32001R1964Dziennik Urzędowy L 268 , 09/10/2001 P. 0022 - 0022


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2001

z dnia 8 października 2001 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2166/83 ustanawiające system przyznawania licencji dla niektórych rodzajów rybołówstwa na obszarze na północ od Szkocji (obszar Szetlandów)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiające wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1181/98 [2], w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2166/83 z dnia 29 lipca 1983 r. ustanawiające system przyznawania licencji dla niektórych rodzajów rybołówstwa na obszarze na północ od Szkocji (obszar Szetlandów) [3], zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2502/1999 [4], ustanawia system przekazywania informacji o przemieszczaniu się wspólnotowych statków rybackich prowadzących działalność na danym obszarze za pośrednictwem jednej ze stacji radiowych wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia.

(2) Stacje radiowe w Niemczech i Francji ostatecznie zaprzestały swojej działalności. Dlatego odniesienia do tych stacji w odpowiednim Załączniku skreśla się.

(3) W związku z tym rozporządzenia (WE) nr 2166/83 należy zmienić.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2166/83 skreśla się następujące wiersze:

"Boulogne | FFB | |

Brest | FFU | |

Saint-Nazaire | FFO | |

Bordeaux | FFC | |

Norddeich | DAF | DAK |

DAH | DAL |

DAI | DAM |

DAJ | DAN." |

.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 października 2001 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 164 z 9.6.1998, str. 1.

[3] Dz.U. L 206 z 30.7.1983, str. 71.

[4] Dz.U. L 304 z 27.11.1999, str. 14.

--------------------------------------------------