32001R1513Dziennik Urzędowy L 201 , 26/07/2001 P. 0004 - 0007


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1513/2001

z dnia 23 lipca 2001 r.

zmieniające rozporządzenia nr 136/66/EWG oraz (WE) nr 1638/98 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania systemu pomocy oraz strategii jakości dla oliwy z oliwek

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1638/98 z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie nr 136/66/EWG w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów [3] wprowadziło środki stosowane dla trzech lat gospodarczych: 1998/99, 1999/2000 oraz 2000/01. Celem tego trzyletniego okresu było danie Komisji czasu na zebranie i analizę informacji potrzebnych dla opracowania, w 2000 roku, propozycji dla Rady dotyczącej reformy wyżej wymienionej wspólnej organizacji rynku. Podczas gdy środki wprowadzone tym rozporządzeniem pozwoliły na dokonanie licznych ulepszeń we wspólnej organizacji rynku, zgromadzone w ciągu dwóch pierwszych lat gospodarczych informacje oraz zebrane doświadczenia nie są ani kompletne, ani wystarczające, aby umożliwić Komisji opracowanie zasadniczych i ostatecznych wniosków w odniesieniu do wspólnej organizacji rynku olejów oraz tłuszczów dla ich wprowadzenia w życie od dnia 1 listopada 2001 r.

(2) Niezbędne jest dokonanie oceny wyników okresu przejściowego przewidzianej w 1998 r. w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1638/98 oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1639/98 z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr 2261/84 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów [4]. W celu otrzymania informacji o rezultatach wszystkich środków wprowadzanych w życie do roku gospodarczego 1998/99 oraz umożliwienia zebrania bardziej szczegółowych informacji o sektorze oraz przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz niezbędne jest przedłużenie okresu obowiązywania obecnych przepisów aż do końca roku gospodarczego 2003/04, w szczególności tych ustanowionych w rozporządzeniu nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1996 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów [5].

(3) Rozwiązania dotyczące kontroli pomocy wypłacanej producentom zależą w dużym stopniu od istnienia oraz sprawnego działania systemu informacji geograficznej (SIG), określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1638/98. System informacji geograficznej (SIG) ma zasadnicze znaczenie dla niektórych z rozwiązań mających podlegać kontroli w przyszłości i co najmniej użyteczny dla pozostałych z nich. Dlatego też należy już obecnie ustalić, że od dnia 1 listopada 2003 r. systemy pomocy obejmują wyłącznie drzewa oliwne włączone do zweryfikowanego jako sprawnie działającego SIG.

(4) Rozwój sytuacji na rynku oliwy z oliwek wskazuje na potrzebę wspólnej strategii ukierunkowanej na poprawę jakości produktów, obejmującej wpływ na środowisko oraz zwierającej, między innymi, zachęty do poprawiania struktury sektora oraz dostosowywania się do klasyfikacji oliwy z oliwek oraz oliwy z wytłoczyn z oliwek.

(5) W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sektora należy wprowadzić zaaprobowany przez organizacje producentów system zachęt do wprowadzania w życie programów poprawy jakości i jej poświadczania oraz do poprawy zarządzania sektorem oliwy z oliwek i rynkiem. Do ustanowienia szczegółowych przepisów dotyczących określenia niektórych elementów przyszłego systemu, na przykład w odniesieniu do tworzenia tych organizacji oraz sporządzania, oceniania oraz zatwierdzania programów przez Państwa Członkowskie, będzie potrzeba około jednego roku. W celu umożliwienia jak najszybszego wprowadzenia w życie określonych działań należy już obecnie ustalić podstawowe założenia systemu, w odniesieniu do którego zostanie podjęta decyzja o jego wprowadzeniu od dnia 1 listopada 2002 r.

(6) Opisy oraz definicje oliwy z oliwek oraz oliwy z wytłoczyn z oliwek są w niektórych przypadkach niezadowalające i mogą prowadzić do nieporozumień zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. Problemy takie powodują zakłócenia na rynku, a w celu ich uniknięcia należy opisy i definicje zawarte w Załączniku do rozporządzenia nr 136/66/EWG zastąpić nowymi.

(7) W celu zachowania naturalnych właściwości oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia należy wykluczyć stosowanie środków wspomagających proces tłoczenia oliwy o oddziaływaniu chemicznym lub biochemicznym.

(8) Postęp osiągnięty przez producentów oraz olejarnie doprowadził do wzrostu produkcji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz do spadku produkcji oliwy zwykłej. By umożliwić uwzględnienie tego rozwoju rynku w klasyfikacji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz pozwolić na korzystanie z niego konsumentom, należy zmniejszyć maksymalną kwasowość ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i usunąć z wykazu rodzajów oliwy z oliwek "zwykłą oliwę z oliwek pierwszego tłoczenia" i włączyć ją do grupy oliwy z oliwek "lampante".

(9) Nazwa własna "oliwa z oliwek" jest obecnie używana na określenie rodzaju, określonego w pkt 3 Załącznika do rozporządzenia nr 136/66/EWG, a mianowicie mieszanki rafinowanej oliwy z oliwek i oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia innej niż oliwa "lampante". Kombinacja ta prowadzi do nieporozumień mogących wprowadzać w błąd niewystarczająco zorientowanych konsumentów i powodować zakłócenia na rynku. Dlatego też mieszanki należy oznaczać w szczególny sposób, bez obniżania jednak jakości danego rodzaju oliwy, docenianej przez znaczną część rynku.

(10) Dzięki postępowi osiągniętemu przez rafinerie możliwe jest przyjęcie definicji rafinowanej oliwy z oliwek poprzez obniżenie procentu jej maksymalnej kwasowości.

(11) Definicja surowej oliwy z wytłoczyn z oliwek powinna obejmować oliwę otrzymywaną przy zastosowaniu środków mechanicznych i odpowiadać, z wyjątkiem niektórych właściwości szczególnych, właściwościom oliwy z oliwek lampante, ponieważ niektóre z nich posiadają właściwości, które są typowe dla tradycyjnej surowej oliwy z wytłoczyn z oliwek.

(12) By sektor miał czas na niezbędne dostosowania, obowiązek używania nowych opisów i definicji należy wprowadzić dopiero po dwóch latach.

(13) Środki niezbędne dla wdrożenia przepisów rozporządzenia nr 136/66/EWG powinny być przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą procedury stosowania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu nr 136/66/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 2 wyrazy "lata gospodarcze 1998/1999 do 2000/01" zastępuje się wyrazami "lata gospodarcze 1998/1999 do 2003/04";

2) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 wyrazy "lata gospodarcze 1998/1999 do 2000/01" zastępuje się wyrazami "lata gospodarcze 1998/1999 do 2003/04";

b) w ust. 9 akapit pierwszy wyrazy "poprawy jakości produkcji oliwy" zastępuje się wyrazami "poprawy jakości oliwy z oliwek oraz produkcji oliwek stołowych";

c) w ust. 9 akapit drugi:

i) wyrazy "latach gospodarczych 1998/1999 do 2000/01" zastępuje się wyrazami "latach gospodarczych 1998/1999 do 2003/04";

ii) wyrazy "producentom oliwy z oliwek" zastępuje się wyrazami "producentom oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych";

3) w art. 20d ust. 1 akapit drugi wyrazy "lata gospodarcze 1998/1999 do 2000/01" zastępuje się wyrazami "lata gospodarcze 1998/1999 do 2003/04";

4) uchyla się art. 27;

5) artykuł 38 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 38

1. Komisja jest wspomagana przez "Komitet Zarządzający ds. Olejów i Tłuszczów";, zwany dalej "Komitetem";.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego artykułu mają zastosowanie art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.";

6) Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 1638/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 akapit pierwszy wyrazy "latach gospodarczych 1998/1999 do 2000/01" zastępuje się wyrazami "latach gospodarczych 1998/1999 do 2002/03";

b) w ust. 2 akapit drugi wyrazy "trzech lat gospodarczych 1998/1999 do 2000/01" zastępuje się wyrazami "pięciu lat gospodarczych 1998/1999 do 2002/03";

c) w ust. 4 wyrazy "lata gospodarcze 1998/1999 do 2000/01" zastępuje się wyrazami "lata gospodarcze 1998/1999 do 2002/03";

2) dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Od dnia 1 listopada 2003 r. drzewa oliwne oraz odpowiadające im obszary, których obecność nie jest potwierdzona przez system informacji geograficznej ustanowiony zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia, albo pochodząca z nich oliwa z oliwek nie mogą stanowić podstawy dla wypłacania pomocy producentom oliwek w ramach wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów.";

3) w art. 3 ust. 2 liczbę "2000" zastępuje się liczbą "2003" oraz datę "1 listopada 2001 r." zastępuje się datą "1 listopada 2004 r.";

4) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Artykuł 4a

1. W ramach wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów, z mocą od dnia 1 listopada 2002 r., Państwa Członkowskie produkujące oliwę z oliwek mogą, jeżeli jest to właściwe, wycofać, w ramach określonych limitów, część pomocy przeznaczonej dla producentów oliwy z oliwek i/lub oliwek stołowych, by zapewnić wspólnotowe finansowanie programów działania opracowywanych przez zatwierdzone organizacje producentów, zatwierdzone organizacje międzybranżowe lub inne zatwierdzone organizacje podmiotów gospodarczych albo ich związki w jednym albo większej liczbie następujących obszarów:

a) badania rynkowe oraz zarządzanie administracyjne w sektorze oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych;

b) poprawa w zakresie wpływu uprawy oliwek na środowisko;

c) poprawa jakości produkcji oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych;

d) system identyfikacji, certyfikacji oraz ochrony jakości oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych, z upoważnienia administracji krajowej.

2. Do celów niniejszego artykułu "zatwierdzone organizacje międzybranżowe". oznaczają osoby prawne, które:

- są utworzone z przedstawicieli reprezentujących działalność gospodarczą, związanych z produkcją i/lub handlem, i/lub przetwarzaniem produktów, określonych w art. 1 ust. 2 lit. c) i d) rozporządzenia nr 136/66/EWG;

- są ustanowione z inicjatywy wszystkich lub niektórych organizacji albo stowarzyszeń, które je tworzą,

- zostały uznane przez Państwa Członkowskie, na terenie których działają.

3. Limity określone w ust. 1 są ustalane w celu zapobieżenia powstawaniu zakłóceń rynkowych:

- przez Radę na wniosek Komisji, w odniesieniu do całości określonych działań, a następnie,

- przez Komisję, w odniesieniu do każdego obszaru określonego w ust. 1, zgodnie z procedurą zarządzającą przewidzianą w art. 4 decyzji 1999/468/WE.

W ramach ustalonych limitów, maksymalne finansowanie przez Wspólnotę programów działania, określonych w ust. 1 jest równe części pomocy zarezerwowanej przez Państwa Członkowskie. Finansowanie to obejmuje kwalifikujące się do tego wydatki w maksymalnej wysokości:

- 100 % – na działania w obszarach określonych w lit. a) i b),

- 100 % – na inwestycje w aktywa trwałe oraz 75 % na inne działania w obszarze określonym w lit. c),

- 50 % – na działania w obszarze określonym w lit. d).

Państwo Członkowskie zapewni zainteresowanym finansowanie uzupełniające, uwzględniając wkład finansowy podmiotów gospodarczych, który jest obowiązkowy w odniesieniu do działań w obszarach określonych w ust. 1 lit. c) i d) i w tym drugim przypadku powinien wynosić co najmniej 25 %.

4. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 38 rozporządzenia nr 136/66/EWG Komisja określa:

a) warunki dla zatwierdzania organizacji podmiotów gospodarczych oraz ich związków;

b) rodzaje działań kwalifikujących się do przyznawania pomocy, podejmowanych w ramach programów w czterech obszarach określonych w ust. 1;

c) procedury dla zatwierdzenia programów przez Państwa Członkowskie;

d) środki dotyczące kontroli oraz sankcji;

e) pozostałe szczegółowe zasady, które mogą być potrzebne dla szybkiego wprowadzania w życie, począwszy od dnia 1 listopada 2002 r. tych programów.".

5. w art. 5 akapit pierwszy datę "1 listopada 2001 r." zastępuje się datą "1 listopada 2004 r.".

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2001 r. Jednakże art. 1 pkt 6 (zastąpienie Załącznika do rozporządzenia nr 136/66/EWG) stosuje się dopiero od dnia 1 listopada 2003 r., z wyjątkiem pkt 4 tego Załącznika.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2001 r.

W imieniu Rady

A. Neyts-Uyttbroeck

Przewodniczący

[1] Opinia wydana dnia 17 maja 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Opinia wydana dnia 30 maja 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 32.

[4] Dz.U. L 210 z 28.7.1998, str. 38.

[5] Dz.U. L 172 z 30.9.1996, str. 3025/66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2826/2000 (Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2).

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK

OPISY ORAZ DEFINICJE OLIWY Z OLIWEK ORAZ OLIWY Z WYTŁOCZYN Z OLIWEK OKREŚLONYCH W ART. 35

1. OLIWA Z OLIWEK PIERWSZEGO TŁOCZENIA

Oliwa otrzymana z owoców drzew oliwnych wyłącznie środkami mechanicznymi albo innymi środkami fizycznymi, pod warunkiem że nie powoduje to zmian w oliwie, która nie została poddana żadnej innej obróbce poza czyszczeniem, przelewaniem, wirowaniem albo filtrowaniem, z wyłączeniem oliwy otrzymywanej przy użyciu rozpuszczalników albo środków wspomagających o działaniu chemicznym lub biochemicznym, albo w procesie ponownej estryfikacji, oraz zmieszanej z oliwami innych rodzajów.

Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia jest klasyfikowana i opisywana wyłącznie w następujący sposób:

a) Ekstra oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia

Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia o maksymalnej wolnej kwasowości, wyrażonej w kwasie oleinowym, 0,8 g na 100 g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

b) Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia

Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia o maksymalnej wolnej kwasowości, wyrażonej w kwasie oleinowym, 2 g na 100 g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

c) Oliwa z oliwek lampante

Oliwa z oliwek pierwszego tłoczenia o maksymalnej wolnej kwasowości, wyrażonej w kwasie oleinowym, powyżej 2 g na 100 g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

2. RAFINOWANA OLIWA Z OLIWEK

Oliwa z oliwek otrzymana przez rafinowanie oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o wolnej kwasowości wyrażonej w kwasie oleinowym, nie wyższej niż 0,3 g na 100 g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

3. OLIWA Z OLIWEK – ZŁOŻONA Z RAFINOWANEJ OLIWY Z OLIWEK I OLIWY Z OLIWEK PIERWSZEGO TŁOCZENIA

Oliwa z oliwek otrzymana przez zmieszanie rafinowanej oliwy z oliwek oraz oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia innej niż oliwy lampante, posiadająca zawartość wolnej kwasowości, wyrażonej w kwasie oleinowym nie większą niż 1 g na 100 g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

4. SUROWA OLIWA Z WYTŁOCZYN Z OLIWEK

Oliwa otrzymana z wytłoczyn z oliwek w drodze traktowania rozpuszczalnikami lub przy zastosowaniu zabiegów fizycznych albo oliwa odpowiadająca oliwie z oliwek lampante, z wyjątkiem posiadającej określone właściwości, z wyłączeniem oliwy otrzymywanej w drodze procesu ponownej estryfikacji i mieszanek z oliwami innych rodzajów, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

5. RAFINOWANA OLIWA Z WYTŁOCZYN Z OLIWEK

Oliwa otrzymana przez rafinowanie surowej oliwy z wytłoczyn z oliwek posiadająca zawartość wolnej kwasowości, wyrażonej w kwasie oleinowym, nie większą niż 0,3 g na 100 g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

6. OLIWA Z WYTŁOCZYN Z OLIWEK

Oliwa otrzymana przez wymieszanie rafinowanej oliwy z wytłoczyn z oliwek i oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia innej niż oliwa lampante, posiadająca zawartość wolnej kwasowości wyrażoną w kwasie oleinowym, nie większą niż 1 g na 100 g, której pozostałe właściwości są zgodne z ustanowionymi dla tej klasy.

"

--------------------------------------------------