32002D0025Dziennik Urzędowy L 011 , 15/01/2002 P. 0025 - 0030


Decyzja Komisji

z dnia 11 stycznia 2002 r.

ustanawiająca szczególne zasady regulujące przywóz produktów rybołówstwa pochodzących z Republiki Chorwacji

(notyfikowana jako dokument nr C (2002) 14/2)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2002/25/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania na rynek produktów rybołówstwa [1], zmienioną dyrektywą 97/79/WE [2], w szczególności jej art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W imieniu Komisji w Republice Chorwacji przeprowadzona została inspekcja mająca na celu sprawdzenie warunków, w jakich produkty rybołówstwa są wytwarzane, przechowywane i wysyłane na terytorium Wspólnoty.

(2) Postanowienia chorwackiego ustawodawstwa w zakresie inspekcji zdrowia oraz kontroli produktów rybołówstwa mogą zostać uznane za równorzędne wobec przepisów ustanowionych w dyrektywie 91/493/EWG.

(3) W szczególności Departament Weterynarii (DW) Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Leśnej jest w stanie skutecznie sprawdzać stosowanie obowiązującego prawa.

(4) Odpowiednie jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących świadectwa zdrowia, które musi, zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG, towarzyszyć partiom produktów rybnych przywożonych do Wspólnoty z Chorwacji. Regulacje te w szczególności, muszą określać wzór świadectwa, minimalne wymagania odnoszące się do języka lub języków, w których należy je sporządzić oraz status osoby upoważnionej do jego podpisywania.

(5) Znak identyfikacyjny, który musi być umieszczony na opakowaniach produktów rybnych powinien zawierać nazwę państwa trzeciego oraz numer dopuszczający/rejestracyjny przedsiębiorstwa, statku przetwórni, chłodni lub statku chłodni, z którego pochodzą, z wyjątkiem niektórych produktów mrożonych.

(6) Na mocy, art. 11 ust. 4 lit. c) dyrektywy 91/493/EWG należy sporządzić wykaz zatwierdzonych przedsiębiorstw, statków przetwórni, lub chłodni, a także należy sporządzić wykaz statków chłodni, wyposażonych zgodnie, z pkt 1–7 załącznika II do Dyrektywy Rady 92/48/EWG [3]. Wykazy należy sporządzić na podstawie informacji od DW do Komisji. W związku z powyższym, zadaniem DW jest zapewnienie zgodności z postanowieniami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

(7) DW udzielił urzędowego zapewnienia odnoszącego się do zgodności z zasadami wymienionymi w rozdziale V załącznika do dyrektywy 91/493/EWG, a także do spełnienia wymagań zdrowotnych odpowiadających wymaganiom przewidzianym we wspomnianej dyrektywie.

(8) Środki, o których mowa w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Departament Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Leśnej jest organem właściwym w Chorwacji do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł 2

Produkty rybołówstwa i akwakultury pochodzące z Chorwacji muszą spełniać następujące warunki:

1) każdej partii musi towarzyszyć numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i stanowiący pojedynczy arkusz, zgodnie z wzorem umieszczonym w załączniku A do niniejszej decyzji;

2) produkty muszą pochodzić z zatwierdzonych przedsiębiorstw, statków-przetwórni lub chłodni, lub z zarejestrowanych statków-chłodni, wymienionych w załączniku B do niniejszej decyzji;

3) z wyjątkiem mrożonych produktów rybnych w opakowaniach masowych i przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania muszą posiadać słowo "CHORWACJA" oraz numer dopuszczający/rejestracyjny zakładu, statku przetwórni, chłodni lub statku chłodni, z którego pochodzą, napisane literami nieusuwalnymi.

Artykuł 3

1. W przypadku, gdy przeprowadzone będą kontrole, świadectwo zdrowia wymienione w art. 2 ust. 1 należy sporządzić, w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego.

2. W świadectwie musi się znajdować nazwisko, stanowisk oraz podpis przedstawiciela DW, a także druga pieczęć urzędowa w kolorze różniącym się od innych zawartych tam danych.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od sześćdziesiątego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 stycznia 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

[2] Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 31.

[3] Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK B

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW I STATKÓW

Legenda:

PP : Przetwórnia.

ZV : Statek chłodnia.

Numer dopuszczenia | Nazwa | Miasto Region | Limit dopuszczenia | Kategoria |

3 | Marinada, Ltd | SLATINA | | PP |

6 | Mardesic, Ltd | SALI | | PP |

9 | Graso Ltd | PULA | | PP |

13 | Adria, Ltd | ZADAR | | PP |

14 | Marituna Ltd | ZADAR | | PP |

16 | Cenmar, Ltd | ZADAR | | PP |

17 | S.M.S., Ltd | SPLIT | | PP |

24 | Intercommerce, Ltd | UMAG | | PP |

28 | Marikultura Porto Budava, Ltd | PULA | | PP |

31 | Marimirna, Ltd | ROVINJ | | PP |

32 | Adria-Simuni, Ltd | RIJEKA | | PP |

42 | F.M.R., Ltd | ZADAR | | PP |

47 | Sinje More, Ltd | TRIBUNJ | | PP |

53 | SIC Ltd | POREC | | PP |

58 | Lubin, Ltd | ZAGREB | | PP |

62 | Adria Octopus, Ltd | BIOGRAD | | PP |

86 | Stefanutti, Ltd | PAZIN | | PP |

87 | EL.NI.RO., Ltd | ROVINJ | | PP |

92 | Ugor, Ltd | RIJEKA | | PP |

101 | S.T.I. Zeba, Ltd | UMAG | | PP |

102 | Sangulin, Ltd | BIOGRAD | | PP |

107 | Pinazela Ltd | SPLIT | | PP |

129 | Slamka, Ltd | ZADAR | | PP |

130 | San Zak, Ltd | SVETI FILIP JAKOV | | PP |

133 | Conex, Ltd | SOLIN | | PP |

134 | Palinurus, Ltd | SPLIT | | PP |

136 | Marikomerc, Ltd | ZADAR | | PP |

140 | Azzurra, Ltd | ROVINJ | | PP |

170 | Sardina, Ltd | POSTIRE | | PP |

172 | Neptun, Ltd | KOMIZA | | PP |

178 | Jadranka, Ltd | VELA LUKA | | PP |

187 | Mirna, Ltd | ROVINJ | | PP |

210 | Interfish, Ltd | MEDULIN | | PP |

401 | Marina Vinici, Ltd | MURTER | | PP |

402 | Medikomerc, Ltd | POREC | | PP |

432 | Felicita, Ltd | ZAKLOPATICA | | PP |

453 | Z, Ltd | HVAR | | PP |

500 | Tonia, Ltd | POREC | | PP |

550 | Peter Pan Tours, Ltd | VOLOSKO | | PP |

561 | Bingo Trade Ltd | OSIJEK | | PP |

677 | Irida, Ltd | DARUVAR | | PP |

757 | Ittimurter, Ltd | MURTER | | PP |

758 | Kali Tuna, Ltd | ZADAR | | PP |

766 | Ancora Commerce, Ltd | SPLIT | | PP |

806 | S.I.C., Ltd | VABRIGA | | PP |

824 | Krajani Ltd | MALINSKA | | PP |

903 | RO-Trade, Ltd | KRK | | PP |

1168 | Branko I Edi Ltd | MURTER | | PP |

1176 | Palma Ltd | VELI LOSINJ | | PP |

1200 | T.O. Rak | VISKOVO | | PP |

1255 | Pape & Sons Ltd | BENKOVAC | | PP |

1274 | Badioli-Maksan Ltd | PAKOSTANE | | PP |

1335 | Ribarska zadruga Komiza | KOMIZA | | PP |

1402 | Zabika Ltd | NOVI VINODOLSKI | | PP |

B001 | Marinero I (Meduza d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B002 | Marinero II (Prosperity d.o.o.) | SPLIT | | ZV |

B003 | Nikolas (Frank & sons d.o.o.) | SIBENIK | | ZV |

--------------------------------------------------