32001R0716Dziennik Urzędowy L 100 , 11/04/2001 P. 0009 - 0010


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2001

z dnia 10 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2789/1999 ustanawiające normę handlową w odniesieniu do winogron deserowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw [1], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2826/2000 [2], w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2789/1999 z dnia 22 grudnia 1999 r. ustanawiającego normę handlową w odniesieniu do winogron deserowych [3] ustanawia przepisy w sprawie klasyfikacji według wielkości, prezentacji i oznakowania winogron deserowych.

(2) W celu zapewnienia przejrzystości na rynku światowym przepisy te powinny zostać zmienione. Norma handlowa w odniesieniu do winogron deserowych zalecana przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych została ostatnio zmieniona w celu umożliwienia mieszania w każdym opakowaniu winogron deserowych odmian Chasselas rouge i Chasselas blanc, aby zapewnić specjalne oznakowanie winogron uprawianych pod szkłem, a więc podlegających specjalnym zasadom dotyczącym wielkości, oraz w celu jasności niektórych przepisów dotyczących małych opakowań konsumenckich.

(3) Wzrasta wielkość produkcji kilku nowych odmian. Odmiany te powinny zatem zostać włączone do wykazu odmian zawartego w dodatku do normy wspólnotowej w odniesieniu do winogron deserowych, jako odmiany wielkoowocowe lub jako odmiany drobnoowocowe.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 2789/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) W tytule III (Przepisy dotyczące wielkości) akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Dla wszystkich klas: w każdym opakowaniu konsumenckim nieprzekraczającym 1 kg wagi netto dopuszcza się obecność jednej kiści o masie poniżej wymaganej masy minimalnej w celu dostosowania wskazanej wagi, pod warunkiem że kiść ta spełnia wszystkie pozostałe wymagania dla wymienionej klasy."

2) W tytule V (Przepisy dotyczące prezentacji) część A (Jednorodność) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadku winogron pakowanych w małe opakowania konsumenckie o wadze netto nieprzekraczającej 1 kg nie jest wymagana jednorodność odmiany i pochodzenia."

3) W tytule V (Przepisy dotyczące prezentacji) część A (Jednorodność) po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Włączenie do każdego opakowania kiści o różnych kolorach do celów dekoracyjnych jest dozwolone w przypadku odmiany Chasselas."

4) W tytule VI (Przepisy dotyczące oznakowania) część B (Rodzaj produktu) dodaje się tiret w brzmieniu:

"— "pod szkłem"., gdzie stosowne".

5) W dodatku część 2 lit. a) (Odmiany wielkoowocowe) dodaje się następujące odmiany:

"Danuta" po "Danlas",

"Isa" po "Imperial Napoleon",

"Ora" po "Olivette noire",

"Prima" po "Planta Nova".

6) W dodatku część 2 lit. b) (Odmiany drobnoowocowe) po odmianie "Delizia di Vaprio" dodaje się odmianę "Exalta".

7) W tytule IV (Przepisy dotyczące tolerancji) część B otrzymuje brzmienie:

"B. Tolerancje dotyczące wielkości

i) klasa ekstra i klasa I

10 % wagowo kiści niespełniających wymogów wielkości dla danej klasy, ale spełniających wymogi klasy bezpośrednio niższej;

ii) klasa II

10 % wagowo kiści niespełniających wymogów wielkości danej klasy, ale ważących nie mniej niż 75 g."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20. dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po wejściu w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 kwietnia 2001 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1.

[2] Dz.U. L 328 z 23.12.2000, str. 2.

[3] Dz.U. L 336 z 29.12.1999, str. 13.

--------------------------------------------------