32001R1347Dziennik Urzędowy L 182 , 05/07/2001 P. 0003 - 0004


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1347/2001

z dnia 28 czerwca 2001 r.

uzupełniające Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych [1], w szczególności jego art. 17, ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wystąpiono o przedłożenie dodatkowych informacji w sprawie nazwy zgłoszonej przez Niemcy na podstawie art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w celu zapewnienia, że jest ona zgodna z art. 2 i 4 tego rozporządzenia. Dodatkowe informacje wykazują, że nazwa ta jest zgodna z wyżej wymienionymi artykułami. Nazwa ta powinna więc zostać zarejestrowana i dodana do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 [2].

(2) Po zgłoszeniu przez władze niemieckie wniosku w sprawie rejestracji nazwy "Bayerisches Bier" jako chronione oznaczenie geograficzne, władze niderlandzkie i duńskie poinformowały Komisję o istniejących już znakach towarowych piwa, które zawierają tę nazwę.

(3) Dodatkowe informacje potwierdzają istnienie nazwy "Bavaria" jako ważnego znaku towarowego. W świetle powyższych faktów oraz dostępnych informacji stwierdzono, że rejestracja nazwy "Bayerisches Bier" nie mogła narazić na wprowadzenie konsumenta w błąd co do prawdziwej identyfikacji produktu. W rezultacie oznaczenie geograficzne "Bayerisches Bier" i znak towarowy "Bavaria" nie stanowią sytuacji, o której mowa w art. 14, ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(4) Używanie niektórych znaków towarowych, na przykład niderlandzkiego znaku towarowego "Bavaria" i duńskiego znaku towarowego "Høker Bajer", może być kontynuowane bez względu na rejestrację oznaczenia geograficznego "Bayerisches Bier" tak długo, jak długo znaki te spełniają warunki przewidziane w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(5) Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, rodzajowy charakter nazwy utrudniający jej rejestrację, musi być oceniany w odniesieniu do sytuacji Wspólnoty jako całości. W tej szczególnej sprawie, mimo dowodów, że terminy "bajersk" i "bajer" oraz tłumaczenie na język duński nazwy "Bayerisches", stały się synonimami wyrazu "piwo", więc powszechnie używanym wyrazem, ogólny charakter nazwy "Bayerisches" lub jej tłumaczeń na inne języki oraz jej użycie w Państwach Członkowskich nie zostały dowiedzione.

(6) Komitet ustanowiony na mocy art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego nie dostarczył opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nazwę w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1107/96.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2001 r.

W imieniu Rady

B. Rosengren

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2796/2000 (Dz.U. L 324 z 21.12.2000, str. 26).

[2] Dz.U. L 148 z 21.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 913/2001 (Dz.U. L 129 z 11.5.2001, str. 8).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Piwo

NIEMCY

Bayerisches Bier (PGI)

--------------------------------------------------