32002D0009(01)Dziennik Urzędowy L 323 , 28/11/2002 P. 0049 - 0050


Decyzja Europejskiego Banku Centralnego

z dnia 21 listopada 2002 r.

w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro znajdujących się w obiegu

(EBC/2002/9)

(2002/930/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 33,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja EBC/2001/15 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów EUR [1] ustanawia kryteria rozdziału banknotów EUR w obiegu dla KBC proporcjonalnie do ich wpłaconego kapitału akcyjnego w EBC. Artykuł 4 oraz załącznik do tej decyzji przydzielają EBC 8 % całkowitej wartości banknotów EUR w obiegu. EBC utrzymuje wierzytelności Eurosystemu przypadające KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu rozdziału kapitału subskrybowanego, o wartości równoważnej wartości banknotów EUR, które emituje.

(2) Na mocy art. 2 ust. 2 decyzji EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich od roku budżetowego 2002 [2], saldo Eurosystemu banknotów EUR w obiegu jest finansowane po kursie odniesienia. Na mocy art. 2 ust. 3 tej decyzji, wynagrodzenie to jest rozliczane płatnościami TARGET w ujęciu kwartalnym. Na zasadzie odstępstwa od tego przepisu, art. 2 ust. 4 stanowi, że dla roku budżetowego 2002 wynagrodzenie jest rozliczane na koniec roku..

(3) Akapit 6 decyzji EBC/2001/16 stanowi, że dochód uzyskany przez EBC jako wynagrodzenie z tytułu wierzytelności Eurosystemu przypadających KBC w związku z jego udziałem w banknotach EUR w obiegu powinien być z reguły dzielony pomiędzy KBC, zgodnie z decyzjami Rady Prezesów, proporcjonalnie do ich udziałów w kluczu rozdziału kapitału subskrybowanego w tym samym roku budżetowym, w którym następuje zwiększenie dochodu.

(4) Dzieląc dochód uzyskany przez EBC jako wynagrodzenie z tytułu wierzytelności Eurosystemu przypadających KBC w związku z jego udziałem w banknotach EUR w obiegu, EBC powinien brać pod uwagę prognozę swojego wyniku finansowego na dany rok, która w należyty sposób uwzględnia dostępność rezerw, które mogą zostać uwolnione w celu skompensowania oczekiwanych wydatków.

(5) Określając kwotę zysku netto EBC do przekazania na fundusz rezerwy ogólnej na podstawie art. 33.1 Statutu, Rada Prezesów powinna uznać, że część zysku, która odpowiada dochodowi w związku z banknotami EUR w obiegu, powinna zostać w pełni rozdzielona pomiędzy KBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Do celów niniejszej decyzji:

a) "uczestniczące Państwa Członkowskie" oznacza Państwa Członkowskie, które przyjęły jedną walutę zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską;

b) "KBC" oznacza krajowe banki centralne uczestniczących Państw Członkowskich;

c) "saldo Eurosystemu banknotów EUR w obiegu" oznacza wierzytelności i pasywa powstające pomiędzy KBC i EBC oraz pomiędzy danym KBC a innymi KBC w wyniku stosowania art. 4 decyzji EBC/2001/15;

d) "dochód EBC w związku z banknotami EUR w obiegu" oznacza dochód uzyskiwany przez ECB jako wynagrodzenie z tytułu wierzytelności Eurosystemu przypadających KBC w związku z jego udziałem w banknotach EUR w obiegu w wyniku stosowania art. 2 decyzji EBC/2001/16.

Artykuł 2

Tymczasowy podział dochodu EBC z tytułu banknotów EUR w obiegu

1. Dochód EBC związany z banknotami EUR w obiegu jest w pełni należny KBC w tym samym roku budżetowym, w którym zostaje uzyskany i jest dzielony pomiędzy KBC proporcjonalnie do ich udziałów w kapitale subskrybowanym EBC.

2. Począwszy od roku budżetowego 2003, EBC rozdziela swój dochód związany z banknotami EUR w obiegu uzyskany w każdym poprzednim kwartale wśród KBC w drugim dniu roboczym kwietnia, lipca, października i stycznia.

3. EBC dzieli wśród KBC swój dochód związany z banknotami EUR w obiegu uzyskany w roku 2002, w drugim dniu roboczym 2003 r.

4. Zgodnie z każdą decyzją Rady Prezesów EBC na podstawie Statutu, kwota dochodu EBC związanego z banknotami EUR w obiegu może zostać ograniczona ze względu na wydatki poniesione przez EBC w związku z emisją banknotów EUR i kosztami manipulacyjnymi.

Artykuł 3

Odstępstwo od art. 2

1. Jeżeli, na podstawie uzasadnionej prognozy przygotowanej przez Zarząd oraz w związku z kwotą należną na czwarty kwartał, Rada Prezesów przewiduje, że EBC odnotuje ogólną roczną stratę lub roczny zysk netto mniejszy niż szacowana kwota jego dochodu związanego z banknotami EUR w obiegu, Rada Prezesów podejmuje decyzję, przed końcem roku budżetowego, o nierozdzielaniu części lub całości dochodu EBC związanego z banknotami EUR w obiegu, zgodnie z art. 2, tak, aby kwota rozdzielonego dochodu nie przekroczyła zysku netto EBC za ten rok.

2. Rada Prezesów zwraca się do KBC o zwrot ECB części lub całości dochodu już rozdzielonego w ciągu roku w stopniu koniecznym do zapewniania, że łączna kwota do podziału w danym roku nie przekroczy zysku netto EBC za ten rok.

3. W roku budżetowym 2002 decyzja o niedzieleniu części lub całości dochodu EBC związanego z banknotami EUR w obiegu stosuje się do całej kwoty należnej za ten rok.

4. Poprzednie ustępy stosują się, gdy potencjalna ogólna strata w skali roku nie może zostać pokryta z rezerw poczynionych w poprzednich latach. Rezerwy te są uwalniane na rachunek zysków i strat w następującym porządku:

a) rezerwy dla znanych pasywów;

b) rezerwy równoważne rezerwom wynikającym ze stosowania art. 49 Statutu i utrzymywane jako specjalne konta rewaluacyjne;

c) rezerwy na wypadek ryzyka o charakterze ogólnym, w tym bez wyjątku rezerwy na wypadek niesprecyzowanego ryzyka związanego z kursem walutowym i ceną rynkową.

Artykuł 4

Przepisy końcowe

1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie drugiego dnia od jej przyjęcia.

2. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 21 listopada 2002 r.

Willem F. Duisenberg

Prezes EBC

[1] Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52.

[2] Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 55.

--------------------------------------------------