32001R0214Dziennik Urzędowy L 037 , 07/02/2001 P. 0100 - 0111


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001

z dnia 12 stycznia 2001 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w sprawie interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych [1], zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2000 [2], w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 zastąpiło rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 [3], jak również, między innymi, rozporządzenie Rady (EWG) nr 777/87 [4] dotyczące porozumień odnośnie do skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku. W świetle tych nowych porozumień i wcześniej zyskanych doświadczeń, szczegółowe zasady regulacji interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku powinny zostać zmienione. Dlatego w celu wyjaśnienia sytuacji, uaktualnienie przepisów szczególnych, które do tej pory regulowały różne aspekty interwencji, a mianowicie rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2213/76 z dnia 10 września 1976 r. w sprawie sprzedaży z zapasów publicznych odtłuszczonego mleka w proszku [5], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2080/96 [6], (EWG) nr 1362/87 z dnia 18 maja 1987 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 777/87 w odniesieniu do skupu i przyznawania dopłat do prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku [7], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 569/96 [8], (EWG) nr 1158/91 z dnia 3 maja 1991 r. w sprawie skupu w drodze przetargu odtłuszczonego mleka w proszku przez agencje interwencyjne [9], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 124/1999 [10], oraz (WE) nr 322/96 z dnia 22 lutego 1996 r. ustanawiającym szczegółowe zasady w odniesieniu do publicznego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku [11], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 419/98 [12], powinny być podjęte a ich postanowienia zebrane w pojedynczym rozporządzeniu.

(2) Agencje interwencyjne mogą skupować jedynie odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi ustalone w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 oraz warunki jakościowe i wygląd, które muszą być zdefiniowane. Również metody analiz oraz szczegółowe zasady zarządzania kontrolą jakości powinny zostać sprecyzowane, a gdy zajdzie taka potrzeba, powinny zostać podjęte postanowienia dotyczące kontroli radioaktywności odtłuszczonego mleka w proszku a jej maksymalny poziom, tam gdzie jest to właściwe powinien zostać ustanowiony przez ustawodawstwo Wspólnoty.

(3) W celu zapewnienia, że porozumienia interwencyjne funkcjonują prawidłowo, niezbędne jest sprecyzowanie warunków uznawania przedsiębiorstw produkcyjnych i kontroli czy stosują się do zasad. W celu zapewnienia, że porozumienia są skuteczne, powinny zostać podjęte postanowienia umożliwiające działania sprawdzające, czy warunki te nie są wypełniane. Ponieważ odtłuszczone mleko w proszku może być skupowane przez agencję interwencyjną należącą do Państwa Członkowskiego innego niż to, na którego terytorium nastąpiła produkcja, skupująca agencja interwencyjna powinna mieć możliwość weryfikacji warunków odnoszących się do jakości i wyglądu stosowanych w takich wypadkach.

(4) Niespełnienie takich wymagań nie powinno obciążać budżetu Wspólnoty; odtłuszczone mleko w proszku niespełniające wymagań powinno zostać odebrane przez przedsiębiorcę, który powinien ponieść koszty magazynowania.

(5) Powinna zostać sprecyzowana minimalna ilość oferowana do sprzedaży. Ofertom powinno towarzyszyć zabezpieczenie, w celu zapewnienia, że oferta będzie zrealizowana i odtłuszczone mleko w proszku zostanie dostarczone zgodnie z ustanowionymi terminami.

(6) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, agencje interwencyjne skupować mogą jedynie odtłuszczone mleko w proszku o minimalnej zawartości białka. Ponadto, ceny skupu mogą różnić się, zależnie od zawartości białka. Powinny zostać ustalone metody obliczania cen skupu.

(7) Obowiązki Państw Członkowskich powinny zostać sprecyzowane odnośnie do prawidłowego zarządzania magazynowanymi zapasami poprzez określenie maksymalnej odległości do miejsca magazynowania oraz ponoszone koszty w przypadku gdy odległość zostanie przekroczona, oraz wymagania, w szczególności, że zapasy są dostępne, że partie są oznaczone i że magazynowane odtłuszczone mleko w proszku jest ubezpieczone od ryzyka. W celu zapewnienia jednakowej częstotliwości i szczegółowości kontroli, niezbędnym jest sprecyzowanie istoty i ilości inspekcji w miejscach magazynowania prowadzonych przez władze państwowe. Ponieważ agencje interwencyjne zobowiązane są obowiązującymi kontraktami na dany okres magazynowania, powinny zostać przedsięwzięte środki, aby nowe wymagania, które mają być spełnione przez magazyny odnośnie do wprowadzania i wyprowadzania z magazynów, obowiązywały jedynie ilości odtłuszczonego mleka w proszku podlegające skupowi interwencyjnemu od dnia 1 września 2000 r.

(8) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, skup odtłuszczonego mleka w proszku może być zawieszony natychmiast po przekroczeniu planowanej do interwencji ilości 109000 ton w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia każdego roku. Gdy sytuacja taka będzie miała miejsce, skup może być prowadzony w drodze stałego zaproszenia do przetargu, którego zasady powinny zostać ustanowione. Warunki przetargu, w szczególności ilość minimalna, termin składania wniosków i maksymalna cena skupu powinny zostać sprecyzowane. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi jakości i wyglądu odtłuszczonego mleka w proszku w czasie przetargu i rozpoczęcia magazynowania, osoby przystępujące do przetargu powinny być zobowiązane do złożenia pisemnego zobowiązania tego dotyczącego wraz z ofertą przetargową. Ofercie przetargowej powinno również towarzyszyć zabezpieczenie mające zagwarantować, że zobowiązania przetargowe zostaną zrealizowane po dacie składania wniosków i że odtłuszczone mleko w proszku zostanie dostarczone w określonym terminie. Ponadto, powinny zostać określone metody wykorzystywane do obliczania cen skupu na podstawie zawartości białka w skupowanym odtłuszczonym mleku w proszku.

(9) Właściwe zarządzanie zapasami wymaga, aby odtłuszczone mleko w proszku było odsprzedane tak szybko, jak stanie się to możliwe. Aby zapewnić równy dostęp do sprzedawanego odtłuszczonego mleka w proszku, wszyscy zainteresowani powinni mieć możliwość kupna. Aby nie destabilizować rynku, przy ustalaniu cen sprzedaży należy mieć na uwadze sytuację rynkową. Przy zachowaniu bezpieczeństwa, powinny zostać ustanowione warunki sprzedaży, w szczególności odnoszące się do przekazywania odtłuszczonego mleka w proszku i terminów płatności. W związku z monitorowaniem zapasów, Państwa Członkowskie powinny informować Komisję o ilości sprzedanego odtłuszczonego mleka w proszku.

(10) Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 przewiduje przyznawanie dopłat do prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku. Aby zapewnić prawidłowe monitorowanie porozumień, powinny zostać przedsięwzięte działania odnośnie do kontraktów oraz ustalenia specyfikacji dotyczących warunków magazynowania. Z tego samego powodu, powinny zostać ustanowione szczegółowe zasady odnośnie do dokumentacji, księgowości oraz częstotliwości kontroli i inspekcji producentów, w szczególności odnośnie do wymagań ustanowionych w art. 7 ust. 3. Aby ułatwić kontrole w miejscu magazynowania produktów w ramach kontraktów na prywatne magazynowanie, powinny powstać postanowienia o usuwaniu produktów z magazynów partiami, chyba że Państwo Członkowskie zezwoli na usuwanie mniejszych ilości.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustala szczegółowe zasady interwencji na rynku odtłuszczonego mleka w proszku, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, dotyczące:

a) skupu po cenie interwencyjnej;

b) skupu poprzez stałe zaproszenia do przetargu;

c) sprzedaży po stałych cenach odtłuszczonego mleka w proszku z magazynów publicznych;

d) dopłaty do prywatnego magazynowania.

ROZDZIAŁ II

PUBLICZNE MAGAZYNOWANE

Sekcja 1

Warunki dokonywania zakupów interwencyjnych

Artykuł 2

1. Agencje interwencyjne powinny kupować tylko odtłuszczone mleko w proszku spełniające wymogi wymienione w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 i ust. 2–7 tego artykułu, które jest oferowane do skupu interwencyjnego w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

2. Odpowiednie władze powinny sprawdzić jakość odtłuszczonego mleka w proszku, stosując metody analityczne określone w załączniku I niniejszego rozporządzenia na podstawie próbek pobranych zgodnie z wymogami określonymi w załączniku III. Kontrola ma na celu wykazanie, że badane odtłuszczone mleko w proszku nie zawiera innych produktów, w szczególności maślanki lub serwatki, jak zdefiniowano w załączniku I

Jednakże jeżeli Komisja wyrazi zgodę, Państwo Członkowskie może ustanowić własny system kontroli wymogów jakościowych i pewnych zatwierdzonych przedsięwzięć.

3. Poziomy radioaktywności w odtłuszczonym mleku w proszku nie mogą przekraczać maksymalnego dozwolonego poziomu określonego przez Komisję.

Poziom skażenia radioaktywnego w produkcie sprawdzany będzie tylko, gdy zaistnieje taka konieczność i tylko w niezbędnym okresie. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, czas trwania oraz zakres kontroli zostanie określony zgodnie z procedurą zamieszczoną w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

4. Skupowi podlega tylko odtłuszczone mleko w proszku wyprodukowane w okresie 30 dni poprzedzających dzień w którym agencja interwencyjna otrzymała ofertę sprzedaży. Jeżeli odtłuszczone mleko w proszku przechowywane jest w silosach, skupowi podlega tylko to odtłuszczone mleko w proszku, które zostało wyprodukowane w okresie 4 tygodni poprzedzających tydzień, w którym agencja interwencyjna otrzymała ofertę sprzedaży.

5. Minimalna wielkość oferowana na sprzedaż wynosi 20 ton. Państwa Członkowskie mogą wymagać aby odtłuszczone mleko w proszku było oferowane tylko w pełnych tonach.

6. Odtłuszczone mleko w proszku winno być umieszczone w opakowaniach o wadze netto 25 kg spełniających wymogi określone w załączniku II, zawierające następujące oznakowania, w miarę możliwości pod postacią kodu:

a) numer zatwierdzenia, identyfikujący zakład przetwórczy i Państwo Członkowskie, w którym zostało wyprodukowane mleko;

b) data wyprodukowania, lub w niektórych wypadkach tydzień produkcji;

c) numer wyprodukowanej partii;

d) napis: "odtłuszczone mleko w proszku".

7. Odtłuszczone mleko w proszku winno być dostarczone na paletach przystosowanych do długiego magazynowania:

Jeżeli mleko w proszku dostarczane jest na paletach jednorazowych, cena skupu odtłuszczonego mleka w proszku przez agencję interwencyjną powinna pokryć również cenę palety.

Jeżeli mleko w proszku dostarczane jest na europaletach lub na paletach o podobnej jakości, powinny być zwrócone sprzedawcy lub wymienione na podobne palety nie później niż podczas usuwania produktu z magazynu.

Artykuł 3

1. Zakłady w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 otrzymają zatwierdzenie tylko wówczas gdy:

a) spełniają wymogi art. 10 dyrektywy Rady 92/46/EWG [13] i posiadają odpowiednie urządzenia techniczne;

b) prowadzona jest stała dokumentacja w formie określonej przez właściwą agencję interwencyjną w każdym Państwie Członkowskim, specyfikująca pochodzenie surowców, wynikające z nich ilości odtłuszczonego mleka w proszku, maślankę i serwatkę, przygotowanie rynkowe, identyfikację oraz datę wyjścia z zakładu poszczególnych partii odtłuszczonego mleka w proszku, maślanki i serwatki;

c) zgodzą się udostępnić oferowane odtłuszczone mleko w proszku przeznaczone do skupu interwencyjnego specjalnej kontroli urzędowej;

d) poinformują ciało odpowiedzialne za przeprowadzenie inspekcji, co najmniej 2 dni robocze wcześniej o zaplanowanej produkcji odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do skupu interwencyjnego; jednakże Państwo Członkowskie ma prawo określić krótszy limit czasowy.

2. Aby zapewnić zgodność z tym rozporządzeniem, właściwe władze winny zorganizować niezapowiedziane kontrole na miejscu, na podstawie planu produkcji odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do skupu interwencyjnego.

Powinny one obejmować przynajmniej:

a) jedną inspekcję w okresie każdych 28 dni produkcji odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego do skupu interwencyjnego, w tym co najmniej jedną inspekcję co 6 miesięcy sprawdzająca dokumentację o której mowa w ust. 1 lit. b);

b) jedną inspekcję co 6 miesięcy, aby zweryfikować zgodność z innymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1.

3. Zatwierdzenie zostanie wycofane w przypadku gdy odpowiednie wymogi określone w ust. 1 lit. a) nie są już wypełniane w stopniu satysfakcjonującym. Zatwierdzenie może zostać ponownie przyznane nie wcześniej niż po 6 miesiącach po jego wycofaniu, na prośbę zainteresowanego, po przeprowadzeniu wnikliwej inspekcji.

Jeżeli okaże się, że podmiot zainteresowany nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 lit. b), c) i d), z wyjątkiem przypadku siły wyższej, zatwierdzenie zostanie cofnięte na okres od 1 do 12 miesięcy, w zależności od tego jak poważne są odchylenia od normy.

Państwo Członkowskie nie cofnie zatwierdzenia w przypadku gdy nieprawidłowość nie została wprowadzona naumyślnie lub przez poważne zaniedbanie i ma minimalne znaczenie dla kontroli o której mowa w ust. 2.

4. Zostanie sporządzony raport z kontroli przeprowadzonej zgodnie z ust. 2 i 3 określający:

a) datę kontroli;

b) okres jej trwania;

c) przeprowadzone działania.

Raport winien być podpisany przez odpowiedniego kontrolera i ogłoszony zainteresowanemu podmiotowi.

5. Państwa Członkowskie poinformują Komisję o środkach przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 2 i 3 w okresie 1 miesiąca od daty ich przyjęcia.

Artykuł 4

1. W przypadku gdy odtłuszczone mleko w proszku jest oferowane do skupu interwencyjnego w innym Państwie Członkowskim niż zostało wyprodukowane, skup zostanie przeprowadzony wówczas, gdy zainteresowany podmiot dostarczy, nie później niż 45 dni od nadesłania oferty, świadectwo wystawione przez właściwą agencję interwencyjną kraju produkcji.

Świadectwo powinno zawierać informacje o których mowa w art. 2 ust. 6 lit. a), b) i c) i potwierdzenie, że odtłuszczone mleko w proszku zostało wyprodukowane bezpośrednio i wyłącznie z odtłuszczonego mleka, tak jak jest to określone w art. 7 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 w zatwierdzonym zakładzie na terenie Wspólnoty.

2. W przypadku gdy Państwo Członkowskie, w którym zostało wytworzone odtłuszczone mleko w proszku przeprowadziło kontrole o których mowa w art. 2 ust. 2, świadectwo powinnno również zawierać wyniki tych kontroli i potwierdzenie, że dostarczony produkt jest odtłuszczonym mlekiem w proszku w znaczeniu opisanym w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999. W tym wypadku opakowania o których mowa w art. 2 ust. 6 powinny być opieczętowane numerem wydanym przez właściwe władze kraju produkcji. Świadectwo o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać ten numer.

Sekcja 2

Procedura skupu po cenie interwencyjnej

Artykuł 5

1. Oferty powinny zawierać:

a) nazwisko i adres sprzedawcy;

b) oferowaną ilość;

c) miejsce gdzie przechowywane jest odtłuszczone mleko w proszku.

2. Agencja interwencyjna zarejestruje datę złożenia oferty, proponowane ilości odtłuszczonego mleka w proszku i daty ich wytworzenia oraz miejsce magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku.

Gdy skup interwencyjny zostanie zawieszony zgodnie z art. 7 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, przyjmowanie i rejestracja ofert zostaną wstrzymane następnego dnia po dniu wydania decyzji o zaprzestaniu skupu.

3. Oferty będą ważne tylko, gdy:

a) odnoszą się do ilości odtłuszczonego mleka w proszku, która spełnia wymogi art. 2 ust. 5;

b) dołączone zostanie do nich pisemne zobowiązanie sprzedawcy o spełnianiu wymogów o których mowa w art. 2 ust. 4 i art. 9;

c) dostarczone zostanie dowód, że sprzedawca wpłacił wadium w wysokości 2 EUR za 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku w Państwie Członkowskim, w którym została złożona oferta nie później w dniu, gdy agencja otrzyma ofertę.

4. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 lit. b), jeżeli zostało wysłane do agencji interwencyjnej będzie ważne dla kolejnych ofert, aż do momentu wyraźnej rezygnacji sprzedawcy lub agencji interwencyjnej, o ile:

a) oryginalna oferta zakłada, że sprzedawca ma zamiar wypełnić te warunki;

b) kolejne oferty będą odnosić się do tych warunków (powołując się na art. 5 ust. 4) i do daty oryginalnej oferty.

Artykuł 6

Warunki związane z ofertą oraz dostarczeniem odtłuszczonego mleka w proszku do magazynu wyznaczonego przez agencję interwencyjną zgodnie z limitem czasowym wyznaczonym w art. 7 ust. 2 stanowią podstawowe wymagania w rozumieniu art. 20 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2200/85 [14].

Artykuł 7

1. Po sprawdzeniu oferty, i w ciągu pięciu dni roboczych od dnia jej wpłynięcia, agencja interwencyjna wyda zamówienie dostawy, ponumerowane i oznakowane datą i zawierające:

a) ilość odtłuszczonego mleka w proszku, które ma być dostarczone;

b) ostateczny termin dostarczenia towaru;

c) magazyn, do którego należy dostarczyć odtłuszczone mleko w proszku.

2. Odtłuszczone mleko w proszku powinno zostać dostarczone w ciągu 28 dni od dnia wpłynięcia oferty sprzedaży. Towar może być dostarczony w kilku przesyłkach.

3. Wadium o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit. c) zostanie zwrócone w momencie gdy towar, w ilości wymienionej w ofercie, zostanie dostarczony do magazynu wyznaczonego przez agencję interwencyjną.

Jednakże w przypadku gdy kontrole o których mowa w art. 2 ust. 2 wykażą, że odtłuszczone mleko w proszku nie spełnia wymogów wymienionych w tym artykule, zabezpieczenie zostanie jednakże zwolnione wyłącznie dla tej ilości która nie dotarła jeszcze do magazynu.

4. Odtłuszczone mleko w proszku uznane zostanie za przejęte przez agencję interwencyjną dnia, kiedy całkowita ilość towaru wymieniona w ofercie zostanie dostarczona do magazynu wskazanego przez agencję interwencyjną, ale nie wcześniej niż dzień po wydaniu zamówienia dostawy przez wyżej wymienioną agencję.

5. Z wyjątkiem przypadku siły wyższej, jeśli sprzedawca nie dostarczy towaru w wyznaczonym okresie, zabezpieczenie o którym mowa w art. 5 ust. 3 lit. c) przepadnie proporcjonalnie do ilości niedostarczonych do magazynu, a skup interwencyjny zostanie unieważniony w odniesieniu do pozostałych ilości.

Artykuł 8

1. Agencja interwencyjna wypłaci sumę należną za skupione odtłuszczone mleko w proszku w okresie, pomiędzy 120 a 140 dniem od dnia przejęcia towaru przez agencję, jeżeli spełnia ono wymogi określone w art. 2.

2. Tam gdzie zawartość białka w odtłuszczonej suchej masie, oznaczona metodą opisaną w załączniku I wynosi 35,6 % lub więcej, cena skupu będzie równa cenie interwencyjnej obowiązującej w dniu, w którym towar został wyprodukowany.

Jeśli zawartość białka wynosi 31,4 % lub więcej, ale mniej niż 35,6 % cena skupu zostanie ustalona na poziomie ceny interwencyjnej pomniejszonej o następującą wartość:

Cena interwencyjna x ([0,356 – zawartość białka] x 1,75)

Artykuł 9

Przy składaniu oferty sprzedawca winien zobowiązać się, że w przypadku gdy towar przez niego dostarczony nie będzie spełniał wymogów określonych w art. 2:

a) odbierze towar;

b) przed odebraniem towaru, opłaci koszty magazynowania danej jego ilości za okres od dnia dostarczenia towaru do agencji do dnia jego odebrania.

Koszty magazynowania zostaną określone na podstawie zryczałtowanych kosztów złożenia do magazynu, przechowywania oraz wyprowadzenia z magazynu określonych w art. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1883/78 [15].

Sekcja 3

Wprowadzenie i wyprowadzenie towaru z magazynu

Artykuł 10

1. Magazyny o których mowa w art. 7 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 powinny:

a) być suche, dobrze utrzymane, pozbawione szkodników;

b) być pozbawione obcych zapachów;

c) umożliwiać dobrą wentylację;

d) być w stanie pomieścić co najmniej 1000 ton i umożliwiać wprowadzenie przynajmniej 3 % towaru każdego dnia, ale nie mniej niż 100 ton dziennie. Powyższe wymogi odnoszą się wyłącznie do odtłuszczonego mleka w proszku skupionego po dniu 1 września 2000 r.

Magazynowanie odtłuszczonego mleka w proszku będzie ubezpieczone od ryzyka na podstawie albo zobowiązania strony magazynującej wynikającego z kontraktu lub na odpowiedzialność agencji interwencyjnej. Państwo Członkowskie może występować w roli poręczyciela.

2. Agencje interwencyjne dopilnują, aby odtłuszczone mleko w proszku zostało umieszczone i przechowywane na paletach, w pojemnikach łatwych do zidentyfikowania i łatwo dostępnych.

3. Władza właściwa do przeprowadzania kontroli sprawdzi obecność towaru w magazynie, na zasadach określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2148/96 [16].

Artykuł 11

1. Agencja interwencyjna wybierze magazyn najbliższy miejscu przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku.

Jednakże może ona wybrać inny magazyn usytuowany w odległości określonej w ust. 2. Jeżeli agencja wskaże magazyn usytuowany dalej niż wskazana odległość będzie musiała liczyć się z większymi kosztami magazynowania i transportu. Agencja powiadamia Komisję o takim zamierzeniu.

2. Maksymalna odległość o której mowa w art. 7 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 wynosi 350 km. Jeśli odległość ta zostanie przekroczona, agencja ponosi dodatkowe koszty transportu w wysokości 0,05 EUR za tonę na kilometr.

Jednakże jeśli agencja interwencyjna skupuje odtłuszczone mleko w proszku z innego Państwa Członkowskiego, odległość pomiędzy magazynem sprzedawcy a granicą państw w których znajduje się agencja interwencyjna nie będzie brana pod uwagę przy wyliczaniu dystansu o którym mowa w akapicie pierwszym.

Artykuł 12

1. W okresie wyprowadzania towaru z magazynu agencja interwencyjna udostępnia odtłuszczone mleko w proszku na paletach na rampie załadunkowej, załadowane na środki transportu, jednak niespakowane.

W przypadku gdy odtłuszczone mleko w proszku jest umieszczone na europaletach lub paletach o podobnej jakości kupujący zwraca odpowiadające palety do agencji interwencyjnej przy odbiorze towaru.

2. Koszty spakowania towaru i zdjęcia z palet ponosi kupujący. Koszty te zostaną oszacowane ryczałtowo przez Państwo Członkowskie i na prośbę zainteresowanych stron zostaną im podane. W okresie miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia należy poinformować Komisję o wszelkich planowanych do wprowadzenia zmianach.

Sekcja 4

Szczegółowe warunki obowiązujące podczas skupu interwencyjnego w procedurze przetargowej

Artykuł 13

W przypadku gdy Komisja zdecyduje, że odtłuszczone mleko w proszku powinno być skupione w trybie zaproszenia do przetargu zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, art. 2, 3, 4, 10, 11, i 12 niniejszego rozporządzenia będą obowiązywać o ile w niniejszej sekcji nie przewidziano inaczej.

Artykuł 14

1. Informacje o zaproszeniu do przetargu zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

2. Czas na składanie ofert w odpowiedzi na każdą rundę zaproszeń wygasa o godzinie 12.00 w południe (czasu brukselskiego) w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca z wyjątkiem czwartego wtorku w sierpniu. Jeśli we wtorek przypada święto publiczne, okres ważności wygasa o godzinie 12.00 w południe (czasu brukselskiego) poprzedniego dnia roboczego.

Artykuł 15

1. Oferty składane są w formie pisemnej poprzez doręczenie agencji interwencyjnej za potwierdzeniem odbioru, lub poprzez wszelkie środki telekomunikacji umożliwiające potwierdzenie odbioru.

2. Wnioski muszą zawierać:

a) nazwę i adres oferenta;

b) zaoferowaną do sprzedaży ilość odtłuszczonego mleka w proszku;

c) proponowaną cenę za 100 kg odtłuszczonego mleka w proszku z wyłączeniem podatków wewnętrznych, dostarczonego do rampy (w paletach załadowane na środki transportu), wyrażoną w euro (nie więcej niż 2 miejsca po przecinku);

d) miejsce w którym przechowywane jest odtłuszczone mleko w proszku.

3. Oferty przetargowe będą ważne tylko wówczas, gdy:

a) odnoszą się do odtłuszczonego mleka w proszku wyprodukowanego w okresie 21 dni, lub tam gdzie to obowiązuje, 3 tygodni przed dniem wygaśnięcia składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie do przetargu, o którym mowa w art. 14 ust. 2. Jeżeli okres pomiędzy dwoma zaproszeniami do przetargów jest dłuższy niż 21 dni, przyjmuje się odtłuszczone mleko w proszku wytworzone w tym okresie;

b) odnoszą się do ilości spełniającej wymogi art. 2 ust. 5;

c) dołączona jest do nich deklaracja producenta, o spełnianiu wymogów zamieszczonych w lit. a) niniejszego ustępu oraz w art. 9;

d) dostarczony zostanie dowód, że oferent złożył wadium do odpowiedniego przetargu w wysokości 2 EUR za 100 kg w Państwie Członkowskim, w którym organizowano przetarg, przed datę wygaśnięcia składania ofert.

4. Deklaracja o której mowa w ust. 3 lit. c), jeżeli została przesłana do agencji interwencyjnej, zachowuje ważność podczas kolejnych przetargów do momentu rezygnacji producenta lub agencji interwencyjnej, pod warunkiem że:

a) oryginalna oferta przewiduje, że oferent zamierza wywiązać się z ustaleń;

b) kolejne oferty przetargowe odnoszą się do tej deklaracji (z powołaniem się na art. 15 ust. 4) i do daty oryginalnego przetargu.

5. Oferty przetargowe nie mogą być wycofane po upływie daty składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie do przetargu o której mowa w art. 14 ust. 2.

Artykuł 16

Po upływie daty składania wniosków wymogi związane z ofertą na dostarczenie odtłuszczonego mleka w proszku do odpowiedniego magazynu wyznaczonego przez agencję interwencyjną zgodnie z limitem czasowym określonym w art. 19 ust. 3 stanowią podstawowe wymagania w znaczeniu opisanym w art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2200/85.

Artykuł 17

1. Państwa Członkowskie informują Komisję o ilościach i cenach oferowanych w przetargu, nie później niż o godzinie 9:00 rano (czasu brukselskiego) dnia następnego po dniu upływu składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie do przetargu, określone w art. 14 ust. 2.

2. Na podstawie ofert otrzymanych w odpowiedzi na każde zaproszenie do przetargu Komisja ustala maksymalną cenę skupu, biorąc pod uwagę obowiązującą cenę interwencyjną i procedurę określoną w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

3. Może zdarzyć się, że Komisja nie wybierze żadnej oferty podczas przetargu.

Artykuł 18

1. Oferty przetargowe zostają odrzucone, gdy proponowana cena jest wyższa niż cena maksymalna ustalona dla danego zaproszenia do przetargu określoną w art. 17 ust. 2.

2. Prawa i obowiązki wynikające z zaproszenia do przetargu nie są transferowalne, czyli nie mogą być przekazane na innego producenta lub handlowca

Artykuł 19

1. Agencja interwencyjna informuje każdego z uczestników przetargu tak szybko jak jest to możliwe o wynikach jego oferty.

Tym uczestnikom, których oferty zostały odrzucone, wadium określone w art. 15 ust. 3 lit. d) zostaje zwrócone.

2. Tym producentom, których oferty zostały przyjęte agencja interwencyjna wydaje natychmiast oznaczone numerem i datą dostawy zamówienie, które zawiera:

a) ilość odtłuszczonego mleka w proszku, która ma być dostarczona;

b) ostateczny termin dostarczenia towaru;

c) magazyn do którego ono należy dostarczyć.

3. Oferenci, którzy wygrali przetarg dostarczają odtłuszczone mleko w proszku do wyznaczonego magazynu najpóźniej w ciągu 28 dni od dnia upływu składania ofert w odpowiedzi na zaproszenie do przetargu. Dostawa może być zrealizowana w kilku przesyłkach.

4. Wadium zostaje zwrócone w momencie gdy towar, w ilości wymienionej w zamówieniu dostawy, zostaje dostarczony do magazynu wyznaczonego przez agencję interwencyjną w wyznaczonym okresie.

5. Z wyjątkiem przypadku siły wyższej, jeśli sprzedawca nie dostarczy towaru w ustalonym okresie, wadium o którym mowa w art. 15 ust. 3 lit. d) nie tylko przepada dla ilości niedostarczonych do magazynu, lecz skup interwencyjny tej pozostałej ilości zostaje unieważniony.

Artykuł 20

1. Agencja interwencyjna wypłaca sumę o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu należną za skupione odtłuszczonego mleka w proszku pomiędzy 120 a 140 dniem od dnia przejęcia towaru przez agencję, jeżeli spełni on wymogi określone w art. 2 ust. 1, 2, 3, 5, 6, 7 i art. 15 ust. 3 lit. a).

2. Tam gdzie zawartość białka w odtłuszczonej suchej masie, wyznaczona metodą opisaną w załączniku I wynosi 35,6 % lub więcej, cena skupu jest równa cenie określonej w ofercie przetargowej.

Jeśli zawartość białka wynosi 31,4 % lub więcej ale mniej niż 35,6 % cena skupu jest ustalona na poziomie określonej w ofercie przetargowej pomniejszonej o następującą wartość:

Cena w ofercie przetargowej x ([0,356 – zawartość białka] x 1,75)

3. Odtłuszczone mleko w proszku uznane jest za przejęte przez agencję interwencyjną w dniu w którym całkowita ilość towaru wymieniona w ofercie zostanie dostarczona do magazynu wskazanego przez agencję interwencyjną, ale nie wcześniej niż dzień po wydaniu zamówienia dostawy przez wyżej wymienioną agencję.

Sekcja 5

Sprzedaż

Artykuł 21

Agencje interwencyjne w Państwach Członkowskich sprzedają wszystkim zainteresowanym odtłuszczone mleko w proszku, które zostało dostarczone do magazynów przed dniem 1 września 1997 r.

Artykuł 22

1. Odtłuszczone mleko w proszku zostanie sprzedane z magazynu po cenie interwencyjnej, ustalonej w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, obowiązującej w dniu zawarcia kontraktu sprzedaży, plus 1 EUR za 100 kg.

2. Wnioski na zakup odtłuszczonego mleka w proszku zawierają:

a) nazwisko i adres kupującego;

b) ilość którą zamierza nabyć;

c) tam gdzie to stosowne, magazyn z którego zamierza nabyć odtłuszczone mleko w proszku oraz ewentualnie drugi magazyn.

3. Wnioski na zakup są ważne tylko wówczas, gdy:

a) dotyczą co najmniej 10 ton: jednak w przypadku gdy ilość pozostająca w magazynie jest mniejsza niż 10 ton, sprzedaż będzie odnosić się do tej ilości;

b) zostanie przedstawiony dowód potwierdzający, że kupujący wypłacił wadium w wysokości 7 EUR za 100 kg, aby zapewnić, że podstawowe wymogi w znaczeniu art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 zostaną spełnione, dotyczy to przede wszystkim odbioru odtłuszczonego mleka w proszku w okresie określonym w art. 24 ust. 1 akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

1. Na potrzeby sprzedaży, agencja interwencyjna wybiera odtłuszczone mleko w proszku w zależności od daty umieszczenia w magazynie, zaczynając od najstarszej dostępnej ilości, lub w przypadku wyboru magazynu przez kupującego, najstarszej ilości dostępnej w tym magazynie.

2. Jeśli zaakceptowanie wniosku zakupu wiązałoby się ze sprzedażą ilości, która przekracza ilość umieszczoną w magazynie, sprzedana zostaje tylko ilość dostępna w magazynie. Jednakże w przypadku gdy kupujący wyrazi zgodę, agencja może wyznaczyć inne magazyny, aby uzupełnić ilość odtłuszczonego mleka w proszku do tej, na którą opiewa wniosek.

3. Jeśli zaakceptowanie dwóch lub więcej wniosków na zakup odtłuszczonego mleka w proszku z jednego magazynu prowadziłoby do przekroczenia ilości dostępnej w magazynie, dostępna ilość zostaje podzielona proporcjonalnie do ilości na które opiewają ww. wnioski. Jednakże w przypadku gdy taki przydział doprowadzi do przyznania ilości mniejszych niż 5 ton, wnioskodawca, któremu zostanie sprzedane odtłuszczone mleko w proszku zostanie wybrany losowo.

4. Wszystkie ważne wnioski na zakup odtłuszczonego mleka w proszku, które dotarły do agencji tego samego dnia zostają uznane za wnioski złożone jednocześnie.

5. Przed zawarciem kontraktu na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku agencje interwencyjne umożliwiają zainteresowanym przeprowadzenie kontroli próbek odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonego na sprzedaż na koszt kupującego

Artykuł 24

1. Kupujący odbiera odtłuszczone mleko w proszku z magazynu w okresie 1 miesiąca od daty zawarcia umowy sprzedaży.

Odtłuszczone mleko w proszku może być odbierane w partiach nie mniejszych niż 10 ton. Jednak, gdy ilość mleka w proszku pozostająca w magazynie jest mniejsza niż 10 ton, odebrana może zostać pozostała ilość.

2. Przed odbiorem każdej partii odtłuszczonego mleka w proszku z magazynu kupujący płaci agencji interwencyjnej za partię kupionego towaru.

3. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej, kontrakt wygasa dla ilości która nie została odebrana z magazynu w okresie określonym w ust. 1.

4. Wadium o którym mowa w art. 22 ust. 3 lit. b) przepada dla tych ilości na które wygasł kontrakt zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu. Wadium zostaje zwrócone natychmiast dla tych ilości, które zostały odebrane z magazynu w wyznaczonym okresie.

5. W przypadku siły wyższej agencja interwencyjna podejmuje takie działania, które uzna za słuszne dla danego przypadku.

ROZDZIAŁ III

PRYWATNE MAGAZYNOWANIE

Sekcja 1

Warunki umowy oraz magazynowanie

Artykuł 25

Do celów niniejszego rozdziału:

a) "magazynowana partia" oznacza ilość o wadze co najmniej 10 ton oraz jednorodnym składzie i jakości, pochodzącą z tego samego zakładu, objętą magazynowaniem w tym samym magazynie oraz tego samego dnia;

b) "dzień rozpoczęcia magazynowania obejmowanego umową" oznacza dzień następujący po dniu wprowadzenia do magazynu;

c) "ostatni dzień magazynowania obejmowanego umową" oznacza dzień poprzedzający dzień odebrania z magazynu.

Artykuł 26

Tam gdzie Komisja decyduje się przyznać dopłatę do prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, umowy dotyczące prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku, będą zawierane pomiędzy agencją interwencyjną tego Państwa Członkowskiego, na którego obszarze magazynowane jest odtłuszczone mleko w proszku a osobami fizycznymi bądź prawnymi, nazywanymi dalej "kontrahentami".

Artykuł 27

1. Umowa w sprawie prywatnego magazynowania może zostać zawarta wyłącznie z uwagi na takie odtłuszczone mleko w proszku, określone w art. 7 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, które:

a) zawiera nie więcej niż 11 % tłuszczu i 5 % wody a zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej wynosi co najmniej 31,4 %;

b) zostało wyprodukowane w okresie 28 dni lub 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia magazynowania obejmowanego umową w zakładzie zatwierdzonym zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) i b) i który zgodzi się na przeprowadzenie oficjalnej inspekcji odtłuszczonego mleka w proszku objętego umową kontraktacji;

c) posiada poziom radioaktywności nieprzekraczający poziomu maksymalnego o którym mowa w art. 2 ust. 3;

d) przechowywane jest w torbach o zawartości netto 25 kg lub w "dużych torbach" ważących nie więcej niż 1500 kg, zawierających następujące w miarę możliwości zakodowane informacje:

i) numer identyfikujący zakład oraz Państwo Członkowskie produkcji;

ii) data lub tydzień produkcji;

iii) numer partii wyrobu;

iv) waga netto.

e) nie było objęte postępowaniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 [17]; późniejsze objęcie partii tym postępowaniem będzie traktowane jako zakończenie zakontraktowanego okresu magazynowania.

Artykuł 28

1. Umowy w sprawie magazynowania będą zawierane na piśmie na jedną bądź więcej magazynowanych partii oraz będą zawierały postanowienia dotyczące w szczególności:

a) ilości odtłuszczonego mleka w proszku, której dotyczy umowa;

b) wysokości dopłat;

c) terminów dotyczących wykonania umowy, bez naruszenia na przepisów art. 7 ust. 3 akapit trzeci drugiego zdania rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 i w zgodzie z procedurą wynikającą z art. 42 powyższego rozporządzenia;

d) tożsamości magazynów-chłodni.

2. Środki działania z zakresu kontroli, przede wszystkim te, o których mowa w art. 33, stanowią przedmiot szczegółowych ustaleń opracowanych przez agencję interwencyjną Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce magazynowanie. Umowa w sprawie magazynowania odnosi się do tych ustaleń szczegółowych.

Artykuł 29

1. Okresy wprowadzenia i wyprowadzenia towaru z magazynu są określane w momencie podjęcia decyzji o przyznaniu dopłat do prywatnego magazynowania odtłuszczonego mleka w proszku.

2. Odbiór z magazynu dotyczy całych magazynowanych partii. Jednakże w okolicznościach określonych w art. 33 ust. 2 lit. a) z magazynu odebrana może zostać wyłącznie zaplombowana ilość.

Artykuł 30

1. Podania w sprawie zawarcia umowy z agencją interwencyjną mogą odnosić się wyłącznie do tych partii odtłuszczonego mleka w proszku, które zostały w pełni objęte magazynowaniem.

Podania muszą nadejść do agencji interwencyjnej w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wprowadzenia do magazynu. Agencje interwencyjne rejestrują daty ich otrzymania.

W przypadku gdy podanie nadejdzie do agencji interwencyjnej w ciągu 10 dni roboczych po upływie ostatecznego terminu, umowa magazynowania może wciąż zostać zawarta, jednakże dopłata zostanie zmniejszona o 30 %.

2. Umowy w sprawie magazynowania zawierane są w okresie nieprzekraczającym 30 dni od daty zarejestrowania podania.

Artykuł 31

W przypadku gdy odtłuszczone mleko w proszku magazynowane jest w innym Państwie Członkowskim niż Państwo Członkowskie produkcji, zawarcie umowy w sprawie magazynowania, o której mowa w art. 30, odbywa się tylko pod warunkiem przedstawienia świadectwa dostarczonego przez właściwa agencję Państwa Członkowskiego, w którym miała miejsce produkcja, w terminie 50 dni od daty wprowadzenia odtłuszczonego mleka w proszku do magazynowania.

Wspomniane świadectwo zawiera informacje o numerze identyfikującym zakład oraz Państwo Członkowskie produkcji, datę lub tydzień produkcji, numer wyprodukowanej partii oraz potwierdza, że produkt, którego dotyczy jest odtłuszczonym mlekiem w proszku określonym w art. 7 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

W przypadku, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego artykułu, umowy w sprawie magazynowania zawierane są w terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty zarejestrowania podania.

Sekcja 2

Kontrole

Artykuł 32

1. Państwo Członkowskie zapewnia, że spełnione zostały wszystkie warunki uprawniające do udzielenia dopłaty.

2. Kontrahent bądź, na życzenie Państwa Członkowskiego lub za jego zgodą, osoba odpowiedzialna za magazyn, udostępnia właściwej władzy odpowiedzialnej za kontrolę wszelką dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie weryfikacji następujących danych szczegółowych dotyczących produktów umieszczonych w magazynie prywatnym:

a) numeru identyfikującego zakład oraz Państwo Członkowskie produkcji;

b) datę produkcji;

c) datę wprowadzenia do magazynowania;

d) numeru magazynowego partii;

e) zawartości magazynu oraz adresu magazynu;

f) daty odbioru z magazynu.

3. Kontrahent ewentualnie, osoba odpowiedzialna za magazyn prowadzi dostępne w magazynie rejestry dotyczące każdej umowy, obejmujące:

a) numer magazynowy partii produktów umieszczonych w magazynie prywatnym;

b) daty wprowadzania oraz wyprowadzania z magazynu;

c) ilość odtłuszczonego mleka w proszku, ze wskazaniem na magazynowaną partię;

d) umiejscowienie produktów w magazynie.

4. Magazynowane produkty muszą być łatwo identyfikowalne, łatwo dostępne oraz zidentyfikowane indywidualnie z danymi zawartymi w umowie.

Artykuł 33

1. Z chwilą wprowadzenia odtłuszczonego mleka w proszku do magazynu, właściwa władza przeprowadza kontrole w ciągu okresu rozpoczynającego się z datą wprowadzenia do magazynu i kończącego się 28 dni po dacie zarejestrowania podania w sprawie zawarcia umowy.

W celu zapewnienia, że magazynowane produkty kwalifikują się do objęcia dopłatami, kontrole zostają przeprowadzone na reprezentatywnej próbce stanowiącej co najmniej 5 % ilości umieszczonych w magazynie, w celu zapewnienia, że, w odniesieniu do wagi, tożsamości oraz charakteru produktów, magazynowane partie w całości są fizycznie zgodne z danymi podanymi w podaniu w sprawie zawarcia umowy.

2. Właściwa władza:

a) albo zaopatrza w plomby produkty objęte umową kontraktacji, magazynowaną partię bądź mniejszą ilość w czasie przeprowadzania kontroli przewidzianych w ust. 1;

b) albo przeprowadza niezapowiedzianą kontrolę, w drodze losowego pobierania próbek, w celu zapewnienia, że produkty są obecne w magazynie. Próbka, której to dotyczy musi mieć charakter reprezentatywny oraz musi odpowiadać co najmniej 10 % ilości całkowitej objętej umową na dopłatę do prywatnego magazynowania.

3. Pod koniec okresu magazynowania obejmowanego umową, właściwa władza, w drodze losowego badania próbek, przeprowadza weryfikację wagi oraz tożsamości. Jednakże w przypadku gdy odtłuszczone mleko w proszku znajduje się wciąż w magazynie po wygaśnięciu maksymalnego okresu magazynowania obejmowanego umową, kontrola, o której mowa może zostać przeprowadzona wówczas gdy odtłuszczone mleko w proszku odbierane jest z magazynu.

W tym celu, kontrahent wskazując na odpowiednie partie, powiadamia właściwą władzę, co najmniej pięć dni roboczych przed:

a) końcem maksymalnego okresu magazynowania obejmowanego umową i wynoszącego 180 dni;

bądź

b) rozpoczęciem czynności wyprowadzania odtłuszczonego mleka w proszku z magazynu podczas lub po ukończeniu okresu 180 dni

Państwo Członkowskie może zaakceptować krótszy niż wynoszący pięć dni roboczych termin powiadomienia o wyprowadzeniu odtłuszczonego mleka w proszku z magazynu.

4. Z kontroli przeprowadzonych zgodnie z przepisami ust. 1, 2 i 3 zostaje sporządzony raport zawierający następujące informacje:

a) datę przeprowadzenia kontroli;

b) czas jej trwania;

c) wykonane czynności.

Raport kontrolny musi zostać podpisany przez odpowiedzialnego kontrolera oraz kontrahenta bądź w zależności od okoliczności, osobę odpowiedzialną za magazyn, ponadto musi on zostać włączony do dokumentacji dopłaty.

5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących co najmniej 5 % skontrolowanych ilości produktów, kontrola zostanie rozszerzona o większą liczbę próbek określoną przez właściwą władzę.

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o takich przypadkach w terminie czterech tygodni.

Sekcja 3

Dopłaty do magazynowania

Artykuł 34

1. Dopłaty do prywatnego magazynowania zgodnie z tym co przewidziane jest w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 mogą zostać przyznane wyłącznie w przypadku gdy długość okresu magazynowania obejmowanego umową wynosi od 60 do 180 dni.

W przypadku gdy kontrahent nie spełnia warunków terminu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, wielkość dopłaty zostaje zmniejszona o 15 % oraz zostaje wypłacona wyłącznie za okres, za który kontrahent dostarczy właściwej władzy zadowalający dowód na to, że odtłuszczone mleko w proszku pozostawało magazynowane w ramach umowy.

2. Bez uszczerbku dla art. 35 niniejszego rozporządzenia, Komisja ustala wielkość dopłat, zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1255/1999.

3. Dopłata zostaje wypłacona na wniosek kontrahenta, pod koniec okresu magazynowania obejmowanego umową, w terminie 120 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem że zostały przeprowadzone kontrole, o których mowa jest w art. 33 ust. 3 oraz, że spełnione zostały warunki uprawniające do uzyskania pomocy finansowej.

Jednakże w przypadku gdy postępowanie administracyjne dotyczące uprawnienia do otrzymania pomocy finansowej jest w toku, wypłata nie zostaje zrealizowana do czasu uznania takiego uprawnienia.

Artykuł 35

Jeśli wymaga tego sytuacja rynkowa wysokość dopłat, okresy przyjęcia i wyprowadzenia towaru z magazynu oraz maksymalny okres magazynowania mogą być zmienione w ciągu roku w odniesieniu do umów, które mają być zawarte.

ROZDZIAŁ IV

ZAWIADOMIENIE

Artykuł 36

Nie później niż o godzinie 12.00 w południe (czasu brukselskiego) w każdą środę, Państwa Członkowskie informują Komisję o ilościach odtłuszczonego mleka w proszku, które podczas ostatniego tygodnia były przedmiotem:

a) ofert sprzedaży zgodnie z art. 5;

b) umowy na sprzedaż zgodnie z art. 22 ust. 1;

c) umowy na prywatne magazynowanie zgodnie z art. 28.

ROZDZIAŁ V

USTALENIA KOŃCOWE

Artykuł 37

Niniejsze rozporządzenia (EWG) nr 2213/76, (EWG) nr 1362/87, (EWG) nr 1158/91 i (WE) nr 322/96 tracą moc.

Odwołania do uchylonych rozporządzeń należy traktować jako odwołania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 38

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w każdym Państwie Członkowskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2001 r.

W imieniu Komisji

Franz Fischler

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48.

[2] Dz.U. 118 z 19.5.2000, str. 1.

[3] Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

[4] Dz.U. L 78 z 20.3.1987, str. 10.

[5] Dz.U. L 249 z 11.9.1976, str. 6.

[6] Dz.U. L 279 z 31.10.1996, str. 15.

[7] Dz.U. L 129 z 19.5.1987, str. 9.

[8] Dz.U. L 80 z 30.3.1996, str. 48.

[9] Dz.U. L 112 z 4.5.1991, str. 65.

[10] Dz.U. L 16 z 21.1.1999, str. 19.

[11] Dz.U. L 45 z 23.2.1996, str. 5.

[12] Dz.U. L 52 z 21.2.1998, str. 20.

[13] Dz.U. L 268 z 14.9.1992, str. 1.

[14] Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5.

[15] Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1.

[16] Dz.U. L 288 z 9.11.1996, str. 6.

[17] Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI, CECHY JAKOŚCIOWE ORAZ METODY ANALITYCZNE

Parametry | Zawartość i cechy jakościowe | Metoda referencyjna |

Zawartość białka | Minimum 31,4 % w odtłuszczonej suchej masie | |

Zawartość tłuszczu | Maksimum 1 % | |

Zawartość wody | Maksimum 3,5 % | |

Kwasowość miareczkowana w ml 0,1 roztworu NaOH | Maksimum 19,5 ml | |

Zawartość mleczanów | Maksimum 150 mg/100 g | |

Dodatki | Brak | |

Test fosfatazowy | Negatywny, to jest nie więcej niż 4 μg fenolu na 1 g utworzonego mleka | |

Indeks rozpuszczalności | Maksymalnie 0,5 ml (24° C) | |

Indeks spalania | Maksymalnie 15 mg, dysk B – minimum | |

Zawartość mikroorganizmów | Maksymalnie 40 000 na gram | |

Wykrycie koliformów | Negatywne w 0,1 g | |

Wykrycie maślanki | Negatywne | |

Wykrycie serwatki podpuszczkowej | Brak | |

Wykrycie serwatki kwaśnej | Brak | Metoda zatwierdzona przez właściwe władze |

Smak i zapach | Czyste | |

Wygląd | Białe lub lekko żółtawe, bez zanieczyszczeń i cząstek kolorowych | |

Substancje antybakteryjne | Negatywne | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

PAKOWANIE

1. Odtłuszczone mleko w proszku jest pakowane w nowe, czyste, suche nienaruszone torby o wadze netto 25 kg.

2. Torby mają co najmniej 3 warstwy, które łącznie dają średnią wytrzymałość do 420 J/m2 TEA.

Druga warstwa powinna jest pokryta warstwą polietylenową o grubości co najmniej 15g/m2.

W środku warstw papierowych umieszczona jest torba polietylenowa o grubości co najmniej 0,08 mm, zespawana na dole.

3. Torby odpowiadają standardom EN 770.

4. W czasie pakowania, proszek powinien być dobrze sprasowany. Nie wolno dopuścić, by luźny proszek znalazł się między poszczególnymi warstwami.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

POBIERANIE I ANALIZA PRÓBEK ODTŁUSZCZONEGO MLEKA W PROSZKU OFEROWANEGO DO SKUPU INTERWENCYJNEGO

1. Próbki są pobierane zgodnie z procedurą określoną w międzynarodowych standardach ISO 707. Jednakże Państwa Członkowskie mogą użyć innych metod pobierania próbek, pod warunkiem że spełniają one wymogi określonych powyżej standardów.

2. Liczba opakowań wyselekcjonowanych do kontroli próbek:

a) oferty opiewające na nie więcej niż 800 toreb 25 kg: co najmniej 8;

b) oferty opiewające na więcej niż 800 toreb 25 kg: co najmniej 8, plus jedna na każde dodatkowe 800 toreb, lub pozostającą część 800.

3. Waga próbki: próbki o wadze co najmniej 200 g są pobrane z każdego opakowania.

4. Grupowanie próbek: nie powinno być więcej niż 9 pojedynczych próbek w jednej próbce zbiorczej.

5. Analiza próbek: każda próbka zbiorcza powinna być zweryfikowana pod względem cech jakościowych zamieszczonych w załączniku I.

6. Jeśli próbki nie spełniają wymagania:

a) jeżeli próbka zbiorcza nie spełnia jednego z parametrów, ilość z której pochodzą próbki jest odrzucona;

b) jeżeli próbka zbiorcza nie spełnia więcej niż jednego z parametrów ilość z której pochodzą próbki jest odrzucona i pobrane są próbki z pozostałych ilości od tego samego producenta. Ta analiza jest decydująca. W tym przypadku:

- liczba próbek jest podwojona,

- jeżeli próbka zbiorcza nie spełnia przynajmniej jednego z parametrów ilość z której pochodzą próbki jest odrzucona.

--------------------------------------------------