroksydihydroteaspiran | 3549 | 11917 | | 13.076 | 6-hydroksy-2,6,10,10-tetrametyloa-1-oksaspiro(4,5)dekan | 2,6,10,10-tetrametylo-1-oksaspiro[4.5]dekan-6-ol | |

13.077 | 14 | 61295–41–8 | 3-((2-metylo-3-furylo)tio)heptan-4-on | 3570 | 11922 | 262–690–1 | 13.077 | siarczek 1,3-dietyloacetonylo 2-metylo-3-furylu | | |

13.078 | 14 | 61295–50–9 | 4-((2-metylo-3-furylo)tio)nonan-5-on | 3571 | 11923 | 262–691–7 | 13.078 | siarczek 1,3-dipropyloacetonylo 2-metylo-3-furylu | | |

13.079 | 14 | 65505–17–1 | disiarczek metylo-2-metylo-3-furylu | 3573 | 11924 | 265–797–1 | 13.079 | | | |

13.082 | 14 | 61197–09–9 | disiarczek propylo-2-metylo-3-furylu | 3607 | | 262–650–3 | 13.082 | disiarczek 2-metylo-3-furylopropylu | | |

13.083 | 14 | 1193–79–9 | 2-acetylo-5-metylofuran | 3609 | 11038 | 214–779–1 | 13.083 | metylo-5-metylo-2-furyloketon; keton etano-1-(5-metylo-2-furanylu); 1-(5-metylo-2-furylo) etanon | | |

13.084 | 13 | 27538–09–6 | 2-etylo-4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-furanon | 3623 | | 248–513–0 | 13.084 | 5-etylo-4-hydroksy-2-metylo-3(2h)-furanon | | 5 |

13.085 | 13 | 19322–27–1 | 4-hydroksy-5-metylofuran-3(2H)-on | 3635 | 11785 | 242–961–0 | 13.085 | 2,3-dihydro-4-hydroksy-5-metylofuran-3-on; 5-metylo-4-hydroksy-3(2H)-furanon | | |

13.086 | 14 | 26486–14–6 | 4,5-dihydro-2-metylo-3-tioacetoksyfuran | 3636 | | 247–731–3 | 13.086 | octan 2-metylo-4,5-dihydro-3-furanotiolu; octan 4,5-dihydro-2-metylo-3-furantiolu | | |

13.087 | 30 | 57893–27–3 | 6-acetoksydihydroteaspiran | 3651 | | 261–005–3 | 13.087 | octan 2,6,10,10-tetrametylo-1-oksaspiro(4.5)dec-6-ylu | octan 2,6,10,10-tetra-metylo-1-oksaspiro [4.5]dekan-6-ylu | |

13.088 | 16 | 1786–08–9 | 3,6-dihydro-4-metylo-2-(2 metyloprop-1-en-1-ylo)- 2H-pyran | 3661 | | 217–241–4 | 13.088 | 3,6-dihydro-4-metylo-2-(2-metylo-1-propenylo)- 2H-pyran; | | |

13.089 | 13 | 4077–47–8 | 2,5-dimetylo-4-metoksyfuran-3(2H)-on | 3664 | | 223–797–9 | 13.089 | mesifuran; 4-metoksy-2,5-dimetylo-3-furanon | | |

13.090 | 13 | 7416–35–5 | 2,2-dimetylo-5-(1-metyloprop-1-enylo) tetrahydrofuran | 3665 | 10937 | 231–028–3 | 13.090 | 2,2-dimetylo-5-(1-metylo-1-propenylu)-tetra-hydrofuran | | |

13.091 | 30 | 53833–30–0 | 4,5-dimetylo-2-etylo-oksazol | 3672 | | 258–815–4 | 13.091 | | | |

13.092 | 14 | 3208–16–0 | 2-etylofuran | 3673 | 11706 | 221–714–0 | 13.092 | 2-etyloksol | | |

13.093 | 14 | 94278–27–0 | 3-(2-furfurylotio) propionian etylu | 3674 | | 304–716–7 | 13.093 | alfa-tiopropionian etylo-beta-furfurylu; etylubeta-furfurylu-alfa-tiopropionian | | |

13.094 | 16 | 7392–19–0 | 2,6,6-trimetylo-2-winylotetra-hydropyran | 3735 | 10976 | 230–983–3 | 13.094 | tlenek "Bois de rose" | | |

13.095 | 13 | 41239–48–9 | 2,5-dietylotetrahydrofuran | 3743 | 11882 | 255–274–6 | 13.095 | 2,5-dietylo tetrahydrofuran; 2,5-dietylotetra-hydrofuran | | |

13.096 | 13 | 5989–33–3 | 5(2-hydroksyizopropylo)-2-metylo-2-winylotetrahydrofuran | 3746 | 2214 | 227–814–0 | 13.096 | tlenek linalol b (cis, 5-ring) | | 5 |

13.097 | 13 | 13679–86–2 | tlenek(5) anhydrolinalolu | 3759 | 11944 | 237–184–9 | 13.097 | tlenek anhydrolinalolu; tlenek dihydroksy-linaloolu | 2-(1-m etyleno-etylo)-5-metylo-5-winylotetra-hydrofuran | |

13.098 | 16 | 36431–72–8 | teaspiran | 3774 | 10515 | 253–031–9 | 13.098 | 1-oksaspiro-2,6,10,10-tetra-metylo[4.5]dec-6-en | 2,6,10,10-tetrametylo-1-oksaspiro[4.5]dec-6-en | |

13.099 | 13 | 4166–20–5 | 4-acetoksy-2,5-dimetylofuran-3(2H)-on | 3797 | | | 13.099 | | | |

13.100 | 30 | 13678–73–4 | 2-acetylo-1-furfurylopyrrol | | 11941 | | 13.100 | | | |

13.101 | 14 | 22940–86–9 | 2-acetylo-3,5-dimetylofuran | | | | 13.101 | | | |

13.102 | 14 | 583–33–5 | 2-pirośluzan butylu | | | | 13.102 | | | |

13.103 | 14 | 4466–24–4 | 2-butylofuran | | 10927 | 224–732–7 | 13.103 | | | |

13.104 | 13 | 1004–29–1 | 2-butylotetrahydrofuran | | | 213–718–6 | 13.104 | | | |

13.105 | 14 | 100113–53–9 | 2-butyrylofuran | | 11045 | | 13.105 | 2-furylopropyloketon | | |

13.106 | 14 | 83469–85–6 | 2-decylofuran | | | | 13.106 | | | |

13.107 | 14 | 64280–32–6 | 2,4-difurfurylofuran | | | | 13.107 | | | |

13.108 | 14 | 26486–13–5 | 4,5-dihydro-3-merkapto-2-metylo-furan | | | | 13.108 | 2-metylo-4,5-dihydrofurano-3-tiol | | |

13.109 | 11 | 17092–92–1 | dihydroaktinidiolid | | 10931 | | 13.109 | | 2,2,6-trimetylo-7-oksa-bicyklo[4.3.0]non-9-en | |

13.110 | 30 | 62147–49–3 | 2,5-dihydroksy-2,5-di (hydroksy-metylo)- 1,4-dioksan | | | | 13.110 | | | |

13.112 | 30 | 53833–32–2 | 4,5-dimetylo-2-propylo-oksazol | | 11379 | 258–817–5 | 13.112 | | | |

13.113 | 14 | 61197–06–6 | 2,5-dimetylo-3-(metyloditio)furan | | | | 13.113 | | | |

13.114 | 14 | 63359–63–7 | 2,5-dimetylo-3-(metylotio)furan | | | | 13.114 | | | |

13.115 | 30 | 77311–02–5 | 2,4-dimetylo-3-oksazolina | | | | 13.115 | | | |

13.116 | 14 | 55764–22–2 | 2,5-dimetylo-3 tioacetoksyfuran | | | 259–799–1 | 13.116 | etanokarbotiolan S-(2,5-dimetylo-3-furylu) | | |

13.117 | 13 | 65330–49–6 | 2,5-dimetylo-4-etoksyfuran-3(2H)-on | | | 265–701–8 | 13.117 | 4-etoksy-2,5-dimetylofuran-3(2H)-on | | |

13.118 | 30 | 30408–61–8 | 2,5-dimetylo-4-etylo-oksazol | | | 250–181–7 | 13.118 | 4-etylu-2,5 dimetylo-oksazol | | |

13.119 | 13 | 14400–67–0 | 2,5-dimetylofuran-3(2H)-on | | 11066 | 238–365–5 | 13.119 | | | |

13.120 | 16 | 1003–38–9 | 2,5-dimetylotetrahydrofuran | | | 213–707–6 | 13.120 | tetrahydro-2,5-dimetylofuran | | |

13.121 | 11 | 87–05–8 | 7-etoksy-4-metylokumaryna | | 11870 | 201–721–5 | 13.121 | | | |

13.122 | 14 | 614–99–3 | 2-pirośluzan etylu | | 10588 | 210–404–0 | 13.122 | | | |

13.123 | 14 | 6270–56–0 | etylofurfuryloeter | | 10940 | 228–454–7 | 13.123 | 2-(etoksymetylo)furan | | |

13.124 | 14 | 2024–70–6 | siarczek etylofurfurylu | | | | 13.124 | | | |

13.125 | 14 | 1703–52–2 | 2-etylo-5-metylofuran | | 10942 | 216–937–5 | 13.125 | | | |

13.126 | 14 | 13529–27–6 | acetal dietylowy furfuralu | | | 236–872–6 | 13.126 | acetal aldehydu 2-furalodietylowego | | 2,3 |

13.127 | 14 | 13678–61–0 | 2-metylomaślan furfurylu | | 10643 | | 13.127 | | | |

13.128 | 14 | 623–17–6 | octan furfurylu | 2490 | 2065 | 210–775–9 | 13.128 | | | |

13.129 | 14 | 59020–84–7 | but-2-enokarboksylan furfurylu | | | | 13.129 | | | |

13.130 | 14 | 623–21–2 | maślan furfurylu | | 638 | 210–779–0 | 13.130 | | | |

13.131 | 14 | 39481–28–2 | heptanokarboksylan furfurylu | | | | 13.131 | | | |

13.132 | 14 | 39252–02–3 | heksanokarboksylan furfurylu | | | | 13.132 | | | |

13.133 | 14 | 6270–55–9 | izomaślan furfurylu | | 10641 | 228–453–1 | 13.133 | | 2-metylopropionian furfurylu | |

13.134 | 30 | 1438–94–4 | 1-furfurylopirol | 3284 | 2317 | 215–876–1 | 13.134 | 1-furfurylo-1H-pirol | | |

13.135 | 14 | 58066–86–7 | 1-(2-furfurylutio) propanon | | | | 13.135 | | | |

13.136 | 14 | 88–14–2 | kwas 2-pirośluzowy | | 10098 | 201–803–0 | 13.136 | | was 2-furanokarbo-ksylowy | |

13.137 | 14 | 65545–81–5 | 3-(2-furylu)-2-fenyloprop-2-enal | 3586 | 11928 | | 13.137 | | | |

13.138 | 14 | 699–17–2 | 1-(2-furylu)butan-3-on | | 11084 | 211–831–5 | 13.138 | 4-(2-furylo) butan-2-on | | |

13.139 | 14 | 67–47–0 | aldehyd 5-hydroksymetylo-furfurylowy | | 11112 | 200–654–9 | 13.139 | aldehyd 5-(hydroksymetylo)-2-furylowy | | |

13.140 | 30 | 1365–19–1 | tlenek linalolu (pierścień 5-członowy) | 3746 | 11876 | 215–723–9 | 13.140 | | 5-(1-hydroksy-1-izo-propylo)-2-metylo-2-winylotetrahydrofuran | 5 |

13.141 | 14 | 108499–33–8 | (2-furfurylutio) octan metylu | | | | 13.141 | | | |

13.142 | 14 | 13679–61–3 | 2-furantiokarboksylan S-metylu | 3311 | 11547 | 237–177–0 | 13.142 | furoilotiometan; tio-2-pirośluzan metylu | | |

13.143 | 14 | 94278–26–9 | 3-(furfurylutio)propionian metylu | | | 304–715–1 | 13.143 | | | |

13.144 | 14 | 78818–78–7 | disiarczek metylo-5-metylo-furfurylu | | | | 13.144 | | | |

13.145 | 14 | 13679–60–2 | siarczek metylo-5-metylo-furfurylu | | 11522 | | 13.145 | | | |

13.146 | 14 | 66169–00–4 | trisiarczek metylofurfurylu | | | | 13.146 | | | |

13.147 | 13 | 92343–93–6 | 2-(3-metylo-1,3-butadienylo)-4-metylotetrahydrofuran | | | | 13.147 | | | |

13.148 | 14 | 15186–51–3 | 3-metylo-2 (3-metylobut-2-enylo) furan | | | | 13.148 | | | |

13.149 | 14 | 59303–05–8 | 5-metylo-2-furanometanotiol | | | | 13.149 | | | |

13.150 | 14 | 5555–90–8 | 3-(5-metylo-2-furylo) prop-2-enal | | | | 13.150 | | | |

13.151 | 14 | 65530–53–2 | 2-metylo-3,5 i 6-(furfurylotio)pirazyna | 3189 | 2287 | | 13.151 | metylo(furfurylotio) pirazyna (mieszanina izomerów) | | |

13.152 | 14 | 63012–97–5 | 2-metylo-3-(metylotio) furan | 3949 | | | 13.152 | dimetylotiofuran | | |

13.153 | 14 | 55764–25–5 | tiooctan 2-metylo-3-furylu | | | 259–801–0 | 13.153 | S-(2-metylo-3-furylo) etanokarbotiolan | | |

13.154 | 30 | 95–21–6 | 2-metylo-4,5-benzo-oksazol | | | 202–399–9 | 13.154 | 2-metylobenzo-oksazol | | |

13.155 | 14 | 10599–69–6 | 2-metylo-5-propionylofuran | | 11158 | 234–215–8 | 13.155 | 1-(5-metylo-2-furylo)propan-1-on | | |

13.156 | 13 | 41763–99–9 | 2-metylofuran-3(2H)-on | | | | 13.156 | | | |

13.157 | 13 | 3511–32–8 | 5-metylofuran-3(2H)-on | | | | 13.157 | | | |

13.158 | 13 | 96–47–9 | 2-metylotetrahydrofuran | | 10964 | 202–507–4 | 13.158 | tetrahydro-2-metylofuran | | |

13.159 | 13 | 34003–72–0 | 5-metylotetrahydrofuran-3-on | | | | 13.159 | | | |

13.160 | 13 | 57124–87–5 | 2-metylotetrahydrofurano-3-tiol | 3787 | | 260–572–4 | 13.160 | | | |

13.161 | 11 | 4430–31–3 | oktahydrokumaryna | 3791 | | 224–623–4 | 13.161 | bicyklononalakton; lakton cykloheksylowy; oktahydro-2H-1-benzopyran-2-on | oktahydro-1(2H)-benzopyran-2-on | |

13.162 | 14 | 4179–38–8 | 2-oktylofuran | | 10965 | 224–049–4 | 13.162 | | | |

13.163 | 14 | 3194–17–0 | 2-pentanoilofuran | | | | 13.163 | | | |

13.164 | 14 | 4229–91–8 | 2-propylofuran | | 10971 | 224–182–8 | 13.164 | | | |

13.165 | 16 | 5552–30–7 | 6,7,8,8a-tetrahydro-2,5,5,8a-tetrametylo-5H-1-benzopyran | 3822 | | 226–916–2 | 13.165 | | | |

13.166 | 13 | 637–64–9 | octan tetrahydrofurfurylu | 3055 | 2069 | 211–296–8 | 13.166 | | | |

13.167 | 13 | 5421–00–1 | fenylo-octan tetrahydrofurylu | | | 226–534–6 | 13.167 | | | 5 |

13.169 | 30 | 20662–84–4 | trimetylo-oksazol | | 11424 | 243–952–4 | 13.169 | 2,4,5-trimetylo-oksazol | | |

13.170 | 16 | 3033–23–6 | 2S-cis-tetrahydro-4-metylo-2-(2-metylo-1-propenylo)- 2H-pyran | | | 221–217–9 | 13.170 | | | |

13.175 | 13 | | 4-acetylo-2,5-dimetylofurano-3(2H)-on | | | | 13.175 | | | |

13.176 | 14 | | maślan furaneylu | | | | 13.176 | | butanokarboksylan 2,5-di-metylofuran-3(2H)-on-4-ylu | |

13.178 | 14 | | 3-(furfuryloditio)-2-metylofuran | | | | 13.178 | | | |

13.181 | 14 | | disiarczek 2-metylo-3-furylobutan-3-on-1-ylu | | | | 13.181 | disiarczek 2-metylo-3-furylo-3-oksobutylu | | |

13.182 | 14 | | 2-metylo-3-tioacetoksytetra-hydrofuran | | | | 13.182 | | | |

13.185 | 14 | | disiarczek 2-furfurylo-3-okso-2-butylu | | | | 13.185 | | | |

13.187 | 14 | 23747–34–4 | 2-propionylo-3-metylo-furan | | 10970 | | 13.187 | | | |

13.188 | 14 | 59303–07–0 | 2-metylo-3-furfurylotiopirazyna | 3189 | | | 13.188 | | | |

13.189 | 16 | 56469–39–7 | octan tlenku (5) linalolu | | | | 13.189 | | octan 2-(5-metylo-5-winylotetrahydro-2-furylu) propan-2-ylu | |

13.190 | 14 | 61296–44–1 | 3-((2-metylo-3-furylo)tio)-2-butanon | | | | 13.190 | | | |

14.001 | 28 | 119–65–3 | izochinolina | 2978 | 487 | 204–341–8 | 14.001 | 2-azanaftalen; 2-benzoazina; 3,4-benzopiryna; benzopiryna | | |

14.002 | 30 | 491–35–0 | 4-metylochinolina | | 488 | 207–734–2 | 14.002 | lepidina | | |

14.003 | 30 | 94–62–2 | piperyna | 2909 | 492 | 202–348–0 | 14.003 | 1-piperoilopiperidyna; piperoilopiperydina | 1-(5-(3,4 metylenodi-oksyfenylo)-1-okso-2,4-pentadienylo) piperidyna | |

14.004 | 28 | 83–34–1 | 3-metyloindol | 3019 | 493 | 201–471–7 | 14.004 | skatol; beta-metyloindolo-3-metylo-4,5-benzopirol | | |

14.005 | 24 | 15707–24–1 | 2,3-dietylopirazyna | 3136 | 534 | 239–800–1 | 14.005 | | | |

14.006 | 24 | 15707–23–0 | 2-etylo– 3-metylopirazyna | 3155 | 548 | 239–799–8 | 14.006 | | | |

14.007 | 28 | 120–72–9 | indol | 2593 | 560 | 204–420–7 | 14.007 | benzopirol; 1-benzoazole; 1-benzoazol; 1-benzopirol; 2,3-benzopirol | | |

14.008 | 28 | 110–86–1 | pirydyna | 2966 | 604 | 203–809–9 | 14.008 | azina; azabenzen; | | |

14.010 | 30 | 110–89–4 | piperydyna | 2908 | 675 | 203–813–0 | 14.010 | heksahydropirydyna; heksazana; pentametyleno-imina | | |

14.011 | 30 | 130–89–2 | chlorowodorek chininy | 2976 | 715 | 205–001–1 | 14.011 | chlorek chininy; monochlorowodorek chininy | | 2,3 |

14.014 | 30 | 36267–71–7 | 5,7-dihydro-2-metylotieno(3,4-d) pirymidina | 3338 | 720 | 252–940–8 | 14.014 | | | |

14.015 | 24 | 34413–35–9 | 5,6,7,8-tetrahydrochinoksalina | 3321 | 721 | 252–002–8 | 14.015 | cykloheksapirazyna; tetrahydrochinoksalina | | |

14.016 | 24 | 27043–05–6 | 2,5-dimetylo-3-etylopirazyna | 3149 | 727 | 248–182–2 | 14.016 | | | 5 |

14.017 | 24 | 13360–64–0 | 2-etylo-5-metylopirazyna | 3154 | 728 | 236–416–6 | 14.017 | 2-metylo-5-etylopirazyna; 2-metylo-5-etylo-pirazyna | | |

14.018 | 24 | 1124–11–4 | 2,3,5,6-tetrametylopirazyna | 3237 | 734 | 214–391–2 | 14.018 | | | |

14.019 | 24 | 14667–55–1 | 2,3,5-trimetylopirazyna | 3244 | 735 | 2387120 | 14.019 | | | |

14.020 | 24 | 123–32–0 | 2,5-dimetylopirazyna | 3272 | 2210 | 204–618–3 | 14.020 | 2,5-dimetylo-1,4-diazina; Glycolina; Ketina; 2,5-dimetylo-1,4-diazina; 2,5-dimetylopara-diazina; 2,5-dimetylopiazina | | |

14.021 | 24 | 108–50–9 | 2,6-dimetylopirazyna | 3273 | 2211 | 203–589–4 | 14.021 | 2,6-dimetylo-1,4-diazina; 2,6-dimetylo-1,4-diazina; 2,6-dimetyloparadiazina; 2,6-dimetylo-piazina | | |

14.022 | 24 | 13925–00–3 | etylopirazyna | 3281 | 2213 | 237–691–5 | 14.022 | 2-etylopirazyna; 2-etylo– 1,4-diazina; 2-etylo– 1,4-diazina | | |

14.023 | 28 | 96–54–8 | 1-metylopirol | | 2217 | 202–513–7 | 14.023 | N-metylopirol | | |

14.024 | 24 | 13925–07–0 | 2-etylo-3,5-dimetylopirazyna | 3150 | 2245 | 237–694–1 | 14.024 | 2,6-dimetylo-3-etylopirazyna | | |

14.025 | 24 | 63450–30–6 | 2,5 lub 6-metoksy-3-metylo-pirazyna | 3183 | 2266 | 264–168–9 | 14.025 | metylometoksypirazyna | | |

14.026 | 24 | 13925–05–8 | 2-izopropylu-5-metylopirazyna | 3554 | 2268 | | 14.026 | 5-izopropylo-2-metylopirazyna; 2-metylo-5-izopropylopirazyna | | |

14.027 | 24 | 109–08–0 | 2-metylopirazyna | 3309 | 2270 | 203–645–8 | 14.027 | 2-metylo-1,4-diazina | | |

14.028 | 24 | 13708–12–8 | 5-metylochinoksalina | 3203 | 2271 | 237–246–5 | 14.028 | | | |

14.029 | 30 | 65504–93–0 | 1-fenylo-(3 or 5)-propylopirazol | 3727 | 2277 | | 14.029 | 1-fenylo-3 lub 5-propylo-1,2-diazol | | |

14.030 | 28 | 2044–73–7 | 2-pirydyno-metanotiol | 3232 | 2279 | 218–061–9 | 14.030 | 2-merkaptometylopirydyna; 2-pirydylometanotiol; 2-pirydylometylomerkaptan | | |

14.031 | 24 | 35250–53–4 | pirazynoetanotiol | 3230 | 2285 | | 14.031 | 2-pyrazinyloetanotiol; pyrazinyloetanotiol | | |

14.032 | 24 | 22047–25–2 | acetylopirazyna | 3126 | 2286 | 244–753–5 | 14.032 | 2-acetylopirazyna; metylopyrazinyloketon | | |

14.034 | 24 | 21948–70–9 | siarczek metylopyrazinylu | 3231 | 2288 | 244–675–1 | 14.034 | 2-metylotiopirazyna; pyrazinylometylometylo-siarczek | (metylotio)pirazyna | |

14.035 | 24 | 67952–65–2 | 2-metylo-3,5 lub 6-metylotiopirazyna | 3208 | 2290 | 267–918–3 | 14.035 | metylo(metylotio)pirazyna (mieszanina izomerów) | | |

14.037 | 24 | 23747–48–0 | 6,7-dihydro-5-metylo-5 H-cyklopentapirazyna | 3306 | 2314 | 245–864–1 | 14.037 | | | |

14.038 | 28 | 1122–62–9 | 2-acetylopirydyna | 3251 | 2315 | 214–355–6 | 14.038 | metylo-2-piridyloketon; 2-acetopirydyna | | |

14.039 | 28 | 350–03–8 | 3-acetylopirydyna | 3424 | 2316 | 206–496–7 | 14.039 | beta-acetylopirydyna; metylo-3-pirydyloketon; metylo-beta-pirydyloketon; metylopirydyloketon | | |

14.041 | 28 | 109–97–7 | pirol | 3386 | 2318 | 203–724–7 | 14.041 | azol; diwinylenoimina; Imidol | | |

14.042 | 28 | 91–62–3 | 6-metylochinolina | 2744 | 2339 | 202–084–6 | 14.042 | p-metylochinolina; p-toluochinolina | | |

14.043 | 24 | 24683–00–9 | 2-izobutylo-3-metoksypirazyna | 3132 | 11338 | 246–402–1 | 14.043 | 2-butylu-3-metoksypirazyna; 2-metoksy-3-izobutylopirazyna | | |

14.044 | 24 | 13925–06–9 | 2-izobutylo-3-metylopirazyna | 3133 | | 237–693–6 | 14.044 | 2-butylo-3-metylopirazyna; 2-metylo-3-izo-butylopirazyna | 2-(2-metylopropylo)-3-metylopirazyna | |

14.045 | 28 | 39741–41–8 | 2-acetylo-1-etylopirol | 3147 | 11371 | | 14.045 | 1-etylo-2-acetylozol | | |

14.046 | 28 | 932–16–1 | 2-acetylo-1-metylopirol | 3184 | 11373 | 213–247–6 | 14.046 | 1-metylopirol-2-ylo-metyloketon; 2-acetylo-n-metylopirol; metylo-1-metylopirol-2-yloketon | | |

14.047 | 28 | 1072–83–9 | 2-acetylopirol | 3202 | 11721 | 214–016–2 | 14.047 | metylo-2-pirolyloketon; 2-acetopirol; 2-pirolylo metyloketon | | |

14.049 | 24 | 32974–92–8 | 2-acetylo-3-etylopirazyna | 3250 | 11293 | 251–316–2 | 14.049 | 2-etylo-3-pyrazinylo-metyloketon; 2-acetylo-3-etylo-1,4-diazina | | |

14.050 | 24 | 5910–89–4 | 2,3-dimetylopirazyna | 3271 | 11323 | 227–630–0 | 14.050 | 2,3-dimetylo-1,4-diazina | | |

14.051 | 24 | 68739–00–4 | 2,5 lub 6-metoksy-3-etylopirazyna | 3280 | 11329 | 272–125–0 | 14.051 | 3-etylo-(5 lub 6)-metoksypirazyna, 5 lub 6-metoksy-3-etylo-pirazyna; 2,5 lub 6-metoksy-3-etylopirazyna | | 5 |

14.052 | 24 | 38713–41–6 | izopropenylopirazyna | 3296 | 11341 | | 14.052 | 2-izopropenylu-1,4-diazine | (1-metyleno-etylo) pirazyna | |

14.053 | 24 | 59021–02–2 | merkaptometylopirazyna | 3299 | 11502 | | 14.053 | pirazynometanotiol | | |

14.054 | 24 | 3149–28–8 | metoksypirazyna | 3302 | 11347 | 221–579–8 | 14.054 | 2 metoksy-1,4-diazine | | |

14.055 | 24 | 54300–08–2 | 2-acetylo-3,5-dimetylopirazyna | 3327 | 11294 | 259–076–0 | 14.055 | | | |

14.056 | 24 | 18138–04–0 | 2,3-dietylo-5-metylopirazyna | 3336 | 11303 | 242–024–6 | 14.056 | | | |

14.057 | 24 | 25773–40–4 | 2-izopropylo-3-metoksypirazyna | 3358 | 11344 | 247–256–1 | 14.057 | | | 5 |

14.058 | 28 | 6304–24–1 | 2-izobutylopirydyna | 3370 | 11395 | 228–606–2 | 14.058 | 2-butylopirydyna | 2-(2-metylopropylo) pirydyna | |

14.059 | 28 | 14159–61–6 | 3-izobutylopirydyna | 3371 | 11396 | 2380036 | 14.059 | 3-butylopirydyna | 3-(2-metylopropylo) pirydyna | |

14.060 | 28 | 2294–76–0 | 2-pentylopirydyna | 3383 | 11412 | 218–937–0 | 14.060 | 2-amylopirydyna | | |

14.061 | 28 | 536–78–7 | 3-etylopirydyna | 3394 | 11386 | 208–647–2 | 14.061 | beta-etylopirydyna; beta-lutydyna | | |

14.062 | 24 | 24168–70–5 | 2-(sec-butylo)-3-metoksypirazyna | 3433 | 11300 | 246–050–9 | 14.062 | 2-but-2-ylo-3-metoksypirazyna, 2-metoksy-3-(1-metylopropylo)-cycloheksanon; 2-metoksy-3-sec-butylupirazyna | 2-(1-metylopropylo)-3-metoksypirazyna | |

14.063 | 28 | 91–22–5 | chinolina | 3470 | 11364 | 202–051–6 | 14.063 | 1-benzoazina; 2,3-benzopiryna; benzopiryna; chinoleina; leukolina; 1-azaneftalen; Leucol | 2,3-benzopirydyna | |

14.064 | 28 | 123–75–1 | pirrolidyna | 3523 | 10491 | 204–648–7 | 14.064 | tetrametylenoimina | tetrahydropirol | |

14.065 | 28 | 108–48–5 | 2,6-dimetylopirydyna | 3540 | 11381 | 203–587–3 | 14.065 | 2,6-lutydyna | | |

14.066 | 28 | 104–90–5 | 5-etylo-2-metylopirydyna | 3546 | 11385 | 203–250–0 | 14.066 | 5-etylo— 2-pikolina; 2-metylo-5-etylopirydyna | | |

14.067 | 24 | 32737–14–7 | 2-metylo-3,5 lub 6-etoksypirazyna | 3569 | 11921 | 2511846 | 14.067 | | | 5 |

14.068 | 28 | 1073–26–3 | 2-propionylopirol | 3614 | 11942 | 214–026–7 | 14.068 | etylo— 2-pirolyloketon | | |

14.069 | 24 | 28217–92–7 | cykloheksylometylopirazyna | 3631 | | 248–905–1 | 14.069 | cycloheksylometylo-2-pirazyna; 2-pyrazinylo cycloheksylometylo | | |

14.070 | 30 | 67860–38–2 | 4-acetylo-2-metylopirymidina | 3654 | | | 14.070 | keton etylo-1-(2-metylo-4-pyrimidinylu)- | | |

14.071 | 28 | 93–60–7 | nikotinokarboksylan metylu | 3709 | | 202–261–8 | 14.071 | 3-karbometoksypirydyna | 3-pirydynokarboksylan metylu | |

14.072 | 28 | 2110–18–1 | 2-(3-fenylopropylo) pirydyna | 3751 | | 218–300–7 | 14.072 | | | |

14.076 | 24 | | 2-metoksy-(3,5 lub 6)-metylo-pirazyna | 3183 | 2266 | | 14.076 | | | |

14.077 | 24 | | 2-etylo-(3,5 lub 6)-metoksy-pirazyna (85 %) i 2-metylo-(3,5 lub 6)-metoksypirazyna (13 %) | 3280 | 11329 | | 14.077 | | | |

14.078 | 24 | | 2-izopropylo-(5 lub 6)-metoksypirazyna | 3358 | 11344 | | 14.078 | | | 5 |

14.079 | 28 | 27300–27–2 | 2-acetylo-1,4,5,6-tetrahydropirydyna | | | | 14.079 | | | |

14.080 | 33 | 99583–29–6 | 2-acetylo-1-pirrolina | | | | 14.080 | | | |

14.081 | 24 | 54300–10–6 | 5-acetylo-2,3-dimetylopirazyna | | | | 14.081 | | | |

14.082 | 24 | 23787–80–6 | 2-acetylo-3-metylopirazyna | | 11296 | 245–889–8 | 14.082 | | | |

14.083 | 24 | 43108–58–3 | 2-acetylo-5-etylopirazyna | | | | 14.083 | | | |

14.084 | 24 | 22047–27–4 | 2-acetylo-5-metylopirazyna | | 11297 | | 14.084 | | | |

14.085 | 28 | 6982–72–5 | 2-acetylo-5-metylopirol | | | | 14.085 | | | |

14.086 | 24 | 34413–34–8 | 2-acetylo-6-etylupirazyna | | 11295 | | 14.086 | | | |

14.087 | 24 | 22047–26–3 | 2-acetylo-6-metylopirazyna | | 11298 | | 14.087 | | | |

14.088 | 28 | 576–15–8 | 1-acetyloindol | | | 209–396–1 | 14.088 | N-acetyloindol; 1-acetylo-1H-indol | | |

14.089 | 28 | 1122–54–9 | 4-acetylopirydyna | | | 214–350–9 | 14.089 | metylo-4-pyridyloketon | | |

14.090 | 28 | 25224–14–0 | 3-(sec-butylo)pirydyna | | | | 14.090 | 3-but-2-ylopirydyna | 3-(1-metylopropylo) pirydyna | |

14.091 | 24 | 15987–00–5 | 2-butylo-3-metylopirazyna | | | 240–126–5 | 14.091 | | | |

14.092 | 28 | 5058–19–5 | 2-butylopirydyna | | | 225–758–1 | 14.092 | | | |

14.093 | 28 | 539–32–2 | 3-butylopirydyna | | | 208–715–1 | 14.093 | | | |

14.094 | 28 | 74808–78–9 | 4-butylochinolina | | | | 14.094 | | | |

14.095 | 24 | 18138–05–1 | 3,5-dietylo-2-metylopirazyna | 3916 | 11305 | | 14.095 | 2,6-dietylo-3-metylopirazyna | | |

14.096 | 24 | 32736–91–7 | 2,5-dietylo-3-metylopirazyna | 3915 | 11304 | | 14.096 | | | |

14.097 | 24 | 13238–84–1 | 2,5-dietylopirazyna | | 11306 | | 14.097 | | | |

14.098 | 24 | 38917–62–3 | 6,7-dihydro-2,3-dimetylo-5 H-cyklopentapirazyna | 3917 | 11309 | | 14.098 | | | |

14.099 | 24 | 41330–21–6 | 6,7-dihydro-5,7-dimetylo-5H-cyklopentapirazyna | | | | 14.099 | | | |

14.100 | 24 | 55031–15–7 | 3, (5–1ub 6-)dimetylo-2 etylo-pirazyna | 3149 | 727 | | 14.100 | 2, (5 lub 6)-dimetylo-3-etylopirazyna; 2-etylo-3,5(6)-dimetylo pirazyna; 3-etylo-2,5(6)-dimetylopirazyna | | |

14.101 | 24 | 40790–20–3 | 2,5-dimetylo-3-izopropylopirazyna | | 11318 | | 14.101 | | | |

14.102 | 24 | 38917–61–2 | 5,6-dimetylodihydrocyklopenta-pirazyna | | | | 14.102 | | | |

14.103 | 28 | 583–61–9 | 2,3-dimetylopirydyna | | | 209–514–1 | 14.103 | | | |

14.104 | 28 | 108–47–4 | 2,4-dimetylopirydyna | | | 203–586–8 | 14.104 | | | |

14.105 | 28 | 583–58–4 | 3,4-dimetylopirydyna | | | 209–511–5 | 14.105 | | | |

14.106 | 28 | 591–22–0 | 3,5-dimetylopirydyna | | 11382 | 209–708–6 | 14.106 | | | |

14.107 | 28 | 625–84–3 | 2,5-dimetylopirol | | 11383 | 210–913–8 | 14.107 | 2,5-dimetylo-1H-pirol | | |

14.108 | 24 | 2379–55–7 | 2,3-dimetylochinoksalina | | | 219–162–0 | 14.108 | | | |

14.109 | 24 | 32737–14–7 | 2-etoksy-3-metylopirazyna | 3569 | 11325 | 251–184–6 | 14.109 | | | 5 |

14.110 | 28 | 614–18–6 | nikotinokarboksylan etylu | | | 210–370–7 | 14.110 | ester etylowy kwasu 3-pirydynokarboksylowego | 3-pirydynokarboksylan etylu | |

14.111 | 24 | 13360–65–1 | 3-etylo-2,5-dimetylopirazyna | 3149 | 2246 | 236–417–1 | 14.111 | | | 5 |

14.112 | 24 | 25680–58–4 | 2-etylo-3-metoksypirazyna | 3280 | 11329 | 247–184–0 | 14.112 | | | 5 |

14.113 | 24 | 52517–53–0 | 5-etylo-6,7-dihydro-5H-cyklo-penta-pirazyna | | | | 14.113 | | | |

14.114 | 24 | 13925–03–6 | 2-etylo-6-metylopirazyna | 3919 | 11331 | 237–692–0 | 14.114 | 2-metylo-6-etylopirazyna; 6-metylo-2-etylo-pirazyna | | |

14.115 | 28 | 100–71–0 | 2-etylopirydyna | | 11767 | 202–881–9 | 14.115 | | | |

14.116 | 28 | 536–75–4 | 4-etylopirydyna | | 11387 | 208–646–7 | 14.116 | | | |

14.117 | 28 | 1129–69–7 | 2-heksylopirydyna | | | 214–454–4 | 14.117 | | | |

14.118 | 28 | 142–08–5 | 2-hydroksypirydyna | | | 205–520–3 | 14.118 | 2-pyridon; | | |

14.120 | 28 | 553–60–6 | nikotinokarboksylan izopropylowy | | | 209–043–1 | 14.120 | | 3-pirydynokarboksylan izopropylu | |

14.121 | 24 | 93905–03–4 | 2-izopropylo-(3,5 lub 6)-metoksypirazyna | 3358 | 11344 | 299–837–4 | 14.121 | | | |

14.122 | 24 | 67952–59–4 | 2-izopropylo-3-metylotiopirazyna | | 11342 | 267–913–6 | 14.122 | | 2-(1-metyloetylo-3-(metylotio)pirazyna | |

14.123 | 24 | 29460–90–0 | izopropylopirazyna | 3940 | 11343 | 249–646–7 | 14.123 | | (2-metylopropyl) pirazyna | |

14.124 | 28 | 644–98–4 | 2-izopropylopirydyna | | 11400 | 211–426–3 | 14.124 | | | |

14.125 | 28 | 696–30–0 | 4-izopropylopirydyna | | | 211–794–5 | 14.125 | | | |

14.126 | 24 | 2847–30–5 | 2-metoksy-3-metylopirazyna | 3183 | 2266 | 220–651–6 | 14.126 | 2-metylo-3-metoksypirazyna | | 5 |

14.127 | 24 | 25680–57–3 | 2-metoksy-3-propylopirazyna | | | | 14.127 | | | |

14.128 | 24 | 2882–20–4 | 2-metylo-3-metylotiopirazyna | | | 220–736–8 | 14.128 | 2-metylo-3-(metylotio) pirazyna | | |

14.129 | 24 | 15986–80–8 | 2-metylo-3-propylotiopirazyna | | | 240–121–8 | 14.129 | | | |

14.131 | 28 | 95–20–5 | 2-metyloindol | | | 202–398–3 | 14.131 | | | |

14.133 | 33 | 109–05–7 | 2-metylopiperydyna | | | 203–642–1 | 14.133 | alfa-pipekolina | | |

14.134 | 28 | 109–06–8 | 2-metylopirydyna | | 11415 | 203–643–7 | 14.134 | alfa-pikolina; 2-pikolina | | |

14.135 | 28 | 108–99–6 | 3-metylopirydyna | | 11801 | 203–636–9 | 14.135 | beta-pikolina; 3-pikolina | | |

14.136 | 28 | 108–89–4 | 4-metylopirydyna | | 11416 | 203–626–4 | 14.136 | gamma-pikolina; 4-pikolina | | |

14.137 | 28 | 120–94–5 | 1-metylopirolidyna | | | 204–438–5 | 14.137 | | | |

14.138 | 30 | 91–63–4 | 2-metylochinolina | | 11358 | 202–085–1 | 14.138 | chinaldina | | |

14.139 | 24 | 7251–61–8 | 2-metylochinoksalina | | | 230–664–9 | 14.139 | | | |

14.140 | 28 | 1802–20–6 | 3-pentylopirydyna | | | | 14.140 | | | |

14.141 | 33 | 110–85–0 | piperazyna | | | 203–808–3 | 14.141 | | | |

14.142 | 24 | 18138–03–9 | propylopirazyna | 3961 | 11362 | 242–023–0 | 14.142 | | | |

14.143 | 28 | 4673–31–8 | 3-propylopirydyna | | 11419 | 225–122–3 | 14.143 | | | |

14.144 | 24 | 290–37–9 | pirazyna | | 11363 | 206–027–6 | 14.144 | | | |

14.145 | 28 | 1003–29–8 | aldehyd pirolo-2-karboksylowy | | 11393 | 213–705–5 | 14.145 | 2-formylopirol | | |

14.146 | 30 | 130–95–0 | chinina | | | 205–003–2 | 14.146 | | | 2,3 |

14.147 | 24 | 91–19–0 | chinoksalina | | 11365 | 202–047–4 | 14.147 | 1,4-benzodiazina | | |

14.148 | 24 | 52517–54–1 | 5,6,7,8-tetrahydro-5-metylo-chinoksalina | | | | 14.148 | | | |

14.149 | 28 | 91–61–2 | l, 2,3,4-tetrahydro-6-metylo-chinolina | | | 202–083–0 | 14.149 | | | |

14.150 | 28 | 108–75–8 | 2,4,6-trimetylopirydyna | | | 203–613–3 | 14.150 | 2,4,6-kolidyna | | |

14.151 | 24 | 4177–16–6 | winylopirazyna | | 11370 | 224–045–2 | 14.151 | | | |

14.152 | 30 | 6119–70–6 | siarczan chininy | 2977 | | | 14.152 | | | 2,3,5 |

14.153 | 28 | 1333–53–5 | (1-metyloetylo)chinolina | | | 215–595–4 | 14.153 | | | |

14.154 | 30 | 7549–43–1 | chlorowodzian chininy | | | 231–437–7 | 14.154 | chlorowodorek chininy | | 2,3 |

14.155 | 30 | 6119–47–7 | diwodzian chlorowodorku chininy | | | | 14.155 | | | 2,3 |

14.156 | 33 | 147030–02–2 | (e)-1-(1-okso-2decenylo)-piperydyna | | | | 14.156 | | | |

14.157 | 33 | 78910–33–5 | (e, e)-1-(okso-2,4-dekadienylo)-pirolidyna | | | | 14.157 | | | |

14.158 | 24 | 94089–22–2 | 2-izo-propoksy-3-metylopirazyna | | | 302–122–2 | 14.158 | 2-metylo-3-(1-metyloetoksy)pirazyna | | |

14.161 | 24 | | 6,7-dihydro-2,5-dimetylo-5 H-cyklopentapirazyna | | 11310 | | 14.161 | | | |

15.001 | 29 | 7774–74–5 | 2-merkaptotiofen | 3062 | 478 | 231–881–1 | 15.001 | 2-tionylomerkaptan; 2-tiofenetiol | | |

15.002 | 29 | 38205–64–0 | 2-metylo-5-metoksytiazol | 3192 | 736 | | 15.002 | 5-metoksy-2-metylotiazol | | |

15.004 | 29 | 13679–70–4 | 5-metylo-2-tiofeno-karboksylowy | 3209 | 2203 | 237–178–6 | 15.004 | 2-formylo-5-metylotiofen; aldehyd 2-tiofeno-5 metylokarboksylowy; 5-metylo-2-tiofeno-karbaldehyd | | |

15.005 | 29 | 65505–18–2 | 2,4-dimetylo-5-winylotiazol | 3145 | 2237 | | 15.005 | | | |

15.006 | 20 | 55704–78–4 | 2,5-dihydroksy-2,5-dimetylo-1,4-disiarczek dietylenowy | 3450 | 2322 | 259–770–3 | 15.006 | 2,5-dimetylo-2,5-dihydroksy-p-disiarczekdietylenu | | |

15.007 | 20 | 38325–25–6 | spiro(2,4-ditio-1-metylo-8-oksa-bicyklo [3.3.0]oktano-3,3'-(l'-oksa-2'-metylo)-cyclopentan) ispiro(ditio-6-nietylo-7-oksa-bicyklo[3.3.0]octane-3,3'-(l'-oksa-2-metylo)cyclopentan) | 3270 | 2325 | 253–884–7 | 15.007 | spiro [ditio-6-metylo-7-oksabicyklo [3.3.0]oktane-3,3 alfa-(alfa-oksa-2-metylo) cyklo-pentan](składnik izomeru) | | |

15.008 | 29 | 6911–51–9 | 2-tienylo disiarczek | 3323 | 2333 | | 15.008 | 2,2-ditioditiofen; 2,2 alfa-ditioditiofen | | |

15.009 | 20 | 828–26–2 | tritioaceton | 3475 | 2334 | 212–582–5 | 15.009 | 2,2,4,4,6,6-heksametylo-s-tritian | 2,2,4,4,6,6-heksametylo-1,3,5-tritian | |

15.010 | 29 | 29926–41–8 | 2-acetylo-2-tiazoline | 3817 | 2335 | | 15.010 | acetylotiazoline-2; 2-acetylo-4,5-dihydrotiazol | | |

15.011 | 29 | 38205–60–6 | 5-acetylo-2,4-dimetylotiazol | 3267 | 2336 | 253–826–0 | 15.011 | 2,4-dimetylo-5-acetylotiazol; 2,4-dimetylo-5-tiazylometyloketon; | | |

15.012 | 29 | 1003–04–9 | 4,5-dihydrotiofen-3 (2H)-on | 3266 | 2337 | 213–698–9 | 15.012 | 3-tetrahydrotiofenon; 3-tiofenon; tetrahydro tiofen-3-on; dihydrotiofenon | | |

15.013 | 29 | 18640–74–9 | 2-izobutylotiazol | 3134 | 11618 | 242–470–1 | 15.013 | 2-izobutylotiazol; 2-butylotiazol | 2-(2-metylopropylo) tiazol | |

15.014 | 29 | 137–00–8 | 5-(2-hydroksyetylo)-4-metylo-tiazol | 3204 | 11621 | 205–272–6 | 15.014 | 4-metylo-5-tiazolo etanol; Sulfurol; 4-metylo-5-tiazoloetanol– | | |

15.015 | 29 | 656–53–1 | 4-metylo-5-(2-acetoksyetylo) tiazol | 3205 | 11620 | 211–515–7 | 15.015 | octan 4-metylo-5-tiazoloetanolu; octan 4-metylo 5-tiazoloetanolu | | |

15.016 | 29 | 95–16–9 | benzotiazol | 3256 | 11594 | 202–396–2 | 15.016 | | | |

15.017 | 29 | 3581–91–7 | 4,5-dimetylotiazol | 3274 | 11606 | 222–703–3 | 15.017 | | | |

15.018 | 29 | 1759–28–0 | 4-metylo-5-winylotiazol | 3313 | 11633 | 217–160–4 | 15.018 | 4-metylo-5-winylotiazol | | |

15.019 | 29 | 13623–11–5 | 2,4,5-trimetylotiazol | 3325 | 11650 | 237–107–9 | 15.019 | | | |

15.020 | 29 | 24295–03–2 | 2-acetylotiazol | 3328 | 11726 | 246–134–5 | 15.020 | metylo-2-tiazoiloketon; 1-(2-tiazolylo)etanon; 2-tiazolylometyloketon | | |

15.021 | 29 | 15679–19–3 | 2-etoksytiazol | 3340 | 11611 | 239–760–5 | 15.021 | eter etylowy 2-tiazolilu | | |

15.022 | 29 | 18277–27–5 | 2-(sec-butylo)tiazol | 3372 | 11598 | 242–154–3 | 15.022 | 2-but-2-ylotiazol; 2-sec-butylotiazol | 2-(1-metylopropylo)tiazol | |

15.023 | 29 | 13679–85–1 | 4,5-dihydro-2-metylotiofen-3(2H)-on | 3512 | 11601 | 237–183–3 | 15.023 | 2-metylotetratiofen-3-on; 2-metylo-4,5-3-tiofenon; 2-metylotiolan-3-on; 2-metylo-3(2H), dihydrotiofenon; | | |

15.024 | 29 | 2530–10–1 | 3-acetylo-2,5-dimetylotiofen | 3527 | 11603 | 219–779–5 | 15.024 | 2,5-dimetylo-3-tienylometyloketon;, 1-(2,5-dimetylo-3-tienylo)-etanon | | |

15.025 | 20 | 23654–92–4 | 3,5-dimetylo-1,2,4-tritiolan | 3541 | 11883 | 245–808–6 | 15.025 | | | |

15.026 | 29 | 15679–13–7 | 2-izopropylo-4-metylotiazol | 3555 | | 239–758–4 | 15.026 | 2-izopropylo-4-metylotiazol | | |

15.027 | 29 | 43039–98–1 | 2-propionylotiazol | 3611 | | | 15.027 | 2-propionylotiazol | | |

15.028 | 29 | 288–47–1 | tiazol | 3615 | 11642 | 206–021–3 | 15.028 | | | |

15.029 | 29 | 65894–82–8 | 2-(sec-butylo)- 4,5-dimetylo-3-tiazolina | 3619 | | 265–968–0 | 15.029 | 2,5-dihydro-4,5-dimetylo-2-but-2-ylotiazol | 2-(1-metylopropylo)- 4,5-dimetylo-3-tiazolina | |

15.030 | 29 | 76788–46–0 | 4,5-dimetylo-2-etylo-3-tiazoline | 3620 | | 278–551–3 | 15.030 | 2-etylo-4,5-dimetylo-3-tiazolina; | | |

15.032 | 29 | 65894–83–9 | 4,5-dimetylo-2-izobutylo-3-tiazolina | 3621 | | 265–969–6 | 15.032 | 4,5-dimetylo-2-(2-metylopropylo)-3-tiazolina; 3-tiazolin, 4,5-dimetylo-2-(2-metylopropylo)-; | | |

15.033 | 29 | 15679–12–6 | 2-etylo —4-metylotiazol | 3680 | 11612 | 239–757–9 | 15.033 | | | |

15.034 | 20 | 5616–51–3 | 2-metylo-1,3-ditiolan | 3705 | | 227–038–2 | 15.034 | | | |

15.035 | 29 | 693–95–8 | 4-metylotiazol | 3716 | 11627 | 211–764–1 | 15.035 | | | |

15.036 | 20 | 43040–01–3 | 3-metylo-1,2,4-tritian | 3718 | | 256–056–3 | 15.036 | | | |

15.037 | 29 | 13679–72–6 | 2-acetylo-3-metylotiofen | | 11590 | 237–179–1 | 15.037 | 1-(3-metylo-2-tienylo)etan-1-on | | |

15.038 | 29 | 7533–07–5 | 2-acetylo-4-metylotiazol | | 11589 | | 15.038 | | | |

15.039 | 29 | 59303–17–2 | 2-acetylo-5-metylotiazol | | | | 15.039 | | | |

15.040 | 29 | 88–15–3 | 2-acetylotiofen | | 11728 | 201–804–6 | 15.040 | 2-tienyloketon metylu | | |

15.041 | 29 | 76572–48–0 | 2-butylo-4,5-dimetylotiazol | | | | 15.041 | | | |

15.042 | 30 | 132344–97–9 | 2-butylo-4-metylo(4H) pirolidino-[1,2d]- 1,3,5-ditiazine | | | | 15.042 | | 4-butylo-2-metylo-1-aza-3,5-ditio-bicyclo[4.3.0]nonan | |

15.043 | 29 | 54411–06–2 | 2-butylo-5-etylotiofen | | 11596 | | 15.043 | | | |

15.044 | 29 | 37645-61-7 | 2-butylotiazol | | 11597 | 253-577-8 | 15.044 | | | |

15.045 | 29 | 1455-20-5 | 2-butylotiofen | | | 215-935-1 | 15.045 | | | |

15.046 | 29 | 34722-01-5 | 3-butylotiofen | | | | 15.046 | | | |

15.047 | 20 | 92900-67-9 | 3,5-di-izobutylo-1,2,4-tritiolan | | | | 15.047 | | 3,5-di(2-metylopropylo)-1,2,4-tritiolan | |

15.048 | 20 | 54934-99-5 | 3,5-di-izopropylo-1,2,4-tritiolan | | | | 15.048 | | | |

15.049 | 20 | 54644-28-9 | 3,5-dietylo-1,2,4-tritiolan | | | | 15.049 | | | |

15.050 | 29 | 41981-71-9 | 2,5-dietylo-4-metylotiazol | | | | 15.050 | | | |

15.051 | 29 | 4276-68-0 | 2,5-dietylo-4-propylotiazol | | | | 15.051 | | | |

15.052 | 29 | 15729-76-7 | 2,5-dietylotiazol | | | 239-823-7 | 15.052 | 2,5-dietylotiazol | | |

15.053 | 29 | 35686-14-7 | 3,4-dietylotiofen | | | | 15.053 | | | |

15.054 | 30 | 54717-17-8 | dihydro-2,4,6-trietylo-1,3,5 (4H)-ditiazyna | | | | 15.054 | | | |

15.055 | 30 | 116505-60-3 | 2,4-dimetylo (4H)pirolidino [1,2e]-1,3,5-ditiazina | | | | 15.055 | | 2,4-dimetylo-1-aza-3,5-ditio-bicyclo[4.3.0]nonan | |

15.056 | 20 | 67411-27-2 | 3,6-dimetylo-1,2,4,5-tetratian | | | | 15.056 | | | |

15.057 | 30 | 104691-40-9 | 4,6-dimetylo-2-(1-metyloetylo) dihydro-1,3,5-ditiazina | 3782 | | | 15.057 | 2(4)-izopropylo-4(2),6-dimetylodihydro-4H-1,3,5-ditiazina | | |

15.058 | 29 | 873-64-3 | 4,5-dimetylo-2-etylotiazol | | | | 15.058 | | | |

15.059 | 29 | 41981-72-0 | 4,5-dimetylo-2-propylotiazol | | | 255–604–9 | 15.059 | | | |

15.060 | 29 | 60755–05–7 | 2,4-dimetylo-3-tiazolina | | | 262–405–0 | 15.060 | 2,5-dihydro-2,4-dimetylotiazol | | |

15.061 | 29 | 32272–57–4 | 2,5-dimetylo-4-etylotiazol | | | | 15.061 | | | |

15.062 | 29 | 541–58–2 | 2,4-dimetylotiazol | | 11605 | 208–786–9 | 15.062 | | | |

15.063 | 29 | 4175–66–0 | 2,5-dimetylotiazol | | | | 15.063 | | | |

15.064 | 29 | 638–02–8 | 2,5-dimetylotiofen | | 11609 | 211–313–9 | 15.064 | | | |

15.065 | 29 | 632–15–5 | 3,4-dimetylotiofen | | 11610 | | 15.065 | | | |

15.066 | 20 | 505–29–3 | 1,4-ditian | 3831 | | 208–007–2 | 15.066 | p-ditiane; l, 4-ditiocycloheksan; tetrahydro 1,4-ditiin; dietylenodisiarczek | | |

15.067 | 29 | 32272–48–3 | 4-etylo-2-metylotiazol | | | | 15.067 | | | |

15.068 | 29 | 19961–52–5 | 5-etylo-2-metylotiazol | | | | 15.068 | | | |

15.069 | 29 | 52414–91–2 | 4-etylo-5-metylotiazol | | | 257–904–5 | 15.069 | | | |

15.070 | 29 | 40323–88–4 | 2-etylo-5-metylotiofen | | | | 15.070 | | | |

15.071 | 29 | 15679–09–1 | 2-etylotiazol | | | 239–755–8 | 15.071 | | | |

15.072 | 29 | 872–55–9 | 2-etylotiofen | | 11614 | 212–830–2 | 15.072 | | | |

15.073 | 29 | 1795–01–3 | 3-etylotiofen | | | 217–267–6 | 15.073 | | | |

15.074 | 29 | 36880–33–8 | aldehyd 5-etylotiofeno-2-karboksylowy | | | 253–252–0 | 15.074 | | | |

15.075 | 29 | 65016–61–7 | 3-heptylotiofen | | | | 15.075 | | | |

15.076 | 29 | 18794–77–9 | 2-heksylotiofen | | 11616 | 242–579–4 | 15.076 | | | |

15.077 | 29 | 26494–10–0 | 4-hydroksy-2,5-dirnetylotiofen-3(2H)-on | | | 247–742–3 | 15.077 | | | |

15.078 | 29 | 53498–32–1 | 2-izobutylo-4,5-dimetylotiazol | | 11617 | 258–586–0 | 15.078 | | 4,5-dimetylo-2-(2-metylopropylo)tiazol | |

15.079 | 30 | 101517–87–7 | 2-izobutylodihydro-4,6-dimetylo-1,3,5-ditiazina | 3781 | | | 15.079 | 2(4)-izobutylo-4(2), 6-dimetylodihydro-4H-1,3,5-ditiazina | 2-(2-metylopropylo) dihydro-4,6-dimetylo-1,3,5-ditiazina | |

15.080 | 29 | 53498–30–9 | 2-izopropylo-4,5-dimetylotiazol | | | | 15.080 | | | |

15.081 | 20 | 292–46–6 | lentionina | | 11619 | | 15.081 | | 1,2,3,5,6-pentatiocyklo-heptan | |

15.082 | 29 | 7774–73–4 | 3-merkaptotiofen | | | 231–880–6 | 15.082 | tiofeno-3-tiol | | |

15.083 | 20 | 51647–38–2 | 3-metylo-1,2,4-tritiolan | | | | 15.083 | | | |

15.084 | 29 | 86290–21–3 | 5-metylo-2-pentylotiazol | | | | 15.084 | | | |

15.085 | 29 | 13679–83–9 | 4-metylo-2-propionylotiazol | | 11622 | | 15.085 | | | |

15.086 | 29 | 2346–00–1 | 2-metylo-2-tiazolina | | | 219–071–6 | 15.086 | | | |

15.087 | 29 | 2527–76–6 | 2-metylo-3-merkaptotiofen | | | 219–770–6 | 15.087 | 2-metylotiofeno-3-tiol | | |

15.088 | 29 | 120–75–2 | 2-metylo-4,5-benzotiazol | | | 204–423–3 | 15.088 | 2-metylobenzotiazol | | |

15.089 | 29 | 3581–87–1 | 2-metylotiazol | | 11626 | 222–702–8 | 15.089 | | | |

15.090 | 29 | 24050–16–6 | 2-metylotiazolidina | | | | 15.090 | | | |

15.091 | 29 | 554–14–3 | 2-metylotiofen | | 11631 | 209–063–0 | 15.091 | | | |

15.092 | 29 | 616–44–4 | 3-metylotiofen | | 11632 | 210–482–6 | 15.092 | | | |

15.093 | 29 | 880–36–4 | 2-oktylotiofen | | | 212–913–3 | 15.093 | | | |

15.094 | 29 | 53119–25–8 | 2-pentanoilotiofen | | | | 15.094 | | | |

15.095 | 29 | 102871–31–8 | 3-pentylotiofen | | | | 15.095 | | | |

15.096 | 29 | 4861–58–9 | sec-pentylotiofen | | 11634 | 225–465–9 | 15.096 | | 1-metylobutylotiofen | |

15.097 | 29 | 13679–75–9 | 2-propionylotiofen | | 11635 | 237–182–8 | 15.097 | 2-propanoilotiofen | | |

15.098 | 29 | 17626–75–4 | 2-propylotiazol | | | 241–606–7 | 15.098 | | | |

15.099 | 29 | 24050–10–0 | 2-propylotiazolidina | | | | 15.099 | | | |

15.100 | 29 | 1551–27–5 | 2-propylotiofen | | | 216–288–8 | 15.100 | | | |

15.101 | 29 | 1518–75–8 | 3-propylotiofen | | | | 15.101 | | | |

15.102 | 20 | 110–01–0 | tetrahydrotiofen | | | 203–728–9 | 15.102 | tiacyclopentan-; tiofan-; tetrametylenosiarczek | | |

15.103 | 20 | 291–22–5 | 1,2,4,5-tetratiane | | | | 15.103 | | | |

15.104 | 29 | 5333–83–5 | 1-(2-tienylo)butan-1-one | | | 226–246–0 | 15.104 | 2-butyrylotiofen | | |

15.105 | 29 | 94089–02–8 | 1-(2-tienylo)etan— 1-tiol | | 11580 | 302–104–4 | 15.105 | 1-(2-tienylo)etylomerkaptan | | |

15.106 | 29 | 110–02–1 | tiofen | | 11647 | 203–729–4 | 15.106 | | | |

15.107 | 29 | 98–03–3 | aldehyd tiofeno-2-karboksylowy | | 11874 | 202–629–8 | 15.107 | 2-formylotiofen | | |

15.108 | 29 | 6258–63–5 | 2-tiofenometanetiol | | | 228–394–1 | 15.108 | tenylomerkaptan | | |

15.109 | 30 | 638–17–5 | 2,4,6-trimetylodihydro-1,3,5(4H)-ditiazyna | | 11649 | | 15.109 | tialdina | | |

15.110 | 20 | 2765–04–0 | 2,4,6-trimetylo-1,3,5-tritian | | | | 15.110 | | | |

15.111 | 20 | 289–16–7 | 1,2,4-tritiolan | | | | 15.111 | | | |

15.113 | 30 | 74595–94–1 | 5,6-dihydro-2,4,6, tris(2-metylo-propylo)4H-1,3,5-ditiazina | | | | 15.113 | | | |

15.114 | 30 | 101417–25–8 | 5-acetylo-2,3-dihydro-1,4-tiazina | | | | 15.114 | | | |

15.115 | 29 | 61323–24–8 | 2-izobutylo-4-metylotiazol | | | 262–709–3 | 15.115 | | 2-(2-metylopropylo)-4-metylotiazol | |

15.116 | 29 | | 2-acetylo-4-etylotiazol | | | | 15.116 | | | |

15.117 | 29 | | 2-izobutylo-4,5-dimetylotiazol | | | | 15.117 | | 2-(2-metylopropylo)- 4,5-dimetylotiazol | |

15.118 | 29 | | 4-butylotiazol | | | | 15.118 | | | |

15.119 | 29 | | 2-izobutylo-3-tiazolina | | | | 15.119 | | 2-(2-metylopropylo)- 2,5-dihydrotiazol | |

15.121 | 29 | | 4-merkapto-2-metylo-4,5-dihydro-tiofen | | | | 15.121 | | | |

15.122 | 30 | | 2,4,6-trietylo-1,3,5-tritiazina | | | | 15.122 | | | |

16.001 | 02 | 7563–33–9 | izowalerianian amoniowy | 2054 | 464 | 231–458–1 | 16.001 | sól amoniowa kwasu izowalerianowego; sól amoniowa, 3-metylobutanian amonu; sól amoniowa 3-metylobutanokarboksylan | 3-metylo-butanokarbo-ksylan amoniowy | |

16.002 | 30 | 12135–76–1 | siarczek diamonowy | 2053 | 482 | 2351843 | 16.002 | monosiarczek amonowy | | 1,5 |

16.006 | 19 | 2444–46–4 | N-nonanoylo-4-hydroksy-3-metoksybenzyloamid | 2787 | 590 | 219–484–1 | 16.006 | pelargonylowanilliloamid; N-(4-hydroksy-3-metoksybenzylo)nonanoamid; n-nonanoilo-wanillyloamid | | |

16.007 | 30 | 7783–06–4 | siarkowodór | 3779 | 647 | 231–977–3 | 16.007 | | | |

16.009 | 30 | 7664–41–7 | amoniak | | 739 | 231–635–3 | 16.009 | | | 4 |

16.012 | 30 | | kwas gliceryzyny | 2528 | 2221 | 215–785–7 | 16.012 | gliceryzyna | | 3,5 |

16.013 | 19 | 39711–79–0 | N-etylo-2-izopropylo-5-metylo-cycloheksano-karboksamid | 3455 | 2298 | 254–599–0 | 16.013 | N-etylo-p-mentaano-3-carboksyamid | | |

16.014 | 19 | 404–86–4 | N-(4-hydroksy-3-metoksy-benzylo)-8-metylonon-6-enamid | 3404 | 2299 | 206–969–8 | 16.014 | kapsaicyna; 8-metylo-non-6-enoilo 4-hydroksy-3-metoksybenzyloamid; tr-8-metylo-N-wanillilo-6-nonenoamid; wanilliloamid kwasu izodecenowego | | |

16.015 | 32 | 77–83–8 | metylofenyloglycidokarboksylan etylu | 2444 | 6002 | 201–061–8 | 16.015 | alfa, beta-epoksy-beta-metylofenylopropionian etylu; aldehyd truskawkowy; aldehyd C-16 | 2,3-epoksy-3-metylo-3-fenylobutanokarboksylan etylu | |

16.016 | 30 | 58–08–2 | kofeina | 2224 | 11741 | 200–362–1 | 16.016 | | 1,3,7-trimetylo-2,6-dioksopuryna | 2,3 |

16.017 | 30 | 109–95–5 | azotan etylu | 2446 | 11869 | 203–722–6 | 16.017 | eter azotawy | | 4 |

16.018 | 32 | 121–39–1 | 3-fenylo-2,3-epoksypropionian etylu | 2454 | 11844 | 204–467–3 | 16.018 | alfa, beta-epoksy-alfa-fenylopropionian etylu; 3-fenyloglycidokarboksylan etylu | | |

16.027 | 29 | 67–03–8 | chlorowodorek tiaminy | 3322 | 10493 | 200–641–8 | 16.027 | | chlorek 3-((4-amino-2-metylo-5-pyrimidinylo)metylo)-5-(2-hydroksy etylo)-4-metylotiazolu | 1,3 |

16.030 | 20 | 67715–80–4 | 2-metylo-4-propylo-1,3-oksatiane | 3578 | 11540 | | 16.030 | 2-metylo-4-propylo-1,3-oksatian | | |

16.032 | 30 | 83–67–0 | teobromina | 3591 | | 201–494–2 | 16.032 | 3,7-dihydro-3,7-dimetylo-1h-purino-2,6-dion; 3,7-dimetyloksantyna; 3,7-dihydro-3,7-dimetylo-1H-purine-2,6-dion | 3,7-dihydro-3,7dimetylo-1H-purino-2,6-dion | 2,3 |

16.039 | 30 | | 2-(1'-etoksy)etoksypropionian potasowy | 3752 | | | 16.039 | | | |

16.040 | 32 | 74367–97–8 | 2,3-epoksy-3-metylo-3-p-tolilo-propionian etylu | 3757 | 11707 | 277–844–3 | 16.040 | metylo-p-toliloglycidokarboksylan etylu; metylo-p-metylofenyloglycidokarboksylan etylu; | 2,3-epoksy– 3-(4-metylo-fenylo)butanokarbo-ksylan etylu | |

16.041 | 22 | 13794–15–5 | 2-(4-metoksyfenoksy) propionian sodowy | 3773 | | | 16.041 | | | |

16.042 | 32 | 18383–49–8 | 5,6-tlenek karwon | | 10501 | | 16.042 | | 5,6-epoksy – p-menta-8-en-2-on | |

16.043 | 32 | 1139–30–6 | epoksy-beta-kariofilen | | 10500 | 214–519–7 | 16.043 | tlenek beta-kariofilenu | 4,5–epoksy – 4, l 2,1,2-tri metylo-8-metyleno-bicyklo[8.2.0]dodekan | |

16.044 | 32 | 35178–55–3 | tlenek piperitenonu | | 10508 | | 16.044 | | l, 2-epoksy –p-mentano-4(8)-en-3-on | |

16.047 | 19 | 60–35–5 | acetamid | | | 200–473–5 | 16.047 | | | |

16.048 | 30 | 12125–02–9 | hlorek amonu | | | 235–186–4 | 16.048 | | | |

16.049 | 19 | 541–35–5 | butyroamid | | | 208–776–4 | 16.049 | butanamid | | |

16.050 | 30 | 5146–66–7 | 3,7-dimetylo-okta-2,6-dienonitryl | | | 225–918–0 | 16.050 | | | |

16.051 | 32 | 38284–11–6 | epoksyoksoforon | | | | 16.051 | 1,3,3-trimetylo-7-oksabicyklo[4.1.0]heptano-2,5-dion | 2,3-epoksy— 2,6,6-tri-metylo-1,4-cycloheksan-edion | |

16.052 | 19 | 105–60–2 | 1,6-heksalaktam | | | 203–313–2 | 16.052 | | | |

16.053 | 30 | 51115–67–4 | 2-izopropylo-N, 2,3-trimetylo-butanoamid | 3804 | 10459 | 256–974–4 | 16.053 | 2-izopropylo-N, 2,3-trimetylobutyroamid; N, 2,3-trimetylo-2-izopropylobutanoamid | | |

16.054 | 16 | 65416–59–3 | 6-metyleno-2,10,10-trimetylo-1-oksaspiro[4.5]dc-7-en | | | | 16.054 | Vitispirane | | |

16.055 | 11 | 564–20–5 | sklareolid | 3794 | | 209–269–0 | 16.055 | Norambrienolid; dekahydro-tetrametylonafto-furanon | 3a, 6,6,9a-tetrametylo-dekahydronapto(2,1b)furan-1-on | |

16.056 | 34 | 107–35–7 | tauryna | 3813 | | 203–483–8 | 16.056 | | kwas 2-aminoetanosulfonowy | 1,3 |

16.057 | 20 | 72472–02–7 | 2,4,4-trimetylo-1,3-oksytian | | | | 16.057 | | | |

16.058 | 25 | 10236–47–2 | naryngin | 2769 | 10286 | 233–566–4 | 16.058 | | | |

16.059 | 30 | 12124–99–1 | wodorosiarczek amonu | 2053 | 482 | 235–184–3 | 16.059 | | | 1,5 |

16.060 | 30 | 53956–04–0 | kwas gliceryzynowy, amoniakowany | 2528 | 2221 | 258–887–7 | 16.060 | | | 1,3,5 |

16.061 | 30 | 20702–77–6 | dihydrochalkon neohesperydyny | 3811 | | 243–978–6 | 16.061 | | | 4 |

16.062 | 20 | 59324–17–3 | trans-2-metylo-4-propylo-1,3-oksatian | | | 261–700–1 | 16.062 | | | |

16.064 | 07 | 52104–11–7 | kariolanol-1 | | | | 16.064 | | | |

16.065 | 23 | | 4-(beta-d-glukopyranozyloksy)-3-metoksy-benzaldehyd | | | | 16.065 | | | |

16.066 | 30 | 34625–23–5 | etylo-d-glukopiranozyd | | | 252–122–0 | 16.066 | | | |

16.067 | 30 | 18604–50–7 | 2-metoksy-4-(2-propenylo) fenylo-beta-d-gulokopyranozyd | | | | 16.067 | | | |

16.068 | 30 | 100–47–0 | benzonitryl | | | 202–855–7 | 16.068 | | | 4 |

16.069 | 30 | 85–32–5 | kwas guanilowy | | | | 16.069 | | | |

16.070 | 32 | | 7,15-epoksy– 3-kariofilen | | | | 16.070 | | | |

16.071 | 32 | | 4,5-epoksydek-2(trans)-enal | | | | 16.071 | | | |

16.073 | 01 | | dioctan sodu | 3900 | | | 16.073 | etanokarboksylan sodowy | | |

16.075 | 23 | | wanillino-beta-d-glukopyranozyd | 3801 | | | 16.075 | | | |

16.077 | 20 | | 2-(2-metylo-1-propenylo)- 4,4-dimetylo-1,3-oksatian | | | | 16.077 | | | |

16.078 | 34 | | chlorowodorek betainy | | | | 16.078 | | | |

16.079 | 25 | | 4-(p-hydroksyfenylo)-2-butanono-beta-d-glukopyranozyd | | | | 16.079 | | | |

16.080 | 30 | 72401–53–7 | kwas taninowy | 3042 | | 276–638–0 | 16.080 | | pentakis[3,4-dihydroksy-5-[(trihy-droksy-3,4,5-benzoylo)oksy]benzo-karboksylan]d-glukozy | |

16.081 | 30 | 126–14–7 | oktaoctan sacharozy | 3038 | 11819 | 204–772–1 | 16.081 | okta-acetylosacharoz a; oktaacetylosacharoza | | |

17.001 | 34 | 107–95–9 | beta-alanina | 3252 | | 203–536–5 | 17.001 | | kwas 3-aminopropanowy | 1, 3 |

17.002 | 34 | 56–41–7 | 1-alanina | 3818 | 11729 | 200–273–8 | 17.002 | | kwas 2-aminopropanowy | 1, 3 |

17.003 | 34 | 74–79–3 | 1-arginina | 3819 | 11890 | 200–811–1 | 17.003 | kwas (S)-2-amino-5-guanidinowalerianowy; argi-nina; kwas 2-amino-5-guanidinowalerianowy | | 1, 3 |

17.004 | 34 | 3130–87–8 | asparagina | | 516 | 221–521–1 | 17.004 | | | 1, 3 |

17.005 | 34 | 56–84–8 | kwas asparaginowy | 3656 | 10078 | 200–291–6 | 17.005 | | kwas 2-aminobutanowy | 1, 3 |

17.006 | 34 | 56–89–3 | ystyna | | 11747 | 200–296–3 | 17.006 | | | 1, 3, 5 |

17.007 | 34 | 56–85–9 | glutamina | 3684 | | 200–292–1 | 17.007 | | | 1, 3 |

17.008 | 34 | 71–00–1 | 1-histydyna | 3694 | | 200–745–3 | 17.008 | | | 1, 3 |

17.009 | 34 | 36901–87–8 | 4-hydroksyprolina | | | | 17.009 | | kwas 4-hydroksy-piroli-dino-2-karboksylowy | |

17.010 | 34 | 443–79–8 | d, 1-izoleucyna | 3295 | 10127 | 207–139–8 | 17.010 | | kwas 2-amino-3-metylopentanowy | 1, 3 |

17.011 | 34 | 595–39–1 | izowalina | | | | 17.011 | kwas 2-amino-2-metylomasłowy | kwas 2-amino-2-metylo-butanowy | 1, 3 |

17.012 | 34 | 61–90–5 | 1-leucyna | 3297 | 10482 | 200–522–0 | 17.012 | | | 1, 3 |

17.013 | 34 | 70–54–2 | d1–1izyna | 3847 | 11947 | 200–740–6 | 17.013 | | | 1, 3, 5 |

17.014 | 34 | 59–51–8 | d, 1-metionina | 3301 | 569 | 200–432–1 | 17.014 | d, 1-metionina; kwas alfa-amino-gamma-metylo-tio-n-masłowy; kwas 2-amino-4-(metylotio)-butanowy | kwas 2-amino-4-(metylotio)butanowy | 1, 3 |

17.015 | 34 | 1115–84–0 | chlorek S-metylometioninosulfoniowy | 3445 | 761 | 214–231–1 | 17.015 | witamina U; chlorek dl-(3-amino-3-karboksypropylo)dimetylosulfoniowy | | |

17.016 | 34 | 3184–13–2 | monochlorohydrokarboksylan 1-ornityny | | | 221–678–6 | 17.016 | | | 1, 3 |

17.017 | 34 | 150–30–1 | d1-fenylolanina | 3726 | 10488 | 205–756–7 | 17.017 | | | 1, 3 |

17.018 | 34 | 63–91–2 | 1-fenylolanina | 3585 | 10488 | 200–568–1 | 17.018 | | | 1, 3 |

17.019 | 34 | 147–85–3 | 1-prolina | 3319 | 10490 | 205–702–2 | 17.019 | | kwas pirolidyno-2-karboksylowy | 1, 3 |

17.020 | 34 | 302–84–1 | seryna | | | 206–130–6 | 17.020 | | kwas 2-amino-3-hydroksypropanowy | 1, 3 |

17.021 | 34 | 80–68–2 | treonina | | | 201–300–6 | 17.021 | | kwas 2-amino-3-hydroksybutanowy | 1, 3 |

17.022 | 34 | 60–18–4 | 1-tyrozyna | 3736 | | 200–460–4 | 17.022 | | | 1, 3 |

17.023 | 34 | 516–06–3 | d1-walina | 3444 | | 208–220–0 | 17.023 | | kwas 2-amino-3-metylobutanowy | 1, 3 |

17.024 | 34 | 302–72–7 | d1-alanina | 3818 | 11729 | 206–126–4 | 17.024 | 1-alfa-alanina; kwas(S)-2-aminopropanowy; d1-alanina; kwas d1–2-aminopropanowy; kwas l-alfa-aminopropionowy | | 1, 3, 5 |

17.026 | 34 | 56–87–1 | 1–1izyina | 3847 | 11947 | 200–294–2 | 17.026 | lizyna; (S)- 2,6-diaminoheksanowego kwasu; alfa, kwas epsilon-diaminokapronowy | | 1, 3 |

17.027 | 34 | 63–68–3 | 1-metionina | 3301 | | 200–562–9 | 17.027 | | | 1, 3, 5 |

17.028 | 34 | 72–18–4 | L-walina | 3444 | | 200–773–6 | 17.028 | | | 1, 3, 5 |

17.030 | 34 | 73–32–5 | 1-izoleucyna | | | 200–798–2 | 17.030 | | | 1, 3 |

17.031 | 34 | 657–27–2 | chlorowodzian 1-lizyiny | | | | 17.031 | | | 1, 3, 5 |

17.032 | 34 | 52–89–1 | chlorowodorek 1-cysteiny | | 11746 | 200–157–7 | 17.032 | | | 1 |

17.033 | 34 | 52–90–4 | 1-cysteina | 3263 | 10464 | 200–158–2 | 17.033 | | | 1 |

17.034 | 34 | 56–40–6 | glicyna | 3287 | 11771 | 200–272–2 | 17.034 | | | 1 |

CZĘŚĆ B

SUBSTANCJE AROMATYCZNE ZGŁOSZONE ZGODNIE Z ART. 3 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2232/96, DLA KTÓRYCH ZAŻĄDANO OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRODUCENTA

Kod | Data przyjęcia zgłoszenia przez Komisję |

CN003 | 17.10.1998 |

CN004 | 17.10.1998 |

CN009 | 17.10.1998 |

CN010 | 17.10.1998 |

CN012 | 17.10.1998 |

CN013 | 17.10.1998 |

CN014 | 17.10.1998 |

CN016 | 17.10.1998 |

CN019 | 17.10.1998 |

CN022 | 17.10.1998 |

CN023 | 17.10.1998 |

CN030 | 17.10.1998 |

CN031 | 17.10.1998 |

CN033 | 17.10.1998 |

CN035 | 17.10.1998 |

CN036 | 17.10.1998 |

CN037 | 17.10.1998 |

CN042 | 17.10.1998 |

CN045 | 17.10.1998 |

CN048 | 17.10.1998 |

CN049 | 17.10.1998 |

CN050 | 17.10.1998 |

CN052 | 17.10.1998 |

CN053 | 17.10.1998 |

CN054 | 17.10.1998 |

CN057 | 17.10.1998 |

CN058 | 30.10.1998 |

CN059 | 18.9.1998 |

CN060 | 26.10.1998 |

CN061 | 26.10.1998 |

CN064 | 3.2.1999 |

CN065 | 26.1.2001 |

"

[1] Chemical Abstract Service (Serwis Skrótów Chemicznych).

[2] Europejski Spis Istniejących Substancji Chemicznych.

[3] Rada Europy.

[4] Stowarzyszenie Producentów Aromatów i Esencji USA.

--------------------------------------------------