32002D0111Dziennik Urzędowy L 041 , 13/02/2002 P. 0043 - 0043


Decyzja Komisji

z dnia 11 lutego 2002 r.

zmieniająca dyrektywę 92/33/EWG celem rozszerzenia odstępstwa odnoszącego się do warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich

(notyfikowana jako dokument nr C(2002) 427)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/111/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona [1], ostatnio zmienioną decyzją Komisji 1999/29/WE [2], w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy 92/33/EWG Komisja ma obowiązek określić czy materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż nasiona, który jest produkowany w państwie trzecim i daje takie same gwarancje w zakresie obowiązków dostawcy, identyfikacji, charakterystyki, zdrowia roślin, środka wzrostu, pakowania, przepisów inspekcji, obrotu i plombowania odpowiada we wszystkich aspektach materiałowi rozmnożeniowemu oraz nasadzeniowemu warzyw, innemu niż nasiona produkowane we Wspólnocie i spełniającemu wymogi oraz warunki wspomnianej dyrektywy.

(2) Jednakże dostępne obecnie informacje o warunkach stosowanych w państwach trzecich są niewystarczające do umożliwienia Komisji przyjęcia na tym etapie takiej decyzji dotyczącej jakiegokolwiek państwa trzeciego.

(3) W celu zapobieżenia zakłóceniom modeli wymiany handlowej, Państwa Członkowskie przywożące z państw trzecich materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw inny niż nasiona powinny mieć możliwość dalszego stosowania, w odniesieniu do tych produktów, warunków równorzędnych do tych, które są stosowane dla podobnych produktów wspólnotowych zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 92/33/EWG.

(4) Okres stosowania odstępstwa przewidzianego w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 92/33/EWG, który został przedłużony do dnia 31 grudnia 2001 r. decyzją 1999/29/WE, w związku z tym powinien zostać odpowiednio przedłużony.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 92/33/EWG, datę "31 grudnia 2001 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2004 r."

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lutego 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 8 z 14.1.1999, str. 29.

--------------------------------------------------